О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

Радиацион гигиена(uz) • 1. Бир элемент атомининг ўз-ўзидан ўзгаришида ионлантирувчи нурларни тарқалиши билан кузатиладиган жараёнга ........ дейилади:
 • 2. Радиактив моддаларнинг активлиги деганда нимани тушунамиз:
 • 3. СИ тизима РМ активлигининг ўлчов бирлиги:
 • 4. Радиоактив парчаланиш қонуни нима билан таърифланади?
 • 5. Ионлантирувчи нурланишларни аниқлаш ва ўлчаш усуллари қанси гуруҳларга бўлинади?
 • 6. Табиий радиацион фон нима дегани?
 • 7. Ҳавонинг табиий радиоактивлигини яратишда қандай омиллар иштирок этади?
 • 8. Ҳавзалардаги сувнинг табиий радиоаткивлиги нималарга боғлиқ?
 • 9. Очиқ сув ҳавзаларидаги табиий радиоактив моддаларнинг концентрацияси нималарга боғлиқ?
 • 10. Литосферанинг қайси қисми табиий радиоактив элементларнинг катта миқдори билан таърифланади?
 • 11. Ўсимлик ва ҳайвон организмларидаги моддалар алмашинувида иштирок этадиган радиоактив изотопларнингмиқдорий даражаси нималарга боғлиқ?
 • 12. Одам организмига тушадиган радиоактив элементларнинг асосий манбаи қайси?
 • 13. Атроф муҳитни РМ билан ифлословчи потенциал манбалар қайси?
 • 14. Тиббий муассасаларнинг радиологик бўлимларидан атроф муҳитга тушадиган радиоактив чиқиндилар қайси?
 • 15. Очиқ сув ҳавзаларига РМ тушганда қандай жараёнлар кузатилади
 • 16. Радиоактив аэрозоллар атмосфера ҳавосига чиқарилганда қандай жараёнлар кузатилади?
 • 17. РМ одам организмига қайси биологик занжир орқали тушади?
 • 18. Стронций организмга тушганда қайси органда тшпланади?
 • 19. Йод организмга тушганда қайси органда тўпланади?
 • 20. РМ ўсимлик танасига қандай ўтади?
 • 21. Атроф муҳитнинг санитар ҳолатини санитар-дозиметрик назорати ўз ичига нималарни олади?
 • 22. Атроф муҳитни радиоактив ифлосланишдан муҳофаза қилиш тадбирлари:
 • 23. Радиоактив чиқиндиларга нималар киради?
 • 24. Қандай ҳолатда РМ билан ишловчи объектлар ҳавосини тозаламасдан атмосферага чиқарилиши мумкин?
 • 25. Ҳавони радиоактив чиқиндилардан тозалашдаги қайси усулларни биласиз?
 • 26. Суюқ радиоактив чиқиндиларни дезактивация қилиш усулларни айтинг:
 • 27. Чиқиндиларни кўмиш пункти нима деб аталади:
 • 28. Радиоактив чиқиндилар қандай транспортировка қилинади?
 • 29. Локал ифлосланиш билан борадиган радиацион аварияларда қандай асосий тадбирлар ўтказилади?
 • 30. Атроф мухитга радиоактив чиқиндилар чиқарилиши билан кузатиладиган радиацион авария оқибатларини бартараф қилишдаги асосий тадбирлар қайсилар?
 • 31. Йод препаратлари билан медикаментоз профилактика радиацион авария содир бўлганда қайси мақсадларда ўтказилади?
 • 32. Ҳаовни эффектив ионланишини таърифловчи дозага нима дейилади?
 • 33. Ютилган доза нимани таърифлайди?
 • 34. Эквивалент доза нима?
 • 35. СИ тизимида ютилган доза қайси ўлчов бирликда ифодаланади?
 • 36. СИ тизимида эквивалентдоза қандай ўлчов бирликда ифодаланади?
 • 37. Нурланиш таъсирининг биологик самараси асосан ниаларга боғлиқ?
 • 38. Ионлантирувчи нурланишнинг соматик таъсир самараси нима?
 • 39. Ионлантирувчи нурланишнинг узоқ муддатдан сўнгги оқибатарига нималар киради?
 • 40. Нурланувчи шахсларнинг қандай қисми А тоифасига мансуб?
 • 41. Нурланувчи шахсларнинг қайси қисми В тоифасига мансуб?
 • 42. Нурланувчи шахсларнинг қайси гуруҳи учун дозиметрик назорат ўтказилиши шат?
 • 43. Радиацион ҳавфсизликнинг қандай асоси й принципларини биласиз?
 • 44. Радиацион гигиенада меёрлаштиришнинг асосий хусусиятларидан бири нимадан иборат?
 • 45. Ёпиқ ионлантирувчи нурланиш манбалари нима?
 • 46. Очиқ ионлантирувчи нурланиш манбаи нима?
 • 47. Ёпиқ манбаларнинг қандай гуруҳларини биласиз?
 • 48. Ташқи нурланиш нима дегани?
 • 49. Ички нурланиш деб нимага айтамиз?
 • 50. Ёпиқ ионлантирувчи манбалар билан ишлаганда асосий ҳимояланиш принқипи қайсилар?
 • 51. Очиқ манбалар билан ишлаганда қайси асосий санитар ҳимоя принциплари қўлланади?
 • 52. Бета-нурланишдан ҳимояланиш учун қандай материаллар қўлланади?
 • 53. Рентген нурланишидан қайси материаллар орқали ҳимояланиш мумкин?
 • 54. Очиқ ионлантирувчи нурланиш билан ишлаш нечта синфга бўлинади?
 • 55. Очиқ ИНМдан фойдаланганда хоналарни уч зонали режалаштирилиши қандай ишлар учун қўлланади?
 • 56. Корхона ва муассасаларда ИНМ билан ишларни бажариш ва уларни сақлашга рухсат берувчи асосий хужжат қайси?
 • 57.Тиббий муассасаларнинг рентген-радиологик бўлимларида умумий доз. Назоратни ўтказишда ўлчашлар қайси нуқталарда амалга оширилади?
 • 58. Очиқ ИНМ қўлловчи объектларга бўлган гигиеник талаблар нималар билан белгиланади?
 • 59. Радиацион гигиена соҳасида жорий санитар назорат нимани кўзда тутади?
 • 60. ИНМ билан ишловчиларни тиббий кўрикдан ўтказиш тезлиги қандай?
 • 61. Радиацион гигиенанинг энг муҳим вазифаси нима?
 • 62. Қисқа умр кўрувчи изотоплар нима?
 • 63. Нурланишнинг ионлантирувчи таъсири нимага боғлиқ?
 • 64. Очиқ изотопли манбалар билан ишловчилар қандай нурланиш таъсирига учрайди?
 • 65. Радиофармпрепаратлар билан ишловчи шахслар қандай нурланиш таъсирига учрайди?
 • 66. "Миқдорий ҳимояланиш" тушунчаси нима?
 • 67. ИНМ билан ишлаганда вақт орқали ҳимояланишнинг тўғри элементларни кўрсатинг:
 • 68. Очиқ РМ билан ишлаганда хоналарни пардозлашнинг асосий хусусиятлари нима ҳисобланади?
 • 69. Атроф муҳитни радиоактив ифлосланишдан муҳофаза қилиш, бу...........?
 • 70. Қисқа умр кўрувчи чиқиндиларни зарарсизлантириш мумкин ...?
 • 71. Радиацион авариялар ходисасида асосий ҳавф нималардан иборат?.
 • 72. ДПМ қўлланадиган ИНМ нинг турлари қандай?
 • 73. Очиқ ИНМ билан ишловчи шахслар нурланишнинг қайси турига дучор бўлади?
 • 74. Қандай ИНМ билан ишлаганда атроф муҳитнинг радиоактив ифлосланиши энг реал ҳисобланади?
 • 75. ИН таъсири мумкин бўлган аҳоли қандай тоифаларга бўлинади?
 • 76. ИНМ билан ишловчи ҳодимларнинг умумий нурланишининг йиллик РЭД нимга тенг?
 • 77. Қандай ИНМ билан ишлаганда радиоактив моддалар инкорпорацияланиши мумкин?
 • 78. СИ тизимида РМ нинг активлигини ўлчов бирлиги:
 • 79. Очиқ ИНМ билан ишловчи ишчилар нимадан ҳимояланиши керак?
 • 80. Изотопли манбалар билан ишловчи ҳодимларнинг нурланиш дозалари нималарга боғлиқ?
 • 81. ИФКУ асбоби нимага мўлжалланган?
 • 82. Йилнинг совуқ вақтида овқатланишнинг умумий калориялилиги нонушта, тушлик ва кечки овқатдаги нисбати қандай юўлиши керак?
 • 83. Болалар ва ўсмирлар гигиенаси бошқа гигиеник фанлардан қандай фарқланади?
 • 84. Болалар ва ўсмирларнинг саломатлик ҳолати ва жисмоний ривожланиш ҳолатини назорат қилишни ким амалга оширади?
 • 85. Атроф муҳитнинг номувоиқ омиллари таъсирига энг кўп даражада сезгир бўлган ёш даврларини кўрсатинг:
 • 86. Қайси ҳолатда болаларни тиббий кўрикдан ўтказиш тезлиги нотўғри кўрсатилган:
 • 87. Ёшга оид даврларга бўлиш нимага асосланган?
 • 88. Қайси ҳолатда ёшга доир давр нотўғри кўрсатилган?
 • 89. Янги туғилган болаларнинг юқори даражадаги касалланиши ва ўлими нимага боғлиқ ва унинг асосий омиллари?
 • 90. Келтирилган тадбирларнинг қйсилари янги туғилган чақалоқларнинг асаллиниши ва ўлимини олдини олишда муҳим ҳисобланади?
 • 91. Аввалги одамлар қараганда, замонавий популяциясида жисмоний ривожланиш кўрсаткичларини яхшилашга нима дейилади?
 • 92. Мактаб ўқувчиларини соғломлик ва жисмоний тартбия гуруҳлари бўйича нечатага бўлинади?
 • 93.Келтирилган фаолият турларининг қайси бири мактаб врачининг вазифасига кирмайди?
 • 94. Мактаб врачи ишидаги сан.оқартув ишининг асосий йўналишини кўрсатинг:
 • 95. Ўзбекистанда болалар ва ўсмирлар ўртасида қандай касалликлар кўроқ учрайди?
 • 96. Ўзбекистонда болалар ва ўсмирлар ўртасида юқумли касалликлар тез-тез қайд қилиниши нималар билан боғлиқ ва унинг асосий сабаблари?
 • 97. Юқори синф ўқувчилари ўртасида миопия ва қадди-қоматнинг бузилиш сонининг кўплиги нималарга боғлиқ?
 • 98. Келтирилган кўрсаткичларнинг қайсилари соматик кўрсаткичларга таалуқли эканлигини кўрсатинг:
 • 99. Келтирилган кўрсаткичларнинг қайсилари ривожланишнинг соматик кўрсаткичларига киради?
 • 100. Келтирилган кўрсаткичларнинг қайсилари жисмоний ривожланишнинг физиометрик кўрсатикчларига таалуқли?
 • 101. Жисмоний ривожланишнинг физиометрик кўрсаткичларини ўлчаш учун қандай асбоб ва жиҳозлар қўлланади?
 • 102. Ривожланишнинг соматоскопик белгиларини таърифлаш учун қандай асбоблар зарур?
 • 103. Болалар ва ўсмирларнинг жисмоний ривожланишини шахсий тарзда баҳолаш усулларини айтинг?
 • 104. Шахар мактабларининг хизмат кўрсатиш доираси қандай?
 • 105. ТСҚ нима?
 • 105. Келтирилган вазифаларнинг қайсилари ТСҚ врачи вазифасига кирмайди?
 • 106. Цех терапевтининг келтирилган иш турларининг қайсилари даволаш-профилактика ишининг бир қисми ҳисобланади?
 • 107. Ишчиларга тиббий кўрикларни ташкил қилиш ва ўтказиш нима асосида амалга оширилади?
 • 108. Келтирилган тушунчаларнинг қайси бири энг кўп даражада ишлаб чиқариш зарарлари тушунчасига мувофиқ келади?
 • 109. 12.0.003-74 ДавСтандарти бўйича ишлаб чиқариш зарарлари қайси гуруҳларга бўлинади?
 • 110. Специфик касбий касалликлар учун ишлаб чиқариш омили қандай омил ҳисобланади?
 • 111. Келтирилганларнинг қайсилари руҳий-физиологик омилларга киради?
 • 112. Келтирилганларнинг қайсилари ишлаб чиқариш муҳитидаги физикавий омилларга таалуқли?
 • 113. Қуйида келитирилганларнинг қайсилари ишлаб чиқаришдаги биологик омилларга киради?
 • 114. Келтирилганларнинг қайсилари ишлаб чиқариш муҳитидаги кимёвий омилларга таалуқли?
 • 115. Келтирилган зоналарнинг қайси бири мактаб ер участкасида жойлаштирилмаслиги керак?
 • 116. Агар ҳар ўқувчига 2,5 кв.м жой тўғри келса", шу синф хонасининг майдони етарличами?
 • 117. Мактабларда неча гуруҳ парталар бўлиши керак?
 • 118. Бўйи 143 см бўлган ўқувчи учун қандай маркировкали ва қандай парта керак?
 • 119. ИТТ таъсирида ўзгарган меҳнат шароитининг қайси турини, СИЗ ижобий деб баҳолайсиз?
 • 120. Ишлаб-чиқариш корхоналари ишчиларига тиббий-профилактик хизмат кўрсатишни амалга оширадиган муассасага нима дейилади?
 • 121. Ишчиларнинг сони қанча бўлганда корхонада ТСҚ ташкил қилинади?
 • 122. Таркибида 70 ва ундан ортиқ фоиз кремний оксидини тутувчи чанг учун РЭК қандай?
 • 123. Ишлаб чиқариш хоналаридаги маҳаллий шамоллатиш нима?
 • 124. Сут соғувчиларда кандай кас касаллиги учраши мумкин?
 • 125. Касбий инфекцияларни олдини олиш учун қайси кундалик тадбир жуда муҳим?
 • 126. Организмга таъсир этишига боғлиқ ҳолда ишлаб чиқаришдаги кимёвий омиллар қайси гуруҳларга бўлинади?
 • 127. Келтирилган омилларнинг қайсилари махсус таъсир кўрсатувчи ишлаб чиқариш захарларига киради?
 • 128. Келтирилган тадбирларнинг қайсиниси касбий захарланишларни олдини олишда муҳим?
 • 129. Эмизувчи аёллар қайси ишлаб чиқариш зарарлари бўлган касбларда ишлашга рухсат этилмайди?
 • 130. Зарарли касбдаги ишчилар учун даволовчи-профилактик овқатланиш нима?
 • 131. Кохлеар невритга сабаб бўлувчи ишлаб чиариш омили қайси?
 • 132. Ишчиларда силикозни чақирувчи ишлаб чиқариш омили қайси?
 • 133. Оёқларда веналарнинг варрикоз кенгайишини қайси ишлаб чиқариш омили келтириб чиқаради?
 • 134. Келтирилган омилларнинг қайси бири ишчиларда координатор неврозни келтириб чиқаради?
 • 135. Келтирилган ишлаб чиқариш омилларининг қайси бири тиришиш касаллигини кельтириб чиқариши мумкин?
 • 136. Қайси патологияларни олдини олиш учун сув пардалари ва ҳаволи душлардан фойдаланилади?
 • 137. Қайси касбий патологияни олдини олиш учун маҳаллий шамоллатиш қўлланади?
 • 138. Нима учун иссиқ цехларда ишловчилар учун туз қушилган сув билан таъминлаш муҳим ҳисобланади?
 • 139. Кам частотали шовқинга қайсилар таалуқли?
 • 140. Ўрта частотали шоқвинлар қайси?
 • 141. Шовқиннинг оғриқ берувчи чегараси нимага тенг?
 • 142. Антифон нима
 • 143. Вибрацион касалликни келиб чиқиши асосида нима ётади?
 • 144. Тиббиётда ультратовуш таъсирида кандай касбий касаллик юзага келиши мумкин?
 • 145. Пневмокониозлар - ишчиларда қандай меҳнат шароитларида ривожланиши мумкин?
 • 146. Дастлабки тиббий кўриклар ўтказишнинг мақсади қандай?
 • 147. Даврий тиббий кўрикларни ўтказиш мақсади нимада?
 • 148. Келитирилган асбобларнинг қайсилари шовқин ва тебранишни ўлчаш учун қўлланади?
 • 149. Ишчи зонаси ҳавосини чангланганлигини аниқлашда келтирилган асбоблардан қайсилари фойдаланилади?
 • 150. Ишчи зонаси ҳавоси таркибида захарли газлар концентрациясини тезкор усулда аниқлаш учун қандай асбоб қўлланади?
 • 151. УГ-2 ёрдамида ҳаводаги захарли газлар концентрациясини аниқлаш нимага асосланган?
 • 152. Шоққин қандай ўлчов бирликда ўлчанади?
 • 153. Муайян иш жойида мехнат шароитини баҳолаш учун нимани билишимиз керак?
 • 154. Агар чанг концентрацияси таркибида озод кремний икки оксидини 80% тутувчи ҳаво 15 мг/куб м ташкил этса, меҳнат шароитини қандай баҳолайсиз?
 • 155. Келтирилган тадбирларнинг қайсилари қиздирувчи микроиқлим таъсири шароитидаги ишларда зарурий?
 • 156. Чангга оид патологияни олдини олиш учун келтирилган тадбирлардан қайсилари қўлланади?
 • 157. Жисмоний ривожланишнинг қайси кўрсаткичлари регрессия шкаласи ёрдамида баҳоланади?
 • 158. Суянчиқ дистанцияси нима?
 • 159. Номувофиқ микроиқлим ишлаб чиқариш зарарларининг қайси гуруҳига киради?
 • 160. Ишлаб чиқаришдаги номувофиқ микроиқлим турларини крсатинг?
 • 161. Келтирилган патологияларнинг қайси турлари қиздирувчи микроиқлим таъсирига боғлиқ?
 • 162. Иссиц цех ишчиларидаги тиришиш касаллигининг келиб чиқиш асосида нима ётади?
 • 163. Нима учун иссиқ цехлар ишчилаига туз қушилган сув истеъмол қилиш тавсия қилинади?
 • 164. Келтирилган касалликларнинг қайсилари кўпроқ даражада совутувчи микроиқлим таъсирига боғлиқ?
 • 165. Сут соғувчиларда координатор неврознинг ривожланиши қайси ишлаб чиқариш омили билан боғлиқ?
 • 166. Нима учу ниш стажи юқори бўлган жарроғлар ўртасида ясси товонлик ходисаси кўпроқ учрайди?
 • 167. Замонавий корхона ишчилари ўртасида руҳий- неврологик бузилишларнинг етарлича кўп учраши нима билан тушунтирилиши мумкин?
 • 168. Нима учун Замонавий корхоналарда руҳий хотиржамлантириш хоналари меҳнат шароитининг муҳим тадбирларидан бири ҳисобланади?
 • 169. Толиқиш ўта толиқишдан нимаси билан фарқланади?
 • 170. Ишчилар учун келтирилган шовқин турларининг қайсилари энг ҳавфли ҳисобланади?
 • 171. Келтирилган тадбирларнинг қайсилари шовқинга доир патологияни олдини олиш учун энг муҳим тадбирлардан ҳисобланади?
 • 172. Вибротезланиш нима?
 • 173. Кичик капиллярларнинг спазми қайси касаллик учун патогенетик асос ҳисобланади? ..
 • 174. Вибрацион касалликни келиб чиқишида совутувчи микроиқлимнинг аҳамияти нимада?
 • 175. Виброинструмент билан ишлагандан сўнг қўл панжалари томирларининг спазмини қандай қилиб йўқотиш мумкин?
 • 176. ВШВ-003-М2 асбоби нимага мўлжалланган
 • 177. Иш жойида шовқинни баҳолаш учун нималарни билиш керак?
 • 178. Ишлаб чиқаришга доир чанглар қайси таърифланраи бўйича таснифланади?
 • 179. Келиб чиқиши бўйича ишлаб чиқаришга оид чанглар қайси гуруҳларга бўлинади?
 • 180. Чанг заррачаларининг диметри 0,2-0,3 мкм бўлса, улар қайси турга мансуб?
 • 181. Пневмокониозлар нима дегани?
 • 182. Ишчи зонаси ҳавосида симоб концентрациясини таҳминий аниқлаш қайси усулда амалга оширилиши мумкин?
 • 183. Келтирилган самараларнинг қайсилари ишлаб чиқаришга оид кимёвий зарарларнинг умумзахарли таъсири ҳисобланади?
 • 184. Кимёвий ишлаб чиқариш зарарларининг моддий кумуляцияси нима?
 • 185. 1 ҳавфли синфга тааллуқли кимёвий ишлаб чиқариш зарарларига нима дейилади?
 • 186. 2 Синфга таалуқли кимёвий ишлаб чиқариш зарарларига нима дейилади?
 • 187. Захарлар ва уларнинг метаболик маҳсулотлари организмдан қайси йўллар билан ичқарилади?
 • 188. Айрим ишлаб чиқариш омиллари таъсирида ҳавфли ўсмаларнинг ривожланиш самарасига нима дейилади?
 • 189. Ишлаб чиқаришга оид зарарларнинг аллергенли, канцерогенли, мутагенли ва тератогенли таъсирлар таърифлаш учун қайси термин қабул қилинган?
 • 190. Ишлаб чиқариш зарарларининг "тератогенли таъсири" термини нимани назарда тутади?
 • 191. Кимёвий корхоналарда ишлаб чиқариш жараёнини герметиклигини таъминлаш нима учун зарур?
 • 192. Лак-бўёқ заводи ишчиларига маъсурият томонидан ШҲВ сифатида "Лепесток" респираторини тарқатилишини қандай баҳолайсиз?
 • 193. Зарарли касбдаги ишчиларнинг даволовчи-профилакьтик овқат рационининг асосий вазифаси нимада?
 • 194. Кимёвий моддалар РЭК дан унчалик катта бўлмаган ҳолда таъсир этса ишчилар организмида қандай ўзгаришлар содир бўлиши мумкин?
 • 195. Қўрғошининг ноорганик бирикмалари билан ишловчилар махсус овқат рациони билан таъминланадими?
 • 196. Тамаки корхонаси ишчиларига бепул витаминлар берилиш ини врач талаб қилиши мумкинми?
 • 197. Қўшимча вақт ишлаш учун ҳомиладор аёллар жалб қилиниши мумкинми?
 • 198. Вазиятни баҳоланг: чорвачилик фермасидаги ишчи аёллар 28-30 кг ли прессланган хашак брикетларини ортишга жалб қилинган
 • 199. Қишлоқ аҳлининг мехнати хусусиятлари учун қайси омил белгиловчи бўлиб хизмат қилади?
 • 200. Келтирилган омилларнинг қайсилари механизаторларнинг меҳнат шароитига таалуқли эмас?
 • 201. Ионлантирувчи нурланишларнинг асосий турларини кўрсатинг:
 • 202. Ионлантирувчи нурланишларнинг корпускуляр турларини айтинг (заррачалар):
 • 203. Ионлантирувчи нурланишнинг электромагнитли турларини айтинг:
 • 204. Нурланишнинг ионлантирувчи хоссасини белгиловчи физикавий таърифини кўрсатинг:
 • 205. Радиоактивликнинг системадан ташқаридаги ўлчов бирлигини айтинг:
 • 206. Нурланишнинг биологик таъсир самарасини айтинг:
 • 207. Нурланишнинг соматик таъсир самарасини айтинг:
 • 208. Нурланишнинг сомато-стохастик тасир самарасини кўрсатинг:
 • 209. Нурланиш асосий биологик таъсир самараси нимага боғлиқ?
 • 210. Юқори радиоезгирликка эга бўлган органларни кўрсатинг:
 • 211. Паст радиосезгирликка эга органларни кўрсатинг:
 • 212. Ионлантирувчи нурланишларни қайд қилиш усулларини айтинг:
 • 213. Физикавий усулларга кирувчи ионлантирувчи нурланишларни қайд қилиш усулларини кўрсатинг:
 • 214. Кимёвий усулларга кирувчи ионлантирувчи нурланишларни қайд килиш усулларини айтинг:
 • 215. Препаратнинг активлигини нисбий усулда баҳолаш учун қайси кўрсаткични ўлчаш зарурий?
 • 216. Препаратнинг активлигини хисоблаш учун қайси қийматларни билиш зарур?
 • 217. N фонни ўлчаганда радиометр нимани қайд қилади?
 • 218. Табиий радиацион фонни шакллантирувчи табиий ионлантирувчи нурланиш манбалари қайсилар?
 • 219. Келтирилган моддаларнинг қайсилари табиий радиацион фонни ўаклланишида иштирок этади?
 • 220. Одам организмига радиоактив модаларни туширадиган асосий манба қайси?
 • 221. Келтирилган манбаларнинг қайсилари ўзгарган технологик радиацион фонни шаклланишида иштирок этади?
 • 222. Аҳолининг нурланиш дозасини шакллантирадиган асосий омил қайси?
 • 223. Атмосфера ҳавосининг табиий радиоактивлигини хосил бўлишида қайси газлар қатнашади?
 • 224. Атмосфера ҳавосини радиоактив ифлослловчи манбаларни кўрсатинг:
 • 225. Ҳаводаги радонни ўлчашда фойдаланадиган асбобни кўрсатинг:
 • 226. Иш сменаси давомида ишчи организмига тушадиган РМ миқдорини хисоблаш учун қайси 2 қийматни билиш зарур?
 • 227. Ҳавзадаги сувларнинг табиий радиоактивлигини асосий хосил қилувчи омилларни кўрсатинг:
 • 228. Сувнинг нисбатан юқори радиоактивлигига эга бўлган манбаларни кўрсатинг:
 • 229. Ҳавзалардаги сувнинг радиоактивлиги текширишнинг умумий кетма-кетлигини айтинг:
 • 230. Радиометрик текширишларни ўтказиш учун очиқ сув манбаларидан намуна олиш нуқталарини айтинг:
 • 231. Озиқ-овқат маҳсулотларнинг табиий радиоактивлиги асосан қайси изотопларга боғлиқ?
 • 232. Озиқ-овқат маҳсулотлари радиоактив моддалар билан қандай жараенлар натижасида ифлсоалниши мумкин?
 • 233. Ўсимлик организмига РМ қайси йўллар орқали ўтади?
 • 234. Шахсий овқатланишни таҳлил қилишда қандай асосий хисоблашлар қилинади?
 • 235. Агар куник овқат рационида оқсиллар 20 г, ёғлар 100 г ва карбонсувлар 150 г бўлса, катта ёшли одамнинг овқат рациони сифатига баҳо беринг:
 • 236. Агар кунлик овқат рационида оқсиллар, ёғлар, карбонсувларнинг ўзоро нисбати 1:1.2:2 ни ташкил этса, овқат рационини баҳоланг:
 • 237. Рационнинг энергияси ва озуқли моддалар миқдорини қандай ҳисоблаш мумкин?
 • 238. Агар таомлар калориялилиги бўйича қуйидагича тақсимланган бўлса: нонушта -10%, тушлик -20%, кечки овқат -70%, овқатланиш сифатига баҳо беринг:
 • 239. Катта ёшли одамнинг овқат рационида оқсиллар миқдори 180 гр бўлса, бу овқатланишни адекват- мос дейиш мумкинми?
 • 240. Овқатланишнинг физиологик меёрларини белгилашда катта ёшли одамлар неча гуруҳга бўлинган?
 • 241. Физиологик овқатланиш меёрлари бўйича катта ёшли аҳолининг қайси тоифаси биринчи гуруҳга киради
 • 242. Меҳнатга қобилиятли иккинчи гуруҳга кимларни киритиш мумкин?
 • 243. Жарроҳлар ва жарроҳлик ҳамширалари овқатланиш меерлари бўйича қайси гуруҳга кирадилар?
 • 244. Агар рационда 100 гр оқсил бўлса, ёғларнинг миқдори қанча бўлиши керак?
 • 245. 100 гр оқсил бўлган рационда карбонсувларнинг миқдори қанча бўлиши керак?
 • 246. Энергия сарфининг неча фоизи оқсиллар ҳисобига ёпилади?
 • 247. Тўла қийматли оқсиллар нима?
 • 248. Тўла қийматли оқсилларнинг мабалари қайси маҳсулотлар?
 • 249. Ҳимояланган карбонсувлар нима?
 • 250. Радиацион авариядан кейинги 1-чи босқичда бажариладиган тадбирларни кўрсатинг: ( 24 соатгача ):
 • 251. Радиоактив парчаланиш - бу:
 • 252. Радиоактив парчаланиш турлари қуйидагиларга бўлинади:
 • 253. Альфа-парчаланиш - бу:
 • 254. Бета-парчаланиш - бу:
 • 255. Гамма-нурланиш - бу:
 • 256. Қайси хужайралар энг юқори радиосезгирликка эга?
 • 257. Бир атом элементининг ионлантирувчи нурланишларни чиқарилиши билан ўз-ўзидан иккинчи бир элементга айланишига нима дейилади:
 • 258. Радиоактив моддаларнинг активлиги деганда Биз нимани тушунамиз ?
 • 259. Альфа-нурланишнинг модда орқали (бадан териси) ўтиб кетиш хусусиятини кўрсатинг?
 • 260. Гамма- нурланишнинг ўтиб кетиш хусусиятини кўрсатинг (ҳаво)?
 • 261. Бета - нурланишнинг ўтиб кетиш хусусиятини кўрсатинг (ҳаво)?
 • 262.Активликнинг ўлчов бирлигини кўрсатинг?
 • 263. Эффектив дозанинг ўлчов бирлигини кўрсатинг?
 • 264. Ютилган дозанинг ўлчов бирлигини кўрсатинг?
 • 265. Экспозицион дозанинг ўлчов бирлигини кўрсатинг?
 • 266. Эквивалент дозанинг ўлчов бирлигини кўрсатинг?
 • 267. Эффектив доза нима?
 • 268. Ионлантирувчи нурланиш келтириб чиқарадиган қуйидаги қайси биологик самара, детерминантли тоифага таалуқли?
 • 269. Ионлантирувчи нурланиш келтириб чиқарадиган қуйидаги қайси биологик самара стохастик тоифага таалуқли?
 • 270. Ҳодимларнинг рухсат этиладиган ўртача- йилик нурланиш дозаси қандай?
 • 271. Айрим аҳоли гуруҳлари учун рухсат этиладиган ўртача-йиллик нурланиш дозалари қандай?
 • 272. Ионлантирувчи нурланишларни аниқлаш ва ўлчаш усуллари қандай гуруҳларга бўлинади:
 • 273. Табиий радиацион фон нима?
 • 274. Литосферанинг қайси қисми табиий радиоактив элементларни тутиши билан таърифланади?
 • 275. Уран конларида хосил бўладиган радиоактив чиқиндилар
 • 276. Стронций организмга тушганда қайси органларда тўпланади?
 • 277. Организмга тушган йод қайси органда тўпаланади?
 • 278. Ташқи муҳит объектларни дезактивация қилишнинг қандай усуллари мавжуд
 • 279. СанҚваМ №0029 -94га мувофиқ нурланувчи шахсларнинг қандай тоифалари ўрнатилган
 • 280. Аҳолининг қандай қисми А тоифасига таалуқли
 • 281. Аҳолининг қайси қисми В тоифасига таалуқли
 • 282. Аҳолининг қайси қисми Г тоифасига таалуқли
 • 283. Қайси гуруҳ учун шахсий дозиметрик назорат шарт
 • 284. Радиацион гигиенада меёрлаштиришнинг асосий хусусиятлари қайси
 • 385. Нурланишнинг назорат даражаси ким томонидан ўрнатилади
 • 286. Ёпиқ ионлантирувчи нурланиш манбалари нима дегани
 • 287. Очиқ ионлантирувчи нурланиш манбаи деб нимага айтамиз
 • 288. Ташқи нурланиш деб нимага айтамиз
 • 289. Ички нурланиш деб нимага айтамиз
 • 290. Ёпиқ манбалар билан ишлаганда ҳимояланишнинг қайси асосий принципларини биласиз
 • 291. ИНМ билан ишлашга қаршилик қилувчи қарши кўрсаткичлар рўйҳати қайси хужжатда келтирилган
 • 292. ИНМ билан ишловчиларни тиббий кўрикдан ўтказиш даврийлиги қандай?
 • 293. Радиоактив парчаланиш қонуни нима билан таърифланади:
 • 294. Ядровий парчаланишда ўзидан чиқарадиган гелий атоми ядросидан иборат бўлган ионлантирувчи нурланиш - бу ....
 • 295. Ядровий парчаланишда тарқаладиган узлуксиз энергетик спектрли электронли ва позитронли ионлантирувчи нурланиш деб ....... айтилади:
 • 296. Табиий радиоактивлик нималарга боғлиқ:
 • 297. Очиқ сув ҳавзалари сувидаги табиий радиоактив модалар нинг концентрацияси нималарга боғлиқ (асосий омиллар)
 • 298. Ҳар хил сув ҳавзаларининг табиий радиоактивлик даражаси нималарга боғлиқ:
 • 299. Нормал шароитда одам организмига радиоактив элементларнинг асосий тушиш манбалари:
 • 300. Тиббий муассасаларнинг радиологик бўлимларидан атроф муҳитга қандай радиоактив чиқиндилар чиқарилиши мумкин:
 • 301. РМ очиқ сув ҳавзасига тушганда қандай жараёнлар кузатилади:
 • 302. РМ одам организмига қанйси биологик занжирлар орқали тушиши мумкин:
 • 303. Радиацион авариядан кейин қанча вақт давомида озиқ-овқат маҳсулотларида йод борлиги аниқланади:
 • 304. Атроф муҳит ҳолатини санитар-дозиметрик назорати ўз таркибига нималарни олади:
 • 305. Ҳавони радиоактив ифлосланишдан тозалашдаги қандай усулларни биласиз:
 • 306. Суюқ радиоактиқчиқиндиларни дезактивация қилиш усулларини айтинг:
 • 307. Чиқиндиларни кўмиш пунктининг вазифаси нимадан иборат:
 • 308. Радиоактив чиқиндилар қандай транспортировка қилинади:
 • 309. Суюқ радиоактив чиқиндилар солиштирма фаоллиги қандай тоифаларга бўлинади:
 • 310. Қандай сув ҳавзаларида табиий радионуклидларнинг миқдори юқори:
 • 311. Чиқиндиларни кўмиш пункти атрофидаги санитария-ҳимоя зонасининг ўлчами қандай:
 • 312. Ҳавони ионизациялаш эффекти бўйича таърифланувчи дозага нима дейилади?
 • 313. Ютилган доза нимани таърифлайди?
 • 314. Эквивалент доза нима?
 • 315. Си тизимида экспозицион доза қандай бирликларда ўлчанади?:
 • 316. Ионлантирувчи нурланишнинг генетик таъсири нима билан номоён бўлади?:
 • 317. Ионлантирувчи нурланишларнинг узоқ муддатдан сўнг келтириб чиқарадиган оқибатлари қандай?
 • 318. Шахсий эффектив дозанинг режали оширилишга йўл қўйиш мумкинми?:
 • 319. Б тоифасидаги контингентларнинг нурланиши қандай назорат қилинади:
 • 320. Ёпиқ манбаларнинг қандай гуруҳларини биласиз?:
 • 321. Альфа -нурланишдан ҳимояланиш учун қандай тўсиқдан фойдаланилади?:
 • 322. Бета -нурланишдан ҳимояланиш учун қандай тўсиқдан фойдаланилади?
 • 323. Гамма-нурланиш ва рентген нурланишларидан ҳимояланиш учун қандай материаллардан фойдаланилади?
 • 324. Очиқ манбалар билан қайси снф ишларини бажариш учун хоналарнинг уч зонали режалаштирилиши зарурий ҳисобланади:
 • 325. Очиқ манбалар билан ишловчилар учун ШХВ вазифалари нимадан иборат:
 • 326. Тиббий муассасаларнинг рентген-радиологик бўлимларида ўлчашларни умумий дозиметрик назорат ўтказишда) қаердда ўтказиш мумкин:
 • 327. Очиқ нурланиш манбаларидан фойдаланувчи объектларга бўлган гигиеник талаблар биринчи навбатда нималар билан белгиланади?
 • 328. ИНМ билан ишловчи шахсларнинг тиббий назорати нимадан иборат:
 • 329. Радиоактивлик ходисаси ким томонидан кашф этилган?
 • 330. МКРЗ нинг асосий вазифалари:
 • 331. Нурланишнинг ионлаштирувчи хусусиятини таърифловчи кўрсаткич қайси?
 • 332. 1 Бк нимага тенг?
 • 333. Ионлантирувчи нурланишнинг биологик таъсири асосида нима ётади?
 • 334. Ионлантирувчи нурланиш тўғридан-тўғри таъсир этмагандаги таъсир хусусиятида қайси моддага етакчи ўрин берилади?
 • 335. Қайси нурланиш дозасида стохастик эффект юзага келиши мумкин?
 • 336. Нурланишнинг бўсағасиз таъсир концепцияси нимага асосланган?
 • 337. Ёпиқ нурланиш манбаларидан нормал шароитда фойдаланилганда, улар билан ишловчи шахслар қандай нурланиш таъсирига дучор бўлади?
 • 338. Очиқ ИНМ билан ишловчи шахслар қандай нурланишга дучор бўлади?
 • 339. Нима учун ташқи альфанурланиш организм учун ҳавф туғдирмайди?
 • 340. Илмий-техника тараққиётининг энг аҳамиятли негатив оқибатларини кўрсатинг:
 • 341. Қишлоқ жойларда атроф муҳитни ифлословчи асосий манбаларни кўрсатинг:
 • 342. Атроф муҳитнинг ифлосланишидан одам организмида юзага келадиган узоқ муддатлардан сўнг келиб чиқадиган оқибатларга нималар киради:
 • 343. Атроф муҳитни ифлосланишдан муҳофаза қилишнинг муҳим тадбирлари қайси.....
 • 344. Атроф муҳитни ифлосланишдан муҳофаза қилишга қаратилган энг муҳим тадбирларни кўрсатинг:
 • 345. Альбедо нима?
 • 346. Хоналарнинг номувофиқ микроиқлими кўп жиҳатдан таъсир қилади....
 • 347. Хоналардаги ҳаво харакати тезлиги қандай асбоб ёрдамида ўлчанади?
 • 348. Хона ҳавосининг намлиги қайси асбоб билан ўлчанади?
 • 349. Румблар бўйича шамол қайталанишининг график ифодаланишига нима дейилади?
 • 350. Шамоллар гули қайси мақсадда қўлланади?
 • 351.Ҳарорат ва намликни қайси асбоб ёрдамида ўлчаш мумкин?
 • 352.Ҳавода оғир аэроионларнинг тўпланиши ва кимёвий ифлосланиш нимадан дарак беради?
 • 353.Ер атмосфераси ҳавосида карбонат ангидрид газининг тўпланиши қандай аҳамиятга эга бўлиши мумкин?
 • 354. Радиологик объектни санитар текширишдан ўтказишда расмийлаштирилиши керак бўлган хужжатни кўрсатинг:
 • 355. Радиологик объектнинг лойиҳасини қайси мутахассис экспертизадан ўтказиши мумкин:
 • 356. Уран шахталаридаги қадай чиқиндилар учун пухта назорат ўрнатиш талаб этилади:
 • 357. Уран конларида ишловчилар учун ички нурланиш соҳасида қайси чиқиндилар энг юқори ҳвф туғдиради:
 • 358. Радиоактив рудаларни қайта ишлаш корхоналарида канализация системасига чиқаришдан олдин чиқинди сувларини нима қилиш керак
 • 359. Муаллақ ҳолдаги радиоактив моддаларни тутувчи чиқинди сувлари қайси усулда дезактивация қилинади
 • 360. Радиоактив модда билан ишловчи объектда вентиляцияланувчи ҳавони тозаламасдан чиқаришга қандай ҳолатларда рухсат этилади
 • 361. Ҳавони радиоактив ифлосланишдан тозалашда энг кўп қўлланадиган қайси усулларни биласиз:
 • 362. ДПМ нинг радиодиагностик лабораториясида хосил бўладиган чиқинди суви таркибидаги радиоактив модданинг концентрацияси рухсат этилган концентрациядан 15 марта ортиқ. Бу сувни хўжалик-турар-жой канализациясига чиқариш мумкинми:
 • 363. РЭКдан 15 маротиба ортиқ бўлган сувни қайси усул билан дезактивация қилиш мумкин:
 • 364. Радиоактив чиқиндиларни кўмиш пункти нима:
 • 365. Стохастик эффек кайси доза таъсирида вужудга келади
 • 366. Чиқиндиларни кўмиш пункти атрофидаги санитария-ҳимоя зонасининг ўлчами қандай:
 • 367. СанПиН №0029 -94 буйича нурланиш олувчи шахслар кайси тоифаларга булинади
 • 368. ИНМ ни қўлловчи корхона худудида радиоактив чиқиндиларни кўмиш мумкинми:
 • 369. ДПМ да қўлланадиган ионлантирувчи нурланиш манбалари турларини айтинг:
 • 370. Очиқ манбалардан фойдаланишга мисол келтиринг:
 • 371. Ёпиқ манбалардан фойдаланишга мисоллар келтиринг:
 • 372. Ахолини кайси кисми Г тоифага(категорияга) киради
 • 373. Индивидуал эффектив дознинг ортишига йул куйиладими
 • 374. Рентген кабинети учун зарурий бўлган хоналар тўпламини айтинг:
 • 375. ДСЭНМ га келишиш тақдим этилган радиодиагностик лаборатория лойиҳасидаги спецификация бўлимида махсус канализация йўқ. Шундай объектга махсус канализация керакми:
 • 376. Қандай шароитда очиқ турдаги РМ ларни қўлловчи корхона ва муассасаларда махсус канализация жиҳозланади:
 • 377. Ким тамонидан назорат даражаси(контрольнын уровни) белгиланади
 • 378. Рентгенологик аппаратлардан фойдаланилганда қандай тўсиқлар учун тўғри нуланиш тутамларидан ҳимояланишни хисоблаш керак бўлади:
 • 379. Кобальт-60 қандай нурланиш манбаи турига киради:
 • 380. Ҳимоя деорлари учун қандай материални танлаш мақсадга мувофиқ:
 • 381. Ҳимоя тўсиғининг қалинлигини танлашда нимани хисобга олиш керак бўлади:
 • 382. Сиз очиқ ионлантирувчи нурланиш манбаидан фойдалнувчи муассаса лойиҳасини экспертизадан ўтказмоқдасиз. 1 синфга таалуқли хоналарни зоналаштириш қандай бажарилади:
 • 383. 2 синфга тааллуқли қизғин зонада қандай хоналар бўлиши керак:
 • 384. Рентген хоналари қандай материаллар билан пардозланиши керак:
 • 385. Ядровий объектда катта бўлмаган радиацион авария содир бўлди. Мазкур аварияни келиб чиқиши мумкин бўлган шароитларни айтинг:
 • 386. Локал радиацион аварияларнинг нечта синфларини биласиз:
 • 387. Локал аварияли вазият юзага келганда Сиз тадбирларни амалга оширишингиз керак:
 • 388. Атом электростанциясида радиацион авария содир бўлди. Авария чиқиндисида иода-131 нинг миқдори 1000 терабеккерел атрофида, бу атроф мухит учун қандай ҳавфни келтириб чиқариши мумкин. Мазкур аварияни қайси синфга таалуқли деб хисоблайсиз:
 • 389. Атом электростанциясида содир бўлган радиацион аварияни одамлар учун асосий ҳавфли омилларини айтинг:
 • 390. йод-131 изотоп билан озиқ-овқат маҳсулотларнинг ифлосланиш мумкинлиги сабабларини кўрсатинг:
 • 391. Авариядан кейин атроф муҳит объектларида йод-131 қанча вақт давомида қайд қилиниши мумкин:
 • 392. Ававриядан кейинги биринчи 10 кун давомида қандай тадбирларни қабул қилиш керак бўлади:
 • 393. Шошилинч йодли профилактикани ўтказиш тартиби қандай:
 • 394. Ҳодимларнинг ташқи ва ички нурланиши ва ишлаб чиқариш муҳитининг ифлосланиши содир бўлгандаги радиацион авариянинг синфини айтинг:
 • 395. Ионловчи нурланиш таркатиш билан кечувчи ходисага нима дейилади
 • 396. Ионлавчи нур манбаси билан ишлашни ман этилган шахслар руйхати кайси хужжатда курсатилган
 • 397. СанПиН№0029-94 буйича нур олувчи шахслар кайси категорияга булинади
 • 398. Массаси 4 атом массасига, тартиб номери икки бирликка емирилиши билан борувчи емирилиши кандай емирилиш дейилади
 • 399. Узликсиз энергетик спектр ажралиши билан борувчи нейтрон ва протоннинг ядро ичида бир-бирига айланиши нима деб аталади
 • 400. Ядро узгаришида вужудга келувчи фотон(электромагнит) нурланиш

Назад к списку