О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Травматология ва ортопедияТРАВМАТОЛОГИЯ МУТАХАССИСЛИГИ БУЙИЧА БИЛЕТЛАР

Билет №1

 1. Курак суяги анатомияси.
 2. Жарохатларда беморларни текшириш усуллари.
 3. Политравма терминологияси ва классификацияси.
 4. Ситуацион масала:
  Травмпунктга 25 ёшли бемор олиб келинди. Маълумки 1соат олдин машина уриб юборган 20 минутга хушини йукотган. Курувда бемор хушида, саволларга хохламасдан жавоб беради, асосий буйрукларни бажаради. Бурундан рангсиз суюклик аралаш кон кетиши аникланади, ковоклар сохасида кон талашлар мавжуд. Краниограммада калла суяклари синишлари аникланмади. Сизнинг диагнозингиз?

Билет №2

 1. Умров суяги анатомияси.
 2. Болаларда елка суяги проксимал кисми синишлари. Классификацияси, клиникаси, диагностикаси ва даволаш усуллари.
 3. Политравма билан беморларда кечиктириб булмас оператив амалиётлар.
 4. Ситуацион масала:
  Травмпунктга 25 ёшли бемор олиб келинди. Маълумки 1соат олдин машина уриб юборган 20 минутга хушини йукотган. Курувда бемор хушида, саволларга хохламасдан жавоб беради, асосий буйрукларни бажаради. Бурундан рангсиз суюклик аралаш кон кетиши аникланади, ковоклар сохасида кон талашлар мавжуд. Краниограммада калла суяклари синишлари аникланмади. Сизнинг тактикангиз?

Билет №3

 1. Елка суяги анатомияси.
 2. Таянч харакат тизими жарохатларини консерватив даволаш усуллари (гипсли боглам, тана тортма тизими).
 3. Травматик шок диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Травмпунктга хушсиз бемор олиб келинди. Маълум булишича, 30 минут олдин унг чакка сохасига зарба олган. Курувда унг чакка сохасида 0.3х2 см ли четлари нотекис яра мавжуд. Ярадан детрит аралаш ликвор чикмокда. Яра четалри актив конамокда. Пульс 90та 1 мин, ритмик, артериал босим 110/65 мм сим.уст. Сизнинг бирламчи диагнозингиз?

Билет №4

 1. Билак суяги анатомияси.
 2. Таянч харакат тизими жарохатларини оператив даволаш усуллари.
 3. Куп сонли ва кушма жарохатлар классификацияси
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 23 ёш, билак пастки учлигидаги огрик, шиш, шилиниш мавжудлигига шикоят килиб мурожаат этди. 1 соат аввал электропоезд эшиклари кулини сикиб колган. Бемор шу захоти кулида кучли огрик, бош ва курсаткич бармокларида увишиш ва кафтини мушт кила олмаслик белгилари пайдо булди. Курувда: унг кафт "маймун панжаси " холатида, кафт столга куйилганда курсаткич бармок билан тирнаш амалга оширолмайди, бош, курсаткич, кисман урта бармоклар кафт юзаси ва тенар сохасида огрик сезувчалигини пасайиши, карпорадиал рефлекснинг сусайиши аникланади. Беморда кайси структуралар жарохати ?

Билет №5

 1. Тирсак суяги анатомияси.
 2. Суяк тукимаси регенерацияси.
 3. Елка суягининг чикишини солиш усуллари.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 40ёш, машина уриб юборган. Хирург кабулига олиб келинган, шикоятлари сон орка юзасидаги огрикларга, оёк панжасидаги харакатлар йуклигига. Курувда унг думба сохасида шиш, терида шилинишлар аникланади. Чанок суяклари силжиши йук. Сон калталашиши ва деформацияси, сон айланасининг катталашиши аникланмади. Болдир букувчилари сустлиги, оёк панжаси букувчилари и ёзувчиларининг функцияси бузилиши аникланади. Болдир ташки, оёк панжаси устки ва остки юзаларида огрик хисси йуколган. Ахилл рефлексии аникланмайди. Бирламчи диагноз?

Билет №6

 1. Кафт суяклари анатомияси.
 2. Болаларда елка суяги дунглараро ва дунгларустидан синишларини клиникаси, диагностикаси ва давоси.
 3. Политравма билан беморларда шошилинч оператив амалиётлар.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 40 ёш, баландликдан туишб кетиши натижасида угн болдир ошик бугимида каттик огрик хис килади. Огрик хисобига тура ва юра олмайди. Курган болдир ошик бугимида шиш, деформация, панжа ташкари ва оркага слижиган. Пассив харакат ва палпацияда болдирошик бугимида кучли огрик кузатилади.
  Курсатилган шикаст кандай механизли жарохитга тегилшлидир. Кайси проекцияда рентген киласиз, сизнинг ташхисингиз ва тактикангиз.

Билет №7

 1. Кафт суяклари анатомияси.
 2. Билак суяклари дистал кисми синишлари. Симптоматика, диагностика, даволаш усуллари.
 3. Умров суяги синишларининг оператив даволаш усуллари.
 4. Ситуацион масала:
  Эркак киши Н, 77 ёш, чап ён бошига йикилган. Чап сон чанок бугимида огрик сезади. Огрик ва таяниб тура олмаслиги хисобига тика тура олмайди. Сон чанок бугими ташки юзасида кучли шиш, сони ташкарига ротацияси (панжа горизонтал юзада ётибди) кузатилавди. "Товон ёпишган" ва ук буйича нагрузкали симптомлари мусбатдир. Анатомик калталик йук, нисбий калталик 4 см.
  Дастлабки ташхисингиз, ташхис куйишда кайси текшириш усуллари утказасиз. Бу беморда даво тактикасини асослаб беринг.

Билет №8

 1. Оёк панжаси суяклари анатомияси.
 2. Билак суяги бошчаси ва буйинчаси синишлари Симптоматика, диагностика, даволаш усуллари.
 3. Травматик шок тавсифи. Патогенези.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 37 ёш, юк машинаси уриб кетган, оёкларидаги огрикка ва функциясини бузилишига шикоят килади. Сон юкори сохасида "галифе" типида деформциялашган, шишган, ташки юзасида кенг катта конталаш кузатилади. Сони юкори учлигида патологик харакат, суяк крепитацияси аникланади. Чап оёк анотомик калталиги 8см. Рентгенограммада чап сонни кустларостидан синиб типик силжиши аникланди.
  Шикаст травмаси механизми ва силжишн характерини асослаб беринг. Даво тактикасини аникланг.

Билет №9

 1. Елка суяги анатомияси.
 2. Елка суяги дистал кисми синишларини оператив даволаш усуллари.
 3. Травматик шок давоси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 25 ёш, куйилган диагноз: "Чап умров суяги урта учлигидан синиши". Репозиция амалга оширилиб пахта-докали Дельбе халкалари куйилган. 2 кундан кейин елка камари сохасида деформация пайдо булиб огриклар кучайди.
  Юзага келган асорат сабабини курсатинг, диагноз куйинг, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет №10

 1. Чанок суяклари анатомияси.
 2. Елка суяги чикишлари. Классификацияси.
 3. Жарохатлар назорати (damage control) - критик кушма жарохатларни даволашнинг замонавий концепцияси
 4. Ситуацион масала:
  Эркак 21 ёш, велосипеддан ёзилган унг кулига йикилиб жарохат олган. Елка камари сохасидаги огрикларга шикоят килмокда. Курувда: чап кули унг кулини ушлайди, унг елка камари тушган. Боши унгга букилган. Елка камари сохасида деформация, конталаш мавжуд. Елка бугимида пассив харакатлар мавжуд бирок огрикли, актив харкатлар огрик хисобига кескин чекланган. Унг елка камари калталашган.
  Диагнозни асосланг, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет №11

 1. Сон суяги анатомияси.
 2. Умров суяги синишлари, классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Елка суяги дистал кисми синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Ишчи 37 ёш, темир йул ходисаси туфайли жарохат олган ва чап сон суяги чултогини пастки учлигидан субпериостал ишлов бериш йули билан ампутация килинган. Яра бирламчи битди.
  Чултокни протезлашга тайёрлашда кандай техник хатолар йулга куйилган. Чултокни протезлашга тайёрлашда кандай чоралар курилади ва канча вактдан кейин протезлаш мумкин. кандай протез тавсия киласиз буюрасиз?

Билет №12

 1. Катта болдир суяги анатомияси.
 2. Акромиал-умров бугими жарохатларининг оператив даволаш усуллари.
 3. Куп сонли ва кушма жарохат тушунчаси тавсифи
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Д, 25 еш, чап оёк панжасидан машина гилдираги босиб утган. Клиник ва рентгенологик такуйидаги ташхис куйилди: Чап оёк 1-2-3 панжа суякларини майдаланиб синиб суяк булакларини силжиши.
  Панжа суяаклари майдаланиб синишида сиз кайси даво усули самарали деб хисоблайсиз? Бундай синишларда кандай асорат булиши мумкин?

Билет №13

 1. Оёк панжаси суяклари анатомияси.
 2. Елка суяги проксимал кисми синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Елка суяги проксимал кисми синишларини оператив даволаш усуллари.
 4. Ситуацион масала:
  Эркак 21 ёш, велосипеддан ёзилган унг кулига йикилиб жарохат олган. Елка камари сохасидаги огрикларга шикоят килмокда. Курувда: чап кули унг кулини ушлайди, унг елка камари тушган. Боши унгга букилган. Елка камари сохасида деформация, конталаш мавжуд. Елка бугимида пассив харакатлар мавжуд бирок огрикли, актив харкатлар огрик хисобига кескин чекланган. Унг елка камари калталашган.
  Диагнозни асосланг, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет №14

 1. Елка суяги анатомияси.
 2. Курак суяги синишлари, классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Куп сонли ва кушма шикастларда таянч-харакат тизими жарохатларининг диагностикаси ва давоси.
 4. Ситуацион масала:
  Ишчи 37 ёш, темир йул ходисаси туфайли жарохат олган ва чап сон суяги чултогини пастки учлигидан субпериостал ишлов бериш йули билан ампутация килинган. Яра бирламчи битди. Чултокни протезлашга тайёрлашда кандай техник хатолар йулга куйилган. Чултокни протезлашга тайёрлашда кандай чоралар курилади ва канча вактдан кейин протезлаш мумкин. кандай протез тавсия киласиз буюрасиз?

Билет № 15

 1. Тирсак суяги анатомияси.
 2. Билак суяклари синишлари. Классификацияси.
 3. Чанок халкаси бутунлиги бузилмасдан тос суякларининг синишлари. Симптоматикаси. Диагностикаси. Давоси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 15 ёш, туп тепиши натижасида болдирни юкори учлиги олдинги юзасида кучли огрик сезди. Юришга харакат килганида болдирни актив ёза олмайди. Палпацияда катта болдир суяги метафиз китсмида кучли огрик, бунда суяк булаги кимирлашиши кузатилади. Тизза копкоги юкорида жойлашган. Ката болдир гадир-будурлиги шикаст олган оёкда катталашган. Клиник ташхисни асосланг ва даво тактикангиз.

Билет №16

 1. Курак суяги анатомияси.
 2. Тирсак усиги синишлари. Симптоматикаси. Диагностикаси. Даво усуллари - консерватив, оператив.
 3. Кукрак кафаси кушма жарохатлари
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Н., 31 ёш, 4 каватдан йикилиб тушган. Ахволи ута огир, адинамия, тери рангпар, пульс 120 та 1 мин, кон босими 65/40 мм. сим.уст., корин бироз таранглашган, пальпацияда пастки сохаларида бироз огрикли. Чанокни пальпацияси ва ёндан сикилганда огрик мавжуд. Рентгенограммада ков ва утиргич суяклари иккала томондан (капалаксимон) синиши аникланади. Бирламчи диагнозни шакллантиринг, диагнозни аниклаштириш учун кандай кушимча текширишлар утказиш мавжуд, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет №17

 1. Елка суяги анатомияси.
 2. Елка суяги диафизи синишларини даволаш усуллари.
 3. Чанок халкаси бутунлиги бузилиб тос суякларининг синишлари. Симптоматикаси. Диагностикаси. Даво усуллари - консерватив, оператив.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 21 ёш, чап сон ва унг болдир травматик ампутацияси, хамда кафт бармоклари эзилиши билан олиб келинди. Келишидан 1 соат олдин поезд босиб кетган. Тез ёрдам машинасида иммобилизациясиз олиб келинган. Келгандаги ахволи огир, пульс 124 та 1 мин., нафас 28та, артериал босим 70\40. Диагноз куйинг, даво режасини тузинг, операция бошланиш вактини курсатинг.

Билет №18

 1. Оёк панжаси суяклари анатомияси.
 2. Чанок суяклари синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Болаларда оёк суяклари синишларини даволашда консерватив даво принциплари - тана тортма тизими усули.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Н., 31 ёш, 4 каватдан йикилиб тушган. Ахволи ута огир, адинамия, тери рангпар, пульс 120 та 1 мин, кон босими 65/40 мм. сим.уст., корин бироз таранглашган, пальпацияда пастки сохаларида бироз огрикли. Чанокни пальпацияси ва ёндан сикилганда огрик мавжуд. Рентгенограммада ков ва утиргич суяклари иккала томондан (капалаксимон) синиши аникланади. Бирламчи диагнозни шакллантиринг, диагнозни аниклаштириш учун кандай кушимча текширишлар утказиш мавжуд, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет №19

 1. Сон суяги анатомияси.
 2. Монтеджи жарохати. Симптоматикаси. Диагностикаси. Даво усуллари - консерватив, оператив.
 3. Ёгли эмболия.
 4. Ситуацион масала:
  Кичик лейтенант В., снаряд портлаш тулкини туфайли жарохат олган - окоп скатига урилган. 6 соатдан кейин олиб келинган. Ахволи огир, саволларига кийналиб жавоб беради, булган вокеани эслай олмайди. Пульс 64 та 1 мин, ритмик. Артериал босими 125\70 мм. сим. уст. Нафас тезлашган 28 та 1 мин. Унг корачик кенгайган. Ёругликка реакцияси сакланган. Пай рефлекслари пасайган, патологик рефлекслар аникланмайди. Кукрак кафаси ва корин текширилганда патология аникланмайди. Унг тепа сохасида 3х1см ли яра мавжуд. Краниограммада унг тепа суяги синиши аникланади. Яна беморда тугри килинган оёгини кутара олмаслик ва ёнбош суяклари босилганда огрик мавжудлиги аникланади.
  Диагноз куйинг, масалада курсатилган симптомларни санаб утинг, текшириш ва даволаш режасини тузинг.

Билет №20

 1. Елка суяги анатомияси .
 2. Елка суяги проксимал кисми синишларини консерватив даволаш усуллари.
 3. Политравма билан беморларда реконструктив-тикловчи, шошилинч булмаган (кечиктирилган) оператив амалётлар.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 39 ёш, ишлаб чикаришда жарохат олган - унг сонига швеллер тушиб кетган. Жарохатдан 40 мин сунг клиникага олиб келингган. Тушгандаги ахволи огир, хушида, териси рангпар. Унг сонида кон билан шимилган боглам. Оёк панжаси ва бармокларида харакатлар йук, болдир пастки учлиги ва оёк панжасида тулик анестезия аникланади. Жарохат томондагиа оёк панжаси сог томондагидан совукрок ва олд, орка катта болдир артерияларида пульс аникланмайди. Сонда катта кон талаш, айланасининг улчами сог томонидан 7см га катталашган. Сон терисида катта шилинишлар и ва 2та яра - биттаси сон олдички, иккинчиси орка юзасида 4х3см ли. Яралардан тук рангли кон ажралмокда. Тери остида олдички юзада мушаклар дефекти аникланади. Сон урта учлигида патологик харакат аникланади. Рентгенограммада сон суяги майдаланиб синиши мавжуд. Сон артерияси пульсацияси синишдан юкорида аникланади.
  Диагноз куйинг, оёк дистал кисми ишемиясини мумкин булган сабабларини курсатинг, текшириш ва даво режаларини тузинг.

Билет №21

 1. Елка суяги анатомияси.
 2. Галеацци жарохати. Симптоматикаси. Диагностикаси. Даво усуллари - консерватив, оператив.
 3. Куймич косаси синишларини оператив даволаш усуллари.
 4. Ситуацион масала:
  Аскар С., авиабомба портлаш вактида траншеяда ер босиб колган. Курак кафаси олдидан оркага сикилиши аникланди. Бемор жарохатдан 8 соат утиб олиб келинди. Ахволи огир, хансираш, цианоз, харкатли кузгалиш, овознинг хириллаши аникланади. Курувда юз шиши, лаблар цианози, субсклериал кон куйилиши, "ёкача (воротничка)" симптоми, кукрак кафаси юкори ярмида ва юзида петехиал кон куйилишлари аникланади. Пульс ритмик, 110 та 1 мин, нафас юзаки 24 та 1мин, аускультатив нафас суст.
  Диагноз куйинг, даво режасини тузинг.

Билет №22

 1. Чанок суяклари анатомияси.
 2. Чанок олд ярим халкаси жарохатлари. Симптоматикаси. Диагностикаси. Давоси - консерватив, оператив.
 3. Травматик шок диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Н. 27 ёш, жуда огир холатда олиб келинди, кукрак жарохатидан (граната парчаси билан) сунг 3 кун утган. Чап 3-ковругалараро сохасида 1х1см ли яра мавжуд. Хансираш, цианоз, юзида шиш мавжуд. Тана харорати 39гр., пульс 120та 1 мин., аритмик, суст тулимли. Артериал босим 90/60 мм. сим. уст. Рентгенограммада гидроперикард симптомлари аникланади. Лейкоцитоз 14000, чапга кескин силжиш.
  Диагноз куйинг, юзага келган асоратни аникланг, даволаш режасини тузинг.

Билет №23

 1. Кафт суяклари анатомияси.
 2. Тизза копкоги синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Болдир суяклари дистал кисми синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор йул транспорт ходисаси туфайли жарохат олган. Огир ахволда олиб келинди. IV даражали шок картинаси. Текшириш жараёнида чанок суяклари синиш аникланди. Хансираш ва тахикардия аникланади. Чап упка устида нафас кескин сустлашиши, перкуссияда буш кути овози аникланади. Кукрак кафаси чап ярмида перистальтик шовкинлар эшитилади. Диафрагма чап гумбази ёрилиши рентгенологик текширувдан сунг шубха килинди. Ушбу беморда кандай даво чораларини утказиш зарур?

Билет №24

 1. Тизза бугими анатомияси.
 2. Чанок суяклари Мальгени синишлари. Симптоматикаси. Диагностикаси. Даво усуллари - консерватив, оператив.
 3. Травматик шок классификацияси.
 4. Ситуацион масала:
  Беморни машина уриб юборган, хушсиз холда олиб келинган. Калла ичи гематомаси, бодир суяклари синиши ва иккала томондан ковургалар синиши аникланди. Унгдан 3-ковурга, пневмоторакс билан асоратланган, чапда 4 ковурга гемоторакс белгилари билан. Шок IV дараж. Гемодинамика ностабил. Анизокория. Реанимацион чоралар бошланди, адекват инфузион терапия. Унг плеврал бушлик пункция килинди, 2 соат ичида упка тикланди. Чап плеврал бушлик пункциясида 250мл кон оилб ташланди. Даво тактикаси?

Билет №25

 1. Умров суяги анатомияси.
 2. Болдир суяклари проксимал кисми синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Травматик шок диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор йул транспорт ходисаси туфайли жарохат олган. Огир ахволда олиб келинди. IV даражали шок картинаси. Текшириш жараёнида чанок суяклари синиш аникланди. Хансираш ва тахикардия аникланади. Чап упка устида нафас кескин сустлашиши, перкуссияда буш кути овози аникланади. Кукрак кафаси чап ярмида перистальтик шовкинлар эшитилади. Бу беморда нимани аниклаш мумкин?

Билет №26

 1. Умров-акромиал бугим анатомияси.
 2. Куймич косаси синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Травматик шок классификацияси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор йул транспорт ходисаси туфайли жарохат олган. Огир ахволда олиб келинди. IV даражали шок картинаси. Текшириш жараёнида чанок суяклари синиш аникланди. Хансираш ва тахикардия аникланади. Чап упка устида нафас кескин сустлашиши, перкуссияда буш кути овози аникланади. Кукрак кафаси чап ярмида перистальтик шовкинлар эшитилади. Бу беморда нимани аниклаш мумкин?

Билет №27

 1. Тизза бугими анатомияси
 2. Чанок суяклари ностабил синишларини даволаш усуллари.
 3. Болаларда узун найсимон суяклар синишларида сохта бугим хосил булиш сабаблари.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Н., 31 ёш, 4 каватдан йикилиб тушган. Ахволи ута огир, адинамия, тери рангпар, пульс 120 та 1 мин, кон босими 65/40 мм. сим.уст., корин бироз таранглашган, пальпацияда пастки сохаларида бироз огрикли. Чанокни пальпацияси ва ёндан сикилганда огрик мавжуд. Рентгенограммада ков ва утиргич суяклари иккала томондан (капалаксимон) синиши аникланади.
  Бирламчи диагнозни шакллантиринг, диагнозни аниклаштириш учун кандай кушимча текширишлар утказиш мавжуд, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет №28

 1. Тирсак суяги анатомияси
 2. Чанок суяклари стабил синишларини даволаш усуллари.
 3. Ёгли эмболия.
 4. Ситуацион масала:
  Беморни машина уриб юборган, хушсиз холда олиб келинган. Калла ичи гематомаси, бодир суяклари синиши ва иккала томондан ковургалар синиши аникланди. Унгдан 3-ковурга, пневмоторакс билан асоратланган, чапда 4 ковурга гемоторакс белгилари билан. Шок IV дараж. Гемодинамика ностабил. Анизокория. Реанимацион чоралар бошланди, адекват инфузион терапия. Унг плеврал бушлик пункция килинди, 2 соат ичида упка тикланди. Чап плеврал бушлик пункциясида 250мл кон оилб ташланди. Даво тактикаси?

Билет №29

 1. Сон суяги анатомияси.
 2. Сон суяги чикишларини солиш усуллари.
 3. Травматик шок классификацияси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор йул транспорт ходисаси туфайли жарохат олган. Огир ахволда олиб келинди. IV даражали шок картинаси. Текшириш жараёнида чанок суяклари синиш аникланди. Хансираш ва тахикардия аникланади. Чап упка устида нафас кескин сустлашиши, перкуссияда буш кути овози аникланади. Кукрак кафаси чап ярмида перистальтик шовкинлар эшитилади. Бу беморда нимани аниклаш мумкин?

Билет №30

 1. Кул кафти суяклари анатомияси
 2. Куймич косаси синишларини консерватив даволаш усуллари.
 3. Ёгли эмболия.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Н. 27 ёш, жуда огир холатда олиб келинди, кукрак жарохатидан (граната парчаси билан) сунг 3 кун утган. Чап 3-ковругалараро сохасида 1х1см ли яра мавжуд. Хансираш, цианоз, юзида шиш мавжуд. Тана харорати 39гр., пульс 120та 1 мин., аритмик, суст тулимли. Артериал босим 90/60 мм. сим. уст. Рентгенограммада гидроперикард симптомлари аникланади. Лейкоцитоз 14000, чапга кескин силжиш.
  Диагноз куйинг, юзага келган асоратни аникланг, даволаш режасини тузинг.

Билет № 31

 1. Курак суяги анатомияси.
 2. Болаларда елка суяги проксимал кисми синишлари. Классификацияси, клиникаси, диагностикаси ва даволаш усуллари.
 3. Травматик шок диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Травмпунктга хушсиз бемор олиб келинди. Маълум булишича, 30 минут олдин унг чакка сохасига зарба олган. Курувда унг чакка сохасида 0.3х2 см ли четлари нотекис яра мавжуд. Ярадан детрит аралаш ликвор чикмокда. Яра четалри актив конамокда. Пульс 90та 1 мин, ритмик, артериал босим 110/65 мм сим.уст. Сизнинг бирламчи диагнозингиз?

Билет № 32

 1. Билак суяги анатомияси.
 2. Жарохатларда беморларни текшириш усуллари.
 3. Куп сонли ва кушма жарохатлар классификацияси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 23 ёш, билак пастки учлигидаги огрик, шиш, шилиниш мавжудлигига шикоят килиб мурожаат этди. 1 соат аввал электропоезд эшиклари кулини сикиб колган. Бемор шу захоти кулида кучли огрик, бош ва курсаткич бармокларида увишиш ва кафтини мушт кила олмаслик белгилари пайдо булди. Курувда: унг кафт "маймун панжаси " холатида, кафт столга куйилганда курсаткич бармок билан тирнаш амалга оширолмайди, бош, курсаткич, кисман урта бармоклар кафт юзаси ва тенар сохасида огрик сезувчалигини пасайиши, карпорадиал рефлекснинг сусайиши аникланади. Беморда кайси структуралар жарохати ?

Билет № 33

 1. Тирсак суяги анатомияси.
 2. Суяк тукимаси регенерацияси.
 3. Политравма билан беморларда шошилинч оператив амалиётлар.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 40 ёш, баландликдан туишб кетиши натижасида угн болдир ошик бугимида каттик огрик хис килади. Огрик хисобига тура ва юра олмайди. Курган болдир ошик бугимида шиш, деформация, панжа ташкари ва оркага слижиган. Пассив харакат ва палпацияда болдирошик бугимида кучли огрик кузатилади.
  Курсатилган шикаст кандай механизли жарохитга тегилшлидир. Кайси проекцияда рентген киласиз, сизнинг ташхисингиз ва тактикангиз.

Билет №34

 1. Кафт суяклари анатомияси.
 2. Билак суяклари дистал кисми синишлари. Симптоматика, диагностика, даволаш усуллари.
 3. Травматик шок тавсифи. Патогенези.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 37 ёш, юк машинаси уриб кетган, оёкларидаги огрикка ва функциясини бузилишига шикоят килади. Сон юкори сохасида "галифе" типида деформциялашган, шишган, ташки юзасида кенг катта конталаш кузатилади. Сони юкори учлигида патологик харакат, суяк крепитацияси аникланади. Чап оёк анотомик калталиги 8см. Рентгенограммада чап сонни кустларостидан синиб типик силжиши аникланди. Шикаст травмаси механизми ва силжишн характерини асослаб беринг. Даво тактикасини аникланг.

Билет № 35

 1. Оёк панжаси суяклари анатомияси.
 2. Билак суяги бошчаси ва буйинчаси синишлари Симптоматика, диагностика, даволаш усуллари.
 3. Жарохатлар назорати (damage control) - критик кушма жарохатларни даволашнинг замонавий концепцияси
 4. Ситуацион масала:
  Эркак 21 ёш, велосипеддан ёзилган унг кулига йикилиб жарохат олган. Елка камари сохасидаги огрикларга шикоят килмокда. Курувда: чап кули унг кулини ушлайди, унг елка камари тушган. Боши унгга букилган. Елка камари сохасида деформация, конталаш мавжуд. Елка бугимида пассив харакатлар мавжуд бирок огрикли, актив харкатлар огрик хисобига кескин чекланган. Унг елка камари калталашган.
  Диагнозни асосланг, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет № 36

 1. Чанок суяклари анатомияси.
 2. Елка суяги чикишлари. Классификацияси.
 3. Умров суяги синишлари, классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Ишчи 37 ёш, темир йул ходисаси туфайли жарохат олган ва чап сон суяги чултогини пастки учлигидан субпериостал ишлов бериш йули билан ампутация килинган. Яра бирламчи битди.
  Чултокни протезлашга тайёрлашда кандай техник хатолар йулга куйилган. Чултокни протезлашга тайёрлашда кандай чоралар курилади ва канча вактдан кейин протезлаш мумкин. кандай протез тавсия киласиз буюрасиз?

Билет 37

 1. Катта болдир суяги анатомияси.
 2. Акромиал-умров бугими жарохатларининг оператив даволаш усуллари.
 3. Елка суяги проксимал кисми синишларини оператив даволаш усуллари.
 4. Ситуацион масала:
  Эркак 21 ёш, велосипеддан ёзилган унг кулига йикилиб жарохат олган. Елка камари сохасидаги огрикларга шикоят килмокда. Курувда: чап кули унг кулини ушлайди, унг елка камари тушган. Боши унгга букилган. Елка камари сохасида деформация, конталаш мавжуд. Елка бугимида пассив харакатлар мавжуд бирок огрикли, актив харкатлар огрик хисобига кескин чекланган. Унг елка камари калталашган.
  Диагнозни асосланг, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет № 38

 1. Тирсак суяги анатомияси.
 2. Билак суяклари синишлари. Классификацияси.
 3. Кукрак кафаси кушма жарохатлари
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Н., 31 ёш, 4 каватдан йикилиб тушган. Ахволи ута огир, адинамия, тери рангпар, пульс 120 та 1 мин, кон босими 65/40 мм. сим.уст., корин бироз таранглашган, пальпацияда пастки сохаларида бироз огрикли. Чанокни пальпацияси ва ёндан сикилганда огрик мавжуд. Рентгенограммада ков ва утиргич суяклари иккала томондан (капалаксимон) синиши аникланади. Бирламчи диагнозни шакллантиринг, диагнозни аниклаштириш учун кандай кушимча текширишлар утказиш мавжуд, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет № 39

 1. Елка суяги анатомияси.
 2. Елка суяги диафизи синишларини даволаш усуллари.
 3. Болаларда оёк суяклари синишларини даволашда консерватив даво принциплари - тана тортма тизими усули.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Н., 31 ёш, 4 каватдан йикилиб тушган. Ахволи ута огир, адинамия, тери рангпар, пульс 120 та 1 мин, кон босими 65/40 мм. сим.уст., корин бироз таранглашган, пальпацияда пастки сохаларида бироз огрикли. Чанокни пальпацияси ва ёндан сикилганда огрик мавжуд. Рентгенограммада ков ва утиргич суяклари иккала томондан (капалаксимон) синиши аникланади. Бирламчи диагнозни шакллантиринг, диагнозни аниклаштириш учун кандай кушимча текширишлар утказиш мавжуд, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет № 40

 1. Сон суяги анатомияси.
 2. Монтеджи жарохати. Симптоматикаси. Диагностикаси. Даво усуллари - консерватив, оператив.
 3. Политравма билан беморларда реконструктив-тикловчи, шошилинч булмаган (кечиктирилган) оператив амалётлар.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 39 ёш, ишлаб чикаришда жарохат олган - унг сонига швеллер тушиб кетган. Жарохатдан 40 мин сунг клиникага олиб келингган. Тушгандаги ахволи огир, хушида, териси рангпар. Унг сонида кон билан шимилган боглам. Оёк панжаси ва бармокларида харакатлар йук, болдир пастки учлиги ва оёк панжасида тулик анестезия аникланади. Жарохат томондагиа оёк панжаси сог томондагидан совукрок ва олд, орка катта болдир артерияларида пульс аникланмайди. Сонда катта кон талаш, айланасининг улчами сог томонидан 7см га катталашган. Сон терисида катта шилинишлар и ва 2та яра - биттаси сон олдички, иккинчиси орка юзасида 4х3см ли. Яралардан тук рангли кон ажралмокда. Тери остида олдички юзада мушаклар дефекти аникланади. Сон урта учлигида патологик харакат аникланади. Рентгенограммада сон суяги майдаланиб синиши мавжуд. Сон артерияси пульсацияси синишдан юкорида аникланади.
  Диагноз куйинг, оёк дистал кисми ишемиясини мумкин булган сабабларини курсатинг, текшириш ва даво режаларини тузинг.

Билет № 41

 1. Елка суяги анатомияси.
 2. Галеацци жарохати. Симптоматикаси. Диагностикаси. Даво усуллари - консерватив, оператив.
 3. Травматик шок диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Н. 27 ёш, жуда огир холатда олиб келинди, кукрак жарохатидан (граната парчаси билан) сунг 3 кун утган. Чап 3-ковругалараро сохасида 1х1см ли яра мавжуд. Хансираш, цианоз, юзида шиш мавжуд. Тана харорати 39гр., пульс 120та 1 мин., аритмик, суст тулимли. Артериал босим 90/60 мм. сим. уст. Рентгенограммада гидроперикард симптомлари аникланади. Лейкоцитоз 14000, чапга кескин силжиш.
  Диагноз куйинг, юзага келган асоратни аникланг, даволаш режасини тузинг.

Билет № 42

 1. Чанок суяклари анатомияси.
 2. Чанок олд ярим халкаси жарохатлари. Симптоматикаси. Диагностикаси. Давоси - консерватив, оператив.
 3. Болдир суяклари дистал кисми синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор йул транспорт ходисаси туфайли жарохат олган. Огир ахволда олиб келинди. IV даражали шок картинаси. Текшириш жараёнида чанок суяклари синиш аникланди. Хансираш ва тахикардия аникланади. Чап упка устида нафас кескин сустлашиши, перкуссияда буш кути овози аникланади. Кукрак кафаси чап ярмида перистальтик шовкинлар эшитилади. Диафрагма чап гумбази ёрилиши рентгенологик текширувдан сунг шубха килинди. Ушбу беморда кандай даво чораларини утказиш зарур?

Билет №43

 1. Кафт суяклари анатомияси.
 2. Тизза копкоги синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Травматик шок классификацияси.
 4. Ситуацион масала:
  Беморни машина уриб юборган, хушсиз холда олиб келинган. Калла ичи гематомаси, бодир суяклари синиши ва иккала томондан ковургалар синиши аникланди. Унгдан 3-ковурга, пневмоторакс билан асоратланган, чапда 4 ковурга гемоторакс белгилари билан. Шок IV дараж. Гемодинамика ностабил. Анизокория. Реанимацион чоралар бошланди, адекват инфузион терапия. Унг плеврал бушлик пункция килинди, 2 соат ичида упка тикланди. Чап плеврал бушлик пункциясида 250мл кон оилб ташланди. Даво тактикаси?

Билет № 44

 1. Умров суяги анатомияси.
 2. Болдир суяклари проксимал кисми синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Болаларда узун найсимон суяклар синишларида сохта бугим хосил булиш сабаблари.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор Н., 31 ёш, 4 каватдан йикилиб тушган. Ахволи ута огир, адинамия, тери рангпар, пульс 120 та 1 мин, кон босими 65/40 мм. сим.уст., корин бироз таранглашган, пальпацияда пастки сохаларида бироз огрикли. Чанокни пальпацияси ва ёндан сикилганда огрик мавжуд. Рентгенограммада ков ва утиргич суяклари иккала томондан (капалаксимон) синиши аникланади.
  Бирламчи диагнозни шакллантиринг, диагнозни аниклаштириш учун кандай кушимча текширишлар утказиш мавжуд, текшириш ва даво режасини тузинг.

Билет № 45

 1. Умров-акромиал бугим анатомияси.
 2. Куймич косаси синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 3. Травматик шок диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор йул транспорт ходисаси туфайли жарохат олган. Огир ахволда олиб келинди. IV даражали шок картинаси. Текшириш жараёнида чанок суяклари синиш аникланди. Хансираш ва тахикардия аникланади. Чап упка устида нафас кескин сустлашиши, перкуссияда буш кути овози аникланади. Кукрак кафаси чап ярмида перистальтик шовкинлар эшитилади. Бу беморда нимани аниклаш мумкин?

Билет № 46

 1. Тизза бугими анатомияси
 2. Чанок суяклари ностабил синишларини даволаш усуллари.
 3. Ёгли эмболия.
 4. Ситуацион масала:
  Беморни машина уриб юборган, хушсиз холда олиб келинган. Калла ичи гематомаси, бодир суяклари синиши ва иккала томондан ковургалар синиши аникланди. Унгдан 3-ковурга, пневмоторакс билан асоратланган, чапда 4 ковурга гемоторакс белгилари билан. Шок IV дараж. Гемодинамика ностабил. Анизокория. Реанимацион чоралар бошланди, адекват инфузион терапия. Унг плеврал бушлик пункция килинди, 2 соат ичида упка тикланди. Чап плеврал бушлик пункциясида 250мл кон оилб ташланди. Даво тактикаси?

Билет № 47

 1. Тирсак суяги анатомияси
 2. Чанок суяклари стабил синишларини даволаш усуллари.
 3. Болдир суяклари дистал кисми синишлари. Классификацияси. Симптоматикаси. Диагностикаси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор йул транспорт ходисаси туфайли жарохат олган. Огир ахволда олиб келинди. IV даражали шок картинаси. Текшириш жараёнида чанок суяклари синиш аникланди. Хансираш ва тахикардия аникланади. Чап упка устида нафас кескин сустлашиши, перкуссияда буш кути овози аникланади. Кукрак кафаси чап ярмида перистальтик шовкинлар эшитилади. Диафрагма чап гумбази ёрилиши рентгенологик текширувдан сунг шубха килинди. Ушбу беморда кандай даво чораларини утказиш зарур?

Билет № 48

 1. Сон суяги анатомияси.
 2. Сон суяги чикишларини солиш усуллари.
 3. Травматик шок классификацияси.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор йул транспорт ходисаси туфайли жарохат олган. Огир ахволда олиб келинди. IV даражали шок картинаси. Текшириш жараёнида чанок суяклари синиш аникланди. Хансираш ва тахикардия аникланади. Чап упка устида нафас кескин сустлашиши, перкуссияда буш кути овози аникланади. Кукрак кафаси чап ярмида перистальтик шовкинлар эшитилади. Бу беморда нимани аниклаш мумкин?

Билет №49

 1. Умров суяги анатомияси.
 2. Болаларда елка суяги проксимал кисми синишлари. Классификацияси, клиникаси, диагностикаси ва даволаш усуллари.
 3. Елка суягининг чикишини солиш усуллари.
 4. Ситуацион масала:
  Бемор 40ёш, машина уриб юборган. Хирург кабулига олиб келинган, шикоятлари сон орка юзасидаги огрикларга, оёк панжасидаги харакатлар йуклигига. Курувда унг думба сохасида шиш, терида шилинишлар аникланади. Чанок суяклари силжиши йук. Сон калталашиши ва деформацияси, сон айланасининг катталашиши аникланмади. Болдир букувчилари сустлиги, оёк панжаси букувчилари и ёзувчиларининг функцияси бузилиши аникланади. Болдир ташки, оёк панжаси устки ва остки юзаларида огрик хисси йуколган. Ахилл рефлексии аникланмайди. Бирламчи диагноз?

Билет № 50

 1. Кафт суяклари анатомияси.
 2. Болаларда елка суяги дунглараро ва дунгларустидан синишларини клиникаси, диагностикаси ва давоси.
 3. Умров суяги синишларининг оператив даволаш усуллари.
 4. Ситуацион масала:
  Эркак киши Н, 77 ёш, чап ён бошига йикилган. Чап сон чанок бугимида огрик сезади. Огрик ва таяниб тура олмаслиги хисобига тика тура олмайди. Сон чанок бугими ташки юзасида кучли шиш, сони ташкарига ротацияси (панжа горизонтал юзада ётибди) кузатилавди. "Товон ёпишган" ва ук буйича нагрузкали симптомлари мусбатдир. Анатомик калталик йук, нисбий калталик 4 см.
  Дастлабки ташхисингиз, ташхис куйишда кайси текшириш усуллари утказасиз. Бу беморда даво тактикасини асослаб беринг.

Назад к списку