О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

ОнкологияБилет № 1

 1. Узбекистон республикасида хавфли усмалар эпидемиологияси
 2. Калконсимон без саратони, клиникаси, диагностикаси, даволаш
 3. Онкологияда зоналик ва футлярлик принциплари
 4. Вазият масаласи: Бемор ёши 65 да меъдани антрал кисмини инфильтратив раки стеноз билан. Ультратовуш текширувида жигарда иккита метастаз аникланади. Ўтказиш керак бўлган даволаш усулини курсатинг.

Билет № 2

 1. Катта дуоденал сургич анатомиси
 2. Сут бези саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Тилнинг харакатчан кисми саратони даволаш усуллари
 4. Вазият масаласи: 43 ёш беморда хирилдок ясси хужайрали мугузланувчи саратони 1 а стадияси чап овоз бойлами зарарланиши билан. Ўтказиш керак бўлган даволаш усулини айтинг.

Билет № 3

 1. Ошкозон ости бези кон билан таъминланиши анатомияси
 2. Тугри ичак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Радикал мастэктомия, курсатма, бажариш техникаси
 4. Вазият масаласи: 56 ёшли беморда кизилўнгач ўрта кўкрак учлиги саратони билан УД 60 гр нур терапияси ўтказилган , даводан бир йилдан сўнг кизилўнгачни юкори ва ўрта учлиги сохасида 3 см ли ўсма рецидиви аникланди. Бемор адекват даволаш тактикаси

Билет № 4

 1. Талок артерияси анатомияси
 2. Чамбар ичак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Сут бези яхши сифатли усмалари
 4. Вазият масаласи: Беморда чап ўпка юкори бўлагида 3 см ли саратон аникланади, плевра билан боглик эмас, бронхўпка соха лимфа тугунларида метастатик лимфа тугун аникланади. Адекват жаррохлик усули кайси

Билет № 5

 1. Чамбар ичакнинг кон билан таъминланиши
 2. Буйрак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Халкаро TNM системаси
 4. Вазият масаласи: бемор 45 ёшда. 3 йил аввал меъда саратони бўйича гастрэктомия амалиёти бажарилган. Хозирда жигарда кўплаб метастазлар аникланади. Беморни ахволи коникарли. Беморга кўрсатилган даволаш усули.

Билет № 6

 1. Бачадон артерияси анатомияси
 2. Юинг саркомаси, диагностикаси, даволаш
 3. Коринпарда орти сохаси усмалари, классификация, диагностика, даволаш
 4. Вазият масаласи: 50 ёшли беморга тўгри ичакнинг юкори ампуляр кисми аденокарциномаси IIа боскич бўйича тўгри ичак резекцияси ўтказилган. гистологик текширишда параректал лимфа тугунларда метастазлар аникланади. Беморга кандай даволаш усули керак.

Билет № 7

 1. Тухумдонлар саратони, классификация, диагностика, даволаш
 2. Лимфогранулематоз, классификация, диагностика, даволаш
 3. Онкологияда компьютер томографиясининг клиник ахамияти
 4. Вазият масаласи: 56 ёшли беморда тўгри ичакни ўрта ампуляр кисмида 6 см да аралаш ўсма аникланади. Ўсма ичакни ярим айланасидан кўпини эгаллайди, харакатсиз. Беморга нима килиш керак.

Билет № 8

 1. Кизилўнгач саратони, классификация, диагностика, даволаш
 2. Халкаро TNM классификация буйича усмани анатомик таркалганлигини аниклаш
 3. Усмали механик сариклик, диагностика, даволаш
 4. Вазият масаласи: 23 ёшли аёлда бачадон бўйни эктопияси аникланади. Цитологик текширишда ясси ва оралик кавати хужайралари аникланади. Кольпоскопия килинганда- эктопия бор. Даволаш тактикаси.

Билет № 9

 1. Кизилўнгач хавфсиз ўсмалари, классификация, диагностика, даволаш
 2. Онкологияда радиоактив йодни кўллаш, курсатма, карама-каршиликлар.
 3. Бачадон танаси хавфли ўсмалари, диагностика, даволаш
 4. Вазият масаласи: бемор 65 ёш, бир йил олдин инфаркт миокард ўтказиган, анал каналида ясси хужайрали терига таркалмаган холда саратон касаллиги аникланади. II боскич. Беморга нима килиш керак.

Билет № 10

 1. Меъда саратони, классификация, диагностика, даволаш
 2. Паллиатив мастэктомия, курсатма, техника
 3. Хавфли ўсмаларни даволашда нур терапияси, курсатма, асоратлар
 4. Вазият масаласи: бемор 30 ёшда бачадон бўйнида лойкоплакия аникланди. Икки йил олдин бачадон бўйни эррозияси бўйича электрокаагуляция килинган. Циологияда эпителий кепаклари. Пролиферацияга учраган юза ва оралик каватлари эпителийлари. Даволаш тактикаси.

Билет № 11

 1. Ўпка саратони, классификация, клиника, диагностика, даволаш
 2. Сут бези саратони, диагностика, даволаш
 3. Меъда саратонида нур терапияси, кўрсатма
 4. Вазият масаласи: Бемор 32 ёш 19 хафталик хомиладорлик бор. Гинекологик текширувда бачадон бўйнида дагал лейкоплакия аникланади. Цитологик текширувда ифодаланган дисплазия, атипик хужайралар, "ялонгоч" ядро, ядросиз хужайралар ва кепаклар аникланади. Даволаш тактикаси нималардан иборат.

Билет №12

 1. Ўпкани периферик саратони, диагностика, даволаш
 2. Сут бези усмаларида бажариладиган операциялар тури
 3. Нур терапиясинин таркок курси, курсатма
 4. Вазият масаласи: 48 ёшли беморда сон суяги хондросаркомаси, II даражали хавфлилик аникланди. Кайси даво максадга мувофик?

Билет № 13

 1. Меъда саратонида бажариладиган жаррохлик даволаш усуллари
 2. Тугри ичак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Саратон олди касалликлари
 4. Вазият масаласи: Чап сут безида ўлчамлари 2х3 см бўлган, огриксиз хосила аникланади, "майдонча" симтоми мусбат, сўргич деформациялашган, ареола шишган, сўргичдан ажралмалар йўк. Регионар лимфа тугунлар пайпасланмайди. Сизнинг ташхисингиз?

Билет № 14

 1. Меъда саратони узоклашган метастазлари
 2. Корин парда орти ўсмаларида жаррохлик амалиёти, курсатма, техника
 3. Табиий, ўсмага карши тургунлик системасига карашли, эффекторлар
 4. Вазият масаласи: 35 ёшли бемор сўргичдан конли ажралмаларга жикоят килади. Текширишда сут безида тугунли хосилалар йўк. Сўргич сикилганда конли ажралмалар чикади. Регионар лимфа тугунлар пайпасланмайди. Цитологик текширишда хавфли хужайралар аникланмади.Сизнинг ташхисингиз?

Билет № 15

 1. Упка саратонида бажариладиган жаррохлик амалиетлари
 2. Кизилунгач саратони, классификация, диагноситка, даволаш
 3. Онкологияда эндоскопик текшириш усулларининг ахамияти
 4. Вазият масаласи: Бемор ўнг сут бези сўргичидан конли ажралмаларга шикоят килдади. Пайпаслаганда сут безида ўсма аникланмайди, лекин сўргич босилганда кон томчилари ажралади. Ташхисни аниклаштириш максадида кайси текшириш ўтказиш лозим?

Билет № 16

 1. Терини облигат рак олди холатлари
 2. Суяк саркомалари, классификация, диагностика, даволаш
 3. Онкологияда морфологик текширув усуллари
 4. Вазият масаласи: 45 ёшли эркакда ўнг сут безида тугунли хосила аникланган. Максадга мувофик бўлган тактика кайси?

Билет № 17

 1. Панкреатобилиар соха усмалари, диагностика, асоратлар, даволаш
 2. Тери усмалари, классификация, диагностика, даволаш
 3. Онкологияда халкаро TNM системаси диагностикаси
 4. Вазият масаласи: 62 ёшли беморда думба соха териси саратони III а боскич. Кайси даво максадга мувофик?

Билет № 18

 1. Кизилўнгач саратони, диагностика, даволаш
 2. Ўпка марказий саратони, диагностика, даволаш
 3. Кимёвий канцероген моддалар, таъсир механизми
 4. Вазият масаласи: 35 ёшли бемлорда болдир орка юзаси териси 2 см диаметрли меланомаси. Кайси даво максадга мувофик?

Билет №19

 1. Облигат рак олди касалликлари, таърифи
 2. Неоадъювант кимёвий терапия, курсатма, карама-каршиликлар
 3. Сут бези саратони, классификация, диагностика, даволаш
 4. Вазият масаласи: Сут бези саратони I боскич билан касалланган 32 ёшли беморда радикал операциядан 1 йилдан кейин скелет суякларида кўплаб метастазлар аникланди. Максадга мувофик бўлган даво режаси кайси?

Билет № 20

 1. Меъда ости бези усмалари, диагностика, асоратлари, даволаш
 2. Калконсимон бези саратони
 3. "Симптоматик терапия" га курсатма
 4. Вазият масаласи: Бемор 32 ёшда, тез ўсувчи миома туфайли тухумдонларсиз кин усти бачадон ампутацияси бажарилган. Гистология - пролиферацияланувчи лейомиома. Кандай даво максадга мувофик?

Билет № 21

 1. Узбекистон республикасида хавфли усмалар эпидемиологияси
 2. Калконсимон без саратони, клиникаси, диагностикаси, даволаш
 3. Тилнинг харакатчан кисми саратони даволаш усуллари
 4. Вазият масаласи: 43 ёш беморда хирилдок ясси хужайрали мугузланувчи саратони 1 а стадияси чап овоз бойлами зарарланиши билан. Ўтказиш керак бўлган даволаш усулини айтинг.

Билет № 22

 1. Катта дуоденал сургич анатомиси
 2. Сут бези саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Онкологияда зоналик ва футлярлик принциплари
 4. Вазият масаласи: Бемор ёши 65 да меъдани антрал кисмини инфильтратив раки стеноз билан. Ультратовуш текширувида жигарда иккита метастаз аникланади. Ўтказиш керак бўлган даволаш усулини курсатинг.

Билет № 23

 1. Ошкозон ости бези кон билан таъминланиши анатомияси
 2. Тугри ичак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Сут бези яхши сифатли усмалари
 4. Вазият масаласи: Беморда чап ўпка юкори бўлагида 3 см ли саратон аникланади, плевра билан боглик эмас, бронхўпка соха лимфа тугунларида метастатик лимфа тугун аникланади. Адекват жаррохлик усули кайси

Билет № 24

 1. Катта дуоденал сургич анатомиси
 2. Сут бези саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Онкологияда зоналик ва футлярлик принциплари
 4. Вазият масаласи: Бемор ёши 65 да меъдани антрал кисмини инфильтратив раки стеноз билан. Ультратовуш текширувида жигарда иккита метастаз аникланади. Ўтказиш керак бўлган даволаш усулини курсатинг.

Билет № 25

 1. Талок артерияси анатомияси
 2. Чамбар ичак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Радикал мастэктомия, курсатма, бажариш техникаси
 4. Вазият масаласи: 56 ёшли беморда кизилўнгач ўрта кўкрак учлиги саратони билан УД 60 гр нур терапияси ўтказилган , даводан бир йилдан сўнг кизилўнгачни юкори ва ўрта учлиги сохасида 3 см ли ўсма рецидиви аникланди. Бемор адекват даволаш тактикаси

Билет № 26

 1. Чамбар ичакнинг кон билан таъминланиши
 2. Буйрак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Коринпарда орти сохаси усмалари, классификация, диагностика, даволаш
 4. Вазият масаласи: 50 ёшли беморга тўгри ичакнинг юкори ампуляр кисми аденокарциномаси IIа боскич бўйича тўгри ичак резекцияси ўтказилган. гистологик текширишда параректал лимфа тугунларда метастазлар аникланади. Беморга кандай даволаш усули керак

Билет № 27

 1. Бачадон артерияси анатомияси
 2. Юинг саркомаси, диагностикаси, даволаш
 3. Халкаро TNM системаси
 4. Вазият масаласи: бемор 45 ёшда. 3 йил аввал меъда саратони бўйича гастрэктомия амалиёти бажарилган. Хозирда жигарда кўплаб метастазлар аникланади. Беморни ахволи коникарли. Беморга кўрсатилган даволаш усули.

Билет № 28

 1. Тухумдонлар саратони, классификация, диагностика, даволаш
 2. Лимфогранулематоз, классификация, диагностика, даволаш
 3. Усмали механик сариклик, диагностика, даволаш
 4. Вазият масаласи: 23 ёшли аёлда бачадон бўйни эктопияси аникланади. Цитологик текширишда ясси ва оралик кавати хужайралари аникланади. Кольпоскопия килинганда- эктопия бор. Даволаш тактикаси.

Билет № 29

 1. Кизилўнгач саратони, классификация, диагностика, даволаш
 2. Халкаро TNM классификация буйича усмани анатомик таркалганлигини аниклаш
 3. Онкологияда компьютер томографиясининг клиник ахамияти
 4. Вазият масаласи: 56 ёшли беморда тўгри ичакни ўрта ампуляр кисмида 6 см да аралаш ўсма аникланади. Ўсма ичакни ярим айланасидан кўпини эгаллайди, харакатсиз. Беморга нима килиш керак.

Билет № 30

 1. Кизилўнгач хавфсиз ўсмалари, классификация, диагностика, даволаш
 2. Онкологияда радиоактив йодни кўллаш, курсатма, карама-каршиликлар.
 3. Хавфли ўсмаларни даволашда нур терапияси, курсатма, асоратлар
 4. Вазият масаласи: бемор 30 ёшда бачадон бўйнида лойкоплакия аникланди. Икки йил олдин бачадон бўйни эррозияси бўйича электрокаагуляция килинган. Циологияда эпителий кепаклари. Пролиферацияга учраган юза ва оралик каватлари эпителийлари. Даволаш тактикаси.

Билет № 31

 1. Меъда саратони, классификация, диагностика, даволаш
 2. Паллиатив мастэктомия, курсатма, техника
 3. Бачадон танаси хавфли ўсмалари, диагностика, даволаш
 4. Вазият масаласи: бемор 65 ёш, бир йил олдин инфаркт миокард ўтказиган, анал каналида ясси хужайрали терига таркалмаган холда саратон касаллиги аникланади. II боскич. Беморга нима килиш керак.

Билет № 32

 1. Ўпка саратони, классификация, клиника, диагностика, даволаш
 2. Сут бези саратони, диагностика, даволаш
 3. Нур терапиясинин таркок курси, курсатма
 4. Вазият масаласи: 48 ёшли беморда сон суяги хондросаркомаси, II даражали хавфлилик аникланди. Кайси даво максадга мувофик?

Билет № 33

 1. Ўпкани периферик саратони, диагностика, даволаш
 2. Сут бези усмаларида бажариладиган операциялар тури
 3. Меъда саратонида нур терапияси, кўрсатма
 4. Вазият масаласи: Бемор 32 ёш 19 хафталик хомиладорлик бор. Гинекологик текширувда бачадон бўйнида дагал лейкоплакия аникланади. Цитологик текширувда ифодаланган дисплазия, атипик хужайралар, "ялонгоч" ядро, ядросиз хужайралар ва кепаклар аникланади. Даволаш тактикаси нималардан иборат.

Билет № 34

 1. Меъда саратонида бажариладиган жаррохлик даволаш усуллари
 2. Тугри ичак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Табиий, ўсмага карши тургунлик системасига карашли, эффекторлар
 4. Вазият масаласи: 35 ёшли бемор сўргичдан конли ажралмаларга жикоят килади. Текширишда сут безида тугунли хосилалар йўк. Сўргич сикилганда конли ажралмалар чикади. Регионар лимфа тугунлар пайпасланмайди. Цитологик текширишда хавфли хужайралар аникланмади.Сизнинг ташхисингиз?

Билет № 35

 1. Меъда саратони узоклашган метастазлари
 2. Корин парда орти ўсмаларида жаррохлик амалиёти, курсатма, техника
 3. Саратон олди касалликлари
 4. Вазият масаласи: Чап сут безида ўлчамлари 2х3 см бўлган, огриксиз хосила аникланади, "майдонча" симтоми мусбат, сўргич деформациялашган, ареола шишган, сўргичдан ажралмалар йўк. Регионар лимфа тугунлар пайпасланмайди. Сизнинг ташхисингиз?

Билет № 36

 1. Упка саратонида бажариладиган жаррохлик амалиетлари
 2. Кизилунгач саратони, классификация, диагноситка, даволаш
 3. Онкологияда морфологик текширув усуллари
 4. Вазият масаласи: 45 ёшли эркакда ўнг сут безида тугунли хосила аникланган. Максадга мувофик бўлган тактика кайси?

Билет № 37

 1. Панкреатобилиар соха усмалари, диагностика, асоратлар, даволаш
 2. Тери усмалари, классификация, диагностика, даволаш
 3. Кимёвий канцероген моддалар, таъсир механизми
 4. Вазият масаласи: 35 ёшли бемлорда болдир орка юзаси териси 2 см диаметрли меланомаси. Кайси даво максадга мувофик?

Билет № 38

 1. Кизилўнгач саратони, диагностика, даволаш
 2. Ўпка марказий саратони, диагностика, даволаш
 3. Онкологияда халкаро TNM системаси диагностикаси
 4. Вазият масаласи: 62 ёшли беморда думба соха териси саратони III а боскич. Кайси даво максадга мувофик?

Билет № 39

 1. Облигат рак олди касалликлари, таърифи
 2. Неоадъювант кимёвий терапия, курсатма, карама-каршиликлар
 3. "Симптоматик терапия" га курсатма
 4. Вазият масаласи: Бемор 32 ёшда, тез ўсувчи миома туфайли тухумдонларсиз кин усти бачадон ампутацияси бажарилган. Гистология - пролиферацияланувчи лейомиома. Кандай даво максадга мувофик?

Билет № 40

 1. Меъда ости бези усмалари, диагностика, асоратлари, даволаш
 2. Калконсимон бези саратони
 3. Сут бези саратони, классификация, диагностика, даволаш
 4. Вазият масаласи: Сут бези саратони I боскич билан касалланган 32 ёшли беморда радикал операциядан 1 йилдан кейин скелет суякларида кўплаб метастазлар аникланди. Максадга мувофик бўлган даво режаси кайси?

Билет № 41

 1. Узбекистон республикасида хавфли усмалар эпидемиологияси
 2. Калконсимон без саратони, клиникаси, диагностикаси, даволаш
 3. Тилнинг харакатчан кисми саратони даволаш усуллари
 4. Вазият масаласи: 43 ёш беморда хирилдок ясси хужайрали мугузланувчи саратони 1 а стадияси чап овоз бойлами зарарланиши билан. Ўтказиш керак бўлган даволаш усулини айтинг.

Билет № 42

 1. Катта дуоденал сургич анатомиси
 2. Сут бези саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Онкологияда зоналик ва футлярлик принциплари
 4. Вазият масаласи: Бемор ёши 65 да меъдани антрал кисмини инфильтратив раки стеноз билан. Ультратовуш текширувида жигарда иккита метастаз аникланади. Ўтказиш керак бўлган даволаш усулини курсатинг.

Билет № 43

 1. Талок артерияси анатомияси
 2. Буйрак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Сут бези яхши сифатли усмалари
 4. Вазият масаласи: бемор 45 ёшда. 3 йил аввал меъда саратони бўйича гастрэктомия амалиёти бажарилган. Хозирда жигарда кўплаб метастазлар аникланади. Беморни ахволи коникарли. Беморга кўрсатилган даволаш усули.

Билет № 44

 1. Чамбар ичакнинг кон билан таъминланиши
 2. Чамбар ичак саратони, классификация, диагностика, даволаш
 3. Халкаро TNM системаси
 4. Вазият масаласи: Беморда чап ўпка юкори бўлагида 3 см ли саратон аникланади, плевра билан боглик эмас, бронхўпка соха лимфа тугунларида метастатик лимфа тугун аникланади. Адекват жаррохлик усули кайси

Билет № 46

 1. Бачадон артерияси анатомияси
 2. Лимфогранулематоз, классификация, диагностика, даволаш
 3. Онкологияда компьютер томографиясининг клиник ахамияти
 4. Вазият масаласи: 50 ёшли беморга тўгри ичакнинг юкори ампуляр кисми аденокарциномаси IIа боскич бўйича тўгри ичак резекцияси ўтказилган. гистологик текширишда параректал лимфа тугунларда метастазлар аникланади. Беморга кандай даволаш усули керак.

Билет № 47

 1. Кизилўнгач саратони, классификация, диагностика, даволаш
 2. Халкаро TNM классификация буйича усмани анатомик таркалганлигини аниклаш
 3. Саратон олди касалликлари
 4. Вазият масаласи: Чап сут безида ўлчамлари 2х3 см бўлган, огриксиз хосила аникланади, "майдонча" симтоми мусбат, сўргич деформациялашган, ареола шишган, сўргичдан ажралмалар йўк. Регионар лимфа тугунлар пайпасланмайди. Сизнинг ташхисингиз?

Билет № 48

 1. Упка саратонида бажариладиган жаррохлик амалиетлари
 2. Кизилунгач саратони, классификация, диагноситка, даволаш
 3. Нур терапиясинин таркок курси, курсатма
 4. Вазият масаласи: 48 ёшли беморда сон суяги хондросаркомаси, II даражали хавфлилик аникланди. Кайси даво максадга мувофик?

Билет № 49

 1. Кизилўнгач саратони, диагностика, даволаш
 2. Ўпка марказий саратони, диагностика, даволаш
 3. Кимёвий канцероген моддалар, таъсир механизми
 4. Вазият масаласи: 62 ёшли беморда думба соха териси саратони III а боскич. Кайси даво максадга мувофик?

Билет № 50

 1. Панкреатобилиар соха усмалари, диагностика, асоратлар, даволаш
 2. Тери усмалари, классификация, диагностика, даволаш
 3. Онкологияда халкаро TNM системаси диагностикаси
 4. Вазият масаласи: Бемор 32 ёшда, тез ўсувчи миома туфайли тухумдонларсиз кин усти бачадон ампутацияси бажарилган. Гистология - пролиферацияланувчи лейомиома. Кандай даво максадга мувофик?

Назад к списку