О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Онкогинекология (узб)Бачадон буйни саратони эпидемиологиясига хос:

Шифокор учун бачадон буйни саратонига гумон килишга ишончли сигнал клиник куриниш булиб хизмат килади:

Жинсий аъзоларан конли-хидли ажралмалар келиши бу-

Бачадон буйнида купинча учрайдиган гистологик структура:

Яссихужайрали ва цилиндрик эпителий юзлашаиган чизик:

Ёмон сифатли усма клиник куриниши бутун давомийлиги вактига нисбатан уртача фазаси ташкил этади:

Саратоннинг клиник олди ва клиник ривожланиш фазаси чегараси еб куйидаги улчам кабул килинади:

Энг секин усиш темпига эга рак тури:

Бачадон буйни раки яккол клиник куриниш йук холларда гистологик текширув учун материал олинади:

Кузикоринсимон куринишда, бачадон буйнидан 2,5 см чикиб турувчи бачадон буйни раки бу-

Бачадон буйни усмаси бочкасимон куринишда цервикал каналга таркалган, бу:

Бачадон буйни кузикоринсимон усмаси 2см чикиб туриби цервикал каналга таркалган,бу:

Бачадон буйнида 3х3смли , шингилсимон шаклда, кин еворларига утган,бу:

Дисплазия фонли касалликлардан куйидаги критерийлар аникланиши билан ажралиб туради:

Усма ривожланишининг хамма фазасида таянч симптом булиб хисобланади:

Ракнинг преинвазив шакли куйидагилар ёрамида аникланади:

Бачадон буйнида кин хамма деворларига таркалган, улчами 3х3смли усма бор, бу-

Ракнинг илк диагностикасида охирги чегара булиб хизмат киладиган боскич:

Онкологик хавф юкори гурухларга куйидагилар кирмайди:

Умум даволаш муассаларида ракнинг бирламчи аниклаш ташхиси куйидагилар:

Ахоли орасида ракка карши пропаганда олиб борилганда керак эмас:

Клиник гурухлар буйича классификация боскилар буйича классификациядан фарк ли уларок курсатади:

Бу холда шифокор вазифаси:

Бачадон буйни усмаси кин деворларига ва 1/3 кисмига усиб утиши ва параметрий тос суягигача инфильтрацияси бор, бу-

Бачадон буйни эндофит шаклли усмаси, кин юкориги 1/3 кисмига утган, параметрий инфильтрацияси унгда тос суягигача, чапда тос суягига етмаган, бу-

Экзофит шаклли бачадон буйни усмаси, кину рта 1/3 кисмига утган, параметрий инфильтрацияси тос суягигача икки томонлама, бу-

Бачадон буйни эндофит усмаси параметрий икки томонлама тос суягигача инильтрациясива чап томонлама уретерогидронефроз Билан, бу-

Бачадон буйни усмаси улчами 0,5х1см чегараланган, параметрий икки томондан эркин,бу-

Бачадон буйни эрозиялашган, параметрий икки томонлама эркин, гистоанализа яссихужайрали рак 3ммгача инвазияси аникланган, бу-

Бачадон буйни эрозиялашган,параметрий икки томонлама эркин, биопсия гистохулосасида Ca in situ аникланган, бу-

Бачадон буйни раки сийдик копига усиб кирган, параметрий инфильтрацияси бор, бу-

Утказиб юборилган боскичдаги бемор бирламчи мурожаат килганда участка шифокори тулдириш керак эмас хужжат:

Утказиб юборилган боскичаги онкологик бемор поликлиника куйиаги клиник гурухда назоратда туради:

Терапевт назоратида кандли диабет, семизлик,гипертония касаллиги булган бемор туради.Бу контингент беморларда кайси локализациядаги онкокасаллик учраши эхтимоли юкори:

Бемор аёлда семизлик,гипертония касаллиги, кандли диабет бор, кайси рак юзага келиш хавфи бор:

Онкологик касалликлар билан касалланиш структурасида аёллар орасида мамлакатда биринчи урина туради:

Бачадон буйни ракида бажарилади:

Бачадон буйни ракини сийдик копига инфильтрацияси бор-йуклигини аниклаш учун куйидаги усул кулланилади:

Бачадон буйни ракини тугри ичакка инфильтрацияси бор-йуклигини аниклаш учун куйидаги усул кулланилади:

Бачадон буйни ракини сигмасимон ичакка инфильтрацияси бор-йуклигини аниклаш учун куйидаги усул кулланилади:

Бачадон буйни ракини аниклашда ташхис куйилади:

Бачадон буйни раки скрининги нима маънони билдиради:

Бачадон буйни ракини замонавий ташхислаш усуллари бу-

Бачадон буйни ракида эмлашдан максад:

Тухумдонлар транспозицияси тушунчаси бу-

Бачадон буйни раки T2вN0-1Mo, ендош касалликлар мавжуд эмас, Сизнинг тактикангиз:

Бачадон буйни раки T3аN0-1Mo, ендош касалликлар мавжуд эмас, Сизнинг тактикангиз:

Бачадон буйни раки T3вN0-1Mo, ендош касалликлар мавжуд эмас, Сизнинг тактикангиз:

Бачадон буйни раки T3вN0-1M1, ендош касалликлар мавжуд эмас, Сизнинг тактикангиз

Бачадон буйни раки T2вN0-1M0 кон кетиш билан асоратланган. Сизнинг тактикангиз:

Бачадон буйни раки T3вN0-1M0 кон кетиш билан асоратланган. Сизнинг тактикангиз:

Бачадон буйни раки кон кетищ Билан асоратланган, сизнинг тактикангиз:

Бачадон буйни раки сийдик копига усиб утиши билан,сизнинг тактикангиз:

Бачадон буйни раки тугри ичакка усиб утиши билан,сизнинг тактикангиз

Бачадон буйни раки атроф органларга усиб утиши билан,сизнинг тактикангиз

Бачадон буйни раки этиологик фактории булиб :

Бачадон буйни раки камайишига олиб келади:

Бачадон буйнида хужайра элементларида ривожланган атипия пролиферацияси белгилари булган лейкоплакия аникланган, бу:

Хужайра элементларида ривожланган атипия пролиферацияси белгилари булган бачадон буйни лейкоплакияси бор беморга указилиши керак:

Морфлогик бачадон буйни усмаси базал мембранаан 3мм чикканда куйидаги боскич булаи

Шифокор бирламчи рак аникланганда ва уч кун мобайнида онкоиспансерга юбориши шарт булган назорат хужжати:

Бачадон буйни раки T2аN0M0 боскининг давослашнинг энг оптимал тури:

Бачадон танаси раки этиологик фактории булиб хизмат килади:

Бачадон танаси рак олди касаллликларига киради:

Бачадон танаси раки билан касалланишни камайишига олиб келади:

Бачадон танаси ракига нима хос:

Шифокор учун бачадон танаси саратонига гумон килишга ишончли сигнал клиник куриниш булиб хизмат килади:

Жинсий аъзолардан ацилик конли ажралмалар келиши хос:

Бачадон танаси ракида купрок учрайдиган гистологик куриниш:

Бачадон бушлигидаги кузикоринсимон усма асосидан 1,5см кутарилган ,бу-

Бачадон бушлигидаги усма деворлар буйлаб таркалган:

Бачадон бушлигидаги кузикоринсимон усма асосидан 1-2см кутарилган ,бу-

Бачадон танаси нормал улчамда, зонд Билан бушлиги улчами 7смгача, параметрий эркин, биопсия – эндометрий юкори ифференциаллашган аденокарциномаси, бу-

Бачадон танаси катталашган, зонд Билан бушлиги улчами 7смдан ортик, параметрий эркин, биопсия – эндометрий юкори ифференциаллашган аденокарциномаси, бу-

Бачадон танаси нормадан катта, зонд билан бушлиги улчами 7смдан ортик, параметрий тос суягига етмаган инфильтрациялашган, биопсия – эндометрий урта меер дифференциаллашган аденокарциномаси, бу-

Бачадон танаси нормадан катта, зонд билан бушлиги улчами 7смдан ортик, параметрий тос суягигача инфильтрациялашган, биопсия – эндометрий урта меер дифференциаллашган аденокарциномаси, бу-

Бачадон танаси нормадан катта, зонд билан бушлиги улчами 7смдан ортик, параметрий тос суягига етмаган инфильтрациялашган, усма цервикал каналга таркаган, биопсия – эндометрий урта меер дифференциаллашган аденокарциномаси, бу-

Бачадон танаси раки энофит шакли, параметрий инфильтрацияси тос суягигача,чап томонлама гидроуретеронефроз,бу-

Бачадон танаси раки энофит шакли, параметрий инфильтрацияси тос суягигача,унг томонлама гидроуретеронефроз,бу

Бачадон танаси нормал улчамда, зонд Билан бачадон бушлиги учлами 7смгача, параметрий эркин, биопсия- эндометрийда Cа in situ, бу

Бачадон танаси усмаси сийдик копига усиб утган параметрий инфильтрациялашган бу-

Бачадон танаси усмаси тугри ичакка усиб утган параметрий инфильтрациялашган бу-

Бачадон танаси усмаси йугон ичакка усиб утган параметрий инфильтрациялашган бу-

Бачадон танаси усмасида бирламчи диагностикада бажарилади:

Тухумдон раки этиологик фактори:

Тухумдон раки касаллигини камайишига олиб келади:

Тухумдон ракига хос:

Тухумдонлар ўсмасида ўткир озикланишнинг бузилишида кайси текширув усули кўлланилади:

Беморда фибромиоматоз тугуннинг ўткир озикланишининг бузилиши кузатилганда, бажариладиган операция хажмини танланг:

Агарда беморда тухумдон ўсмасининг буралиб колиши кузатилса сизнинг тактикангиз:

Хорион гонадотропин реакциясини аниклашда кайси бири ахамиятга эга эмас:

Хорионкарциномани ўз вактида аниклаш учун:

Хорион карциноманинг асосий даволаш усули:

Тухумдонлар ракида кам эффективли препарат:

Таксолнинг(платитаксела) таъсир доираси боглик:

Ўсма жараёнининг охирги стадияларида кахексия ва анорекцияга карши (ичак тутилиши бўлмаганда) хаёт сифатини яхшилашда кўлланилади:

Одам папиллома вируси(НРV-16,-18,-31)сабабчи:

Эпштейн-Барр (EBV) герпес- вируси инфицирлайди:

Тамаки коришмасининг таркибий кисмларидан бўлиб, ўзи мустакил рак чакирмай чукур аъзолар ва хужайраларда бошка канцероген омилларни чакиради:

Кўкрак бези раки, бачадон танаси ва йўгон ичак ракида касалланиш эхтимоллиги нима билан боглик:

Кальций саклайдиган махсулот, катталарга ёмон ўзлаштирилади:

Инсон учун рухсат этилган йиллик ионланиш чакирувчи доза микдори:

15 ёшгача бўлган болаларда умумий онкологик касаллик билан касалланишда 2 ўринни эгаллайди:

Давлатларда аёлларнинг ўртача касалланишида 2 ўринда туради:

Бачадон буйни саратони эпидемиологиясига хос:

Шифокор учун бачадон буйни саратонига гумон килишга ишончли сигнал клиник куриниш булиб хизмат килади:

Бачадон буйнида учрайдиган гистологик структура:

Яссихужайрали ва цилиндрик эпителий юзлашадиган чизик:

Бачадон буйнида кин хамма деворларига таркалган, улчами 3х3смли усма бор, бу-

Онкологик хавф юкори гурухларга куйидагилар кирмайди:

Шифокорнинг онкологик хушёрлигига зид

Бемор аёлда семизлик,гипертония касаллиги, кандли диабет бор, кайси рак юзага келиш хавфи бор ва кайси патогенеик гурухга киради:

Тухумдонлар ракидаги асцитнинг ажралиб турувчи белгиси:

Онкологик касалликлар билан касалланиш структурасида аёллар орасида мамлакатда олдинги уринда туради:

Бачадон буйни ракида бажарилади:

Бачадон буйни профилактик эмлаш утказилади:

Бачадон буйни раки камайишига олиб келади:

Бачадон танаси раки билан касалланишни камайишига олиб келади:

Шифокор учун бачадон танаси саратонига гумон килишга ишончли сигнал клиник куриниш булиб хизмат килади:

Жинсий аъзолардан ацилик конли ажралмалар келиши хос:

Эндометрий ракини даволашда етишмаётган патогенетик усулни танланг:

Эндометрий раки купрок учрайди:

Биринчи этапда тухумдон усмаси ривожланганда куп учрайдиган клиник симптом билан:

Биринчи навбатда тухумдон кистомаси бор беморларга утказилади:

Тухумдон раки касаллигини камайишига олиб келади:

Тухумдонлар хавфли ўсмаси ташхиси кўйилганда кўшимча кўрсатма:

Хориокарциномада даволашдан кейин хомиладорликка рухсат берилади.

Хорионкарциномани ўз вактида аниклаш учун:

Хозирги вактда хориокарцинома кон кетиш билан асоратланганда кулланила бошлаган усул

Ўсма жараёнининг охирги стадияларида кахексия ва анорекцияга карши (ичак тутилиши бўлмаганда) хаёт сифатини яхшилашда кўлланилади:

Онкопатология билан келганда врач албатта:

Ковук ракини энг кўпрок учрайдиган симптомлар:

Гематурия сабабини аниклаш учун асосан ўтказилади:

Ковук ўсмасига гумон килинганда ўтказилади:

Трофобласт касаллигига олиб келувчи факторлар:

Трофобласт касаллиги асосий клиник белгилари:

Хориокарцинома купрок учрайди:

Хориокарциномада тузалганлик мезони:

Хориокарцинома купрок аникланаи:

Хориокарцинома 100 000 хомиладорликдан

Бачадон буйни раки скрининг программаси булиши керак

Хориокарцинома кечки ташхиси куйилади:

Кайси витамин етишмовчилиги меъда раки юзага келишида ахамиятли:

Кизилунгач раки улим курсаткичи куйиаги уринни эгалайди

Чекиш упка раки Билан касалланганларнинг улимига олиб келади:

Онкологияда хирургик давога Карши курсатмаларга киради:

Патологик хосианинг нафакат атроф-тукимага алокасини,балки тукима дефекти мавжудлигини курсата оладиган УТТ текширув

Нейротоксик ножуя таъсирга эга:

Сут бези ракиа гормонотерапия утказилади :

Кардиотоксик таъсирга эга:

Упкага фаолиятига куп ножуя таъсирга эга препаратлар:

Организм ва усма узаро муносабатлариа иммун системанинг ахамияти хакида ги теорияни олдинга сурганлар:

Химиопрепааратларнинг меъда-ичак трактига токсик таъсири ни ифодалайди

Сут бези саратони да кулланиладиган аъзо сакловчи операциялар:

Химиотерапиянинг амалий ахамиятга эга принциплари:

Химиотерапия утказишга Карши курсатмага киради:

Паст дифференциаллашган бачадон танаси ракига хос:

Бачадон танаси раки 2 –патогенетик варианти бошланишига хос:

FIGOмаълумотларига кура энометрий раки Билан касалланганлар 5 йиллик яшаш даври ва рецидив –метастаздан нобуд булади:

Бачадон ракига купайишига олиб келувчи асосий сабаблар:

Аёлар жинсий аъзолари сферасида Бачадон танаси раки неча фойизни ташкил этади ва нечанчи уринда туради:

Бачадон буйни раки TisN0Mo боскичидаги 45 ёшли аелга утказиладиган даво:

Бачадон буйни раки T1аN0Mo боскичидаги 45 ёшгача аелга утказиладиган даво

Бачадон буйни раки T1bN0Mo боскичидаги 45 ёшгача аелга утказиладиган даво

Бачадон буйни раки TisN0Mo боскичидаги 50 ёшдан утган аелга утказиладиган даво:

Бачадон буйни раки T1аN0Mo боскичидаги 50 ёшдан утган аелга утказиладиган даво:

Бачадон буйни раки T1вN0Mo боскичидаги 45 ёшгача булган аелга утказиладиган даво:

Бачадон буйни раки T2аN0Mo боскичидаги 45 ёшгача булган аелга утказиладиган даво:

Бачадон буйни раки T2аN0Mo боскичидаги 45 ёшдан утган аелга утказиладиган даво:

Тухумдон раки T isNoMo (чегараланган ўсмаси), 30ёшгача бўлган беморларда бажариладиган хирургик даво:

Тухумдон раки T1NoMo, 30ёшгача бўлган беморларда бажариладиган хирургик даво:

Тухумдон раки T2NoMo, 30ёшгача бўлган беморларда бажариладиган хирургик даво:

Тухумдон раки T2NoMo, 30ёшгача бўлган беморларда бажариладиган хирургик даво:

Тухумдон раки T is NoMo, 50ёшгача бўлган беморларда бажариладиган хирургик даво:

Бачадон бўйни раки T1NoMo, 50ёшгача бўлган беморларда бажариладиган хирургик даво:

Бачадон танаси раки T2 No Mo, 50ёшгача бўлган беморларда бажариладиган хирургик даво:

Бачадон танаси раки T3 N1 Mo, 50ёшгача бўлган беморларда бажариладиган хирургик даво:

Агар ясси 0,8 смли пигментли дог шикастланишдан сўнг атрофи чамбаракли ва гиперемияли теридан дўппайиб чикиб турган ўлчами 1,5 смли ўсмага жинсий етилгандан кейин ўтган бўлса травмагача кандай хосила бўлган:

Оёк кўллар терисидаги хосила тўк кўкиш рангли, бир- бирига кўшиладиган, перифериядан марказга таркаладиган, конашга моил, интермиттирлайдиган температура билан узок давом этиш билан кечиши врачни (насторжить) килиши керак:

Бачадон танаси, зонд билан курилганда бўшлик 7см,параметрий эркин, биопсияда- эндометрий юкори дифференциялашган аденокарциномаси, бу:

Бачадон танаси нормадан катта, зонд билан кўрилганда бўшлик 7смдан катта,параметрий эркин,биопсия-эндометрий юкори дифференциаллашган аденокарциномаси, бу:

Бачадон танаси нормадан катта, зонд билан кўрилганда бўшлик хажми 7смдан катта,параметрий инфильтрациялашган чанок суягигача етиб бормаган, биопсия-эндометрий пастдифференциаллашган аденокарциномаси, бу:

дифференциаллашган Бачадон танаси нормадан катта, зонд билан кўрилганда бўшлик хажми 7смдан катта, параметрийчанок суягигача инфиьтрациялашган, бопсия-эндометрий паст аденокарциномаси,бу:

Бачадон танаси нормадан катта, зонд билан кўрилганда 7 смдан катта, параметрий чанок суягигача инфилтрациялашмаган,ўсма цервикаль каналгаўсиб кирган,биопсия-паст дифференциаллашган аденокарциномаси,бу:

Бачадон танаси раки эндофит шаклда, инфилтрациялашган параметрийдан чанок суягигача чапда гидроуретеронефроз, бу:

Бачадон танаси раки эндофит шакли,инфилтрациялашган параметрийдан чанок суягигача, ўнгда гидроуронефроз, бу:

Бачадон танаси нормал ўлчамда,зонд билан кўрилганда бўшлик 7 смгача параметрий эркин,биопсия-эндометрий Ca in situ бу:

Бола 14 ёш клиник кўрилганида ўмров усти сохада ва чов сохасида хар- хил консистенцияли катталашган лимфа тугунлар аникланади.Шикоятлари йўк . Биопсия ва лапаротомияда лимфогранулематоз талокнинг зарарланиши билан тасдикланган. Касалликнинг боскичини кўрсатинг:

Гинеколог кабулига 62 ёшли аёл кориннинг пасити кисмида ва белда огрикка, иштаха пастлигига, 3-4 кунда ичини келишига шикоят килиб келди. Умумий ахволи коникарли. Корни катталашиши соглом холатдагидек. Киндик чикмаган. Корин бўшлиги аъзолари таранглашиш хисобига пальпация килиш имкони йўк.. Корин бўшлиги таъсирланиш белгилари манфий. Бачадон бўйни цилиндрсимон, ўзгаришларсиз. Кин оркали текширилганда бачадон танаси ва ортиклари алохида палпасияланмайди, хаммаси битта конломерат холатда. Пастки кутб орка бўшлигида “тиканаксимон” бўртма аникланади. Шиллик ажралмали. Бирламчи ташхис:

Акушер-гинекологга 22 ёшли аёл менструациясини 2 ойдан бери келмаслигига шикоят килиб келди. Жинсий хаёти 6 ой. Гинекологик касалликлар билан огримаган. Кўзгуда: кин шиллик кавати цианотик. Кин оркали текширилганда бачадон танаси антифлекс юмшок консистенцияли, огриксиз, катталашган, 9-10 хафталик хомиладек. Параметрий эркин, чукур. Чап бачадон ортиклари палпацияланмайди. Бачадон ўнг ва олд томонида овалсимон 7х6х5 смли хосила, огриксиз, эластик консистенцияли аникланади. Ажралмалар шилликли. Сизнинг диагнозингиз:

Беморда ўнг тухумдон кистаси+хомиладорлик 9-10 хафталик.Сизнинг тактикангиз:

Сиз туман шифохонасида навбатчи врачсиз. Тез ёрдамга 45 ёшли бемор тушди. Беморда корин пастки сохасида кучли огрик билан келди. Анамнезидан:хайз цикли бузилмаган.охирги йилларда хайз цикли узайган ва кўп микдорда. Бемор умумий ахволи нисбатан коникарли.Тили курук..Пульс 90 та 1 минутда.АД130/80 мм.с.у.т.Палпацияда корни бироз шишган, корин пастки кисми огрикли, корин парда тасирланиш симптоми мусбат.Ахлат ва сийдик тутилиши белгилари йўк..Кўзгуда бачадон бўйни тоза,цилиндрик шаклда.Ректо вагинал текширилганда, кичик чанокда каттик эластик огрикли хосила пайпасланади, бачадон пайпасланмайди.Кон анализи: эритроцит-4,2х10 12, лейкоцитлар-6,2х10 9, СОЭ-24мм/соат. Шу холатда сизнинг бирламчи ташхисингиз:

Бемор аёлда 9 йиллик менопауза, гинекологик курикда кузгуда бачадон буйни калинлашган, « ола сурат » кузатилади(окиш ва тук доглар алмашиниши) ректовагинал курикда бачадон танаси катталашган, 8-9 хафталик хомилаек,хар консистенцияли, бачадон буйни зичлашган, оркадан риги. Параметрийда бироз тортилган.тос суякларига етмаган.Биоптат морфологик текширилганда ясси хужайрали мугузланмайдиган рак аникланган усма бирламчи локализациясини аникланг

Бачадон буйнида усма таркалишига хос:

Бемор аёлда кузгуда бачадон буйни калинлашгани, « ола сурат » кузатилади(окиш ва тук доглар алмашиниши,) ) ректовагинал курикда бачадон буйни зич, оркада ригилиги аникланади. Параметрий бироз тортилган, тос суягига етмаган. Биоптат морфологик текширилганда ясси хужайрали мугузланмайдиган рак аникланган. Бу холатда усма жараенининг клиник вариантини аникланг

Бемор аёлда кузгуда бачадон буйни калинлашгани, « ола сурат » кузатилади(окиш ва тук доглар алмашиниши,) ) ректовагинал курикда бачадон буйни зич, оркада ригилиги аникланади. Параметрий бироз тортилган, тос суягига етмаган. Биоптат морфологик текширилганда ясси хужайрали мугузланмайдиган рак аникланган. Бу холатда усма жараенининг боскичини аникланг


Назад к списку