О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

Маънавият ва маърифат масалалари 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон “Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб беринг?
 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Юксак маънавият енгилмас куч” асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 3. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 4. Кучли ижтимоий сиёсат чоралари нималар киради?
 5. Диний экстремизм ва фундаментализмнинг келиб чиқиш сабаблари.
 6. Маънавиятнинг жамият тараққиётидаги ўрни.
 7. Иқтисодий ва маънавий ислоҳотларнинг уйғунлиги.
 8. Фундаментализмнинг республикамиз миллий хавфсизлигига таҳдиди.
 9. Тарихий хотиранинг миллий тараққиётдаги ўрни.
 10. Ўзбекистонда мустақиллик даврида миллатлараро тотувлик ва ҳамкорликнинг мустаҳкамланиши.
 11. «Куч - билим ва тафаккурда» концепциясининг маънавий моҳияти.
 12. Ҳуқуқий давлатнинг асосий белгилари
 13. Фуқаролик жамиятининг ижтимоий қоидалари
 14. Децентрализация (аксилмарказлаштириш) нима ва унинг демократик жамият ривожидаги аҳмияти.
 15. Ўзбек халқининг маънавий қадриятлари ва меросини тиклашдан кўзланаётган асосий мақсад.
 16. Ўзбекистон давлати сиёсатининг динга ва диний қадриятларга муносабати.
 17. Кучли давлатдан кучли жамиятга ўтиш ғояси.
 18. Миллий тикланишнинг зарурлиги, маъно ва мазмуни.
 19. «Жамият тараққиётининг асоси, уни муқаррар ҳалокатдан қутқариб қоладиган ягона куч – маърифатдир» концепциясининг моҳияти.
 20. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг сиёсий ва маънавий-маърифий аҳамияти.
 21. «Ғояга қарши фақат ғоя, фикрга қарши фақат фикр, жаҳолатга қарши фақат маърифат билан курашиш керак»ғоясининг аҳамияти.
 22. Демократиянинг шартлари ва кафолатлари.
 23. И.А.Каримов «Тўртинчи ҳокимият демократлаштириш йўлида» асари мазмуни.
 24. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати тамойиллари.
 25. Ўзбекистонда сиёсий барқарорликка таҳдид солувчи ички ва ташқи омиллар:
 26. Миллий ғоянинг зарурлиги нимада?
 27. «Мафкуравий бўшлиқнинг» оқибатлари.
 28. «Геосиёсат» тушунчасини изоҳлаб беринг
 29. Маънавий қадриятлар, миллий ўзликни англаш - барқарорлик ва тараққиётнинг бош омили.
 30. Шахс, миллат, орият, адолат тушунчалари.
 31. Раҳбар шахс маънавияти ва масъулияти.
 32. Мустақил Ўзбекистон ривожланишининг маънавий-ахлоқий негизлари.
 33. Ўзбек тилининг давлат тили мақомини олишининг сиёсий, мафкуравий ва маънавий аҳамияти.
 34. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори.
 35. Истиқлол ва маънавият, истиқлол ва бадиий ижод нима?
 36. Қонун устуворлиги - ҳуқуқий давлат белгиси деганда нимани тушунасиз?
 37. Бошқарувни такомиллаштириш - демократиянинг муҳим шарти деганда нимани тушунасиз?
 38. Бюджет сиёсати ва унинг ўзига хос хусусиятлари
 39. Ўзбекистон ҳуқуқ-тартибот органларининг жамиятдаги ўрни ва ҳозирги ҳолати.
 40. Ўзбек халқининг келиб чиқиши ва шаклланиши. Мазкур муаммонинг илмий ўрганилиши.
 41. «Мустақиллик - бу ҳуқуқдир» ғояси.
 42. «Авесто» - Ўзбекистоннинг қадимий тарихи ва маданиятини ўрганишда муҳим манба.
 43. Ҳуқуқий тарбия, ҳуқуқий онг ҳуқуқий маданиятнинг жамият ривожидаги ўрни.
 44. «Тарихий хотираспз келажак» йўқ ғояси.
 45. «Буюк шахслар буюк маданиятлар бағрида вояга етади» ғояси
 46. Миллий мафкуранинг шаклланишида кимларнинг манфаатлари юзага чиқиши керак?
 47. Мафкура тушунчаси нима?
 48. Минтақамизга хавф солиб турган асосий мафкуравий таҳдид қайси?
 49. Маърифатпарвар ким?
 50. Мафкуравий иммунитетни ҳосил қилувчи омиллар қайси?
 51. «Республика Маънавият ва маърифат Кенгашини қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги Президент Фармони  қачон чиққан?
 52. Миллий истиқлол мафкурасини халкимиз, аввало, ёш авлод онгига сингдиришда кайси мафкуравий тарбия субъектларининг таъсири катта?
 53. Миллий истиклол мафкурасининг асосий ғояси нима?
 54. Ватан равнақи ғоясининг ижтимоий-сиёсий асослари  нима?
 55. Мафкуравий полигон бу нима?
 56. Мафкуравий “Иммунитет” сўзининг маъноси нима?
 57. Мафкуравий таҳдид нима?
 58. Терроризм сўзининг маъноси нима?
 59. Миссионерлик сўзининг маъноси нима?
 60. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан янги таҳрирдаги “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?
 61. Мустақиллигимизнинг маънавий аҳамиятини нимада деб тушунасиз?
 62. Миллий қадрият нималар билан боғлиқ?
 63. Маънавиятнинг асосий тушунчаларига нималар киради?
 64. Мафкуранинг маънавиятда тутган ўрни нимада?
 65. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асари қачон яратилган?
 66. Маънавият сўзининг маъноси нима?
 67. Ўзбекистон Республика Призиденти И.Каримовнинг 2006 йилда республикани ижтимоий иқтисодий ривожлантириш якунлари хамда 2007 йилда иқтисодий ислохатларни чуқурлаштиришнинг энг мухим устувори йўналишлари тўғрисидаги 2007 йил 12 февралдаги маърузасидан келиб чиқадиган вазифалар.
 68. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг исломдаги икки йўналиш халқаро тераризм мафкураси ва диний экстремизмга қарши курашнинг зарурлиги тўғрисидаги фикрлари.
 69. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Тарихий хотирасиз келажак  йўқ” асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 70. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 71. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон бадиий академиясини ташкил этиш хақидаги фармони қачон қабул қилинган.
 72. “Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори” асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 73. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 74. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 75. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тили тўғрисида» янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 76. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 77. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг 2007 йил 23 январдаги “Ижтимоий химоя йили”тўғрисидаги давлат дастури хақидаги ПҚ-573 сонли қарорининг мохияти ва ундан келиб чиқадиган вазифалар.
 78. “Вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги Вазирлар Махкамаси қарори қачон қабул қилинган ва унда қандай вазифалар кўрсатиб берилган.
 79. «Жамиятда хуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури» қачон қабул қилинган? Унда қандай вазифалар белгилаб берилган?
 80. Ўзбекистон Республикаси Кониституциясини ўрганишни ташкил этиш тўғрисидаги Фармоиш фачон қабул қилинган ва унда қандай вазифалар белгилаб берилган.
 81. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 82. Ўзбекистон Республикасида бозор иқтисодиётига  ўтишнинг 5 тамойилини айтиб беринг.
 83. Олий мажлиснингСенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини  тушунтириб беринг.
 84. Давлатлар тузилиш шаклига кўра қандай турларга бўлинади.
 85. Фуқоролик жамияти деганда нимани тушунасиз?
 86. Демократик давлат бошқа турдаги давлатлардан асосан нимаси билан фарқ қилади.
 87. Шахс, миллат, орият, адолат тушунчаларининг ўзаро боғлиқлиги нималарда акс эттирилади.
 88. Ўзбек миллий давлатчилигининг тарихий илдизлари уларнинг бугунги давлатчилигимизни мустахкамлашдаги ўрни нималардан иборат?
 89. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 90. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 91. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 92. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий – маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 93. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 94. “Куч – билим ва тафаккурда” концепциясининг маънавий мохияти нимадан иборат?
 95. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни (“Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари” рисоласи асосида).
 96. Миллий истиқлол ғоясини ўқитиш, ўрганиш ва тарғибот қилиш ишларини самарали амалга оширишйўллари қандай?
 97. Хозирги даврда информацион хуружларнинг қайси шакл ва турлари кенг тарқалган?
 98. «Гояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак» принципининг ахамияти нимада?
 99. Тараққиётнинг “ўзбек модели”, мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 100. «Кучли давлатдан – кучли фукаролик жамияти сари» гоясининг мазмунини тушунтириб беринг.
 101. Тарбиянинг қандай турларини биласиз ва уларни таълимдаги роли қандай?
 102. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 103. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 104. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 105. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 106. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 107. Эстетик тарбия тушунчаси ва уни шакллантириш йўллари қандай?
 108. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун – мохиятини айтиб беринг.
 109. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон “Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб беринг?
 110. Ўзбекистон Республикасининг давлат хокимяти тизими қандай тизим хисобланади?
 111. Демократиянинг асосий мезонлари хақида гапиринг.
 112. 2005 йил 7 февралда Оксаройда булган йигилишда Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов томонидан рахбар кадрларга кандай талаблар куйилди?
 113. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида маънавий – маърифий сохада қандай вазифалар белгиланган? (вазифаларини аниқ ифодалаб беринг.) 
 114. Бунёдкорлик ғоясини аждодларимиз қолдирган маънавий маданий мерос мисолида айтиб беринг.
 115. Ўзбекистонда нишонланадиган миллий байрамларнинг тарбиявий тасирчанлигини асослаб беринг.


Назад к списку