О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Онкоурология (узб)Мояк саратони урологик касалликлар ичида неча фоизни ташкил этади?

Мояк саратони асосан неча ёшда учрайди?

Мояк саратонига олиб келадиган асосий омил?

Мояк ўсмалари ичида герминоген ўсмалар неча фоизни ташкил этади?

TNM классификацияси бўйича T2 га изох беринг?

Мояк саратонида регионар метастаз хос?

Мояк герминоген ўсмларининг метастазланиш йўллари?

Мояк ўсмаларининг замонавий лаборатор текширув усули?

Мояк сартонининг асосий даволаш усули?

Шевассю операциясининг максади?

Саратон касалликлари ичида простата раки учраши неча фоизни ташкил этади?

Простата саратони ривожланишида кайси гармон асосий роль уйнайди?

Простата саратонида энг кўп кўлланиладиган даволаш усули?

Простата саратони 1-2 боскичларида даводан сўнг 5 йиллик умр кўрсаткичи неча фоизни ташкил этади?

Простата саратони 3 боскичида даводан сўнг 5 йиллик умр кўрсаткичи неча фоизни ташкил этади?

Простата саратони асосий гистологик тури?

ПСА микдори конда кайси касалликда ошади?

Простата саратони кайси текширувидан сўнг дархол ПСА ни аниклаб бўлмайди?

Простата ракининг суякларга метастази аникланганда танлов препарати?

Простата саратони билан простата аденомасини фарклашнинг асосий усули?

Простата саратонида кайси суякларга купрок метастаз кузатилади?

Простата саратони ТNМ буйича Т1а боскичи кандай бахоланади?.

Простата саратонида Т1-2И0М0 да асосий даво усулини кўрсатинг?

Простата саратони простата безини кайси кисмида купрок учрайди?.

Простата саратони асосий гистологик тури ?

ПСА микдори конда кайси касалликда ошади?

Ректал кўрикдан сўнг канча вактдан сўнг ПСА микдорини текшириш мумкин?

Простата саратони билан простата аденомасини фарклашда асосий усул?

Простата саратони ТNМ буйича Т4 га изох беринг?

Простата ракида ПСА микдори 20 нг/мл юкори булса нимадан хавфсираш лозим?

Простата саратонида кайси суякларда кўпрок метастаз кузатилади?

Простата саратонида суякларда метастазга гумон бўлганда асосий текшириш усули?

Простата саратони ТNМ буйича Т1а да безнинг неча фоизи зарарланади?

Простата саратонида ректал кўрикда простатани холати?

Буйрак саратонида кузатиладиган синдромни кўрсатинг?

Штауффер синдроми учун нима характерли?

Оч хужайрали буйрак саратони кайси кисмидан хосил бўлади?

Куйидагилардан кайсиси буйрак саратонида триадага кирмайди?

Буйрак саратонида гематурия кайси кўринишда кузатилади?

Буйрак саратонида гематуриянинг кайси бири хос эмас?

Буйрак саратонининг кам учрайдиган турини кўрсатинг?

Буйрак саратони ташхисида T1aNxMo I боскичига мос усма ўлчамини кўрсатинг?

Беморда чап буйрак саратони T3cNoMo III клиник боскич. Т3с га изох беринг:

Буйрак саратони гистологик градациясида G2 га изох беринг?

Буйрак сартонида радикал даво услуби?

Буйрак саратонида адреналэктомияга абсолют кўрсатма?

Буйрак саратонида адреналэктомияга абсолют кўрсатма?

Буйрак ракида адреналэктомияга нисбий кўрсатма?

Буйрак саратонида аъзо сакловчи амалиётга абсолют кўрсатма?

Буйрак саратони махаллий таркалган шаклида асосий даво усули?

Олат ўсмалари кўпрок олатнинг кайси сохаларида жойлашади?

“Шохсимон маржонлар” кайси паталогияга характерли?

Олат саратонининг гистологик шаклини кўрсатинг?

Олат ўсмаларида эрта метастазлар каерга бўлади?

Олат ўсмаларида Та га изох беринг?

Олат саратонида кайси аъзоларга гематоген метастаз кузатилади?

Олат ўсмаларида якуний ташхисни кўйиш учун кандай муолажаларни ўтказиш керак?

TNM бўйича Т2ИоМо бўлганда олат ўсмасини клиник боскичини кўрсатинг?

Ковук саратони ривожланишига олиб келувчи омилларни кўрсатинг?

Эпителиал гиперплазияга изох беринг?

Атипик гиперплазияга изох беринг?

Радикал цистэктомиядан кейин пешоб деривациясини кайси услуби кўп кўлланилади?

TNM бўйича радикал цистпростатэктомияга кўрсатма?

Ковук саратони Т1N0М0 да жаррохлик тактикаси?

Ковук саратони Т3N0М0да жаррохлик тактикаси?

Юкоридаги холатларда биринчи ёрдам тактикаси?

Буйрак саратонида симптомлари ривожланишига изох беринг?

Буйрак саратонида метастазга хос белгиларни аникланг?

Беморда чап буйрак саратони T2NoMo. II клиник боскич. Т2 га изох беринг?

Буйрак раки гистологик градациясида G2 га изох беринг?

Буйрак хужайрали ракнинг кайси типи 80-90% холатларда аникланади?

Буйрак хужайрали ракни патагенетик ривожланиш механизми бўлиб хисобланади?

Паранеопластик синдром белгиларини кўрсатинг?

Буйрак ракида варикоцелени ўзига хос белгилари?

Буйрак ракида доимий огрик нима билан боглик.?

Буйрак ракида Т1аNoMo да даволаш стандарти?

Буйрак ракида паранеопластическому синдромга куйидагилар киради?

Штауффер синдроми куйидагиларни ўз ичига олади:

Буйрак ракида гематурия хусусиятлари?

Буйрак ракида каминвазив даволаш усулига куйидагилар киради?:

Буйрак ракида классик учлик неча % холатда учрайди?

Буйрак резекциясидан кейин кўпрок учрайдиган асоратлар?

Стандарт буйрак резекцияси вактида кўринувчи ўсмадан канча масофада четлаб амалиёт бажарилади?

Таркалган буйрак ракида даволаш услуби?

Буйрак ракида ўпкаларда солитар метастаз бўлганда оператив давога кўрсатма?

Беморда чап буйрак раки T3бNoMo га изох беринг

TNM бўйича кайси холатларда ковук трансуретрал резекция амалиёти бажарилади?

Ковук ТУ резекцияси асоратлари. Нотўгри жавобни кўрсатинг?

Ковук ТУ резекциясидан кейин неча % рецидив холати кузатилади?

Тоз анигографияси кайси максадда бажарилади?

Регионар лимфа тугунларга метастаз кузатилганда анформатив текширув усули?

Ковук ичи химия терапиясига кўрсатма?

Ковук ракида консерватив даво турларини кўрсатинг?

Олат ўсмаларда факультатив ўсма олди холатини кўрсатинг?

Олат ўсмаларда облигат ўсма олди холатини кўрсатинг?

Олат ўсмаларини эпителиал шаклини кўрсатинг?

Олат ракида Grade 1 нима маънони билдиради?

TNM бўйича Т2NоМо бўлганда олат ўсмасини клиник боскичини кўрсатинг?

Олат учи териси билан чегараланган олат кичик ўсмаларида сизнинг тактикангиз?

Олат раки 2 клиник боскичида 5 йиллик хаёт кўрсаткичи канча % ташкил этади?

Радиоактив доначаларни олат тукимаси ичига жойлаштирадиган услуб кандай номланади?

Олат ракини ривожланишида хавфли омилларни кўрсатинг?

Олат ракини инвазив шаклида сизнинг тактикангиз?

Олат ракида Т2 га изох беринг?

Олатнинг хавфсиз ўсмаларни кўрсатинг?

Олат ракида МРТ ахамияти?

Олат ўсмаларида кайси холатларда кисман ампутация бажарилади?

Простата ракида кайси суякларга мтс беради?

Мояк ракида самарали кимё терапия схемалари?

Мояк ракининг асосий онкомаркерларини курсатинг?

Простата раки 1-2 ст. радикал даво?

Простата ракида бирламчи текшируш усуллари?

Ковук раки асоратларини кўрсатинг?

Бемор тотал гематурия билан мурожаат этди, биринчи навбатда ўтказилиши керак бўлган текширув усули?

Ковук ракини кандай касалликлар билан дифференциация килиш керак?

ПСА микдори конда кайси касалликларда ошади?

Терминал гематурияга изох беринг?

Кавук томпанадасининг клиник кўриниши?

Ковук саратонининг асоратларини кўрсатинг?

Буйрак ўсмаларини рентгенологик белгилари?

ПКВ тромбига хос белгилар?

ПКВ ўсма тромби турлари?

Буйрак резекциясига электив кўрсатмалар:

Буйрак резекциясига абсолют кўрсатмалар:

Буйрак саратонида куйидаги воситалар билан иммунотерапия ўтказилади:

Простата саратонида стандарт скрининг текширувларига киритилган:

Простата саратони скрининингида куйидаги стандарт текширувлар киради:

Ректал кўрикда простата саратонига хос ўзгаришлар:

Глиссон бўйича градация нима максадда кўлланилади:

Ковук саратонида ковук ичи адъювант терапиясида самарали препаратлар:

Ковук саратонида кўп учрайдиган гистологик шаклларни кўрсатинг:

Ковукда импалатацион метастаз кузатилади:

Ковук саратонида ўтказиладиган химиятерапия турлари:

Ковук саратони эрта симптомларига куйидагилар киради:

Ковук саратонида кўлланиладиган асосий текширув усуллари:

Ковук саратонида кўлланиладиган системали химиятерапия воситалари:

Бемор78 ёшда, ковук раки, регионар лимфа тугунларга ва ўпкаларга метастаз аникланди. Сизнинг тактикангиз?

Бемор гематурия ва дизурия шикоятлари билан мурожаат этди. Анамнезидан ковук раки бўйича ковук резекцияси амалиёти бажарилганХозирда сизнинг тахминий ташхисингиз?

Ковук раки билан касалланган беморда УТТ да регионар лимфа тугунларнинг зарарланиши аникланди. Оптимал оператив даво усулини кўрсатинг?

Бемор 80 ёшда, ковук бўйинчасини ўсма билан зарарланган. Тўлик сийдик тутилиши кузатилмокда. Ўпкларга метастаз ва юрак кон томир системаси томонидан чукур бузилишлар аникланади. Сизнинг тактикангиз?

Бемор: М.58 ёш, онкоурология бўлимига белнинг ўнг ярмидаги огрикка, холсизлик, озиш ва 3 ой аввал 1 марта гематурия кузатилиш шикояти билан мурожаат этди.. Буйракда хосила пайпасланмайди. Цистоскопик ковукда паталогия аникланмади. УТТ да ўнг буйрак юкори кутбида контурлари нотекис 8-7 см ўлчамдаги, буйрак билан чегараланган ўсма аникланади. Корин парда орти лимфа тугунлари аникланмайди. Жигар ўзгаришсиз. Рентгеноскопик ўпкаларда паталогия аникланмади. Кон умумий ва биохимик тахлиллари меъёрий чегарада. Сизнинг ТИМ бўйича ташхисингиз? Дифдиагноз? Кейинги тактикангиз?

Бемор: Д. 60 ёшда, онкоурология бўлимига куйидагишикоятлар билан мурожаат этди: чап томонлама бел сохасидаги бироз огрикка, холсизликка, мояклардаги бироз огрик ва дискомфортга. Текширувлар натижасида горизонтал холатда йўколмайдиган икки томонлама варикоцеллига. УТТ да чап буйрак пастки кутбида 8х3 см ўлчамдаги контурлари нотекис,буйрак билан чегараланган хосила ва катталашган лимфа тугунлар аникланади. Сизнинг ташхисингиз? Кўшимча текширувлар? Ўсмаларда учрайдиган варикоцелли ва идиопатик варикоцелли билан солиштирма ташхис?

Бемор онокоурология бўлимига тотал гематурия ташхиси билан кабул килинди. Анамнезидант чап буйрак коралсимон тоши сабабли чап томонлама нефрэктомия амалиёти бажарилган. Кўрик вактда бемор нинг кўринувчи тери ва шиллик кавати окиш, пальпацияда ўнг буйрак сохасида огрикли, зич консистенцияли. хосила пайпасланади. УТТ да ўнг буйрак юкори кутбида КЖС дефорацияловчи хар хил структурага эга бўлган хосила аникланади. Корин парда орти лимфа тугунлари аникланмайди.Цистоскопияда ковукда паталогия аникланмади. Жигар ва ўпка текширувлар натижасида ўзгаришсиз. Сизнинг ташхисингиз? Беморга нима сабабдан цистоскопия бажарилди? Кайси кўшимча текширув ва даво услубини тавсия этасиз?

Бемор анамнезидан 6 ой давомида 3-4 марта пешобини кон лахталари аралаш келиши кузатилган ва ўнг буйрак белиниг ўнг ярмида санчикли огриклар безовта килади. Турар жорйда цистит ташхиси билан бир неча бор даволанган. Хозирда УТТ да ўнг буйрак КЖС ва сийдик найи кенгайган. Цистоскопик ковукда паталогик ўзгаришлар аникланмади. Кон умумий тахилилида анемия белиглари кузатилади. Биохимик тахлиллар ўзгаришсиз. Сизнинг тахминий ташхисингиз? Ташхисга аниклик киритиш максадида кандай текширувларни ўтказиш керак? Кандай даво услубини тавсия этасиз?

Бемор 65 ёшда, урология бўлимига олат бошчасида яра борлигига шикоят килиб келди. Кўрик вактда яра ўлчами 1х1см, ажралмали, бадбўй хидли. Сизнинг тахминий ташхисингиз? Кайси текширувни ўтказиш зарур? Кайси касалликлар билан таккослаш керак?

Бемор урологга эрекция вактида огрикка, олатнинг бош ва тана кисмидаги зич гиперэмия ўчоглари борлигига шикоятлар билан мурожаат этди:Кайси касаллик хакида ўйлаш мумкин? Боуэн касаллик билан таккослаш? 3) Даволаш тактикаси?

Бемор 53 ёшда, куйидаги шикоятлар билан мурожаат этди: кўрик вактида олатда гумбазсимон, огрикли, кўкимтир рангли хосила аникланади. ВИЧ билан касалланган. Сизнинг ташхисингиз? Сизнинг тактикангиз?.

58 ёшли беморда проф кўрик вактида аноурегенитал сохада турли ўлчамдаги кондиломалар аникланади. Ташки жинсий аъзолар кўригида асосан олатнинг бошчасида жойлашган, тери сатхидан кўтарилиб турувчи окиш рангдаги хосила аникланади. Сизнинг ташхисингиз? Ташхисни тасдиклаш учун нима килиш керак?.

Беморда олат саратони аникланган. Кўрик вактида ўсма жараёни говаксимон ва горсимон танага таркалган. УТТ да икки томонлама чов лимфа тугунларига метастаз аникланади. TNM бўйича ташхис кўйинг? Ташхисни тасдиклаш учун нима килиш керак? Даволаш тактикаси?.

Олатдаги ўсма олиб ташланган. Ўсма куйидаги куйидаги гистологик кўринишга эга? Эпидермисни калинлашиши, гиперкератоз, папиламатоз, марказида шохланувчи атипик хужайрали чукурга ўсувчи бармоксимон кўринишга эга бўлган ўсикчалар. Гистологик кўриниш кайси ўсмага хос.? Олат ўсмаларида куйидаги ўсма шакли неча % ташкил этади?

Ковук саратони билан касалланган беморда белнинг ўнг ярмида огрик, калтираш ва тана хароратини кўтарилиши кузатилмокда. УТТ да ўнг томонлама уретерогидронефроз аникланади. Пешоб тахлилида лейкоцитурия. Юкоридаги симптомлар сабабини кўрсатинг?

Бемор Н. 60 ёшда пешобини кон аралаш келиши шикоятлари билан мурожаат этди. Кандай касалликлар хакида ўйлаш керак? Асосий текширув усуллари?


Назад к списку