Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

УЗИ (узб) Бош сахифа

УЗИ (узб)Акустик ÿзгарувчанлик куйидагича:

Ультратовушнинг таркалиш тезлигини куйидагилардан кайси бири аниклайди:

Юмшок тÿкималарда 1 МГц частотали ультратовуш тÿлкин узунлиги куйидагиларни ташкил килади:

Нормада ультратовуш таркалишининг энг юкори тезлиги куйидагича:

Ультратовуш сигналининг сÿниши (йÿколиши) куйидагиларни ÿз ичига олади:

Ультратовуш ÿтадиган мухит хоссалари куйидагиларни аниклайди:

Частотаси ортганда кайтар (тескари) сочилиш:

Кайтаргичгача масофани хисоблаш учун куйидагиларни билиш керак:

Ўк бўйича ажратиш кобилияти куйидагича аникланади:

Кÿндаланг ажратиш кобилияти куйидагича аникланади:

Одам танасига датчикдан ультратовушни ÿтказиш куйидагилар хисобига яхшиланади:

Агар одам танаси тÿкималари ультратовуш ютмаган такдирда приборда куйидагилардан фойдаланиш зарурати бÿлмас эди:

Эхони дистал сохта кучайтиришнинг чакирилиши:

Оддий рангли допплерография ÿтказишда найсимон тузилма бÿшлигида рангли сигнал йÿклиги куйидагилардан дарак бериши мумкин:

Кон окимининг юкори тезликларини аник белгилаш имконияти – бу куйидагиларнинг афзаллиги:

Томир каршилиги юкори аъзолар ва тÿкималарга куйидагилар киради:

Допплер бурчаги киймати куйидагиларга тенг бÿлганда максимал допплер силжиши кузатилади:

Юмшок тÿкималарда ультратовушнинг ÿртача таркалиш тезлиги куйидагича:

Ультратовуш текширувини кÿлланиш методи куйидаги жараёнга асосланган:

Пигопаглар куйидаги сохада эгизаклар яхлитлиги (ёпишганлиги) топилганда ташхис килинади:

Цефалик индекс меъёрий кийматлари куйидагича:

Сон cуяги узунлигининг чакалок бошчаси бипариетал ÿлчамига нисбатан меъёрий кийматлари куйидагича:

Сон cуяги узунлигининг корин айланасига нисбатан меъёрий кийматлари куйидагича:

«Лимон» ва «банан» эхография белгилари учун куйидагилар хос:

Меккел синдроми таркибига куйидагилар киради:

Лиссэнцефалиянинг диагностик мезони куйидагиларнинг йÿклиги хисобланади:

Трансабдоминал эхографияда хомила буйракларини куйидаги муддатларда визуализация килиш шарт:

Хомила ковугини трансабдоминал эхографияда куйидаги муддатлардан визуализация килиш шарт:

Юкори перинатал хавф бÿлган хомиладорларда бачадон артерияларида кон окимини ва киндик артериясида кон окимини биринчи марта допплерометрик текшириш ÿтказиш учун оптимал муддатлар куйидагича:

Эмбрионнинг «ёкасимон» бÿшлиги унинг олдинги-орка ÿлчами куйидагича бÿлганда патологик хисобланади:

Киндик томирлари нормада куйидагича:

Жигарда ÿчокли ÿзгаришларни текширишда рангли допплерографиянинг оддий методикаси куйидагиларни аниклашга имкон беради:

Жигарни реал вакт ичида «кулранг шкала» билан рангли допплерография методикасини кÿлланиб ультратовуш билан текшириш куйидагиларга имкон бермайди:

Жигар паренхимаси эхогенлиги ошиши аникланганда унинг зичлиги тÿгрисидаги карор:

Жигар гемангиомаси ташхиси эхографик аникланган беморни олиб бориш тактикаси куйидагилардан иборат:

Ўт пуфаги полипозининг ултратовуш белгиларига куйидагилар тааллукли эмас:

Эхографик манзара – деворининг асосан шиллик кават ва шиллик кават ости пардалари хисобига калинлашуви, унда кичикрок ÿлчамдаги гипернинг анэхоген участкалар, деворнинг ички контури бÿйича полипсимон структуралар борлиги, деворнинг ÿт пуфаги хамма бÿлимларининг тортилиши хисобига бир турда бÿлмаган структураси – куйидагилар учун хос:

Диспансерлаш вактида ултратовуш билан текширишда аникланадиган ÿт пуфагининг пастки, латерал ёки медиал деворига ёндошган, юпка ва аник кÿринадиган девори бÿлган вакт бÿйича баркарор суюклик сакловчи тузилма, кÿпчилик холларда у сурилмайдиган эхонегатив суюклик куйидагиларга мос келади:

«Ўткир корин» клиник манзарасида ултратовуш билан текшириш вактида ÿт пуфагининг пастки, латерал ёки медиал деворига ёндошган, ноаник контурли йÿгонлашган деворлари ва кÿпинча атрофида гиперэхоген ореоли бÿлган вакт бÿйича баркарор суюклик сакловчи тузилма кÿпчилик холларда куйидагиларга мос келади:

Ўт пуфаги ракининг умумлаштирилган эхографик манзараси куйидагича такдим килиниши мумкин:

Кÿпчилик холларда ÿткир панкреатитининг эхографик белгиси куйидагича хисобланмайди:

Меъда ости бези ракида ўсма ўлчами 3 смдан ортик бўлганда томир расми ўзгаришининг кайси вариантларидан бири одатда учрамайди?

Ултратовуш билан текширишда санаб ўтилган аъзолар ва тузилма гурухларидан кай бири меъда ости безига «тегиб» туради?

Ўткир панкреатити бўлган пациентда ултратовуш текшируви ўтказишда факат ултратовуш текшируви асосида энг тўгри хулосани танланг:

Меъда ости бези думи ўсмаси тасвирини олиш учун куйидаги акустик йўлдан фойдаланиш мумкин эмас:

Меъда ости бези раки эхографик манзараси учун гиперэхоген хажмли тузилмани топиш энг характерли хисобланади:

Меъда ости бези паренхимаси эхогенлигининг ошиши куйидагилар хисобланади:

Вирсунг йўлининг кенгайиши эхтимол тутилган эхографик белгилардан бирига тааллукли эмас:

Ултратовушда текширишда меъда ости бези паренхимасининг тузилиши куйидагича:

Ултратовуш билан текширишда меъда ости бези бошчаси орка юзаси чегараси анатомик мўлжал бўлиб хизмат килади:

Сурункали панкреатитда меъда ости бези паренхимаси холатини кўпинча куйидагича тасвирлаш мумкин:

Стандарт шароитларда меъда ости бези эхогенлигининг ошишига кўпинча куйидагилар олиб келади:

Ўткир фазадаги меъда ости бези абсцесси учун куйидаги эхографик белги хос эмас:

Меъда ости безини реал вакт микёсида «кулранг шкала» билан рангли допплерография методикасини кўлланиб ултратовуш билан текшириш куйидагиларга имкон бермайди:

«Обструктив панкреатит» деган ном бу ўткир панкреатитнинг куйидаги кўринишларда кечиш вариантидир:

Ултратовуш текширувида копка вена асосий пояси нормал ўлчамининг тебранишлари одатда куйидагича:

Ултратовуш текширувида жигар веналари диаметрининг огиз (устье)ларидан 2-3 см масофада йўл кўйиладиган ўлчамлари патология бўлмаганда куйидагилардан ошмайди:

Катта ёшдагиларни ултратовуш билан текширишда жигарнинг кийшик вертикал ўнг бўлаги ўлчами (КВЎ) патология бўлмаганда куйидагидан ошмайди:

Жигар ёг инфильтрациясининг ултратовуш текширувида бошка диффуз ва ўчокли шикастланишлардан энг мухим киёсий диагностик белгиларидан бири куйидаги хисобланади:

Ўчокли ёг инфильтрациясининг ултратовуш текширувида хажмли жараёнлардан киёсий диагностик белгиларини кўрсатиб беринг:

Жигарни ноинвазив ултратовуш текширувида куйидагиларни ишонарли аниклаш имконияти бор:

Цирроз классик манзараси жигарнинг ултратовуш манзарасида:

Ултратовуш текширувида аникланадиган копка венасининг ўсмали тромб куйидагилар учун патогномоник белги хисобланади:

Жигар тугунли (ўчокли) гиперплазияси куйидагилар хисобланади:

Жигарда солид метиастатик тугун эхографик манзараси учун хос хисобланмайди:

Жигар аденомасининг энг ишонарли белгиси (санаб ўтилганлардан) куйидаги хисобланади:

Ултратовуш билан текширишда жигар тугунли гиперплазияси куйидаги кўринишда бўлади:

Budd-Chiari синдромида жигарни ўткир фазасида ултратовуш текшируви куйидагиларни аниклашга имкон беради:

Стандарт шароитларда жигарнинг чукур бўлимларида авж олиб борадиган таркалган сўниш кўпинча куйидагилардан дарак беради:

Жигар абсцессининг ўткир ва ўртача ўткир фазаси эхографик манзараси учун куйидагидан ташкари хамма белгилар хос:

Жигар паренхимасини рангли допплер картирлаш ўтказишда патология бўлмаганда куйидагилар кайд килинади:

Янги тугилган болаларда копка вена пояси диаметри ултратовуш текширувида куйидаги ракамлар ўртасида тебраниб туради:

Бадд-Киари синдроми портал гипертензия чакиради:

Болаларда инсулинга карам диабет ултратовуш текширишида куйидагилар билан намоён бўлиши мумкин:

Соглом болаларда ўт пуфаги деворининг калинлиги ултратовуш текширишида куйидагини ташкил килади:

Умумий ўт йўли диаметри ултратовуш теширувида Weill бўйича куйидагича:

Ултратовуш билан текширишда соглом болаларда ўт пуфагида юмшок чўкмаларнинг озрок микдори куйидаги белгилардан хисобланади:

Ултратовуш текширувида янги тугилган болаларда меъда ости безининг ўлчамлари куйидагича:

Янги тугилган болада меъда ости бези паренхимасининг эхогенлиги:

Илк гўдак ёшидаги табиий бокиладиган соглом болада меъда ости бези ва жигар паренхимасининг эхогенлиги ултратовушда текширилганда куйидаги ёшда бир хил бўлиб колади:

Болаларда инсулинга карам диабетда ултратовуш билан текширишда:

Кўшимча талок аксарият куйидаги сохаларда жойлашади:

Жигар ва талок паренхимасида болада юкори харорат ва тезлашган ЭЧТ (СОЭ) фонида ултратовуш текширувида тўкима табиатли гипоэхоген киритмаларнинг мавжудлиги куйидагиларни тахмин килишга имкон бермайди:

Айрим холларда меъда ости бези псевдокисталари ички эхосигналлар билан бир турда бўлмаган структурага эга бўлиши мумкин, бу абсцесс эхографик манзарасини эслатиши мумкин. Псевдокиста ва абсцессни киёслаш учун келтирилганлардан кайси симптомдан фойдаланиш мумкин?

Катор холларда ултратовуш текширувида аникланадиган «Гартман чўнтаги» нима?

Жигарда анатомик жихатдан куйидагилар фарк килинади:

Жигар тўкимаси товуш ўтказувчанлигининг ёмонлашуви куйидагиларга олиб келади:

Ултратовуш текширувида ўзгармаган жигар паренхимасининг структураси куйидагича:

Ёш пациентларда панкреатик йўлнинг максимал ички диаметри куйидагича:

Панкреатитнинг энг кўп учрайдиган асоратларидан бири сохта кисталар шаклланиши хисобланади. Асоратланмаган сохта киста кўпинча куйидагича бўлади:

Катта ёшдагилар УЗИсида жигар ўнг ва чап бўлаклари калинлигининг йўл кўйиладиган ўлчамлари одатда куйидагилар хисобланади:

Жигар веналари куйидагича визулизация килинади:

Корин томондан бўйлама сканирлашда диафрагмал контур сатхида куйидагилар визуализация килинади:

Бачадон танаси ва бўйни ўртасидаги бурчак (калинлиги бўйича фарки) ултратовуш текширувида биринчи марта куйидаги ёшда пайдо бўлади:

Жинсий аъзоларнинг ривожланиш нуксонлари энг кўп куйидаги ривожланиш нуксонлари билан бирга учрайди:

Болаларда тухумдонларнинг куйидаги кисталари энг кўп учрайди:

Болаларда тухумдонлар ўсмаларидан энг кўп учрайдиганлари:

Ички эндометриоз ултратовуш диагностикасининг аниклиги куйидагилардан фойдаланганда бирмунча ошади:

Янги тугилган киз болада тухумдонлар аникланади:

Параовариал киста ва тухумдон фолликуляр кистасининг асосий ултратовуш киёсий диагностик мезони куйидагилар хисобланади:

Репродуктив ёшдаги аёлларда хайздан олдин трансабдоминал сканирлашда ўзгармаган М-эхо бачадон калинлигининг максимал сон кийматлари куйидагилардан ошмайди:

Репродуктив ёшдаги аёлларда бачадон олдинги-орка ўлчамининг меъёрий эхографик кийматлари куйидагича:

Перикардиал суюкликнинг катта бўлмаган хажмларини аниклашнинг энг кўп маълумот берадиган методи куйидагича:

Буйракнинг хавфсиз ўсмалари ўртасида куйидагилар ултратовуш текшируви ёрдамида энг кўп аникланади:

Буйракнинг оддий кистаси - бу:

Ултратовуш текширувида аникланадиган мояк ўсмаси метастазларини аввало куйидагилардан излаш зарур:

Ултратовуш текширувида ўн иккинчи ковурга сояси чап буйракни куйидаги сатхда кесиб ўтади:

1 ёшдаги соглом болада буйракнинг узунлиги ултратовуш текширишида ўрта хисобда куйидагича:

Янги тугилган чакалокда буйрак паренхимаси пустлок ва мия каватларининг нисбати ултратовуш текширувида куйидагича:

Болада ултратовуш текширувида пирамидалар визуализацияси нимадан далолат беради:

Ултратовуш текширувида буйрак мултикистозини кайси асосий касаллик билан киёсланади:

Ултратовуш текширувида болада буйраклар ёшга яраша норма атрофида, ЧЛС кенгаймаган, контурлари силлик, паренхимада пирамидачалар визуализация килинади. Бола буйраги паренхимасида пирамидалар визуализацияси нимадан далолат беради:

Нефрокальциноз ултратовуш билан текширишда куйидаги белгилар билан ифодаланади:

Янги тугилган болада бир ёки бир неча пирамидалар эхогенлигининг ошиши куйидагилар белгиси хисобланади:

УЗИда ўткир простатит учун хос белгилар:

Сийдик пуфаги (ковук) дивертикули - бу:

Нормал буйракнинг энг тўлик эхографик параметрлари куйидагилар хисобланади:

Ултратовуш текширувида нормал буйракнинг шакли:

Бужмайган буйрак визуализацияланади:

Кичкинтойда ўнг буйрак проекциясидаги эхографияда контурлари нотекис, структураси бир турда бўлмаган хажмли тузилма топилган. Унинг эхтимоли энг кўп этиологияси кандай:

Нормал простата бези кўндаланг эхографик кесмаси шакли:

Простата бези аденомасида тугунчасимон тузилмалар кўпрок куйидаги кисмида аникланади:

Болаларда энг кўп учрайдиган буйрак ўсмаси - бу:

Буйраклар куйидагича жойлашган:

Буйрак синуси кисталари ташхисини кўйиш учун куйидагилар оптимал хисобланади:

Буйрак дистопияси - бу:

Ултратовуш текширувида гипоплазияланган буйрак - бу:

Буйрак узунлиги 11,7 см. Буйрак синуси паренхиматоз тўсинча билан икки кисмга нотўлик бўлинган. Энг тахминий ташхис:

Диффуз фиброз-кистоз мастопатия учун ультратовуш текширувида куйидагилар хос эмас:

Тери гиперэхоген чизикли структура кўринишида, ёг тўкимаси гипоэхоген тери ости пласти кўринишида визуализация килинади, безсимон тўкима марказда гиперэхоген пласт кўринишида ва гипоэхоген киритмалар кўринишида. Бундай тасвирлаш кандай тўкимани ултратовуш тасвири учун мос келиши мумкин:

Сут бези инволюцияси учун куйидагилар хос эмас:

Сут безининг ёг тўкимаси илк репродуктив ёшда кандай кўринади?

Сут безининг кайси бўлимида тери ости ёг клетчаткаси йўк?

Хайз циклининг кайси фазасида сут безининг режали УЗИсини ўтказиш энг кўп ахборотли?

Лимфатик тизимнинг асосий функцияси куйидагича:

Жигар гемангиомаси ташхиси эхографик аникланган беморни олиб бориш тактикаси куйидагича:

Ултратовуш диагностикаси врачи куйидаги хизмат вазифаларни бажариши шарт:

Ултратовуш ташхиси врачи бурчи:

Ултратовуш диагностикаси хонасига кўйиладиган талабларга кўра куйидагилар ман килинади:

Ултратовуш ташхиси хонаси майдони куйидагича бўлиши керак:

Диагностик ултратовуш текширишлар ўтказишга гигиеник талаблар:

505-сонли Буйрукка биноан ултратовуш диагностикаси врачи ихтисослиги бўйича мутахассисларни кайта тайёрлаш муддати:

505-сонли Буйрукка биноан радиолог врачлар учун ултратовуш диагностикаси врачи ихтисослиги бўйича мутахассисларни кайта тайёрлаш муддати:

"Ўзбекистон Республикасида врач кадрларини кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш тўгрисида"ги Буйрук хисобланади:

"Согликни саклаш Вазирлиги тизими муассасаларида тиббиёт ва фармацевтик ихтисосликлар ва лавозимлар номенклатураларини тасдиклаш тўгрисида"ги Буйрук хисобланади:

Нейросонографияда сканирлашнинг коронар сатхларида думсимон ядролар куйидагиларни хосил килувчи гипоэхоген структура (тузилмалар)дан иборат:

Муддатига етмай тугилган чакалокларда субэпендимал кон куйилишлар кўпинча куйидаги сатхда жойлашади:

Массив кон куйилишларда ён коринчаларнинг постгеморрагик дилатацияси энг кўп куйидаги сатхдан бошланади:

Перивентрикуляр сохада кучсиз ифодаланган ўзгаришларда куйидагилардан яллигланиш жараёни учун базал ганглийлар массив кальцификацияси энг характерли:

Нейросонографияда «юлдузли осмон» симптоми куйидагига морфологик боглик:

Нейросонографияда аксиал кесмалар олиш учун куйидагилардан фойдаланилади:

Ўнг ўмровости артерияси куйидагидан чикади:

Болдир ва панжа артерияларининг асосий шикастланиш сабаби:

Транскраниал дуплекс скнирлаш датчик билан куйидаги частотада ўтказилади:

Умумий уйку артериясининг интима-медиа тизими калинлигини стандарт ўлчаш куйидаги сохада олиб борилади:

Умумий уйку артериясининг интима-медиа тизими калинлиги:

Калконсимон без шартли равишда куйидаги сигментларга бўлинади:

Калконсимон безда майда нуктали петрификатлар (кальцификатлар) куйидагилар учун кўпрок хос:

Калконсимон без хавфли ўсмаси учун ултратовуш ва радионуклид текширишлар маълумотлариниг куйидагича кўшилиб келиши хос:

12 ёшдан ошган болаларда калконсимон без бўйинчасининг максимал узунлиги ултратовуш текширувида куйидагича:

Шакли овал, эхогенлиги ўртача, ўлчамлари катта бўлмаган калконсимон безнинг олдинги юзаси бўйича субкапсул жойлашган тугунча ултратовуш текширувида кўпинча куйидагилар хисобланади:

Аклий ва жисмоний колоклиги бўлган болада унчалик катта бўлмаган ўлчамлардаги, контурлари нотекис, юкори эхоген, бир турда бўлмаган калконсимон без куйидагиларга хос бўлиши мумкин:

Калконсимон безнинг тугунли гиперплазиясида тузилма (структура) куйидагиларга эга:

Калконсимон без хавфли ўсмалари учун эхографик бирмунча хос:

Митрал клапан оптимал визуализацияси ва холатини бахолаш учун эхокардиографик текширишда куйидагилар хизмат килади:

Эхокардиографик текширишда ўпка артерияси клапани тавакалари холатини бахолаш учун оптимал позиция куйидагича:

Нормада митрал тешик майдони куйидагича:

Эхокардиографияда соглом одамда диастола охирида ўлчанган ўнг коринча деворининг калинлиги куйидагича:

Эхокардиографик текширишда митрал клапан олдинги тавакаси очилиши Е чўккисидан коринчалараро тўсиккача масофа куйидагидан ошмаслиги керак:

Парастернал позицияда диастола охирида митрал клапан тавакалари охирлари сатхида чап коринча ўлчамлари нормада куйидагича:

Чап коринчадан кон отилиш фракцияси нормада куйидагича:

Парастернал позицияда чап бўлмача ўлчамлари нормада куйидагича:

Стресс-ЭхоКГ ўтказишда кўрсатма куйидагича:

Миокард чап коринчаси локал кискарувчанлигининг дискинезия кўринишидаги бузилиш участкаси куйидаги учун хос:

Митрал клапан олдинги тавакасининг диастолик эгилиши ва харакатчанлигининг чекланиши куйидагига хос:

Перикард бўшлигидаги энг кам суюклик хажми куйидагича:

Перикард бўшлигида ўртача суюклик хажми куйидагича:

Перикард бўшлигидаги катта суюклик хажми куйидагича:

Эхокардиографик текширишда оптимал визуализация ва ўпка артериясида кон окими холатини бахолашга хизмат килади:

Доплер эхокардиографик текширувида аортал регургитация окимини назорат курсорини куйидаги нуктага ўрнатиб бахоланади:

Эхокардиографик текширишда диастолик трансмитрал кон окимини оптимал визуализацияси ва холатини бахолаш учун куйидаги позициядан фойдаланилади:

Доплер эхокардиографик текширувида митрал регургитация окимини назорат курсорини куйидаги нуктага кўйиб бахоланади:

Рангли допплер билан сканирлаш режимида текширишда датчикка йўналган кон окимини куйидаги ранг билан картирлаш кабул килинган:

Рангли допплер билан сканирлаш режимида текширишда датчикдан йўналган кон окимини куйидаги ранг билан картирлаш кабул килинган:

Плеврал бўшликда эхографик аникланадиган суюкликнинг минимал хажми куйидагича:

Ўпка ателектази ёки бўлаклари ултратовуш текширувида

Шаклланмаган реактив плеврал суюклик куйидагича кўринади:

Пневмонияси бўлган беморларда эхографик текширишда яллигли ўпка инфильтрати куйидагича визуализацияланади:

Ўчокли пневмонияси бўлган беморларда эхографик текширишда ўпканинг яллигли инфильтрати куйидагича визуализация киланади:

Полисегментар пневмонияси бўлган беморларда эхографик текширишда ўпканинг яллигли инфильтрати куйидагича визуализация килинади:

Санаб ўтилганлардан кайси бири ўпка абсцессининг эхографик боскичи хисобланмайди:

Эхографик визуализация килинадиган плевритларнинг кайси бири рентгеннегатив хисобланади?

Ултратовуш диагностикаси бўйича меъёрий хужжатлар куйидагилар хисобланади:

Ултратовушнинг таркалиш тезлиги ортади, агар:

Каттик жисмларда ултратовуш таркалиш тезлиги суюкликлардагига нисбатан юкори, чунки уларнинг:

Ултратовушнинг таркалиш тезликлари ва частотаси кийматларини назарда тутиб, куйидагиларни хисоблаш мумкин:

Ултратовуш куйидаги параметрлари тафовутга эга бўлган мухитлар чегараларида акс кайтади:

Ултратовуш нури перпендикуляр тушганда аксланиш интенсивлиги куйидагиларга боглик:

Допплер силжиш частотаси куйидагиларга боглик:

Допплерографияда Нейквист чекланишига биноан кон окими спектрининг айниши (aliasing эффекти) кузатилмайди, агар:

2-3 цикллардан иборат импулслардан (импулслар пакети) куйидагилар учун фойдаланилади:

Допплер сигнали киймати куйидагиларга пропорционал бўлади:

Кон окими тизимининг гемодинамик каршилиги киймати боглик:

"Комета думи" артефакти куйидаги сохаларда пайдо бўлади:

Ултратовуш частотаси куйидагидан паст бўлмаган товуш:

Приборнинг функционал имкониятларини белгилайдиган ултратовуш сканери хоссаларини кўрсатинг:

Пъезоэлектрик эффект - бу:

Допплер эффекти - бу:

I-триместрда хомиладорлик муддатини аниклашда биометрия параметрларга куйидагилар кирмайди:

Ултратовуш текширувида хомила бошчаси бипариетал ўлчамини куйидаги сатхда ўлчанади:

Корин ўртача диаметри ва айланасини ўлчашда асосий мўлжал куйидагилар хисобланади:

Датчик нотўгри ўрнатилганда хомила сон суяги узунлигини аник ўлчаш учун куйидагича килинади:

Ултратовуш текширувида плацента калинлигини ўлчамаслик керак:

Хомила кўкрак кафасида визуализация килинадиган кўп камерали анэхоген тузилмалар тугма диафрагмал чуррасида куйидагига мос келади:

Хомила юрагини ўрганишда куйидаги кесмалар мажбурий хисобланади:

Хомила корин бўшлигида "кўшалок пуфак" эхографик белгиси куйидагилар учун хос эмас:

Ултратовуш текширувида скелет дисплазиялари учун куйидагилар хос эмас:

Хомила ноиммун истискоси эхографик мезонларига мос келмайдиган белги - бу:

Кон окимини Допплерометрик текшириш ОПГ гестозини прогноз килиш ва огирлик даражасини бахолаш учун диагностик кимматга эга:

Хомилада декстрокардия аксарият куйидагиларга боглик бўлади:

I триместрда хомиладорлик муддатини аниклашнинг биометрия параметрлари куйидагилар:

Ултратовуш текширувида хомила бошчаси бипариетал ўлчами куйидаги сатхда ўлчанади:

Жигар ёг инфильтрациясида жигар паренхимаси эхогенлиги ва томир расми куйидагилар:

Портал гипертензия учун куйидагилар ултратовуш белги хисобланмайди:

Ултратовуш текширувида аникланадиган жигар архитектоникаси бузилишига одатда куйидагилар олиб келади:

Жигар ёг инфильтрациясининг ўчокли шаклларини киёсий аниклаштирилган диагностикаси учун куйидагилар ахамиятли белги хисобланмайди:

Жигарнинг ўчокли шикастланишларини киёсий диагностикаси учун куйидагилар ахамиятли белги хисобланмайди:

Томир расми холатининг параметрлари ўртасида жигарнинг ўчокли шикастланишлари диагностикаси учун куйидагилар ахамиятли хисобланади:

Эхографик порта-портал анастомозлар жигар дарвозаларида куйидагиларда хар хил диаметрдаги томирлар «ўрами» ("коптоги") кўринишида аникланади:

Яккол юзага чиккан портал гипертензия куйидагича ривожланиши мумкин:

Меъда ости безини ўраб турган томирлар холати параметрларидан меъда ости безининг ўткир яллигланиш касалликлари диагностикаси учун муайян ахамиятга эга бўлиши мумкин:

Ултратовуш текширувида талок кесмасида куйидагини визуализация килиш мумкин:

Талок йиртилганда кўшимча эхографик белги аникланиши мумкин:

Классик цирроз манзарасида УЗИда жигар манзараси:

Ўткир панкреатитнинг эхографик белгиларига кўпчилик холларда куйидагилар киради:

Жигар паренхимасининг эхогенлиги ва томир расми, жигарнинг ёгли инфильтрациясида товуш ўтказувчанлик куйидагилар:

Спленомегалия кўрсатиб ўтилган холатларнинг окибатига айланиши эхтимол:

Ўсма инвазив ўсишининг ултратовуш симптоми:

Ўртача ва яккол морфологик ўзгаришлари бўлган сурункали гепатитда жигарнинг ултратовуш манзарасида аксарият кузатилади:

Бачадондан ташкаридаги найча хомиладорлигининг эхографик белгилари куйидагилар:

Миоматоз тугун некрозининг эхографик белгилари:

Трансабдоминал сканирлашда ўзгармаган бачадон найчалари куйидаги кўринишда визуализация килинади:

Буйраклар паренхимаси пирамидалари (сўгонлар, сўргичлари) визуализацияси нормал эхоманзара хисобланади:

Буйраклар контурининг бўлакчалиги (текис эмаслиги) куйидагилар учун хос (улар бужмаймаган холларда):

Сийдик рефлюкси куйидагича таснифланади:

Хомиладорларда буйраклар томонидан тез учраб турадиган характерли ўзгаришлар:

Сийдик копчаси (ковук) хажми куйидаги формула бўйича аникланади:

Простата бези хажми куйидаги формула бўйича аникланади:

Жинсий олат эректил дисфункцияси типи куйидагича бўлади:

Мояк хажми куйидаги формула бўйича аникланади:

Беморда сийдик копчасини ултратовушда текширишда аник акустик сояли (кўланкали) юкори эхоген, сурилмайдиган юмалок шаклдаги девор ёни тузилмаси аникланади. Эхтимоли кўп ташхислар:

Прибор экранининг юкори кисмида бўйлама трансабдоминал сканирлашда визуализация килинади:

Буйракнинг кистоздан шикастланишига (Potter бўйича) куйидаги касалликлар киради:

Сийдик йўлида конкремент визуализацияси куйидагига боглик:

Ултратовуш текширувида катталарда буйрак жомчасининг олдинги-орка ўлчами нормада:

УЗИда сут безининг кайси анатомик тузилмалари дифференсацияланади:

Сут йўлларининг физиологик кенгайиши кузатилади:

Сут бези кисталарининг характерли эхографик белгилари:

Лимфатик тугуннинг эхографик анатомияси куйидагича тавсифланади:

Ултратовуш текширувида корин пардаси орти лимфатик тугунларининг шикастланиши, катталашиши тўгрисида куйидаги билвосита белгилар далолат бериши мумкин:

Ултратовуш текширувида лимфатик тугунларнинг ўсмадан шикастлашига хос:

Ултратовуш текширувида корин пардаси орти лимфатик тугунларининг шикастланиши, катталашиши тўгрисида куйидаги билвосита белгилар далолат бериши мумкин:

Нейросонографияда коронар кесимда Монро тешиклари сатхида ой-куни тўлиб тугилган чакалокларда олдинги шох кийшик ўлчами куйидаги ракамлардан ошмайди:

Янги тугилган чакалокларда нейросонография учун сканирлаш частотаси куйидагича бўлган секторли датчиклардан фойдаланилади:

Транскраниал дуплекс сканирлаш ўтказиш учун стандарт кириш йўлларини кўрсатинг:

Рангли Допплер куйидаги параметрларни бахолашга имкон беради:

Бу томирларнинг кайси бири периферик каршилиги юкори бўлган томирлар хисобланади:

Бўйин магистрал артерияларини дуплекс сканирлаш кўлланишга асосий кўрсатмаларни санаб ўтинг:

Ички ва ташки уйку артерияси дифференциацияси асосий мезонларини кўрсатинг:

Ички уйку артерияси стенозида активлантирадиган коллатерал йўлларни санаб ўтинг:

Калконсимон безнинг гетеротоп тўкимаси кўпинча аникланади:

Калконсимон безнинг фактик хажми формула бўйича аникланади:

Диффуз-токсик букок, бу:

Хошимото касаллиги, бу:

Калконсимон без аденомаси гистологик жихатдан куйидагича бўлиши мумкин:

Болаларда калконсимон без ўлчамларининг максимал кўпайиши куйидагиларда кузатилади:

Калконсимон безнинг ўчокли шикастланганига шубха бўлганда куйидаги диагностик усулларни бирга кўллаш оптимал хисобланди:

Калконсимон безни ултратовушда текширишда куйидагиларни ўлчаш ва хисоблаш зарур:

Рангли допплер режимида текширишда турбулент кон окими куйидаги рангда картирланади:

Эхокардиографик текширишда аортал клапан тавакалари холатини бахолаш ва оптимал визуализация килиш учун куйидаги позициялардан фойдаланиш мумкин:

Дилатацион кардиомиопатиянинг эхокардиографик белгилари куйидагилар хисобланади:

Эхокардиографик текширишда аорта ёйи холатини аниклашга ва оптимал визуализация килишга куйидаги позициялар хизмат килади:

Транскизилўнгач эхокардиография ўтказишга кўрсатма куйидагига гумон хисобланади:

Митрал клапан стенози учун хос:

Митрал тешик стенозида майдон куйидагича хисобланади:

Экссудатив плевритларнинг эхографик белгиси:

Жараён бир ойдан бир неча ойларгача эски бўлганда плевра эмпиемаси (пиоторакс) куйидаги эхографик белгиларга эга:

Жараён эскилиги 2-3 йил бўлган плевра эмпиемаси (пиоторакс) куйидаги эхографик белгиларга эга:

Ўчокли зотилжам (пневмония) бўлган беморларда эхографик текширишда яллигли ўпка инфильтрати куйидагича визуализация килинади:

Болаларда зотилжам (пневмония)да УЗИ афзаллиги куйидагича хисобланади:

Беморда ўпка деструкцияси аникланган. Ушбу патология учун кандай эхографик манзара хос?

Текширилаётган объект эхограммасида ўртача ёки унчалик катта бўлмаган интенсивликдаги тенг олислашган чизикли сигналлар тасвири олинган. Тасвирланган артефакт кандай аталади?

Ёгли гепатозда жигар тўкимасида ультратовуш тўлкинлари билан нима рўй беради:

Уйку артериясида кон окими тезлигини ўлчашда «aliasing» артефакт кузатилади. Ушбу артефактни бартараф этиш бўйича Сизнинг хатти-харакатларингиз:

Пациентни олдиндан тайёрламай меъда ости безининг УЗ-текширувида кийинчиликлар пайдо бўлди. Киска муддатда визуализацияни яхшилаш учун Сизнинг хатти-харакатларингиз:

36 ёшдаги пациент аёл. Биринчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 13 хафталик хомиладорлик. Ултратовуш текшируви маълумотлари: бачадон бўшлигида битта хомила, фетометрик параметрлари бўйича 13 хафталик хомиладорликка мувофик келади. Хомила ултратовуш анатомиясини ўрганишда ёка бўшлигининг кенгайганлиги топилган (ТВП–3,5 мм). Ултратовуш диагностикаси мутахассисининг тавсияси:

39 ёшдаги пациент аёл. Олтинчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 13 хафталик хомиладорлик. Ултратовуш текшируви натижалари: бачадон бўшлигида битта хомила, фетометрик параметрлар бўйича 13 хафталик хомиладорликка тўгри келади. Хомиланинг ултратовуш анатомияси ўрганилганда ёка бўшлигининг кенгайганлиги топилган (ТВП–5 мм). Ёка бўшлигининг кенгайиши куйидаги хомила ривожланиш нуксонларининг дастлабки белгиси бўлиши мумкин:

25 ёшдаги пациент аёл. Иккинчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 30 хафталик хомиладорлик. Ултратовуш текшируви натижалари: бачадон бўшлигида битта хомила, фетометрик параметрлар бўйича 28 хафталик хомиладорликка тўгри келади. Хомиланинг ултратовуш анатомияси ўрганилганда хомила буйраклари ўлчамларининг икки томонлама катталашиши, косача-жомча тизими ва буйраклар паренхимаси дифференциациясининг йўклиги аникланади, буйраклар паренхимасида эхогенлик ошган, хомиланинг сийдик копчаси визуализацияси йўк. Амниотик суюклик индекси 64 мм (5%0 дан кам) ташкил килади. Ултратовуш диагностикаси мутахассисининг тавсиялари:

30 ёшдаги пациент аёл. Иккинчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 15 хафталик хомиладорлик. Бачадон бўшлигида битта хомила, фетометрик параметрлар бўйича корин айланаси ва сон суягининг узунлиги 15 хафталик хомиладорликка мувофик келади. Хомила ултратовуш анатомиясини ўрганишда мия тузилмалари бўлгани холда калла скелети гумбази суякларининг йўклиги аникланди. Ултратовуш диагностикаси мутахассисининг тавсиялари:

27 ёшдаги пациент аёл. Учинчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 27 хафталик хомиладорлик. Ултратовуш текшируви натижалари: бачадон бўшлигида битта хомила, фетометрик параметрлар бўйича бошчанинг бипариетал ўлчами ва сон суяги узунлиги 26-27 хафталик хомиладорликка мувофик келади, корин айланаси хомиладорликнинг 30 хафталарига мувофик келади. Хомиланинг ултратовуш анатомияси ўрганилганда корин бўшлигида нотўгри чўзик шаклдаги кўп сонли бўшлик тузилмаларнинг борлиги аникланган. Амниотик суюклик индекси 315 мм (97,5%0) ни ташкил килади. Хомиланинг кандай ривожланиш нуксони ва касаллиги тўгрисида ўйлаб кўриш мумкин?

27 ёшдаги пациент аёл. Учинчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 30 хафталик хомиладорлик. Ултратовуш текшируви натижалари: бачадон бўшлигида битта хомила, фетометрик параметрлар бўйича бошчанинг бипариетал ўлчами ва сон суягининг узунлиги 30 хафталик хомиладорликка мувофик келади, корин айланаси хомиладорликнинг 32 хафталарига мувофик келади. Хомиланинг ултратовуш анатомияси ўрганилганда корин бўшлигида хомила меъдаси ва ичаги ўн икки бармок бўлими бўшлигининг кенгайганлиги аникланади (“duoble bubble” симптоми). Амниотик суюклик индекси 330 мм (97,5%0 дан кўп)ни ташкил килди. Ултратовуш диагностикаси мутахассисининг тавсиялари:

20 ёшдаги пациент аёл. Биринчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 11 хафталик хомиладорлик. Ултратовуш текшируви натижалари: бачадон бўшлигида иккита хомила иккита амниотик бўшликларда, фетометрик параметрлари бўйича хомиладорликнинг 12 хафталарига мувофик келади. Хорион орка девори бўйича. Тўсикнинг иккала бўшлигини хорионга таксимлаб турадиган ёпишишнинг лямдасимон шакли кайд этилади. Кўп хомилали хомиладорликнинг хориаллик типини кўрсатинг:

20 ёшдаги пациент аёл. Биринчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 20 хафталик хомиладорлик. Ултратовуш тешируви натижалари: бачадон бўшлигида битта хомила, фетометрик параметрлар бўйича 20 хафталик хомиладорликка мувофик келади. Хомиланинг ултратовуш анатомияси ўрганилганда мия ён коринчаларининг 18 ммгача кенгайиши, учинчиси - 6 ммгача, тўртинчиси - 6 ммгача кенгайган. Хомила бош миясининг ривожланиш нуксонини кўрсатинг:

28 ёшдаги пациент аёл. Иккинчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 34 хафталик хомиладорлик. Ултратовуш тешируви хулосаси: 34 хафталик хомиладорлик, хомила бўйнининг киндик билан икки карра каттик (зич) ўралиб колиши. Кейинчалик кандай кўшимча текширишлар ўтказиш зарур?

29 ёшдаги пациент аёл. Иккинчи хомиладорлик. Йўлланма ташхиси: 30 хафталик хомиладорлик. Ултратовуш тешируви натижалари: бачадон бўшлигида факат битта хомила, фетометрик параметрлар бўйича 30 хафталик хомиладорликка мувофик келади. Хомилаолди сувларининг лойкалашуви кайд этилади. Хомилаолди сувлари тозалигини эхографик кандай бахолаш мумкин?

56 ёшдаги аёл. Ўнг ковургалар остида кучли ва кескин огриклар, кўнгил айниши, кусиш, чап куракости сохасига иррадиация киладиган огриклар, огиз куришидан шикоятлар килади. Кўздан кечирилганда Ортнер ва Мюссе симптомлари мусбат. Эхографик манзара: ўт пуфагининг хар хил ўлчамлари, девори нотекис калинлашган, структураси катлам - катлам бир турда эмас, эхогенлиги аралаш, бўшлик структураси бир турда ёки эхоген суспензия билан. Эхографик манзара куйидагилар учун хос:

49 ёшдаги бемор. Ўнг ковургалар остида вакти-вактида симиллаган огриклардан шикоятлар, овкатдан сўнг корин дам бўлиши, эрталаблари огизда аччик таъм, баъзан кабзиятлар, 5 йилдан буён дардманд. Ўз касаллигини овкатланиш бузилиши билан боглайди. Эхографик манзара: ўт пуфагининг хар хил ўлчамлари, девори 3,5-4,0 ммдан кўпрокка калинлашган, структураси бир турда эмас, эхогенлиги юкори, бўшлиги эхонегатив ёки эхоген суспензияли. Эхографик манзара куйидагилар учун хос:

65 ёшдаги бемор аёл. Харсиллаш, вакти-вактида ўнг ковургалар остида огриклар, А/Б ошишидан шикоят килади, икки йил мукаддам миокард инфарктини бошдан кечирган, юрак препаратларидан кабул килади. Эхографик белгилар: жигар ўлчамлари катталашган, жигар веналарининг кенгайиши ва деформацияси кузатилади, эхогенлиги ошган, фиброзланган участкалар айрим жойларда томирларга якин, структураси бир турда эмас, зичлашган. Эхографик манзара куйидагига хос:

18 ёшдаги бемор. Иштаха йўклиги, кўнгил айниши, ўнг ковургалар остида симиллаган огриклар, кўз склераларида иктериклик пайдо бўлиши, сийдик ва ахлат рангининг ўзгарганидан шикоятлар килади. Эхографик белгилари: жигар ўлчамлари катталашиши, паренхима эхогенлиги пасайиши, периферияси бўйлаб трабекуляр структуралар микдорининг камайиши, жигар капсуласи нормага караганда яхширок дифференциацияланади. Эхографик манзара хос:

35 ёшдаги бемор. Ўнг ковургалар остидаги огрик, тана хароратининг ошиши, эт жунжикиши, бехоллик, иштаха пастлигидан шикоятлар килади, кўкрак кафаси шикастидан кейин 20 кун мобайнида касал. Диафрагма гумбази контури ва жигар капсуласи ўртасидаги эхографик манзарада ўлчами 5 смгача, капсулали овоид шаклдаги бўшликли тузилма визуализация килинади, бўшлигида майда гиперэхоген киритмалари ва эхоген суспензияси бор. Эхографик манзара куйидагига хос:

51 ёшдаги бемор. Ўнг ковургалар остига, чап куракости сохасига ўтадиган огриклар, кўнгил айниши, огизда аччик таъм, корин дам бўлиши, датчик билан босилганда огрикли, анамнезда сурункали холецистит билан огриган. Эхотомограммада ўт пуфагининг хар хил ўлчамлари, нотекис калинлашган, бир жинсли бўлмаган, баъзан катлам-катлам гипоэхоген участкалари бор, девори ўртача ва эхогенлиги талайгина ошган, бир жинсдаги ёки ўт димланиши белгилари бўлган бўшлик. Эхографик манзара куйидагига хос:

55 ёшдаги бемор аёл. Эпигастрал сохасидаги кучли огриклар чап куракости сохасига иррадиация беради (ўтади), кўнгли айнийди, кўп марталаб кусади, огзи курийди, безовталанади. Эхограммада меъда ости бези ўлчамларининг катталашиши, эхогенликнинг пасайиши, бир жинсли эхогенликнинг бузилиши ва контурлари ўзгариши, паренхима шиши яккол ифодаланган. Эхографик манзара куйидагига хос:

65 ёшдаги бемор. Эпигастрал сохадаги 1 ой мобайнида доимий огриклардан шикоят килади, иштахаси ёмон, ориклаб кетган, гўштли овкатлардан юз ўгиради. Меъда ости бези эхограммасида эхогенлиги пасайган хажмли тузилма, контурлари нотекис, эгри-бугри, ноаник, структураси бир жинсли эмас, зичлашган. Эхографик манзара куйидагига хос:

25 ёшдаги бемор. Кўкрак кафасининг чап томони сохасида огрикдан, безовталик, харакатлар килганда ва йўталганда огрикдан шикоят килади. Анамнезидан бундан бир соат олдин кўкрак кафасининг чап сохасига шикаст етгани маълум бўлди. Эхограммада, талокнинг юкори бурчагида 2 смгача четда, гипоэхоген, чизикли тузилма визуализация килинади, атрофида чап ён чўнтагида эхогенлиги ошган кичикрок инфильтрат ва кичик чанокда тахминан 50 мл бўлган эркин суюклик бор. Эхографик манзара куйидагига хос:

34 ёшдаги бемор. Чап ковургалар остида огриклар, тана хароратининг кўтарилиши, дармонсизлик, иштаха йўклиги, йўталганда ва харакатлар килганда огрикдан шикоят килади. Анамнезида: бундан 10 кун аввал кўкрак кафасининг чап томонига шикаст етган. Эхограммада талок ўлчамлари катталашган, диафрагма ости сохасида диаметри 4 см бўлган бўшлик тузилмаси визуализация килинади, юмалок шаклдаги капсуласи бор, бўшлигида гиперэхоген киритмалари бўлган гипоэхоген суюклик ва куйи бўлимларида озрок микдорда суспензия мавжуд. Эхографик манзара куйидагига хос:

25 ёшдаги пациент аёл. Кабулхона бўлимига ўткир корин белгилари билан тушган. Анамнезидан: хайз кўриш 14 кунга кечиккан, 5 кун мобайнида жинсий йўллардан оз микдорда кон аралаш ажратмалар келади ва кичик чанок сохасида орка чикарув йўлига бериладиган (иррадиация) огриклар. Клиник жихатдан: бехоллик, совук терлаш, коринни пальпация килинганда ўнг ёнбош сохасида кескин огрик, кўзгуларга бачадон бўйни цианотик, ташки огзи бирмунча кенгайган, кон аралаш ажратмалар бор, пальпацияда ўнг параметрида кескин огрик. Эхографик: бачадон ўлчамлари катталашган, миометрий бир жинсли, бачадон бўшлиги 12 ммгача кенгайган, ичида суюклиги бор, бачадондан ўнг томонда нотекис ва ноаник контурлари бўлган, структураси бир жинсли бўлмаган, ўлчами 45х50 мм тузилма аникланади. Ўнг тухумдон диаметри 24 мм бўшликли тузилма борлиги билан тухумдон катакли структурага эга. Кичик чанокда ва ўнг ён томондаги чўнтакда эркин суюклик аникланади. Сизнинг хулосангиз:

38 ёшдаги аёл. Жинсий йўллардан ациклик кон аралаш ажратмалар келиши хисобига хайз циклининг бузилишига шикоятлар. Трансвагинал УЗИ эхограммада хайз циклининг 10-кунида бачадон anteflexio versioда, ўртача холат, миометрий бир жинсли, эндометрий калинлиги 15 мм, контурлари аник текис, эхогенлиги бирмунча ошган, структураси бир жинсли эмас, кўп сонли кистоз киритмалар бор. Бачадон бўйни ва цервикал канал ўзгармаган. Икки томондаги тухумдонлар майда кистали структурага эга. Сизнинг хулосангиз:

49 ёшли аёл. Мўл давомли хайз кўришлар, умумий бехолликдан шикоятлар.Эхографик: бачадон ўлчамлари катталашган, контурлари силлик, аник, миометрий бир жинсли эмас, туби сохасида орка девори бўйлаб ўлчамлари 25-30 мм интрамурал тугун, контурлари силлик аник, эхогенлиги ошган, бачадон бўшлигини деформация килади. Тухумдонлар иккала томондан майда-катакли структурага эга. Сизнинг хулосангиз:

Профилактик кўрикларда 16 ёшдаги кизда хеч кандай шикоятларсиз кичик чанок аъзоларини ултратовуш текширувида куйидагилар аникланди: Бачадон ёшига мос келади, ўнгга силжиган, миометрий бир жинсли, эндометрий хайз цикли фазасига мос келади. Чап тухумдон проекциясида контурлари силлик аник, ўлчамлари 60х73 мм, калинлиги 3 мм капсулали, катаксимон структураси фонида якка-якка гиперэхоген чизикли кўринишида бир жинсли бўлмаган ички суюклиги бўлган юмалок шаклдаги тузилма визуализацияланади. Ўнг тухумдон майда-кистоз структурали. Параметрал ва бачадон ортидаги бўшлик кўшимча эхосигналларсиз. Сизнинг хулосангиз:

55 ёшдаги аёл, менопауза 6 йил, корни катталашгани, бехоллик, ориклардан шикоятлар билан тушди. Эхографик: бачадон танаси кичик чанокдаги ўлчамлари 120х100 мм, нотекис эгри-бугри, айрим жойларда ноаник контурли хажмли ўнгдаги тузилма хисобига чапга силжиган. Тузилманинг ички структураси бир жинсли эмас, бўшликли ва солид компонентли участкалари бор. ЦДКда периферияси бўйича хам, тузилма ичида хам кон окими кайд этилади. Чап тухумдон дифференциация килинмайди. Кичик чанокда ва корин бўшлигида талайгина микдорда эркин суюклик аникланади. Сизнинг хулосангиз:

13 ёшдаги киз бола 3 кун мобайнида корни пастидаги кучли огриклардан шикоят килиб шифохонага тушган. Анамнезидан: хайз кўрмайди. Эхографик: бачадон anteflexio versio, ўртача холатда, миометрий бир жинсли, эндометрий дифференциацияланмайди, бачадон бўшлиги 5 ммгача кенгайган, анэхоген суюклик билан. Бачадон бўйни силлик аник контурлар билан, бачадон танаси узунлиги бачадон бўйни узунлигига 2:1 нисбатда, цервикал канал анэхоген суюклик билан 3 ммга кадар кенгайган. Кин бўшлиги 50х35 ммгача кенгайган, майда дисперс суспензияси бўлган суюклиги бор. Тухумдонлар ўлчамлари катталашмаган, структураси катаксимон. Параметрал ва бачадон ортидаги бўшлик кўшимча эхосигналларсиз. Сизнинг хулосангиз:

3 ёшдаги ўгил бола. ТошПТИ клиникасига бехоллик, иштаха пастлиги, йўтал, тана хароратининг юкори бўлгани сабабли тушган. Ананездан: 2 хафта олдин касалланиб колган. Касаллик гипертермия, йўталдан бошланган. Дастлабки 5 кун амбулатор, сўнгра ТошПТИда даволанган. Объектив: Ахволи огир. Тана харорати 38,70. Тери копламлари рангпар, бурун-лаб учбурчаги цианози. Нафас кисиши минутига 48 гача. Ўпка аускультация килинганда нафас иккала томондан юкори бўлимларда сусайган. Юрак тонлари ритмик, бўгиклашган. Минутига 136. Эхографик: куракости сохасидаги проекциясида паравертебрал чизик бўйича ўнгда юмалок шаклдаги аник силлик контурлари билан, бўшлигида эхоген суспензияли (йиринг) анэхоген тузилма визуализацияланади. Капсуланинг абсцесс периферияси бўйича аник чегаралари, гиперэхоген структураси бор, калинлиги 1,0-1,5 мм. Абсцесснинг орка девори ортида дорсал ултратовуш кучайиш эффекти визуализацияланади. Сизнинг хулосангиз кандай?

2 ёшдаги киз бола, ТошПТИ клиникасига тушган. Клиникага тушганда холсизлик,"занг" рангидаги балгамли йўтал, тана хароратининг юкорилигидан шикоятлар килган. Анамнезидан: 14 кун аввал бетоб бўлиб колган. Касаллик ОРВИдан кейин гипертермия, йўтал билан бошланган. Дастлабки 6 кун амбулатор, сўнгра МРШ (Марказий Республика шифохонаси)да даволанган. Объектив: ахволи огир. Кўздан кечирилганда ковургалараро мушакларнинг ичга тортилгани кузатилади. Кон умумий тахлилларида СОЭ (ЭЧТ) кўпайиши, лейкоцитоз кайд этилади. Тана харорати 38,70. Тери копламлари рангпар, бурун-лаб учбурчаги цианози. Харсиллаш минутига 48 марта. Ўпка аускультациясида крепитация эшитилади. Юрак тонлари ритмик, бўгиклашган. Минутига 138 марта. Чап ўпканинг ултратовуш текширувида оркада бўлак шаклини такрорлайдиган гипоэхоген инфильтрат визуализацияланади. Инфильтрат проекциясида гиперэхоген узик-узик, ўпканинг марказий бўлимларига радиал берадиган реверберация ва эхосояли чизикли структуралар, улардан кейин эса бронхларнинг "шохчалар" кўринишидаги гиперэхоген тармоклари ва якка-якка анэхоген найсимон структуралар эхографик визуализацияланади. Сизнинг хулосангиз кандай?

18 ойлик киз бола. ТошПТИ клиникасига тушди. Клиникага тушгандаги шикоятлари бўшашиш, иштахаси йўклиги, йўтал, тана хароратининг юкори. Анамнезидан: 15 кун олдин бетоб бўлиб колган. Касаллик гипертермия, йўтал билан бошланган. Дастлабки 9 кун амбулатор, сўнгра стационарда даволанган. Объектив: ахволи токсикоз симптомлари, юрак-ўпка етишмовчилиги симптомлари билан огир. Тана харорати 38,80. Тери копламлари рангпар, бурун-лаб учбурчаги цианозли. Харсиллаш минутига 50 мартагача. Аускультацияда ўпкада нафас сусайган. Юрак тонлари ритмик, бўгиклашган. Минутига 137. Ултратовуш билан текширишда: Ўлчамлари 1-1,5 смгача булган эхогенлиги пасайган, бир-бирлари билан кўшилиб кетадиган инфильратив хавосиз ўчоклар аникланган. Нотўгри шаклдаги инфильтратив яллигланиш участкаларида эхонегатив найсимон структуралар - бронхиал шох кесмалари визуализация килинган. Ўпкада хавосиз яллигланиш инфильтратив участкалари устида плеврал варакларнинг 10 ммгача ажралиши кайд этилган. Сизнинг хулосангиз кандай?

9 ёшдаги ўгил бола. ТошПТИ клиникасига кўкракда тўсатдан огрик бошлангани, нафас кисиши, иштаха йўклиги, йўтал, тана хароратининг юкори эканлиги шикоятлари билан тушди. Анамнезидан: 10 кун аввал касалланиб колган. Дастлабки 8 кун амбулатор, сўнгра ТошПТИ клиникасида даволанган. Касаллик гипертермия, йўтал билан бошланган. Сўнгра тўсатдан пневмония клиникаси фонида кўкрагида нафас олганда, йўталганда ёки кўкрак кафаси харакатланганда кучаядиган огрик, харсиллаш пайдо булган. Объектив: беморнинг умумий холати огир, юзи кўкимтир тусли, бўзарган, нафас олиши кийинлашган, тезлашган, юзаки, кўкрак кафаси харакатлари асимметрик, кон айланишининг бузилиш белгилари кузатилади - кучсиз тезлашган пульс, артериал гипотензия, бўйин веналарининг бўртиб чикиши. Эхографик: эхографияда жигарнинг акустик ойнаси оркали плеврал вараклардан иккита сигналларнинг бўлиниши визуализация килинади. Плеврал бўшликда анэхоген суюклик билан бирга вертикал гиперэхоген "йўлаклари" бўлган калта чизикли ёки ёйсимон гиперэхоген сигналлар кўринишидаги анэхоген суюклиги бўлган айрим "пуфакчалар", визуализация килинади, уларнинг ортида кўкрак деворига якин жойлашган, плеврал бўшликда дистал йўналишда борадиган "комета думи" типидаги реверберациялар бўлади. Сизнинг хулосангиз кандай?

18 ойлик киз бола. ТошПТИ клиникасига тушган. Клиникага тушганда бўшашиш, иштаха йўклиги, йўтал, тана харорати юкорилигидан шикоятлар бўлган. Анамнезидан: 2 хафта олдин касалланган. Касаллик гипертермия, йўтал билан бошланган. 5 кунгача амбулатор, сўнгра - МРШда даволанган. Объектив: Ахволи огир. Тана харорати 38,70. Тери копламлари рангпар, бурун-лаб учбурчаги цианози. Харсиллаш минутига 48. Ўпка аускультациясида нафас иккала томондан ўтказилган, ўнгда юкори бўлимларда сусайган. Юрак тонлари ритмик, бўгиклашган, минутига 136 марта. Ултратовуш текширувида: чапдан паравертебрал чизик бўйлаб 3-6 ковургалар орасида нотўгри шаклдаги диаметри 30 мм ўлчамдаги бир жинсли гипоэхоген структурали аник силлик контурлари бўлган инфильтратланган ўпка тўкимасининг гипоэхоген хавосиз участкаси аникланади. Плеврал синусда ўнг томонда ўлчами 15 мм бўлган плевра варакларининг ажралиши ва плеврал варакларга кўйилган катламлар кўринишидаги фибрин аникланади. Сизнинг хулосангиз кандай?

1,5 яшар ўгил бола ТошПТИ клиникасига тушди. Клиникага тушганда бўшашиш, иштахаси йўклиги, тана хароратининг юкорилиги, йўталиб туришидан шикоятлари бўлган. Анамнезидан: гўдак 2 хафта илгари бетоб бўлиб колган. Касаллик гипертермия, йўтал билан бошланган. Дастлабки 7 кунда амбулатор, сўнгра МРШда даволанган. Объектив: ахволи огир, тана харорати 39,70. Тери копламлари рангпар, бурун-лаб учбурчаги цианози. Ортиб бораётган интоксикация ва нафас етишмовчилигининг 2-даражаси. Ўпка аускультациясида - маълумотлар жуда кам. Ультратовуш текширувида: ўнг ўпкада аник силлик ташки контурлари бўлган паренхиматоз гипоэхоген участка визуализация килинади. Ўпка ичи контурлари хаволи ўпка паренхимаси инфильтрати билан чегарадошлиги хисобига ноаник. Ўчок шакли асоси плеврага йўналган пирамида шаклига эга. Гипоэхоген хавосиз ўпка инфильтратида бир неча сегментлар чегараларида найсимон эхонегатив структуралар кўринади. Динамик эхографик назоратда ўпка инфильтратида бир неча сегментлар чегараларида силлик ва силлик бўлмаган контурлари бўлган бир неча анэхоген майда киритмалар пайдо бўлди. Уларнинг ўлчами 2-4 ммдан ошмади. Массив бир жинсда бўлмаган ўчоклар устида динамикада плеврал варакларнинг 15 ммгача ажралиши кайд этилган. Сизнинг хулосангиз кандай?

7 ёшдаги киз бола ТошПТИ клиникасига кўкракдаги огрик, иштаха йўклиги, йўтал, тана хароратининг юкорилиги шикоятлари билан тушган. Анамнезидан: 2 хафта илгари касал бўлиб колган. Касаллик гипертермия, йўтал билан бошланган. Дастлабки 7 кунда амбулатор, сўнгра ТошПМИ клиникасида даволанган. Объектив: Ахволи огир, яккол интоксикация ва нафас етишмовчилигига боглик, йўтал, нафас кисиши, кўкрак кафасида огрик кайд этилади. Тана харорати 38,50. Тери копламлари рангпар, бурун-лаб учбурчаги цианози. Огрик олдинги корин деворига иррадиацияланади, огрик трапециясимон ёки кўкрак мушакларини пайпаслаганда аникланади. Кўкрак кафасидаги огрик сабабли нафас юзаки, тезлашган. Кўкрак кафасининг ўнг томондаги чекланиши хисобига нафас экскурсияларининг ассиметрияси кайд этилди. Ўнг томондаги перкуссияда ўпка товушининг бўгиклашуви, плевранинг ишкаланиш шовкини, ўпкадаги аускультацияда ўпкада нафаснинг сусайиши кайд этилади. Эхографик: жигарнинг акустик ойнаси (дарчаси) оркали эхография плеврал вараклардан бир жинсли структуранинг анэхоген участкаси кўринишидаги иккита сигналларнинг бўлиниши, плеврал бўшлик суюклигидан иборат ўпканинг пастки юзаси ва диафрагма ўртасида ўткир чекка хосил киладиган бурчаклар билан понасимон тилишлар (йўл-йўллар) кўринишида визуализация килинади. Эхографияда суюклик плеврал бўшликда таксимланади. Сизнинг хулосангиз кандай?

11 ёшдаги ўгил бола ТошПТИ клиникасига кўкракда огрик, иштаха йўклиги, тана хароратининг ошиши шикоятлари билан тушди. Анамнезидан: бола 1 ой аввал чап томонлама пастки бўлак пневмониясини бошдан кечирган. Педиатрия клиникасида даволанган. Шифохонадан кайтганидан сўнг кечкурунлари тана харорати кўтарилиб турган, юзаки йўтал, кўкракда оз-моз огрик бўлиб турган. ОРВИни бошдан кечирганидан сўнг сўнгги 2-3 кунда кўкрагидаги огрик кучайган, харорат кундузи хам кайд этилади, нафаси юза, йўталади, йўтал нафас олганда ва кўкрак кафаси хаакатларида кучаяди, нафаси кисади, юзининг бўзарганлиги аникланади, нафаси тезлашган, юза. Эхографик: талокнинг акустик дарчаси оркали эхографияда плеврал вараклардан иккита сигналларнинг бўлиниши визуализация килинади. Плеврал бўшликда суюкликнинг ўртача микдори аникланади. Эхограммаларда гиперэхоген суспензияли бўлган анэхоген бўшлик визуализация килинади, у ички томондан ўпка тўкимаси ва васцерал плевра билан, ташки томондан эса периетал плевра ва кўкрак девори билан чегараланган. Бунда плеврал бўшлик деворлари бирмунча эхоген, уларнинг калинлиги эса 0,5-0,6 смни ташкил этади. Сизнинг хулосангиз кандай?

19 ёшдаги йигит, ўнг чов-ёргок сохасидаги ўткир огрик ва шишганликдан шикоятлар килиб келди. Эхографик: ўнг мояк ортиги ва моякнинг катталашгани, мояк ва ортиги тўкимасининг кўп сонли майда гипоэхоген ва анэхоген зоналар пайдо бўлиши хисобига эхогенлиги пасайганлиги кайд этилди. Датчик билан босилганда огрикнинг кучайиши кайд этилади. Чап мояк ва ортиклари структуравий ўзгаришларсиз. Сизнинг хулосангиз:

60 ёшдаги бемор. 6 ойдан буён бехоллик ва курук йўталдан шикоятлар килади. Кўкрак кафаси аъзоларининг чап ўпка илдизи сохасида рентгенологик текширилганда хажмли тузилма аникланди. УЗИда иккала буйракусти безлари проекциясида структураси бир жинсли бўлмаган хажмли юмалок тузилмалар визуализация килинади. Сизнинг хулосангиз:

42 ёшдаги пациент аёлда УЗИда чап буйрак паренхимаси проекциясида силлик аник контурлари, акустик соясиз бир жинсли структура, диаметри 10 мм эхопозитив якка юмалок тузилма визуализация килинади. Сизнинг хулосангиз:

Беморда сийдик копчасининг ултратовуш текширувида юмалок шаклдаги эхогенлиги юкори, девор ичида силжимайдиган, аник акустик сояли тузилма аникланади. Сизнинг хулосангиз:

Чап буйракда бирламчи ултратовуш текширувида пўстлок каватида жойлашган, аник силлик контури бўлган 13 ммли юмалок анэхоген тузилма топилган. Тузилма оркасида – дорсал кучайиш. Сизнинг тавсияларингиз:

47 ёшдаги аёл ўнг томондаги сут (кўкрак) безида тузилма борлиги шикоятлари билан мурожаат килди. Клиник: пальпацияда ўнг сут безининг юкори ташки квадрантида зич эластик консистенцияли, харакатсиз, каттик тузилма аникланади. Эхографик: ўнг сут безининг юкори ташки квадрантида паренхима фибрози фонида нотекис ноаник контурлари бўлган, ўлчамлари 20-22 мм, вертикал ориетацияли, бир жинсли бўлмаган ички структурали, эхонинг дистал сусайиши бўлган тузилма аникланади. Рангли допплерда тузилма периферияси бўйича озиклантирувчи томир аникланади. Ўнг томондаги кўлтик сохасида юмалок шаклдаги, эхогенлиги пасайган, ўлчамлари 15х16 ммли лимфатик тугун визуализация килинади. Сизнинг хулосангиз:

18 ёшдаги пациент аёл. Чап сут безида тугунли тузилма борлигидан мурожаат килди. Клиник: пальпацияда силлик эластик консистенцияли харакатчан тузилма аникланади. Эхографик ўлчамлари: 23х13, силлик аник контурлари бўлган, горизонтал ориентацияли юмалок тузилма аникланади. Эхогенлиги паст бир жинсли ички структурали, латерал акустик соялари бор. Кўлтик сохасида лимфатик тугунлар аникланмайди. Сизнинг хулосангиз:

2 ойлик янги тугилган чакалок (35 хафталик гестация билан чала тугилган), ТошПТИ клиникасига тушган. Клиникага тушгандаги она шикоятлари: бўшашиш, гиподинамия, гилайлик, психомотор ривожланиши кечиккан. Анамнезида: онада хомиладорлик даврида цитомегаловирус инфекциясининг юкори титри аникланган, шунингдек гриппни бошидан кечирган. Объектив: ўртача огирликдаги холат. Тери копламлари рангпар, бурун-лаб учбурчаги цианози, спонтан фаоллик пасайиши, гипорефлексил, нистагм, сўриш ва ютиш рефлексларининг бузилиши. Эхографик: Пушталар ва эгатлар расми калин тортган. Субарахноидал бўшлик 5 мм, F1 да яримшарлараро ёрик эни – 4 мм, F6 да – 7мм. Ён коринчалар олдинги шохлари чукурлиги 5 ммдан, таначалар сохасидаги чукурлиги 6 ммдан, энса шохлари эни 4 ммдан. III коринча эни 5 мм. IV коринча чукурлиги 6 мм. Пўстлокости ганглийлари эхоструктураси бир жинсли, эхогенлиги ўртача. Икки томонлама перивертрикуляр соха эхоструктураси бир жинсли, эхогенлиги ўртача. Томир чигаллари симметрик. Кадоксимон тана йўк. Сизнинг хулосангиз кандай:

2 ойлик киз бола, ТошПТИ клиникасига тушган. Бола безовта, йиглоки, бошини оркага ташлайверади. Анамнезидан: онаси хомиладорликнинг илк муддатларида грипп бўлиб ўтган, гўдак тугилишдан касал. Объектив: ахволи огир. Калла скелетининг мия кисми 1,5 смгача катталашган, калла скелети чоклари кенгайган, катта ликилдок катталашган, бўртиб чиккан, таранг. Кўзлар бир-бирига якинлашган гилайлик. Грефе симптоми, нистагм кайд этилади. Тери копламлари рангпар, бурун-лаб учбурчаги цианоз. Эхографик: пушталар ва эгатлар расми чаплашган. Субарахноидал бўшлик 4 мм, яримшарлараро ёрик эни 4 мм. Чап ва ўнг коринчалардаги олдинги шохлар чукурлиги 13 ммдан, таначалари сохасидаги чукурлик 14 ммгача, энса шохлари сохасидаги эни 6 ммдан. III коринча эни 15мм. IV коринча 18 ммгача кистасимон кенгайган. Пўстлок ости ганглийлари бир жинс эхоструктурали, эхогенлиги ошган. Перивентрикуляр соха иккала томондан бир жинсли эхоструктурадан иборат, эхогенлиги ошган. Томир чигаллари калинлашган, эхогенлиги ошган. Шунингдек, мияча гипоплазияси аникланади. Сизнинг хулосангиз кандай:

3 ойлик ўгил бола, ТошПТИ клиникасига тушган. Клиникага тушганда тез-тез талваса тутиши, психомотор ривожланишдан оркада колишдан шикоятлар. Анамнездан: онасида цитомегаловирус инфекцияси аникланган, бола тугилгандан буён касал. Объектив: ахволи ўртача огирликда. Бош айланаси кичик. Бола бошини тутиб туролмайди, бўшашган, сўриш ва ютиш рефлекслари пасайган. Тери копламлари рангпар, бурун-лаб учбурчаги цианоз. Эхографик: Пушталар ва эгатлар расми йўк. Субарахноидал бўшлик 3 мм. Яримшараро ёрик йўк. Ён коринчалар проекциясида дорсал кучайиши бўлган катта бўшлик аникланади. IV коринча чукурлиги 3 мм. Пўстлокости ганглийлари бир жинсли эхоструктурага эга, эхогенлиги ўртача, бир-бири билан кўшилиб кетади. Томир чигаллари эхогенлиги ошган. Кадоксимон танаси йўк.. Поя (ствол) ва мияча структураси сакланиб колган. Сизнинг хулосангиз кандай?

Янги тугилган 7 суткалик чакалок (гестациянинг 35 хафтасида тугилган). Янги тугилган чакалоклар бўлимига ёткизилган, онасининг гапларига кўра бола бўшашган, гиподинамия, сўриш ва ютиш рефлекси бузилган. Анамнездан: боланинг онаси хомиладорликнинг биринчи триместрида вирус инфекциясини ўтказган. Объектив: касалликнинг ўткир даврига, ўртача огирликдаги шаклга мос келади (Ангар шкаласи бўйича 4-6 балл). Бўшашиш, гиподинамия, спонтан фаоллик пасайиши, умумий мушак гипотонияси, гипорефлексия, сўриш ва ютиш рефлексларининг пасайишида намоён бўладиган фаолликнинг пасайиш синдроми устунлик килади. Бу ходисалар чўчиш пароксизмалари, Маро спонтан рефлекси, уйку бузилиши, умумий цианоз билан бирга учрайди. Эхографик: пушталар ва эгатлар расми чаплашган (мия структураларининг етилмаганлиги). Субарахноидал бўшлик 4 мм. Яримшарлар ёриги эни 4 мм. Ён коринчалар деворлари калинлашган, ичидаги модда бир жинсли эмас, гиперэхоген киритмалари билан. Ён коринчалар олдинги шохларининг чукурлиги 4 ммдан. Таначалари сохасидаги чукурлиги – 5 ммдан. Энса шохлари эни 2 ммдан. III коринча эни 4 мм. IV коринча чукурлиги 5 мм. Пўстлокости ганглийлари бир жинсли бўлмаган эхоструктурали, эхогенлиги ошган гиперэхоген киритмалари билан. Перивентрикуляр сохасининг эхогенлиги ошган бир жинсли эхоструктурага эга. Томир чигаллари эхогенлиги ошган. Сизнинг хулосангиз кандай?

4 суткадаги янги тугилган бола, безовта, уйкуси юза бўлиб колган. Тугрукхонадан уйига олиб келингандан сўнг ултратовуш текшируви (НСГ) ўтказилган. Анамнездан: неврологик симптоматика хаётининг 2-3 суткаларида пайдо бўлган. Объектив: холати коникарли, бирок шартсиз тугма рефлекслар (сўриш, ютиш)нинг жонланиши ва мушак дистонияси, тизза рефлекслари ошиши, оёк-кўллар ва ияк тремори кайд этилади. Эхографик: пушталар ва эгатлар расми аник. Субарахноидал бўшлик 3 мм. Яримшарлараро ёрик эни 3,5 мм. Ён коринчалар олдинги шохлари чукурлиги 3 ммдан, таначалар сохасида 3,5 ммдан. Энса шохлари эни 1,5 ммдан. III коринча эни 3,5 мм. IV коринча чукурлиги 3 мм. Пўстлокости ганглийлари бир жинсли эхоструктурага эга, эхогенлиги ўртача. Перивентрикуляр сохаси бир жинсли эхоструктурага эга, эхогенлиги ўртача. Ён коринчаларнинг томир чигалларида гиперэхоген тугунли калинлашмалар кайд этилади, glomus сатхида ассиметрия ва томир чигаллари кенгайиши (чапдан 12 мм, ўнгдан 10,8 мм). Сизнинг хулосангиз кандай?

1,3 ойлик янги тугилган чакалок, ТошПМИ клиникаси неврологик бўлимига онасининг гапига кўра боланинг бўшашиши, уйкуси йўклиги, ияги титраши шикоятлари борлигини маълум килди. Анамнезидан: неврологик симптоматика хаётининг биринчи ойларида пайдо бўлган. Объектив: ахволи ўртача огирликда, МНС яккол пасайиш синдроми эс-хуш бузилиши, сопор, корачик реакциялари бузилиши кайд этилади. Кўзни харакатлантирувчи бузилишлар бульбар бузилишлар (сўриш, ютиш бузилиши, нафас ва юрак фаолияти патологияси) билан бирга учрайди. Эхографик: пушталар ва эгатлар расми аник. Субарахноидал бўшлик 4 мм. Яримшарлараро ёрик эни 4 мм. Ён коринчалар олдинги шохлари чукурлиги 6 ммдан, таначалар сохасида 8 ммдан. Энса шохлари эни 4 ммдан. III коринча эни 5 мм. IV коринча чукурлиги 5,5 мм. Пўстлокости ганглийлари бир турдаги эхоструктурали, эхогенлиги ўртача. Перивентрикуляр соха бир хил структурали, эхогенлиги ўртача. Ён коринчаларнинг томир чигалларида гиперэхоген тугунли калинлашмалар кайд этилади, glomus сатхида ассиметрия ва томир чигаллари кенгайиши (чапдан 15 мм ва ўнгдан 11 мм). Сизнинг хулосангиз кандай?

1 ойлик чакалок. ТошПТИ клиникасининг патология, реанимация ва интенсив терапия бўлимига томир синдроми билан госпитализация килинган. Анамнезидан: Онасининг сўзларига биноан неврологик симптоматика хаётининг 17-18 суткаларида пайдо бўлган. Объектив: ахволи огир, бульбар бузилишлар, уйку ёки бедорлик холатидан катъи назар оёк-кўлларда тоник талвасалар. Шартсиз рефлексларнинг кескин пасайиб кетиши, мушак гипотонияси, пай гипорефлексияси, брадикардия, гематокрит пасайиши, метаболик ацидоз кайд этилади. Эхографик: пушталар ва эгатлар расми аник. Субарахноидал бўшлик 6 мм. Яримшарлараро ёрик эни 7 мм. Ён коринчалар олдинги шохларининг чукурлиги 8 ммдан, таначалар сохасида 10 ммдан. Энса шохлари эни 6 ммдан. III коринча эни 7 мм. IV коринча чукурлиги 8 мм. Пўстлокости ганглийлар бир жинсли эхоструктурага эга, эхогенлиги ўртача. Перивентрикуляр сохада чапда контурлари анэхоген аник юмалок структурали псевдокисталар кайд этилади, эхогенлиги пасайган, ўнгда эхоструктураси бир жинсли, эхогенлиги ўртача. Ён коринчаларнинг томир чигалларида гиперэхоген тугунли калинлашмалар кайд этилади. Сизнинг хулосангиз кандай?

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |