О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Карантин ва ута хавфли инф эпид (узб)Трансмиссив йўл билан юкадиган ўта хавфли юкумли касалликлар

Фекал-орал йўл билан юкадиган ЎХЮ

Карантин нима?

Изоляторга кимлар ёткизилади?

Госпиталга кимлар ёткизилади?

Провизор госпиталга кимлар ёткизилади?

Кўпинча шифохона ичи инфекциялари сифатида кайд килинадиган ўта хавфли инфекциялар

Ўта хавфли юкумли касалликларининг асосий клиник аломатлари

Ўта хавфли юкумли касалликларининг бошка юкумли касалликлардан фарк киладиган жихатлари

Дератизация нима?

Дезинсекция нима?

Дезинфекция нима?

Карантин муассасаларига беморларни, гумон килинганларни ва мулокотдагиларни ёткизиш тартиби

Ўта хавфли инфекциялардан кайси бирларининг республикамиз худудига факат ташкаридан кириб келиш хавфи сакланмокда?

ЎХЮКлардан ўлганлар жасадини дафн килишда дезинфекция тадбирини ўтказиш

I-тур махсус химоя кийимларини кийиш тартиби (кетма-кетлиги)

I-тур махсус химоя кийимини ечиш тартиби

Санитария (тиббий) назорат пунктининг асосий вазифалари

Айрим ўта хавфли юкумли касалликлар кўзгатувчиларининг асосий ташувчиси

Вабо касаллиги кўзгатувчисининг манбаи

Вабо касаллигининг юкиш механизми

Вабо касаллигининг асосий юкиш омиллари

Вабо касаллигида эпидемиологик анамнез йигишда ахамият бериладиган масалалар

Вабо касаллигининг ўртача яширин даври

Вабо касаллигининг асосий клиник тури

Вабо касаллигининг асосий клиник аломатлари

Касалликнинг кайси клиник аломатлари вабо касаллигига хос бўлмаган аломатлардир?

Вабо касаллигида олинадиган тахлилий намуналар

Вабо касаллигида асосий лаборатория диагностика усули

Вабо касаллигида белгиланган карантин муддати

Вабо касаллигида диспансер кузатув даври

Вабо касаллиги билан дифференциал диагностика килинадиган юкумли касалликлар

Вабо 0139 “Бенгал” штаммининг бошка вабо вибрионларидан фарклари

Вабо касаллигининг олдини олишда асосий чора-тадбирлар

Ўлат касаллиги кўзгатувчисининг асосий манбалари

Ўлат касаллигининг асосий юкиш механизми

Ўлат касаллигида эпидемиологик анамнез йигишда ахамият бериладиган масалалар

Ўлат касаллиги кўзгатувчисининг асосий ташувчилари

Ўлат касаллигининг ўртача яширин даври

Ўлат касаллигида белгиланган карантин муддати

Ўлат касаллигининг учрайдиган асосий клиник шакли

Ўлатнинг эпидемиологик нуктаи назардан энг хавфли шакли

Ўлат касаллиги лаборатория диагностикасининг асосий усули

Ўлат касаллигида бемордан олинадиган асосий намуналар

Ўлат касаллиги ўчогида тезкор профилактик максадда ишлатиладиган дорилар

Ўлат касаллигининг бошланишидаги клиник белгилари

Ўлатнинг кайси шаклида касаллик жуда огир кечади ва ўлим даражаси юкори бўлади?

Ўлат кайси касалликлар билан дифференциал диагностика килинади?

Ўлатнинг ўпка турида кайси тур ўлатга карши химоя кийимлари кийилади?

Ўлатнинг табиий эпизоотик ўчокларида ўтказиладиган асосий тадбирлар

Ўлат бубони нима?

Сарик иситма касаллигининг худудимизда кайд этилмаслиги ва таркалмаслигининг сабаблари

Сарик иситма касаллиги кўзгатувчисининг ташувчиси

Сарик иситма касаллиги кўзгатувчисининг асосий манбалари

Сарик иситма касаллигининг асосий юкиш механизми

Сарик иситма касаллигининг ўртача яширин даври

Сарик иситма касаллигида белгиланган карантин муддати

Сарик иситма касаллигининг асосий клиник аломатлари

Сарик иситма касаллигининг махсус профилактикаси

ККГИ касаллиги кўзгатувчисининг ташувчиси

ККГИ касаллиги кўзгатувчисининг манбалари

ККГИ касаллигининг кайд этилиш холатлари

ККГИ касаллигининг ўртача яширин даври

ККГИ касаллигининг асосий юкиш механизми

ККГИ касаллигининг асосий клиник аломатлари

ККГИ касаллиги одамдан одамга юкканида касаллик кандай кечади?

ККГИ касаллигининг асосий профилактикаси

ККГИ касаллигини шифохона ичи инфекцияси сифатида кайд этилишининг профилактикаси

ККГИ касаллигига чалинган бемордан эпидемиологик анамнез йигишда ахамият берилиши лозим бўлган масалалар

Ласса иситмаси кўзгатувчисининг манбаи

Ласса иситмасининг асосий юкиш механизми

Ласса иситмасининг ўртача яширин даври

Ласса иситмасининг асосий клиник аломатлари

Ласса иситмаси касаллигига чалинган бемордан эпидемиологик анамнез йигишда ахамият бериладиган масалалар

Эбол иситмаси кўзгатувчисининг манбаи

Эбол иситмасининг юкиш йўллари

Эбол иситмаси касаллигининг ўртача яширин даври

Эбол иситмаси касаллигида белгиланган карантин муддати

Эбол иситмасининг асосий клиник аломатлари

Марбург касаллиги кўзгатувчисининг манбалари

Марбург касаллигининг юкиш механизми

Марбург касаллигининг ўртача яширин даври

Марбург касаллигида белгиланган карантин муддати

Марбург касаллигининг асосий клиник аломатлари

Хайвон тишлаган одамларга кўрсатиладиган биринчи тиббий ёрдам

Кутуриш касаллиги кўзгатувчисининг асосий манбалари

Кутуриш касаллигининг юкиш йўли

Кутуриш касаллигининг ўртача яширин даври

Кутуриш касаллигининг асосий клиник аломатлари

Кутуриш касаллигида ўлим кўрсаткичи

Одамларда кутуриш касаллигининг олдини олишнинг самарали йўли

Кутуриш касаллигига чалинганлардан эпидемиологик анамнез йигишда ахамият берилиши лозим бўлган масалалар

Куйдирги касаллиги кўзгатувчисининг ташки мухитда (тупрокда) сакланиш муддатлари

Куйдирги касаллиги кўзгатувчисининг асосий манбалари

Куйдирги касаллигининг юкиш йўллари

Куйдирги касаллигининг ўртача яширин даври

Куйдирги касаллигининг энг кўп учрайдиган клиник шакли

Куйдирги касаллиги кўзгатувчисининг ташувчиси

Куйдирги ярасининг (карбункул) бошка яралардан асосий фарклари

Куйдиргига гумон килиш учун касалликнинг клиник аломатларидан бошка кайси эпидемиологик анамнез маълумотни эътиборга олиш керак?

Касалликнинг кайси аломатлари куйдиргининг тери (яра) шаклига хос бўлмаган аломатлар хисобланади?

Куйдиргининг тери шакли баданнинг кўпрок кайси кисмлари териларида пайдо бўлади?

Куйдиргининг тери шакли уй шароитида асосан кандай юкади?

Куйдирги касаллигининг тери шаклида олинадиган тахлилий намуналар

Куйдирги касаллигида асосий лаборатория диагностика усули

Куйдирги касаллигининг махсус профилактикаси

Маймун чечаги кандай касаллик?

Маймун чечаги касаллигининг ўртача яширин даври

Маймун чечаги одамга кандай юкади?

Одам учун маймун чечаги касаллигининг манбалари

Маймун чечагини кайси юкумли касалликлар билан дифференциал диагностика килиш керак?

Маймун чечагининг лаборатория диагностикасининг асосий усули

Касалликнинг кайси аломатлари маймун чечагига хос бўлмаган аломатлар хисобланади?

Одамларда маймун чечагининг асосий профилактикаси

Текшириш даврида кўзатувчини ажратиб чикарган шахслар аникланди. Кўрсатилган шахслардан ким транзитор ташиб юрувчи хисобланади?

Бўгма, кизамик, кизилча ва бошкаларни болалар инфекциялари хисобланади. Кайси белгиларига асосан уларни болалар инфекциясига киритилади?

Ўзбекистон республикаси фукароси ўткир иситма, геморрагик синдром ва сариклик билан кузатилувчи касаллик кайд килинадиган давлатга кетаяпти. Кандай касаллик хакида гап кетаяпти ва профилактика чораларини кўрсатинг:

Эски кабристонда ўлат эпизоотияси кузатилгани сабабли октябрь ойида дала дератизацияси ўтказилди, самарадорлиги 95%. Январда вафот этган кариндошининг кабрини зиёрат килгани келган одамда ўлат касаллиги кайд килинди. Касалланиш сабабини кўрсатинг:

ЎЮК бўлимининг лабораториясига 2 соат ичида жавоб бериш шарти билан ўлатга гумон килинган бемордан олинган патологик материал олиб келинди. Эпиданамнез ва клиник кечиши сизга номаълум. Кайси текширув усулларини кўллайсиз?

Хамшира ОПВ, БЦЖ, АКДС, кизамикка, гепатитга карши вакциналарни олди ва совутгичга жойлаштирди. Эртасига эрталаб совутгич -2°С хароратни кўрсатди. Кайси вакцинани музлагани учун кўллаш мумкин эмас?

Хаво-томчи йўли оракали юкувчи касалликлар билан касалланишнинг олдини олишга йўналтирилган тезкор профилактик чораларни ўз вактида ўтказиш учун эпидемиолог кузатув ва кўрсаткичларнинг доимий тахлилини олиб боради. Кайси кўрсаткичлар дарак берувчи хисобланади:

Кизамик билан касалланган беморлар кайси муддатларда атрофдагилар учун хавфли хисобланадилар?

Одамнинг кизамик билан касалланиши кайси йўллар оркали амалга ошади?

Тиббиёт ходимига 13 ойлик фарзанди билан онаси мурожаат килди. Кўрикда микроцефалия ва ривожланишдан оркада колиш аникланди. Онасининг анамнезида хомиладорлик пайтида кизилча билан касалланиб ўтиган. Тиббиёт ходимининг харакати:

Тошкент вилоятида 2007 й 29 та кизамик билан касалланиш холати кайд килинди. Булардан хеч бири ИФА усули ёрдамида лаборатор тасдикланмаган. Бундай натижага олиб келиши мумкин бўлган хатоликларни кўрсатинг:

Менингококкли инфекция билан касалланиш ва кўзгатувчиларнинг этиологик таркиби устидан кузатув асосида олиб борилган касалланишнинг тезкор тахлили касалланишнинг кўтарилиш эхтимоли борлигини кўрсатди. Булар кайси эпидемиологик белгиларлигини аникланг:

Кизамикка карши эмланган 65 нафар болаларнинг ичида 2 таси, 80 нафар эмланмаганларнинг ичида эса 8 таси касалланди. Кизамикка карши вакцинанинг самарадорлигини бахолаш учун кайси статистик кўрсаткичлардан фойдаланилади:

Кизамик билан касалланган бемор билан 5 ойлик бола мулокоти борлиги аникланди. Кандай чоралар кўрилиши керак:

26 ёшли аёл тери копламлари бутунлиги бузилиши билан оёкдаги жарохати сабабли жаррохлик кабинетига мурожаат килди. Кокшолга карши 4 йил мукаддам 2 марта эмланган. Кандай шошилинч профилактика ишларини олиб бриш керак:

1 ёш 8 ойлик бемор болага шикоятлар ва кўрик асосида бирламчи ташхис кўйилди: гепатит А, енгил шакл. Уйда болани алохидалаш имконияти мавжуд. Уй ўчогида кандай чоралар олиб борилиши керак:

22 ёшли хомиладор аёлда иштаханинг ёмонлашуви, кўнгил айниши, бош огриги, тумов, холсизлик белгилари мавжуд. Икки хафта олдин вирусли гепатит билан касалланган бемор билан мулокотда бўлган. Клиник, лаборатор ва эпидемиологик белгилар асосида ташхис кўйилган: вирусли гепатит А, енгил шакл. Яшаш шароити коникарли. Кандай чоралар олиб боирилиш керак?

Ботулизмда токсик компонент кайси:

Вабода кўзгатувчининг манбаи хисобланади:

Нима учун иерсиниозлар табиий-антропургик зооноз касалликлар хисобланади?

Полиомиелитда кайси тадбирлар энг самаралирок хисобланади?

Кайси вирусли гепатитларда юкиш механизми фекал-орал хисобланади?

Кайси гепатитда сув юкиш омили бўлиб хизмат килади:

ВГА да кайси чора-тадбирлар энг самаралирок хисобланади?

Вирусли гепатит А и Енинг кайси маркерлари уларнинг таўхисотида энг кўп маълумот олишга ёрдам беради?

Кайси чоралар бруцеллезда энг самаралирок хисобланади?

Лептоспирозларда юкиш факторлари:

Иммунопрофилактика воситалари ёрдамида бошкарилиб бўладигнафас йўллари инфекцияларида эпидемик жараёнга хос:

Грипп эпидемик жараённи кайси кўрсаткичлар белгилайди?

Кайси препаратлар гриппнинг махсус профилактикасида кўлланилади?

Кўкйўталда эпидемик жараён характерланади:

Кизамикка карши эмланиши керак бўлган ёш гурухларини кўрсатинг:

Бўгмада инфекция манбаи:

Бўгма ўчогидаги 40 ёшли беморда лакунар ангинани аниклаган махаллий терапевт кандай чоралар кўриши керак?

Стафилококкли токсикоинфекцияларда кўпинча инфекция манбаи бўлиши мумкин:

Гемофилли инфекция кўзгатувчиси кайси йўллар билан берилади?

ЖССТнинг хозирги вактдаги сиёсати нуктаи назаридан, силга карши курашнинг кайси йўналишлари мухим хисобланади?

Силда киска муддатли химиотерапия (КМХ) нимани кўзда тутади:

Маймунлар чечаги ўчогида кандай профилактик чоралар олиб борилади?

Хомиладор аёлни сон сохасидан ит тишлаб олди. 4 кундан кейин аёл фарзанд кўрди, 7 кунга бориб эса ит ўлди. Хомиладор аёлга нисбатан кўриладиган чоралар:

Бола кўчада каламушни тутиб олди ва у эса бола ўнг кўлининг I бармогини тишлаб олди. Бола каламушни кўйиб юборди ва КВПга мурожаат килди. Шифокорнинг харакатлари:

П. исмли фукаронинг сигири кутуришга гумон килинди, унинг териси шикастланган кўлига кўп микдорда сўлак тушди. Травматологнинг тактикаси:

Куйида келтирилган табиий ўчокли касалликларнинг кайси бирида кўзгатувчи трансмиссив бўлмаган механизм оркали берилади?

Куйида келтирилган кон инфекцияларининг кайси бири табиий ўчокли касаллик эмас?

Канали геморрагик иситмаларга киради:

Кайси геморрагик иситмалар кўзгатувчиси пашшалар (комар) оркали берилади?

Эбол ва Марбург иситмаларида инфекция манбаи:

Ахолининг хавф солувчи гурухларига канали энцефалитга карши махсус эмлаш ўтказилади:

Туляремияда инфекция манбаи бўлиши мумкин:

Тирик туляремияга карши вакцина билан эмланади:

Нима учун куйдирги касаллиги сапрозоонозларга киритилган?

Куйдирги касаллигига хос кандай ўчоклар фаркланади?

Оксимда инфекция манбаи:

Одам манка (сап) касаллигини кандай юктиради:

Содокуда инфекция манбаи ва юкиш механизми (йуллари):

Урогенитал хламидиозда инфекция манбаи хисобланади:

Herpes simplex – I и II тип вирусларининг кайси бири тери ва шиллик каватлар ва урогенитал тизимни зарарлайди?

Д вирусли гепатити (Дельта-инфекция) кайси шаклларда учрайди?

Дельта-инфекции (гепатит Д)га берилувчан шахслар:

ОИВ-инфекциясида инфекция манбаи бўлиб хисобланади:

Гельминтнинг дефинитив хўжайини дегани нимани билдиради?

Тениозда кандай асосий профилактик ва эпидемияга карши чора-тадбирлар олиб борилади?

Нима учун эхинококкозлар табиий ўчокли ва табиий-антропургик биогельминтозлар хисобланади?

Дракункулезда охирги ва оралик хўжайинлар?

Аскаридознинг дегельминтизациясида инфекцион жараённинг ўткир боскичида кайси препаратлар самарали хисобланади?

Гименолепидоз патогенезининг кайси жихатлари билвосита эпидемиологик ахамиятга эга:

Содда жониворларнинг кайси бири кон паразитлари хисобланади?

Лямблиозда инфекция манбаи бўлиб хисобланади:

Трихомониазда инфекция манбаи бўлиб хисобланади:

Трихомониаз билан кўпинча касалланадилар:

Пневмоцистозда инфекция манбаи бўлиб хисобланади:

Висцерал лейшманиозда мавсумийлик нима билан характерланади?

Безгакда инфекция манбаи:

Трипаносомозлар кайси континентларда учрайди?

Дезинфекциянинг физик усулини кўрсатинг:

Беморда кайта боглов амалиётини ўтказгандан сўнг хамшира ишлатилган тиббий асбоб-ускуналарни фаол хлор тутишига кўра 0,5% ли дезинфектант эритмасига 10 дакикага бўктириб кўйди, сўнгра уларни водопровод сувида чайиб ташлади. Бу эритмани кайси дезинфектантлардан тайёрлаган бўлиши мумкин?

Ичак инфекциялари кўзгатувчиларининг берилиш механизми кайси юкиш йўллари оркали амалга ошади?

Ичак инфекциялари билан касалланишнинг кўтарилишига хос:

Канализация тармогидаги авария ва канализация сувларининг водопровод ичимлик сувига кўшилиб кетиши натижасида кайси ичак касалликлари билан касалланиш ортади?

Куйидаги ичак инфекцияларининг кайси бирига ёзги-кузги мавсумийлик хос:

Ичтерлама кўзгатувчисининг манбаи:

Ичтерлама билан касалланган бемор одам кайси даврларда атрофдагилар учун хавфли хисобланади?

Дизентериянинг замонавий шароитдаги эпидемик жараёни характерланади:

Овкатдан захарланишда инфекция манбаи:

Замонавий сальмонеллезлар характерланади:

Сальмонеллезларнинг антропоноз характерга эгалиги куйидагиларга асосланади:

Сальмонеллаларнинг берилишида кайси йўллар ва омилларнинг зарарсизлантирилиши бўйича чора-тадбирлар устун хисобланади?

ЭККФК йигилишида ўлат ўчогидаги карантинни бекор килиш масаласи кўрилди. Турли фикрлар билдирилди ва кайси фикр тўгрилигини кўрсатинг:

Вабонинг асосий кўзгатувчилари:

Иерсиниозларнинг кўзгатувчилари:

Иерсиниозлар кўзгатувчисининг манбаи:

Иерсиниозлар кўзгатувчиларининг манбаи:

Полиомиелитда инфекция кўзгатувчисининг манбаи:

СанПин 0239-07 га асосан болаларни шолга карши эмлаш олиб борилади:

Кайси вирусли гепатитлар жинсий йўл оркали берилиши мумкин?

ВГА билан касалланган беморлар касалликнинг кайси даврида атрофдагилар учун хавфли бўлади?

ВГЕ да ким инфекция манбаи бўлиши мумкин?

Бруцеллезда юкиш йўллари:

Нима учун ахолини бруцеллезга карши эмлаш самарасиз тадбир хисобланади?

Нафас йўллари инфекциялари учун кайси эпидемиологик белгилар характерли?

Кайси касалликлар асосан «болаларинфекциялари» хисобланади?

Бизнинг давлатимизда кайси касалликлар иммунопрофилактика воситалари ёрдамида бошкариб бўладиган инфекцияларга киритилган?

Кайси омиллар нафас йўллари инфекцияларининг кенг таркалишини таъминлайди?

Грипп эпидемияси пайтида тугрукхонада янги тугилган чакалоклар ўртасида 5 та грипп холати аникланди. Кандай чоралар кўрилиши керак?

Парагриппда кандай белгилар эпидемик жараённи характерлайди?

Хламидиозларга ёки уларнинг кондаги антигенларига хос белгилар:

Нима учун орнитоз зооноз табиий-антропургик инфекцияларга киради?

Куйидаги кайси касалликлар герпетик инфекцияларга киради?

Эпидемик паротитнинг инфекция манбаи:

Менингококкли инфекцияда инфекция манбаи:

Менингококкли инфекцияда касалликнинг даврийлиги нима билан характерланади?

Кўкйўталга куйидагилардан ташкари, кайси юкиш йўллари хос:

Хозирги шароитда Ўзбекситон Республикасида кизамикнинг эпидемик жараёни нима билан характерланади?

15 ёшли ўкувчига «кизамик» ташхиси кўйилди. Бемор шифохонага ёткизилди, оиласида мулокотда бўлганлар мавжуд: 5 ёшли укаси (12 ойлигида эмланган), 2 ёшли синглиси (эмланмаган, лекин соглом). Иккаласи хам МТМ тарбияланувчиси. Ота-оналари ёшлигида кизамик билан касалланиб ўтишган. Бу кизамик ўчогида кандай ишлар олиб борилиши керак?

Скарлатинада инфекция манбаи бўлиши мумкин:

Касалликнинг кайси даврида сувчечак билан касалланган бемор атрофдагилар учун хавфли хисобланади?

Бўгмага кайси юкиш йўллари хос?

Жамоада паст антитоксик иммунитети бўлган худудда бўгманинг эпидемик жараёни характерланади:

Пневмококкли инфекцияда кандай ташхислаш усуллари кўлланилади?

Пневмококкли инфекцияда кандай умумий ва махсус профилактик чоралар кўлланилади?

Гемофилли инфекция билан касалланиш ва таркалиши кандай характерга эга?

Нима учун легионеллез сапронозларга киради?

Силнинг махсус профилактикаси ва ўтказиш муддатлари:

Маймунлар чечагида табиий резервуар:

Паразитлар генетик патогенлиги бўйича бўлинади:

Н. шахрида 2005 й 252 та грипп билан касалланиш холати кайд килинди. Кайси кўрсаткичлар ёрдамида бу касалликниннг ижтимоий ахамиятини бахолиш мумкин:

М. исмли фукарони ишдан уйга кайтаётганда эгасиз ит ўнг кулини тишлаб олди. У травмпунктга мурожаат килди ва травматолог:

Хомиладор аёлни ўнг билагидан кўшнисининг ити тишлаб олди. Травматологнинг хатти-харакати:

Табиий ўчоклар шаклланишига куйидаги омиллар таъсир кўрсатади:

Трансмиссив юкиш механизми амалга ошади:

Кайси инфекциялар ўта хавфли инфекциялар гурухига мансуб?

Омск геморрагик иситмасининг инфекция манбаи:

Денге иситмасида иситма хуружлари ва ремиссия даврларининг кайталаниши нима билан тушунтирилади?

Сарик иситманинг табиатдаги резервуарлари:

Ласса иситмасида кандай юкиш йўллари хос?

Канали энцефалитда асосий носпецифик профилактика чоралари:

Япон энцефалитининг ташувчилари:

Риккетсизлар кўзгатувчиларини биринчи кашф этганлар:

Кайси риккетсиозлар зоонозларга киради:

Риккетсиозларнинг ташувчилари:

Эпидемик каламушлар (бургалар) тошмали тифида трансмиссив юкиш йўли амалга ошишида иштирок этади:

Тошмали тиф Билан касалланган бемор 60 ёшда, шахарда кўп каватли уйда яшайди, оила аъзолари 4 кишини ташкил килади. Кандай эпидемияга карши чоралар олиб борилиши керак:

Ку-иситмасининг инфекция манбаи:

Ку-иситмаси билан зарарланиш кузатилади:

Кайси ахоли кўпинча Ку-иситмаси касаллигини юктириш хавфи бор ва касалланади?

Ўрта Осий кайталама канали тифи бўйича эндемик худудлар:

Ўлатнинг табиий ўчогини шакллантирадилар:

Кандай холатларда ўлатнинг ўпка шакли кузатилади?

Ўлатнинг лаборатор диагностикаси асосланади:


Назад к списку