О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Эндоскопия • ЖССТ да кабул килинган, жамоат соглигини аниклашда кирадиган элементлар:
 • Жамоат соглиги характерланади, куйидагиларнинг биттасидан ташкари:
 • Ахолининг соглигини саклаш ва мустахкамлашда энг кули таъсир киладиган факторлар, биттасидан ташкари:
 • Тиббиёт муассасини лицензиялашда саналган хоатлардан кайси бири киради:
 • Поликлиниканинг асосий вазифалрига киради, биттасидан ташкари:
 • Ахолига стационар тиббий хизмат кўрсатиш куйидаги вазифаларни ўз ичига олади:
 • Поликлика шифокорларининг диагностика сифатини кайси кўрсаткичоар билан бахоланади (Е.Э. Бен жадвали бўйича)
 • Касалликларнинг халкаро классификацияси - бу:
 • Умуммий профилдаги тиббий муассасада эндоскопик хизматни ташкиллаштириш учун койкаларнинг минемал микдори:
 • Эндоскопия хизмати ахолининг минемал микдорида ташкиллашитирилади:
 • Диагностик эзофагоскопия учун битта беморга сарфланади:
 • Даволовчи эзофагоскопия учун битта беморга сарфланади:
 • Диагностик эзофагогастродуоденоскопия учун битта беморга сарфланади:
 • Ретроград холецистохолангиография учун диагностик эзофагогастродуоденоскопия учун битта беморга сарфланади:
 • Битта диагностик колоноскопия учун катта одамга сарфланади:
 • Битта даво-диагностик эзофагоскопия учун катта одамга сарфланади:
 • Битта даво- диагностик эзофагогастродуоденоскопия учун катта одамга сарфланади:
 • Битта даво- диагностик эзофагогастродуоденоскопия учун катта одамга сарфланади:
 • Битта даво- диагностик холедохоскопия учун катта одамга сарфланади:
 • Битта даво- диагностик бронхоскопия учун катта одамга сарфланади:
 • Битта диагностик бронхоскопия учун катта одамга сарфланади:
 • ЎзРесССВ № 523 буйругига кўра фиботолали аппаратга бир йиллик иш юкламаси ташкил килади:
 • Эндоскопик марказ ташкил килинади:
 • Кандай врач эндоскопия бўлими бошлиги этиб тайинланади:
 • Яра касаллиги келиб чикишида сасбаб бўладиган омилларга киради, биттасидан ташкари:
 • Пептик ярали беморда меъда чамбар ичак окмаси аникланган такдирда, канака оператив муолажа кўлланилади:
 • Меъдадаги кандай операциялардан кейин "операция килинган меъда касалликлари" юзага келиши мумкин:
 • Бильрот-2 турида меъда резекцияси ўтказилган беморда ўнг ковурга ёйи остида тумток огриклар ва ўт билан кусиш белгилари кузатилмокда. Ушбу шикоятлар кайси асоратга хос:
 • Эхинококкознинг этиологик сабабчисини кўрсатинг:
 • Ўпка эхинококкозининг радикал даво усули:
 • Эхинококк кистаси магистрал ўт йўлларига ёрилганда энг кўп кузатиладиган симптомни кўрсатинг:
 • Эхинококк паразитининг асосий хужайинини кўрсатинг:
 • Эхинококк паразитининг оралик хужайинини кўрсатинг:
 • Ўпка эхинококкозининг энг кўп учровчи асорат турини кўрсатинг:
 • Ушбу жумлани давом эттиринг: холедохолитиаз бу:
 • Холедохолитиазда асосий диагностик усул:
 • Холедохолитиазнинг асосий клиник белгилари:
 • Механик сариклик сабаблари:
 • Постхолецистэктомик синдроми келиб чикиш сабаблари:
 • Узун чўлток синдроми бу:
 • Узун чўлток синдромининг асосий диагностик усуллари:
 • Кандай техник хатоликлар узун чўлток синдромини келтириб чикариши мумкин.
 • Портал гипертензия термини деганида нимани тўшинасиз:
 • Портал гипертензиясининг клиник белгилари:
 • Портал гипертензиясида нечта тўсиклик фаркланади:
 • Портал системадаги нормал босим:
 • Портал гипертензияда радикал оператив муожаласини кўрсатинг:
 • Жигар циррозида радикал оператив муолажалани кўрсатинг:
 • Портал гипертензияда перитонеовеноз шунтлашга карши бўлган асосий кўрсатмани кўрсатинг:
 • Кизилўнгач веналаридан кон кетишида консерватив даволашга бўлган асосий кўрсатма:
 • Кизилўнгач веналаридан кон кетишида кўлланиладиган асосий оптимал оператив муожалани кўрсатинг:
 • Ўпка абсцесси равожланиши учун кандай шароит керак:
 • Канча вактдан кейин ўткир абсцесс сурункали турига ўтади:
 • Ўпка ўткир абсцессида нечта давр тафовут килинади:
 • Ўпка ўткир абсцессининг сурункали турига ўтишининг кандай сабаб мавжуд:
 • Ўпка ўткир абсцессининг асосий даво усули:
 • Ўпканинг кайси кисмида кўпрок брохоэктаз касаллиги кузатилади:
 • Ўпка поликистоз касаллигининг асосий текширув усули:
 • Ўпка бронхоэктаз касаллигида "барабан таёкчалари" симптомининг ривожланиш сабаби:
 • Ўпка бронхоэктаз касаллигида хал килувчи текширув усули:
 • Ўпка ўткир абсцессида "плевра ишкаланиш" шовкини кайси холатда кузатилади:
 • Кайси муддатгача плевра эмпиемаси ўткир хисобланилади:
 • Канака эмпиема иккиламчи хисобланилади:
 • Кайси белгилар биргаликда кузатилганида плевра бўшлигида суюклик борлигини тўгри кўрсатади:
 • Плевра эмпиемасида хал килувчи текширув усули:
 • Плевра эмпиемасида пункция килишнинг типик жойи:
 • Бюлау усули бу:
 • Яра касаллиги келиб чикишида сасбаб бўладиган омилларга киради, биттасидан ташкари:
 • Яра касаллиги келиб чикишига тўскинлик киладиган омилларга киради. Биттасидан ташкари:
 • Ошкозон ва 12 б.и. ка ёмон факторлар таъсир этгандан сўнг ўткир яралар пайдо бўлади:
 • Катта операциялар, травма, шок дан кейин пайдо бўладиган ўткир яралар жойлашади:
 • Курлинг яраси одатда жойлашади:
 • Кушинг яраси одатда жойлашади:
 • Медикаментоз яра одатда жойлашади:
 • Ошкозон ва 12б.и. шиллик каватининг ўткир яраланишига олиб келадиган факторларга киради:
 • Яра касллигида огрик синдромининг характерли белгиларига киради, биттадан ташкари:
 • Сурункали дуоденал тутилиши клиник белгиларига киради, биттадан ташкари:
 • Огрик хиссининг якколиги куйидаги факторлар билан белгиланади, биттадан ташкари:
 • Яра касаллигида куйидагилар огрикнинг камайишига олиб келади, биттадан ташкари:
 • Асоратланмаган яра касаллиги симптоматикасида характерили эмас:
 • Ошкозон шиллик каватини агрессив омиллардан химоя килиш тизимига киради, биттадан ташкари:
 • Ошконда ўткир яралар пайдо бўлишига олиб келиши мумкин бўлган сабабларга киради. Биттадан ташкари:
 • Ошкозон кистлота ишлаб чикариш фаолиятини кучайтирадиган омилларга кирадаи, биттадан ташкари:
 • Дисплазия учун характерли:
 • Кардиоспазм клиник кечишига характерли эмас:
 • Уиппл касаллиги клиник кўриниши куйидаги симптомлар билан харатераланади, биттадан ташкари:
 • Гастрин ишлаб чикарилади:
 • Микулич 1881 й.да ясаган:
 • Бошкариладиган гастроскопни кашф килган:
 • Меъда резекциясидан кейин меъда-кўндаланг ичак окмаси юзага келган беморда кандай текширувлар ўтказилиши лозим:
 • Огир даражали демпинг синдром юзага келган беморда кандай реконструктив операция бажарилиши курсатилган:
 • Куйида келтирилган холатларнинг кайсилари пострезекцион синдромнинг органик турига киради:
 • Куйида келтирилган холатларнинг кайсилари пострезекцион синдромнинг функционал турига киради:
 • Меъда резекциясидан кейин юзага келадиган гиперацид холат сабабларини кўрсатинг:
 • Меъданинг Бильрот-2 резекциясидан кейин юзага келадиган кайд килиш ва ўнг ковурга остидаги бўгик огрик нимадан далолат беради:
 • Ўпка эхинококкозини радикал даволаш усуллари:
 • Жигар эхинококкозида куп кўлланиладиган диагностик усуллар:
 • Эхинококк кистасининг магистрал ўт йўлларига ёрилиши окибатида кандай симптомлар юзага келади:
 • Эхинококкознинг асосий хужайинларини кўрсатинг:
 • Эхинококкознинг оралик хужайинларини кўрсатинг:
 • Жигар эхинококозида кузатилиши мумкин бўлган асоратларни кўрсатинг:
 • Эхинококкознинг биринчи даврига хос бўлган симптомларни кўрсатинг:
 • Ўпка эхинококкоз кистасининг бронхга ёрилиши окибатида юзага келувчи патогномик симптомни кўрсатинг:
 • Жигар эхинкоккэктомиясидан кейин энг куп юзага келувчи асоратни кўрсатинг:
 • Ушбу жумлани давом эттиринг: холедохолитиаз бу:
 • Холедохолитиазда асосий диагностик усул:
 • Холедохолитиазнинг асосий клиник белгилари:
 • Холедохолитиаз ва механик сарикликда ЎТТ текширув курсаткичлари:
 • Механик сариклик сабаблари:
 • Холедохолитиаз туфайли юзага келган механик сарикликда РПХГ рентгенологик белгилари:
 • Постхолецистэктомик синдроми келиб чикиш сабаблари:
 • Узун чўлток синдроми бу:
 • Узун чўлток синдромидаги асосий белги:
 • Узун чўлток синдромининг асосий диагностик усуллари.
 • Кандай техник хатоликлар узун чўлток синдромини келтириб чикариши мумкин:
 • Портал гипертензия термини деганида нимани тушунасиз:
 • Портал гипертензиясининг клиник белгиларини кўрсатинг:
 • Портал гипертензиясида нечта тўсиклик фаркланади:
 • Портал системадаги нормал босим:
 • Портал гипертензияда радикал оператив муожаласини кўрсатинг:
 • Диуретикорезистент асцитда бажарилувчи операциялар:
 • Портал гипертензияда спленэктомияга бўлган асосий курсатмани кўрсатинг:
 • Портал гипертензияда перитонеоатриал шунтлашга карши бўлган асосий курсатмани кўрсатинг:
 • Табиий портокавал анастомозларни кўрсатинг:
 • Кизилўнгач веналаридан кон кетишида консерватив даволашга бўлган асосий курсатма:
 • Кизилўнгач веналаридан кон кетишида кўлланиладиган асосий оптимал оператив муожалани кўрсатинг:
 • Портосистем шунтлашга карши курсатмалар:
 • Портосистем шунтлаш операциясининг эффективлик белгилари:
 • Ўпканинг сурункали йирингли яллигланишига киради:
 • Ўпка абсцесси равожланиши учун кандай шароит керак.
 • Ўпка ўткир абсцессининг сурункали турига ўтишининг кандай сабаб мавжуд:
 • Ўпка ўткир абсцессининг асосий даво усули:
 • Ўпкада качон "плевранинг ишкаланиш шовкини" эшитилади:
 • Ўпка ўткир абсцессининг бронхга ёрилгунча бўлган даврида кандай текширув усули хал килувчи роль уйнайди:
 • Биринчи марта гастросокпия килинган:
 • Шиндлер асбоби тузилиши:
 • Операцион гастроскопни биринчи яратган:
 • Эгилувчан гастроскопни биричи кўллаган:
 • Режали эзофагогастродуоденоскопияга кўрсатмалар, дан ташкари:
 • Шошилинч эзофагогастродуоденоскопияга кўрсатмалар, дан ташкари:
 • Режали эзофагогастродуоденоскопияга абсолют карши кўрсатмалар, дан ташкари:
 • Режали эзофагогастродуоденоскопияга нисбий карши кўрсатмалар, дан ташкари:
 • Шошилинч гастроскопияга абсолют карши кўрсатмалар:
 • Кайси беморларда махсус тайёргарлик талаб килинади:
 • Фиброэндоскопларни тозалашда ва стериллашда кўлланилиши мумкин, -дан ташкари:
 • Ошкозон ичини омадли фотографиясини биринчи бўлиб кўллаган:
 • Ошкозон антрал кисмини операциягача эндоскопик аниклаш ва маркировкасини биринчи бўлиб таклиф килган:
 • Селектив проксимал ваготомияга тайёрлашда антрал кисм чегараларини ошкозоннинг куйидаги кисмлари бўйлаб ўтказиш керак:
 • Ошкозон танаси ва антрал кисмининг чегарасини аниклаш учун кўлланилади:
 • Ошкозон антарл кисми чегарасини операциягача аниклаш ва маркировкасини ўтказишгв кўрсатма, -дан ташкари:
 • Ошкозон антрал кисми чегарасини аниклаш ва маркировкаси учун беморни тайёрлаш куйидаги этапларни ўз ичига олади, -дан ташкари:
 • Ошкозон антрал кисмини аниклаш куйидаги этапларни ўз ичига олади, -дан ташкари:
 • Олиб ташланган полип ўрнининг локализациясини маркировка килиш учун ишлатилади:
 • Ошкозон антрал кисми ченарасини операциягача аниклаш ва маркировка килиш куйидаги операциялардан олдин ўтказган максадга мувофик, -дан ташкари:
 • Ошкозон танаси ва антрал кисми чегараси бўёк инъекциясидан канча вактдан кейин аникланади:
 • Энтерал озиклантириш учун ингичка ичакка зонд кўйишаг кўрсатмалар, -дан ташкари:
 • Энтерал озиклантириш учун ингичка ичакка зонд кўйишаг карши кўрсатмалар, -дан ташкари:
 • Декомпрессия максадида ингичка ичакка эндоскопик йўл билан зонд кўйишга кўрсатма бўла олади, -дан ташкари:
 • Бронхофиброскопияга кўрсатма:
 • 35 ёшли бемор оёк-кул мушакларининг холсизлигига, икки томонлама ковоклар птозига, ютиниш ва гапиришнинг кийинлашишига шикоят килди. Куйидаги шикоятлар охирги 3 ой давомида, грипп утказгандан сўнг пайдо булди. Прозерин 0,05% м/и юборганда беморда мушаклар фаолияти ошади. Дастлабки диагнозни кўрсатинг:
 • 35 ёшли бемор оёк-кул мушакларининг холсизлигига, икки томонлама ковоклар птозига, ютиниш ва гапиришнинг кийинлашишига шикоят килди. Куйидаги шикоятлар охирги 3 ой давомида, грипп утказгандан сўнг пайдо булди. Прозерин 0,05% м/и юборганда беморда мушаклар фаолияти ошади. Бу беморга кайси текширув усулини ўтказиш маъкул:
 • 35 ёшли бемор оёк-кул мушакларининг холсизлигига, икки томонлама ковоклар птозига, ютиниш ва гапиришнинг кийинлашишига шикоят килди. Куйидаги шикоятлар охирги 3 ой давомида, грипп утказгандан сўнг пайдо булди. Прозерин 0,05% м/и юборганда беморда мушаклар фаолияти ошади. Даволаш усулини кўрсатинг
 • 27 ёшли бемор шикоятлари йўк. Профилактик флюорографияда ўнг тарафда умуртка погонасига ёпишиб турган думолок хосила топилди. Беморга УТТ утказилди ва структурали зич хосила аникланди. Дастлабки диагнозни кўрсатинг:
 • 27 ёшли бемор шикоятлари йўк. Профилактик флюорографияда ўнг тарафда умуртка погонасига ёпишиб турган думолок хосила топилди. Беморга УТТ утказилди ва структурали зич хосила аникланди. Бу беморга кайси текширув усулини ўтказиш маъкул:
 • 27 ёшли бемор шикоятлари йўк. Профилактик флюорографияда ўнг тарафда умуртка погонасига ёпишиб турган думолок хосила топилди. Беморга УТТ утказилди ва структурали зич хосила аникланди. Даволаш усулини кўрсатинг:
 • 42 ёшли бемор кўкрак кафаси ярмида огрикга шикоят килди. Рентгенограммада олдинги кукс оралигида ногомоген, нотўгри шаклда ўлчами 12х8см келадиган, чегараси аник, кукс оралиги билан битишиб кетган хосила аникланди. КТ-да олдинги кукс оралигининг чап номсиз венаси ва чап умуртка артерияси бошлангич кисми ва уйку артерияси аорта равоги билан битишиб кетган чап ўпка илдизини камраб олувчи хосила аникланди. Дастлабки диагнозни кўрсатинг:
 • 42 ёшли бемор кўкрак кафаси ярмида огрикга шикоят килди. Рентгенограммада олдинги кукс оралигида ногомоген, нотўгри шаклда ўлчами 12х8см келадиган, чегараси аник, кукс оралиги билан битишиб кетган хосила аникланди. КТ-да олдинги кукс оралигининг чап номсиз венаси ва чап умуртка артерияси бошлангич кисми ва уйку артерияси аорта равоги билан битишиб кетган чап ўпка илдизини камраб олувчи хосила аникланди. Оператив даволашга карши кўрсатмалар:
 • 42 ёшли бемор кўкрак кафаси ярмида огрикга шикоят килди. Рентгенограммада олдинги кукс оралигида ногомоген, нотўгри шаклда ўлчами 12х8см келадиган, чегараси аник, кукс оралиги билан битишиб кетган хосила аникланди. КТ-да олдинги кукс оралигининг чап номсиз венаси ва чап умуртка артерияси бошлангич кисми ва уйку артерияси аорта равоги билан битишиб кетган чап ўпка илдизини камраб олувчи хосила аникланди. Даволаш усулини кўрсатинг:
 • 27 ёшли бемор олдинга энгашганда ва коринга енгашганда йўталга, кам микдорда шилликли-йирингли балгам ажралишига шикоят килди. Рентгенограммада орка кукс оралигида ўлчами 3х5см, чегараси аник, юкори контурида окарган сояли думолок хосила аникланди. Дастлабки диагнозни кўрсатинг:
 • 27 ёшли бемор олдинга энгашганда ва коринга енгашганда йўталга, кам микдорда шилликли-йирингли балгам ажралишига шикоят килди. Рентгенограммада орка кукс оралигида ўлчами 3х5см, чегараси аник, юкори контурида окарган сояли думолок хосила аникланди. Бу беморга кайси текширув усулини ўтказиш маъкул:
 • 27 ёшли бемор олдинга энгашганда ва коринга енгашганда йўталга, кам микдорда шилликли-йирингли балгам ажралишига шикоят килди. Рентгенограммада орка кукс оралигида ўлчами 3х5см, чегараси аник, юкори контурида окарган сояли думолок хосила аникланди. Даволаш усулини кўрсатинг:
 • 27 ёшли беморда флюрографияда юрак соясига жибс битишган хосила аникланди. Полипозицион рентгенологик текширувда хосила юракга ёпишиб турупти, юрак фаолияти билан бирга кушилиб пульсация килади. УТТда хосила ичида суюклик бор, лекин юрак бўшлиги билан туташмаган. Дастлабки диагнозни кўрсатинг:
 • 27 ёшли беморда флюрографияда юрак соясига жибс битишган хосила аникланди. Полипозицион рентгенологик текширувда хосила юракга ёпишиб турупти, юрак фаолияти билан бирга кушилиб пульсация килади. УТТда хосила ичида суюклик бор, лекин юрак бўшлиги билан туташмаган. Бу беморга кайси текширув усулини ўтказиш макул:
 • 27 ёшли беморда флюрографияда юрак соясига жибс битишган хосила аникланди. Полипозицион рентгенологик текширувда хосила юракга ёпишиб турупти, юрак фаолияти билан бирга кушилиб пульсация килади. УТТда хосила ичида суюклик бор, лекин юрак бўшлиги билан туташмаган. Даволаш усулини кўрсатинг:
 • 30 ёшли бемор профилактик текширувда ўнг ўпка юкори булагида думолок шаклда, чегараси аник, диаметри 6 см келадиган гомоген соя аникланди. Дастлабки диагнозни кўрсатинг:
 • 30 ёшли бемор профилактик текширувда ўнг ўпка юкори булагида думолок шаклда, чегараси аник, диаметри 6 см келадиган гомоген соя аникланди. Бу беморга кайси текширув усулини ўтказиш маъкул:
 • 30 ёшли бемор профилактик текширувда ўнг ўпка юкори булагида думолок шаклда, чегараси аник, диаметри 6 см келадиган гомоген соя аникланди. Аник ташхис кўйишга ёрдам берадтган усулни кўрсатинг:
 • 44 ёшли беморда совук котгандан сўнг тана харорати 39С гача кўтарилди. Кўкрак кафасининг ўнг тарафида нафас олишда огрикга, йўталга шикоят килди. Интенсив яллигланишга карши даволанса хам харорат 8 кун ушлаб турди. Кейинги кунларда йирингли балгам (кунига 200мл гача. ажралди. Харорат меёрига тушти ва ахволи яхшиланди. Перкуссияда ўнг курак тегида перкутор овоз тумтоклашган, нафас сусайган. Дастлабки диагнозни кўрсатинг:
 • 44 ёшли беморда совук котгандан сўнг тана харорати 39С гача кўтарилди. Кўкрак кафасининг ўнг тарафида нафас олишда огрикга, йўталга шикоят килди. Интенсив яллигланишга карши даволанса хам харорат 8 кун ушлаб турди. Кейинги кунларда йирингли балгам (кунига 200мл гача. ажралди. Харорат меёрига тушти ва ахволи яхшиланди. Перкуссияда ўнг курак тегида перкутор овоз тумтоклашган, нафас сусайган. Кайси текширув ортикча:
 • 44 ёшли беморда совук котгандан сўнг тана харорати 39С гача кўтарилди. Кўкрак кафасининг ўнг тарафида нафас олишда огрикга, йўталга шикоят килди. Интенсив яллигланишга карши даволанса хам харорат 8 кун ушлаб турди. Кейинги кунларда йирингли балгам (кунига 200мл гача. ажралди. Харорат меёрига тушти ва ахволи яхшиланди. Перкуссияда ўнг курак тегида перкутор овоз тумтоклашган, нафас сусайган. Бемор касалликнинг кайси фазасида:
 • 70 ёшли бемор ўпканинг ўткир абсцесси билан касалланган. Абсцесс кўкрак деворига якин жойлашган диаметри 10 см. Огир интоксикация белгилари билан, тана хароратининг 39-40 С гача кўтарилиши мавжуд. Бириничи уринда кайси даволаш усули кўлланилади:
 • 70 ёшли бемор ўпканинг ўткир абсцесси билан касалланган. Абсцесс кўкрак деворига якин жойлашган диаметри 10 см. Огир интоксикация белгилари билан, тана хароратининг 39-40 С гача кўтарилиши мавжуд. Консерватив муолажалар учун оптимал каторни кўрсатинг:
 • 70 ёшли бемор ўпканинг ўткир абсцесси билан касалланган. Абсцесс кўкрак деворига якин жойлашган диаметри 10 см. Огир интоксикация белгилари билан, тана хароратининг 39-40 С гача кўтарилиши мавжуд. Шошилинч муолажалар учун кўрсатма:
 • Бемор 50 ёшда. Ўнг ўпканинг кўплаб абсцесси билан операция килинган. Ўнг томонлама пневмонэктомия килинган. Бемор 20 минутдан сўнг уйгонди, тахикардия 140 та, А/Д- 50/0 мм.сим.уст. га тушиши кузатилди. Кўкрак кафасининг ўнг ярми перкуссия килинганда аник перкутор товушнинг тумтоклашуви кузатилади: Кандай асорат хакида ўйлаш мумкин:
 • Бемор 50 ёшда. Ўнг ўпканинг кўплаб абсцесси билан операция килинган. Ўнг томонлама пневмонэктомия килинган. Бемор 20 минутдан сўнг уйгонди, тахикардия 140 та, А/Д- 50/0 мм.сим.уст. га тушиши кузатилди. Кўкрак кафасининг ўнг ярми перкуссия килинганда аник перкутор товушнинг тумтоклашуви кузатилади: Бундай холатни нима билан тасдиклаш мумкин:
 • Бемор 50 ёшда. Ўнг ўпканинг кўплаб абсцесси билан операция килинган. Ўнг томонлама пневмонэктомия килинган. Бемор 20 минутдан сўнг уйгонди, тахикардия 140 та, А/Д- 50/0 мм.сим.уст. га тушиши кузатилди. Кўкрак кафасининг ўнг ярми перкуссия килинганда аник перкутор товушнинг тумтоклашуви кузатилади: Кандай муолажалар кулланилиши керак:
 • Бемор 36 ёшда. Икки хафта олдин ўнг ўпканинг юкори булаги сурункали абсцесси билан операция килинган, операция жараёни силлик кечган. Лекин операциядан кейинги даврда рентгеноскопияда парамедиастинал чунтакда хажми унча катта бўлмаган суюклик сояси аникланади. Учинчи хафтада тана хароратининг 38,5 С га кўтарилиши, асосан чап ёнбош холатида ётганда йўтал пайдо бўлиши кузатилади. Кейинчалик йўтал билан биргаликда кам микдорда сассик хидли конли балгам ажралган. Беморда кандай асорат кузатилган:
 • Бемор 36 ёшда. Икки хафта олдин ўнг ўпканинг юкори булаги сурункали абсцесси билан операция килинган, операция жараёни силлик кечган. Лекин операциядан кейинги даврда рентгеноскопияда парамедиастинал чунтакда хажми унча катта бўлмаган суюклик сояси аникланади. Учинчи хафтада тана хароратининг 38,5 С га кўтарилиши, асосан чап ёнбош холатида ётганда йўтал пайдо бўлиши кузатилади. Кейинчалик йўтал билан биргаликда кам микдорда сассик хидли конли балгам ажралган. Ташхисни кандай текшириш усули билан тасдиклаш мумкин:
 • Бемор 36 ёшда. Икки хафта олдин ўнг ўпканинг юкори булаги сурункали абсцесси билан операция килинган, операция жараёни силлик кечган. Лекин операциядан кейинги даврда рентгеноскопияда парамедиастинал чунтакда хажми унча катта бўлмаган суюклик сояси аникланади. Учинчи хафтада тана хароратининг 38,5 С га кўтарилиши, асосан чап ёнбош холатида ётганда йўтал пайдо бўлиши кузатилади. Кейинчалик йўтал билан биргаликда кам микдорда сассик хидли конли балгам ажралган. Операциядан кейинги даврда кандай хатоликка йўл куйилган:
 • Беморда 15 кундан буён кўкрак кафасининг ўнг ярмида огрик, тана хароратининг 39,5 С га кўтарилиши кузатилган. Беморга пастки бўлак зотилжами ташхиси куйилган. 7 кундан буён йирингли балгам ажралади. 2 кун олдин кўкрак кафасида кучли огрик, хансираш, аускультацияда пастки бўлимда нафаснинг сустлашганлиги перкутор овознинг кискарганлиги кузатилган. Беморда зотилжамнинг кандай асорати ривожланган:
 • Беморда 15 кундан буён кўкрак кафасининг ўнг ярмида огрик, тана хароратининг 39,5 С га кўтарилиши кузатилган. Беморга пастки бўлак зотилжами ташхиси куйилган. 7 кундан буён йирингли балгам ажралади. 2 кун олдин кўкрак кафасида кучли огрик, хансираш, аускультацияда пастки бўлимда нафаснинг сустлашганлиги перкутор овознинг кискарганлиги кузатилган. Ташхисни кандай текшириш усули билан тасдиклаш мумкин:
 • Беморда 15 кундан буён кўкрак кафасининг ўнг ярмида огрик, тана хароратининг 39,5 С га кўтарилиши кузатилган. Беморга пастки бўлак зотилжами ташхиси куйилган. 7 кундан буён йирингли балгам ажралади. 2 кун олдин кўкрак кафасида кучли огрик, хансираш, аускультацияда пастки бўлимда нафаснинг сустлашганлиги перкутор овознинг кискарганлиги кузатилган. Рентгенологик характерли белги

Назад к списку