О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Ревматология ва нефрологияРевматология ва нефрология

Билет1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 2. Ювенил ревматоид артрит, клиникаси, диагностикаси
 3. Псориатик артритлар, диагностикаси , давоси
 4. Ревматик аортал порокларда ЭКГдаги узгаришлар
 5. Бемор А. 54 еш. Шикояти: унг тизза бугимида огрик, айникса юрганда, юк кутарганида, зина буйлаб кадам куйганда. Куп йиллар юк ташувчи булган. 4 йилдан бери касал. Умумий ахволи коникарли, юрганда унг томонга озрок оксайди. Унг тизза бугини озрок катталашган, харакат вактида кисирлаш эшитилади, яллигланиш белгилари йук. Бошка бугинларда, ички аъзоларда, тана хароратида, периферик конда узгариш йук.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Ревматизм - этиология ва патогенези, стрептококкнинг урни.
 3. Остеоартроз, этиопатогенези, клиникаси, давоси.
 4. Атрио-вентрикуляр блокада I, II даражасида ЭКГ узгаришлар; даволаш принциплари
 5. Бемор В 33 еш, тикувчи. Шикояти: кул майда бугимларида огрик, айникса кечаси азонга якин котиб колиши, терлаш, иш кобилиятини пасайиши. Уч йилдан бери касал, кийналса хам дори ичиб ишини бажариб юрган, охирги икки ойдан бери ишга боролмайди. Ахволи уртача, озгин. Кул майда бугинлари симметрик шишган. Махаллий харорати бор, кул бармоклари харакати чегараланган. Катта бугимларда ва ички аъзоларда деярли узгариш йук. Тана харорати 37,2. ЭЧТ - 40 мм/соат.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Ревматоид артрит, замонавий классификацияси, патогенези, давоси.
 3. Митрал клапан етишмовчилиги гемодинамикаси, клиникаси, текширув усуллари.
 4. Аортал порокларда ЭКГдаги узгаришлар
 5. Бемор Ш 18 еш. Шикояти: ишлаганда хансираш, юрак уриши. Ешлигидан бери тез - тез ангина хуруж килиб туради. Ахволи коникарли, бугинларда узгариш йук. Юрак чегараси чапга кенгайган, юрак чуккисида биринчи тон паст, аник систолик шовкин, упка артериясида иккинчи тон кучлирок. ЮУС 90 та, ритмик, кон босим 120/70 мм см.ус. упкада везикуляр нафас, корни юмшок, жигар катталашган.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Ревматизмнинг замонавий классификацияси, кичик ва катта критерийлари
 3. Систем васкулитларнинг замонавий давоси
 4. Юрак гликозидларини куллаш, таъсири, зарарли таъсири
 5. Бемор Т 16 еш. Шикоят килмайди. Харбийга чакирилганда юракда шовкин топилиб, аниклашга юборилган. 10 ешида ревматизм утказган. Ахволи коникарли, бугимларда узгариш йук. Юрак чуккисида турткиси кенг, биринчи тон кучли, диастолик шовкин. Упка артериясида иккинчи тон кучли.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Тизимли кизил бурича, этиопатогенези, клиникаси
 3. Ревматизмнинг замонавий давоси
 4. Ревматик митрал порокларда ЭКГда узгаришлар
 5. Бемор Б 18 еш. Касал булмаган, кариес тишлари бор. Харбийга чакирилган. Об - в: юрак чуккисида биринчи тон кучайган, иккинчи тон упка артериясида кучайган, юрак чуккисида диастолик шовкин пресистолик кучайиш билан, юрак чуккисида учинчи тон хам бор.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 6

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Тизимли склеродермия, клиникаси, давоси,
 3. Бехтерев касаллиги, патогенези, клиникаси, замонавий давоси
 4. НПВПлар классификацияси, таъсири
 5. Бемор М 40 еш, ревматизми бор, бициллин олиб юради, Хансираш охирги 2 йилда. Юрак чуккисида биринчи тон узгармаган, иккинчи тон аортада суст ва дагал систолик шовкин, уйку артериясига узатилади, Боткин нуктаси, юрак чуккисида диастолик шовкин бор. КБ 110/60.ЮУС 86, ритмик.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 7.

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. Аортал юрак пороклари, этиопатогенези, гемодинамик узгаришлар ва клиникаси
 3. Ревматоид артрит замонавий даволаш усуллари
 4. ССД критерийлари
 5. Бемор Б. 50 еш, ошпаз булиб ишлайди, вазни тула. Чап оеги бош бармогида огрик, кизариш, шиш, харакат чекланиши бошланган, туни билан ухлолмай врачга мурожаат килган.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 8

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Митрал клапан стенози, этиология, гемодинамик узгаришлар, клиникаси ва даволаш
 3. Реактив артритлар диагностикаси ва даволаш усуллари
 4. Ревматизм патоморфологияси
 5. Бемор М 40 еш, ревматизми бор, бициллин олиб юради, Хансираш охирги 2 йилда. Юрак чуккисида биринчи тон узгармаган, иккинчи тон аортада суст ва дагал систолик шовкин, уйку артериясига узатилади, Боткин нуктаси, юрак чуккисида диастолик шовкин бор. КБ 110/60.ЮУС 86, ритмик.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 9

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Ревматизм таъифи, замонавий классификацияси, лаборатор ва клиник белгилари
 3. Ревматоид артрит этиопатогенези, диагностик критерийлари, рентгенологик узгаришлар
 4. Ревматик митрал юрак нуксони, клиникаси ва даволаш
 5. Бемор А. 54 еш. Шикояти: унг тизза бугинида огрик, айникса юрганда, юк кутарганида, зина буйлаб кадам куйганда. Куп йиллар юк ташувчи булган. 4 йилдан бери касал. Умумий ахволи коникарли, юрганда унг томонга озрок оксайди. Унг тизза бугини озрок катталашган, харакат вактида кисирлаш эшитилади, яллигланиш белгилари йук. Бошка бугинларда, ички аъзоларда, тана хароратида, периферик конда узгариш йук.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет10.

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Бехтерев касаллиги, классификацияси, клиникаси
 3. Остеоартроз, клиник ва рентгенологик белгилари
 4. Ревматоид артрит клиникаси, бошка бугим касалликларидан фарки
 5. Бемор А. 19 еш. 20 кун илгари томоги кизариб, огриган. Кейинги 2 кун давомида тизза бугимларида ва тупигида шиш, огрик, кизариш, тана харорати ошиши, юракни тез уриб кетиши, холсизлик булган, Юрак тонлари бугик, чуккида киска систолик шовкин бор.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 11.

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Коксартроз клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари
 3. Ревматоид артрит базис давоси
 4. ССД, этиология, диагностик критерийлари ва давоси
 5. Бемор В 33 еш, тикувчи. Шикояти: кул майда бугинларида огрик, айникса кечаси азонга якин котиб колиши, терлаш, иш кобилиятини пасайиши. Уч йилдан бери касал, кийналса хам дори ичиб ишини бажариб юрган, охирги икки ойдан бери ишга боролмайди. Ахволи уртача, озгин. Кул майда бугинлари симметрик шишган. Махаллий харорати бор, кул бармоклари харакати чегараланган. Катта бугимларда ва ички аъзоларда деярли узгариш йук. Тана харорати 32,
 6. ЭЧТ - 40 мм/соат.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 12

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлиси қандай орган?
 2. Ревматизм профилактикси асослари, бирламчи, иккиламчи профилактикаси
 3. Митрал клапан етишмовчилиги, этиологияси, гемодинамикаси, клиник белгилари.
 4. Бириктирувчи тукима систем касалликларида пульстерапия
 5. Бемор Р 28 еш, футболчи. Футбол куп уйнаганда, харакат купайганда хаво етишмаслик, хансираш безовта килиб уйин майдонини ташлаб кетишига мажбур булган. Кон босими 120/80, ички аъоларда узгаришлар йук, ЭКГ да ST изолинияга якинлашган, ЮУС 100та бир минутда. Бир хафта олдин шамоллаш утказиб, даволанган.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет13

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Тизимли кизил бурича диагностик критерийлари, даволаш асослари
 3. Бехтерев касаллиги клиник ва рентгенологик белгилари
 4. Псориатик артрит, этиологияси, клиникси ва давоси
 5. Бемор В 33 еш, тикувчи. Шикояти: кул майда бугинларида огрик, айникса кечаси азонга якин котиб колиши, терлаш, иш кобилиятини пасайиши. Уч йилдан бери касал, кийналса хам дори ичиб ишини бажариб юрган, охирги икки ойдан бери ишга боролмайди. Ахволи уртача, озгин. Кул майда бугинлари симметрик шишган. Махаллий харорати бор, кул бармоклари харакати чегараланган. Катта бугимларда ва ички аъзоларда деярли узгариш йук. Тана харорати 32,2. ЭЧТ - 40 мм/соат.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет14

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Гоноартроз, клиника, диагностика ва давоси
 3. Аортал клапан етишмовчилиги, этиологияси, гемодинамика, клиникаси
 4. Реактив артритларни даволаш усуллари
 5. Бемор Ш 18 еш. Шикояти: ишлаганда хансираш, юрак уриши. Ешлигидан бери тез - тез ангина хуруж килиб туради. Ахволи коникарли, бугинларда узгариш йук. Юрак чегараси чапга кенгайган, юрак чуккисида биринчи тон паст, аник систолик шовкин, упка артериясида иккинчи тон кучлирок. ЮУС 90 та, ритмик, кон босим 120/70 мм см.ус. упкада везикуляр нафас, корни юмшок, жигар катталашган.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 15

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. ССД, диагностик критерийлари ва замонавий даволаш асослари
 3. Ревматик аортал юрак нуксони, гемодинамикаси ва клиникаси
 4. Остеоартроз , этиопатогенези, клиникаси, клиник-рентгенологик боскичлари, даволаш усуллари.
 5. Бемор Т 16 еш. Шикояткилмайди. Харбийга чакирилганда юракда шовкин топилиб, аниклашга юборилган. 10 ешида ревматизм утказган. Ахволи коникарли, бугимларда узгариш йук. Юрак чуккисида турткиси кенг, биринчи тон кучли, диастолик шовкин. Упка артериясида иккинчи тон кучли.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 16

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Рейтер касаллиги диагностикаси ва даволаш
 3. Ревматоид артрит бугим тури клиникаси ва рентгенологик белгилари
 4. Уткир ревматик иситма ЭКГ белгилари
 5. Бемор М 40 еш, ревматизми бор, бициллин олиб юради, Хансираш охирги 2 йилда. Юрак чуккисида биринчи тон узгармаган, иккинчи тон аортада суст ва дагал систолик шовкин, уйку артериясига узатилади, Боткин нуктаси, юрак чуккисида диастолик шовкин бор. КБ 110/60.ЮУС 86, ритмик.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 17

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Митрал стенози, этиологияси, гемодинамик узгаришлар, диагностикаси, жаррохлик усулига курсатмалар
 3. Подагра этиопатогенези, классификацияси ва клиникаси
 4. Ревматоид артрит, бугим тури ва рентгенологик белгилари
 5. Бемор Б. 50 еш, ошпаз булиб ишлайди, вазни тула. Чап оеги бош бармогида огрик, кизариш, шиш, харакат чекланиши бошланган, туни билан ухлолмай врачга мурожаат килган.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 18.

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Инфекцион эндокардит, этиопатогенези, клиник куринишлари, диагностика ва давоси
 3. Остеохондрозлар, этиопатогенези, клиникаси , диагностика ва давоси
 4. Ревматизм, хомиладорлик масалалари
 5. Бемор М 40 еш, ревматизми бор, бициллин олиб юради, Хансираш охирги 2 йилда. Юрак чуккисида биринчи тон узгармаган, иккинчи тон аортада суст ва дагал систолик шовкин, уйку артериясига узатилади, Боткин нуктаси, юрак чуккисида диастолик шовкин бор. КБ 110/60.ЮУС 86, ритмик.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет19.

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Подагрик криз, мойиллик тугдирувчи омиллар, клиникаси, шошилинч терапия
 3. Реактив артритлар замонавий классификацияси, диагностик критерийлари
 4. Ревматизм замонавий классификацияси, диагностика, даволаш усуллар.
 5. Бемор А. 54 еш. Шикояти: унг тизза бугинида огрик, айникса юрганда, юк кутарганида, зина буйлаб кадам куйганда. Куп йиллар юк ташувчи булган. 4 йилдан бери касал. Умумий ахволи коникарли, юрганда унг томонга озрок оксайди. Унг тизза бугини озрок катталашган, харакат вактида кисирлаш эшитилади, яллигланиш белгилари йук. Бошка бугинларда, ички аъзоларда, тана хароратида, периферик конда узгариш йук.
  Диагнозингиз, текширув ва даво чораларингиз

Билет 20.

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Тизимли кизил буричани активлик даражасини аниклашда клиник ва лаборатор курсаткичлар таърифи
 3. Юрак гликозидлар интоксикацияси, сабаби, омиллари, клиникаси,диагностикаси, давоси
 4. Ревматоид артритда кулланиладиган физиотерапевтик муолажалар
 5. 47 ёшли бемор Р. озгина харакатланганда хансираб колишдан, бош огриги ва уйкучанликдан шикоят килади. Анамнезида куп йиллардан бери оз микдорда балгам ажралиш, йуталиши аникланган. Бир йил илгари конида гемоглобин ва эритроцитлар купайганлиги аникланган. Объектив курилганда семизлик аникланган, лаблари, кузлари кукарган, упкада диффуз курук ва нам хириллашлар эшитилади. Юрак тонлари эшитилиши паст, упка артериясида II тон кучайган, ЭКГ да II, III ва АVL да "Р" тиши юкори, кондаги эритроцитлар сони 5,5 , рентген усули билан текширилганда упка артерияси ёйининг кенгайганлиги аникланган.
  Беморга кандай ташхис куйилса тугри булади?
  Кандай усул билан даволаш керак?

Билет 21.

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Ревматоид артрит висцерал тури, таърифи, клиник куринишлари, даволаш асослари
 3. Сурункали юрак етишмовчилиги, этиопатогенези, клиник белгилари, даволаш усуллари
 4. Юрак порокларида хомиладорлик масалалари
 5. Бемор А. 19 ёш, 20 кун олдин томогида огрик булиб кизариш булган. Кейинги 2 кун давомида тизза бугимларида ва тупигида шиш, огрик, кизариш пайдо булган, тана харорати ошган, юраги тез уриб турибди, холсизлик. Иккала тизза бугимида ва тупикда бир оз шиш бор. Харакат чегараланган. Юрак тонлари бугик, чуккисида киска систолик шовкин бор.
  Сизнинг диагнозингиз, маслахатингиз

Билет 22

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Ревматизм патоморфологияси
 3. Ревматоид артрит замонавий давоси
 4. Остеоартроз клиникаси, давоси
 5. Бемор В. 25 ёш, болалигида тез-тез ангина безовта килиб турган, аммо даволанмаган. Кейинги 10-15 кун давомида юрагини тез уриши, тез чарчаш, харсиллаш хамда оёк-кул майда бугимларида огрик безовта килаяпти. Об-в: юрак чегараси чапга кенгайган, чуккисида I тон суст, дагал систолик шовкин бор, у култик остига узатиляпти. ЮУ-100 та ритмик.
  Диагноз тугрисида фикрингиз ва даволаш чоралари

Билет 23

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Систем васкулитлар таърифи, классификацияси.
 3. ССД, диагностик критерийлари, замонавий даволаш усуллари
 4. Реактив артритлар, этиопатогенези, диагностик критерийлар
 5. Бемор Б., 18 ш, харбийга чакирилувчи. Болалигида касал булмаган. Тишларида кариес бор. Шикояти йук. Об-в: юрак чуккисида 1 тон кучайган, П тон упка артериясида кучайган, юрак чуккисида диастолик шовкин пресистолик кучайиш билан, юрак чуккисида Ш тон хам бор.
  Сизнинг диагнозингиз, маслахатингиз.

Билет 24

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Подаграни даволашда кулланиладиган дори гурухлари
 3. Аортал пороклар этиопатогенези, гемодинамик узгаришлар ва давоси
 4. Бехтерев касаллиги, клиник белгилари
 5. Бемор И-а 45 ёш. 3 та боласи бор, хомиладорликда безовта булмаган. Болалигида ревматизм билан руйхатда булган, бициллин олган. Кейинги 2-3 йил давомида юрагини тез уриши, тез чарчаши, гохида оёгида шиш, нафас сикиши безовта килади. Об-в: лаблари кукарган, оёги юзида шиш бор. Юрак фаолияти аритмик, чуккисида 1 тон суст, упка артерияси П тон кучайган, П тон аортада сустрок, чуккисида систоло-диастолик шовкин бор. ЮУ-102 та, аритмик. Пульс етишмовчилиги 10-14 та, КБ 160/70 мм.сим.уст. жигар - 3-4 см чиккан.
  Диагнозингиз, режангиз.

Билет 25

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Бириктирувчи тукима тузилиши, унинг организмда тутган урни
 3. Дерматомиозит, этиопатогенези, критерийлари, даволаш асослари
 4. Остеоартроз, рентгенологик белгилари
 5. Бемор А., 27 ёш. Анамнезида ревматизм бор. Кейинги 1 йил давомида юрагида огрик, юрагини уриши, тез чарчаш безовта килаяпти. Об-в: юрак чегараси чапга кенгайган. Юрак чуккисида 1 тон бир оз кучайган, П тон аортада жуда суст. Боткин нуктаси (-) сида, аортада диастолик шовкин бор, у юрак чуккисида кучаяди. КБ 110/50 мм.сим.уст. Р - 78 та ритмик.
  Диагнозингиз, текшириш ва даволаш режангиз.

Билет 26.

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Бехтерев касаллиги, клиник турлари
 3. Реактив артритлар, клиник фарки, даволаш асослари
 4. Бириктирувчи тукима систем касалликларининг замонавий давоси
 5. Бемор М., 40 ёш, анамнезида ревматизм бор, бициллин олиб юрган. Кейинги 2 йил давомида хансираш, тез чарчаш безовта килади. Об-в: юрак чегараси чапга кенгайган. Юрак чуккисида 1 тон узгармаган, П тон аортада бир оз суст, аортада систолик дагал шовкин бор, у уйку артериясига узатилаяпти, аорта, Боткин нукта (-) сида, юрак чуккисида диастолик шовкин бор. КБ 100/60 мм.сим.уст. Ри - 86 та 1: ритмик.
  Диагнозингиз, аниклаш ва даволаш режангиз

Билет 27.

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Тизимли кизил бурича этиопатогенези, гемодинамик узгаришлар, клиник белгилари, замонавий диагностикаси
 3. Иммунодепрессив дориларни ревматологияда кулланиши
 4. Остеоартрозларнинг клиник - рентгенологик боскичлари
 5. Бемор У-ва, 28 ёш. Шикоятлари кул, оёк майда бугимларида огрик. Эрталаблари котишлик. Охирги йилларда бугинлари ташки куринишининг узгарганлиги. Хасталик тахминан 6 йиллар чамаси, кул бармок бугинларда огрик, шиш пайдо булди, тахминан 1 ойлар сакланиб, утиб кетди. Лекин бир йилларда бу хол кайталанди ва узича утиши кийинлашди. Кейинги йилларда шу шикоят билан ортофен, ибупрофен ичиб юради. Охирги йилларда эрталаблари кул панжа бугинларида харакат чегараланган. Бирор соатларда ёзилиб кетади. Курганда: кул майда бугинларда деформация - йугонлашишган, тери ранги узгарган. Колган бугинларда узгариш йук. Упкада нафас везикуляр. Юрак тонлари меъёрида, АБ 120/70, ритмик 1 мин 76 та. Корин юмшок, жигар, талок меъёрида. Бемор ташхиси ва уни тасдиклаш учун нималар керак.

Билет 28.

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Бехчет касаллиги, этиопатогенези, киникаси ва давоси
 3. СКВ, этиопатогенези, клиникаси, замонавий давоси
 4. Митрал клапан етишмовчилиги, гемодинамик узгаришлар, клиникаси.
 5. Бемор А-в 30 ёш. Шикоятлари: бутун тана бугимларида огрик, котишлик, кул панжа бугинлари, тирсак бугими, тупикк бугинларининг узгарганлиги, йутал, тез-тез шамоллаш. Хасталик куп йиллардан бери. Асосий кул панжа бугинларда огрик билан бошланади. Кейинчалик хасталик билак, тупик буйинларини хам юз ичига олди. Охирги 3 йилларда беморда тана хароратининг вакти-вакти билан кутарилиши, йутал безовта килади. Юрганда харсиллайди. Оёкларда огрик хисобига юриши кийин. Курганда: панжа бармоклар кийшайиб кетган, билак, тупик бугинлар йугонлашган. Упкада нафас везикуляр, орка, пастки сегментларда жарангли крепитация. Юрак иши сокин, тонлар бугикрок эшитилади. Корин юмшок, жигар, талок катталашган. Бемор диагнози, уни тасдиклаш учун нималарни лойик курасиз

Билет 29.

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб беринг?
 2. Такаясу касаллиги, этиопатогенези, клиникаси, давоси
 3. Псориатик артритлар критерийлари, замонавий давоси
 4. Ревматизмда патоморфологик узгаришлар.
 5. Бемор А-ва 56 ёш. Шикоятлари: тизза бугинларида огрик, утириб турганда огрик айникса зураяди. Вакти-вакти билан тизза бугинларида бир оз шишлик пайдо булади. Огрик зурайганда бемор реопирин ичади. Курганда ахволи урта, тери ранглари тоза, тизза бугинлари бир оз йугонлашган, айникса унг томонда, харакат чегараланган, огрикли. Харакат пайтида бугинларда кирсиллаш шовкини бор. Упкада нафас везикуляр. Хириллашлар йук, юрак чегаралари меъёрида, тонлар саканган, кушимча шовкинлар йук. АД 110/70, Рs 76 та. Корин юмшок, жигар, талок меъёрида. Бемор диагнози ва уни даволаш усуллари, диагнозни тасдиклаш учун нима текширишлар утказиш керак.

Билет 30.

 1. Мафкура нима?
 2. Гранулемтоз Вегенера, этиопатогенез, клиникаси ва давоси
 3. Тизимли кизил бурича, замонавий даволаш асослари
 4. Ревматизмда ЭКГдаги узгаришлар
 5. Бемор А., 27 ёш. Анамнезида ревматизм бор. Кейинги 1 йил давомида юрагида огрик, юрагини уриши, тез чарчаш безовта килаяпти. Об-в: юрак чегараси чапга кенгайган. Юрак чуккисида 1 тон бир оз кучайган, П тон аортада жуда суст. Боткин нуктаси (-) сида, аортада диастолик шовкин бор, у юрак чуккисида кучаяди. КБ 110/50 мм.сим.уст. Р - 78 та ритмик.
  Диагнозингиз, текшириш ва даволаш режангиз.

Билет 31.

 1. Узбекистон республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Сурункали гломерулонефрит, этиопатогенез, клиникаси ва давоси
 3. Подаграда буйракнинг зарарланиши
 4. Хомиладорликда сийдик йуллари инфекцияси
 5. Беморни бугимлардаги огриклар безовта килади, юзида эритематоз узгаришлар, сийдикда оксил
 6. 65 промил, лейкоцит узгарган 20-25/1, гиалин цилиндр 5-6 / кайси касаллик кузда тутилган

Билет 32

 1. Узбекистон республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Буйрак касалликлари фармакотерапияси
 3. Кандли диабетда буйракнинг зарарланиши
 4. Уткир ва сурункали пиелонефритларни даволашда антибактериал терапия
 5. Бемор 22 ешда ангина Билан огриб даволанмаган, 2 хафтадан кейин шишлар пайдо булган, бош огриши, КБ 160/95 мм.сим.уст., диагноз

Билет 33

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Нефролитиаз
 3. СКВ да буйракнинг зарарланиши
 4. Уткир буйрак етишмовчилиги
 5. 12. Бемор 28 еш, шикоятлари бош огриши, юзида шиш ва сийдигини гушт ювиндиси рангида келиши, анамнезидан сурункали тонзиллит. Юкоридаги шикоятлари совук сувдв чумилгандан сунг 1 хафта утиб пайдо булган. Нв 130, эр.- 4, лей.-9,7;ЭЧТ-26мм/соат: Тахминий ташхис:

Билет 34

 1. Терроризм нима?
 2. Сурункали пиелонефрит, этиопатогенез, клиника ва давоси
 3. Ревматоид артритда буйракнинг зарарланиши
 4. Буйрак физиологияси ва морфологияси
 5. Бемор К. 30 еш.4 йилдан бери артериал гипертония Билан касалланган. Кон босими 220/120 см устуни.Сийдик тахлили: солиштирма огирлиги 1012. оксил 1,98%о.лейкоцит 2-3/1.узгарган эр-т 5-7/1, донадор цилиндрлар 3-4/1. узгарган эритроцит 5-7/1, донадор цилиндрлар 3-4/1, Зимницкий синамасида сийдик солиштирма огирлиги 1012-1014. Тахминий ташхис:

Билет 35

 1. Бузгунчи гояларга кандай гоялар киради?
 2. Уткир гломерулонефрит
 3. ССД да буйракнинг зарарланиши
 4. Нефрологик касалликларда ГКС ва иммунодепрессантларнинг куллланилиши
 5. Бемор 23 ёшда .бош огриши, куз хиралашиши, холсизлик.3 йил аввал шамоллашдан кейин юзда ва оёкларда шишлар пайдо булган, ёзда утиб кетган. ангина утказгандан кейин ахволи огирлашган.Кон босим 180/110мм.см.ус.Тери ости каватларида шиш, сийдик анализи зичлиги1006, оксил 1,65%о.лей.5-6/1. эр.узгарган 8-10/1, гиалин цилиндрлар 2-3/1, донадор 1-2/1.Диагноз

Билет 36.

 1. Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 2. Сурункали гломерулонефрит, этиопатогенези, клиникаси, давоси
 3. Подаграда буйракнинг зарарланиши
 4. Гемодиализ, гемодиализга курсатмалар
 5. Бемор К.30 ёш 4 йилдан бери артериал гипертония билан касалланган.Кон босими 220/120 мм.с.у. Сийдик тахлили солиштирма огирлиги-1012, оксил-1,98%о.Лей-2-3/1.узгарган эритроцит 5-7\1. донадор цилиндрлар 3-4\1.Зимнмцкий синамасида сийдик солиштирма огрилиги 1012-1014. Тахминий ташхис.

Билет 37.

 1. Миллий кадриятлар билан умумбащарий кадриятларни изохланг.
 2. Буйрак касалликлари семиотикаси
 3. Уткир буйрак етишмовчилиги
 4. Буйрак амилоидози
 5. Бемор М.28 ёш шикоятлари: бош огриши, юзида шиш ва сийдигини гушт ювиндиси рангида келиши, анамнезида сурункали тонзиллит юкоридаги шикоятлари совук сувда чумилгандан сунг 1 хафта утиб пайдо булган. Нб 130, эр-4, лейк (.7 ЭЧТ 26 мм/ с .Тахминий ташхис

Билет 38.

 1. Олий мажлис сайловлари кандай тартибда утказилади?
 2. Буйрак касалликларида текширув усуллари
 3. Систем васкулитларда буйрак зарарланиши
 4. Буйракни кучириб утказишга курсатмалар
 5. Бемор К. 30 еш 4 йилдан буен артериал гипертония билан касалланган. Кон босими 220\120 мм. С.у. Сийдик тахлили: солиштирма огирлиги - 1012, оксил - 1,98 % лейк 2-1/1, узгарган эритроцит 5-7/1, донадор цилиндрлар 3-4 /1. Зимницкий синамасида сийдик солиштирма огирлиги 1012-1014. Тахминий ташхис

Билет 39.

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Уткир гломерулонефрит, классификацияси, клиник шакллари
 3. Буйрак поликистози, диагностикаси
 4. Гипертония касаллигида буйракнинг зарарланиши
 5. Бемор М-в, 17 ёш, тез-тез сурункали фарингит ва тонзиллит хуружлари билан даволаниб юради. 10 кун бурун кайта тонзиллит хуружи булган. Орадан 9 кун утгач белда огрик, огирлик пайдо булган. Бемор курилганда ахволи яхши, тери ранглари тоза. Оёкда шишлар йук, упкада нафас ва юрак иши сокин, корин юмшок, жигар, талок меъёрида. Буйрак кулга илинмайди. АД 110/70. Конда узгаришлар йук. Сийдик: нисбий огирлик 1018, белок 0,066%, - 1-2, эрит 10-15 гиалин цилиндрлар 3-4 бир доирада. Бемор диагнози устида фикрингиз, кандай даволайсиз.

Билет 40.

 1. Хозирги кунда Узбекистон кайси давлатлар била узаро узвий алокаларини йулга куймокда?
 2. Пиелонефритлар этиопатогенези, замонавий классификацияси
 3. Сурункали буйрак етишмовчилиги, клиникаси, давоси
 4. Дори нефропатияси
 5. Бемор Л-в, 17 ёш, 20 кунлар бурун уткир фаолликуляр ангина утказган. Даволанган, тузалган. Лекин 3 кунлар бурун ахволи ёмонлашган, бош огриги, бир оз куз тиниши бор, юзи ва ковок остида шиш. Оёкларни осилтириб утиргандан сунг оёк кийимга сикиши кийинрок. Белда огирлик бор. Курганда: бемор ранги окрок, оёклари, ковок ости шишганрок. РИ режими 1 мин 60. АБ 150/100. Упкада нафас везикуляр, хириллашлар йук. Юрак иши сокин, корин юмшок, жигар, талок меъёрида. Конда Нв 100 г/л, эр-т 3 млн. ранг курсаткичи - 0,9, - 8,0 минг, СОЭ 12 мм/соат. Сийдик нисбий огирлиги - 1020, белок 0,099% - 3-5, эр 15-20, гиалин цилиндрлар 1-2.
  Бемор диагнози устида фикрингиз, кандай чора курасиз.

Билет 41.

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Сурункали гломерулонефритнинг базис давоси
 3. Хомиладорларда сийдик йуллари инфекцияси келтириб чикарувчи омиллар ва давоси
 4. Гемодиализга курсатмалар
 5. Бемор Н-в, 21 ёш. 4 хафта бурун ОРЗИ утказган, унда даволанган, тузалган, ишга кетган. 1 хафтада ОРЗИ кайталаган, яна уйда даволанган. 1 хафтадан сунг тайин ишга кетган. 2кундан бери ахволи ёмон. Тусатдан бош огриги, бош айланиши бошланган, кунгил айниш бор. Белда огирлик бор. Шу билан мурожаат килган. Курганда: тери ранглари окиш, консиз, лимфобезлар катталашган. Упкада нафас везикуляр, орка пастки сегментда хул хириллашлар. Юрак иши секин, ЮУС 1 мин 92 та, АБ 160/120, юрак чегаралари меъёрида, тонлар суст эшитилади, корин юмшок, жигар катталашмаган, оёкларда шиш. Кон: 100 г/л, эр 3,1 млн, лей - 7,9 минг, ранг курсаткичи 0,9; СОЭ - 20 мм/соат. Сийдик нисбий огирлик 1021, оксил - 0,099; ___ 1-3, эр - 22-31. Гиалин доначали цилиндр 3-5.
  Бемор диагнози устида фикрингиз ва даволаш усуллари

Билет 42

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Нефротик синдром, патогенези, давоси
 3. Сурункали пиелонефрит, классификацияси , давоси
 4. Сийдик-тош касаллиги, этиопатогенези, давоси
 5. Бемор Д-а, 19 ёш. 18 ёшда турмушга чиккан, хомиладор, хомила 10 хафта, охирги 1 хафтада беморда холсизлик, иситма. Тана харорати титрок билан кутарилади, куюк, ёпишкок, совук тер билан тушади. Бу хол кунига 2-3 бор такрорланади. Иштаха йук. Белда огрик бор. Курганда тери курук, ранглари оддий. Оёкларда шишилар йук. Упкада нафас везикуляр. Юрак иши сокин. Тонлар сакланган. КБ 120/70 мм. Корин юмшок, жигар, талок меъёрида. Кон: Нв 120 г/л, эр - 4,0 млн; - 12 минг, СОЭ 35 мм/соат. Сийдик сол.огирлиги - 1022, тиник - 30-50, эрит - 1-5, эп - 0-1. Бемор диагнози устида фикрингиз, каерда ва кандай дорилар билан даволаниши керак

Билет 43

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Иккиламчи пиелонефрит, келиб чикиш сабаблари,давоси
 3. Склеродермик буйрак, клиникаси, давоси
 4. Сурункали буйрак етишмовчилиги, терминал боскичи
 5. Бемор Т-а, 30 ёш, тез-тез шамоллаб юрган. Шамоллаш титрок билан кутарилувчи иситма, харорат тушиши совук тер билан утган. Белда огрик булади. Охирги 2 йил КБ тез-тез ошиб кунгли айнаб, холсизлик, камконлик безовта килади. Диагнозингиз, тасдиклаш учун нима текширишлар утказиш керак, хомила мумкинми

Билет 44

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушунасиз?
 2. Буйрак касалликлари семиотикаси
 3. Уткир буйрак етишмовчилиги, клиникаси, давоси
 4. СКВ да буйрак зарарланиши, давоси
 5. Бемор Б. 27 ёш. Беморда ёшликдан бери тез-тез бурни конайди, бош огриги, бош айланиши безовта килади. Охирги 3-4 йилларда холсизлик купайган, эрталаб ковок остиларида шиш пайдо була бошлаган, КБ тез-тез ошиб туради, кузи хиралашган.
  Беморга диагноз куйинг, тасдиклаш учун нима килиш керак.

Билет 45

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Симптоматик гипертониялар патогенези
 3. Сийдикни лаборатор теширув усуллари
 4. Сурункали гломерулонефрит, этиологияси, клиника ва давоси
 5. Бемор У-ва, 23 ёш. 4 ёшида уткир гломерулонефрит утказган. Шифохонада даволанган. Шундан бери тез-тез айникса эрталаб ковок ости салкиган булиб туради. Сийдикда топиладиган узгаришлар, тананинг шишиши билан шифохоналарда даволаниб чиккан. Охирги йилларда КБ ошади, холсизлик, кунгил айнаш, огизда бемазалик, терини кичишиши безовта килади. Курганда: бемор ранги захил, консиз, тери курук, кашиган излар бор. Ковок остилари салкиган. Упкада нафас везикуляр, юрак иши сокин. Тонлар сакланган. АБ 180/120 мм. Корни юмшок, жигар ковирга сахнида, талок меъёрида. Беморга диагноз куйинг, тасдиклаш учун кандай текширишлар кераклигини айтинг.

Билет 46.

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Буйрак амилоидози, клиникаси, давоси
 3. СКВда буйрак зарарланиши, давоси
 4. Буйрак касалликлрида пархез
 5. Бемор Х-ва, 30 ёш. Беморда куп йиллардан бери КБ ошиб юради, тахминан 23 ёшларидан бери. Шу йиллар давомида КБ ошишидан таблеткалар ичиб юради. Текширилганда сийдикда доимо оксил бор дейишади. Курганда ахволи хасталик буйича нормал. Тери ранглари тоза. Упкада нафас везикуляр, хириллашлар йук. Юрак иши сокин. Рив ритм 1 мин 80 та, КБ 150/110. Корин юмшок, жигар, талок меъёрида. Текширганда конда Нв 100 г/л,эр 3 млн. - 6,4 минг, СОЭ - 11 мм/соат. Сийдик нисбий огирлиги 1021, оксил - 0,099%. - 1-2 эр 2-4. Гиалин ва доначали цилиндрлар. Бемор ташхиси ва уни кайси касалликдан ажратиш кераклиги, диагнозини аниклаш учун кандай текширишлар утказиш керак.

Билет 47.

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Буйракнинг анатомияси
 3. Асоратсиз уткир гломерулонефрит, давоси
 4. Буйрак усмалари, диагностикаси.
 5. Бемор 28 еш, шикоятлари бош огриши, юзида шиш ва сийдигини гушт ювиндиси рангида келиши, анамнезидан сурункали тонзиллит. Юкоридаги шикоятлари совук сувдв чумилгандан сунг 1 хафта утиб пайдо булган. Нв 130, эр.- 4, лей.-9,7;ЭЧТ-26мм/соат: Тахминий ташхис:

Билет 48.

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Уткир гломерулонефритнинг типик куринишлари
 3. Буйрак тубуркулези
 4. Буйрак касалликларида антибактериал даво
 5. Бемор 23 ёшда .бош огриши, куз хиралашиши, холсизлик.3 йил аввал шамоллашдан кейин юзда ва оёкларда шишлар пайдо булган, ёзда утиб кетган. ангиа утказгандан кейин ахволи огирлашган.Кон босим 180/110мм.см.ус.Тери ости каватларида шиш, сийдик анализи зичлиги1006, оксил 1,65%о.лей.5-6/1. эр.узгарган 8-10/1, гиалин цилиндрлар 2-3/1, донадор 1-2/1.Диагноз

Билет 49.

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Геморрагик васкулитларда буйрак зарарланиши
 3. Сурункали пиелонефритнинг антибактериал давоси
 4. Сийдик-тош касалликлар этиопатогенези
 5. Бемор М-в, 17 ёш, тез-тез сурункали фарингит ва тонзиллит хуружлари билан даволаниб юради. 10 кун бурун кайта тонзиллит хуружи булган. Орадан 9 кун утгач белда огрик, огирлик пайдо булган. Бемор курилганда ахволи яхши, тери ранглари тоза. Оёкда шишлар йук, упкада нафас ва юрак иши сокин, корин юмшок, жигар, талок меъёрида. Буйрак кулга илинмайди. АД 110/70. Конда узгаришлар йук. Сийдик: нисбий огирлик 1018, белок 0,066%, - 1-2, эрит 10-15 гиалин цилиндрлар 3-4 бир доирада. Бемор диагнози устида фикрингиз, кандай даволайсиз

Билет 50.

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб беринг?
 2. Сурункали гломерулонефритлар, классификацияси, замонавий давоси
 3. Буйрак амилоидози, клиникаси
 4. Буйрак-тош касаллиги, этиопатогенези, клиникаси.
 5. Бемор Н-в, 21 ёш. 4 хафта бурун ОРЗИ утказган, унда даволанган, тузалган, ишга кетган. 1 хафтада ОРЗИ кайталаган, яна уйда даволанган. 1 хафтадан сунг тайин ишга кетган. 2кундан бери ахволи ёмон. Тусатдан бош огриги, бош айланиши бошланган, кунгил айниш бор. Белда огирлик бор. Шу билан мурожаат килган. Курганда: тери ранглари окиш, консиз, лимфобезлар каттлашган. Упкада нафас везикуляр, орка пастки сегментда хул хириллашлар. Юрак иши секин, ЮУС 1 мин 92 та, АБ 160/120, юрак чегаралари меъёрида, тонлар суст эшитилади, корин юмшок, жигар катталашмаган, оёкларда шиш. Кон: 100 г/л, эр 3,1 млн, лей - 7,9 минг, ранг курсаткичи 0,9; СОЭ - 20 мм/соат. Сийдик нисбий огирлик 1021, оксил - 0,099; ___ 1-3, эр - 22-31. Гиалин доначали цилиндр 3-5.
  Бемор диагнози устида фикрингиз ва даволаш усуллари

Назад к списку