О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

СС ташкиллатиришСС ташкиллаштириш

Билет №1

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Узбекистон Республикаси Президентиниг 10 ноябр 1998 й. ПФ -2107 сонли Фармони билан тасдикланган "Узбекистон Республикасининг 1998-2005 йилларига мулжалланган СС тизимини ислох килиш Давлат дастури"нинг асосий максади ва йуналишлари.
 3. Тиббий хизматнинг кайси турлари профилактик йуналиш хисобланади.
 4. Шифохона уринлари фаолиятиниг самарадорлигининг ифодаловчи курсаткичлар
 5. Кайси холатда 55 ёшли эркак киши буйрак коликаси билан Шошилинч тиббий ёрдам марказига мурожат этганда, унга тиббий ёрдам бепул курсатилади?

Билет №2

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. СС тизими ислохатларининг биринчи боскичида хал килиниши кузда тутилган асосий вазифалар
 3. Амбулатория поликлиника муассасалари фаолиятининг асосий йуналишлари
 4. Стационарда курсатиладиган тиббий ёрдам сифатини таснифловчи асосий курсаткичлар
 5. Ишламайдиган 40 ёшли аёлга косметологик хизмат бепул курсатилиши мумкинми?

Билет №3

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг
 2. СС тизими ислохатларининг иккинчи боскичида хал килиниши кузда тутилган асосий вазифалар
 3. Диспансеризациянинг асосий вазифалари
 4. Соглом турмуш тарзи жараёнининг самарадорлигини белгиловчи асосий курсаткичлари
 5. Фертил ешдаги аёл куз турининг кучиши муаммоси билан Респ куз микрохирургияси марказига мурожаат килганда унга бепул тиббий ёрдам курсатиладими?

Билет №4

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат
 2. СС тизими ислохатларининг жорий боскичида хал килиниши кузда тутилган асосий вазифалар
 3. Шифохонада назокомиал инфекция профилактикаси.
 4. Стационар ва амбулатория поликлиника муассасалари фаолиятининг мувофиклигини таснифловчи курсаткичлар.
 5. 6 ешли болада 2010 йил биринчи маротаба "сурункали гастрит" диагнози кайд этилган 2011 йил давомида у мазкур касалликни зурайиши муносабати билан ОПга 4 марта мурожаат этган. Уш бу беморга 2011 йил давомида "аникланган диагнозларни руйхатга олиш статистик тал они" турдирилиш лозимми?

Билет №5

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. "Ислохатларни янада чукурлаштириш ва СС тизимини ривожлантириш Давлат дастури" хакида 19.09.2007й. № ПФ-3923 Узбекистон Республикаси Президентиниг Фармонида белгилаб берилган асосий вазифалар
 3. Оилани режалаштириш усуллари
 4. Даллилларга асосланган тиббиёт методологияси
 5. йил давомида 12 ешли бола уткир респиратор касаллиги билан поликлиникага 3 мартда мурожаат килган холда унга неча мартда "аникланган диагнозларни руйхатга олиш статистик талони" тулдирилиш лозим?

Билет №29

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 2. Шифокор консултатив комиссияси каерда фаолият олиб боради, унинг таркибий қисми ва функционал вазифалари нимадан иборат?
 3. Қуйи ташкилотларга хужжатларни ўтказилиш муддати қанча?
 4. Аҳолининг таббий харакатини қайси кўрсаткичлар гурухи тавсифлайди?
 5. Аҳоли пунктида аҳолининг ўртача йиллик сони 30 000 кишини ташкил этди. 2009й. тирик туғилганлар сони - 6000 бола, ўлик туғилган болалар сони - 15 та; Бир ёшгача ўлган сони - 200 та бола. Юқоридагилардан фойдаланилган ҳолда қандай кўрсаткичларни ҳисоблаб тахлил этиш мумкин?

Билет №30

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Соғлиқни сақлаш Давлат тизимининг асосий ўзига хослиги нимада?
 3. ДАТ нуктаи назаридан қандай тадқиқот тури энг кам ишонувчанликка эга?
  * ходисалар мажмуасини изохлаш (описание серии случаев)
  * Систематик тахлил ва мета анализ
  * рондомизацияланган клиник тадқиқот
 4. Қандай хужжатларга 1, 1а, 1б назорат карточкалари тулдирилади?
 5. Ахоли пунктида 2009 й. ахоли сони 300 000 кишини ташкил этган. 2009 й. тирик тугилганлар 5 000 бола. Умумий ўлганлар сони 1200 киши, шу жумладан бир ёшгача булган болалар 200 нафар. Юкорида келтирилганлар асосида қандай икки кўрсаткични хисоблаш мумкин эмас.

Билет №31

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Ихтиёрий (хусусий) суғурта тиббиёт тизими нимага асосланган ва унинг узига хосликлари?
 3. Врачлик мехнат эксперт комиссияси қандай функцияларни бажаради?
 4. Қандай хужжатлар доимий назоратда ушланиши шарт?
 5. Иш берувчи ва ишчи уртасидаги мехнат шартномаси 15 февралда тугади, лекин 16 февралда ишчи ишга чикди. Иш берувчи бунга қаришилик курсатмади. Мехнат шартномаси уз кучида коладими?

Билет №32

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Дунеда кандай учта асосий СС тизими мавжуд ва кайси СС модели энг самарали?
 3. Бир йиллик улим ва беш йиллик яшаб колиш курсаткичи нимани англатади?
 4. Юкори ташкилотлардан кабул килинган хужжатларни куллаш муддати кандай?
 5. Бола 11 ойлигад вафот этди. Кандай демографик курсаткичларни хисобга олишда уш бу холат кулланилади?

Билет №33

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимидаги структур ўзгаришларнинг асосий тенденцияси нимадан иборат?
 3. 35-36 хафта хомиладорликка эга бўлган аёл автохалокат окибатида огир тан жарохатлардан халок булди.Ушбу ходиса ўлимни тахлил қилишда қай холат сифатида руйхатга олинади. (оналар улими ёки бахтсиз ходиса туфайли юзага келган улим)?
 4. Ногиронларнинг реабилитациясининг самарадорлигини характерловчи асосий курсаткичлар гурухини айтинг?
 5. 5 йил иш стажига эга бўлган ҳамшира 10 йил давомида ўз ихтисослиги бўйича ишламаган, ҳозир эса ўз ишига қайта жойлашмоқчи. Бу ҳамширани ишга олиш тартиби қандай бўлади?

Билет №34

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Кай турдаги тиббиёт муассасалари амбулатор-поликлиника тизимига қарашли?
 3. Эркак ва аёллар неча ё шва қанча мехнат стажига эга булган холда пенсия олиш хукукига эга?
 4. Профилактик курик турлари ва уларнинг утказилиш максади?
 5. 26 ёшдаги аёл тугрик даврида нормал жойлашган плацентанинг эрта кучиши окибатида юзага келган кон кетиши туфайли вафот этди. Ушбу ходиса ўлимни тахлил қилишда қай холат сифатида руйхатга олинади:
  - касаллик туфайли юзага келган улим
  - летал курсаткич
  - акушерлик билан бевосита боглик булган оналар улими
  - акушерлик билан билвосита боглик булган оналар улими

Билет №35

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. Бирламчи тиббий-санитар ёрдамнинг самарадорлигини ошириш асосий йуналишини айтинг?
 3. "Фертил ёшидаги аёлларни согломлаштириш" тушунчаси кандай элементларни уз ичига олади ва исталмаган хомиладорликни олдини олиш методлари хакида тушунча беринг?
 4. Согликни саклаш тизимидаги кайси йуналишлари давлат бюджети томонидан молиялаштирилади?
 5. Автобаза ишчиси меҳнат шартномаси тугаганидан сўнг (20 май), у ўз иш фаолиятини давом эттирди, ҳеч бир томон меҳнат шартномасини тўхтатилишини талаб этишмади. бу ҳолда меҳнат шартномаси:
  - Автоматик равишда тўхтатилади
  - номаълум муддатга меҳнат шартномаси давом эттирилади
  - маълум муддатга меҳнат шартномаси давом эттирилади (3 ой)

Билет №36

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Беморларни диспансер назоратидан утказишнинг асосий максади ва вазифалари нимадан иборат? Амбулатор-поликлиника муассасаларида "Диспансер кузатувининг назорат картаси" ким томонидан юритилади?
 3. 14-16 хафталик хомиладор аёл вирусли гепатит Б билан касалланди ва вафот этди. Ушбу холат кай курсаткичга тааълукли?
  - акушерлик билан бевосита боглик булган оналар улими
  - акушерлик билан билвосита боглик булган оналар улими
  - ўлим кўрсаткичи
  - перинатал ўлим
 4. Бугунги вақтда қайси тиббий ёрдам тури энг кўп маблағ талаб қилувчи тизим ҳисобланади? Кандай курсаткичлар шифохонада уринлар фондини эффектив фойдаланилаётганини курсатади?
 5. 2011й. 4 ёшли болага умрида биринчи бор "сурункали тонзилит" тащхиси куйилди. 2012й. ушбу касаллик хуружи билан бола оилавий поликлиника 4 маротаба мурожат этди. 2012й. неча маротаба "Аникланган ташхисларни руйхатга олиш стат талони" тулдирилиши шарт (+) ёки (-) белгиси билан.

Билет № 37

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг
 2. Сугурта тиббиети кандай молиялаштирилади, ва согликни саклашнинг кайси модели энг яхши хисобланади?
 3. Асосий замонавий контрацепция воситаларини айтинг.
 4. Кайси курсаткичлар амбулатор-поликлиника муассасалари фаолиятини характерлайди?
 5. 2 ешли бола 2012 йил давомида 3 марта уткир урта отит касаллигини утказди. 2012 йилда канча маротаба ва кандай килиб "Аникланган диагнозлар регистрацияси учун статистик талон" тулдирилади?

Билет № 38

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Кайси хужжатлар вактинчалик мехнатга яроксизликни тасдиклайди? Кайси учта функцияни вактинчалик мехнатга яроксизлик варакаси бажаради?
 3. Оилавий поликлиника, КВП фаолиятидаги 3 ешгача булган болани соглигини шакллантиришнинг энг самарали шакли кайси ва 1 ешгача булган болани патронажи сонини айтинг?
 4. Урта тиббиет ходимларини ишга кабул килиш коидалари кандай?
 5. Бирламчи. Иккиламчи. Учламчи. Профилактикани самарадорлигини бахоловчи курсаткичларни танланг: Курсаткичлар:
  1. Ногиронлик.
  2. Улим.
  3. Сурункали касалликларнинг асоратлиниш даражаси.
  4. Популяцияда соглом кишилар сонининг ортиши.
  5. Бирламчи касалланиш динамикаси.

Билет № 39

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак
 2. Доимий назорат талаб килувчи хужжатлар кайси? Кайси хужжатларга "1б" назорат карточкаси тулдирилади?
 3. Кайси маълумотларга асосланиб оилавий поликлиника, КВП фаолиятидаги болалар орасида профилактик ишлар самарасини бахолаш мумкин?
 4. Кайси курсаткичлар "муассасага оид контингент" профилактик куриклари камровини ва натижасини характерлайди?
 5. Тиббиет коллежида укиетган талаба укув жараенида уткир бронхит билан врачга мурожат килди. Врач талабага кандай хужжат бериши керак?

Билет № 40

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат
 2. Ишга кабул килаетганда кайси хужжатлар зарур? Ишга кабул килиш мумкин булган ешни айтинг.
 3. Врачлик-консультатив комиссияси ва врач- мехнат эксперт комиссиянининг функциялари нимадан иборат?
 4. Кайси курсаткичлар беморлар диспансеризациясисамарадорлигини характерлайди?
 5. Тумандаги ахолинингуртача йиллик сони 80 000 одам, улардан фертил ешдаги аеллар сони - 23 000. Профилактик курикдан утганлар фертил ешдаги аеллар сони - 19 000, шулардан 12 000 тасида ЭГКлар аникланган. "Тиббий курик натижасида ЭГК аникланган фертил ешдаги аеллар фоизи" курсаткичини хисоблаш учун юкоридагилардан кайси маълумот зарур?

Билет № 41

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Тиббиет муассасаларида онадан болага ВИЧ инфекцияни олдини олиш асосий тадбирларини айтинг.
 3. Шахар шифохонаси кабул булимининг функцияларини айтинг.
 4. Узбекистон Республикасида оналар улимининг асосий сабаблари кайси? Оналар улимини камайтиришнинг кандай йуллари бор?
 5. Тумандаги ахолининг уртача йиллик сони 800 000 одам. Йил буйича 750 000 касаллик руйхатга олинган, улардан 450 000 касаллик-умрида биринчи бор аникланган диагноз билан. Кайси курсаткичларни хисоблаш мумкин?

Билет № 42

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Ишга кабул килаетгандаги синов муддати канча булиши керак ва нима максадда берилади?
 3. Тез ва шошилинч тиббий ердам станцияларининг вазифалари нимадан иборат? Ахолининг тез тиббий ердамга мурожат килишга таъсир этувчи факторлар бор?
 4. Кайси курсаткичлар ахоли улимини характерлайди?
 5. Тумандаги ахолининг уртача йиллик сони 90 000 одам. Йил буйича 85 000 касаллик руйхатга олинган, улардан 47 000 касаллик-умрида биринчи бор аникланган диагноз билан. Кандай килиб умумий касалланиш курсаткичини хисоблаш мумкин?

Билет № 43

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Мехнат интизомини бузган ишчига нисбатан иш берувчи кандай жазо беришга хукуки бор? Кайси мехнат интизомини бузиш сабабсиз иш жойида булмаслик хисобланади?
 3. Кайси учта тиббий хисоб хужжати хомиладорлик ва тугрук кечишини тулик акс эттиради? Кайси тиббий хужжат тугрукхона/тугрук булимида чакалок учун юритилади?
 4. Кайси курсаткичлар уринлар фонди фаолиятини характерлайди? Уринлар айланишини ошириш учун кандай чоралар куриш мумкин?
 5. Тумандаги ахолининг уртача йиллик сони 90 000 одам. Йил буйича 85 000 касаллик руйхатга олинган, улардан 47 000 касаллик-умрида биринчи бор аникланган диагноз билан. Кандай килиб бирламчи касалланиш курсаткичини хисоблаш мумкин?

Билет № 44

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Иш берувчи ишчини мехнат шартномасини: ходимлар штатини кискариши сабабли, иш жойига нолойиклиги сабали, мехнат интизомини систематик равишда бузаетгани сабабли бекор килмокчилиги хакида качон огохлантириши керак?
 3. Оналар улими: тушунчаси, курсаткичи, даражаси. Оналар улимининг асосий сабаблари.
 4. Касаллик варакаси бераетганда даволовчи врач кандай асосий критерийларни инобатга олиши лозим? Умумий коидаларга асосан битта касаллик учун мехнатга лаекатсизлик варакаси кайси муддатга берилади?
 5. Тумандаги ахолининг уртача йиллик сони 80 000 одам, улардан фертил ешдаги аеллар сони - 23 000. Профилактик курикдан утганлар фертил ешдаги аеллар сони - 19 000, шулардан 12 000 тасида ЭГКлар аникланган. "Умумий ахоли сонидан фертил ешдаги аеллар фоизи" курсаткичини хисоблаш учун юкоридагилардан кайси маълумот зарур?

Билет № 45

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг
 2. ВИЧ-инфекциясининг кандай юкиш йуллари бор? Кайси туртта биологик суюклик юкори ВИЧ-инфекция концентрациясига эга?
 3. Дуне молиявий-иктисодий инкирози хакида тушунча.
 4. Ахоли умумий улим курсаткичи кайси формула ёрдамида аникланади? Узбекистонда умумий улим курсаткичи структурасида туртинчи уринни эгалловчи касалликлар синфи кайси?
 5. Туманда ахолининг уртача йиллик сони 90 000 киши. Улардан фертил ёшдаги аёллар сони 24 000. Профилактик курикдан утказилган 19 000 аёллдан 12000да ЭГ касаллик топилди. Юкоридагилардан фойдаланган холда кандай курсаткичларни аниклаш мумкин.

Билет 46

 1. Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 2. Тиббий ёрдам сифатини асосий таснифларни келтиринг; Ахолига тиббий ёрдам курсатиш сифтанини оширишга йуналтирилган асосий чора тадбирларни келтиринг
 3. Енг куп учрайдиган усма касаллиги локализацияси курсатинг. Бизнинг мамлакатимизда куп учрайдиган локализация кайси: Эркакларда ва аёлларда
 4. Сил касаллигини аниклаш максадида флюорографиядан утказиш лозим булган ахоли гурухини курсатинг
 5. Бола хомиладорликни 34-36 хафтасида 2600гр тана вазни билан тирик тугилди ва 5чи куни улди. Кандай курсаткичларни хиисобга олганда бу холат кулланилади.

Билет 47

 1. Миллий кадриятлар билан умумбащарий кадриятларни изохланг.
 2. Дунёда ва Узбекистонда сил билан боглик булган муаммолар ДОТС ва ДОТС+ дастурлари.
 3. Кандай тиббий ёрдам турлари лицензияланиши шарт
 4. Демографияда кандай асосий ахоли харакати турлари мавжуд? Ахолини механик харакати деганда нима тушунилади? СС тизимида ахолини механик харакати кандай урин тутади?
 5. Куйида келтирилган таснифларнинг кайси бири онкологик хизмат курсаткичига киради: "бир йилда улганлар сони" ва "беш йиллик яшаб колиш курсаткичи"?
  Мезонлар:
  * Ташхис куйилгандан сунг бир йил ичида улган беморлар фоизи
  * Ташхис куйилганд ан сунг беш йилдан куп яшаб колган беморлар фоизи
  * Касалликни ута кеч бокичларида аникланганлигини курсатади
  * Беморларни даволаш самарадорлигини курсатади

Билет 48

 1. Олий мажлисга сайловлар кандай тартибда утказилади?
 2. СС тизимида тиббий ёрдам сифат стандартларини амалиётга тадбик этиш кандай ахамиятга эга?
 3. Узбекистонда СС тизимини бюджет томонидан молиялаштирилиши.
 4. Гудаклар улими курсаткичи нимани англатади; сунги 20 йил ичида мамлакатимизда гудаклар улими тенденцияси кандай? Гудаклар улими тахлилида кайси касалликлар асосий урин тутади?
 5. Туманда ахолининг уртача йиллик сони 80 000 киши. Бир йил ичида руйхатга олинган касалликлар сони 75 000, улардан умрида биринчи бор аникланган ташхис билан - 45 000 касаллик. Умумий касалланишга нисбатан бирламчи касалланиш фоизини кандай аниклаш мумкин?

Билет 49

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Туман (шахар) Тиббиёт бирлашмасининг сметасини тайёрлаш.
 3. "Репродуктив саломатлик" тушунчаси нимани англатади? Репродуктив саломатлик элементлари.
 4. Тиббий фаолиятни молиялаштириш манбаалари.
 5. Туманда ахолининг уртача йиллик сони 80 000 киши, улардан фертил ёшидаги аёллар 23 000 нафар. Профилактик курикдан утган фертил ёшидаги аёллар 19 000 та, улардан 12 000 тасида ЭГ касалликлар аникланган. "Фертил ёшидаги аёлларни профилактик курик билан камраб олиш фоизи" курсаткичини хисоблашда кандай маълумотлар керак?

Билет 50

 1. Хозирги кунда Узбекистон кайси давлатлар билан узаро узвий алокаларини йулга куймокда?
 2. ВМ 29.03.2012 йил 91-сон ташкил этишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида" Карорида кандай асо"Тиббиёт муассаларининг моддий-техника базаси янада мустахкамлаш ва фаолиятни сий вазифалар Туман (шахар) Тиббиёт бирлашмаларига юклатилган
 3. Иктисодий ривожланган мамлакатларда хавфли усма касалликлари ахолини улим курсаткичида кандай урин тутган; мамлакатимизда иктисодий ривожланган мамлакатларга нисбатан онкологик касалликлар билан паст даражада касалланиши кандай омиллар билан боглик?
 4. Умумий тугилиш курсаткичи нимани характерлайди? Мамлакатимизда сунги 20 йил ичида ушбу курсаткич тенденцияси кандай ?
 5. Туманда ахолининг уртача йиллик сони 70 000 киши. Бир йил ичида руйхатга олинган касалликлар сони 65 000, улардан бирламчи касалланиш - 38 000. Фертил ёшдаги аёлларнинг 21 000 нафари профилактик курикдан утказилди, улардан 11 000 да ЭГ касалликлар аникланди. Юкоридагилардан фойдаланилган холда кандай курсаткичларни аниклаш мумкин?

Назад к списку