О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Валеология (узб)Исталмаган хомиладорликнинг профилактикаси буйича кайси максадли гурухлар уртасида иш олиб бориш лозим :

Кайси болалар ўткир респиратор вирусли инфекциялар ва гриппни профилактика килишда хавфли гурух хисобланади:

Рационал овкатланиш, зарарли одатлардан воз кечиш анемия профилактикаси хисобланадими:

Янги тугилган чакалокни кўкрак сути билан эмизишни кайси пайтдан бошлаш керак:

Кайси муддатгача болани факатгина кўкрак сути билан эмизиш лозим:

Ун фортификацияси – нима дегани:

Кандай тўкималарда тетрайодтиронин ишлаб чикарилади:

Саломатлик даражаси бу:

Иммун тизими холати саломатлик кўрсатгичи бўла оладими:

Кайси ёш уртасида алкогол ичимликлар истеъмол килишдан ўлим кўпрок кузатилади:

Стресс нечта фазадан иборат:

Дистресснинг хавфли факторлари нечта гурухдан иборат:

Сурункали чарчаш синдроми бу:

Согликни Саклаш Вазирлигининг кайси буйруги репродуктив саломатликни мустахкамлашга каратилган:

Хукукий давлат нима дегани:

«Гоя» иборасига таъриф беринг...

Мафкура дегани...

Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурининг нечта тамоили мавжуд?

Соглом инсон кунига неча махал овкатланиши лозим:

Кечки дам олишдан неча соат олдин овкатланиш керак:

Неонатал давр – бу кандай давр?

Абу Али Ибн Синонинг тугилган жойи:

Абу Али Ибн Синонинг тугилиб вафот этган йиллари:

Абу Али Ибн Синониниг вафот этган жойи:

Абу Али Ибн Синонинг «тиб конунлари» неча жилддан иборат :

Жахон Согликни Саклаш ташкилотнинг маълумотига кура саломатлик ва хаёт сифатини шакллантиришда турмуш тарзи неча фоизни ташкил килади

Жахон Согликни Саклаш ташкилотнинг маълумотига кура саломатлик ва хаёт сифатини шакллантиришда ирсият неча фоизни ташкил килади :

Жахон Согликни Саклаш ташкилотнинг маълумотига кура саломатлик ва хаёт сифатини шакллантиришда экология ирсият неча фоизни ташкил килади :

Жахон Согликни Саклаш ташкилотнинг маълумотига кура саломатлик ва хаёт сифатини шакллантиришда тиббиёт неча фоизни ташкил килади :

Ибн Синонинг «Тиб конунлари» китоби канча аср бутун дунёга хизмат килган?

Ўзбекистон Республикаси “Фукароларнинг соглигини саклаш “ тўгрисидаги конун качон кабул килинган?

Валелогия фани качон (кайси йили) шакилланган:

Бирламчи профилактика нима дегани:

Таомнома (меню) нима дегани:

СТТ таргиб килиш усуллари:

Саломатлик маркази тузулмаси:

Плакатлар чикариш, кандай таргибот усулига киради:

Ахоли саломатлигига таъсир этувчи омиллар:

Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги томонидан чикарилган 238 – сонли буйрук качон тасдикланган:

Узбекистон Республикаси ахолиси уртасида СТТ шакиллантиришни хамда тиббий статистика тизими фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисидаги буйрук:

Декретив гурухга оид ахолини санитария-минимум курсларида укитиш тугрисидаги буйрук:

Саломатлик Институти , филиаллар ва Саломатлик марказлари иш фаолиятини урганувчи ва тахлил килувчи шакл:

Даволаш-профилактика муассасалар ходимларининг санитария таргибот ишларини тахлил килувчи шакл:

1998 йил кабул килинган Согликни Саклаш тизимини ислох килиш давлат дастурининг асосий максади:

2009 йил 13 апрел № ПК 1096 сонли Уз.Рес. Президенти томонидан кабул килинган «_Она ва бола саломатлигини мухофаза килиш , соглом авлодни вояга етказиш кушимча чора-тадбирлари_» тугрисидаги карорининг асосий вазифалари:

«Сихат- саломатлик йили » Давлат дастури вазифалари:

Ахолига маълумот етказиш усуллари:

СТТ таргибот килишда кайси усул купрок натижа беради ?

Тиббий профилактик хизмат турларини курсатинг ?

Ахолини укитиш технологияси усуллари:

Ахолини индивидуал укитиш технологияси бу:

Ахолини гурухларда укитиш технологияси бу:

Ахоли ва инсоннинг индивидуал саломатлигини асраш механизмлари, усуллари ва сабаблари тугрисидаги Фан :

Валеологларни кайси мутахассислар билан хамкорликда ишлаши соглом инсон саломатлигини асрашга ёрдам беради:

Соглом турмуш тарзини шакиллантиришда самарали натижага эришиш масалаларида хусусий валеология куйидаги блокларга булинади:

Валеология комплексли серкирра, интегратив Фан булиб куйидагиларга булинади:

Соглом турмуш тарзи хар бир одамнинг онгига куйидаги даврлардан сингдирилиши лозим :

Таккослаш учун асос килиб олинган норма белгилари (эталон):

СТТ шакиллантиришнинг хар бир боскичида харакатлар тизими (харакатлар механизми):

Кундалик чора-тадбирлар ва ютукларни кузатиб бориш «Дастур нима килади»? деган саволга жавоб беради.:

Вакти вакти билан умумий ютуклар ва дастурларни тахлил килиш «Дастур нима билан шугулланяпти» саволига жавоб беради?

Ахоли орасида СТТни шакиллантиришда мувофакиятга эришиш учун шифокор тиббий билимларга эга булишдан ташкари куйидаги куникмаларга эга булиши керак:

Мантикан тугри курилган фикрлар кетма-кетлигида хар бир Янги фикр ундан аввалги фикрдан келиб чиккан холда, унинг давоми булиб куйидагиларга амал килиш лозим:

Маърузачининг куйидаги сифатлари булиши лозим :

Шахслараро мулокот бу-юзма юз мулокот булиб, куйидагилардан иборат;

Деонтологиянинг мухим аспектлари:

Ораторлик санъати асосида нима ётади?

Врач кандай асосий сифатларга, хусусиятларга эга булиши керак?

Ахоли турмуш тарзини узгартириш максадли ва тизимли булиши учун куйидаги

Ташки ички омиллар таъсирида намоён булган ирсий ахборот:

Организм ички мухитининг нисбий мувозанати:

Ташки мухитнинг узгарувчан шароитларига мослашиб, такомиллашиб, таркиби ва тузилишни узгартириб бориш каби хусусиятларининг мажмуаси:

Валеологиянинг асосий вазифалари :

Инсон танаси тизимлари ва алохида аъзоларининг бажарадиган вазифалари доирасидаги энг юкори физиологик имкониятлар :

Тиббиёт Фани куйидагиларга булинади:

Геронтология фани, кекса (кари) ёшдаги одамлар тугрисидаги фан булиб куйидагиларни урганади:

Билимга интилиш , укимишлилик , маъсулият , дунёкараш , савия , маданият , жамиятда урни- кайси тамоил стандартлари ?

Толерантлик , хамжихатлик , жонкуярлик , окилалик , нозиклик , хушмуомилалик , сабр-итоатлик ,иродали - булар кайси тамоил стандартлари

Жисмоний харакатлар сари интилиш , хар кунги бадан тарбия машкларини бажариш , жисмоний камолотга интилиш - кайси тамоил стандартлари ?

Уз саломатлигига маъсулият , касалликларини олдини олиш , уз вактида шифокорга мурожат килиш , тавсияларига ва СТТ коидаларига амал килиш кайси тамоил стандартлари ?

Овкатланиш инсон хаёти ва саломатлигининг асоси, узок умр кўриш ва мехнат килиш кобилиятини белгиловчи бош омил хисобланиб, кандай булиши лозим ?

ЖССТнинг таърифига мувофик бир ёки бир неча зарур озик моддаларнинг нисбий ёки мутлок етишмовчилиги, ёки ортикчалиги натижасида юзага келадиган холат:

Нотўгри овкатланишнинг турлари:

Болаларнинг жисмоний ва аклий ривожланиши учун кайси модда билан бойитилган озик-овкат махсулотлари зарур:

Саломатликни саклаб туриш учун зарур бўлган асосий озик моддаларга нималар киради:

Озик-овкат махсулотларни танлашда куйидагиларни асос килиб олиш зарур бўлади

УРВИ ва грипп касаллигини олдини олишда профилактик тадбирларни белгиланг:

Гипокинезия бу:

Гиподинамия бу:

Семизликнинг сабабини белгиланг:

Кандли диабетда хавфли омил:

Бронхитларнинг профилактикаси:

Бронхиал астманинг ривожланишида ирсият хавфли омил хисобланадими?

Сил зарарлайди:

Сил касаллигида хавфли омиллар

Кизилунгачнинг усма касалликлари ривожланишида хавфли омил :

Юрак ишемик касалликлари ривожланишида хавфли омил :

Юрак ишемик касалликлар бирламчи профилактикаси:

Одам ОИВни юктириб олиши мумкин :

ОИВ одамнинг кайси суюкликларида касалликни келтириб чикариш учун етарли даражада сакланади ?

Тобе хулк –атворлар шакиллари (объектига кура)?

Тобе хулк-атвор жараенининг ривожланиш боскичлари?

Гиёхвандликнинг рухий тобелиг боскичида:

Гиёхвандликнинг жисмоний тобелиг боскичида:

Тамаки чекишга тобеликнинг келиб чикиш сабаблари?

Гиех моддаларни шахсий дозасидан ортик кабул этиш («передоз») холатнинг аломатлари?

ОИВ/ОИТСнинг таркалишининг асосий омили деб топилган:

Экологик омил деганда нимани тушунасиз?

Бутун Жахон Согликни Саклаш Ташкилотининг Низомида берилган саломатликнинг таърифи:

Тобе хулк-атвор профилактикасининг халкаро стратегиялари?

Организмнинг хамма аъзоларини энг тез емирилишига олиб борувчи моддалар?

Тамаки тутинининг таркибида нечта компонент (кисм) аникланган?

Чекувчилар ташки мухидга неча фоиз зарарли моддаларни ажратадилар?

Иммунофермент (анализ) тахлил жараенида ОИТВ га карши антитело (антитана) лар аникланади?

Полимеразали занжир реакцияси усули (ПЗР) да аникланади?

Одамнинг иммун статусини аниклаш услуби бўйича Т - лимфоцитларни нисбатан норма деб кабул этилган микдори (1 мкг конда)?

ОИТВ юккан шахснинг диспансер шароитида кузатувчи мажмуалашган бригада таркибига кириш керак?

ОИТВ/ОИТС билан яшовчи беморлани мажмуалашган бригада томонидан кузатиш нимадан иборат?

ОИТВ/ОИТС билан яшовчи беморлар стигма ва дискриминацияни каерларда учратиши мумкин?

Профилактик ва согломлаштирувчи тиббиетда экологик омиллардан кандай фойдаланиш мумкин?

Хар йили экологик омилларнинг таъсири натижасида жахонда канча инсон дунёдан бевакт кўз юмади (ЖССТ дан аникланган)?

Максадли гурухлар билан иш олиб боришнинг интерфаол услубларига киради?

«Хатарли гурух» тушунчасини аникланг.

Ўзбекистонда ишлаб чикарилган «Тамаки чекишга карши курашнинг 2007-2011 Миллий стратегик дастури»нинг стратегик максадини белгиланг:

Ўзбекистонда ишлаб чикарилган «Тамаки чекишга карши курашнинг 2007-2011 Миллий стратегик дастури»нинг тактик максадини белгиланг:

ОИТВ нинг хаёт жараёни 1-2 сутка давом этади. Шу сабабли кунига хосил бўлади вирусларнинг...

ОИТВга доир серодиагностикадан ўтишлари шарт (нотўгри жавобни белгиланг?)

Агар хеч кандай чора кўрилмаса сунъий бокилаетган болаларда ОИТВнинг онадан гўдакка ўтиш эхтимоли 15-30% ни ташкил этади , кўкрак сути билан озиклантириш касалланиш эхтимолини 20-45% оширади. АРВ профилактика хавфини 1-2% тушириши мумкин. Инфекцияни вертикал ўтишини профилактикаси нимадан иборат?

Инсоннинг шахсий саломатлигига биринчи навбатта ким маъсул?

Адаптив химоя мослашув реакциялар кандай гурухларга бўлинади:

Фенотип бу:

Гомеостаз бу:

Согломлаштириш тиббиётининг вазифаси:

Генотип бу:

Адаптацион ўзгаришлар турлари:

Бепуштликка чалиниши мумкин бўлган аёллар хавфли гурухлари :

Бепуштликка чалиниши мумкин бўлган эркаклар хавфли гурухлари :

Тугрик олди патронажининг асосий вазифалари:

Уткир ичак инфекцияларни олдини олишда хавфли гурухлар:

Темир танкислиг камконлигини келтириб чикарувчи хавфли омиллар:

Кандай озик овкатларда темир моддаси купрок :

Витамин С га бой махсулотлар:

Калконсимон безининг асосий функцияси :

Гастритни келтириб чикарувчи хавфли омиллар;

Ошкозон яра касаллигини бирламчи профилактикаси :

Комплекс жисмоний саломатликни бахолаш нималарни имконини яратади:

Саломатликни асосий курсаткичлари :

Спиртли ичимликлар биринчи уринда кайси органларни зарарлайди:

Алкоголга тобелик белгилари:

Дистресс профилактикаси:

Жисмоний фаоллик;

Калконсимон без кандай гармон ишлаб чикаради:

Ахоли уртасида эндемик букок профилактикаси :

Гастритлар профилактикаси:

Ошкозон яра касаллигининг хавф омиллари:

Пиелонефрит бирламчи профилактикаси :

Кандли диабет хавф омиллари:

Кандли диабет бирламчи профилактикаси :

Глаукома хавф омиллари:

Глаукома бирламчи профилактикаси

Катаракта хавф омиллари :

Катаракта бирлмчи профилактикаси:

Бронхитлар хавф омиллари:

Бронхиал астма хавф омиллари:.

Бронхиал астма бирламчи профилактикаси:

Туберкулёз хавф омиллари:

Нафас олиш органлари силининг бирламчи профилактикаси:

Кизил ўнгач ракига олиб келадиган хавфли омиллар:

Кизил ўнгач ракининг бирламчи профилактикаси:

Хомиладорлик вактида нималарга алохида эътибор бериш лозим:

“Маънавият “ тушунчасини таърифини беринг:

“Маърифат “тушунчасини таърифини беринг:

Учинчи холат (ёки оралик холат) нима?

Тўгри овкатланишни асосий тамоиллари:

Таомнома кандай булиши шарт?

Валеология фани нимани ўрганади:

Валеология фани объектлари:

Витаминлар инсон организми учун жуда зарур булиб, куйидаги вазифаларни бажаради:

Бирламчи профилактика максади:

Иккиламчи профилактика максади:

СТТни таргиботининг асосий тамоиллари;

СТТн таргиботи услублари:

СТТни оммавий ахборот воситаларида таргиб килиш турлари:

Таргиботнинг нашриёт турлари:

Огзаки таргибот усуллари:

Ахолини гигиеник тарбиялаш ўз ичига нималарни олади:

Саломатлик маркази тузилмаси:

СТТни ахоли орасида таргибот килишда куйидагиларга ахамият бериш лозим:

Соглом турмуш тарзи мезонлари:

Ахоли саломатлиги куйидаги кўрсатгичлар билан ифодаланади:

Согликни саклаш тизимини ислохот килишнинг боскичлари:

Ахоли саломатлигига таъсир этувчи омиллар:

Согликни саклаш тизимини ислохот килишнинг максадлари:

Согликни саклаш тизимини ислохот килишнинг асосий вазифалари:

Профилактика ишлари уч даражада амалга оширилади. Биринчи даражага таъриф беринг:

Ўзбекистонда ишлаб чикарилган «Тамаки чекишга карши курашнинг 2007-2011 Миллий стратегик дастури»ни амалга оширилишининг биринчи боскичини белгиланг :

Ўзбекистонда ишлаб чикарилган «Тамаки чекишга карши курашнинг 2007-2011 Миллий стратегик дастури» ни амалга оширилишининг икинчи боскичини белгиланг :

Ўзбекистонда ишлаб чикарилган «Тамаки чекишга карши курашнинг 2007-2011 Миллий стратегик дастури»нинг вазифаларини белгиланг :

Сизнинг беморингиз жуда кўп йиллар давомида чекади. Анчадан бери 200-400 метр масофани босганида оёкларида каттик огрик пайдо бўлиб, уни камайтириш учун бир паст тўхташга мажбурлигини этар эди. Охирги пайтларда огрик у тўхтагандан сўнг хам босилмай, оёклари иссик кунларда хам муздай бўлиши кўшилди. Сиз, бу холатда кандай сабабни, стратегия ва тактикаларни танглаган бўлар эдингиз?

Сизнинг беморингиз узок уринишлардан сўнг 3 ойдан бери чекмайди. Шу вакт мобайнида у ўзини емонрок хис эта бошлади, анча семирган ,хроник касалликлари огирлашди. Бу холатнинг сабаби ва беморни яна чека бошлашининг эхтимолини белгиланг?

ОИТВ кайси вируслар туркумига киради…

Ташки мухитда ОИТВни йўк килиш учун кулланилади ?

ОИТВ билан зарарланганларда 95%да антитана (анттело) лар 3 ойда, баъзан 6 ойда хосил бўлади (серологик ойна даври). Бу вактда кайси анализ (такриз)лар манфий бўлиши мумкин?

ОИТВ юккан шахснинг диспансер шароитида кузатувчи мажмуалашган бригада таркибига киради:

ОИТС билан касалланган беморни кузатуви унинг умрининг охиригача бўлган ихтиежларини кондиришга каратилган холда, нималардан иборат...?

Профилактика ишлари уч даражада амалга оширилади. Учала даражада хам ВОП врачи кимлар билан профилактик иш олиб бориши керак?

Экспресс-тестлар серологик ойна даврида мусбат бўлиши мумкин. Бу тестларнинг ўзига хослиги нимада?

ОИВ ни юктириши мумкин бўлган хавфли гурухлар:

Касалланган онадан болага ОИВ кандай юкиши мумкин:

Гомеостатик регуляцияда кандай тизимлар мухим ахамиятга эга:

Адаптация бу:

Камхаракатликни олдини олишда тиббий ходимнинг фаолияти: 1.Камхаракатликни аниклаш; 2.саломатлик гурухини аниклаш; 3.жисмоний фаол бўлиш хохиши; 4.битта саломатлик гурухидан бошкасига ўтказиш; 5. профилактик тадбирлар;

Жисмоний камхаракатликни олдини олиш усуллари: 1.Жисмоний юкламалар бўйича тавсиялар бериш; 2.жисмоний фаолликнинг ахамиятини тушунтириш; 3. тўгри овкатланиш тўгрисида тавсиялар бериш; 4. кун тартиби бўйича тавсиялар бериш; 5. мушак касалликлари профилактикаси;

Ортикча тана вазнини камайтиришда тиббий ходимлар алгоритми нимадан иборат: 1.ортикча гавда огирлигини аниклаш ва ва йўлдош касалликларни келиб чикиш хавфининг даражасини аниклаш; 2. профилактик чора тадбирлар;3. гавда огирлигини камайтиришга хохиши борлигини аниклаш;4. тана вазни индекси бўйича ортикча вазни аниклаш; 5. юрак кон томир касалликларини олдини олиш;

Ортикча тана вазнининг келиб чикиши асосий сабаблари: 1.нотўгри овкатланиш; 2. генетик омиллар; 3. жисмоний камхаракатлик; 4. стресслар; 5. эндокрин тизимида бузилишлар;

Алкогол ичимлик ичишни олдини олишда тиббий ходимлар алгоритми:1.алкогол ичимлик ичиш даражасини аниклаш; 2. алкогол ичимлик ичишни сабабларини аниклаш; 3. алкогол ичимлик ичишни аниклаш; 4. алкогол ичимлик ичишни ташлаш хохишини аниклаш; 5. профилактик тадбирлар;

Миопия бирламчи профилактикаси: 1. тўгри овкатланиш тўгрисида тавсиялар бериш;2. шифокор кўригидан ўтиб туриш; 3.кўриш режимини саклаш; 4. жисмоний фаоллик; 5. бошка кўз касалликларини вактида даволаш;

Согликни саклаш тизимини ислохот килиш давлат дастури 3 боскичдан иборат:

“Соглом авлод”давлат дастурининг асосий йўналишлари: 1. 1 ёшгача бўлган болалар патронажи; 2. 1 ёшдан 6 ёшгача бўлган болалар саломатлигини мустахкамлаш; 3. ахоли ўртасида соглом турмуш тарзини шакиллантириш; 4.хомиладорлар ва чакалоклар саломатлигини химоя килиш; 5. ногирон болалар саломатлигини давлат томонидан химоялаш;

Репродуктив саломатликни мустахкамлаш тадбирлари кайси хужжатларда бокичма боскич мониторинг килинмокда: 1. 13 апрел 2009 йилдаги № ПК 1096 сонли Уз.Рес. Президенти томонидан кабул килинган «Она ва бола саломатлигини мухофаза килиш , соглом авлодни вояга етказиш кушимча чора-тадбирлари» тугрисидаги карор; 2.16 апрел 2009 йилдаги 115 сонли Согликни Саклаш Вазирлигининг буйруги; 3. “Соглом авлод ” Давлат Дастури; 4.” Она ва бола ” Давлат Дастури; 5. Согликни саклаш тизимини ислохот килиш Давлат Дастури;

Тўгиш олди патронажи вактида олиб бориладиган тадбирлар кетма кетлиги: 1.Рационал овкатланиш; 2. стресс холатларини олдини олиш; 3. пиёда юриш; 4. одатий турмуш тарзини олиб бориш;

Стресс холатининг боскичлари: 1.алкогол ичимликлар ичиш; 2. бир фикрга кела олмаслик; 3. ишда тез - тез хатоларга йўл кўйиш; 4. фикрни жамла олмаслик; 5. асабийлашиш;

Жисмоний фаолликнинг конуниятлари: 1. саломатлик даражасига мос жисмоний харакатлар; 2. жисмоний харакатларни этиёткорлик билан ошириш; 3. жисмоний фаолликнинг тизимли бўлиши; 4. согломлаштириш воситаларни ўйгунлиги;

БССТ (ВОЗ)нинг маълумотига кўра кайси ёш 1. болаларга ва 2. ўсмирларга тегишли;

БССТ (ВОЗ)нинг маълумотига кўра кайси ёш 1. ёшлар гурухига ва 2. ўрта, 3. етук ёшга тегишли:

БССТ (ВОЗ)нинг маълумотига кўра кайси ёш 1. кариялар ва 2. кексаларга тегишли:

Кайси озик овкатларда 1.калий; 2. кальций; 3. натрий мавжуд:

Тана вазнини боскичма боскич камайтириш алгоритми: 1. махсус массаж; 2. фитотерапия; 3. очлик; 4. гидротерапия; 5. жаррохлик уссуллари;

Семиришнинг боскичма боскич алгоритми: 1.халк воситалари; 2. машклар; 3. овкатланиш; 4. жисмоний фаоллик; 5. рухий эмоционал машклар;

Мутахассисларнинг тавсияларига кўра кунлик рационда 1.оксил,2.ёглар, 3. углеводлар неча фоиздан таксимланади:

Инсон организми учун 1. макро ва 2. микроэлементлар зарур: муносибликни белгиланг:

Мотивацион алгоритмни кетма кетлигини аникланг: 1.информация (маълумот);2. мотивация (туртки);3. ишонтириш;4. билим;5. кўникма;6. хулк ўзгариши, турмуш тарзи ва хаёт сифати ўзгариши;

Куйидаги стандартларни аспектларга белгиланг: 1. билим,савия; 2. сабр токат; 3. саломатлигига маъсулият; 4. фисмоний баркамоллик: А маънавий ; Б рухий ; В тиббий ; Г жисмоний:

Согломлаштириш жисмоний тарбия билан шугалланиш оптимал вакти (1 хафтада): 1. ёшлар ;2. ўрта ёшликлар; 3. кариялар;

Витаминлар 1. ёгда эрувчи ва 2. сувда эрувчи бўлади . А,Д,Е,К,В1,В2,В3,В12,С уларни тўгри таксимланг:

Келтирилган таърифларни тўгри таксимланг: А хавф омилларини бартараф этиб , инсон организмига таъсир кўрсатишини олдини олувчи тиббиёт; Б касалликни ва унинг сабабларини бартараф этувчи тиббиёт; В. Инсон организми резервларини кўтариб адаптацион механизмларини ўрганувчи тиббиёт; 1. профилактик 2. даволаш 3. согломлаштириш тиббиёти :

Катталар эслаб колиш кобилияти % да 1- 20%, 2- 40% , 3- 80% : А эшитганларидан ; Б эшитиб кўрганларидан ; В эшитиб, кўриб ва бажарганларидан.Таксимланг:

Эндоген (1) ва экзоген (2) экологик омилларни белгиланг. А-генотип ,Б-ериглик ,В-биотик омил ,Г-антропоген омил ,Д-абиотик омил Е-жинс , Ж-ёш ,З-мизож:

СТТ шакллантириш жараенинг боскичларини кетма кетлигини аникланг? 1.ўз саломатлигига маъсулиятли муносабат шакллантириш, 2.тутмуш тарзини ўзгартириш , 3.мотивация (турки), 4.карор кабул этиш, 5. хулк-атворни ўзгариши, 6.информация (ахборот), 7.кўникма, 8.билим, 9.малака, 10.саломатлик

Фаол антиретровирусли терапия (АРВТ) кулланилмаётган даврда инфекцияни «табиий» кечиш боскичларини белгиланг: 1.аломатларсиз, латент боскич (8йилга якин); 2.уткир ретровирусли синдром (2-3хафта); 3. ОИТС клиникасининг намоен булиши боскичи урта хисобда 1-3йил; 4.аломатларни йук булишисероконвенция (2-4 хафта) 5.зарарланиш (2-3 хафта)

ОИТВ инфекциасини аниклаш алгоритмини белгиланг. 1.тестдан аввалги консультация 2.иммуноблот 3.тастикловчи тест (ИФА- 3-чи ва 4-чи авлод тестлари) 4. тестдан кейинги консультация 5.бирламчи текшириш (ИФА- 3-чи ва/ёки 4-чи авлод тестлари) ёки эспресс-тестлар

ОИТВ билан тасодифий алокадан сунг бирламчи ёрдам курсатиш тактикаси Нина ёки бошка уткир асбоб билан жарохатлангандаги профилактиканинг алгоритмини белгиланг . Килиш мумкин(1) ва мумкин эмас (2) А.жарохатланган жойни дархол совунлаб ювиб ташлаш Б. жарохатланган жойни сикиш ёки ишкалаш В. жарохатланган жойни , коннинг эркин окиб чикиши учун 1-2 мин (ёки тухтагунча) окар сувга тутиб туриш Г.санчиш окибатида выжудга келган жарохатдан конни суриб олиш Д.кучли таъсир этувчи воситалардан (спирт, окартирувчи суюкликлар,йод..)фойдаланиш Ж. жарохатланган жойни ,(окар сув йуклигида) дезинфекцияловчи гель ёки кул ювишга мулжалланган эритма билан ишлов бериш

ОИТВ билан тасодифий алокадан сунг бирламчи ёрдам курсатиш тактикаси (кон ёки бошка биологик суюкликларни зараланмаган терига сачраб кетганидаги зарурий харакатлар алгоритмни белгиланг ) Килиш мумкин(1) ва мумкин эмас (2) А - ифлосланган жойни ,(окар сув йуклигида) дезинфекцияловчи гель ёки кул ювишга мулжалланган эритма билан ишлов бериш Б - ифлосланган жойни дархол совунлаб ювиб ташлаш В - кучли таъсир этувчи воситалардан (спирт, окартирувчи суюкликлар, йод..) фойдаланиш Г- кучсиз дезинфекцияловчи воситалардан (2% - 4% хлоргексидин эритмаси..) фойдаланиш Д- ифлосланган жойни кириш ёки ишкалаш Е- богич боглаш

ОИТВ билан тасодифий алокадан сунг бирламчи ёрдам курсатиш тактикаси (кон ёки бошка биологик суюкликларни кузга сачраб кетганидаги зарурий харакатлар алгоритмни белгиланг ) Килиш мумкин(1) ва мумкин эмас (2) 1А-утириб бошни орка томонга энгаштириб хамкасбдан эхтиеткорлик билан кузга сув ёки физиологик эритмани куйишни илтимос килиш Б-кузни совунлаб ювиб ташлаш 1В-сув ёки физиологик эритма ковоклар остига хам кириши учун, вакти-вакти билан уларни ташкари томонга тортиб туриш Г- кузни дезинфекцияловчи эритма билан ювиш, Д-кузларни ювиш жараенида линзаларни ечиш 1Е- кузларни ювиб булгандан сунг линзаларни ечиш ва чаиш Д-кузларни ювиш жараенида линзаларни ечиш

Ананавий (1) ва замонавий интерфаол (2) услубларни киесий характеристикасини беринг 1А. самарадорлиги юкори эмас, укитилаетганларни ихтиежлариг асосланмаган 1Б. ахолини информатив даражасини кутаришга каратилган В-услуб, чора ва технологиялар доирасини кенгайтиради, инсоннинг психоижтимоий имкониятларини оширади 1Г-СТТ шакллантириш жараенинг бошлангич погонаси Д. алохида шахс еки гурухга каратилган


Назад к списку