О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

ЛОРБилет № 1

 1. Сурункали ринит: таснифи, патогенези, давоси.
 2. Кулок экземаси: дифф. диагностикаси, давоси.
 3. Сероз ва йирингли лабиринтитлар, дифф. диагностикаси.
 4. Бемор 56 ёш. Сурункали йирингли урта отит фонида спонтан 2 компонентли горизонтал мелкоразмашесты нистагм пайдо булди. Кайси патология хакида уйлаш керак? Даволаш?

Билет № 2

 1. Уткир ринит: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, асоратлари, давоси.
 2. Хикилдок даги уткир стенозлар: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 3. Отолит аппаратни тузилиши ва физиологияси.
 4. Бемор 8 йил давомида унг тамонлама сурункали йирингли урта отит билан огрийди. Охирги икки кунда статика ва кинетика бузилди,безкомпонентный крупноразмашистый ротатор нистагм беморда кандай асорат булди?

Билет № 3

 1. Юткин клиник анатомияси ва физиологияси.
 2. Уткир урта отит: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 3. Инфекцион касалликлардаги ангиналар.
 4. Бемор 38 ёш чап тамонлама сурункали йирингли урта отит фонида бошининг чап тамонида огрик пайдо булган ва амнестик афазия. Келтирилган симптомлардан кайси асорат хакида уйлаш керак? Даволаш?

Билет № 4

 1. Хикилдокни клиник анатомияси ва физиологияси.
 2. Этмоидитлар: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 3. Аносмия, госмия, какосмия: сабаблари, даволаш.
 4. Бемор бир неча йилдан бери унг тамонлама сурункали йирингли отит. Охирги хафтада бош огриши пайдо булди. Невропатолог кансултациясида неврологик статусда беморда нарушения схемы тела пайдо булди ва Ташхис: Мия абсцесси. Абсцесс мияни кайси долясида? Даволаш?

Билет № 5

 1. Сурункали йирингли урта отитларни жаррохлик даволашга курсатмалар.
 2. Болаларда эшитишнинг текшириш усуллари.
 3. Трахеотомия, трахеостомияга курсатмалар, асоратлари.
 4. Бемор 45 ёш. Чап кулокдан йиринг окишига шикоят килади,эшитиш пастлиги,3йилдан бери касал,бир неча маротаба даволанган. Отоскопия:чап ташки эшитув йулида-йирингли ажралма, ногора пардада дефект пастки олдинги пастки квадранта.Ногора бушлигида шиллик кавати гиперимирланган,шишган,ногора бушлигида йиринг. ШР АД/АS= 6/3м. Ташхис? Даволаш?

Билет № 6

 1. Хикилдок сили.
 2. Адгезив урта отит: ташхислаш вап даволаш.
 3. Уткир гайморитлар: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Бемор 36 ёш. Бир неча йилдан бери чап томонлама сурункали йирингли урта отит.Охирги хафтада бош огриги пайдо булди, умумий ахволи огирлашди.Невропатолог консультациясида нев-рологик статусни текширишда афазия пайдо булди.Бемор предметларни нима билдиришини билади, лекин предметни номини билмайди? Афазияни кандай тури булди? Даволаш?

Билет № 7

 1. Хикилдок жарохатлари.
 2. Эшитиши пасайган ва кар болаларни реабилитация килиш.
 3. Бурундаги хавфсиз усмалари.
 4. Бемор 36 ёш, бир неча йилдан бери чап томонлама сурункали йирингли урта отит.Охирги хафтада бош огриги пайдо булди, умумий ахволи огирлашди. Невропатолог консультациясида неврологик статусни текширишда афазия пайдо булди. Бемор гаплашади, лекин атрофдагиларни гапини маъносини тушунмайди. Афазияни кандай тури?

Билет № 8

 1. Уткир синуситлар: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, даволаш усуллари.
 2. Отоген менингит: этиопатогенези, турлари, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 3. Танглай муртаклари физиологияси.
 4. Бемор 36 ёш, бир неча йилдан бери чап томонлама сурункали йирингли урта отит. Охирги хафтада бош огриги пайдо булди, умумий ахволи огирлашди. Невропатолог консультациясида неврологик статусни текширишда афазия пайдо булди. Бемор мураккаб гапларни тушунмайди, лекин оддий сузларни тушунмайди. Афазияни кандай тури?

Билет № 9

 1. Уткир синуситлар ва Y - нерв невралгияси дифф.диагностикаси
 2. Хикилдокда Грачева буйича рефлексоген зоналар ва уларнинг клиник ахамияти
 3. Отосклероз: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 4. Беморда чап томонлама сурункали йирингли урта отит фонида юз нервини периферик парези, мимик мускуллар парези, гиперакузия ва таъм билишни сезиш 2/3 кисми бузилган касал томонда. Юз нервини кайси анатомик йулида патология? Даволаш?

Билет № 10

 1. Сурункали тонзиллит таснифи, диагностикаси, даволаш усуллари.
 2. Юкори жаг бушлиги клиник анатомияси.
 3. Усмирлар ангиофибромаси.
 4. Бемор 10 йилдан бери унг томонлама сурункали йирингли мезотмпанит. Охирги 2 кунда беморда системали бош айланиши, статика ва моторикани бузилиши, кунгил айниши. Вестибулометрияда:спонтан нистагм унгга,вестибуляр анализатор гиперфункцияси ,эшитиш унг кулокда бирданига пасайди. Бошка ЛОР азолар нормада. Ташхиш? Даволаш?

Билет № 11

 1. Сурункали ларингит.
 2. Ноперфоратив уткир йирингли урта отит.
 3. Фарингомикоз.
 4. Бемор 32 ёш, ёшлигидан чап томонлама сурункали йирингли тотал тимпанит. Туккандан кейин 3ой утиб, охирги 7 кун ичида кучли бош айланиши, кунгил айниш, кайт килиш, ичи бузилишлар булди. Объектив:Чап ташки эшитув йулида хидли йирингли ажралма, ногора пардада тотал перфорация, унг томонга спонтан нистагм прессор нистагм йук. Эшитиш ва вистибуляр функциялар пасайиши чап кулокда. Бошка лор аъзолар нормада. Беморда кандай асорат кузатилган? Даволаш?

Билет № 12

 1. Мастоидит: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 2. Бурунхалкум клиник анатомияси.
 3. Сурункали тонзиллит таснифи.
 4. 8 ойлик чакалок, овкат емайди, йиглайди, бошини айлантириб кули билан чап кулини ушлайверади,тана харорати 38даража, шундай холат 3 кундан бери. Отоскопияда: АД-норма;АS ; эшитув йули тоза, ногора парда кизарган, бушашган кисми буртиб чиккан,перфорация йук. Ташхис? Даволаш?

Билет № 13

 1. Отосклероз: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 2. Бурун ёндош бушликлари касалликлари диагностикаси ва Проец усули буйича ювиш, дори воситаларни киритиш.
 3. Юткин дифтерияси: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 4. Бола 2ёш. 2 хафтадан бери унг кулокда отория. Консерватив даво эффект бермаган. Кулок сохасида юмшок тукималарда шиш бор, териси кизарган. Отоскопияда АД: эшитув йулида йирингли ажралма оз микдорда хидсиз, ногора парда кизарган, инфильтрлашган, олдинги пастки квадратда нуктасимон перфорация. Ташхис? Даволаш?

Билет № 14

 1. Кулок олди окмаси: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 2. Танглай муртаклари дифтерияси ва лакунар ангина дифф.диагностикаси.
 3. Бурун ёндош бушлигларининг текшириш усуллари
 4. Бемор 44ёш, чап томонлама сурункали йирингли эпимизотимпанит, ташки эшитув йули тозаланганда бош айланиши кузатилмокда. Отоскопия АS: Ташки эшитув йулида йирингли ажралма, хориозсимон хид, ногора пардада катта перфорация, орканги квадратда отток сохасида Вистубилометрияда: чап томонлама прессор нистагм. Ташхис? Даволаш?

Билет № 15

 1. Бурун бушлигининг клиник анатомияси.
 2. Орка мия пункцияси: курсатмалар, бажариш техникаси, асорати.
 3. Бурун тусиги касалликлари.
 4. Стационарга унг томонлама сурункали йирингли урта отит боскичида бемор келди. Объектив: тана харорати 37,2 даража, бош огриги бошни унг ярмида, СОЭ- 37мм/с, L-12000. Отоскопия: АД эшитув йулида йирингли аажралма ногора пардада элимизо Перфорация. Отит тарафда-птоз, rep корачиги кенгайган. 6 жуфт нервини бироз парези, чапда-гемионопсия, гемипарез. Беморда кандай асорат? Даволаш?

Билет № 16

 1. Ногора бушлиги медиал девори тузилиши.
 2. Кизилунгач патологияси билан огриган беморларни текшириш.
 3. Эксудатив урта отит: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 4. Беморда чап бурун канотида фурункул, шундан сунг температура кутарилган. Кизариш, шиш- шу сохада,чап куз олмаси Сохасида кизариш, хемоз. СОЭ-40мм/с, 18000. Беморда кандай асорат кузатилган? Даволаш?

Билет № 17

 1. Хид билиш анализаторининг тузилиши ва йуллари.
 2. Танглай муртаклари физиологияси.
 3. Катталар ва болаларда уткир катарал урта отит.
 4. Бемор 44 ёш,икки томонлама йирингли урта отит асорат берган: нутк бузилган, ротаторный нистагм чапга, чап томонда мушаклар гипотонуси. Беморда кандай асорат кузатилган? Даволаш?

Билет № 18

 1. Хикилдок папилломатози: клиникаси, дифф. диагностикаси, давоси
 2. Юкори нафас йули кисталари, ташхис ва даволаш.
 3. Юз нервининг анатомик йули. Импедансометрия.
 4. Бемор 44 ёш, шикояти: бош огриги, бурунда йирингли ажралмалар бор, нафас олиши кийин бурундан, тана харорати-37,3 даража, 5 ойдан бери касал. Касаллигини чап томонда 5-тишини даволагани билан боглайди. Бурун бушлигида чап томонда йиринг. R-графияда бурун ёндош бушлигида юкори жаг бушлиги чап томонда затемнения. Тишини ковак сохасидан Луппи билан текширганда йирингли ажралма бор гаймор бушлигида. Ташхис? Кандай тактика куллаш керак?

Билет № 19

 1. Галвирсимон бушлик клиник анатомияси.
 2. Уткир фарингит, ташхис, даволаш.
 3. Парда лабиринтнинг тузилиши.
 4. 44 ёшли бемор бурундан нафас олиш кийинлигига,шиллик йирингли ажралмаларга, бош огришига шикоят килди. Олд риноскопияда урта бурун йулида йирингли пилакчалар бор, шиш, шиллик каватлар гиперемияланган. Биринчи уринда кайси диагностик усул кулланилади?

Билет № 20

 1. Бурун чипкони ва хуппози.
 2. Чегараланган лабиринтит: этиопатогенези, турлари, клиникаси, дифф диагностикаси, давоси.
 3. Ногора бушлиги клиник анатомияси.
 4. Бемор 43 ёш чап бурун каноти сохасида кескин огрик бош огриши тана харорати 380С. Объектив: Чап бурун каноти тугрисида кизариш шиш, тукимасида кескин инфильтрация бор, пальпацияда огрик. Ташхис? Даволаш?

Билет №21

 1. Хикилдок мушаклари.
 2. Орка мия пункцияси: курсатмалар, бажариш техникаси, асорати.
 3. Эшитив тестлари: Левис-Федеричи, Бинг, Желле.
 4. Бемор 43 ёш бошининг унг тамонида бир неча ойдан бери огрик борлигига шикоят килади. ЛОР аъзолари курилганда патология йук. Rо- граммада ОНП - унг гаймор бушлигида интенсив сояланиш, уроксимон окариш,юкори кисмида пункцияда сарик тиник суюклик олинди. Ташхис? Даволаш?

Билет №22

 1. Юткин дифтерияси: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 2. Хикилдок иннервацияси.
 3. Эшитив тестлари: Ринне, Швабах, Вебер.
 4. Бемор тез-тез шамоллашга ва унг томондан купрок ажралма келишига шикоят килади. Унг бурундан 4 йилдан бери нафас олиш кийин. Курганда: унг бурун йули овал шаклдаги шишли хосила тулган, бу хосила юкори ва урта бурун уйлида чикган, унг бурун йулида йиринг мавжуд, унг томонда нафас олиш ва хид билиш бузилган. Rо-граммасида унг юкори жаг бушлиги ва галвирсимон лабиринтда вуаль аникланади. Дастлабки ташхис? Даволаш?

Билет №23

 1. Асосий бушликнинг клиник анатомияси ва топографияси.
 2. Боглам ости ларингити: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 3. Сурункали гайморитлар: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 4. Бемор тана харорати 38 даражагача кутарилишига, бурундан нафас олишни кийинлигига, шикоятлар 3 кун олдин бурун сохасиги олган жарохат билан боглайди. Курганда: бурун тусиги сохасидаги юмшок тукималарни инфильтрацияси туфайли бурун йуллари торайган, бу инфильтрат марказида юмшашиш булиб, зондлаганда флюктуация мавжуд. Дастлабки ташхис? Даволаш?

Билет №24

 1. Бурун бушлигидан ёт жисмларни олиб ташлаш усуллари.
 2. Меньер хасталиги: этиопатогенези, клиникаси, дифф. диагностикаси, давоси
 3. Юткин жарохати билан огриган беморларни текшириш.
 4. Бемор нафас олишни кийинлигига, бурун сохасида огрик, температура-37.5 даража.Юкоридаги шикоятларни 3 кун олдин бурун сохасидаги жарохат билан боглайди. Курганда: бурун тусиги сохасидаги юмшок тукималарни инфильтрацияси туфайли бурун йуллари торайган, бу инфильтрат марказида юмшашиш булиб, зондлаганда флюктуация мавжуд. Кучли антибактериал терапия фонида беморни олиб бориш тактикаси? Даволаш?

Билет №25

 1. Юз нервининг анатомик йули.
 2. Калорик синама: бажариш техникаси, Брюнингс буйича натижалар тахлили.
 3. Отоантрит: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 4. Бемор 19 ёш, бурундан нафас олиш кийинлиги, бош огриши, бурундан йирингли ажралма келишига шикоят килади. Rо-граммасида чап юкори жаг бушлигида суюклик сатхи мавжуд. Пункция вактида чап лунж юмшок тукималари хажми куз соккаёсида ости сохасида катталашди, Пункция вактида кандай асорат юзага келган?

Билет №26

 1. Галвирсимон лабирин клиник анатомияси.
 2. Битермал калорик синама: бажариш техникаси, натижалар тахлили
 3. Стенозловчи ларинготрахеит: этиопатогенези, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси
 4. 8 ойлик гудак безовта, онасини эшитишдан бош тортмокда. Чап кулок думбогини палпацияси огрикли. Отоскопия АS: ногора парда кизарган нишон белгилари аник куринмайди. Ташхис? Даволаш?

Билет №27

 1. Бурун бушлиги латерал девори тузилиши.
 2. Ёш болаларда вестибулятор анализаторнинг холати.
 3. Танглай муртак муртакларининг дифтерияси ва лакунар ангина дифф.диагностикаси.
 4. Бемор 34 ёш, бурун учидаги фурункулни сикди. Эртасига температура 38.5даража, бурун учидаги огрик кучайди, кузни пастки ковок сохаси ва бурунга якин булган лунж сохасида шиш ва гиперемия пайдо булди. Куз олмаларини харакати тулик хажмда. Беморда кандай асорат юзага келди? Даволаш?

Билет №28

 1. Хикилдок тогайлари.
 2. Кулокдан ёт жисмлар олиш усуллари.
 3. Бурун тусиги касалликлари.
 4. Бемор 60ёш, овозини 1 ойдан бери бугилишига шикоят килади.Куп чекади, шамолламаган. Ларингоскопия: хикилдок шиллик кавати пушти рангда, карашлар йук. Унг овоз бойлами калинлашган, гадир-будир нафас олиш ва фонацияда харакати чегараланган, овози бугилган, нафас олиш эркин. Дастлабки ташхис? Даволаш?

Билет №29

 1. Субъективные методы исследования.
 2. Билвосита ларингоскопия.
 3. Риноген куз косаси асоратлари: этиопатогенези, турлари, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 4. Беморни тиреотоксикоз буйича операция килинган. Операциядан кейин беморни овози бугилдиЮ нафас олиши жисмоний зурикишда бузилади. Билвосита ларингоскопияда, хикилдокни чапда харакати чекланган. Хикилдокни чап томонини харакатланмаслигини сабаби нимада?

Билет №30

 1. Парда лабиринт тузилиши.
 2. Бурун бушлигидан ёт жисмларни олиб ташлаш усуллари.
 3. Чукки мастоидитлари: этиопатогенези, турлари, клиникаси, дифф. диагностикаси, давоси.
 4. Бемор 53 ёш, томокдаги кичишишга, овозни узгаришига шикоят килади. Овози дастлаб 3 йил олдин узгарган. Иши тез-тез шамоллаш ва хавони чангланиши билан богланган. Ларингоскопия: хикилдокни иккала кисми бир хил харакатда, овоз бойламлари калинлашган, асосан эркин киргоги сохасида чумичсимон тогайлар орасидаги бушлик ва сохта бойламлар шиллик каватлари бир хилда калинлашган. Дастлабки ташхис? Даволаш?

Билет №31

 1. Хикилдок каватлари.
 2. Синуситларни жаррохлик усули билан даволашга курсатмалар.
 3. Чегараланган лабиринтит: этиопатогенези, турлари, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси.
 4. Беморда охирги 3 ойда доимо овозини бугилиши, билвосита ларингоскопияда кенг асосли хосила булиб, куринишидан гулкарамга ухшаш ва хакикий овоз бойламларини олдинги комиссура сохасини эгаллайди. Дастлабки ташхис? Даволаш?

Билет №32

 1. Корти аъзо тузилиши.
 2. Эндоназпл камаллар: курсатмалар, бажариш техникаси, асоратлари.
 3. Этмоидитлар: этиологияси, турлари, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Лор булимига 2 ёшли беморни йутал хуружлари билан олиб келинди. Йутал доимий эмас, болани безовталигида кучаяди. Анамнезидан, онасини сузидан, бир кун олдин кечкурун бола тарвуз еган, калкиб кетган, киска муддатли бугилиш хуружи пайдо булган, шундан кейин хуружсимон йутал кайталанади, баъзида бугилиш кузатилади. Курганда: температура -N, нафас олиш- шовкинли, инспиратор хансираш кузатилади. Бола безовта. Трахея сохасида "карсак" симптоми эшитилади. Датслабки диагноз? Даволаш?

Билет №33

 1. Хикилдокдаги Грачеванинг рефлексоген зоналари ва унинг клиник ахамияти.
 2. Пре- и паратрахеал камаллар: курсатмалар, бажариш, техникаси.
 3. Сероз ва йирингли лабиринтитлар дифф .диагностикаси.
 4. Лор булимига 2 ёшли болани йутал хуружлари билан олиб келинди. Йутал доимий эмас, болани безовталигида кучаяди. Анамнезидан, онасини сузидан, бир кун олдин кечкурун бола тарвуз еган, калкиб кетган, киска муддатли бугилиш хуружи пайдо булган, шундан кейин хуружсимон йутал кайталанади, баъзида бугилиш кузатилади. Курганда: температура -N, нафас олиш- шовкинли, инспиратор хансираш кузатилади. Бола безовта. Трахея сохасида "карсак" симптоми эшитилади. Нафас етишмовчилигини кандай даражаси? Даволаш?

Билет №34

 1. Вестибуляр анализаторининг периферик рецептори.
 2. Тонзиллэктомияга курсатмалар.
 3. Отоген менингит: этиопатогенези, турлари, клиникаси, дифф.диагностикаси, давоси
 4. Бемор 43 ёшда, овозини бугилишига шикоят килади. Овози 2 йил олдин узгарган. Ларингоскопия: чап овоз бойлами "улик" холатда, унг овоз бойлами фонацияда харакатчан, урта линиядан утади. Овоз ёриги нафас олиш учун етарлидир. Аорта ейи ва юрак чегараларини кенгайиши мавжуд. Дастлабки диагноз? Даволаш?

Билет №35

 1. Ногора бушлик мушаклари, эшитув суякчалари.
 2. Юткиндан ёт жисмлар олиб ташлаш усуллари.
 3. Евстахеит, адгезив отит ва эшитув нерви неврити дифф.диагностикаси.
 4. Отоларингологни хирургик булимга 49 ёшли беморни олдига таклиф килишди. Беморни шикояти: секинлик билан кучайиб борувчи нафас олишни кийинлашишига 2 соат олдин тиреотоксикоз буйича операция утказган. Курганда: бемор безовта, бошини оркага ташлаган холда утирибди, юзи совук тер билан копланган, лабиЮ бурнини учи ва тирноклари кукимтир рангда, кескин кучайган инспиратор хансираш, нафас олишда ёрдамчи мускуллар иштирок этади. Нафас олиш юзаки, тез-тез. Ларингоскопия: иккала чин овоз бойлами "улик" холатда туради. Овоз ёриги кескин торайган(1-2мм). Струмэктомиядан кейин кандай асорат юзага келган? Даволаш?

Билет №36

 1. Юткин мушаклари.
 2. Бурун ёндош бушликлари диагностикасида аутодренаж ва Проетц буйича чайкаш усули ахамияти.
 3. Отосклероз: этиопатогенези, клиникаси, дифф .диагностикаси, давоси
 4. Отоларингологни хирургик булимга 49 ёшли беморни олдига таклиф килишди. Беморни шикояти: секинлик билан кучайиб борувчи нафас олишни кийинлашишига 2 соат олдин тиреотоксикоз буйича операция утказган. Курганда: бемор безовта, бошини оркага ташлаган холда утирибди, юзи совук тер билан копланган, лабиЮ бурнини учи ва тирноклари кукимтир рангда, кескин кучайган инспиратор хансираш, нафас олишда ёрдамчи мускуллар иштирок этади. Нафас олиш юзаки, тез-тез. Ларингоскопия: иккала чин овоз бойлами "улик" холатда туради. Овоз ёриги кескин торайган(1-2мм). Беморда хикилдокни кандай стенози мавжуд? Даволаш?

Билет №37

 1. Ёш болаларда бурун ёндош бушликлари тузилиши.
 2. Остона усти аудиометрияси ва унинг клиник ахамияти.
 3. Парафаренгиал абсцесслар: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Беморда овозини бугиклашиши пайдо булди. Нафас олиш эркин, Ларингоскопия: хикилдок шиллик кавати узгаришсиз, фонацияда чин овоз бойламлари орка учдан бирида ёпилиши кузатилмайди, нафас олишда овоз бойламлари яхши харакатланади. Беморда хикилдокни кайси мускули парези кузатилган? Даволаш?

Билет №38.

 1. Сургичсимон усимта топографияси
 2. Парацентез: курсатмалар, бажариш техникаси.
 3. Бурундан кон кетиши: этиологияси, тухтатиш усуллари.
 4. Гриппни утказгандан кейин беморда енгил бугиклик мавжуд. Ларигоскопия: хикилдокда яллигланиш белгилари йук. Чин овоз бойламлари ок, харакатчан, лекин уларни эркин киргоклари бушрок тортилган, фонацияда зич ёпилмайди. Беморда хикилдокни кайси мускули парези кузатилмокда?

Билет №39

 1. Хикилдокдаги Грачеванинг рефлексоген зоналари ва унинг клиник ахамияти.
 2. Пре- и паратрахеал камаллар, курсатмалар, бажариш, техникаси.
 3. Сероз ва йирингли лабиринтитлар дифф. диагностикаси
 4. 14 ёшли угил болада кескин бурундан нафас олиш ёмонлашди, епик манкаланиш, вакти- вакти билан бурундан кон кетиш безовта килади. Курганда: угил бола рангпар, Нв-100г/л, умумий бурун йулида- пушти рангли тукима, текганда конайди. Бурун-халкум хам худди шундай тукима билан тула, бу тукима бурун-халкум томидан чикади. Дастлабки ташхис? Даволаш?

Билет №40

 1. Пирогов - Вальдейер лимфоаденоид халкаси анатомияси
 2. Ташки эшитув йулидаги ёт жисмларни олиш усуллари.
 3. Бурун тусиги хасталиклари.
 4. Бемор бош огригига, унг томонда кузни ички бурчаги сохасида огрикга шикоят килади. Курганда: унг кузни ички бурчаги силлик юзали, каттик консистенцияли, огриксиз хосила пайпасланади, хосила устидаги тери узгармаган. Куз олмаси чапга силжиган, куз олмаси харакати тулик хажмда. R-граммада-суяк зичлигида унг галвирсимон лабиринт сохасида усмасимон хосила мавжуд булиб, улчами 2х1.5см аник чегарали. Ташхис? Даволаш?

Билет №41

 1. Импедансометрия.
 2. Юкори жаг бушлиги пункцияси асоратлари.
 3. Парафаренгиал абсцесс: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Кечаси навбатчи хамшира зудлик билан навбатчи врачни эрталаб хикилдок стенози компенсация стадия билан кабул килинган бемор олдига чакиришди. Хозир беморда терисида цианоз, нафас тухташи ва оёк-кулини тутканоксимон тортишиш кузатилди. Бу ходисада кайси операцияни зудлик билан амалга ошири максадга мувофик?

Билет №42

 1. Юз ва бурун веналари клиник ахамияти.
 2. Болаларда этишув кобилиятини текшириш усуллари.
 3. Хикилдок уткир стенозлар: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. 40 ёшли бемор тумток билан хикилдок сохасига жарохат олган. Эртаси куни нафас олиш бузилиши кузатилди. Курганда: беморда температура-норма, инспиратор хансираш, ларингоскопияда овоз ёригининг хикилдок дахлизи шилликости гематомаси аникланади. Ташхис? Даволаш?

Билет №43

 1. Трахеостомия: бажариш техникаси, турлари.
 2. Кулок хавфсиз усмалари.
 3. Вазамотор ринитни даволаш усуллари.
 4. Бемор 28 ёш, кулупнай еган. 2 соатдан кейин нафас олишни кийинлашуви, ютинишда нокулайлик пайдо булди. Бугилиш секин-аста кучайган. Курганда: хикилдок усти тогайини тил юзасида, чумичсимон-хикилдок усти бурмалари, ноксимон синусларда шишасимон шиш. Ташхис? Даволаш?

Билет №44

 1. Озена: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 2. Юткин хавфсиз усмалари: клиникаси, диагностикаси, давоси.
 3. Суяк лабиринт клиник анатомияси.
 4. Бемор 38 ёш, бурундаги куруклик, халкумни куришига, кисман бурундан нафас олишни кийинлиги, овозни бугиклигига, йуталга шикоят килади. Курганда: ички органлар томонидан узгаришлар йук. Лор органларида: бурун дахлизида, хоаналар сохасида, юмшок танглайни орка юзасида, хикилдокни овоз бойлами ости сохасида инфильтрат аникланади. Дастлабки ташхис? Даволаш?

Билет №45

 1. Ташки бурун клиник анатомияси.
 2. Уткир ринит: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 3. Хикилдок ёт жисми: клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Бемор 38 ёш, бурунда ва халкумни куришига, кисман бурундан нафас олишни кийинлигига, овозини бугиклигига, йуталга шикоят килади. Курганда: ички органлар узгаришсиз. Лор органларда: бурун дахлизида, хоаналар сохасида, юмшок танглайни орка юзасида, овоз бойлами ости сохасида инфильтрат бор. Текшириш режаси?

Билет №46

 1. Ногора бушлиги клиник анатомияси.
 2. Юз нерви фалажи: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 3. Хикилдок сурункали стенози: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Бемор 48 ёш, ютинишда кескин огрикга шикоят килади, факат суюк овкат истеъмол килади. 8 йилдан бури сил диспансерида назоратда туради. Курганда: хикилдок усти тогайини хикилдок юзасида, чумичсимон- хикилдок усти бурмаларида ярасимон инфильтрат мавжуд. Хикилдокни харакатланиши сакланган. Дастлабки ташхис? Даволаш?

Билет №47

 1. Юткин мушаклари.
 2. Эшитув найини даволаш усуллари.
 3. Сурункали ринитлар: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Бемор 32 ёш, чекади, 1 йилдан бери овозини бугиклигига шикоят килади. Курганда: бурун бушлиги ва халкумда патология йук. Ларингоскопия: шиллик кават тоза, пушти рангда, чин овоз бойламлари пушти, калинлашган, харакатчан, овоз ёриги кенг, чумичсимон ораси бушлиги калинлашган. Ташхис? Даволаш?

Билет №48

 1. Хикилдок иннервацияси.
 2. Сурункали йирингли урта отитларни консерватив давоси.
 3. Бурун чипкони: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Бемор овозини бугиклиги, температура-37.4 даража, муздексуюклик ичгандан сунг пайдо булган йуталга шикоят килади. Курганда: бурун, халкум узгаришсиз. Ларингоскопия: хикилдок шиллик кавати геперимиланган, чин овоз бойламлари пушти рангда, инфильтрланган, овоз ёриги кенг, нафас олиш эркин. Ташхис? Даволаш?

Билет №49

 1. Асосий бушлик клиник анатомияси.
 2. Отоген сепсис: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 3. Кизилунгач ёт жисмлари: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Беморда халкумда огрик, огиздан бадбуй хид келиши, жаг ости сохасида шиш ва огрик, субфебрил температура кутарилишига шикоят килади. Фарингоскопия: танглай муртакларида пленкасимон кир кулранг тусда караш мавжуд булиб танглай муртакларидан ташкарига хам таркалган, зурга ажралади. Дастлабки ташхис? Даволаш?

Билет №50

 1. Остеомеатал комплекс.
 2. Сурункали тонзиллит классификацияси.
 3. Урта уткир отит: этиологияси, клиникаси, диагностикаси, давоси.
 4. Бемор томогидаги кескин огрикга, температура ошиши, огзини очишни кийинлигига шикоят килади. 4 кундан бери касал. Курганда: халкум шиллик кавати кизарган, чап танглай муртаги марказга силжиган, олдинги танглай равоги ва юмшок танглайни чап томонида инфильтрат. Ташхис? Даволаш?

Назад к списку