О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

РабиологияБилет № 1

 1. Кутиришда ахолига махсус ёрдамни ташкилий асослари.
 2. Кутириш тўгрисида асосий тушунчалар.
 3. Кутириш вирусини юкадиган йуллари
 4. Бемор 42 ёшда, белига таёк билан зарба урилиб тан жарохати олди. Шикоятлари умуртка погонаси бел кисмида огрикларга, огрикларнинг озгина харакатларда кучайишига. Кўрикда: III - IV бел умурткалари сохасида шиш ва гематома аникланади. Пальпацияда кескин огрик аникланади, айникса огриклар белнинг ўнг томони узун мушаклари бўйича кучли. Умуртка ўки бўйича юклама симптоми умурткада манфий. Сизнинг диагнозингиз?

Билет № 2

 1. Кутириш вирусини организмда йуналиш йуллари.
 2. Кутириш вируси манбалари.
 3. Копиб олинган беморларни кўрикдан кандай ўтказилади.?
 4. 19 ёшли бемор тез югураётиб тиззаси билан тош тўсикга урилди. Тизза бугимида кучли огрик сезди. Оёк сохасидаги огрик ва таянч йўклиги сабабли мустакил тура олмади. Тизза бўгимида фаол ёзилиш йўк, пассив харакат сакланган. Бўгим шишган, тизза копкоги юкорига силжиган. Пальпацияда тизза копкоги пастида чукурлик аникланади, соннинг тўртбошли мускули кискарганда юмшик тўкималарда тонус йўк. Икала тизза бўгими рентгенограммасида жарохатланган томонда тизза копкогининг юкори жойлашиши аникланди. Бошка ўзгаришлар йўк. Сизнинг диагнозингиз?

Билет № 3

 1. Тишланган ярани тозаланиши кандай бажарилади?
 2. Тишланган ярани кайси сохаларда тикиш мумкин ва кайси максад билан?
 3. Кутириш касаллиги инкубацион даврида кайси аломатлар кузатилиши мумкин?
 4. 19 ёшли бемор тез югураётиб тиззаси билан тош тўсикга урилди. Тизза бугимида кучли огрик сезди. Оёк сохасидаги огрик ва таянч йўклиги сабабли мусакил тура олмади. Тизза бўгимида фаол ёзилиш йўк, пассив харакат сакланган. Бўгим шишган, тизза копкоги юкорига силжиган. Пальпацияда тизза копкоги пастида чукурлик аникланади, соннинг тўртбошли мускули кискарганда юмшик тўкималарда тонус йўк. Икала тизза бўгими рентгенограммасида жарохатланган томонда тизза копкогининг юкори жойлашиши аникланди. Бошка ўзгаришлар йўк. Сизнинг диагнозингиз?

Билет № 4

 1. Кутириш даврини клиник манзараси кандай намоён булади?
 2. Кутириш даврини клиник манзараси канча вакт кузатилади?
 3. Кутириш касаллиги кузгалиш даври канча давом этади?
 4. 28 ёшли беморда юрганида ностабиллик, чап оёкнинг кучсизлигига шикоят килиб келди. Анамнезидан: 2 ой олдин футбол ўйнаётиб чап тиззасига йикилиб тан жарохати олган. Гипсли богламда консерватив даволанган. Объектив кўрикда чап сон мушаклари гипотрофияси, харакатда олд кути симптоми мусбат. Рентгенограммада суякда патологик ўзгаришлар аникланмайди. Сизнинг диагнозингиз?

Билет № 5

 1. Кутириш касаллиги нима билан тугайди?
 2. Кутиришга шубхаланган хайвонларнинг карантинда кузатилиш мухлати канча?
 3. Тишланганларда кутиришни олдини олиш чоралари нималардан иборат? Агар, хайвон кутирган ёки унинг холати тўгрисида маълумот бўлмаса.
 4. Бемор 21 ёшда, велосипеддан отилиб елкасига йикилган. Елка усти сохасида огрикларга шикоят килади. Чап кўли билан ўнг кўлини кўтаради, ўнг елка усти сохаси пасайган. Бош жарохатланган томонга караган. Елка усти сохасида дўмбоксимон деформация аникланади. Пальпациядав шу соха кескин огрикли ва деформация аникланади. Диагноз?

Билет № 6

 1. АИГни кулланилганда уни дозаси беморни вазнига нисбатан кандай хисобланилади?
 2. Шартли курсда АИГ киритиладими?
 3. Нима учун ва кайси максадда АИГ шартли вакцинацияси юборилади?
 4. Ташхис ва клиник белгиларни мослигини курсатинг.
  1. умуртка погонаси бел кисми остеохондрози А. оёк панжаси аддукцияси
  2. ташки ён боглам узилиши Б. варус ностабиллиги
  3. маймоклик В. Ласега симптоми
  4. мениск жарохати Г. Турнер симптоми

Билет № 7

 1. АИГ кайси максадда юборилади?
 2. Вакцинация даврида кутуриш вирусига карши организм неча кундан кейин антителаларни мустакил ишлаб чикаради?
 3. Кутиришга карши вакцинацияни шартли курси кандай бажарилади?
 4. Нозологик бирликлар мослигини топинг.
  1. сон суяги бошчаси остеохондропатияси А. Осгуд-Шляттер касаллиги
  2. катта болдир суяги гадир-будирлиги остеохондропатияси Б. Лег-Кальве-Пертес касаллиги
  3. кафт ярим ойсимон суяги остеохондропатияси В. Кинбек касаллиги
  4. товон суяги дўнглиги остеохондропатияси Г. Шинц касаллиги

Билет № 8

 1. Агар бемор кутурган бўлса специфик давоси мавжудми?
 2. Шокнинг эректил фазаси нима билан характерланади?
 3. Вишневский буйича блокада учун кўлланиладиган новокаин неча фойизли?
 4. Нозологик бирликлар мослигини топинг.
  1. кафт ярим ойсимон суяги остеохондропатияси А. Кальве Касаллиги
  2. кўкрак умурткалари апофизлари остеохондропатияси Б Шейерман-Мау касаллиги
  3. тизза бўгими ёг танаси гипертрофияси В. Гофф касаллиги
  4. VIII кўкрак умурткаси остеохондропатияси Г. Кинбек касаллиги

Билет № 9

 1. Одам териси кайси каватлардан иборат?
 2. Кимёвий куйиш классификациясида ярани чукурлиги бўйича кайси даражаларга ажратилади?
 3. Куйида кўрсатилганлардан кайсилари ёгда эрувчи асосга эга бўлган мазларга кирмайди?( Левасин, Перфузин, Вишневский ).
 4. Нозологик бирликлар мослигини топинг.
  1. Келер I касаллиги а. оёк панжа суяги бошчаси остеохондропатияси.
  2. Келера II касаллиги б. сон суяги бошчаси остеохондропатияси
  3. Кальве касаллиги в. оёк панжаси кайиксимон суяги остеохондропатияси.
  4. Лег-Кальве –Пертес касаллиги г. умуртка танаси остеохондропатияси

Билет № 11

 1. Гипергрануляцияга карши кумуш нитратининг кайси концентрацияси ишлатилади?
 2. Кутирган беморнинг умумий холатини енгиллаштириш учун нима килиш керак?
 3. Кутиришнинг вирус хиллари кайсилар?
 4. Мослигини топинг.
  1.ўрта нерв жарохати нерв а. маймун панжаси
  2.билак нерви жарохати б. куш панжаси (когтистая лапа)
  3.тирсак нерви жарохати в. осилган оёк панжаси
  4.кичик болдир нерв жарохати г. осилган кафт

Билет № 12

 1. Антирабик ёрдамини ривожланиш тарихи кандай?
 2. Кутуришни инкубацион даври канчагача давом этади?
 3. Тишланган жарохатда организмнинг кайси сохалари энг хавфли жойлашувга киради?
 4. Клиник белгилар мослигини топинг.
  1.Тос халкаси бузилмаган синиши. а.ёнбош суяги олдинги юкори киргоги синиши
  2. Киргок синиши. б.ўтиргич суяги бир томондан, ков суяги иккинчи томондан синиши
  3. Тос халкаси бир томонлама бузилган синиши. в. ёнбош суяги ўнг томондан ва ков ва ўтиргич чап томондан синиши
  4. Тос халкаси икки томонлама бузилган синиши. г. ёнбош суяги ўнг томондан синиши

Билет № 13

 1. Кутириш инкубацион даври канча давом этади?
 2. Кутиришни клиник манзараси кўзгалиш даврида кандай ифодаланади?
 3. Шол касаллиги нима билан тавсифланади?
 4. Диагноз ва клиник белги мослигини топинг.
  1. мениск жарохати. а. Бехтерев симптоми
  2. умуртка погонаси бел кисми остеохондрози. б. Тренделенбург симптоми
  3. сон суяги бошчаси чикиши. в. Томпсон симптоми
  4. Ахилл пайи жарохати. г. Штейнман-Бухард симптоми

Билет № 14

 1. Бабеш-Негре таначалари кайси холатда ва кайси тукималарда аникланади?
 2. Нотўлик иммунитет кайси касалликларга олиб келади?
 3. Термик жарохат олган беморларда жарохатдан кейинги биринчи кунларда инфузион терапия Франк индекси кайси минимал кўрсаткичида ўтказилиши шарт?
 4. Школьников-Селиванов бўйича огриксизлантиришдаги кетма-кетликни кўрсатинг.
  а.200-300 мл новокаинни чанок чукурчасига юбориш.
  б.Инъекция игнасини ёнбош суяги олд-юкори бўртиги оркали юбориш.
  в.Инъекция ўрнига ишлов бериш.
  г.Игна ўлчами ва новокаин хажми ва концентрациясини танлаш.
  д.Игнани киритишда каватма-кават анестезия килиш

Билет № 15

 1. Pseudomonas Aeruginosae билан инфекцияланган яраларни махаллий даволашда кайси препаратни кўллаш максадга мувофик?
 2. .Кўлланиладиган эритмалар орасида энг кучли бактерицид таъсирга препарат кайси?
 3. Бирламчи хирургик ишлов(БХИ) бериш кетма-кетлигини кўрсатинг.
  1.Жарохатни БХИ килиш.
  2.Жарохатга механик ишлов бериш.
  3.Анестезия.
  4.Гемостаз.
  5.Чок кўйиш
 4. "Фолидерм" вактинчалик яра копламаси кайси турга киради?

Билет № 16

 1. Гемодиафильтрация кайси детоксикация усулига киради?
 2. Антистафилококк плазма трансфузияси кайси даво усулига киради?
 3. Вагосимпатик блокадада кетма кетликни кўрсатинг.
  1.чалканча ётиб кўкрак остига болиши куйилади ва боши карама-карши томонга бурилади.
  2.лимон корка килинади
  3.тўш-умров орка сатхидан асептик ишлов берилади
  4.узун игна умуртканинг олдинги сатхига караб йўналтирилади
  5.назорат остида тўш ўмров сўргичсимон мушагини орка кини тешилади ва кон-томир тутамига 30-50мл новокаин юборилади.

Билет № 17

 1. Франк ва Бо индекслари кандай курсаткичлар сифатида кулланилади?
 2. Электр энергиясини кайси тур энергияга трансформацияси электржарохатларида кўл-оёкларни синишига олиб келиши мумкин?
 3. Электржарохатда электр куйишлар юзага келишининг асосий сабаби нима?
 4. Бирламчи хирургик ишлов(БХИ) бериш кетма-кетлигини кўрсатинг.
  1.Жарохатни БХИ килиш.
  2.Жарохатга механик ишлов бериш.
  3.Анестезия.
  4.Гемостаз.
  5.Чок кўйиш

Назад к списку