О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Интевенцион радиологияданИнтевенцион радиологиядан саволлар

1. Интервенцион радиология хакида умумий тушунча

2. Интервенцион радиологиянинг ривожланиш боскичлари.

3. Интервенцион радиологиянинг булинмалари.

4. Интервенцион радиология томоноидан хал килинувчи топшириклар

5. Интервенцион радиологиянинг диагностик ва даволаш усуллари

6. Нейроинтервенцион радиология.

7. Кардиоинтервенцион радиология.

8. Умумий ва периферик интервенцион радиология.

9. Кардиоинтервенцияда диагностик инструментарийлар.

10. Кардиоинтервенцияда даволаш инструментарийлар.

11. Нейроинтервенцияда диагностик инструментарийлар.

12. Нейроинтервенцияда даволаш инструментарийлар.

13. Умумий интервенцияда диагностик инструментарийлар.

14. Умумий интервенцияда даволаш инструментарийлар.

15. Диагностик муолажадан даволаш муолажасига утиш вариантлари.

16. Инструмент танлашда анатомик асос.

17. Интервенцион аралашувда мумкин булган хавф ва асоратлар.

18. Ангиографияга карши курсатмалар.

19. Интервенцион аралашувда усул танлаш, чегара ва хавф омиллари.

20. Кон томир патологияси диагностикасининг «Олтин стандарти», ангиографиянинг бошка диагностика усулларидан устунлиги ва камчилиги.

21. Томирлар эндоваскуляр ангиопластикаси усуллари.

22. Ангиография утказилиши масаласини хал килиниши учун керакли текширувлар .

23. Контраст-индуцирланган нефропатия, ангиография асорати куринишида.

24. УМКАБ (ОНМК) церебрал ангиография асорати куринишида.

25. Турли бассейнларга «кириш нуктаси», Сельдингер усулининг афзалликлари.

26. Шошилинч ва кечиктирилган интервенцион аралашувлар уртасидаги танлов, хар бирининг афзалликлари ва камчиликлари.

27. Эмболлаштирувчи материаллар: эмбосфералар, клей композитлари, спираллар.

28. Стентлар- фарклари ва кулланишга курсатмалар .

29. Кон томирда булмаган интервенцион аралашувлар.

30. Вертебропластикага курсатмалар.

31. Сусайтирилган адгезивликка эга инструментлар ва уларнинг кулланилиши.

32. «Кундаланг каттиклик»- нима учун керак ва кандай таминланади.

33. Пастки кон томирларга киришнинг афзалликлари ва камчиликларини солиштиринг.

34. «Хотирали металл» тушунчасини очиб беринг, шу каби стентларнинг кулланилиши.

35. Узи очилувчи ва баллон-мониторли стентларнинг таййёрланиш материаллари ва имплантация моментлари буйича фарклари.

36. Предилатация нима учун керак?

37. Постдилатация кандай максадларда кулланилади?

38. Гайд ичидаги гайд ва баллон ёрдамчили усулларда умумийлик нимада?

39. Кардио- ва нейроинтервенцияда стентлар кандай касалликларда ва нима максадларда кулланилишини айтиб беринг.

40. Агар беморда коронар, уйку ва оёк-куллар артерияларининг ривожланган атеросклерози кузатилса, эндоваскуляр аралашув кандай кетма-кетликда утказилиши оптимал хисобланади?

41. САК сабаби ангиографик аникланса, қандай муддатларда муолажани утказиш оптимал хисобланади?

42. САК церебрал вазоспазмдан кейин қайси суткаларда ривожланади?

43. Қандли диабетда эндоваскуляр аралашувнинг ўзига хосликлари.

44. Вентрикулография учун керакли инструментарий.

45. Кўтарилаётган илеофеморал тромбоз учун қандай кириш оптимал хисобланади?

46. Қўлтиқ ости томири орқали ўтказилувчи артериография қандай асоратлари билан хавфли?

47. Кавафильтр турлари ва имплантациясига курсатмалар.

48. Кавафильтрнинг ишлаш механизми.

49. Катта мальформациянинг бир пайтдаги тотал эмболизацияси нима билан хавфли?

50. ККСни беркитиш усуллари.

Кардиологиядан саволлар

1. Айланиб ўтувчи артериянинг анатомик ажралиши.

2. Орқа тушиб борувчи (қоринчалараро) артериянинг анатомик ажралиши.

3. Чап қоринча олд деворининг қон билан таъминланиши

4. Олд тушиб борувчи (қоринчалараро) артериянинг анатомик ажралиши.

5. Чап қоринчанинг қайси бўлимлари олд тушиб борувчи (қоринчалараро) артерия ёрдамида қон билан таъминланади?

6. Ўнг коронар томир одатда чап қоринчанинг қайси қисмларини қон билан таъминлайди.

7. Олд тушиб борувчи (қоринчалараро) артерия одатда чап қоринчанинг қайси қисмларини қон билан таъминлайди?

8. Қоринчалар миокардининг қон билан таъминланиши.

9. Юракнинг диафрагмал (пастки) юзаси.

10. Юракнинг олд юзаси

11. Кардиомиоцитларнинг механик бирлашуви қандай таъминланган?

12. Вьессен-Тибезий томирлари

13. Миофибриллаларнинг қисқариш тезлигига таъсир қилувчи омиллар

14. Чап атриовентрикуляр тешикнинг анатомияси

15. Қон айланишининг пасайиши сабаблари ҳақида

16. Коронар томирларда қандай рецепторлар мавжуд?

17. Соғлом одамларда бўлмачаларнинг электрик стимуляцияси

18. Аортал клапан тузилиши

19. Соғлом одамларда адреналин таъсири

20. Физиологик ҳолатларда минутлик ҳажмнинг ва умумий периферик қон томир қаршилигининг катталиклари

21. Юрак девори дикинезияси нима?

22. Дозаланган жисмоний зўриқишда сохта мусбат натижаларнинг пайдо бўлиши.

23. ЮИК диагностикасида дозаланган жисмоний зўриқиш спецификлиги

24. Зўриқиш стенокардияси учун сезувчан бўлган усуллар

25. Юрак ишемик касаллиги борлигидан далолат берувчи жисмоний зўриқиш синамасидаги СТ сегментнинг пасайиши сабаблари

26. Кардиологияда зўриқиш синамаси(ВЭМ, тредмил-тест)

27. Катталарда жисмоний зўриқиш синамаси давомида систолик қон босимнинг нормал ошиши кўрсаткичлари

28. Зўриқиш синамаси давомида миокард ишемиясининг специфик белгилари

29. Зўриқиш синамаси давомида ЭКГда электр ўқининг нормадаги ва патологиядяги кўринишлари

30. Юрак чўққиси пальпациясидаги диастолик дириллаш қайси патология учун хос

31. Юрак перкутор чегарасининг кенгайиши қайси патологияляр учун хос

32. Бўйин томирлари аускультациясида эшитилувчи шовқин қайси патология учун хос

33. Вазоренал гипертония диагностикасида “олтин стандарт” ҳисобланувчи текшириш усули

34. Хирургик даволашн учун юрак қон томирларин текширишнинг “олтин стандарти” ҳақида

35. Миокарддаги ўтказувчанлик тезлиги

36. Миокард ўтказувчанлигини пасайтирувчи препаратлар

37. АВ-тугунда ўтказиш тезлигини максимал пасайтирувчи препарат

38. Препаратларнинг потенциал мумкин бўлган сабаблари

39. Зўриқиш стенокардияси мавжудлиги ҳақида маълумотлар учрамайдиган популяциядаги ЮИК паст хавфида(50%дан паст)ги шахсларни аниқлаш курсаткичлари

40. Зўриқиш стенокардияси мавжудлиги ҳақида маълумотлар учрамайдиган популяциядаги ЮИК жуда юқори хавфида(80%дан баланд)ги шахсларни аниқлаш курсаткичлари

41. Юқори хавфдаги ЮИК мавжудлигини баҳоловчи курсаткичлар

42. Юқори хавфдаги ЮИК мавжуд эмаслигини баҳоловчи курсаткичлар

43. Касаллик диагностикаси мақсадида коронар ангиографияга кўрсатмалар

44. Даволаш усули (ангиопластика, АКШ)ни танлаш мақсадида коронар ангиография ўтказишга кўрсатмалар

45. Коронар ангиографияга кўрсатма ва қарши кўрсатмалар

46. Стабил стенокардия билан беморларга аорто-коронар шунтлашга кўрсатмаларнинг асосланганлиги, агарда ўлим кўрсаткичининг пасайиши бир неча рандомизирланган тадқиқотларда кўрилган бўлса

47. Стабил стенокардия билан беморларда коронар қон томирлар ангиопластикаси ва стентлашга кўрсаталарнинг асосланганлиги

48. ЎИМ ва ЎКС билан беморларда коронар қон томирлар ангиопластикаси ва стентлашга кўрсатмаларнинг асосланганлиги

49. Гибернацияланувчи миокард тўғрисида тушунча

50. ЮИК бўлган беморларда гибернацияланган миокардни аниқлаш усуллари


Назад к списку