Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

УАШ (узб) Бош сахифа

УАШ (узб)Шифокор-бемор мулокатида кўрсатилганлардан кайси бири ўзаро муносабатларни самарадор шакллантиришга ёрдам беради:

Кўрсатиб ўтилган чора-тадбирлардан кайси бири иккиламчи профилактикага киради:

Саёхатчилар кўпинча куйидагилар билан касалланадилар:

Фертил ёшдаги аёлларга киради:

Санитар-гигиеник таргибот ишларини ўтказиш учун энг мухим:

Маслахат вактида шифокор кандай тактика усулларни кўллаши мумкин:

ЎСОКнинг зўрайишига кайси белги хос эмас:

Сурункали обструктив бронхит огирлиги куйидаги объектив текшириш ёрдамида аникла-нади:

Бронхиал астманинг 4-чи боскичи:

Пикфлоуметрия ёрдамида куйидаги кўрсаткичлар аникланади:

Сурункали бронхитнинг клиник шаклларини кўрсатинг:

Шифохона (нозокомиал) ёки шифохона ичида ривожланган пневмония деб номланади:

Персистирловчи бронхиал астмани ўзок муддат даволашнинг асосини ташкил этади:

Уйда этиологияси номаълум бўлган экссудатив плеврит диагнози кўйилган. Беморнинг умумий ахволи коникарли. Сизнинг тактикангиз:

Крупоз пневмониянинг ўта кучайган даврида эшитилади:

Ревматизмни кичик мезонларига кирмайди:

«Тиланчи холати» ва рентгенологик «бамбук таёги» симптоми кайси касалликга хос:

48 ёшли аёлда кўл панжасининг фалангалараро проксимал бўгимлари сохасида огрик, эрталабки карахтлик, шиш ва деформациялар пайдо бўлди. Сизнинг ташхисингиз:

Подаграни даволашда самарасиз:

Ревматоид артритнинг рентгенологик IV боскичига кандай ўзгариш хос эмас:

Рейтер касаллиги этиологиясида ахамиятга эга:

Ревматоид артрит базис давосига куйидаги дори воситалар кирмайди:

Анкилозловчи спондилоартритни эрта ишончли рентгенологик белгилари:

Жигар ости сариклигига олиб келувчи касалликни курсатинг

Ульцироген таъсирга эга бўлган препаратлар гурухини кўрсатинг:

Яра касаллигида компилобактериялар аникланганда, кайси препарат буюрилади:

Гиперспленизм синдромининг клиник белгиларига хос эмас:

Носпецефик ярали колитни даволашда ишлатиладиган асосий дори воситаси:

Сурункали колит ва ярали колитнинг таккослама ташхиси учун купрок маълумот берувчи текшириш усули:

Сурункали носпецифик ярали колитнинг асосий копрологик белгиси хисобланади:

Стеаторея кайси касалликнинг диагностик критерийси хисобланади:

Кайси касаллик учун эрталаб огизда тахир таъм булиши, унг ковурга остида огрик ва уни унг курак сохасига таркалиши, кабзият хос:

Яра касаллигининг асосий рентгенологик белгиси:

Курук перикардитнинг ишончли белгилари:

Курук перикардитнинг ЭКГ белгилари:

Дилятацион кардиомиопатияда юрак улчамларининг узгариши:

Кардиомиопатия ташхисини тасдикловчи ишончли текширув усули:

Митрал клапан етишмовчилигида куйидаги хос:

Юрак гликозидларини куллашга карши курсатма булиб хисобланмайди:

Кайси ритм бузилишида пульс дефицити кузатилади:

Митрал стенознинг диагностик белгиси хисобланади:

Нормада РQ интервалини давомийлиги:

Хилпилловчи аритмия учун тегишли булмаган тасдикни топинг:

АВ-блокада I даражаси характерланади:

Кайси турдаги блокадада коринчалар ва булимачалар бир бирига боглик булмаган холда кискаради:

β- блокаторларни куллашга карши курсатма:

Катта учокли миокард инфаркти ташхиси буйича стационарда даволанаетган 58 ёшли беморда тусатдан бугилиш хисси, хирилловчи нафас, упкада жарангсиз нам хириллашлар пайдо булди, КБ 120/70 мм сим. уст. Сизнинг ташхисингиз:

Хилпилловчи аритмия купинча кузатилади:

Миокард инфарктининг кайси асоратида анурия кузатилади:

Пиелонефритда 1 мл сийдикда канча бактерия бор:

Сурункали буйрак етишмовчиликка жуда хос булган белгилар мажмуаси:

Сурункали буйрак етишмовчилигида кулланилмайдиган дори воситалар:

28 ёшли бемор бош огришига, шишга, сийдик рангини гушт сели рангида булишига шикоят килди. Касаллик суринкали тонзилит кузгалгандан 2 хафта утгач ривожланди. УКТ: гемо-глобин 130 г/л, эритр-4,0х1012/л. Лейк -9,7х109/л, ЭЧТ-30 мм/с. Сизнинг ташхисингиз?

Сурункали гломерулонефрит сийдик синдроми билан кечганда кандай лаборатор белгилар кузатилади:

Косача-жомча тизимини деформацияси кайси буйрак касаллиги учун купрок хос:

Кандли диабетда купрок характерли булган буйрак шикастланишини курсатинг:

Бронхиал астма симптомларига кирмайди:

Сурункали обструктив бронхит учун хос эмас:

Сурункали бронхитни антибиотиклар билан даволаш керак:

Нафас аъзолари касалликларида кузатилувчи кукрак кафасидаги огрик кайси аъзо шика-стланиши билан боглик:

Куйидаги шикоятлардан кайси бири уткир зотилжам учун хос:

Бемор зангсимон балгамли йуталга, тана хароратини кутарилишига, кукрак кафасининг унг томонида огрикка шикоят килди. Касаллик грипп утказгандан кейин уткир бошланди. Унг упка устида жарангли кичик пуфакли нам хириллашлар ва нозик крепитация эшити-лади. Сизнинг ташхисингиз:

Бемор С. 45 ёш, шикояти: йирингли, огиз тула ажралувчи балгамли йутал, хансираш, суб-фебрил харорат. Болалигидан касал. Объектив курикда кукрак кафаси эмфизематоз типда, тирноклари "соат ойнаси" куринишида. Перкусияда упка устида кутичасимон товуш, тар-калган майда пуфакчали нам ва курук хириллашлар. Ташхис:

Ревматоид артритнинг базис давосига киради:

Панжадаги майда мушаклар атрофияси купинча кузатилади:

Кайси касалликнинг кечки боскичларида кул бармоклари «куш панжаси» куринишида бу-лади:

Тизимли кизил югурдакка хос лаборатор белги:

Бехтерев касаллигининг ризомиелик турида куйидаги бугимлар шикастланади:

Ревматизмда марказий асаб тизими шикастланганда купинча кузатилади:

Ревматоид артритда энг эрта шикастланадиган бугимлар:

Подаграда конда сийдик кислотаси микдори:

Кул ва оёк панжаларининг майда бугимларини симметрик шикастланиши хос:

Сийдик кислотаси тузларини утириб колиши куйидагини хосил булишига олиб келади:

Ревматоид артритнинг диагностик белгисига кирмайди:

Умумий амалиёт шифокорининг мажбуриятларига куйидагилар кирмайди:

Соглик тушунчасининг тўгри таърифини кўрсатинг:

Шахслараро «врач-бемор» муносабатида шифокорлик сирини саклаш куйидагилардан кайси бири учун ўта мухим:

Бутун жахон согликни саклаш ташкилоти талаби бўйича эндемик ўчокка кетишдан аввал кандай эмлаш усулини ўтказиш керак:

Хилпирок аритмия кайта хуружини олдини олишда энг самарали дори воситаси:

Атеросклероз хавфли омиллари ичида энг ахамиятлиси:

Стенокардия хуружи текис жойда секин юрганда пайдо булади:

Миокарднинг трансмурал ишемиясига характерли:

ЮИК ва артериал гипертонияли беморларда кайси восита самаралирок:

Зурикиш стенокардияси ФС IV белгиси булиб хисобланади:

Миокард инфарктининг энг куп учрайдиган формаси:

Йирик учокли миокард инфарктининг ЭКГ белгиси:

Патологик Q тиш ва ST сегмент кутарилиши V1-V3 уланишларда регистрация килини-ши:

АПФ-ингибиторларига киради:

Кайси бириси гипокалиемияга олиб келади:

Умумий амалиёт врачи кўрсатиши лозим бўлган «биринчи категория хизмати»га кайси ки-ради:

Умумий амалиёт врачи кўрсатиши лозим бўлган «иккинчи категория»га кайси тиббий хизматлар киради:

Умумий амалиёт врачи кўрсатиши лозим бўлган «учинчи категория»га кайси тиббий хизматлар киради:

Умумий амалиёт врачи кўрсатиши лозим бўлган «туртинчи категория» га кайси тиббий хизматлар киради:

Аёлларга кризис холатида «бола улганда, ажрашганда» ёрдам курсатилиш принциплари

СИСЛ модели куйидаги консультация учун ишлаб чикарилган (1):

Гипертония касаллиги иккинчи боскичининг мезонлари:

Пароксизмал типдаги кон босимининг кўтарилиши кайси касалликда кузатилади:

Тўсатдан ўлим сабаби:

Кўйидагилардан кайси бири кўпрок симптоматик артериал гипертонияга олиб келади:

Иккинчи тип гипертоник криз характерланади:

Миокард инфарктида качон фибринолитик терапия кўпинча самара беради:

Кайси препарат антиангинал воситаларга киради:

AV – блокаданинг биринчи даражасида ЭКГ кўриниши:

Мерцал аритмиянинг тахисистолик турида кўлланиладиган самарали препарат:

Митрал стенозга хос бўлган аритмия тури:

Митрал клапан етишмовчилигида аускультатив белги:

Митрал клапан стенозида аускультатив белги:

Тугрукгача УАШ талаба куйидаги амалий кўникмаларни билиши керак:

Тугрук муддати кандай аникланади:

Вактидаги тугрук деб хисобланади:

Чакалокни кандай вакт оралигида эмизиш лозим:

Чакалок хаётининг биринчи ойларида унинг вазни нормада хар ойда канча ортиши лозим:

Бачадон чандиги бор аёл хомиладорлик давомида поликлиникага неча марта катнаш керак:

Бачадонда чандиги бор аёлда тугдириб олиш учун госпитализация килиш муддатлари:

Бачадон чандиги бор хомиладорликда хомила томонидан кандай патология шаклланади:

Кайси ёшдаги аёллар ёш биринчи тугувчилар деб аталади:

Кайси муддатда муддатдан олдинги тўгрик дейилади:

Муддатидан ўтган хомиладорликда хомила холати узгарганда ВОП тактикаси:

Ўткир пиелонефритда ампициллин кандай дозада буюрилади сийдикни бактериал экмасини олгунча:

Юрак нуксони бор хомиладорларни текширишда асосий максад:

Компенсирланган юрак нуксонларида тугрукнинг асосий усуллари:

Хомила ва боланинг ОИТВ (ВИЧ) инфекцияси билан зарарланиши аксарият содир бўлади:

Репродуктив саломатлик мухофазаси узини ичига куйидагиларни олади (нотўгрисини кўрсатинг):

Оилани режалаштириш принципларидан бири:

Маслахатлаш турлари (этаплар бўйича), нотўгрисини кўрсатинг:

Антиандроген таъсирга эга бўлган АОКларни кўрсатинг:

СПИК качон ишлатса бўлади:

СПИК кўллашга карши кўрсатмага кирмайди:

Куйидаги аёлларга БИВ кўллаш мумкин эмас:

Хомиладорликнинг биринчи ярмида кон кетишининг асосий сабаби:

Предменструал синдромнинг асаб рухий хилига кайси белгилар киради:

Хомиладорлик билан индуцирланган гипертензия (ХИГ)лар критерийларига киради:

Хомиладорлик билан индуцирланган гипертензия(ХИГ)ли аёлларни олиб боришга кайси бири кирмайди:

Бачадон бўйни эрозиясини ташхислашга хос эмас:

Анамнезида эклампсияси бўлган аёллар канча вактдан сўнг хомиладор бўлиши мумкин:

Хомиладорлар кусиши енги даражасининг мезонларини айтинг:

Хомиладорлар кусиши ўрта даражасининг мезонларини айтинг:

УАШ кайт килишнинг кайси даражасини амбулатория шароитида даволайди:

Хомиладорлар кусишини амбулатория шароитида даволашга кирмайди:

БИВ хайзнинг кайси кунида кўйилади:

Даволовчи самара кўрсатадиган спирал турини айтинг:

БИВ киритганда кандай асорат кузатилади:

Хирургик контрацепция усулини айтинг:

Астматик статусни II боскичида кузатилади:

Ревматизмдаги Прайс-Джонс критерийсига тегишли:

Яра касаллигини патогенезида асосий агрессив фактор бўлиб хисобланади:

Носпецефик ярали колитни давоси:

Зотилжамнинг кайси тури учун куйидаги белгилар хос: ўткир бошланиши, (икки юзининг кизариши, йўталнинг зангсимон балгам билан бўлиши, гипертермия 39-400С):

Бронхопневмонияни даволашда, антибиотикларни танлашда нималарга ахамият берилади:

Бронхиал астманинг хуруж даврида куйидагилар кўлланилади:

Бронхиал астмада энг кўп учрайдиган асорат :

Бронхиал астмали беморларнинг балгами микроскопиясида аникланади:

Бронхиал астмада перкутор аникланади:

Астматик статус даврида ўпкада аускультатив эшитилади:

Келтирилган кайси касалликда «соков ўпка» белгиси аникланади:

Кандли диабет билан огриган беморларнинг шикоятлари:

Гипотиреозда учрайдиган симптомлар:

-Кандли диабет 2 турини даволашда 2 та усулни курсатинг:

КДнинг ўткир асоратларига нималар киради:

Крупоз пневмонияни биринчи суткаси охирида аускультацияда нима эшитилади?

Крупоз пневмонияни кучайиш даврида аускультацияда нима эшитилади.

Пневмонияни упкага хос 3та асоратини курсатинг

Пневмонияни упкадан ташкари 3та асоратини курсатинг

Булакли пневмококк этиологияли пневмония ривожланишидаги 4та боскични ажратинг

Токсик ва дорили гепатит белгиларини курсатинг (2):

Сурункали гепатит В репликация фаза лаборатор курсаткичларини курсатинг(3):

Сурункали холецистит кузиш даврини даволашда кулланилади (2):

Йугон ичак спастик ва гипермотор дискинезиясида кулланилади(3):

Аглютенли диетада –тулик мумкин эмас (3):

Рефлюкс-эзофагит 1-2 даражасида кулланилади:

Уткир ревматик иситмада катта мезонлар(4):

Ревматоид артрит диагностик критериялари(3):

Ревматоид артрит базис даволашига кайсилар киради(2):

СКВ диагностик критериялари:

СКВ ни даволашда кайси дорилар асосий гурух воситалари хисобланади:

Систем склеродермия диагностик критериялар:

Миокард инфаркти ривожланиш стадиялари:

Гипертоник кризда хает учун зарур аъзолардан кайсилари шикастланади:

Гипертоник кризни даволашда кулланиладиган асосий гурух перепратлари:

Кардиомиопатия классификациясини курсатинг:

Юрак етишмовчилиги формаларини курасатинг:

Тугма юрак нуксонларини курсатинг:

Шифохонадан ташкари пневмонияни даволашда кайси 4 та антибиотиклар куп ишлатила-ди:

Бронхиал астмага характерли симптомлар:

БАга характерли булган курук хириллашлар:

Сурункали обструктив касаллигини ривожланишида мухим факторлар:

Сурункали обструктив упка касаллигининг куп учрайдиган асоратларини курсатинг:

Коннинг кайси курсаткичлари вирусли гепатитга шубха тугдиради:

Яра касаллигида огриклар характерланади:

Helicobacter Pylori эрадикацияси учун 4 компонентли препаратларни схемасини белгиланг

Яра касаллигининг хирургик даволаш учун мутлок курсатмани санаб утинг:

Сурункали гломерулонефритнинг куйидаги турлари мавжуд:

Дюфалак препаратини тугри танлашга курсатмалар

Куйидаги кайси курсаткичлар Реберг синамасига киради

Гипертоник кризда тавсия этиладиган дори препаратлари

Дорили АГ да куйидагилар тугри

Тиазидларга кирувчи препаратларни курсатинг:

Селектив бета-блокаторларни танланг

Бронхиал астмани даволашда асосий компонентга кирмайдиганини курсатинг:

Юрак кон томир системаси хавф омилларига киради:

АГ бирламчи профилактикасига киради:

В-блокаторлар куллашга карши курсатмани топинг:

ГЭРБ да тугри тавсияга киради:

Цистит диагностик мезонларини курсатинг:

Сийдик тош касалликлари диагностик мезонларини курсатинг:

Гипертония касаллигини номедикаментоз даволашга кайсилар киради:

Глюкокортикостероидларни бугим ичида куллашга карши курсатмани топинг:

Бемор 47еш, шикояти совук котиш, кул бармоклари окариши, ютиш кийинлиги, кул ва бармок териси каттиклашган. Даволаш учун кулланиладиган препаратларни танланг:

Вербал булмаган муносабат турига киради:

Вербал муносабат турига киради:

Эшитишни билиш бу:

Умумий амалиёт шифокорида касалликни олдини олиш чора-тадбирларни санаб утинг:

Соглом турмуш тарзи учун тадбик этилиши шарт:

Кандай беморларга маслахат билан ёрдам бериб булмайди:

Муносабатларни кийинлаштирувчи омилларни санаб утинг (3):

Беморлар куйидаги хукукларга эга:

Конфиденциалик - бу:

Аудит – бу:

Аудит учун савол танлашда куйидаги коидалар шарт:

Хаёт сифатини яхшилашни тадбик килиш мавзуси:

Согликни саклашнинг биринчи звеносига кайси элементлар киради(3):

Аудит бу:

СВП нинг асосий функцияларига киради:

Оила медицинаси куйидаги хулосалар билан тасдикланади:

Умумий амалиёт шифокорифаолияти самарадорлиги куйидагилар билан эришилади:

Тиббий ёрдам самарадорлиги куйидаги мезонлар билан бахоланади (4):

СПВ да тиббий ёрдам самарадорлиги куйидаги мезонлар билан бахоланади:

Кандай беморларга нодиректив консультация утказилиши шарт:

Касалликга тез чалинувчи ахоли гурухини курсатинг:

Оилавий анамнез куйидагилардан иборат:

«Кийин бемор» бу (4):

Шахслараро муносабат бу (3):

Тиббий ходим ва бемор орасидаги муносабат жараёни кандай утказилади:

Мунозарали холатларда консультация килиш принципи:

КАС маслахат бериш модели уз ичига олади:

Консультация кам эффект берувчи беморларни санаб утинг:

Мутахасис консультацияси талаб этиладиган холатлар (4):

Куйидагилар тугрими:

Чакалокни тўгри эмизиш коидалари кандай:

Сутнинг етарли ишлаб чикарилиши нимага боглик:

Чакалокнинг корни очганининг дастлабки белгилари кандай:

Она сутининг кимматбахолиги нима билан белгиланади:

Чакалокка сут етишмаётганининг белгилари кандай:

Чакалокнинг етарли микдорда сут эмаолмаслиги сабаблари кандай:

Кўкрак сутини согишда кандай коидаларга риоя килиш лозим:

Нотўгри эмизишнинг кандай окибатлари бўлиши мумкин:

Туккан аёлни инфекциядан химоя килишга куйидагилар оркали эришилади:

Тугрукдан кейинги 5–суткада аёлда кабзият кузатилмокда, нималарни тавсия киласиз:

Бола она сутидан кўпрок фойдаланиши ва аёлга самарали контрацептив химояни таъмин-лаш максадида буюрилади:

Тез-тез ва куп тугувчи аёлларда асоратлар профилактикасини ўтказишда УАШ роли:

Куп сувлиликда асосий даволаш принципларига киради:

Вактидан ўтган хомиладорлик белгилари:

Вактидан ўтган хомиладорликни аниклаш критерийлари:

Хомилани кўтараолмасликни кўп учрайдиган сабаблари:

Хомилани тушиш хавфи симптомлари:

Сурункали хомила гипоксияси куйидаги хомиладорларда кузатилади:

Пиелонефритда инфекцияни иккита ўтиш йули:

Буйрак касаликларини профилактик даволаш учун хомиладор аелани кайси муддатларда 3 марта госпилализация килинади:

Ўткир пиелонефрит клиникасига характерли 4 белги:

Пиелонефрит ташхис куйиш учун кендай лаборатор текширувлар ўтказилади:

Хомиладорлик даврида пиелонефрида купинча кузатиладиган 4 асорати:

Кандай буйрак касалликларини хомиладорликка карши кўрсатма:

Камконликни кандай 2 шакли купинча хомиладорликда учрайди:

Хомиладорликда камконликни ривожланишига хавф омиллари:

ОИТВ (ВИЧ) билан зарарланган хомиладорга маслахат беришда тушунтириш лозим:

Аёлда сут димланиши кузатилганда килинадиган тавсия:

Бир томонлама йирингли маститда УАШ тактикаси:

Оилани режалаштириш принциплари:

БИВни куйидаги аёллар кўллаши мумкин:

БИВ урнатганда куйидаги асоратлар юзага келиши мумкин:

Презерватив афзалликлари:

Гипертоник хасталиги бор, 3-фарзанди бор, 40 ёшли аёлга контрацепция усули бўйича сиз-нинг тавсиянгиз:

Кайси ёшда контрацепция воситаларидан фойдалани шарт:

Хомиладорлар сурункали гипертензиясини 4 белгиси:

Кўрсатилган кайси касаликлари УАШ касалхонага юбормайди:

Кўрсатилган кайси касаликларни УАШ поликлиника шароитида даволай олади:

Кўрсатилган кайси касаликларни УАШ поликлиника шароитида давола олади:

Кўрсатилган кайси касаликларни УАШ поликлиника шароитида давола олади:

Кўрсатилган кайси касаликларни УАШ поликлиника шароитида давола олмайди:

УАШ кандай аммалий куникмалари куллай олиш керак:

УАШ кандай аммалий куникмалари билиш керак:

УАШ кўрсатилган кайси тадбирларни ўтказиши лозим:

Кўрсатилган кайси касаликларни УАШ поликлиника шароитида давола олади:

Богча шифокорини асосий 3 функцияси:

Ёш она тугурукхонадан чиканидан кейинги 1 ташрифда УАШ чакалокни курганида нима-ларга ахамият бериши лозим:

Чакалокларни огиз бушлига хос бўлган белгиларни кўрсатинг:

Болани хар ой вазн кушиш меъёрини кўрсатинг:

Болани хар ой буйи ўсиш меъёрини кўрсатинг:

Болани усиши ва ривожланишини бахолаш учун кайси курсаткичлар ахамиятга эга:

1 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилайди:

2 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилайди:

3 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилайди:

4 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилайди:

6 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилайди:

7 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилайди:

8 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилайди:

9 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилайди:

10 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилай-ди:

11 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилай-ди:

12 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилай-ди:

24 ойлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилай-ди:

3 ёшлик болани психомотор ривожланиши меъёрдалигини кайси курсаткичлар белгилайди:

Болани жисмоний ривожланиши курсаткичлари, бу:

Кўкрак сути билан бокишнинг бола учун афзалликлари:

Кўкрак сути билан бокишнинг вактларини белгиланг:

Кўкрак сути билан бокишга карши курсатмалар:

Она сутининг етишмовчилиги сабаблари:

Кўшимча овкатнинг эрта кушилишининг хавфли томонлари:

Ўзбекистон Республикаси миллий дастури буйича профилактик эмлаш номларини кўрсатинг:

Узбекистон Республикаси миллий дастури буйича болаларда профилактик эмлаш номларини кўрсатинг:

Узбекистон Республикаси миллий дастури буйича болаларда профилактик эмлаш номларини кўрсатинг:

Кайси касалликларга карши эпид. курсатмалар буйича профилактик эмлаш утказилади:

2006 йил декабрь ойида Тошкентда кайси юкумли касалликларга карши ёппа эмлаш ком-панияси утказилди:

Болани хаётининг биринчи хафтасини ичида утказиладиган профилактик эмлаш турларини кўрсатинг:

Гепатит Вга карши эмлашни тўгри вактини кўрсатинг:

Бола 1ёш булгунича, качон АКДС билан эмланади:

Бола 1ёш булгунича, качон ОПВ билан эмланади:

Бўлиши мумкун бўлган поствакцинал реакция белгиларини кўрсатинг:

Поствакцинал асоратларни белгиларини кўрсатинг:

Кайси холатларда эмлаш мумкун эмас:

Профилактик эмлашни ўтказишда «хафв гурухидаги» болаларни кўрсатинг:

БЦЖ эмлашдан кейинги асоратларни кўрсатинг:

АКДС вакцинаси билан эмлашдан кейинги асоратларни кўрсатинг:

Болаларни эмлашда асосий коидаларни кўрсатинг:

Гипотрофиянинг клиник белгиларини кўрсатинг:

I даражали гипотрофия белгиларини кўрсатинг:

II даражали гипотрофия белгиларини кўрсатинг:

III даражали гипотрофия белгиларини кўрсатинг:

НС I даражали гипотрофияга хос бўлган ўзгаришларни кўрсатинг:

НС II даражали гипотрофияга хос бўлган ўзгаришларни кўрсатинг:

НС III даражали гипотрофияга хос бўлган ўзгаришларни кўрсатинг:

Умумий амалиёт врачига 21 ёшли аёл, эпигастрал сохасида овкатдан сўнгг 1,0 – 1,5 соат ўтгач пайдо бўлувчи огрикка, жигилдон кайнашига шикоят килиб мурожаат килди. Овкатланиш тартибига риоя килмайди. Огриклар 2 йилдан бери безовта килади ва касаллик бахор хамда куз ойларида кўпрок кўзийди.Обьектив кўрикда: Холати коникарли, териси тоза, тили ок караш билан копланган. Пальпацияда корни юмшок, эпигастрал сохада кучсиз огрик. Бошка аъзоларда ўзгаришлар йўк. Тахминий диагноз:

Умумий амалиёт врачига 21 ёшли аёл, эпигастрал сохасида овкатдан сўнгг 1,0 – 1,5 соат ўтгач пайдо бўлувчи огрикка, жигилдон кайнашига шикоят килиб мурожаат килди. Овкатланиш тартибига риоя килмайди. Огриклар 2 йилдан бери безовта килади ва касаллик бахор хамда куз ойларида кўпрок кўзийди.Обьектив кўрикда: Холати коникарли, териси тоза, тили ок караш билан копланган. Пальпацияда корни юмшок, эпигастрал сохада кучсиз огрик. Бошка аъзоларда ўзгаришлар йўк. Дифферециал – диагностика учун биринчи навбатда ўтказилиши лозим бўлган лаборатор – инструментал текширув:

Умумий амалиёт врачига 21 ёшли аёл, эпигастрал сохасида овкатдан сўнгг 1,0 – 1,5 соат ўтгач пайдо бўлувчи огрикка, жигилдон кайнашига шикоят килиб мурожаат килди. Овкатланиш тартибига риоя килмайди. Огриклар 2 йилдан бери безовта килади ва касаллик бахор хамда куз ойларида кўпрок кўзийди.Обьектив кўрикда: Холати коникарли, териси тоза, тили ок караш билан копланган. Пальпацияда корни юмшок, эпигастрал сохада кучсиз огрик. Бошка аъзоларда ўзгаришлар йўк. УАШ тактикаси:

Бемор О. 20 ёш, УАШга овкатлангандан 3-4 соат кейин базан эса тунлари безовта килувчи кориндаги огрикка шикоят килиб мурожат этди. Суриштирилганда огриклар, сут ичганидан кейин ўтиб кетади. Кабзиятга мойиллик бор, иштахаси сакланган. Ўзини 1 йилдан бери касал хисоблайди. Кўп чекади, спиртли ичимликлар истеьмол килади. Обьектив кўрувда: умумий ахволи коникарли, тери коплами окиш, тери ости ёг кавати ўртача ривожланган. Ўпка ва юрак кон-томир тизимида ўзгаришлар йўк. Тили ок-саргиш караш билан копланган. Корин пальпациясида киндикдан ўнгда юкори сохада кучли огрик. Жигар ва талок катталашмаган. Тахминий диагноз:

Бемор О. 20 ёш, УАШга овкатлангандан 3-4 соат кейин базан эса тунлари безовта килувчи кориндаги огрикка шикоят килиб мурожат этди. Суриштирилганда огриклар, сут ичганидан кейин ўтиб кетади. Кабзиятга мойиллик бор, иштахаси сакланган. Ўзини 1 йилдан бери касал хисоблайди. Кўп чекади, спиртли ичимликлар истеьмол килади. Обьектив кўрувда: умумий ахволи коникарли, тери коплами окиш, тери ости ёг кавати ўртача ривожланган. Ўпка ва юрак кон-томир тизимида ўзгаришлар йўк. Тили ок-саргиш караш билан копланган. Корин пальпациясида киндикдан ўнгда юкори сохада кучли огрик. Жигар ва талок катталашмаган. Дифферециал диагноз ўтказиш учун биринчи навбатда за-рур бўлган лаборатор – инструментал текширув:

Бемор О. 20 ёш, УАШга овкатлангандан 3-4 соат кейин базан эса тунлари безовта килувчи кориндаги огрикка шикоят килиб мурожат этди. Суриштирилганда огриклар, сут ичганидан кейин ўтиб кетади. Кабзиятга мойиллик бор, иштахаси сакланган. Ўзини 1 йилдан бери касал хисоблайди. Кўп чекади, спиртли ичимликлар истеьмол килади. Обьектив кўрувда: умумий ахволи коникарли, тери коплами окиш, тери ости ёг кавати ўртача ривожланган. Ўпка ва юрак кон-томир тизимида ўзгаришлар йўк. Тили ок-саргиш караш билан копланган. Корин пальпациясида киндикдан ўнгда юкори сохада кучли огрик. Жигар ва талок катталашмаган. УАШ тактикаси.

Бемор 38 ёшда, тез-тез шилликли, конли ич келиши ва йирингли, ёлгон чакириклар, коринда огрик, озиш, тана харорати 38С гача кўтарилиши безовта килади. Ўзини бир неча йилдан буён касал хисоблайди. Объектив кўрикда бемор терисида тошмалар, тили малина рангиди ёриклар мавжуд. Пальпацияда йўгон ичак проекцияси огрикли. Ректороманоскопияда тўгри ичакда инфилтратланган кон талашлар, шиллик-йирингли окмалар ва яралар аникланди. Тахминий диагноз:

Бемор 38 ёшда, тез-тез шилликли, конли ич келиши ва йирингли, ёлгон чакириклар, коринда огрик, озиш, тана харорати 38С гача кўтарилиши безовта килади. Ўзини бир неча йилдан буён касал хисоблайди. Объектив кўрикда бемор терисида тошмалар, тили малина рангиди ёриклар мавжуд. Пальпацияда йўгон ичак проекцияси огрикли. Ректороманоскопияда тўгри ичакда инфилтратланган кон талашлар, шиллик-йирингли окмалар ва яралар аникланди. Кайси гурух препаратлари кўпрок самарали:

Бемор 26 ёшда, УАШ га кувватсизлик, хансираш, бош огриши, кўнгил айниши, юздаги шишларга шикоят килиб мурожаат этди. 15 ёшида ўткир гломерулонефрит билан огриган. Шундан бош огриши, холсизлик колган. Ахволининг сўнгги огирлашишини совукда колиши билан боглайди. Обьектив кўрикда: тана харорати 37,2° С. Ахволи ўртача огирликда, териси курук, окарган, юзи думалок, оёкларида шиш. Юрак тонлари ритмик, бўгик. ЮКС 78 та, А/Б 180/100 мм.сим.уст. Тили нам, ок караш билан копланган. Корни юмшок, огриксиз. Тахминий диагноз:

Бемор 26 ёшда, УАШ га кувватсизлик, хансираш, бош огриши, кўнгил айниши, юздаги шишларга шикоят килиб мурожаат этди. 15 ёшида ўткир гломерулонефрит билан огриган. Шундан бош огриши, холсизлик колган. Ахволининг сўнгги огирлашишини совукда колиши билан боглайди. Обьектив кўрикда: тана харорати 37,2° С. Ахволи ўртача огирликда, териси курук, окарган, юзи думалок, оёкларида шиш. Юрак тонлари ритмик, бўгик. ЮКС 78 та, А/Б 180/100 мм.сим.уст. Тили нам, ок караш билан копланган. Корни юмшок, огриксиз. Диагнозни тасдиклаш ва буйраклар функционал холатини бахолаш учун кайси текширишни ўтказиш лозим:

17 ёшли бемор тирсак, елка, тизза бўгимларидаги огрикка, юрак уриб кетишга, тез чарчашга, юрак сохасидаги санчувчи огрикка шикоят билан УАШга мурожат килди. Анамнезида: икки хафта олдин тонзиллит ўтказган. Объектив кўрикда: юрак чўккисида юмшок систолик шовкин, тахикардия. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

17 ёшли бемор тирсак, елка, тизза бўгимларидаги огрикка, юрак уриб кетишга, тез чарчашга, юрак сохасидаги санчувчи огрикка шикоят билан УАШга мурожат килди. Анамнезида: икки хафта олдин тонзиллит ўтказган. Объектив кўрикда: юрак чўккисида юмшок систолик шовкин, тахикардия. Диагнозни тасдиклаш учун куйидаги кўшимча текширувлардан кайси бирини ўтказиш лозим:

17 ёшли бемор тирсак, елка, тизза бўгимларидаги огрикка, юрак уриб кетишга, тез чарчашга, юрак сохасидаги санчувчи огрикка шикоят билан УАШга мурожат килди. Анамнезида: икки хафта олдин тонзиллит ўтказган. Объектив кўрикда: юрак чўккисида юмшок систолик шовкин, тахикардия. Даволаш тамойиллари:

36 ёшли аёл озиб кетишга, кўл-оёкларида увишиш ва шишларга, бўгимларидаги огрикка, каттик овкатларни ютиш кийинлашганига, кабзиятга шикоят килиб УАШга мурожат килди. УКТ: гемоглобин 96 г/л, ЭЧТ 30 мм/с, кўл панжаларида, билакларида каттик шиш, терини дагаллашиши, пигментация ва депигментация сохалари аникланди. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

36 ёшли аёл озиб кетишга, кўл-оёкларида увишиш ва шишларга, бўгимларидаги огрикка, каттик овкатларни ютиш кийинлашганига, кабзиятга шикоят килиб УАШга мурожат килди. УКТ: гемоглобин 96 г/л, ЭЧТ 30 мм/с, кўл панжаларида, билакларида каттик шиш, терини дагаллашиши, пигментация ва депигментация сохалари аникланди. Диагнозни тасдиклаш учун ўтказилиши лозим бўлган асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

36 ёшли аёл озиб кетишга, кўл-оёкларида увишиш ва шишларга, бўгимларидаги огрикка, каттик овкатларни ютиш кийинлашганига, кабзиятга шикоят килиб УАШга мурожат килди. УКТ: гемоглобин 96 г/л, ЭЧТ 30 мм/с, кўл панжаларида, билакларида каттик шиш, терини дагаллашиши, пигментация ва депигментация сохалари аникланди. Ушбу беморни даволашда кўлланиладиган дори воситалар гурухини танланг:

Сизнинг олдингизга 51-ёшли эркак тўлик тиббий кўрикдан ўтиш учун келди. Беморнинг фикрича хар йили бошдан оёккача тўлик тиббий кўрикдан ўтиш бу саломатликни саклашнинг асосий омилидир. Тўлик физик кўрикнинг нисбий самарадорлигига нисбатан кайси тасдик тўгри:

Сизнинг олдингизга 51-ёшли эркак тўлик тиббий кўрикдан ўтиш учун келди. Беморнинг фикрича хар йили бошдан оёккача тўлик тиббий кўрикдан ўтиш бу саломатликни саклашнинг асосий омилидир. Куйидаги кўрсаткичлардан кайси бири саломатликнинг даврий скрининги учун самарадор хисобланади:

Сизнинг олдингизга 51-ёшли эркак тўлик тиббий кўрикдан ўтиш учун келди. Беморнинг фикрича хар йили бошдан оёккача тўлик тиббий кўрикдан ўтиш бу саломатликни саклашнинг асосий омилидир. Соглом одамларни доимий оддий тиббий кўрикдан ўтказиш тўгрисидаги кайси тасдик тўгри:

45-ёшли эркак профилактик кўрикка келди, муайян шикоятлари йук. Куйидагилардан кайси текширув усулларини ўтказиш керак:

45-ёшли эркак профилактик кўрикка келди, муайян шикоятлари йук. Бу беморда кўшимча равишда кандай текширув усулини ўтказиш мумкин:

ЭКГ регистрацияси учун мос тушувчи уланишларни аникланг

Бронхиал астмага чалинган 35 ёшли бемор аёл, ойида 2 марта нафас сикишларига, ойида 1 марта эса тунги хуружларга шикоят килади. Хуруждан ташкари вактда ФНЧ – меъёрида: Бронхиал астма боскичини аникланг:

Бронхиал астмага чалинган 35 ёшли бемор аёл, ойида 2 марта нафас сикишларига, ойида 1 марта эса тунги хуружларга шикоят килади. Хуруждан ташкари вактда ФНЧ – меъёрида: Ушбу беморга кайси дориларни тавсия этасиз:

46 ёшли эркак. Бир ой олдин катта ўчокли миокард инфарктини ўтказган. Кеча кечкурун тўш ортида, бутун кўкрак кафасига таркалувчи кучли огрик пайдо бўлди. Харорати 38.6 0С, кўл панжаларининг майда бўгимлари огрикли. Аускультацияда плевра ишкаланиш шовкини эшитилади: Сизнинг тахминий ташхисингиз:

46 ёшли эркак. Бир ой олдин катта ўчокли миокард инфарктини ўтказган. Кеча кечкурун тўш ортида, бутун кўкрак кафасига таркалувчи кучли огрик пайдо бўлди. Харорати 38.6 0С, кўл панжаларининг майда бўгимлари огрикли. Аускультацияда плевра ишкаланиш шовкини эшитилади: Ушбу синдромни даволашда кайси дори воситаси самарали хисобланади:

50 ёшли эркак тиббий текширувдан ўтганида АБ нинг 160/100 мм.см.ус.га ошганлиги аникланди. Шикоятлари: бош огриги ва юрак уриб кетиши безовта килади. Кўрикда: юрак чўкки турткиси кучайган, чап коринча гипертрофияси белгилари, кўз тубида артериялар торайган. Лаборатор текширувларда ўзгаришлар аникланмади. Куйидаги хулосалардан кайси бири тўгри:

50 ёшли эркак тиббий текширувдан ўтганида АБ нинг 160/100 мм.см.ус.га ошганлиги аникланди. Шикоятлари: бош огриги ва юрак уриб кетиши безовта килади. Кўрикда: юрак чўкки турткиси кучайган, чап коринча гипертрофияси белгилари, кўз тубида артериялар торайган. Лаборатор текширувларда ўзгаришлар аникланмади. УАШ тактикаси:

АКБ190\100 мм.см.уст. бўлган ва узок вактдан буён юкори кон босими билан огриган беморда инсульт ривожланди. ЭКГда – чап коринча гипертрофияси белгилари. Куйидагилардан беморда бўлиши мумкин бўлган диагнозни танланг:

АКБ190\100 мм.см.уст. бўлган ва узок вактдан буён юкори кон босими билан огриган беморда инсульт ривожланди. ЭКГда – чап коринча гипертрофияси белгилари. УАШ тактикаси:

55 ёшли эркак юрак сохасидаги гижимловчи характердаги огрикка шикоят килиб умумий амалиёт врачига мурожаат килди. Огриклар кучли жисмоний зурикишдан кейин юзага келади ва 2-3 минут давом этади хамда нитроглицерин кабул килгандан сўнг тўхтайди. Объектив кўрикда бемор вазни бир оз огиррок , ўпкаларида везикуляр нафас,юрак тонлари бўгик.. Пульси бир дакикада 78 та, АБ 130/70мм.см.уст. га тенг. Кўшимча текширув натижалари: кон ва сийдик анализи ўзгаришсиз, ПТИ-96%, холестерин-7,6 ммоль/л., ЭКГда ўзгаришлар йўк. Сизнинг диагнозингиз:

55 ёшли эркак юрак сохасидаги гижимловчи характердаги огрикка шикоят килиб умумий амалиёт врачига мурожаат килди. Огриклар кучли жисмоний зурикишдан кейин юзага келади ва 2-3 минут давом этади хамда нитроглицерин кабул килгандан сўнг тўхтайди. Объектив кўрикда бемор вазни бир оз огиррок , ўпкаларида везикуляр нафас,юрак тонлари бўгик.. Пульси бир дакикада 78 та, АБ 130/70мм.см.уст. га тенг. Кўшимча текширув натижалари: кон ва сийдик анализи ўзгаришсиз, ПТИ-96%, холестерин-7,6 ммоль/л., ЭКГда ўзгаришлар йўк. Даволаш:

55 ёшли эркак юрак сохасидаги гижимловчи характердаги огрикка шикоят килиб умумий амалиёт врачига мурожаат килди. Огриклар кучли жисмоний зурикишдан кейин юзага келади ва 2-3 минут давом этади хамда нитроглицерин кабул килгандан сўнг тўхтайди. Объектив кўрикда бемор вазни бир оз огиррок , ўпкаларида везикуляр нафас,юрак тонлари бўгик.. Пульси бир дакикада 78 та, АБ 130/70мм.см.уст. га тенг. Кўшимча текширув натижалари: кон ва сийдик анализи ўзгаришсиз, ПТИ-96%, холестерин-7,6 ммоль/л., ЭКГда ўзгаришлар йўк. УАШ тактикаси:

46 ёшли бемор аёл юрак уриб кетиши, юрак сохасида симилловчи огрик, терлаш, кизиб кетиш, тез асабийлашиш ва арзимаган холатларда йиглаш каби шикоятлар билан умумий амалиёт врачига мурожаат килди. Охирги 2 йил давомида хайз цикли бузилган, юрак тонлари тоза, ЮУС-92та, АБ 140/90мм.см.уст.га тенг. Сизнинг диагнозингиз:

46 ёшли бемор аёл юрак уриб кетиши, юрак сохасида симилловчи огрик, терлаш, кизиб кетиш, тез асабийлашиш ва арзимаган холатларда йиглаш каби шикоятлар билан умумий амалиёт врачига мурожаат килди. Охирги 2 йил давомида хайз цикли бузилган, юрак тонлари тоза, ЮУС-92та, АБ 140/90мм.см.уст.га тенг. Кўшимча текширувлар:

46 ёшли бемор аёл юрак уриб кетиши, юрак сохасида симилловчи огрик, терлаш, кизиб кетиш, тез асабийлашиш ва арзимаган холатларда йиглаш каби шикоятлар билан умумий амалиёт врачига мурожаат килди. Охирги 2 йил давомида хайз цикли бузилган, юрак тонлари тоза, ЮУС-92та, АБ 140/90мм.см.уст.га тенг. Даво режасида ортикчасини кўрсатинг:

Бемор 22 ёш. Анамнезида ревматизм. Объектив кўрикда тери копламлари рангпар, юрак чегаралари чапга силжиган, юрак чўккисида 1 тон сусайган, аортада систолик шовкин. Сизнинг бирламчи диагнозинггиз?

Бемор 22 ёш. Анамнезида ревматизм. Объектив кўрикда тери копламлари рангпар, юрак чегаралари чапга силжиган, юрак чўккисида 1 тон сусайган, аортада систолик шовкин. Кайси анализларни килишни тавсия этиш керак?

36 ёшли бева аёл умумий амалиёт врачига кучли хаяжонга боглик бўлган прекардиал соха-даги симилловчи огриклар ва юрак сохасида санчик хисси каби шикоятлар билан мурожа-ат килди. Оъектив кўрикда ўзгаришлар аникланмади. ЭКГ паталогиясиз. Сизнинг бирлам-чи ташхисингиз?

36 ёшли бева аёл умумий амалиёт врачига кучли хаяжонга боглик бўлган прекардиал соха-даги симилловчи огриклар ва юрак сохасида санчик хисси каби шикоятлар билан мурожа-ат килди. Оъектив кўрикда ўзгаришлар аникланмади. ЭКГ паталогиясиз. Беморга кайси текшириш усулини ўтказиш керак?

54 ёшдаги бемор, чап ёнбошда бўлганда кучаювчи тинч холатдаги хансирашга, кам безовта килувчи курук йўталга шикоят килади. Тана харорати 37,6. Мажбурий равишда ўнг ёнбошда ётибди, ўнг томонда ўпка устида товуш титраши ўтмайди, тўмток товуш, нафас олиш яккол кучсизланган: Дастлабки диагноз:

54 ёшдаги бемор, чап ёнбошда бўлганда кучаювчи тинч холатдаги хансирашга, кам безовта килувчи курук йўталга шикоят килади. Тана харорати 37,6. Мажбурий равишда ўнг ёнбошда ётибди, ўнг томонда ўпка устида товуш титраши ўтмайди, тўмток товуш, нафас олиш яккол кучсизланган: Диагнозни аниклаштириш учун кандай текшириш усуллари зарур:

7 ойлик бола. ЎРВИ фонида, касаллигининг 4-чи куни ахволи ёмонлашди.Иситма, экспиратор хансираш, шовкинли нафас пайдо бўлди. Аускультацияда: дагал нафас, майда пуфакчали хириллашлар, перкутор товуш кутисимон. Ташхисингиз:

7 ойлик бола. ЎРВИ фонида, касаллигининг 4-чи куни ахволи ёмонлашди.Иситма, экспиратор хансираш, шовкинли нафас пайдо бўлди. Аускультацияда: дагал нафас, майда пуфакчали хириллашлар, перкутор товуш кутисимон. Ташхис учун асосий текширув

7 ойлик бола. ЎРВИ фонида, касаллигининг 4-чи куни ахволи ёмонлашди.Иситма, экспиратор хансираш, шовкинли нафас пайдо бўлди. Аускультацияда: дагал нафас, майда пуфакчали хириллашлар, перкутор товуш кутисимон. Асосий даволаш чоралари:

1 ёшли бемор. Стационарга огир холатда келтирилди токсикоз, хансираш. безовталик, иситма. 3 кундан бери бетоб, симптоматик даволаш ўтказилган. Перкуссияда кутисимон ўпка товуши. Аускультацияда: курак остида майда пуфакли нам хириллашлар. крепитация. Ташхис кўйинг:

1 ёшли бемор. Стационарга огир холатда келтирилди токсикоз, хансираш. безовталик, иситма. 3 кундан бери бетоб, симптоматик даволаш ўтказилган. Перкуссияда кутисимон ўпка товуши. Аускультацияда: курак остида майда пуфакли нам хириллашлар. крепитация. Кандай текширувлар биринчи навбатда ўтказилиши керак:

1 ёшли бемор. Стационарга огир холатда келтирилди токсикоз, хансираш. безовталик, иситма. 3 кундан бери бетоб, симптоматик даволаш ўтказилган. Перкуссияда кутисимон ўпка товуши. Аускультацияда: курак остида майда пуфакли нам хириллашлар. крепитация. Даволаш

14 ёшли бола. Шикоятлари ўнг тирсак бўгимида кизариш, огрик, харакат чекланиши, кўзи кизариши, сийдик кобигида огрик, 10 кундан бери хаста. Касаллик совук сувда чўмилгандан кейин бошланди. 3 кун харорат кўтарилди. 1 хафтадан сўнг пешоб ўзгарди, сийишда огрик пайдо бўлди, кўзи кизарди. Кейин ўнг тирсакда огрик пайдо бўлди. Ташхисингиз

14 ёшли бола. Шикоятлари ўнг тирсак бўгимида кизариш, огрик, харакат чекланиши, кўзи кизариши, сийдик кобигида огрик, 10 кундан бери хаста. Касаллик совук сувда чўмилгандан кейин бошланди. 3 кун харорат кўтарилди. 1 хафтадан сўнг пешоб ўзгарди, сийишда огрик пайдо бўлди, кўзи кизарди. Кейин ўнг тирсакда огрик пайдо бўлди. Лаборатор текширувларига кирмайди.

14 ёшли бола. Шикоятлари ўнг тирсак бўгимида кизариш, огрик, харакат чекланиши, кўзи кизариши, сийдик кобигида огрик, 10 кундан бери хаста. Касаллик совук сувда чўмилгандан кейин бошланди. 3 кун харорат кўтарилди. 1 хафтадан сўнг пешоб ўзгарди, сийишда огрик пайдо бўлди, кўзи кизарди. Кейин ўнг тирсакда огрик пайдо бўлди. Даволаш асосийсини кўрсатинг:

Кабулда 2 ёшли бола . Куйидаги шикоятлар билан мурожаат килди . Тана хароратининг кўтарилиши, йўтал, иштаханинг пасайиши, бурундан сув окиши , ўпкада аускультацияда хириллашлар йўк, томоги кизарган. Сизнинг ташхисингиз :

Кабулда 2 ёшли бола . Куйидаги шикоятлар билан мурожаат килди . Тана хароратининг кўтарилиши, йўтал, иштаханинг пасайиши, бурундан сув окиши , ўпкада аускультацияда хириллашлар йўк, томоги кизарган. Кандай лаборатор текширув ўтказасиз.

Кабулда 2 ёшли бола . Куйидаги шикоятлар билан мурожаат килди . Тана хароратининг кўтарилиши, йўтал, иштаханинг пасайиши, бурундан сув окиши , ўпкада аускультацияда хириллашлар йўк, томоги кизарган. Даво чораси.

Кабулда 5 ёшли киз, шикоятлари: хуштаксимон нафас, балгам ажралишини кийинлашуви , аускультацияда ўпкада мусикий хириллаш, перкуссияда “кутисимон” товуш. Сизнинг тахминий ташхисингиз :

Кабулда 5 ёшли киз, шикоятлари: хуштаксимон нафас, балгам ажралишини кийинлашуви , аускультацияда ўпкада мусикий хириллаш, перкуссияда “кутисимон” товуш. Бу беморга кандай лаборатор текширув ўтказиш лозим.

Кабулда 5 ёшли киз, шикоятлари: хуштаксимон нафас, балгам ажралишини кийинлашуви , аускультацияда ўпкада мусикий хириллаш, перкуссияда “кутисимон” товуш. Даволаш принциплари:

Кабулга она 6 ойлик болани олиб келди. Шу вактгача кандай эмламалар олиш керак эди:

Кабулга она 6 ойлик болани олиб келди. Бугунги ташрифда кандай прививка олиши керак:

Кабулга она 6 ойлик болани олиб келди. Уни качон эмлаш мумкин, бугун унда ўткир ката-рал отит аникланса:

В. Исмли 9 ойлик киз. 3 кун олдин ўткир касалланди. Тана харорати 38,2 С, тоник характер-даги талвасалар пайдо бўлди. Ўпкада дагал нафас, икки томонлама курук хириллашлар эшитилади. Талвасада биринчи ёрдам:

В. Исмли 9 ойлик киз. 3 кун олдин ўткир касалланди. Тана харорати 38,2 С, тоник характер-даги талвасалар пайдо бўлди. Ўпкада дагал нафас, икки томонлама курук хириллашлар эшитилади. Талваса сабаблари:

В. Исмли 9 ойлик киз. 3 кун олдин ўткир касалланди. Тана харорати 38,2 С, тоник характер-даги талвасалар пайдо бўлди. Ўпкада дагал нафас, икки томонлама курук хириллашлар эшитилади. Эффект бўлмаганда:

З исмли киз 1 ёш, касалхонага онаси куйидаги шикоятлар билан олиб келган: тез чарчаш, иштахасини пасайиши, рангпарлик. Анамнезидан: кизча чала тугилган, сунъий озиклантиришда, ўткир ичак инфекцияси ўтказган. Анемия ташхиси кўйилган, камконлик шаклини кўрсатинг:

З исмли киз 1 ёш, касалхонага онаси куйидаги шикоятлар билан олиб келган: тез чарчаш, иштахасини пасайиши, рангпарлик. Анамнезидан: кизча чала тугилган, сунъий озиклантиришда, ўткир ичак инфекцияси ўтказган. Умумий кон тахлилида: гемоглобин 54г/л, Эр-2,6I012/л, РК-0,63.Огирлик даражасини кўрсатинг:

З исмли киз 1 ёш, касалхонага онаси куйидаги шикоятлар билан олиб келган: тез чарчаш, иштахасини пасайиши, рангпарлик. Анамнезидан: кизча чала тугилган, сунъий озиклантиришда, ўткир ичак инфекцияси ўтказган. Кандай дозада темир препарати тавсия килинади:

Ю. исмли бола, 9 ёш. Ташхис: Бронхиал астма. Хуружлар сони ойига 3-4 марта, кечки хуружлар хафтада 2-3 марта кузатилади. Огирлик даражасини белгиланг :

Ю. исмли бола, 9 ёш. Ташхис: Бронхиал астма. Хуружлар сони ойига 3-4 марта, кечки хуружлар хафтада 2-3 марта кузатилади. Ўрта огир шаклида ОФВ ва ПСВ кўрсаткичи кандай:

Ю. исмли бола, 9 ёш. Ташхис: Бронхиал астма. Хуружлар сони ойига 3-4 марта, кечки хуружлар хафтада 2-3 марта кузатилади. Даволаш учун препарат:

5 ойлик бола, касаллик ўткир бошланган, тана харорати 3 кун давомида 38 С гача кўтарилган. Ахволи огир, хансираш, нафас олишини кийинлашуви билан, кўкрак кафасини тортилиши, бурун катакларини кенгайиши, периорал цианоз кузатилади. Нафас олиш сони-60 мин., аускультацияда кўп микдорда майда пуфакчали ва крепитацияланувчи хириллашлар эшитилади. Сизни ташхисингиз:

5 ойлик бола, касаллик ўткир бошланган, тана харорати 3 кун давомида 38 С гача кўтарилган. Ахволи огир, хансираш, нафас олишини кийинлашуви билан, кўкрак кафасини тортилиши, бурун катакларини кенгайиши, периорал цианоз кузатилади. Нафас олиш сони-60 мин., аускультацияда кўп микдорда майда пуфакчали ва крепитацияланувчи хириллашлар эшитилади. Лабаратор текширув.

5 ойлик бола, касаллик ўткир бошланган, тана харорати 3 кун давомида 38 С гача кўтарилган. Ахволи огир, хансираш, нафас олишини кийинлашуви билан, кўкрак кафасини тортилиши, бурун катакларини кенгайиши, периорал цианоз кузатилади. Нафас олиш сони-60 мин., аускультацияда кўп микдорда майда пуфакчали ва крепитацияланувчи хириллашлар эшитилади. Даволаш принциплари:

Бола бир йил аввал вирусли гепатит ўтказган. Шикоятлари: тез чарчаш, кўнгил айниши, коринда огрик, баъзи –баъзида сарикликдан. Кўрганда: жигар +3 см, спленомегалия. Сурункали гепатит фаоллик даражасини кўрсатинг:

Бола бир йил аввал вирусли гепатит ўтказган. Шикоятлари: тез чарчаш, кўнгил айниши, коринда огрик, баъзи –баъзида сарикликдан. Кўрганда: жигар +3 см, спленомегалия. Фаоллик даражасини белгилаш учун ўтказилиши лозим текширувлар:

Бола бир йил аввал вирусли гепатит ўтказган. Шикоятлари: тез чарчаш, кўнгил айниши, коринда огрик, баъзи –баъзида сарикликдан. Кўрганда: жигар +3 см, спленомегалия. Даволаш тактикаси:

6 ёшли киз. Шикоятлари: хуружсимон йўтал, хуштаксимон нафас. Умумий ахволи ўрта огирликда, нафас олиши хуштаксимон, нафас чикариш вакти узайган. Перкуссияда “кутисимон” товуш. Аускультацияда: курук хириллашлар эшитилади. Сизнинг ташхисингиз:

6 ёшли киз. Шикоятлари: хуружсимон йўтал, хуштаксимон нафас. Умумий ахволи ўрта огирликда, нафас олиши хуштаксимон, нафас чикариш вакти узайган. Перкуссияда “кутисимон” товуш. Аускультацияда: курук хириллашлар эшитилади. Сизнинг биринчи ёрдамингиз:

6 ёшли киз. Шикоятлари: хуружсимон йўтал, хуштаксимон нафас. Умумий ахволи ўрта огирликда, нафас олиши хуштаксимон, нафас чикариш вакти узайган. Перкуссияда “кутисимон” товуш. Аускультацияда: курук хириллашлар эшитилади. Диагнозни тасдиклаш учун асосий текширувни кўрсатинг:

7 ёшли ўгил бола шикоятлари: хуружсимон йўтал, хуштаксимон нафас, хириллаш. нафас олиш сони минутига 32 марта. Перкутор “кутичасимон” товуш. Аускультацияда: икки томонлама курук хуштаксимон ва нам хириллашлар.Бу хуруж иккинчи марта, мавсумийлик хос. Сизнинг ташхисингиз:

7 ёшли ўгил бола шикоятлари: хуружсимон йўтал, хуштаксимон нафас, хириллаш. нафас олиш сони минутига 32 марта. Перкутор “кутичасимон” товуш. Аускультацияда: икки томонлама курук хуштаксимон ва нам хириллашлар.Бу хуруж иккинчи марта, мавсумийлик хос. Кайси текширув ўтказиш зарур:

11 ёшли ўгил бола. Шикоятлари: холсизлик, диурез камайиши, сийдикнинг “гўшт ювиндиси” га ўхшаб колиши. сутка бўйича 300 мл сийган. Умумий сийдик тахлили: оксил-1,65%, эритроцитлар-бутун кўрув майдони буйлаб, лейкоцитлар- 1-2 к/м, гиалин цилиндрлар- 1-2 к/м. Сизнинг ташхисингиз:

11 ёшли ўгил бола. Шикоятлари: холсизлик, диурез камайиши, сийдикнинг “гўшт ювиндиси” га ўхшаб колиши. сутка бўйича 300 мл сийган. Умумий сийдик тахлили: оксил-1,65%, эритроцитлар-бутун кўрув майдони буйлаб, лейкоцитлар- 1-2 к/м, гиалин цилиндрлар- 1-2 к/м. Кейинги текширув тактикаси:

11 ёшли ўгил бола. Шикоятлари: холсизлик, диурез камайиши, сийдикнинг “гўшт ювиндиси” га ўхшаб колиши. сутка бўйича 300 мл сийган. Умумий сийдик тахлили: оксил-1,65%, эритроцитлар-бутун кўрув майдони буйлаб, лейкоцитлар- 1-2 к/м, гиалин цилиндрлар- 1-2 к/м. Бу ёшдаги беморларда асосан кандай гломерулонефрит шакли ривожланиш хавфи бор.

13 ёшли бола.Биринчи марта касалланиши. Шикоятлари: холсизлик, иштаханинг пасайиши, шишлар. Умумий ахволи ўрта огирликда. АД 95/45 мм сим. уст. Юрак уриш сони 82та. Юзда, оёкларда ва коринда шишлар. Жигар +2 см. Сийдикнинг биохимик тахлили: оксил 2.5 г/л. Сизнинг ташхисингиз:

13 ёшли бола.Биринчи марта касалланиши. Шикоятлари: холсизлик, иштаханинг пасайиши, шишлар. Умумий ахволи ўрта огирликда. АД 95/45 мм сим. уст. Юрак уриш сони 82та. Юзда, оёкларда ва коринда шишлар. Жигар +2 см. Сийдикнинг биохимик тахлили: оксил 2.5 г/л. Текширув режаси:

13 ёшли бола.Биринчи марта касалланиши. Шикоятлари: холсизлик, иштаханинг пасайиши, шишлар. Умумий ахволи ўрта огирликда. АД 95/45 мм сим. уст. Юрак уриш сони 82та. Юзда, оёкларда ва коринда шишлар. Жигар +2 см. Сийдикнинг биохимик тахлили: оксил 2.5 г/л. Нефротик синдром билан кечувчи гломерулонефрит турларида асосий патогенетик даво:

Кабулда 12 ёшли бола. Шикоятлари: нафас сикиш хуружлари, хуружлар бахор ва кузда кузатилади. Перкутор: ўпкада кутича товуши. Аскултацияда «мусикали» хириллашлар. Сизнинг ташхисингиз:

Кабулда 12 ёшли бола. Шикоятлари: нафас сикиш хуружлари, хуружлар бахор ва кузда кузатилади. Перкутор: ўпкада кутича товуши. Аскултацияда «мусикали» хириллашлар. Бронхиал астмада ўтказиладиган лаборатор-инструментал усуллар.

Кабулда 12 ёшли бола. Шикоятлари: нафас сикиш хуружлари, хуружлар бахор ва кузда кузатилади. Перкутор: ўпкада кутича товуши. Аскултацияда «мусикали» хириллашлар. Бронхиал астма хуружида кўлланиладиган препарат:

2 ёшли беморга 2 даражали темир танкис анемия диагнози кўйилди. Куйидаги кайси кон тахлили уни тасдиклайди:

2 ёшли беморга 2 даражали темир танкис анемия диагнози кўйилди. Бу турдаги анемияга кандай клиник синдром хос:

2 ёшли беморга 2 даражали темир танкис анемия диагнози кўйилди. Кандай биохимик текширувлар тўлик диагноз кўйиш учун зарур:

Кабулда 6 ёшли бола. Шикоятлари: ковокларида шишлар, олигурия.1 хафта давомида бетоб.Курувда: таркок шишлар,асцит. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Кабулда 6 ёшли бола. Шикоятлари: ковокларида шишлар, олигурия.1 хафта давомида бетоб.Курувда: таркок шишлар,асцит. Буйрак касалликларига хос шишларни тасдиклаш учун ўтказиладиган текширувлар:

Кабулда 6 ёшли бола. Шикоятлари: ковокларида шишлар, олигурия.1 хафта давомида бетоб.Курувда: таркок шишлар,асцит. Буйрак касалликларидаги шишлар ривожланиши асосий механизмини кўрсатинг.

Кабулда 3 ёшли кизча . Шикоятлари; 2 кун давомида тана хароратининг кўтарилиши , катарал белгилар кузатилишидан . Умумий ахволи ўртача, ўпкасида хириллашлар йўк. Сизнинг бирламчи ташхисингиз:

Кабулда 3 ёшли кизча . Шикоятлари; 2 кун давомида тана хароратининг кўтарилиши , катарал белгилар кузатилишидан . Умумий ахволи ўртача, ўпкасида хириллашлар йўк. Бемор рентгенограммасида: ўпка –томир расмининг кучайганлиги.Сизнинг якуний ташхисингиз:

Кабулда 3 ёшли кизча . Шикоятлари; 2 кун давомида тана хароратининг кўтарилиши , катарал белгилар кузатилишидан . Умумий ахволи ўртача, ўпкасида хириллашлар йўк. Ушбу холатда энг самарали препарат:

Кабулда 6 ёшли бола. Шикоятлари; хансираш , йўтал , умумий хосизликдан. Кўрикда юрак букриси . Аускультацияда юракда дагал систолик шовкин, шовкин кўлтик ости сохасига узатилади, ўпкада нам хириллашлар. Сизнинг бирламчи ташхисингиз:

Кабулда 6 ёшли бола. Шикоятлари; хансираш , йўтал , умумий хосизликдан. Кўрикда юрак букриси . Аускультацияда юракда дагал систолик шовкин, шовкин кўлтик ости сохасига узатилади, ўпкада нам хириллашлар. Кандай инструментал текширувлар ташхисни тасдиклайди:

Кабулда 6 ёшли бола. Шикоятлари; хансираш , йўтал , умумий хосизликдан. Кўрикда юрак букриси . Аускультацияда юракда дагал систолик шовкин, шовкин кўлтик ости сохасига узатилади, ўпкада нам хириллашлар. Бу беморда кон айланиши етишмовчилигининг кайси даражаси:

К исмли ўгил бола, 11 ойлик. Стационарга куйидаги шикоят билан мурожаат этди. Жисмоний ривожланишдан оркада колиш, эмоционал ва жисмоний зўрикишда хансираш. Аускультацияда чапдан 2- ковурга оралигида “машина шовкини” эшитилади. Сизнинг ташхисингиз.

К исмли ўгил бола, 11 ойлик. Стационарга куйидаги шикоят билан мурожаат этди. Жисмоний ривожланишдан оркада колиш, эмоционал ва жисмоний зўрикишда хансираш. Аускультацияда чапдан 2- ковурга оралигида “машина шовкини” эшитилади. Куйидаги шовкин кайси юрак нуксонига хос :

3 ёшли кизча ,тана хароратини 39 С кўтарилиши, калтираш кузатилган. Участка педиатри грипп ташхисини кўйган. Эртаси куни боланинг ахволи ёмонлашган, бел сохасида огрик пайдо бўлган. Сийиши огрикли, холсизлик безовта килган. Объектив кўрувда: ахволи ўрта огирликда, тана харорати 38,7 С, интоксикация белгилари бор. Бел сохасига уриб кўрилганда иккала томонида огрикли, кўпрок чапда. Сийдиги лойка. Сизнинг ташхисингиз:

3 ёшли кизча ,тана хароратини 39 С кўтарилиши, калтираш кузатилган. Участка педиатри грипп ташхисини кўйган. Эртаси куни боланинг ахволи ёмонлашган, бел сохасида огрик пайдо бўлган. Сийиши огрикли, холсизлик безовта килган. Объектив кўрувда: ахволи ўрта огирликда, тана харорати 38,7 С, интоксикация белгилари бор. Бел сохасига уриб кўрилганда иккала томонида огрикли, кўпрок чапда. Сийдиги лойка. Кандай текширувларни ўтказиш керак:

3 ёшли кизча ,тана хароратини 39 С кўтарилиши, калтираш кузатилган. Участка педиатри грипп ташхисини кўйган. Эртаси куни боланинг ахволи ёмонлашган, бел сохасида огрик пайдо бўлган. Сийиши огрикли, холсизлик безовта килган. Объектив кўрувда: ахволи ўрта огирликда, тана харорати 38,7 С, интоксикация белгилари бор. Бел сохасига уриб кўрилганда иккала томонида огрикли, кўпрок чапда. Сийдиги лойка. Даволаш тактикаси(ортикчасини белгиланг):

Киз бола 12 ёшда, ўткир касалланди. Тана харорати 38.5 гача кўтарилди, холсизлик, бош ог-риги пайдо бўлди. Юз терисида – “капалаксимон дерматит”, оёк-кўлларида эритематоз де-скваматив тошмалар. 3 кундан тизза ва билак-кафт бўгинларида огрик ва шиш пайдо бўлган. Антибиотиклар билан даволаш самарасиз. Иситма 3 хафтадан бери кузатилмокда. Сизнинг ташхисингиз:

Киз бола 12 ёшда, ўткир касалланди. Тана харорати 38.5 гача кўтарилди, холсизлик, бош ог-риги пайдо бўлди. Юз терисида – “капалаксимон дерматит”, оёк-кўлларида эритематоз де-скваматив тошмалар. 3 кундан тизза ва билак-кафт бўгинларида огрик ва шиш пайдо бўлган. Антибиотиклар билан даволаш самарасиз. Иситма 3 хафтадан бери кузатилмокда. Сизнинг бирламчи ташхисингизни кандай текширувлар тасдиклайди:

Киз бола 12 ёшда, ўткир касалланди. Тана харорати 38.5 гача кўтарилди, холсизлик, бош ог-риги пайдо бўлди. Юз терисида – “капалаксимон дерматит”, оёк-кўлларида эритематоз де-скваматив тошмалар. 3 кундан тизза ва билак-кафт бўгинларида огрик ва шиш пайдо бўлган. Антибиотиклар билан даволаш самарасиз. Иситма 3 хафтадан бери кузатилмокда. Даволаш тактикаси:

6 ёшли бола юрак тугма нуксони хусусида операция килинди (коринчалараро тўсик дефекти). Операциядан сўнг 1.5 ой мобайнида субфебрил харорат сакланди, айрим холларда 40 Сгача кўтарилиб турди. Кўрикда интоксикация симптомлари яккол намоён бўлган, териси окимтир, субиктерик, холсизлик, тез-тез чарчаш, жисмоний юкламаларга толерантлик пасайган. Нафас олиш сони 25та, бир оз жисмоний зўрикишда 40 тага чикади. Ўпкада везикуляр нафас. Пульс 102 та, юкламаларда 120 тага чикади. Юрак чегаралари ёшга мос. Юрак чўккиси ва Боткин нукталарида интенсив, доимий систолик шовкин эши-тилади. Жигар +2 см. Шишлар йўк. Сизнинг ташхисингиз:

6 ёшли бола юрак тугма нуксони хусусида операция килинди (коринчалараро тўсик дефекти). Операциядан сўнг 1.5 ой мобайнида субфебрил харорат сакланди, айрим холларда 40 Сгача кўтарилиб турди. Кўрикда интоксикация симптомлари яккол намоён бўлган, териси окимтир, субиктерик, холсизлик, тез-тез чарчаш, жисмоний юкламаларга толерантлик пасайган. Нафас олиш сони 25та, бир оз жисмоний зўрикишда 40 тага чикади. Ўпкада везикуляр нафас. Пульс 102 та, юкламаларда 120 тага чикади. Юрак чегаралари ёшга мос. Юрак чўккиси ва Боткин нукталарида интенсив, доимий систолик шовкин эши-тилади. Жигар +2 см. Шишлар йўк. Бу беморда КАЕ нинг кайси даражаси:

Бемор 11 ёшли. Шикоятлари; кўнгил айниши, овкатдан 2 соат кейин коринда огриклар, тунги огриклар, нордон кекириклар, кабзият,иштахаси суст, бир оз озган, тез жахли чикади. 1 йилдан буён бетоб. Даволанмаган. Сизнинг ташхисингиз:

Бемор 11 ёшли. Шикоятлари; кўнгил айниши, овкатдан 2 соат кейин коринда огриклар, тунги огриклар, нордон кекириклар, кабзият,иштахаси суст, бир оз озган, тез жахли чикади. 1 йилдан буён бетоб. Даволанмаган. Ташхисни тасдиклаш учун асосий текширув:

Бемор 11 ёшли. Шикоятлари; кўнгил айниши, овкатдан 2 соат кейин коринда огриклар, тунги огриклар, нордон кекириклар, кабзият,иштахаси суст, бир оз озган, тез жахли чикади. 1 йилдан буён бетоб. Даволанмаган. Даволаш асослари.

20 ёшли биринчи хомиладорликни текшириб кўрилганда хомиладорлиги 12 хафта, Нв -110 г/л, эритроцитлар сони 3.7 млн.лиги аникланди. Диагноз:

20 ёшли биринчи хомиладорликни текшириб кўрилганда хомиладорлиги 12 хафта, Нв -110 г/л, эритроцитлар сони 3.7 млн.лиги аникланди. Нима маслахат берасиз:

20 ёшли 1-хомиладроаёл ва унинг эри КВП врачига мурожат килишди. Нималар тўгрисида сухбат ўтказасиз:

20 ёшли 1-хомиладроаёл ва унинг эри КВП врачига мурожат килишди. Хомиладорлик муддатини кандай усуллар билан аниклаш мумкин ( нотўгрисини кўрсатинг):

Оилавий поликлиникага 39 хафталик биринчи хомиладорлик билан 20 ёшли аёл мурожат килди. Шикоятлари – охирги 6 соат ичида корин пастида тўлгоксимон огрикларга. Пульси 86 марта 1’ да. Хомила юрак уриши 140 та 1’ да АКБ 130/80, 120/80 мм. с. уст. УАШ тактикаси:

Оилавий поликлиникага 39 хафталик биринчи хомиладорлик билан 20 ёшли аёл мурожат килди. Шикоятлари – охирги 6 соат ичида корин пастида тўлгоксимон огрикларга. Пульси 86 марта 1’ да. Хомила юрак уриши 140 та 1’ да АКБ 130/80, 120/80 мм. с. уст. Поликлиника шароитида УАШ врачининг текширувлар хажми:

Оилавий поликлиникага 39 хафталик биринчи хомиладорлик билан 20 ёшли аёл мурожат килди. Шикоятлари – охирги 6 соат ичида корин пастида тўлгоксимон огрикларга. Пульси 86 марта 1’ да. Хомила юрак уриши 140 та 1’ да АКБ 130/80, 120/80 мм. с. уст. Поликлиника шароитида кандай функционал текширишлар ўтказиш керак:

Аёл тугганидан кейинги 3-чи куни кўкраклари каттик, бўртган ва иссик бўлиб колганига шикоят килмокда. Дастлабки диагноз кандай:

Аёл тугганидан кейинги 3-чи куни кўкраклари каттик, бўртган ва иссик бўлиб колганига шикоят килмокда. Дастлабки диагноз “Кўкракнинг бўртиши” кўйилгач кандай текширишлар ўтказиш лозим:

Аёл тугганидан кейинги 3-чи куни кўкраклари каттик, бўртган ва иссик бўлиб колганига шикоят килмокда. Кўкракнинг бўртишини даволаш чоралари ва бошкариш тактикаси:

Эмизикли аёл эмизиш пайтида кўкрак учининг каттик огриши ва кўкрак учида кичик яра пайдо бўлганидан шикоят килмокда. Дастлабки ташхис кандай:

Эмизикли аёл эмизиш пайтида кўкрак учининг каттик огриши ва кўкрак учида кичик яра пайдо бўлганидан шикоят килмокда. Кўкрак учи шилиниши шубха бўлса, кандай йўл тутмок керак:

Эмизикли аёл эмизиш пайтида кўкрак учининг каттик огриши ва кўкрак учида кичик яра пайдо бўлганидан шикоят килмокда. Кўкрак учи шилинган аёлларни даволаш ва бошкариш тактикаси:

Тугрукдан кейинги 3 суткада аёлда тана хароратининг 37.8 оС га кўтарилиши, кузатилмокда. Иккала сут бези катталашган, шишган, согиш кийинчилик билан. Ташхис:

Тугрукдан кейинги 3 суткада аёлда тана хароратининг 37.8 оС га кўтарилиши, кузатилмокда. Иккала сут бези катталашган, шишган, согиш кийинчилик билан. Ташхис: Лактостаз. Эмизувчи аёлга сизнинг тавсияларингиз:

Тугрукдан кейинги 3 суткада аёлда тана хароратининг 37.8 оС га кўтарилиши, кузатилмокда. Иккала сут бези катталашган, шишган, согиш кийинчилик билан. Ташхис: Лактостаз. Нималарни буюрасиз:

Кабулга ёш никохли оила мурожат килди. 5 хафта олдин муддатида тугрук содир бўлган, лекин асоратлар кузатилмаган. Чакалок аралаш овкатлантирилмокда. Жинсий алокага боглик бўлмаган самарали контрацептив усулни танлаб беринг:

Кабулга ёш никохли оила мурожат килди. 5 хафта олдин муддатида тугрук содир бўлган, лекин асоратлар кузатилмаган. Чакалок аралаш овкатлантирилмокда. Жуфтлик контра-цептив максадда СПТ ни танлашган. Бунга сизнинг тавсиянгиз:

28 ёшли аёл УАШ олдига мурожат килди. Хомиладорлик II, 37 38 хафта, анамнезида НЖЙБК бўйича оператив тугрук. Шикоятлари йўк. АКБ 110/70 мм.см.уст. Бачадон норма тонусда хомила юрак уриши 148 зарба, ритмик, корин олд деворидаги чандиги бирламчи битиши билан характерланади. Сизнинг ташхисингиз:

28 ёшли аёл УАШ олдига мурожат килди. Хомиладорлик II, 37 38 хафта, анамнезида НЖЙБК бўйича оператив тугрук. Шикоятлари йўк. АКБ 110/70 мм.см.уст. Бачадон норма тонусда хомила юрак уриши 148 зарба, ритмик, корин олд деворидаги чандиги бирламчи битиши билан характерланади. Кандай клиник-лаборатор текширувларни ўтказиш зарур:

28 ёшли аёл УАШ олдига мурожат килди. Хомиладорлик II, 37 38 хафта, анамнезида НЖЙБК бўйича оператив тугрук. Шикоятлари йўк. АКБ 110/70 мм.см.уст. Бачадон норма тонусда хомила юрак уриши 148 зарба, ритмик, корин олд деворидаги чандиги бирламчи битиши билан характерланади. УАШ тактикаси:

17 хафтали йирик хомилали хомиладор аёл конида канд микдори 6,1 ммоль/л. Зарур текширув усуллари:

17 хафтали йирик хомилали хомиладор аёл конида канд микдори 6,1 ммоль/л. Глюкозага толерантлик тестини ўтказиш пайтида латент кечувчи кандли диабет аникланди. Бўлиши мумкин бўлган асоратлар (нотўгрисини кўрсатинг):

А. 30 ёш, УАШга контрацепция усулини танлаш бўйича мурожаат килди. 1-чи хомиладорлик – хомила тушиши билан якунланган. 2-та тугрук. Менструал цикл – регуляр, 6-10 кундан, кўп, огрикли. Анемия I даражали. Бимануал кўрик – ўзгаришсиз. Турмуш уртоги презерватив кўллашни хохламайди. Сизнинг тактикангиз:

А. 30 ёш, УАШга контрацепция усулини танлаш бўйича мурожаат килди. 1-чи хомиладорлик – хомила тушиши билан якунланган. 2-та тугрук. Менструал цикл – регуляр, 6-10 кундан, кўп, огрикли. Анемия I даражали. Бимануал кўрик – ўзгаришсиз. Турмуш уртоги презерватив кўллашни хохламайди. Бирламчи маслахатлашдан сўнг А. КОК танлади, аммо узок вакт КОК кўллаш рак касаллигини чакириши мумкин деган гумони бор. Сизнинг тактикангиз:

А. 30 ёш, УАШга контрацепция усулини танлаш бўйича мурожаат килди. 1-чи хомиладорлик – хомила тушиши билан якунланган. 2-та тугрук. Менструал цикл – регуляр, 6-10 кундан, кўп, огрикли. Анемия I даражали. Бимануал кўрик – ўзгаришсиз. Турмуш уртоги презерватив кўллашни хохламайди. КОК бир йил кабул килгандан сўнг А. бошка контрацепция усулини танлаш тўгрисида мурожаат килиб келди, чунки хар куни таблеткаларни кабул килишдан чарчаганлигини айтди. Сизнинг тактикангиз:

22 ёш, 6 ойлик фарзанди бор, яна фарзанд кўришни хохлайди. Контрацепция усулини тан-лашга келди. Хотираси пасайганлигидан шикоят килади. Кўрикда варикоз касаллиги ва кольпит аникланди. Бу аёлга кайси контрацепция усулини таклиф этасиз:

22 ёш, 6 ойлик фарзанди бор, яна фарзанд кўришни хохлайди. Контрацепция усулини тан-лашга келди. Хотираси пасайганлигидан шикоят килади. Кўрикда варикоз касаллиги ва кольпит аникланди. Кайси сабабларга кўра бу аёлга КОК бериш мумкин эмас:

22 ёш, 6 ойлик фарзанди бор, яна фарзанд кўришни хохлайди. Контрацепция усулини тан-лашга келди. Хотираси пасайганлигидан шикоят килади. Кўрикда варикоз касаллиги ва кольпит аникланди. СПИК куллагандан сўнг фертилликни тикланиш муддати:

Поликлиникага 35 ёшли аёл мурожат килди. Аёл айтишича охирги хайздан сўнг (2 кун ол-дин) у БИВ ипчаларини топаолмади. Нима тўгрисида уйлаш мумкин ва сизнинг тактикангиз:

Поликлиникага 35 ёшли аёл мурожат килди. Аёл айтишича охирги хайздан сўнг (2 кун ол-дин) у БИВ ипчаларини топаолмади. Бачадон УТТсида –БИВ бачадон бўшлигида тўгри жойлашган. Сизнинг тавсияларингиз:

Турмуш кўрган жуфтлик врач кабулига контрацепция кулаш максадида келди. Аёлдаги вагинал кўрикда творогсимон ажралма аникланди. Ачиткили колпитда контрацепция кулаш мумкинми:

Турмуш кўрган жуфтлик врач кабулига контрацепция кулаш максадида келди. Аёлдаги вагинал кўрикда творогсимон ажралма аникланди. Ачиткили колпитда даволашда куланилади (нотўгрисини топинг):

Аёлда биринчи хомиладорлик 36-37 хафталик. Бош огриги, умумий холсизлик, хомиланинг тез-тез кимирлашига шикоят килади. Ps-86 та минутига, ритмик. АКБ-140/95, 140/90 мм.с.у. Анализларда – протеинурия-1 г/л. Сизнинг ташхисингиз:

Аёлда биринчи хомиладорлик 36-37 хафталик. Бош огриги, умумий холсизлик, хомиланинг тез-тез кимирлашига шикоят килади. Ps-86 та минутига, ритмик. АКБ-140/95, 140/90 мм.с.у. Анализларда – протеинурия-1 г/л. УАШ тактикаси:

А. 30 ёш. Кориндаги ўткир огрикка, у орка ичакка, белга, жинсий аъзоларга узатилади, умумий холсизлик, бош айланиши безовта килади. Гинекологик кўрик – унг тарафда ортиклар калинлашган, шишган ва огрикли. Бачадон бир оз катталашган, юмшокрок, харакатчан. Сизнинг ташхисингиз:

А. 30 ёш. Кориндаги ўткир огрикка, у орка ичакка, белга, жинсий аъзоларга узатилади, умумий холсизлик, бош айланиши безовта килади. Гинекологик кўрик – унг тарафда ортиклар калинлашган, шишган ва огрикли. Бачадон бир оз катталашган, юмшокрок, харакатчан. Кандай касалликлар билан киёсий ташхис ўтказилади (нотўгрисин кўрсатинг):

А. 30 ёш. Кориндаги ўткир огрикка, у орка ичакка, белга, жинсий аъзоларга узатилади, умумий холсизлик, бош айланиши безовта килади. Гинекологик кўрик – унг тарафда ортиклар калинлашган, шишган ва огрикли. Бачадон бир оз катталашган, юмшокрок, харакатчан. Ташхис: Бачадондан ташкари хомиладорлик. УАШ тактикаси:

Поликлиникага 1 – хомиладор аёл овкатдан кейин кўнгил айниши, кунига 2 – 3 марта кусиш, тез чарчаш , уйкучанлик шикояти билан мурожат килди. Кўрикда: холати коникарли, териси тоза, оч пушти рангда, пульс – 84' ритмик, АКБ 90 / 60 мм. с. у. Кин кўзгуларида: бачадон бўйни конус симон, кин ва шиллик кавати цианотик тусда, ташки бўгиз нуктасимон, ажралмалар шиллик. P.V. Бачадон 6 -7 хафта хомиладорликгача катталашган, юмшок консистенцияда, огриксиз. Дастлабки ташхис:

Поликлиникага 1 – хомиладор аёл овкатдан кейин кўнгил айниши, кунига 2 – 3 марта кусиш, тез чарчаш , уйкучанлик шикояти билан мурожат килди. Кўрикда: холати коникарли, териси тоза, оч пушти рангда, пульс – 84' ритмик, АКБ 90 / 60 мм. с. у. Кин кўзгуларида: бачадон бўйни конус симон, кин ва шиллик кавати цианотик тусда, ташки бўгиз нуктасимон, ажралмалар шиллик. P.V. Бачадон 6 -7 хафта хомиладорликгача катталашган, юмшок консистенцияда, огриксиз. Текшириш усуллари:

Поликлиникага 1 – хомиладор аёл овкатдан кейин кўнгил айниши, кунига 2 – 3 марта кусиш, тез чарчаш , уйкучанлик шикояти билан мурожат килди. Кўрикда: холати коникарли, териси тоза, оч пушти рангда, пульс – 84' ритмик, АКБ 90 / 60 мм. с. у. Кин кўзгуларида: бачадон бўйни конус симон, кин ва шиллик кавати цианотик тусда, ташки бўгиз нуктасимон, ажралмалар шиллик. P.V. Бачадон 6 -7 хафта хомиладорликгача катталашган, юмшок консистенцияда, огриксиз. УАШ тактикаси:

Поликлиникага 1– хомиладор аёл овкат билан боглик бўлмаган холда кунига 8 – 10 марта кусиш, кўнгил айниш, сўлак окиши, умумий холсизлик шикояти билан мурожат килди. Кўрикда: пульс 1 дакикада 98 та, тана харорати – 37,2 , АКБ 80/50 мм.сим. уст. тенг. Териси курук. Кин кўзгуларида: бачадон бўйни конуссимон шаклда, шиллик кавати цианотик, ташки бўгиз нуктасимон. Ажралмалар - шиллик. P.V. Бачадон 6 – 7 хафталик хомиладор-ликгача катталашган, кўзгалувчан, огриксиз. Дастлабки ташхис:

Поликлиникага 1– хомиладор аёл овкат билан боглик бўлмаган холда кунига 8 – 10 марта кусиш, кўнгил айниш, сўлак окиши, умумий холсизлик шикояти билан мурожат килди. Кўрикда: пульс 1 дакикада 98 та, тана харорати – 37,2 , АКБ 80/50 мм.сим. уст. тенг. Териси курук. Кин кўзгуларида: бачадон бўйни конуссимон шаклда, шиллик кавати цианотик, ташки бўгиз нуктасимон. Ажралмалар - шиллик. P.V. Бачадон 6 – 7 хафталик хомиладор-ликгача катталашган, кўзгалувчан, огриксиз. УАШ тактикаси:

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |