О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Эпидемиология узб • Эпидемиология кафедрасига асос солган олим?
 • Кузгатувчининг асосий яшаш мухитлари:
 • Эпидемик жараёнга таъсир килувчи омил:
 • Карантин сўзининг маъноси нима?
 • Обсервация сўзининг маъноси нима?
 • Тўлик эпидемиологик ташхис ўз ичига оладиган масалани курсатинг:
 • Экспериментал (тажриба) усулининг йўналишини кўрсатиб беринг:
 • Эпидемиологиянинг асоси бўлган назарияни кўрсатинг:
 • Хавфли омиллар гурухига кандай курсаткич киради:
 • Касалланиш хавфини белгиловчи омилларни белгиланг:
 • Кузгатувчини юктирувчи омилларини кўрсатинг:
 • Эпидемиологик тахлилнинг турини кўрсатинг:
 • Ретроспектив эпидемиологик тахлилнинг тўлик схемасини кўрсатинг:
 • Эпидемиологик назорат асослари:
 • Касалланишнинг кўп йиллик динамикаси тахлилида кандай кўрсаткич аникланади?
 • Эпидемиологик назоратнинг услубий асоси:
 • Юкумли касаллик кўзгатувчиларининг зооноз биолого-экологик гурухини белгиланг:
 • Юкумли касаллик кўзгатувчиларнинг сапроноз биолого-экологик гурухини белгиланг:
 • "Юкиш механизми назарияси" автори:
 • "Табиий ўчоклилик назарияси" автори:
 • "Паразитар тизимнинг ўз-ўзини бошкариш назарияси" автори:
 • Аэрозоль юкиш йўли билан юкадиган кўзгатувчиларнинг асосий локализацияси:
 • Фекал-орал юкиш йўли билан юкадиган кўзгатувчиларнинг асосий локализацияси:
 • Контакт юкиш йўли билан юкадиган кўзгатувчиларнинг асосий локализацияси:
 • Трансмиссив юкиш йўли билан юкадиган кўзгатувчиларнинг асосий локализацияси:
 • Трансмиссив юкиш механизмида асосий юкиш йўли:
 • ЮКК ишларини ким назорат килади:
 • Синантроп кемирувчиларнинг характерли белгилари:
 • Ярим синантроп кемирувчиларнинг характерли белгилари:
 • Ёввойи кемирувчиларнинг характерли белгилари:
 • Зооноз инфекцияларни курсатинг:
 • Бурга ёрдамида инфекция кўзгатувчисининг юкиш механизми кайси касалликка хос:
 • Хайвонларни парвариш килиш ишларига кўйилмайдиган ахоли гурухлари:
 • Сапроноз касалликлар кўзгатувчисининг асосий манбалари:
 • Эпидемияга карши ашёларнинг самародорлик кўрсаткичлари:
 • Ахолини эпидемиядан химояланиш тизимини тиббий хилини кўрсатинг:
 • Ахолини эпидемиядан химоялаш тизимининг нотиббий кучларини кўрсатинг:
 • Касаллик ўчогида мойил шахслар учун олиб бориладиган эпидемияга карши чора тадбирларни кўрсатинг:
 • Ўчокда ўтказиладиган эпидемияга карши тадбир:
 • Профилактик чора-тадбирларни кўрсатинг:
 • Санитария окартув ишларининг хилини кўрсатинг:
 • Ахолини гурухларга ажратишда кўлланадиган белгиларни кўрсатинг:
 • Эпидемиологик текширув усулларни курсатинг:
 • Дезинфекция нима?
 • Шахарда бемор госпитализация килингандан сўнг канча вакт оралигида якуний дезинфекция ўтказилади:
 • Якуний дезинфекция ўтказилади:
 • Якуний дезинфекция килишда кайси белгилар хисобга олинади:
 • Стерилизация нима?
 • Дезинсекция нима?
 • Дератизация нима?
 • Кемирувчиларни тутиш учун кандай механик воситалардан фойдаланилади:
 • Кизамикда режали вакцинация муддати:
 • Сил касалликда режали ревакцинация муддати:
 • Болаларни полиомиелитга карши качон эмланади:
 • Тирик кизамик вакцинасини саклаш харорати:
 • Тирик кизамик вакцинасини яратган олимни кўрсатинг:
 • БЦЖ вакцинасини юбориш усули:
 • Вакцинациянинг эпидемиологик самарадорлиги кандай бахоланади:
 • Гриппга карши вакцина юбориш усули:
 • Кайси вакцина факат эпидемиологик кўрсатмага асосан килинади:
 • Кизамик вакцинасини эритилган холатида канча муддатгача саклаш мумкин:
 • Полиомиелит вакцинасини юбориш усули:
 • Тирик вакциналар каерда сакланади:
 • Куйидагиларнинг кайси бири тирик вакцина хисобланади:
 • Куйидагиларнинг кайси бири ўлик вакцина хисобланади:
 • Келтирилган касалликларнинг кайси бирида фагопрофилактика ўтказилади:
 • Кизамикка карши эмлашда юзага келадиган иммунитет тури:
 • Паратиф-А касаллиги таркалиши йўлининг етакчи омили:
 • Паратиф-А касаллиги асосий юкиш механизми:
 • Паратиф-А да касаллик манбаи:
 • Паратиф-В касаллиги таркалиши йўлининг етакчи омили:
 • Ич терламада касаллик таркалишининг етакчи омили:
 • Ич терлама профилактикасида кўлланиладиган вакцинани кўрсатинг:
 • Ич терлама эпидемик авж олишининг турини кўрсатинг:
 • Ич терлама ва паратиф ўчокларида жорий дезинфекция ўтказувчи гурухни кўрсатинг:
 • Ич терлама ва паратифларда ташувчиликнинг турини кўрсатинг:
 • Ич терламада инфекция манбаи:
 • Ич терлама ўчогида якунловчи дезинфекцияни ташкиллаштирувчи ва олиб борувчи мутахассисларни курсатинг:
 • Ич терлама ўчогида ўтказиладиган чора тадбирларни кўрсатинг:
 • Ич терлама кўзгатувчисининг асосий юкиш йўлини кўрсатинг:
 • Ич терлама ва паратифни лаборатория ташхиси учун керак бўлган материални кўрсатинг:
 • Ич терлама эпид. жараёнига таъсир этувчи омилни кўрсатинг:
 • Ич терлама эпидемик жараёнига таъсир этувчи ижтимоий омилни кўрсатинг:
 • Ич терлама касаллигининг юкиш йўллари:
 • Ичбуругда юкиш механизми:
 • Дизентерия касаллигининг огир кечиши ва ўлим даражаси кайси кўрсаткичга боглик:
 • Зонне ичбуругининг эпидемиологик авж олишга сабабчи бўлувчи озик-овкат махсулотини кўрсатинг:
 • Ичбуруг ва ЎЮИК да ретроспектив эпидемиологик тахлил йўналиши:
 • УЮИК профилактикасида самарали чорани кўрсатинг:
 • Ўзбекистон республикасида шигеллёзларнинг кайси тури кўп учрайди:
 • Патоген ичак таёкчаларида касаллик манбаи:
 • Вабода яширин давр канчага тенг:
 • Вабонинг юкиш омилларини санаб ўтинг:
 • Вабода инфекция манбаи:
 • Вабо вибрионининг юкиш омилларини кўрсатинг:
 • Беморларни кайси ажратмаларидан полиомиелит вирусини аниклаш мумкин:
 • Полиомиелит билан касалланганларни кўпрок кайси ёшдагилар ташкил килади:
 • Полиомиелитга хос юкиш йўлини кўрсатинг:
 • Полиомиелитда инфекция манбаи:
 • Полиемиелит вирусининг юкиш механизми:
 • Полиемиелит профилактикасида асосий чора-тадбирлар:
 • Дифтерия бемори билан мулокотда бўлганлар устидан назорат муддати:
 • Дифтерияни кайси штамми касаллик чакиради:
 • Дифтерия бактериясининг юкиш механизмини курсатинг:
 • Кўкйўталда юкиш механизми:
 • Кўкйўтал кўзгатувчиси:
 • Кўкйўталда инфекция манбаи:
 • Кўкйўталнинг юкишида иштирок этувчи омиллар:
 • Кўкйўталга бактериологик текшириш учун кандай материал олинади:
 • Кўкйўтал беморининг атрофдагилар учун эпидемиологик жихатдан энг хавфли даври:
 • Кўкйўтал ўчогида ўтказилади:
 • Кўкйўталга карши шошилинч профилактика:
 • Менингококкларнинг юкиш механизми:
 • Менгококкли инфекцияда мавсумийлик:
 • Менгококкли инфекцияга мойил гурух:
 • Гриппни шошилинч профилактикасида кўлланиладиган препаратлар:
 • Энг юкори эпидемиологик ахамиятга эга бўлган грипп кўзгатувчилари:
 • Грипп кўзгатувчисининг асосий манбаи:
 • Кизамикка карши эмланганда хосил бўладиган иммунитет:
 • Кизамик вакцинасини суюлтиргандан сўнг канча вактгача ишлатиш мумкин:
 • Кизамик вирусининг юкиш механизмини кўрсатинг:
 • Кизамикка карши иммунитетнинг кучини аникловчи тест:
 • Кизамик вакцинасини юбориш усули:
 • Кизилча касаллигининг юкиш йўллари:
 • Кизилча касаллигининг инфекция манбаи:
 • Кизилча вирусининг ажралиш шакллари:
 • Эпидемик паротит касаллигининг инкубацион даври:
 • Эпидемик паротит касаллигининг юкиш йўли:
 • Эпидемик паротит касаллигининг асосий белгиси:
 • Эпидемик паротит касаллигининг кўзгатувчиси:
 • Эпидемик паротит вируслари одам организмидан кандай ажралиб чикади:
 • Эпидемик паротитга нисбатан асосий чора-тадбир:
 • Стрептококк инфекциясида касалликнинг юкиш йули:
 • Ўткир респиратор стрептококк инфекциясининг энг кўп таркалган турини кўрсатинг:
 • Госпитал инфекцияларда эпидемик жараённинг ўзига хос хусусиятлари:
 • Касалхона ичи инфекцияларига кимлар кўпрок берилувчан хисобланади:
 • Касалхона ичи инфекциялари авж олишида етакчи сальмонелла сероварлари:
 • Госпитал штаммларининг хусусиятлари:
 • Шахсий кўшинларга санитария ишлов бериш турлари:
 • Харбий кисмларда эпидемияга карши чора тадбирларнинг максади:
 • Бактериал рецептуралар гурухларини кўрсатинг:
 • Тошмали тифнинг юкиш йўли:
 • ВГАда кузгатувчининг асосий юкиш механизми:
 • ВГВ, ВГС, ВГД билан касалланиб чикканларга кандай чора-тадбирлар ўтказилади:
 • ВГАда асосий профилактик чора-тадбирлар:
 • Вирусли гепатит-А нинг юкиш омилини кўрсатинг:
 • Мактабгача болалар муассасаларида вирусли гепатит-А касаллигини таркалишида энг ахамиятли йўлни курсатинг:
 • ВГА инфекциясидан сўнг хосил бўладиган иммунитет:
 • ВГА да хавфли гурухга киради:
 • ГВ ташхиси кўйишда мос бўладиган серологик маркерни кўрсатинг:
 • Шифохонада ўткир ВГ беморлар кандай маркерга текширилиши керак:
 • Трансфузиядан кейинги гепатитларни олдини олиш учун кандай чора-тадбирлар ўтказилади:
 • ВГВ инфекциясидан сўнг хосил бўладиган иммунитет:
 • ВГВ нинг юкитириш омиллари:
 • ВГВда хавфли гурухлар кимлар хисобланади:
 • ВГВ нинг юкиш йўллари:
 • Вирусли гепатит-В кўзгатувчилари кайси туркумга киради:
 • Вирусли гепатит-В нинг энг юкори концентрацияси нимада аникланади:
 • Вирусли гепатит-В нинг вертикал юкиш эхтимоли юкори бўлган даврни кўрсатинг:
 • ВГВнинг характерли хусусияти:
 • Вирусли гепатит-С манбалари:
 • Вирусли гепатит-С нинг юкиш хавфи качон юкори хисобланади:
 • ВГЕ да хавфли гурухга киради:
 • ВГЕ да юкиш механизми:
 • Вирусли гепатит-Е да йилик касалланиш динамикасини характерли хусусиятлари:
 • Вирусли гепатит-Е да ўтказиладиган чора-тадбирлар:
 • Озик-овкатлардан касалланиш чакирадиган сальмонеллезларнинг асосий сероварини кўрсатинг:
 • Сальмонеллезларнинг умумий профилактикасида энг самарали чорани кўрсатинг:
 • Сальмонеллезларнинг профилактикасида самарали чорани кўрсатинг:
 • Сальмонеллезда касаллик манбаи бўлмайди:
 • Оксим хайвонлардан одамларга асосан кайси йўллар оркали юкади:
 • Кора оксок касаллигининг мавсумийлиги:
 • Кора оксокнинг табиатда асосий манбаи:
 • Кора оксокда юктириш омиллари:
 • Кора оксокда кишлок хўжалик хайвонлари орасида профилактик чора-тадбирлар ким томонидан олиб борилади:
 • Кора оксок билан кимлар кўпрок касалланади:
 • Кора оксок касаллиги билан кўпрок кайси ёшдаги одамлар касалланадилар:
 • Кора оксокда асосий касаллик манбаи:
 • Ичак иерсинози билан касалланишнинг мавсумий кўтарилиши качон кузатилади:
 • Сохта сил ва ичак иерсинозининг асосий юкиш йўли:
 • Ўлат кўзгатувчиларини ташувчиларини кўрсатинг:
 • Антропургик ўчокларда ўлат манбаларини кўрсатинг:
 • Ўлатда зарарланган бурга неча кундан кейин атрофдагилар учун юкумли хисобланади:
 • Ўлатнинг кайси клиник шакли одам учун инфекция манбаи сифатида хавфли хисобланади:
 • Одамларнинг туляремея билан зарарланиш йўли:
 • Куйдиргига карши вакцинани юбориш усули:
 • Куйдиргига карши вакцинани биринчи бўлиб ким топган:
 • Куйдирги кўзгатувчисининг манбаи:
 • Куйдирги касаллигига карши эмлаш давомийлигини кўрсатинг:
 • Куйдирги касаллигининг тери шакли билан огриган беморлар касалхонадан качон чикарилади:
 • Куйдирги касаллигининг кўзгатувчисини аниклашда кандай лаборатория текширув кўлланилади:
 • Кутуришда юкиш механизими:
 • Хайвонлар тишлаганда жарохат тананинг каерида жойлашганда ўта хавфли хисобланади:
 • Кутуриш касаллигининг олдини олиш чора тадбирлари:
 • Кутуришда лаборатория - ташхис усули:
 • Кутуриш касаллигида инфекция манбалари:
 • Кутуришда максимал яширин давр канча:
 • Кутуришнинг ривожланишида характерловчи боскични кўрсатинг:
 • Бернет риккетсиясининг табиий резервуари:
 • Ку-иситмаси кўзгатувчиси:
 • КУ-иситмасида яширин давр канчага тенг:
 • КУ-иситмасида касаллик манбаи:
 • КУ-иситмасининг юкиш механизми:
 • Дифтерия антитоксини мавжуд шахслар кандай титрларда кайта эмланишлари мумкин:
 • Кайси контингент дифтерия ташувчилигига бактериологик текширилади:
 • Дифтерияда ахолининг иммунитетлик холатини аниклаш учун кандай реакциядан фойдаланилади:
 • Дифтерия ўчогида мулокатда бўлган шахслар канча муддатга тиббий кузатувда бўладилар:
 • АКДС эмдорисининг юбориш усулини кўрсатинг:
 • Токсиген коринобактериялар ташувчиларини алохидалаш качон тўхтатилади:
 • Табиатда КУ-иситмаси кўзгатувчисининг резервуари:
 • Озик-овкат оркали юкишга асосий сабаб:
 • Табиий ўчокларнинг мавжудлиги куйидагиларга хос:
 • Эпидемик жараённи ўз-ўзини бошкариш назариясининг асосий мохияти:
 • Паразитар системани ўз-ўзини бошкариш назариясининг асосий мазмуни:
 • Одам популяцияси касаллик кўзгатувчиларига нисбатан гетероген:
 • Эндемик касалланиш куйидагиларга хос:
 • МКИда эпидемиологик назоратнинг максади:
 • Касалхона ичи инфекцияларини асосий юкиш йўллари:
 • Госпитал инфекция билан касалланиш хавфи юкори бўлган бўлимлар:
 • Энтеровирусли полиомиелит эмас касалликларида касалланишнинг эпидемиологик белгилари:
 • Энтеровирус инфекцияларида касаллик манбаи:
 • Кўзгатувчини юктирувчи омиллар:
 • КУ-иситмасида яширин давр:
 • КУ-иситмасига карши эмлаш кайси ёшда ўтказилади:
 • КУ-иситмада касаллик мавсумийлигини кўрсатинг:
 • КУ-иситмаси билан огриган ва огриб ўтган беморлар зардобида антителоларни аниклашда кандай усуллардан фойдаланилади:
 • КУ-иситмасида касалликнинг олдини олишда олиб бориладиган асосий чора-тадбирлари:
 • Табиий ўчокларда одамларга Крим геморрагик иситмаси кандай юкади:
 • Крим геморрагик иситмасида юкиш механизми:
 • Арбовирус инфекцияларида юкиш механизми:
 • Туляремия инфекциясида эпидемиологик назорат:
 • Тошмали терламада касаллик кўзгатувчисининг манбаи:
 • Зооноз лейшманиозларда эпидемиологик ахамиятга эга бўлган касаллик манбаи:
 • Тошмали терлама билан огриган беморда РСК диагностик титри:
 • Тошмали терлама профилактикасида энг асосий чора-тадбирлар:
 • Тошмали терламада инфекция манбаига нисбатан ўтказиладиган чора-тадбирлар:
 • Тошмали тифга карши зардобни ким ишлаб чиккан:
 • Оператив эпидемиологик тахлилда келувчи ва йигилувчи ахборотни тахлил килишнинг икки йўналиши :
 • Иммунопрфилактика ёрдамида бошкариладиган юкумли касалликлар:
 • Тошмали терлама ўчогида мулокатда бўлганларга нисбатан кандай чора-тадбирлар ўтказилади:
 • Ўзбекистон Республикасининг кайси вилоятларида ўлатни табиий ўчоги сакланиб колган:
 • Ўлатда шошилинч профилактика учун кўлланиладиган препарат:
 • Ўлатнинг кайси клиник шакли одам учун инфекция манбаи сифатида эпидемиологик жихатдан хавфли хисобланади:
 • Ўлатга карши эмлашда кандай вакцина кўлланилади:
 • Ўлат ўчогида ўтказиладиган чора-тадбирлар:
 • Ўлатнинг асосий юкиш йўли:
 • Ўлатда асосий инфекция манбаи:
 • Спорогония жараёни каерда кечади:
 • Безгакнинг оммавий химия профилактикаси учун кўлланиладиган препарат:
 • Безгак касаллигига карши эмлашда кайси вакцинадан фойдаланилади:
 • ОИТС инфекциясининг профилактик чоралари:
 • ОИТС касаллигини таркатишда хавфли гурух:
 • Шигеллёзларнинг юкиш омиллари:
 • ОИТС да эпидемиологик назорат:
 • ОИТС да лаборатория ташхисот усуллари:
 • Кутуриш касаллигида касаллик манбаи:
 • Уй хайвонларини кутуришга карши ким эмлайди:
 • Кайси холларда шошилинч антирабик вакцина юборилиши керак:
 • Антирабик вакцина юбориш усули:
 • Кутуришга карши профилактик эмлаш курси ўтказиладиган контингентлар:
 • Ташки кўринишида соглом бўлган, назорат остидаги хайвон тишлаган шахсларга кандай эмлаш белгиланади?
 • Куйдирги бациллалари билан хайвонлар ўзаро таъсир килганда кандай жараён ривожланади:
 • Куйдирги профилактикасида кандай вакцина кўлланилади:
 • Куйдирги кўзгатувчисининг бациляр (вегетатив) шакллари каерда ривожланади:
 • Куйдирги кўзгатувчисининг спораси каерда ривожланади:
 • Куйдиргида инфекция манбаи:
 • Куйдирги касаллигининг тери шакли билан огриган беморлар касалхонадан качон чикарилади?
 • Кокшолда юктурувчи омил:
 • Кокшолда лаборатория ташхисот усули:
 • Кокшолда шошилинч профилактика учун кўлланиладиган асосий препарат:
 • Гриппда катта эпидемиологик ахамиятга эга бўлмаган серотип:
 • Кимлар грипп-А нинг вируси билан кўпрок касалланади:
 • Сув чечак билан касалланишнинг йиллик динамикаси нима билан характерланади:
 • Чин чечакга карши эмлаш качон бекор килинган:
 • Чин чечакнинг олдини олишда ўтказиладиган асосий чора-тадбирлар:
 • Кўк йўтал тахмин килинганида бактериологик текширишлар учун олинадиган ашёлар:
 • Менингитда юкиш механизми:
 • 8 ёшгача бўлган болаларга менингококк вакцинасининг юбориш микдори:
 • Тепкида касаллик манбаи:
 • Кизамикда антителоларнинг химоя титри:
 • Кизамик касаллигининг таркалиши учун оптимал шароит:
 • Паратиф ўчокларида шошилинч профилактика максадида кандай препаратлардан фойдаланилади:
 • Паратиф ўчогида мулокатда бўлган шахслар орасида олиб бориладиган чора-тадбирлар:
 • Ич терламада касаллик ўчогида мулокатда бўлганлар орасида ўтказиладиган чора-тадбирлар:
 • Сальмонеллёзлар госпиталлигининг асосий мезонларини кўрсатинг:
 • Ич терлама билан огриган беморни касалхонадан чикариш бўйича кўрсатма:
 • Ич терламада кайси холатларда озик овкат корхоналари ишчилари ва уларга тенглаштиридганлар ўз касбларини ўзгартиришлари керак:
 • Ичак инфекциялари гурухига, текшириш учун консервантга олинган ашёни лабораторияга юбориш муддати:
 • Ичак инфекциялари гурухига, текшириш учун консервантсиз олинган ашёларни лабораторияга юбориш муддати:
 • Паратиф-А да юкиш механизми:
 • Ич терлама профилактикаси максадида, 7 ёшгача бўлган болалар кандай вакцина билан эмланади:
 • Ич терлама кўзгатувчисининг ташувчиларини аниклаш учун профилактика максадида кимлар текширилади:
 • Ич терлама бактерия ташувчиларини аниклаш усули:
 • Ич терламанинг сут оркали авж олиш белгилари:
 • Дизентерияда инфекция манбаи:
 • Дизентерия билан огриб ўтган бемор неча ойгача диспансер кўригида бўлади:
 • Зонне дизентериясининг эпидемик авж олишида кўпрок сабабчи бўлган махсулотлар:
 • Шигелла Зонненинг инкубацион даври:
 • Дизентерияда лаборатория текширув усуллари:
 • Дизентерияда юкиш механизми:
 • Дизентерия билан огриб ўтган озик-овкат корхонасида ишловчи ходимлар канча муддатга диспансер кузатуви остига олинади:
 • Сурункали ич буруг ташхиси билан касалхонадан чиккан ошпаз канча муддатга диспансер кузатуви остига олинади:
 • Ич буруг билан огриб ўтганларни хисобдан ўчириш хакидаги масалани ким хал килади:
 • Шигеллёз билан огриган беморларни эрта аниклашда кандай ташхисот усуллари максадга мувофикдир:
 • Шигелла Флекснер ич буругининг етакчи юкиш йўли:
 • Шигеллалардан кайси бири озик - овкат махсулотларида тез кўпаяди:
 • Шигеллалардан кайси бирида инфекцион жараён кўпрок сурункали бўлиши мумкин:
 • УИЮ касаллиги билан огриган, озик-овкат корхонаси ишчисининг диспансер кузатув тартиби:
 • Сурункали ичбуруг касаллиги билан огриган беморларнинг деспансеризация кузатув муддати:
 • Сальмонеллёзда асосий юкиш омиллари:
 • Сальмонеллёз ўчогида тиббий кузатув муддати:
 • Ахолининг кайси ёшдаги гурухлари сальмонеллёз билан кўпрок касалланадилар:
 • Ич терлама ва паратиф кўзгатувчиларининг асосий юктириш омиллари:
 • Ич терлама ўчогида жорий дезинфекцияни ташкил килувчи 2 гурук мутахассисларни кўрсатинг?
 • Ич терлама ташхисида кўлланадиган серологик усуллар:
 • Ўткир диарея кўзгатувчилари:
 • Сальмонеллёзда инфекция манбаига кирмайдиганларни тангланг:
 • Сальмонеллёз касалликларининг профилактик чора - тадбирлари:
 • Вирусли гепатит-А кўзгатувчилари кайси оилага мансуб:
 • Вирусли гепатит-А дан кейин кандай иммунитет колади:
 • Вирусли гепатит-А учун кандай мавсумийлик характерли:
 • Вирусли гепатит-В учун характерли ташувчиликни аникланг:
 • ВГВ да эпидемияга карши асосий чора-тадбирлар:
 • ВГА да ишлатилган ванналар неча фоизли хлорамин эритмаси билан ювилади:
 • ВГВ да хавфли гурухлар:
 • ВГА да асосий юкиш механизми:
 • Ротовирусли гастроэнтеритнинг юкиш механизми куйидаги йўллар билан амалга ошади:
 • Вирусли гепатитларда эпидемиологик назорат:
 • Паразитар тизимнинг ўз-ўзини бошкариш назариясининг коидаси:
 • Оператив эпидемиологик тахлилнинг таърифи:
 • Транзитор бактерия ташувчисига тўгри таъриф беринг:
 • Кўзгатувчиларнинг асосий яшаш мухитларини танланг:
 • ЮКК вазифалари ким томонидан назорат килинади:
 • Инфекция манбаига карши йўналтирилган чора-тадбирлар гурухини ажратинг:
 • Эпидемик жараён биринчи звеносига кандай чора-тадбирлар каратилган:
 • Ким биринчи бўлиб эпидемиология кафедрасига асос солган:
 • Эпидемиологиядан биринчи ўкув дарслигини муаллифи ким:
 • Юкумли касалликлар юкиш механизми назарияси ким томонидан ишлаб чикилган?
 • Юкумли касалликлар табиий ўчоклилик назарияси ким томондан ишлаб чикилган?
 • Паразитар системанинг ўз-ўзини бошкариш назариясини ким яратган:
 • Ич терламанинг сув оркали авж олишларида, эпидемиологик текширишда кайси профилдаги врачлар жалб килинади:
 • Ўткир ичак инфекция ўчоги текширилишида озик-овкатдан бўладиган эпидемик авж олишида, кайси профилдаги врачлар жалб килинади:
 • Болалар жамоасида ВГА нинг эпидемик авж олишида, ўчокни эпидемиологик текширишни эпидемиолог кайси профилдаги врачлар билан хамкорликда олиб боради:
 • Касалланишнинг кўп йиллик динамикаси:
 • Ретроспектив тахлил натижалари нима учун кўлланилади:
 • Ич терлама ўчогида якунловчи дезинфекцияни ташкиллаштирувчи ва ўтказувчи мутахассислар:
 • Касалхонада эпидемияга карши чора-тадбирларни бажарилишига жавобгар шахс:
 • ЮКК нинг вазифалари:
 • Поликлиникада ноаник ташхисли беморларга ташхисот ва даволашда ким томонидан консультатив ёрдам берилади?
 • Антропаноз ичак инфекцияларига куйида келтирилганлардан кайси бири кирмайди:
 • Барча эшерихиозларда госпитализация килиниши керак бўлган беморлар:
 • Касалхона ичи инфекцияларини кўпрок кўзгатадиган сальмонелла серовари.
 • Сальмонеллёзлар умумий профилактикасида энг самарали чоралари:
 • Озик-овкатлардан кўпрок юкадиган сальмонеллалар:
 • Ташхисот техникаси асосини ташкил этади:
 • Организмнинг мойиллигига карши кандай тадбирлар кўлланилмайди:
 • Диспозицион чора-тадбирлар:
 • Экспозицион чора-тадбирларга кирмайди:
 • Эпидемиологик назорат-таърифи ким томонидан берилган:
 • АКДС вакцинаси кандай юборилади:
 • Иммуноглобулинни юбориш усули?
 • Тирик вакциналар каерда сакланади:
 • Якуний дезинфекция куйидаги беморлар согайгандан сўнг ўтказилади:
 • Ошхона идишлари ва окликларни зарарсизлантириш йўллари:
 • Ассоцияланган вакцина препаратларни кўрсатинг:
 • Ветеринар 40-та ишчи ишлайдиган хўжаликда кора оксок билан касалланиш холлари хакида маълумот берди. Кимларни иммунизация килиш максадга мувофик:
 • Бактериал ичак инфекциялари ўчогида шошилинч профилактика учун кандай препаратлар кўлланилади?
 • Эмлаш хоналардаги совиткичларда сакланаётган вакциналарни тўгри сакланишини кандай килиб текшириш мумкин:
 • Ахолининг катта ёшдаги гурухлари орасида ўтказиладиган профилактик эмлашнинг хисоб хужжатларини кўрсатинг?
 • Иммунизациянинг эпиемиологик самарадорлиги кайси белгилар билан аникланади:
 • Пассив иммунизацияда кайси препарат кўлланилади:
 • Куйида кайд этилган вакциналардан кайси бири камрок реактивлик хусусиятига эга:
 • Аллерген-антраксин тери орасига килинадиган синама кайси каслликларда килинади?
 • Амалиётда дезинфекциянинг кайси усулларидан фойдаланилади:
 • Дезинфекция турларига киради:
 • Кайси холларда хлорли охакли сут кўлланилади:
 • Тиббий асбоблардан кон колдикларини аниклашнинг энг сезгир синамаси:
 • Шахар шароитида бемор касалхонага ёткизилгандан сўнг якуний дезинфекцияни неча соатдан сўнг ўтказиш мумкин:
 • Шахар шароитида якуний дезинфекция ким томонидан назорат килинади:
 • ОЦС да стерилизацияланган тиббий асбоб ускуналарнинг максимал сакланиш муддати:
 • Бемор касалликнинг учинчи куни шифокорга мурожат килди. Ич терлама ташхисини кўйиш учун кайси текширув усулидан фойдаланилади:
 • Ич терлама касаллигида антибиотиклар билан даволанган бемор харорати нормаллашгандан кейин качон касалхонадан чикарилади:
 • Ич терлама билан огриган бемор билан мулокотда бўлган катта ёшдаги шахсга битта цикл учун нечта бактериофаг таблеткаси керак:
 • Вирусли гепатит-В таркалишида эпидемиологик нуктаи назардан хавфли омил бўлиб хисобланади:
 • ВГА билан огриган бемор атрофдагилар учун качон хавфли хисобланади:
 • НВs антиген ташувчи оналардан неча фоиз вирус билан зарарланган болалар тугилади:
 • Ич терлама кўзгатувчиси:
 • Ич терлама касаллигида инфекция манбаи:
 • Ич терламада асосий юкиш омили:
 • Мактабнинг бир синфида ўкувчилар ВГА билан огриганда дезинфекцияни ким томонидан ўтказилади:
 • Донорлар неча маротаба НВs антигенга текширилади:
 • ВГА да яширин даврнинг максимал давомийлиги:
 • Беморларнинг бурун-халкум ажратмасидан, зарарлангандан сўнг канча вактдан кейин полиомиелит вирусини аниклаш мумкин:
 • Антропонозларда юкиш механизмига каратилган чора-тадбирлар:
 • Диспансер назорати куйдагилар устидан ўрнатилади:
 • Хакикий зоонозларга куйдигилар киради:
 • Тирик полиомиелит вакцинасини ким кашф этган:
 • Полиомиелитга карши вакцинани юбориш усули:
 • Полиомиелит билан кайси ёшдагилар кўпрок касалланадилар:
 • Йирингли септик инфекциялар билан зарарланиш кўпинча куйидаги бўлимларда учрайди:
 • Полиомиелитда юкиш механизмига нисбатан кандай чоралар ўтказилади:
 • Ишлаб чикариш жараёнларига ва маиший шароитларга кўра, одамлар кора оксок билан кайси йўл оркали зарарланадилар:
 • Кора оксок билан касалланиш кайси фаслда кўпрок кузатилади:
 • Кора оксокда табиий юкиш омили:
 • Кораоксокда асосий юкиш йўли:
 • Кора оксокда кайта эмлаш оралиги:
 • Кораоксок вакцинасини организмга юбориш усули:
 • Кора оксок ташхисотида кандай синамалар кўлланилади:
 • Кора оксокда кайси хайвонлар инфекция манбаи бўлиши мумкин:
 • Зооноз касалликларида инфекция манбаи сифатида факат касалланган хайвонлар бўладиган касалликларни танланг:
 • Кора оксокка карши эмланган кишиларда, эмлашдан сўнг неча ойдан сўнг иммунитет йўколади:
 • Иерсениозларда эпидемиологик назорат:
 • Иерсениозларда касаллик манбаи:
 • Кўрсатилган гельминтлардан кайси бири ичакка тушишдан олдин ўпка оркали ўтади:
 • Энтеробиозга карши курашда кандай чора-тадбирлар ўтказилади:
 • Биогельминтозлар гурухига мансуб гельминтозлар:
 • Тениозда юкиш омили:
 • Аскаридозда асосий юктириш омили:
 • Энтериобиоз билан кимлар кўпрок касалланади:
 • Кўрсатилган гельминтозлардан кайси бирида паразит тери оркали актив ажралиб туради:
 • Кўзгатувчиси одам организмидан чикиб, бирор бир тирик хужайра организмида маълум бир ривожланиш циклини ўтадиган гельминтозларни кўрсатинг:
 • Кайси инфекцияда шошилинч профилактика тетрациклин, сифлокс, ампециллин билан ўтказилади:
 • Вабо ўчоги неча кундан кейин йўкотилди деб эълон килинади:
 • Одамдан одамга тез юкувчи зоонозларга куйидагилар киради:
 • Вабо билан огриб ўтган шахсларга кандай хисобга олиш формаси тўлдирилади:
 • Вабода шошилинч профилактика учун кўлланиладиган препарат:
 • Вабо билан касалланишнинг авж олиш холларида ўтказиладиган мухим чора-тадбирлар:
 • Вабо ўчогидан чикиб кетиш учун кўйиладиган талаблар:
 • Вабо билан огриган беморлардан аше кайси мухитга олинади:
 • Вабо билан огриган бемор билан мулокатда бўлганлар неча маротаба текширилади?
 • Вабода яширин давр неча кун:
 • Вабода ховлидаги хожатхоналарга ишлов беришда хлорли охакнинг фоизи :
 • Станционарларда кундалик дезинфекция ким томонидан ўтказилади:
 • Вабонинг 3 ва 4 даражаси сувсизланиши билан огриган беморни касалхонага ёткизишни ким таъминлайди:
 • Эпидемиологик бригада кимлардан ташкил топган:
 • Сохта силда асосий юктириш омили:
 • Сохта силда максимал яширин давр:
 • Боскида юкиш механизими:
 • Боски билан кайси ёшда кўпрок касалланади:
 • Боски билан огриб ўтгандан сўнг кандай иммунитет хосил бўлади:
 • Дезинфекция турини танлаш (профилатик, ўчокли) куйидагиларга боглик:
 • Якуний дезинфекцияда куйидаги объектлар доимо зарарсизлантирилади:
 • Канали энцефалитда шошилинч профилактика максадида кўлланилади:
 • Халкаро тиббий-санитария коидаларини кабул килган давлатлар, ЖССТ (ВОЗ)га куйидаги маълумотларни етказиши шарт:
 • Бактериологик текшириш максадида нажас намунасини лабораторияга элтиш учун кандай консервантдан фойдаланилади:
 • Келтирилган рўйхатдан, ич терлама бемори билан мулокотда бўлганларни текшириш усуллари ва кузатиш щаклларини танлаб олинг:
 • Иммунологик назорат ўтказилган вактда шахар ахолиси орасида кокшол диагностикумига нисбатан серонегатив кишилар сони дифтерия диагностикумига нисбатан серонегатив кишилардан анча юкори бўлган. Ушбу холатни кандай бахолайсиз?
 • Кўкйўтал ташхисотида бактериологик текшириш учун ашё сифатида:
 • Келтирилган кўкйўтал билан огриган беморларнинг кайси бири касалхонага ёткизилади:
 • Улат бактерияларининг асосий ташувчилари:
 • Туляремиянинг табиий ўчоклари кандай ландшафтли жойларда бўлади:
 • Ифлосланган пойафзални кандай юкумсизлантирилади?
 • Сарик иситмали бемор билан мулокотда бўлганларни тиббий кузатиш муддати:
 • Сарик иситма эпидемик ўчогидан келган хорижий фукарога нисбатан кандай чора кўрилади:
 • Келтирилган паразитлардан хар бири лимфа ёки плазмада хаёт кечиради. Бундан мустасно бўлган биргина паразитни кўрсатинг:
 • Келтирилган кўзгатувчилар ташки мухитда циста шаклида яшаб колади. Бундан мустасно бўлган кўзгатувчини танлаб олинг:
 • Келтирилган паразитларнинг кайси бири учун икки аъзоси оддий паразитар система характерли хисобланади:
 • Паразитар касалликларда инфекция кўзгатувчисини юкиш механизми сифатида амалга ошмайди:
 • Келтирилган зоонозлар орасидан одам хайвондан кўра кўпрок инфекция манбаи бўладиган турини кўрсатинг:
 • Бир оилада бир неча касалланиш ходисаларини кайд этилишига олиб келувчи юкиш йўлларини кўрсатинг:
 • Келтирилган инфекцияларнинг кайси бири зооноз хисобланади:
 • Безгакда кимёвий профилактика нима максадда ўтказилади:
 • Иммуноэпидемиологияни ўрганиш максадида кандай касалликлар ўчогида тери синамаси текширилади:
 • Кайси касалликлар ташхисотида тери синамаси кўйилади (кўлланилади):
 • Кайси паразит билан дунё ахолиси энг кўп зарарланган:
 • Безгакни эндемик даражасини бахолаш учун кайси кўрсаткичдан фойдаланилади:
 • Келтирилган паразитларни барчаси ташки мухитга тухум кўяди. Бундан мустасно бўлган биргина паразитни кўрсатинг:
 • Кўзгатувчининг юкиш механизмига кўра кандай юкумли касалликларда гўдак болалар хаётининг дастлабки кунларида вакцинация килинади:
 • БЦЖ вакцинаси ревакцинация вактида кандай юборилади:
 • Полиомиелит вакцинаси кандай кўринишда ишлаб чикарилади:
 • Паротит вакцинаси таркибига киради:
 • Ич терлама вакцинаси таркибига киради:
 • Ич терламага карши вакцинация тавсия этилади:
 • Кишлок хўжалиги хайвонлари орасида куйдирги касаллигини олдини олиш максадида тавсия этилади:
 • Куйдирги ўчогида эпидемияга карши ўтказиладиган чора-тадбирлар:
 • Кутуриш касаллигини умумий профилактикасига киради:
 • Кутуришга карши профилактик эмлаш кимларга ўтказилади:
 • Улат ўчогида ўтказиладиган чора-тадбирлар:
 • Улатда неча кунга карантин эълон килинади (жорий килинади):
 • Улат билан касалланишда СКП вазифалари:
 • Одамлар орасида куйдирги касаллигини олдини олиш (профилактика максадила ўтказилади:
 • Куйдирги касаллиги бўйича нохуш худудларда профилатика чора-тадбирлар ким томонидан ўтказилади:
 • Улатнинг шошилинч профилактикасида кўлланиладиган антибиотиклар:
 • Кайси табиий ўчокларда ўлат ташувчиси катта кундузги кумсичконлар хисобланади:
 • СКП (санитария назорати пунктлари) каерда ташкил килинади:
 • Карантин вактида ўтказиладиган чора-тадбирлар:
 • Куйдирги профилактикаси учун кўлланиладиган вакцина:
 • Туляремия ташхисотида кандай синама кўйилади:
 • Бемор билан мулокатда бўлганларга нисбатан ўтказиладиган эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Кутуришда эпидемиологик назорат:
 • Кутуришда эпидемияга карши чора - тадбирлар:
 • Ку-истмасига карши эмлаш ўтказилади:
 • Туляремияга карши вакцинани кўллаш усули:
 • Ўлат кўзгатувчиларини табиий резервуари:
 • Кутуришда инфекция манбаи:
 • Куйдиргида инфекция манбаи:
 • Ўлатда инфекция манбаи бўладиган уй хайвонлари:
 • Одамлар ўлат касаллигини юктириши мумкин:
 • Куйдиргининг юкиш йўллари:
 • Ўлатда касалликнинг яширин даври:
 • Ку-иситмасининг табиий инфекция манбаи:
 • Одам Ку-иситмасини юктириши мумкин:
 • Плазмодиум вивакснинг эритроцитар шизогонияси неча сутка давом этади:
 • Тропик безгакда эритроцитар шизогония неча сутка давом этади:
 • Кокшолнинг юкиш механизми:
 • Сил инфекцияси ўчогида кандай эпидемияга карши чора-тадбирлар участка тиббий ходимлари томонидан ўтказилади:
 • Чин чечак ўчогида касалланишни юкиш механизмига каратилган чора-тадбирлар:
 • Чин чечакнинг инфекция манбаига каратилган чора-тадбирлар:
 • Туляремия билан касалланиш мавсумийлиги:
 • Ку-иситмасининг ер юзида таркалиши:
 • ВИЧ ифекциясининг юкиш йўллари:
 • Кайси уй хайвонлари Ку-иситмасида инфекция манбаи бўла олади:
 • Ку-иситмаси кўзгатувчиларининг табиий резервуари:
 • Боски билан касалланишнинг кўп йиллик динамикаси характерланади:
 • Сил билан огриган беморларни аниклаш максадида флюрография текширувидан ўтиш шарт бўлган шахслар:
 • Менингококкли инфекция ўчогида ўтказиладиган чора-тадбирлар:
 • Кизамикда эпидемиологик назоратнинг асосий вазифалари:
 • Кизамик ўчогида инфекциянинг юкиш механизимига каратилган эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Боскида эпидемиологик назоратнинг асосий максади:
 • Дифтерия инфекцияси ўчогида касалланишни юкиш механизимига каратилган чора-тадбирлар:
 • Дифтериянинг токсиген коринобактерияларини суринкали ташувчилари бўлганларни катталар ва болалар жамоаларга кўйиш масаласини ким хал килади:
 • Гепатит-С да юктириш омиллари:
 • Гепатит-Д билан касалланиш юкори бўлган гурух:
 • Вирусли гепатит-Е да юкиш йўли:
 • Вабо кўзгатувчисининг характерли хусусиятлари:
 • Вабонинг ўта хавфли инфекциялар каторига киритилишини белгиловчи холатлар:
 • Вабо ўчогида килинадиган эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Полиомиелит вирусининг характерли хусусиятлари:
 • Полиомиелитда инфекция манбаи:
 • Дифтерияга карши иммунитет:
 • Дифтерия бактериясининг юкиш йўли:
 • Дифтерияда эпидемияга карши асосий чора-тадбирлар:
 • Дифтерия эпидемиологик назоратининг асосий максадлари:
 • Кўкйўталда инфекция манбаи бўлиши мумкин:
 • Кўкйўталнинг юкиш механизми:
 • Кўкйўталда эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Менингококк инфекциясининг махсус профилактикаси учун куйидаги вакциналардан фойдаланилади:
 • Ташки мухитда эпидемик паротит вирусининг юкумлилик хусусиятининг сакланиши:
 • Кора оксокда фаол диспансеризация ўтказишнинг муддатлари:
 • Сl.botulinum юкиш омили:
 • Кандай хайвонлар куйдиргининг асосий инфекция манбаи хисобланади:
 • Куйдирги хайвонлардан одамларга юкишининг олдини олишда кандай чора-тадбирлар кўлланилади:
 • Куйдирги билан касалланиш хавфи юкори бўлган гурухлар:
 • Кутириш ўчоклари:
 • Кутиришга карши профилактик эмлаш ўтказилувчи касб эгалари:
 • Хайвонлар орасида кутиришга карши ўтказиладиган профилактик тадбирлар:
 • Кутириш ривожланишини характерловчи боскичлари:
 • Кутириш зоонозларга киради:
 • Кутириш касаллигида итлар инфекция манбаи бўлиши мумкин:
 • Листериоз билан касалланиш хавфи юкори бўлганлар:
 • Гельминтозларда орттирилган иммунитетнинг кучлилиги куйидагиларга боглик:
 • Баликка ишлов бериш коидаларига риоя килиш куйидаги касалликларни олдини олади:
 • Перорал контагиоз антропоноз гельминтозларга киради:
 • Безгак плазмодияси хаёт циклининг кетма-кет жараёнини кўрсатинг:
 • ОИВ да инфекция манбаи:
 • Шахсий кўшинларга санитария ишлов бериш турлари:
 • Харбий кисмларда эпидемияга карши чора тадбирларнинг максади:
 • Бактериал рецептуралар гурухларини кўрсатинг:
 • Врусли гепатит-В нинг энг юкори концентрацияси нимада аникланади:
 • Вирусли гепатит-В нинг вертикал юкиш эхтимоли юкори бўлган даврни кўрсатинг:
 • ГВ нинг характерли хусусияти:
 • Вирусли гепатит-С манбалари:
 • Вирусли гепатит-С нинг юкиш хавфи качон юкори хисобланади:
 • ВГЕ да хавфли гурухга киради:
 • Ичак иерсинози билан касалланишнинг мавсумий кўтарилиши качон кузатилади:
 • Сохта сил ва ичак иерсинозининг асосий юкиш йўли:
 • Куйдирги касаллигига карши эмлаш давомийлигини кўрсатинг:
 • Куйдирги касаллигининг тери шакли билан огриган беморлар касалхонадан качон чикарилади:
 • Куйдирги касаллигининг кўзгатувчисини аниклашда кандай лаборатория текширув кўлланилади:
 • Кутирган хайвонлар тишлаганда жарохат тананинг каерида жойлашганда ўта хавфли хисобланади:
 • Кутуриш касаллигининг олдини олиш чора тадбирлари:
 • Кутуришда лаборатория-ташхис усули:
 • Кўк йўтал кўзгатувчиси:
 • Силга карши вакцинация ва ревакцинацияни ўтказиш муддатлари:
 • Кўк йўтал кўзгатувчисини ўстириш мухитини:
 • Болаларда гриппга карши тугма антителоларнинг сакланиш муддати:
 • Эмлаш кабинетининг музлатгичида вакциналарни тўгри сакланаётганлигини кандай аниклаш мумкин:
 • Туберкулин синамаси (тери ичига) кандай максадда кўлланилади:
 • Кабул бўлимида ўтказилган кўрикда, беморда педикулёз аникланди, унга ишлов бериш учун кўрсатмани танлаб олинг:
 • Кемирувчиларни овлаш учун механик воситалар:
 • Ич терлама ўчогида якуний дезинфекция вактида ишлов берилмайдиган ашёни танлаб олинг:
 • Сурункали бактерия ажратувчилардан кимлар ўз сохаси бўйича ишини давом этира олмайди:
 • Ич терламага карши бактериофаг бериш интервалини кўрсатинг:
 • Ич терламада тунги тувакларга ишлов беришда неча % ли хлорамин эритмаси кўлланилади:
 • Ич терламага карши фаол сунъий иммунитетни юзага келиши учун кандай препаратлар кўлланилади:
 • Кандай шароитда озик-овкат корхона ишчилари ўз касбини ўзгартиради:
 • Эпидемиологик жихатдан ахамиятли гурухларда ич терламага карши иммунитетни юзага келиши учун вакцинацияни ўтказиш муддати:
 • Ич терлама бўлимида якуний дезинфекцияни ўтказиш учун неча фоизли хлорамин эритмаси керак бўлади:
 • Ич терлама билан огриб ўтган (реконвалесцент) озик-овкат корхоналари ходимлари кандай муддатга ишга кўйилмайдилар:
 • Ич терламага карши катталарнинг эмланиши кайд килинадиган хисоб шакли:
 • Болалар ва ўсмирларнинг ич терламага карши эмланиши кайд этиладиган хисоб шакли:
 • Кимёвий сорбитланган ич терлама вакцинасининг кўлланиш усули:
 • Ич буруг бемори билан мулокотда бўлганларни кузатув муддати:
 • Ич буругда МБМ да кандай профилактик чора-тадбирлар ўтказилади:
 • Энтериобиозда режалаштириладиган етакчи чора-тадбирлар:
 • Аскаридозда режалаштирилган етакчи чора-тадбирлар:
 • Сальмонеллез касалликларининг олдини олишга каратилган чора-тадбирлар:
 • Кора оксок билан касалланиш хавфи юкори бўлган ахоли гурухлари:
 • ВГА да беморни юкумлилиги качон тўхтайди:
 • Кайси ёшдагилар вирусли гепатит А билан энг кўп зарарланади:
 • ВГВ га карши бирламчи вакцинация качон ўтказилади:
 • ВГЕ нинг юкиш механизми:
 • ВГС нинг юкиш механизми:
 • ВГА да эпид. назоратнинг максади:
 • ВГА аникланган кандай объекларда якуний дезинфекция ахоли томонидан жорий дезинфекция кўламида ўтказилади:
 • ВГА билан касалланиб ўтганларни диспасер кузатувига олиш муддати:
 • Донор кони HBs Ag га неча марта текширилади:
 • ВГВ реконвалесцентлари поликлиниканинг ЮКК га текширилади:
 • ВГВ билан касалланиб ўтган донорга нисбатан сизни тактикангиз:
 • ВГВ бемори билан оилада мулокотда бўлган донорга нисбатан кандай чора кўрилади:
 • Уйма-уй юриб текшириш ўтказиш учун тузилган бригада таркибига киради:
 • Вабо бемори билан мулокотда бўлганлар билан кимлар алохидаланади:
 • Стационарларда жорий дезинфекция ким томонидан ўтказилади:
 • Вабо ўчогида ЎИИ билан огриган беморларни бак. текшириш давомийлиги:
 • Ховлидаги хожатхоналарга ишлов беришда неча % ли охак эритмаси кўлланилади:
 • Кишлок участка шифохонаси шифокори вабо бемори хакида кимга хабар бериши керак:
 • Вабо ўчогида хоналарни дезинфекция килиш учун неча фоизли хлорамин эритмаси кўлланилади:
 • Вабо ўчогида дезинфекция максадида кўлланилмайдиган препаратни кўрсатинг:
 • Аскаридозга карши курашда энг самарали усул:
 • Аскаридозда юкиш механизми:
 • Сальмонеллез ўчогида мулокотда бўлганларни кузатиш муддати:
 • Кишлок хўжалиги хайвонлари орасида кора оксокка карши чора - тадбирларни ўтказади:
 • ВГА да асосий профилактика чора-тадбирлари:
 • Вабо ўчогида дезинфектор кайси типдаги ўлатга карши костюмини кийиши керак:
 • ВГВ билан касалланган аёллардан тугилган болалар ким томонидан ва кандай муддатга диспасер кузатувига олинади:
 • ВГА ўчогини текшириш муддати:
 • ВГА да иммуноглобулин билан шошилинч профилактикани ўтказиш муддати:
 • ВГВ билан касалланиш хавфи юкори бўлган гурухга киради:
 • Оиласида 2-та катта одам бўлган ва алохида квартирада яшайдиган ВГВ билан касалланган беморни уйда колдириш мумкинми:
 • ВГА дан сўнг хосил бўладиган иммунитет:
 • Санитария-эпидемиология хизматининг асосий функцияси нима?
 • Санитария ва эпидемияга карши тадбирларни ташкил этишининг бирлиги куйидагини англатади:
 • Эпидемиолдогия фанининг узига хос (специфик) предмети ва объекти куйидаги:
 • Эпидемиология фанининг асосий услуби кайси?
 • Кайси элементларнинг узаро таъсири ва узаро богланиши натижасида эпидемик жарён вужудга келади?
 • Кайси одам касалликлари социал касалликларга киради?
 • Эпидемик жараёнини биринчи звеносига кайси чоралар каратилган?
 • Беморни инфекция кузгатувчиларининг манбаи шаклида хавфлилиги куйидагига боглик:
 • Кимни транзитор ташувчиси деса булади?
 • Кайси касалликлар сапроноз касалликлар хисобланади?
 • У ёки бу юкумли касалликларнинг аник нозологик турини дунё микёсида йукотиш (ликвидацияси) куйидагини англатади:
 • Биринчи тоифали дезстанцияни ташкил килиш учун ахолини сони канча булиши лозим?
 • Кайси тадбир хужалик хисобидаги туман, шахар дезстанциясининг вазифаси эмас?
 • Дезинфекциянинг энг тугри таърифи кайси?
 • Каерда профилактик дезинфекция утказилади?
 • Жорий дезинфекция каерда утказилади?
 • Вирусли гепатит-А учогида жорий дезинфекцияни утказганда кайси дезвосита кулланмайди?
 • Ич бурукка (дизентерияга) чалинган ва уйда даволанадиган беморни уйида жорий дезинфекцияни утказишини ким буйюради?
 • Кайси инфекцияларда якунловчи дезинфекция билан бир вактда дератизацияни хам утказиш керак?
 • Дезинфекциянинг турлари:
 • Корин тифи ва паратиф учокларида ким ва кандай усул билан якунловчи дезинфекцияни утказади?
 • Дезинфекцияни бойитилган буг билан утказганда - у:
 • Кайси объектларни зарасизлантирганда курук хлор охаги ишлатилади?
 • Кайси учокларда "Септабик" дезинфекция учун кулланади?
 • Дезинсекция - бу:
 • Тиббий дезинсекциянинг асосий вазифаси нима?
 • Энг олдин усимликлардан тайёрланган инсектицид кайси?
 • Пашшаларни кириш максадида Байтекснинг неча фоизли ишчи эритмаси кулланади?
 • Чивинлар личинкаларини кириш максадида Байтекснинг неча фоизли ишчи эритмаси кулланади?
 • Бугимоёкликлар организмига утиш йули буйича инсектицидлар кандай гурухларга ажратилади?
 • Кайси максад билан репеллентлар кулланади?
 • Стерилизация - бу:
 • Тиббий буюмларни стерилизациялаш учун нима кулланади?
 • Хаво билан зарасизлантирадиган стерилизатор ишини кимёвий текшириш учун кандай реактив ишлатилади?
 • Тиббий буюмларни стерилизация олди тозалаш кайси боскичдан бошланади?
 • Тиббий буюмларни стерилизация олди ишловининг сифатини бахолаш учун тиббий буюмларни хар бир турининг неча фоизи текширилади?
 • Буюмларни стериллигини назорат килиш учун нима ишлатилади?
 • Марказлаштирилган стерилизация булимида стерилизацияланган тиббий буюмларни максимал саклаш муддати канча?
 • Дератизациянинг максади:
 • Дератизация чора-тадбирлари куйидагилардан иборат:
 • Профилактик дератизациянинг максади нима?
 • Дератизациянинг биологик усулида нима кулланади?
 • Дератизациянинг самарадорлигини бахолаш учун кандай курсаткичлар кулланади?
 • Даволаш-профилактика муассасаларида (ДПМ) кулланадиган санитария-эпидемияга карши режимнинг максади нима?
 • Вируслар - бу:
 • Вируслар каерда паразитлик килади?
 • Ич бурукка (дизентерияга) чалинган бемор качон юкумли булади?
 • Ич буруг (дизентерия) касаллигининг асосий инфекция манбаи ким?
 • Дизентерия касаллигида эпидемияга карши чораларни ташкил этилиши ва утказилиши куйидагиларни инобатга олган холда олиб борилиши лозим:
 • Корин тифида эпидемик жараёнининг узлуксизлигини таъминловчи асосий инфекция манбаи куйидаги:
 • Корин тифи ва паратиф А ва В кузгатувчиларининг сурункали ташувчанлигини шаклланиши куйидаги холатнинг натижаси булади:
 • Корин тифининг сурункали ташувчанлигини аниклаш учун нима текширилади?
 • Карантин куйидаги чоралар курилгандан кейин ман килинади:
 • Хозирги даврдаги корин тифи учун куйидаги юкиш йулларини ахамияти ошиши характерли:
 • Корин тифининг учогида мулокотда (контактда) булганларга нисбатан кандай чоралар курилади?
 • Сальмонеллёзларда бирламчи инфекция манбаи ким?
 • Сальмонеллёз учогида якунловчи дезинфекцияни утказишда ифлосланманган кийим-кечакларни зарарсизлантириш учун кандай воситаларни кулланиши тавсия этилади?
 • Вабога чалинган беморлар даволанадиган госпиталларда ходимлар улатга карши кийимининг кайси турини кийиши лозим?
 • Вабога гумон килинган шахслардан бактериологик текширув учун олинган материаллар лабораторияга куйидаги транспорт билан юборилиши лозим:
 • Вабо билан огриган ва тузалиб кетган шахслар шифохоналардан качон чикариладилар?
 • Улат учокларида дезинфекцияни утказишда дезинфекция бригада ходимлари улатга карши махсус кийимининг кайси турини кийиши керак?
 • Упка улатига чалинган бемор аникланган учокларда хавлима-хавли текширув утказадиган тиббий ходимлар улатга карши махсус кийимининг кайси турини ишлатиши лозим?
 • Табиий учокда улатнинг асосий инфекция манбаи ким?
 • Крим геморрагик иситмасининг кузгатувчиси бемордан куйидаги ажратмалар билан чикади:
 • Одамларни Крим геморрагик иситмаси юкишидан химоя килиш учун табиий учокда кандай чоралар курилади?
 • Куйдиргини учогида якунловчи дезинфекцияни утказганда кандай химо воситаларини ишлатиш лозим?
 • Тупрок юктириш манбаи булган инфекцияни аникланг:
 • Одамга тошмали тиф кайси холатда юкади?
 • Тошмали тифда асосий эпидемияга карши чоралар куйидагига каратилиши лозим:
 • Тошмали тиф учогида кандай чоралар курилади?
 • Безгакка карши чора-тадбирлар куйидагига каратилган:
 • Безгак кузгатувчисини ташувчи чивинларга карши чора-тадбирлар куйидагига каратилаган:
 • Ичак иерсиниозининг асосий манбаи куйидаги:
 • Ичак иерсиниози устидан эпидемиологик назорат килиш учун кандай чоралар курилиши лозим?
 • Ичак иерсиниозида юктириш омиллари нима?
 • Вирусли гепатит-А да инфекция манбаи ким?
 • Гепатит-А нинг вируси кайси вируслар авлодига мансуб?
 • Вирусли гепатит-А да беморни юкумлийлиги качон бошланади?
 • Вирусли гепатит-А учоги устидан канча вакт назорат килиш лозим?
 • Гепатит-В нинг вируси кайси вируслар оиласига мансуб?
 • Табиятда вирусли гепатит-В нинг кузгатувчиси тур сифатида кайси юкиш йули натижасида сакланади?
 • Вирусли гепатит-В да беморнинг юкумлийлиги кайси вактдан бошланади?
 • Грипп касаллигининг инфекция манбаи ким?
 • Гриппнинг энг хавфли даври кайси?
 • Грипп буйича эпидемик вазиятда мулокотда булганларга нисбатан кандай чоралар курилади?
 • Кайси кузгатувчи организмга утканда бугма касаллиги пайдо булади?
 • Кимда бугманинг соглом бактериаташувчанлиги шаклланади?
 • Бугма учогида кандай чоралар курилади?
 • Кайси беморлар сил касаллигининг энг фаол инфекция манбаи буладилар?
 • Сил касаллигида кайси юктириш механизми асосий булади?
 • ОИТВ инфекцияни олдини олиш учун кайси йуналишда чоралар олиб борилади?
 • ОИТС устидан эпидемиологик назорат килишда куйидаги чоралар курилиши керак:
 • Кайси таъсирот дезинфектантларга куйиладиган талабларга жавоб бермайди?
 • Дератизациянинг механик усули нима максад билан кулланади?
 • Дератизациянинг мехагник усулида нималар кулланади?
 • Родентицидоарни куллаш усуллари кандай?
 • Тиббий буюмларни кимёвий стерилациялаш максадида водороднинг пероксиди кайси концентрациясида ишлатилади?
 • Сил касаллигининг учокларида хлораминнинг фаоллаштирилган эритмалари кайси концентрацисида кулланади?
 • Ута хавфли касалликка чалинган беморлар билан мулокотда (контактда) булганлигига гумон килинган шахслар куйидаги жойларга юбориладилар:
 • Карантин зонасида булган шахслар куйидаги жойларга юбориладилар:
 • Иммунитетнинг энг тулик таърифи:
 • Иммун система - бу:
 • Иммунитетнинг марказий аъзолари куйидагилар:
 • Иммунитетнинг периферик аъзолари куйидагилар:
 • Носпецифик чидамлийлик (резистентлик) куйидагиларга боглик:
 • Турга оид (ирсий) иммунитет куйидагига боглик:
 • Ортирилган фаол табиий иммунитет куйидаги сабаблар натижасида пайдо булади:
 • Ортирилган пассив табиий иммунитет куйидаги сабаблар натижасида пайдо булади:
 • Ортирилган фаол сунъий иммунитет куйидаги сабаблар натижасида пайдо булади:
 • Ортирилган пассив сунъий иммунит куйидаги сабаблар натижасида пайдо булади:
 • Онадан хомилага плацента оркали куйидаги синфга мансуб иммуноглобулинлар утади:
 • Иммунизация ёки инфекция юккандан кейин биринчи булиб куйидаги синфга мансуб иммуноглобулинлар пайдо булади:
 • Иммуноглобулинларнинг асосий кисмини (80% гача) куйидаги иммуноглобулинлар ташкил этади:
 • Тула киматли антигенларга куйидаги моддалар мансуб:
 • Тула киматли булмаган антигенларга, яъни гаптенларга, куйидаги моддалар мансуб:
 • Антителоларни хосил килувчи хужайралар куйидагилардан пайдо булади:
 • Гуморал иммунитет куйидагилар билан таъминланади:
 • Хужайравий иммунитет куйидагилар билан таъминланади:
 • Организмда иммун жавобни ривожланишида куйидаги хужайралар иштирок этадилар:
 • Даволаш-профилактик муассасаларида (КВА, КУШ, КВП, ФАП) барча вакциналар саклаш муддати куйидагича:
 • Даволаш-профилактик муассасаларида (КВА, КУШ, КВП, ФАП) барча вакциналар куйидаги хароратда сакланиши лозим:
 • Музлатиш мумкин булган вакциналар куйидаги:
 • Музлатилганда парчаланадиган вакциналар куйидаги:
 • Эмлашдан кейин руй берган реакциялар тугрисида маълумотлар ДПМ ладан худудий ДСЭНМ ларига неча соатдан кейин кечиктирмай тезкор маълумот берилиши керак?
 • Полиомиелитга карши эмлаш учун куйидаги вакцина кулланади:
 • Полиомиелитга карши таблетка шаклидаги вакциналар урнига суюк шаклидаги вакцинани кулланишини сабаби нима?
 • Полиомиелитга карши вакцина (ОПВ-0) билан соглом болаларни эмлаш кайси вактда утказилади?
 • Полиомиелитга карши вакцина (ОПВ-1) билан соглом болалар кайси ёшда эмланадилар?
 • Полиомиелитга карши вакцина (ОПВ-2) билан соглом болалар кайси ёшда эмланадилар?
 • Полиомиелитга карши вакцина (ОПВ-3) билан соглом болалар кайси ёшда эмланадилар?
 • Полиомиелитга карши вакцина (ОПВ-4) билан соглом болалар кайси ёшда эмланадилар?
 • Полиомиелитга карши вакцина (ОПВ-5) билан соглом болалар кайси ёшда эмланадилар?
 • Полиомиелитга карши вакцина кайси вактда берилади?
 • Суюк полиомиелитга карши вакцинани кабул килгандан кейин нимага рухсат берилмайди?
 • Полиомиелитга карши ва бошка вакциналар билан эмлаш оралиги (агар бир вактда утказилмаса) канча вакт булиши керак?
 • Полиомиелитга карши вакцина берилгандан кейин вакцина ассоцияланган полиомиелит кайси вактда пайдо булиши мумкин?
 • Полиомиелитга карши эмланган болалар канча вакт вакцина вирусини ажратиши мумкин?
 • Полиомиелитга карши эмланган болалар билан мулокотда (контактда) булган болалага кайси вактгача вакцина ассоциаяланган полиомиелит ривожланиши мумкин:
 • Сил касаллигига карши эмлаш учун куйидаги вакциналар кулланади:
 • БЦЖ вакцина ДПМ-да куйидаги хароратда сакланиши керак:
 • БЦЖ вакцина кандай юборилиши керак?
 • БЦЖ вакцина куйидаги дозада юборилади:
 • Соглом болалар БЦЖ вакцина билан биринчи марта куйидаги ёшида эмланадилар:
 • БЦЖ вакцина ревакцинацияси куйидаги ёшда утказилади:
 • Манту синовии неча соатдан кейин бахоланади?
 • Манту синови ва БЦЖ ревакцинациясининг энг кам оралик вакти канча булиши керак?
 • Манту синови ва БЦЖ ревакцинациясининг энг куп оралик вакти канча булиши керак?
 • Профилактик эмлашдан кейин Манту синови неча хафта утгач килиниши мумкин?
 • Усмирда Манту синови окибатида диаметири 18 мм инфильтрат булса натижасини кандай деб бахолайсиз?
 • БЦЖ билан вакцинация ва ревакцинацияларига монелик деб куйидаги холатлар хисобланади:
 • Бугмага карши эмлаш учун куйидаги вакциналар кулланади:
 • Соглом болалар бугмага карши биринчи марта куйидаги ёшида эмланадилар:
 • Соглом болалар бугмага карши иккинчи марта куйидаги ёшида эмланадилар:
 • Соглом болалар бугмага карши учинчи марта куйидаги ёшида эмланадилар:
 • Соглом болалар бугмага карши туртинчи марта куйидаги ёшида эмланадилар:
 • Анамнезида афебрил тортишуви булган болаларга бугмага карши эмлаш учун куйидаги вакциналар кулланади:
 • Олдин бугмага карши эмланган шахсларга АДСм билан биринчи ревакцинация качон утказилади?
 • Кизамикка карши эмлаш учун куйидаги вакциналар кулланади:
 • Кайси холатда кизамикка карши эмлаш мумкин эмас?
 • Анамнезида кайси препаратларга нисбатан огир реакция булган булса, кизамикка карши эмлаш мумкин эмас?
 • Кизамикка карши вакцина кандай юборилиши керак?
 • Кизамикка карши вакцина куйидаги дозада юборилади:
 • Соглом болалар кизамикка карши биринчи марта куйидаги ёшида эмланадилар:
 • Соглом болалар кизамикка карши ревакцинация куйидаги ёшида утказилади:
 • Кизамикка карши эмлашдан кейин куйидаги иммунитет хосил булади:
 • Кизамикка карши эмлашдан кейин иммунитет канча вакт сакланади?
 • ЖССТ-нинг максадига мувофик Узбекистон Республикасида кизамикка карши курашнинг тадбирлари куйидагилар:
 • Кизамикка карши эмлаш Миллий Дастурининг максадига мувофик эмлашни неча фоизгача камраб олиш лозим?
 • Конни кизамикка текшириш учун лабораторияга юборганда йулланмада куйидаги маълумотлар булиши керак:
 • Кизилчага карши эмлаш Миллий Дастурининг максадига мувофик тугма кизилча синдромини куйидаги даражагача пасайтириш керак:
 • Кизилча билан огриган бемор инфекция кузгатувчисининг манбаи сифатида качон хавфли хисобланади?
 • Тугма кизилча билан тугилган болалар неча ойгача вирус ташувчиси булади?
 • Кизилча касаллигини клиникасида куйидагилар характерли:
 • Хомиладорликнинг кайси даврида кизилча энг хавфли?
 • Кизилча диагнози факат куйидагиларга асосланиб аникланади:
 • Кизилчага карши эмлаш учун куйидаги вакциналар кулланади:
 • Кизилчага карши эмлаш Миллий Дастурига кура киз болаларни режали эмланиши куйидаги ёшигача утказиш кузда тутилган:
 • Кизилчага карши эмлашдан кейин иммунитет канча вакт сакланади?
 • Хомилага кизилча куйидаги юктириш механизми оркали юкади:
 • Кизилчанинг серологик диагностикаси учун кон кайси вактда олинади?
 • Кизилчанинг диагностикаси учун канча кон олинади?
 • Кизилчанинг лаборатория диагностикаси учун куйидаги усул кулланади:
 • Кайси сннфга мансуб иммуноглобулинларнинг мавжудлиги кизилчани лаборатория тасдигининг мезони деб хисобланади?
 • Эпидпаротитга карши эмлаш учун куйидаги вакциналар кулланади:
 • Эпидпаротитга карши вакцина кандай юборилиши керак?
 • Эпидпаротитга карши вакцина куйидаги дозада юборилади:
 • Эпидпаротитга карши эмлашдан кейин иммунитет канча вакт сакланади?
 • Узбекистон Республикасида эпидпаротитга карши вакцинация куйидаги ёшда утказилади:
 • Эпидпаротит учогида беморлар билан мулокотда булган, олдин эмланмаган ва касалланмаган шахсларга кайси ёшида эпид. зарурият буйича эмлаш керак?
 • Вирусли гепатит-В га карши эмлаш учун куйидаги вакциналар кулланади:
 • Вирусли гепатит-В га карши вакцина кандай юборилиши керак?
 • Вирусли гепатит-В га карши вакцина куйидаги дозада юборилади:
 • Вирусли гепатит-В га карши биринчи вакцинация (ВГВ-1) кайси ёшида утказилади?
 • Вирусли гепатит-В га карши иккинчи вакцинация (ВГВ-2) кайси ёшида утказилади?
 • Вирусли гепатит-В га карши вакцина учинчи марта (ВГВ-3) кайси ёшида утказилади?
 • Вирусли гепатит-В га карши эмлашдан кейин куйидаги иммунитет хосил булади:
 • Вирусли гепатит-В га карши биринчи вакцинацияга кандай холат монелик булади?
 • Эпидемик зарурият буйича вирусли гепатит-В га карши эмлаш куйидаги гурухларда утказилади:
 • Эпидемик зарурият буйича вирусли гепатит В-га rарши ревакцинация куйидаги вактда утказилади:
 • Эпидемиология фанининг узига хос (специфик) предмети ва объекти куйидаги:
 • Эпидемик жараён куйидаги элементларнинг узъаро таъсири ва узъаро богланиши натижасида пайдо булиши мумкин:
 • Эпидемиология фанининг асосий услуби кайси?
 • Беморни инфекция кузгатувчиларининг манбаи шаклида хавфлилиги куйидагига боглик:
 • Кимни транзитор ташувчиси деса булади?
 • Кайси касалликлар сапроноз касалликлар хисобланади?
 • Зоонозли касалликларда одам учун асосий инфекция кузгатувчиларининг манбаи куйидаги хисобланади:
 • У ёки бу юкумли касалликларнинг аник нозологик турини дунё микёсида йукотиш (ликвидацияси) куйидагини англатади:
 • Кайси одам касалликлари ижтимоий (социал) касалликларга киради?
 • Эпидемиология фанининг тугри таърифини аникланг:
 • Дезинфекциянинг турлари:
 • Каерда профилактик дезинфекция утказилади?
 • Кайси инфекцияларда якунловчи дезинфекция билан бир вактда дератизацияни хам утказиш керак?
 • Дезинфекция килиш максадида хлор охаги эритмасини тайёрлаш учун одатда курук хлор охагидаги фаол хлор моддаси неча фоиз булиши хисобга олинади:
 • Улат учогида дезинфекция килганда дезинфекция бригадаси аъзолари куйидаги улатга карши махсус кийимининг турини кийиши лозим:
 • Куйдирги учогида якуний дезинфекция килганда мухофаза учун куйидаги кийимларни кийиш лозим:
 • Дератизациянинг максади:
 • Дератизация чора-тадбирлари куйидагилардан иборат:
 • Дератизациянинг энг таркалган ва етакчи усули куйидаги:
 • Тиббий буюмларни стерилизация олди ишловининг сифатини бахолаш учун тиббий буюмларни хар бир турининг неча фоизи текширилади?
 • Стерилизация - бу:
 • Иммунитетнинг энг тулик таърифи:
 • Ортирилган фаол табиий иммунитет куйидаги сабаблар натижасида пайдо булади:
 • Ортирилган пассив табиий иммунитет куйидаги сабаблар натижасида пайдо булади:
 • Ортирилган фаол сунъий иммунитет куйидаги сабаблар натижасида пайдо булади:
 • Ортирилган пассив сунъий иммунит куйидаги сабаблар натижасида пайдо булади:
 • Онадан хомилага плацента оркали куйидаги синфга мансуб иммуноглобулинлар утади:
 • Вируслар - бу:
 • Вирусларнинг таркибида куйидаги булади:
 • Вирусларнинг кобиги куйидаги хусусиятга эга:
 • Вируслар бактериялардан куйидаги хусусиятлари билан фаркланадилар:
 • Вирусларнинг нуклеин кислотаси куйидаги хусусиятга эга:
 • Эктопаразитлар гурухига куйидагилар мансуб:
 • Эндопаразитлар гурухига куйидагилар мансуб:
 • Даволаш-профилактика муассасаларида (ДПМ) кулланадиган санитария ва эпидемияга карши режимнинг максади:
 • Ута хавфли касалликка гумон килинган беморлардан олинган материаллар лабораторияга куйидаги транспорт билан юборилиши лозим:
 • Ута хавфли касалликка чалинганбеморлар куйидаги жойларга юборилади:
 • Ута хавфли касалликка гумон килинган шахслар куйидаги жойларга юборилади:
 • Ута хавфли касалликка чалинган беморлар билан мулокотда (контактда) булганлигига гумон килинган шахслар куйидаги жойларга юборилади:
 • Карантин зонасида булган шахслар куйидаги жойларга юборилади:
 • Улатнинг упка, септик шаклига, упка куйдиргисига чалинган беморлар госпиталида ходимлар улатга карши махсус кийимининг куйидаги турини кийиш керак:
 • Улатнинг тери ёки бубон шаклига чалинган ва специфик даво оладиган беморлар ётган госпиталида ходимлар куйидаги улатга карши мухофаза кийимининг турларини кийиши лозим:
 • Улатнинг упка шаклига чалинган бемор аникланганда учокда ховлима-ховли юрувчи тиббиёт ходимлари куйидаги улатга карши мухофаза кийимининг турларини кийиши лозим:
 • Карантин куйидаги чоралар курилгандан кейин ман килинади:
 • Вабога чалинган беморни шифохонага олиб борадиган тиббиёт ходимлари куйидаги улатга карши мухофаза кийимининг турларини кийиши лозим:
 • Вабога гумон килинган шахсдан куйидаги материаллар бактериологик текширув учун олинади:
 • Ким Согликни саклаш вазирлигига вабо учоги тугрисидаги якуний хисобот беради?
 • Вабо билан огриган шахсларни качон диспансер хисобидан учириш мумкин?
 • Ихтисослашган хизматларининг жорий фаолиятини ким мувофиклаштириши (координациялаш) лозим?
 • Республикамиз учун бруцеллёзнинг кайси тури эпидемиологик ахамиятига эга?
 • Бруцеллёз касаллигида кандай чоралар курилади?
 • Бруцеллёзда ревакцинация оралик вакти куйидагича:
 • Бруцеллёз билан зарарланган хайвонларга нисбатан куйидаги ветеринария-санитария чоралари курилади:
 • Улатнинг табиий учогида асосий юктириш механизми куйидаги:
 • Улатга гумон килиш учун куйидаги асослар булиши мумкин:
 • Кабул вактида улатга гумон килинган бемор аникланганда врач биринчи навбатда куйидаг кайси бир чораларни куриши керак?
 • Улатнинг бубон клиник шаклига гумон килгада диагностикаси учун куйидаги белги энг мухим хисобланади:
 • Улатнинг эпизоотик участкасида эпизоотиянинг шиддадлиги (интенсивлиги) куйидагига асосланиб аникланади:
 • Улатнинг табиий учогида куйидаги чора-тадбирлар курилади:
 • Энзоотик жойларда куйидаги улатга карши чоралар курилади:
 • Кайси геморрагик иситма чивинлар оркали юкади?
 • Кайси геморрагик иситма каналар оркали юкади?
 • Кайси геморрагик иситма зараланган хайвонлар билан мулокотда булиш натижасида юкади?
 • Халкаро тиббий-санитария коидаларига асосан сарик иситма учун куйидаги яширин даври кабул килинган:
 • Кайси касалликлар арбовирусли инфкциялар гурухига киради?
 • Крим геморрагик иситмасини ташувчисининг организмида кузгатувчи куйидаги утиш йули билан сакланади:
 • Одатда Крим геморрагик иситмаси куйидагича бошланади:
 • Крим геморрагик иситмага чалинган беморларни даволаганда куйидаги мухофаза чораларни куриш лозим:
 • Крим геморрагик иситмаси билан огриган беморлар атрофдагилар учун куйидаги даврда энг хавфли деб хисобланадилар:
 • Крим геморрагик иситмаси вирусининг ташувчиси куйидаги:
 • Крим геморрагик иситмасининг кузгатувчиси бемордан куйидаги ажратмалар билан чикади:
 • Ахолини Крим геморрагик иситмасидан химоя килиш учун табиий учогларида куйидаги чоралар курилади:
 • Крим геморрагик иситмага чалинган беморларни специфик даволаш учун куйидаги препарат кулланади:
 • Куйдирги карбункулига хос хусусиятларни аникланг:
 • Куйдирги билан огриган хайвонлар куйидаги даврда юкумли хисобланади:
 • Куйдиргининг тезкор профилактикаси максадида куйидаги препаратлар кулланади:
 • Куйдиргини ичак ва упка шакллари билан огриган беморларни согайгандан кейин шифохонадан чикариш коидалари куйидагича:
 • Куйдирги учогидан олиб келтирилган буюмлар кандай дезкамерада зарарсизлантирилмайди?
 • Куйдирги касаллиги пайдо булганда кандай ветеринария-санитария ва санитария-гигиеник чоралар курилиши лозим?
 • Куйдиргига карши вакцина неча марта юборилиши керак ва ревакцинация оралиги канча булиши керак?
 • Куйдиргига карши режали вакцинация кайси ойларда килинади?
 • Ит кутириш вируси билан зарарлаганда, у куйидаги вактда инфекция манбаи булади:
 • Ит тишлаган шахс аниклаганда врачнинг вазифаси:
 • Табиятда кутириш вирусининг асосий сакловчиси куйидаги хайвонлар:
 • Кутиришни диагностикаси учун куйидаги лаборатория усувули кулланади:
 • Кутуришда куйидаги эпидемияга карши чора-тадбирлар утказилади:
 • Кутуришда кайси холатда вакцинация килинмайди?
 • Ку-иситмасининг кузгатувчиси ташки мухитда куйидаги вакт мобайнида сакланиши мумкин:
 • Ку-иситмасининг асосий инфекция кузгатувчиларининг манбаи куйидаги:
 • Ку-иситмасининг асосий ташувчиси куйидаги:
 • Ку-иситмаси куйидаги йуллар билан йукиши мумкин:
 • Ку-иситмасининг кузгатувчилари хайвонлар организмида энг куп куйидаги даврда ажратилади:
 • Ку-иситмасининг диагностикаси учун куйидаги усуллар кулланади:
 • Ку-иситмасини специфик профилактикаси учун куйидаги вакцина кулланади:
 • Ку-иситмасидан кейин пайдо булган иммунитетнинг сакланиш вакти куйидаги:
 • Ку-иситмасида ревакцинация муддати куйидаги:
 • Эпидемиология фанининг узига хоc специфик предмети ва объекти куйидаги:
 • Кайси элементларнинг узаро таъсири ва узаро богланиш натижасида эпидемик жараён вужудга келади?
 • Эпидемиология фанининг асосий услуби куйидаги:
 • Беморни инфекция кузгшатувчиларининг манбаи сифатида хавфлилиги куйидагига боглик:
 • Кимни транзитор ташувчиси деса булади?
 • Сапроноз касалликлар куйидагилар хисобланади:
 • Кайси одам касалликлари социал касалликларга киради?
 • У ёки бу касалликларнинг аник нозологик турини дунё микёсида йукотиш (ликвидацияси) куйидагини англатади:
 • Инфекция манбаини тугри таърифи кайси?
 • Зоонозли касалликларда одам учун асосий инфекция кузгатувчиларининг манбаи куйидаги хисобланади:
 • Инфекция кузгатувчисининг асосий яшаш мухити кайси?
 • Трансмессив зооантропонозларга кайси касалликлар мансуб?
 • Дезинфекциянинг энг тугри таърифи кайси?
 • Дезинфекциянинг турлари:
 • Каерда профилактик дезинфекция утказилади?
 • Кайси инфекцияларда дезинфекция билан биргаликда дератизацтияни хам утказиш керак?
 • Дезинсекция - бу:
 • Организмга утиш йули буйича инсектицидлар кандай гурухларга ажратадилар?
 • Кайси максад билан репеллентлар кулланади?
 • Касалхонанинг кабул булимида бош бити борлиги аникланган бемор учун кайси чора-тадбирларни утказишини тавсия этасиз?
 • Дератизация - бу:
 • Дератизациянинг максади:
 • Дератизация чора тадбирлари куйидагилардан иборат:
 • Дератизациянинг энг таркалган ва етакчи усуллари куйидаги:
 • Профилактик дератизациянинг максади:
 • Дератизацияни механик усули нима максад билан кулланади?
 • Стерилизация - бу:
 • Иммунмитетнинг энг тулик таърифи кайси?
 • Иммун система - бу:
 • Носпецифик чидамлийлик (резистенлик) куйидагиларга боглик:
 • Онадан хомилага плацента оркали куйидаги синфга мансуб иммуноглобулинлар утади:
 • Иммунизация ёки инфекция юккандан кейин биринчи булиб куйидаги синфга мансуб иммуноглобулинлар пайдо булади:
 • Иммуноглобулинларнинг асосий кисмини (80%гача) куйидаги иммуноглобулинлар ташкил килади:
 • Бактерифагларни кулланиши натижасида нима булади?
 • Вируслар - бу :
 • Вируслар каерда паразитлик килади?
 • Вируслар бактериялардан куйидаги хусусиятлари билан фаркланади:
 • Бактериофаглар - бу:
 • Вирулентли фаглар кандай таъсир киладилар?
 • Паразитнинг тулик таърифи кайси?
 • Тиббий паразитология фани нимани урганади?
 • Паразит "хужаининг" тулик таърифи кайси?
 • Паразит учун кайси организм асосий (якуний) хужаин булади?
 • Паразит учун кайси организм оралик хужаин булади?
 • Кайси паразитлар облигат паразит хисобланади?
 • Кайси паразитлар факультатив паразит хисобланади?
 • Сохта паразитлар кайси?
 • Кайси паразитлар эктопаразит?
 • Кайси паразитлар эндопаразит?
 • Кайси хайвонлар тери ичида паразитлик килади?
 • Кайси паразитлар вактинчалик?
 • Кайси паразитлар доимий паразит?
 • Даволаш-профилактика муассасаларда (ДПМ) кулланадиган санитария-эпидемияга карши режимнинг максади кандай?
 • Ута хавфли касалликка гумон килинган беморлардан олинган материаллар лабораторияга кандай юборилиши керак?
 • Ута хавфли касалликка гумон килинган шахслар куйидаги жойларга юборилиши керак:
 • Ута хавфли касалликка чалинган беморлар билан мулокотда (контактда) булганлигига гумон килинган шахслар куйидаги жойларга юбориладилар:
 • Карантин зонасида булган шахслар куйидаги жойларга юбориладилар:
 • Вабога чалинган беморлар даволанадиган шифохоналарда ходимлар улатга карши махсус костюмининг кайси турини кийиши керак?
 • Вабо учогида хавлима-хавли юриб назорат киладиган тиббиёт ходимлари кандай улатга карши махсу костюмининг турида ишлайдилар?
 • Кандай чоралар курилгандан кейин карантин ман килинади?
 • Шигеллаларнинг кайси тури ташки мухитда энг чидамли?
 • Шигеллаларнинг кайси тури ташки мухитда энг чидамсиз?
 • Шигеллаларнинг кайси тури энг вирулентли?
 • Ич бурукка (дизентерияга) чалинган бемор качон юкумли булади?
 • Ич буруг (дизентерия) касаллигининг ким инфекция манбаи булмайди?
 • Дизентерия касаллигида эпидемияга карши чораларни ташкил этилиши ва утказилиши куйидагиларни инобатга олган холда олиб борилиши лозим:
 • Дизентериянинг патогенези нима билан боглик?
 • Корин тифидаги эпидемик жараёнининг узлуксизлигини таъминловчи асосий инфекция манбаи ким?
 • Корин тифи ва паратиф А ва В кузгатувчиларининг сурункали ташувчанлигини шаклланиши куйидаги холатнинг натижаси булади:
 • Хозирги даврдаги корин тифи учун куйидаги юкиш йулларини ахамиятини ошиши характерли:
 • Тиф-паратиф касалликларини эрта аниклаш учун кандай лаборатория усуллари кулланади?
 • Бемор касалликнинг учинчи кунида врачга мурожаат килганда корин тифининг диагностикаси учун кандай лаборатория усули кулланади?
 • Корин тифига чалинган бемордан касалликнинг учинчи кунида кузгатувчисини гемокультура усули билан аниклаш учун канча кон олиниши керак?
 • Корин тифининг сурункали ташувчанлигини аниклаш максадида бактериологик текшируви учун кандай материал олинади?
 • Кандай холларда озик-овкат муассасалар ходимлари ва уларга тенглаштирилганлар уз касбини узгартириши лозим?
 • Сальмонеллёзнинг бирламчи инфекция манбаи ким?
 • Касалхона ичи инфекцияси шаклида сальмонеллёз касаллиги кайд этилганда ким асосий инфекция манбаи булади?
 • Сальмонеллёз касаллигини олдини олиш учун кайси чоралар курилади?
 • Вабонинг инфекция манбаи ким ёки нима?
 • Вабонинг юктириш омиллари кайси?
 • Вабога гумон килинганда бемордан лаборатория текшируви учун ким материал олади?
 • Вабога чалинган беморни касалхонага ёткизгандан сунг неча соатдан кейин якунловчи дезинфекция утказилади?
 • Ичак иерсениозининг инфекция манбаи куйидаги:
 • Ичак иерсиниози устидан эпидемиологик назорат килиш учун кандай чоралар курилиши лозим?
 • Ичак иерсениозида юктириш омиллари нима?
 • Вирусли гепатит-А нинг инфекция манбаи ким?
 • Вирусли гепатит-А да беморнинг юкумлийлик даври качон бошланади?
 • Республикамизда вирусли гепатит-А нинг олдини олиш учун кандай асосий профилактика чоралари олиб борилиши керак?
 • Энтеробиоз касаллигининг инвазия манбаи ким?
 • Энтеробиознинг профилактикаси учун кандай чоралар курилади?
 • Аскаридоз касаллигининг инвазия манбаи ким?
 • Аскаридознинг профилактикаси учун кандай чоралар курилади?
 • Эхиноккок касаллигини инвазия манбаси ким?
 • Эхиноккокни профилактикаси учун кандай чоралар курилади?
 • Гименолипедоз касаллигини инвазия манбаи ким?
 • Гименолипезнинг профилактикаси учун кандай чоралар курилади?
 • Амебиаз касаллигини ивазия манбаи ким ёки нима?
 • Амебиазнинг профилактикаси учун кандай чоралар курилади?
 • ОИТС касаллигини устидан эпидемиологик назорат килишда кандай чоралар курилиши керак?
 • Республикамизда лейшманиознинг энг таркалган формаси кайси?
 • Ич терлама ўчогида якунловчи дезинфекцияни ташкиллаштирувчи ва ўтказувчи мутахассислар:
 • Касалхона ичи инфекцияларини кўпрок кўзгатадиган сальмонелла серовари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Жорий дезинфекция куйидаги холларда ўтказилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Якуний дезинфекция куйидаги холларда ўтказилади:
 • Кўк йўтал билан касалланган бемор эпидемик жихатдан жуда хавфли:
 • Мактабгача бўлган болалар муассасаларида, гепатит-А вирусининг юкиш йўллари:
 • "Юкиш механизми" тўгрисидаги тушунчага биноан касаллик юкиши мумкин:
 • Озик-овкат оркали юкишга асосий сабаб:
 • Табиий ўчокларнинг мавжудлиги куйидагиларга хос:
 • Эпидемик жараённи ўз-ўзини бошкариш назариясининг асосий мохияти:
 • Эпидемик жараённи ўз-ўзини бошкариш назариясининг асосий мазмуни:
 • Одам популяцияси касаллик кўзгатувчиларига нисбатан гетероген:
 • Эндемик касалланиш куйидагиларга хос:
 • Эпидемик жараён ривожланиши конуниятларини тасдикловчи назариялари:
 • МКИда эпидемиологик назоратнинг максади:
 • Эпидемик жараённи ўрганишнинг З-та бўлими:
 • Эпидемик жараён ривожланишига таъсир килувчи омиллар:
 • Кўзгатувчи юкиш механизмининг боскичлари:
 • Юкиш механизмининг асосий турлари:
 • Кўзгатувчини юктирувчи омиллар:
 • Ахолини эпидемиологик гурухларга ажратишда кўлланиладиган белгилар:
 • Оператив эпидемиологик тахлилда келувчи ва йигилувчи ахборотни тахлил килишнинг икки йўналиши:
 • Эпидемиологик тахлилнинг турлари:
 • Шошилинч хабарномада куйидаги маьлумотлар ўз аксини топиши керак:
 • Иммунопрфилактика ёрдамида бошкариладиган юкумли касалликлар:
 • Антропонозларда касаллик манбаига каратилган чора тадбирлар:
 • Антропонозларда юкиш механизмига каратилган чора-тадбирлар:
 • Вакциналарнинг самарадорлигини белгиловчи кўрсатгичлар:
 • Зоонозларда касаллик манбаига каратилган чора-тадбирлар:
 • Диспансер назорати куйдагилар устидан ўрнатилади:
 • Хакикий зоонозларга куйдигилар киради:
 • Табиий ўчоклилик куйидагиларга хос:
 • Одамдан одамга тез юкувчи зоонозларга куйидагилар киради:
 • Одамдан одамга камдан - кам юкувчи зоонозларга куйидагилар киради:
 • Сапроноз кўзгатувчиларининг манбалари:
 • Сапроноз кўзгатувчилари:
 • Сапронозларда асосий этиологик омиллар:
 • Зоофил гурух сапронозларига куйидагилар киради:
 • Зооноз лейшманиозларда эпидемиологик ахамиятга эга бўлган касаллик манбаи:
 • Крим-Конго иситмаси ўчогида килинадиган асосий чора-тадбирлар:
 • Болалар богчаси хамшираси муддати ўтган вакциналардан фойдалинганда эпидемиологнинг тактикаси:
 • Тирик вакцинани хона хароратида саклаганда куйидаги ўзгаришлар рўй беради:
 • Иммунопрофилактика кабинетига маслахатга куйидаги болаларни юбориш мумкин:
 • 6 ёшдан катта ва катта ёшдагилар дифтерияга карши куйидаги вакцина билан эмланади:
 • Дезинфекция турини танлаш (профилатик, ўчокли) куйидагиларга боглик:
 • Якуний дезинфекцияда куйидаги объектлар доимо зарарсизлантирилади:
 • Хлорли охак куйидагиларни дезинфекция килшда кўлланилади:
 • Бугли камерага дезинфекция учун куйидаги буюмларни юбориш мумкин:
 • Якуний дезинфекция куйидаги беморлар согайгандан сўнг ўтказилади:
 • Ошхона идишлари ва окликларни зарарсизлантириш йўллари:
 • Йирингли септик инфекциялар билан зарарланиш кўпинча куйидаги бўлимларда учрайди:
 • Лаборатория тестлар ёрдамида 3 гурух муассасаларда дезинфекция сифатини назорат килиш сонини курсатинг?
 • Дератизациянинг механик усули куйидаги холларда кенг кўлланилади:
 • Ич терлама кўзгатувчиси:
 • Ич терлама касаллигида инфекция манбаи:
 • Ич терламадан кейин бактерия ташувчанликнинг шаклланиш даражаси:
 • Ич терламанинг сув оркали эпидемик авж олишининг белгилари:
 • Ич терламада асосий юкиш омили:
 • Ич терламани сув билан боглик эпидемик авж олишида кузатиладиган асосий белгилар:
 • S.typhi бактерия ташувчанлигини аниклашда куйидаги текширувлар ўтказилади:
 • Ич терлама бемори билан мулокотда бўлганларга нисбатан чора тадбирлар:
 • Ич терлама кўзгатувчисининг юкиш механизми:
 • Ич терламада кўлланиладиган 2 хил вакцина:
 • Ич терламага карши эмлаш учун 3-та эпидемик кўрсатма:
 • Ич терлама ва паратиф кўзгатувчиларининг асосий юктириш омиллари:
 • Ич терлама ўчогида жорий дезинфекцияни ташкил килувчи 2 гурук мутахассисларни кўрсатинг?
 • Ич терлама ва паратифларда бактерия ташувчиликнинг турини кўрсатинг?
 • Ич терлама ўчогида ўтказиладиган чора-тадбирлар:
 • Ич терлама ташхисида кўлланадиган серологик усуллардан 2-тасини кўрсатинг?
 • Ич терлама ва паратиф ўчогида кўлланадиган 2-та бактериал препаратни кўрсатинг?
 • Ўткир диарея кўзгатувчилари:
 • Дизентерия ва ЎЮИКда ретроспектив эпид.тахлилини 2-та йўналишини кўрсатинг?
 • Шигеллёзларнинг юкиш омиллари:
 • Шигеллёзларнинг маиший-мулокат йўли билан боглик эпидемик авж олишда кузатиладиган белгилар:
 • Зонне шигеллёзи билан огриганлардан албатта шифохонага ёткизилиши шарт бўлганлар:
 • Шигеллёзларнинг овкат билан боглик бўлган эпидемик авж олишда кузатиладиган белгилар:
 • Ротовирусли гастроэнтеритнинг юкиш механизми куйидаги йўллар билан амалга ошади:
 • Ичбуруг билан огриган беморнинг атрофдагиларга юктириш учун хавфлилик даври:
 • Маиший-мулокат йўли билан юкувчи шигеллёзларнинг авж олишида рўй беради:
 • Барча эшерихиозларда госпитализация килиниши керак бўлган беморлар:
 • Сальмонеллёзлар умумий профилактикасида энг самарали чоралари:
 • Озик-овкатлардан кўпрок юкадиган сальмонеллалар:
 • Сальмонеллёзлар госпиталлигининг асосий мезонларини кўрсатинг:
 • Сальмонеллёз беморларни аниклаш учун бактериологик усул ёрдамида текшириладиганларни кўрсатинг:
 • Госпитал штаммларнинг белгилари:
 • Касалхона ичи инфекцияларини асосий юкиш йўллари:
 • Госпитал инфекция билан касалланиш хавфи юкори бўлган бўлимлар:
 • Энтеровирусли полиомиелит эмас касалликларида касалланишнинг эпидемиологик белгилари:
 • Энтеровирус инфекцияларида касаллик манбаи:
 • Фекал-орал механизми хос:
 • Вирусли гепатит-А да инфекция манбаи:
 • Гепатит-А касаллигида юкиш механизми куйидагича:
 • Беморга вирусли гепатит-А ташхиси кўйилганда:
 • Гепатит-А кўзгатувчисининг характерли хусусиятлари:
 • ГА да инфекция манбаи:
 • Гепатит-А вирусининг юкиш йўли:
 • ГАда кўлланиладиган асосий профилактик чора-тадбирлар?
 • ГАда ретроспектив эпидемиологик тахлил куйидаги 3 йўналишни ўз ичига олади:
 • Вирусли гепатит-В билан касалланиш хавфи юкори бўлган ўрта тиббиёт ходимлари:
 • Гепатит-В касаллигини табиий йўл билан юкишини олдини олиш учун:
 • Гепатит-В касаллигини сунъий йўл билан юкишининг олдини олиш учун:
 • Вирусли гепатит-В касаллигини олдини олиш максадида донорликдан четлатиладиган шахслар:
 • Гепатит-В кўзгатувчисининг характерли хусусияти:
 • ГВда инфекция манбаи:
 • ГВ вирусини юкиш омиллари:
 • Эпидемик жараёнинг хусусиятлари:
 • Гепатит-С да юктириш омиллари:
 • Гепатит-Д билан касалланиш юкори бўлган гурух:
 • Вирусли гепатит-Е да юкиш йўли:
 • Вабо кўзгатувчисининг характерли хусусиятлари:
 • Вабо инфекция манбаи:
 • Вабонинг ўта хавфли инфекциялар каторига киритилишини белгиловчи холатлар:
 • Вабо ўчогида килинадиган эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Вабонинг юкиш йўллари:
 • Вабо вибрионинг сероварини кўрсатинг?
 • Полиомиелит вирусининг характерли хусусиятлари:
 • Полиомиелитда инфекция манбаи:
 • Дифтерия коринебактерияларининг сероварлари:
 • Дифтерияга карши иммунитет:
 • Дифтерия бактериясининг юкиш йўли:
 • Дифтерияда эпидемияга карши асосий чора-тадбирлар:
 • Дифтерия эпидемиологик назоратининг асосий максадлари
 • Кўкйўталда инфекция манбаи бўлиши мумкин:
 • Кўкйўталда инфекция манбаи:
 • Кўкйўталнинг юкиш механизми:
 • Кўкйўталда эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Кўкйўталда инфекция манбаи бўла олади:
 • Гриппда вирусга карши химоя воситаси куйидагилар:
 • Грипп вирусини ўзгарувчанлигини кўрсатувчи нейраминидазанинг 2-та сероварини кўрсатинг?
 • Грипп вакцинасини одам организмига киритиш усуллари:
 • Менингококкларнинг юкиш механизми:
 • Менингококкли инфекция ўчогида ўтказиладиган асосий чора-тадбирлар:
 • Менингококк инфекция ташувчиларига нисбатан кандай 2 чора-тадбирлар ўтказилади?
 • Менингококк инфекциясининг махсус профилактикаси учун куйидаги вакциналардан фойдаланилади:
 • Кизамик вирусининг характерли хусусияти:
 • Кизамик вирусининг юкиш механизми:
 • Кизилчада инфекция манбаи:
 • Ташки мухитда эпидемик паротит вирусининг юкумлилик хусусиятининг сакланиши:
 • Кора оксокда фаол диспансеризация ўтказишнинг 2 муддатини кўрсатинг?
 • Одамни кора оксок билан касалланиш йўллари:
 • СI.botulinum юкиш омили:
 • Куйдирги ўчогида кандай 2 асосий чора-тадбирлар ўтказилади?
 • Куйдиргига карши вакцинанинг одам организмига киритиш усули:
 • Кандай хайвонлар куйдиргининг асосий инфекция манбаи хисобланади?
 • Куйдирги хайвонлардан одамларга юкишининг олдини олишда кандай 2 хил чора-тадбирлар кўлланилади?
 • Куйдирги билан касалланиш хавфи юкори бўлган гурухлар:
 • Кутириш касаллиги табиий ўчокларида кўзгатувчи манбалари:
 • Кутириш ўчоклари:
 • Кутиришга карши профилактик эмлаш ўтказилувчи касб эгалари:
 • Хайвонлар орасида кутиришга карши ўтказиладиган профилактик тадбирлар:
 • Хайвон тишлаган киши тиббий муассасага мурожаат килганда 1-чи ёрдам кўрсатишнинг боскичлари:
 • Кутиришда шикастланишнинг 3-та турини кўрсатинг?
 • Кутириш ривожланишини характерловчи боскичлари:
 • Кутириш зоонозларга киради:
 • Кутириш касаллигида итлар инфекция манбаи бўлиши мумкин:
 • Листериоз билан касалланиш хавфи юкори бўлганлар:
 • Гельминтозларда орттирилган иммунитетнинг кучлилиги куйидагиларга боглик:
 • Табиий ўчокли гельминтозлар:
 • Баликка ишлов бериш коидаларига риоя килиш куйидаги касалликларни олдини олади:
 • Эхинококкоз таркатувчи ксеноорганизмлар:
 • Перорал контагиоз антропоноз гельминтозларга киради:
 • Перорал антропоноз геогельминтозларга киради:
 • Паразит ривожланиш цикли асосан бир хўжайин организмида кечади:
 • Аскаридозда кўпрок касалланиши мумкин бўлган гурухи:
 • Безгак плазмодияси хаёт циклининг 2 бошлангич кетма-кет жараёнини кўрсатинг?
 • Безгак плазмодияси хаёт циклининг 2-та кетма-кет жараёнини кўрсатинг?
 • Безгакка текширилиши лозим бўлганлар:
 • Безгакка текширилиши шарт бўлган беморларни 2 гурухини кўрсатинг?
 • Безгакни даволаш ва профилактикасида кўлланиладиган 2-та препаратни кўрсатинг?
 • Безгак диагностикасида кўлланиладиган лаборатория усуллари:
 • ОИВ да инфекция манбаи:
 • ОИВ инфекцияси эпидемик жараёнига характерли хусусият:
 • ОИВни юкори сезувчан махсус лаборатория тестлари:
 • ОИВ юкишига сезгир хужайралар:
 • Антропургик ўчоклардаги ўлат манбалари:
 • Кайси холатларда ўлатга карши кийимнинг III типидан фойдаланилади?
 • Ўлат кўзгатувчиси юкиши механизми:
 • Ўлат касаллиги клиник шаклларидан 3-тасини кўрсатинг?
 • Оксим юкишининг асосий омилини кўрсатинг:
 • Оксимнинг маиший-мулокот йўли билан таркалишининг олдини олиш чора-тадбирлари:
 • Оксимни хайвонлардан одамларга юкиш йўли:
 • Ку-иситмасининг таркаладиган йўллари:
 • Ку-иситмаси таркалганда касал хайвонларни парвариш килиш учун куйиладиган шахслар:
 • Госпитал штаммларнинг белгилари:
 • Сапроноз кўзгатувчилари:
 • Фекал-орал механизми хос:
 • Ахолини эпидемиологик гурухларга ажратишда кўлланиладиган белгилар:
 • Ич терламада кўлланиладиган вакцина:
 • Канали энцефалитда эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Туляремия инфекциясининг касал хайвондан одамга юкиш механизми:
 • Зонне шигеллёзи билан огриганлардан албатта шифохонага ёткизилиши шарт бўлганлар:
 • Крим-Конго иситмаси ўчогида килинадиган асосий чора-тадбирлар:
 • Болалар богчаси хамшираси муддати ўтган вакциналардан фойдаланганида эпидемиологнинг тактикаси:
 • Эпидемиологик тахлилнинг турлари:
 • Тирик вакцинани хона хароратида саклаганда куйидаги ўзгаришлар рўй беради:
 • Сапронозларда асосий этиологик омиллар:
 • Зоофил гурух сапронозларига куйидагилар киради:
 • Безгак кўзгатувчиси кайси йўл билан юкади:
 • Шигеллёзларнинг маиший-мулокат йўли билан боглик эпидемик авж олишда кузатиладиган белгилар:
 • ГА да инфекция манбаи
 • Гепатит-А кўзгатувчисининг характерли хусусиятлари:
 • ГАда кўлланиладиган асосий профилактик чора-тадбирлар?
 • Гриппда касаллик манбаига каратилган асосий чора-тадбирлар:
 • Сув чечакдан кейин кандай иммунитет колади:
 • ВГВ билан касалланиш хавфи юкори бўлган ўрта тиббиёт ходимлари:
 • Тепки билан касалланганларда кандай иммунитет хосил бўлади:
 • Гепатит-В касаллигини табиий йўл билан юкишини олдини олиш учун:
 • Ичбуруг билан огриган беморнинг атрофдагиларга юктириш учун хавфлилик даври:
 • Гепатит-В касаллигини сунъий йўл билан юкишининг олдини олиш учун:
 • ГВда инфекция манбаи:
 • Ич терлама ўчогида ўтказиладиган чора-тадбирлар :
 • Ич терлама ва паратиф ўчогида кўлланадиган 2-та бактериал препаратни кўрсатинг?
 • ВГА билан касалланиш кўрсаткичлари юкори бўлган худудларда энг кўп касалланадиган ахоли гурухи:
 • Шигеллёзларнинг овкат билан боглик бўлган эпидемик авж олишда кузатиладиган белгилар:
 • Беморга вирусли гепатит-А ташхиси кўйилганда:
 • Гепатит-А касаллигида юкиш механизми куйидагича:
 • Маиший-мулокат йўли билан юкувчи шигеллёзларнинг авж олишида рўй беради:
 • Сапроноз кўзгатувчиларининг манбалари:
 • Ич терлама кўзгатувчисининг юкиш механизми:
 • Эпидемияга карши чора-тадбирлар самарадорлигини аникланг:
 • Бугли камерага дезинфекция учун куйидаги буюмларни юбориш мумкин:
 • Тиббий кўрсатмалар бўйича режали эмлашдан четлаштирилганлик хакидаги маълумотлар кайси хужжатда белгиланади:
 • Вирусли гепатит-В касаллигини олдини олиш максадида донорликдан четлатиладиган шахслар:
 • Гепатит-В кўзгатувчисининг характерли хусусияти:
 • Вирусли гепатит-А да инфекция манбаи:
 • Вирусли гепатит-В да касаллик манбаи:
 • Ич терлама бемори билан мулокотда бўлганларга нисбатан чора-тадбирлар:
 • Ич терламадан кейин бактерия ташувчанликнинг шаклланиш даражаси:
 • Ич терламанинг сув оркали эпидемик авж олишининг белгилари:
 • Ич терламани сув билан боглик эпидемик авж олишида кузатиладиган асосий белгилар:
 • Антропонозларда касаллик манбаига каратилган чора тадбирлар:
 • Зоонозларда касаллик манбаига каратилган чора-тадбирлар:
 • Хлорли охак куйидагиларни дезинфекция килишда кўлланилади:
 • S.typhi бактерия ташувчанлигини аниклашда куйидаги текширувлар ўтказилади:
 • Иммунопрофилактика кабинетига маслахатга куйидаги болаларни юбориш мумкин:
 • Табиий ўчоклилик куйидагиларга хос:
 • Одамдан одамга камдан-кам юкувчи зоонозларга куйидагилар киради:
 • Дератизациянинг механик усули куйидаги холларда кенг кўлланилади:
 • Сальмонеллёз беморларни аниклаш учун бактериологик усул ёрдамида текшириладиганларни кўрсатинг:
 • 6 ёшдан катта ва катта ёшдагилар дифтерияга карши куйидаги вакцина билан эмланади:
 • Гриппда вирусга карши химоя воситаси куйидагилар:
 • Хайвон тишлаган киши тиббий муассасага мурожаат килганда 1-чи ёрдам кўрсатишнинг боскичлари:
 • Безгак плазмодияси хаёт циклининг бошлангич кетма-кет жараёнини кўрсатинг:
 • Кизамикка карши курашда эпидемиологик назоратни асосий вазифалари куйидагилар:
 • Педикулёзга карши кайси воситалар кулланиши лозим?
 • Кайси препаратлар инсектицид хисобланади?
 • Тиббий буюмларни стерилизациялаш учун нима кулланади?
 • Куйдиргининг юкиш йуллари куйидаги:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Юкумли касалликларнинг тасниф белгиси сифатида кўлланилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тери ва шиллик каватлар юкумли касалликлар кўзгатувчисининг юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Ичак инфекцияларининг юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кон инфекцияларининг юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Асосий аэрозол юкиш механизми:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Асосий фекал-орал юкиш механизми:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Асосий контакт юкиш механизми:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Хозирги вактда зоонозларнинг этиологик агентлари орасида кўп таркалган:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Синантроп кемирувчилар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Зооноз инфекциялар манбаи бўлиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кон сўрувчи бўгимоёклилар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Сурункали ташувчилардан юзага келувчи юкиш механизмлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Каналар кайси касалликларда ташувчи хисобланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кон сўрувчи бўгимоёклилар оркали юкиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Зооноз инфекцияларнинг турли бўгимоёклилар оркали юкишида рўй беради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Эпидемияга карши - чора-тадбирлар бу илмий асосланган чора-тадбирлар муажмуаси бўлиб, куйидагиларни ўз ичига олади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тиббиётга оид бўлмаган кучлар оркали ўтказиладиган эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тиббиётга оид кучлар оркали ўтказиладиган эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Эпидемияга карши чора-тадбирлар самарадорлиги бахоланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Юкумли касалликлар манбаини фаъол аниклашга киради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Эпидемик кўрсатма бўйича госпитализация килинадиган юкумли касалларни аникланг:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Инфекцион бемор билан мулокотда бўлган шахсларни алохидалаш давомийлиги куйидагиларга боглик:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дезинфекция - бу кўзгатувчиларни йўк килиш ёки ўлдириш:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Профилактик дезинфекция куйидаги холларда ўтказилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Профилактик дезинфекция одатда куйидаги муассасаларда ўтказилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Якуний дезинфекцияни бемор ўлган холлардан сўнг ўтказилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Корин тифи ўчогида дезинфекция ўтказувчи дезинфекцион бригада таъминланиши шарт бўлган анжомлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Якунловчи дезинфекция ўтказилганда доимо зарарсизлантирилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дезинфекцияловчи воситаларга бўлган талаблар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Даволаш профилактика муассасасида дезинфекция назоратини кайси усул билан олиб боришади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Стерилизация килиниши шарт бўлган ашёлар, агар улар мулкотда бўлса:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тиббий асбобларни стерилизация килишдаги технологик жараён боскичлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тиббий анжомларни стерилизация килиш усуллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Стерилизация олди ишлов сифатини назорат килувчи синамалар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тиббий дезинсекция - бу:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дератизацион ишларни бажаради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Болалар, даволаш, озик-овкат ва унга тенглаштирилган муассасаларда родентицидлардан тайёрланган хўракларни кайси холларда кўллаш мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Манту синамаси кўлланилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Манту синама реакциясининг мусбат натижаси бу:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дифтерияда иммунопрофилактиканинг вазифалари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дифтерия ўчогида вакцинапрофилактика кимларга нисбатан кўлланилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дифтерия анатоксини юборилганда юз берадиган асоратлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тирик кизамик вакцинаси юборилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кизамик ўчогида тирик кизамик вакцинаси билан эмланадиганлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Полиомиелит ўчоги аникланганда тезкор вакцинация ўтказилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Хозирги вактда кутуриш профилактикасида кўлланиладиган препаратлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кутуришга карши эмлаш ўтказиш учун шифохонага ёткизилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кутуришга карши эмлаш ўтказилмайди:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.12 ёшли бола кўшниси итининг гашига текканлиги сабабли, ит томонидан оёгининг болдир кисмидан тишлаган, врач тактикасини белгиланг:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кокшолнинг тезкор профилактикасига кўрсатмалар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Болалар поликлиникасида эмлаш режасини тузиш учун куйидагилар зарур:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Белгиланган хисобот шакллаларига, эмлаш ўтказилганлиги хакида куйидаги маълумотлар киритилиши зарур:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Вакцинанинг сифат кўрсаткичлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Жамоанинг иммунитет даражаси куйидагиларга боглик:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Касалхона ичи инфекцияларига киради, агарда касаллик:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Касалхона ичи инфекциялари кўзгатувчиларига киради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тугрукга ёрдам берувчи муассасаларда йирингли септик кўзгатувчилардан чакалокларда кўп учрайди:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Касалхона ичи инфекцияларнинг юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Стационар шароитида касалхона ичи инфекциялари куйидаги йўллар билан юкиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Йирингли септик инфекция билан зарарланиш асосан юз беради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. "Госпитал штамм" лар хусусиятлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Йирингли септик инфекцияларни келтириб чикарувчи хавфли омиллар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Стационар эпидемиологининг вазифалари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Касалхона ичи инфекцияларнинг эпидемиологик назоратига куйидагилар киради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Касалхона ичи инфекцияси хисобланади агар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Куйидаги холатларда касалхона ичи инфекцияси деб хисоблаш мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Сальмонеллезда касалхона ичи инфекциясининг хусусиятлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Паратиф-В да касаллик манбаи хисобланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Ич терлама кўзгатувчиси:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Ич терлама касаллиги кўзгатувчиси:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Озик овкат оркали ич терлама касаллигининг келиб чикиши асосан боглик:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Ич терлама касаллигида сув оркали эпидемик авж олишга хос белгилар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Ич терламанинг озик овкат билан эпидемик авж олишнинг белгилари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.S.tiphi бактерия ташувчисини аниклашда кўлланилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дизентерия билан касалланган бемор кайси даврда юкумли хисобланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Шигеллёзларда бактерия ташувчилик шаклланишига таъсир этади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Сутнинг шигеллалар билан зарарланишида рўй бериши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Шигеллез касаллигидан кейин пайдо бўладиган иммунитет:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Шигеллезларнинг сув оркали эпидемик авж олишида асосий эпидемиологик ахамиятга эга бўлган белгилар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дизентерия Зонне эпидемиологисининг ўзига хослиги кўпинча куйидагилар билан белгиланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дизентерия Шига эпидемиологисининг ўзига хослиги кўпинча куйидагилар билан белгиланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Бактериологик текшириш натижалари боглик:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Эшерихиоз кўзгатувчиларига куйидагилар киради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.E. Coli энтеропатоген штаммлари номоён бўлганда эшерихиоз профилактикаси учун тавсия этилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Барча эширихиозларда госпитализация килиниши шарт:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Одамларга вабо юкиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Вабо ўчогида олиб бориладиган эпидемияга карши чора тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Полиоммиелит билан касалланган бемор касаслликнинг кайси даврида юктириш учун хавфли:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Полиомиелит касаллигининг манбаи бўлиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Полиомиелитга карши кўшимча оммавий имунизация ўтказишга кўрсатмалар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дифтериянинг клиник шакллари кайси шахсларда ривожланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дифтерияга бактериологик текширилиши лозим бўлганлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Дифтериянинг эпидемик ўчогини аниклаш ва бартараф этиш максадида килинади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кўк йўталда касаллик манбаи бўлиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кўк йўтал касаллигида госпитализация килишга клиник кўрсатмалар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Оилада кўк йўтал беморлар билан мулокотда бўлган, декретив гурухга мансуб бўлган шахсларга нисбатан ўтказиладиган чора тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кўк йўтал бошлангандан 25 кунга алохидаланиши лозим:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Педиатр врач худудида 5-та болалар муассаси мавжуд, улардан бирида 5-та кўк йўтал билан касалланиш кайд этилган, колганларида кайд этилмаган. Хамма болалар муассасаларида эмлаш 95% га камраб олинган, хамма касалланган болалар эмланган. Врач эпидемиологнинг тактикасини аникланг:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кўк йўтал билан касалланиш 1 ёшгача бўлган болаларда юкорилигининг сабаблари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Менингококк инфкциясида энг кўп эпидемиологик ахамиятга эга:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Менингококк инфекциясида энг кўп эпидемиологик ахамиятга эга бўлган сероварлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Охирги йилларда менингококк инфекциясининг эпидемик жараёнининг намоён бўлиши:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Менингококк инфекцияси ўчогида олиб борилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Менингокок инфекциясининг махсус профилактикаси учун кайси вакциналар ишллатилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Парагрипнинг асосий эпидемиологик белгилари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Грипп-А касаллигининг кўтарилиш даврида:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Грипп-В нинг эпидемиологик хусусиятига куйидагилар киради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Гриппда ўтказиладиган асосий профилактик чора тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Кизамик билан касалланган бемор юкумли:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Болага врач кўригида кизамик ташхиси кўйилган (юзида тошмалари бор), бола касаллик манбаи хисобланадими:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Мактабгача бўлган болалар муассасасида кизамик касаллиги кайд этилган бўлса, ўтказилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Кизамик билан мулокотда бўлгандан сўнг, тиббий кузатувга олинадиган болалар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Кизамикнинг тирик вакцинаси билан тезкор профилактика ўтказиш масаласи кўрилмокда. 18 ёшли талабага кизамик ташхиси кўйилган, бемор билан 12-та талаба мулокатда бўлган бўлиб, улардан 3-таси илгари касал бўлганлар, 6-таси кизамикнинг тирик вакцинаси билан эмланган (эмланган ва ревакцинация ўтказилган), 1-таси умуман эмланмаган ва касал бўлмаган (ремиссия боскичидаги аллергик касаллиги бор), 2-таси кизамик билан касалланмаган бўлиб эмланганлиги хакида ахборотга эга эмас:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Кизилча касаллиги манбаи бўлиб хисобланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Охирги йилларда кизилчага хос:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Эпидемик паротитда касаллик кўзгатувчиси манбаи:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Эпидемик паротитнинг асосий хаво томчи юкиш йўлидан ташкари, яна юкиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Эпидемик паротит ташхиси асосан куйидагилар билан тасдикланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Эпидемик паротитга карши иммунопрофилактика таъминлайди:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Эпидемик паротитда эпидемик баркарорликни таъминлаш учун зарур:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Респиратор стрептококк инфекцияси эпидемик жараёнинг ривожланишига ёрдам беради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. А группасидаги стрептококкларнинг юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. А группа стрептококклар куйидаги касалликларни келтириб чикариши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. ОИВ-(ВИЧ) инфекцияси бўйича хавфли гурухлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. ОИВ-(ВИЧ) инфекциясининг эпидемик жараёнига хос:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. ОИВ билан зарарланиш мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. ОИВ инфекциясига лаборатория текширилиши лозим бўлган шахслар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. ОИВ нинг юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Кокшол кўзгатувчисининг хусусиятлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Кокшол юкиш хавфи юкори бўлган гурухлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Кокшол касаллигининг хусусиятлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Безгак турлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Безгак юкиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Одам организмида безгак паразитининг ривожланиш цикли:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Безгакда касаллик манбаи бўлиши мумкин, агар одам конида куйидагилар мавжуд бўлса:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Безгак ўчогида олиб бориладиган эпидемияга карши чора тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Тошмали тиф ва кайталама тиф ўчогида олиб бориладиган дезинсекцияда ишлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Антропоноз риккетсиозларга киради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Тошмали тиф касаллиги билан зарарланиши ва касалланиши хавфи юкори бўлган гурух:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Тошмали тиф касаллигининг хусусиятлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Тошмали тиф ўчогида олиб бориладиган эпидемияга карши чора-тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Гепатит-А вирусининг юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Гепатит-А касаллиги билан касалланган бемор билан мулокатда бўлган шахсларга нисбатан ўтказилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. 5 ёшли болада вирусли гепатит-А (енгил шакли) касаллиги гумон килиган, бола ота-онаси билан ётокхонада яшайди. Бундай бемор:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Болалар богчасида вирусли гепатит-А билан 5-бемор аникланган, бу холатда кандай чора тадбирлар олиб бориш керак:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Вирусли гепатит-А профилактикаси учун кўлланилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Парентерал вирусли гепатитларга куйидаги вирусли гепатитилар киради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Вирусли гепатит-В билан касалланган бемор эпидемик хавфли хисобланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Вирусли гепатит-А да касалликнинг кўп йиллик динамикасининг хусусиятларини аниклаб беринг:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Бир оилади бир неча киши томонидан ишлатилганда, вирусли гепатит-В нинг юктириш омиллари хисобланиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Вирусли гепатит-В юкиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Вирусли гепатит-В да социал ва иктисодий шароитларнинг ахамияти туфайли бўлиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Вирусли гепатит-Вга карши ва профилактик чора-тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Вирусли гепатит-В да вакцинопрофилактика куйидаги болаларга нисбатан ўтказилиши лозим:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. H bs Ag ташувчи ёки сурункали гепатит-В билан оилада бирга ёшовчи шахслар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Посттрансфузион гепатитлар профилактикасига куйидагилар киради:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Посттрансфузион гепатит аникланганда, текшириш жараёнида аниклаш зарур:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Кон топширишдан донор зуддлик билан четлатилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. HBs-антигенемия тиббий ходимларда аникланганда (жаррохлар, гинекологлар ва муолажа хонаси хамширалари):
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Гепатит-С юкиши мумкин бўлган йўллар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Сальмонелла узок вакт тирик сакланади (бир неча ойдан бир неча хафтагача):
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Сальмонеллезлар юкиши мумкин бўлган йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Кора оксок билан одамларнинг касалланиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Иерсиниозлар ва псевдотуберкулезларда инфекция манбаи:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Иерсиниозлар ва псевдотуберкулезларнинг юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Иерсиниозлар ва псевдотуберкулезлар профилактикаси:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Лептоспираларнинг патоген ва сапрофит турларини куйидаги хусусиятларига асосан тафовут килинади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Патоген лептоспиралар куйидаги хусусиятлари бўйича фаркланилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Антропургик ўчогда одам учун инфекция манбаи бўлган хайвонлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Лептоспирознинг одамга юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Лептоспирознинг антропургик ўчогида куйидаги ишлар бажарилиши шарт:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Ўлат - бу:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг. Одамнинг ўлат билан касалланиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Ўлатнинг клиник шакллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Ўлатни лаборатория диагностика усуллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Туляремия бу касаллик:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Туляремиянинг табиий ўчоклари куйидаги худудларда учрайди:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Туляремия кўзгатувчисининг ташувчилари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Туляремия инфекцияси юкиш йўллари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.В.anthracis билан одам зарарланиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Куйдирги касаллиги билан зарарланиш хавфи юкори бўлган гурух:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Эндемик зооноз бўлган тери лейшманиозида худудларда олиб бориладиган асаосий профилактик чора тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кутириш касаллиги манбаи бўлиши мумкин:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кутириш касаллигида шахар типидаги эпизотия манбаларини аникланг:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Кутириш касаллигида табиий типидаги эпизотия манбаларини аникланг:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Зооноз риккетсиозларни аникланг:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Одам Ку-истимасини юктириб олиши мумкин, агар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Геморрагик истиманинг буйрак синдром билан юктириш хавфи юкори бўлган касбларни аникланг:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Геморрагик истиманинг буйрак синдромининг эндемик худудларида ДСЭНМ ходимлари томонидан олиб борилади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Эбола истимаси ўчогида олиб бориладиган асосий чора тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Ласса истимаси ўчогида олиб бориладиган асосий чора-тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Гельминтозларнинг эпидемиологик хусусиятини белгиловчи, гельминтларнинг биологик хусисиятлари:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Одам организми куйидаги паразитларга охирги хўжайин организм хисобланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Хайвон организми куйидаги паразитларга охирги хўжайин организм хисобланади:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Бир хўжайин организмда тўлик ривожланиш циклини ўтовчи паразитларни аникланг:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тениозларда олиб бориладиган эпидемияга карши чора тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Тупрокда аскарида тухумларининг ривожланиши куйидагиларга боглик:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Аскаридозга карши олиб бориладиган профилактик чора тадбирлар:
 • Бир ёки бир нечта тўгри жавобни белгиланг.Энтеробиозда олиб бориладиган эпидемияга карши чора тадбирларни аникланг:
 • КУ-иситмада юкиш механизми:
 • Гепатит-А вирусининг юкиш йўли;
 • Безгакнинг юкиш йўли:
 • Кузгатувчиси учун асосий юктириш омили тупрок бўлган юкумли касалликлар:
 • ГАда ретроспектив эпидемиологик тахлил куйидаги 3 йўналишни ўз ичига олади:
 • Дифтерияга карши эмлашда кўлланиладиган вакцина:
 • Дизентерия ва ЎЮИКда ретроспектив эпид.тахлилини 2та йўналишини кўрсатинг?
 • Ич терламага карши эмлаш учун 3-та эпидемик кўрсатма:
 • Ич терлама ва паратифларда бактерия ташувчиликнинг турини кўрсатинг?
 • Лаборатория тестлар ёрдамида 3 гурух муассасаларда дезинфекция сифатини назорат килиш сонини курсатинг?
 • Кизамик вирусининг характерли хусусияти:

Назад к списку