Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Трансфузиология (узб) Бош сахифа

Трансфузиология (узб)Инсонларда кон гурухларини аниклашда кайси реакция асосий ўринда туради?

Полиглюкин билан даволашда унинг асосий хусусияти нима?

“Бомбей” типидаги кон гурухи учун кандай зардоб характерли:

Сохта агглютинация (псевдоагглютинация) сабаби:

Иссиклик антителалари кўпрок куйидаги хароратда фаоллашади:

Инсон кон гурухлари ким томонидан кашф этилган?

Кон гурухлари кайси йилда очилган?

Кон гурухларини аниклашда кайси гурух эритроцит антигенлари ахамиятлидир?

Кон гурухини аниклашда кандай антителалар мухим рол ўйнайди?

Кон гурухлари кандай хароратда аникланади?

Кон гурухларини аниклашда реактивларнинг нисбати кандай бўлиши керак?

Эритроцитлар агглютинацияси кузатилиш вакти канча бўлиши керак?

Резус фактор кандай хароратда аникланади?

Полиглюкин олиш учун кўлланилади:

Полиглюкиннинг молекуляр огирлиги:

Реополиглюкиннинг молекуляр огирлиги (Дальтон):

Реополиглюкинга нисбий карши кўрсатма:

Желатинолнинг асосий компонентлари:

Желатинол билан даволашнинг афзалликлари:

Оксил гидролизатлари асосан куйидаги максадда кўлланилади:

Носпецифик совук агглютинация зардобда куйидагилар бўлганда кузатилади:

«Универсал» донор бошка гурухлар учун плазмада куйидаги антитела бўлгани учун «хавфли» хисобланади:

Стандарт зардоб очик флаконда кандай хароратда сакланиши лозим:

“Антиген” атамаси бу:

Кон гурухи антигени бу:

Ландштейнер коидаси бўйича кон гурухи 0 (1) бўлганларнинг кон зардобида куйидаги антитела бор:

АВ0 системаси бўйича кон гурухини аниклашнинг кесишма усули бу:

Резус тизим кайси йилда аникланган:

Коннинг резус мослиги албатта ўтказилиши керак:

Чакалоклар гемолитик касаллиги кўп холларда она ва хомиланинг куйидаги антиген билан мос келмаслиги окибатида келиб чикади:

Резус манфий аёлларда резус мусбат эритроцитли хомила бўлганда иммунизация кузатилиши сабаби:

Гемолитик касалликда хомила ёки янги тугилган чакалок эритроцитларининг ниманинг хисобига гемолизга учрайди:

Абортдан кейин резус-сенсибилизация доим кузатиладими:

Чакалоклар гемолитик касаллиги профилактикаси учун кўлланиладиган препарат таркибида кандай антитела бор:

Резус мусбат аёлларда резус зиддият профилактикаси ўтказилади:

Резус манфий аёлларлар учун Анти-Д иммуноглобулин килиниши керак:

Донор ва реципиентнинг индивидуал мослигини текширишда нима кўлланилади:

ВИЧ-инфекция патогенезида асосан:

ВИЧ-инфекциянинг эрта диагностикаси асосланади:

Донорлик бўлиши мумкин:

Донорликнинг куйидаги шакллари бор:

Донорлар куйидаги гурухларга ажратилади:

Донорлик учун рухсат бериладиган ёш:

Донорликга мутлок карши кўрсатма -

Донорлик учун вактинчалик карши кўрсатма:

Аёлларга тугрукдан кейин канча муддатдан сўнг донорликка рухсат берилади:

Татуировка чиздирган ёки нина санчиш билан даволанганларга канча муддатдан сўнг донорликка рухсат берилади:

Тирик вакциналар билан эмланганларга донорлик учун канча муддатдан сўнг донорликка рухсат берилади:

Юкумли касалликлар ўтказган донорларга кайта кон топшириш учун канча муддатдан кейин рухсат берилади:

Донордан кон олишдан олдин текширилиши шарт:

Бир марталик кон топшириш микдори (анализ учун олинган конни хисобга олмаганда) канча микдордан ошмаслиги керак:

Агар донорнинг тана вазни 50 кг дан кам бўлса:

Кон топширишлар оралиги неча кундан ошмаслиги керак:

Эркак донорларда гемоглобиннинг минимал микдори канча бўлиши керак:

Аёл донорларда гемоглобиннинг минимал микдори канча бўлиши керак:

Аёл донорларда эритроцитларнинг минимал микдори канча бўлиши керак:

Эркак донорларда эритроцитларнинг минимал микдори канча бўлиши керак:

Эркак донорларда ЭЧТ канчадан юкори бўлмаслиги керак:

Аёл донорларда ЭЧТ канчадан юкори бўлмаслиги керак:

Донорларда лейкоцитлар микдори канча бўлиши керак:

Донорларда тромбоцитлар микдори канча бўлиши керак:

Актив донорлар гемограмма канча муддатларда текширилиб турилиши керак:

Плазма донорлиги учун талаб килинадиган ёш:

Соглом эркакларда иммун донорлик учун талаб килинган ёш:

Донорлардан олинадиган плазманинг максимал микдори гемоконсервант билан кўшиб хисобланганда канча бўлиши керак:

Плазмаферезлар оралиги канча муддатдан кам бўлмаслиги керак:

Бир марталик плазмаферездаги плазманинг максимал микдори канча бўлиши керак:

Плазмаферездан кейин донорга кайтариб куйилган эритроцитнинг яшаш давомийлиги ўртача:

Иммун донорларда плазмаферезлар оралиги бўлиши лозим:

Плазма донорларидан талаб килинадиган умумий оксил микдорининг пастки чегараси канча бўлиши керак:

Донорларда кон ивиш вакти (Ли-Уайт бўйича) канчадан ошмаслиги керак:

Операцион бўлимни кон олишга тайёрлаш качон тугатилиши лозим:

Операцион бўлимда танаффуссиз ишлаш давомийлиги канча вактдан ошмаслиги керак:

Операцион хонада ишловчи ходимдан талаб килинади:

СПК ёки ОПК даги операцион хонага донорлар кандай формада киришлари лозим:

Сайёр (выездной) шароитларда кон тайёрлашни ташкиллаштириш куйидаги боскичлардан иборат:

Сайёр шароитларда кон тайёрланади:

Сайёр шароитларда кон олинганда донор операцион хонага кандай холатда киради:

Врач-терапевт вазифаларига куйидагилар киради:

Фибриноген препарати кандай холатни коррекциялаш учун кўлланилади:

Фибриноген препаратининг юборилиш усули:

+2дан +10 оС гача бўлган хароратда фибриноген препаратининг сакланиш муддати:

Фибриноген яхши эритадиган суюклик:

Ишлатишдан канча вакт олдин фибриногенни эритиш мумкин:

Эритилган фибриноген канча вакт давомида ишлатилиши лозим:

Фибриногеннинг максимал суткалик дозаси:

“Тромбин” препаратини таркиби:

“Тромбин” препаратининг кўлланилиш усули:

Изоген фибрин плёнкасининг махаллий кўлланилиши:

Изоген фибрин плёнкасини +25 оС хароратда саклаш муддати:

Гемостатик губканинг махаллий кўлланилиши:

Нормал одам иммуноглобулини препаратининг асосий фаол компоненти:

Нормал одам иммуноглобулининг кўлланилиши:

Нормал одам иммуноглобулининг кўлланиладиган дозаси:

Иммуноглобулини кўллаш усули:

Декстран эритмаси бўлган реополиглюкиннинг ўртача нисбий молекуляр огирлиги:

Юборилган реополиглюкиннинг томирда циркуляция килиш вакти:

“Реополигюкин” эритмасидаги декстран концентрацияси:

Бир маротаба юбориш учун реополиглюкиннинг максимал дозаси:

Реополиглюкинни кўллаш усули:

Реоглюман таркибидаги декстраннинг нисбий молекуляр массаси:

Реоглюманни кўллаш учун кўрсатма:

Реоглюманни юбориш усули:

Декстран хар граммининг кон томиридаги сувни бириктириш микдори:

Желатиноль гидролизланган желатиннинг эритмаси бўлиб, унинг ўртача нисбий молекуляр массаси:

Кон томирига юборилган желатинолнинг циркуляция вакти:

Бир марта юбориш учун желатинолнинг максимал дозаси:

Желатинолнинг кўлланиш усули:

Гемодез поливинилпирролидоннинг эритмаси бўлиб, унинг ўртача нисбий молекуляр массаси тахминан:

Гемодез асосий массасининг организмдан чикарилиш вакти:

Гемодез учун кўрсатма:

Гемодезнинг волемик самараси кандай.

Кон ва унинг компонентлари стабилизаторлари

Замонавий гемоконсервантлар:

Гемоконсервантлар тайёрлашни ташкил килиш:

Эритроцитар масса ва тромбомасса консервалаш усуллари

Кон ва унинг компонентларини тайёрланади:

Жаррохлик амалиёти (стационар шароитида) куйидаги боскичларни ўз ичига олади:

Донорни кон олишга тайёрлаш:

Кўчма шароитда кон тайёрлашни ташкил килиш куйидаги боскичларни ўз ичига олади:

Кон компонентларини олишда плазмаферезнинг роли:

Кон компонентлари тайёрлашни ташкил килиш кандай хоналарда конни фракциялаш амалга оширилади

Ходимларни боксга ишлашга тайёрлаш

Кон компонентларини тайёрлаш методи:

Криплекс таъсирга эга бўлган кон препаратига нима киради?

Фукаролар ўз хохиши билан кайси ёшда кон ва унинг компонентларини топшириши мумкин

Донорларни медик тасдигига киради

Донор танлашга талаблар:

Актив донорларни клиник текшириш методи

Махаллий кўлланувчи гемостатик кон препаратлари:

Кон препаратлари тайёрлаш технологияси тартиби ва каторини техник хужжати

Кон препарати сифатини аникловчи хужжат:

Кон препаратлари тайёрлашда эритма сифатида кандай сув ишлатилади:

Актив донорларда тўлик клиник кон анамнезини ўтказиш:

Гепатит В аниклаш методи

Донор конига кандай юкумли касалликларга тест ўтказилади:

Консерваланган конни полимер халталарда тайёрланган конни канчасини бактериологик назорат килиш мумкин:

Бокс бактериоцид лампа билан канча нурлантирилади:

Бокс хавосини тозалиги назорати качон ўтказилади:

Бугли ва хаволи иш эффектини бактериологик назорати куйидагилар ёрдамида олиб борилади:

Жарохатланган тери юзасини контаминацияланган инструментлар билан шикастланганда:

Эксфузионист ва жаррохлик хамшираси резина кўлкоп кийгандан кейин кўлини качон антисептик билан ювиши керак:

Альбумин, иммуноглобулинлар, тромбин ва стандарт зардобларни саклаш шароити:

Осморегуляцияни бошкарувчи осморецепторлар замонавий тушунча бўйича каерда жойлашган?

Онкотик босим деб нимани тушунасиз?

Кайси босим юкорирок – осмотик ёки онкотикми?

Коллоид-осмотик босимни ушлаб туришда зардобдаги кайси компонент хал килувчи?

Зардоб осмолярлиги пешоб осмолярлигига нисбатан юкори ёки пастми?

Организм кайси мухитининг осмолярлиги стабиль:

Организмга тушган алкоголь кон зардоби осмолярлигига кандай таъсир килади?

Метаболик ацидозни коррекция килиш максадида шифокор беморга бикарбонат натрий эритмасини куйди. Бу хужайрадан ташкаридаги суюклик осмотик босимига кандай таъсир килди?

Глюкозанинг кандай концентрацияси изотоник хисобланади:

Бош миянинг кайси бўлими организм суюклик кисмининг осмотик босимини бошкаришга жавобгар:

Организм суюклик мухитига куйидаги босимлар хос: капилляр, интерстициал ва онкотик. Оксиллар кайси босимни таъминлайди?

Плазма донорлари неча марта плазмаферез сеанси ўтказилгандан сўнг тўлик текширувдан ўтказилиши керак:

Париентерал йўл билан юкувчи гепатит бу:

«Вирусли гепатит В» ташхиси учун асосли хисобланади:

ВИЧ нинг юкиш механизми:

Трансфузион воситаларни рационал кўллаш билан бирга кон куйишнинг хавфсизлигини таъминлашга куйидагилар киради:

Конни консервалаш учун операцион бўлимга зарур бўлган жихозлар:

Кон олишга донорни тайёрлаш:

Кон ва унинг компонентларини тайёрлашда ККБ (ОПК) фаолиятининг фарки:

ККБ сайёр бригадаси регистратори вазифаларига куйидагилар киради:

Ишлатишдан олдин тромбин эритилади:

Гемосептнинг махаллий кўлланилишидан максад:

Стафилакокка карши одам иммуноглобулининг кўлланилиши учун кўрсатма:

Таркибида бактерияларга карши таначалари бўлган иммунологик таъсир кўрсатувчи кон препаратларини айтинг:

Донор зардобини ишлаб чикариш жараёнида олинадиган препарат махсулотлари:

Кон препаратини сифатини аникловчи асосий техник хужжат:

Реополигюкиннинг асосий шифобахш хусусиятлари:

Дезинтоксикацион таъсир кўрсатувчи кон ўринбосарлари:

Гемодезнинг асосий шифобахш хусусиятлари:

Конни консервалаш куйидагиларни ўз ичига олади:

Кон ва унинг компонентлари тайёрлашда ККМ лари куйидаги хусусиятлар билан фаркланади:

Плазмаферез ва цитаферез килиш учун жаррохлик хонасидаги асосий иш коидалари:

Кон хизматининг асосий максад ва вазифалари

Кандай муассасалар кон хизматининг таркибига киради:

Кон компоненти нима?

Боксни кон компонентларни ажратиш учун тайёрлаш.

Куйидагилардан кайси бири кон хизмати муассасаси махсулотини стандарт диагностикуми хисобланади

ККБ га куйидаги жихозлар кайси бирлари керак:

Донорлар классификацияси куйидаги белгиларни ўз ичига олади:

Социал белгиларга кўра донорлар кандай синфланади:

Биологик белгиларга кўра донорлар куйидаги гурухларга бўлинади:

Криопреципитат саклаш муддати ва шароити:

Комплекс таъсир этишга кон препаратлари:

Кон ивиши системаси корректори:

Кон препаратларини ажратинг:

Донор плазмасидан кайси махсулот ишлаб чикариш мумкин:

Иммун таъсирга эга бактерияларга карши антитело сакловчи кон препаратлари:

Донор кони, унинг компонентлари зарарсизлигини аниклашда кайси мухитга экилади?

Анти ВИЧ аптечкаси кандай жихозланган бўлиши лозим:

Сув шундай бўлиши керакки:

Апироген сувнинг ишлатилиши

Экспедиция ходими бажаради:

Эритроцитар массани саклаш шароити ва муддати:

Янги музлатилган плазма саклаш шароити ва муддати:

АВО антиген системасида энг кўп учрайдиган иммун антителолар:

А ва В антигенларн билан иммуннизация йўллари хисобланади.

АВО антиген сиситемаси бўйича иммун антителолар кайси инсон кон гурухларида учрайди

АВО система бўйича кайси донорлар конини куйганда хавфли иммун антителолар хосил бўлади:

АВО системасида кеч иммун антителолар табиий антителолардан кандай фарк килади, улар:

Кандай аллотрансфузияларда АВО система бўйича донорлар иммун антителолари гемолитик асоратларга олиб келади:

Кон препаратлари куйидаги гурухларга бўлинади:

Гемостатик хусусиятга эга кон препаратлари:

Махаллий гемостатик таъсирга эга кон препаратларини хисобланади;

Имуннологик таъсирга эга кон препаратлари:

Протеиннинг асосий даволовчи таъсирлари:

Протеин эритмаси кайси холатларда ишлатилади:

Альбуминнинг асосий даволовчи хусусиятлари:

Кон гурухи аникланади :

Фишер Рейс номенклатураси буйича Резус антигенлар куйидагича белгиланади:

Куйидаги тасдикликнинг кайси бири тугри хисобланади:

Трансфузия учун донор конини махсус танлашда куйидаги вариантлар мавжуд:

“Хавфли” донорни аниклашда кўлланилади:

Кўлланилаётган инструкция бўйича донорни махсус танлаш, бу:

Янги тугилган чакалокда Резус конфликт натижасида келиб чиккан гемолитик касалликни аниклашда кўлланиладиган комплекс серологик текширувлар, булар:

Чакалоклар гемолитик касаллигида диагностикаси, давоси ва парофилактикасида кон хизмати врачининг роли:

Билвосита(непрямая)Кумбс пробаси ўтказилади:

Билвосита Кумбс синамаси куйидагиларни аниклаш учун кўллланилади:

Оддий билвосита Кумбс синамасида куйидаги антителолар тури аникланади:

АВО кон гурухини аниклашда куйидаги гурух хатолар кузатиладиган:

Марказий веноз босимга характерланади:

Абсалют гиповолимия турлари:

Нисбий гиповолемии турлари:

Юракнинг минутлик хажми кўрсаткичи нимага боглик:

Плазмада натрий микдорининг ошиши клиник белгилари:

Плазмада натрий етишмовчилиги белгилари:

Кандай холатларда калий хужайра ичига киради:

Плазмаферезнинг нечанчи сеансидан кейин плазма донорлари кайтадан тўлик текширишдан ўтказилади:

Парентерал бериладиган гепатитлар:

“В вирус гепатити” диагнози топилиши кайси текширишдан кейин тансдикланади:

ОИТС берилиш механизми:

Кон куйиш ва рационал трансфузион моддалар билан даволангандаги хавфсизликни таъминлаш:

Кон консервлашни тайёрлашдаги хонада тиббий жихозлар:

ККБ ида кон ва кон компонентлари тайёрлашдаги ўзига хос кўринишлар:

Врач-терапевт вазифасига киради:

ККБ бориб кон олиш бригадаси регистраторининг вазифаси:

Иммуноглобулинларнинг йўлдошдан ўтиш сабаблари:

Иммуноглобулин синфида агрессив иммуноглобулин хисобланади:

Антитела структурасида бўлади:

Кон гурухлари антигенлари ва антителалари таъсирида бўладиган агглютинациядаги керакли шароитлар:

Кон гурухлари антигенлари ва антителалари таъсирида бўладиган агглютинациядаги керакли шароитлар:

Нотўлик антителаларда ўз хусусиятига кўра бўлмайди:

Тасдикланиши тўгри хисобланади:

Индивидуал танлашда хисобга олинадиган антигенлар:

Антигенлар А1 ва А2 нинг орасидаги фаркларнингг ахамияти:

Трансфузиологик амалиётда антиэритроцитар антителаларни куйидаги серологик реакциялар билан аникланади:

Нотўгри Кумбс пробаси билан антителани аниклаганда стандарт эритроцитларни кўллаш керак:

Экстраагглютининлар таббий антитела антиА дан фарк килади:

Экстраагглютининлар гурух инсонларда учрайди:

Экстраагглютинин альфа 1 (анти-А1) кон гурухида учрайди:

Экстраагглютинин альфа 2 (анти-А2) кон гурухида учрайди:

Экстраагглютининлар ахамиятли:

Экстраагглютинин альфа 1 (анти-А1) кайси антиган билан таъсирланади:

Экстраагглютинин альфа 2 (анти-А2) кайси антиган билан таъсирланади ;

Стационарда беморга эритроцитар масса куйиш муолажасининг кетма-кетлигини аникланг: 1. беморнинг умумий кўриги (кон босимини ўлчаш, пульсини санаш ва х.к.о.); 2. куйилмокчи бўлган эритроцитар масса этикеткасини текшириш; 3. донор кон гурухини стандарт зардоблар билан аниклаш; 4. реципиент кон гурухини аниклаш; 5. биологик синамани ўтказиш; 6. индивидуал синамани ўтказиш; 7. резус мосликни аниклаш;

Резус омил бўйича желатинли синама ўтказиш кетма-кетлигини кўрсатинг: 1. 1 томчи донор кони пробиркага солинади. 2. 2 томчи 10% желатин пробиркага солинади. 3. сув хаммомида (водяная баня) 46-48 0С да 10 минут ушлаб турилади. 4. 0.85 -0.9% натрий хлорид эритмаси солинади. 5. 2-3 томчи бемор зардоби солинади. 6. аглютинация бор йўклиги кузатилади.

Куйидаги клиник холатларда кон препаратларини ишлатишда тўгри мувофикликни топинг: 1. Криопреципитат 2. Фибриноген 3. СЗП 4. Эритроцитарная масса 5. Альбумин А. ДВС -синдром Б. Анемия тяжелой степени В. Гемофилия А. Г. Гипопротеинемия. Д. Дефицит фибриногена

Куйидаги гемограммада кандай патологик ўзгариш кўрсатилган: гемоглобин – 130 г/л, эритроцитлар – 4.2 х 1012, РК – 0.93, ретикулоцитлар– 5%о, тромбоцитлар – 50х109/л, лейкоцитлар – 5.6 х 109/л, т.я. – 3.5%, с.я. – 60%, эоз.- 0.5%, лимфоцитлар – 25%, мон. -11%, ЭЧТ – 5 мм/с.

Куйидаги гемограммада кандай патологик ўзгариш кўрсатилган: гемоглобин – 140 г/л, эритроцитлар – 4.2 х 1012, РК– 1.0, ретикулоцитлар – 3%о, тромбоцитлар – 200х109/л, лейкоцитлар – 16 х 109/л, т.я. – 10%, с.я. – 49%, эоз.- 0.5%, лимфоцитлар – 30%, мон. -8%, ЭЧТ – 20 мм/с.

Куйидаги гемограммада кандай патологик ўзгариш кўрсатилган: гемоглобин – 145 г/л, эритроцитлар– 4.1 х 1012, ретикулоцитлар – 3%о, тромбоцитлар – 220х109/л, лейкоцитлар – 4.6 х 109/л, т.я. – 4%, с.я. – 66%, эоз.- 10%, лимфоцитлар – 18%, мон. -2%, СОЭ – 12 мм/с.

Куйидаги гемограммада кандай патологик ўзгариш кўрсатилган: гемоглобин – 136 г/л, эритроцитлар– 4.2 х 1012, ретикулоцитлар– 3%о, тромбоцитлар– 200х109/л, лейкоцитлар – 5.2 х 109/л, т.я. – 6%, с.я. – 65%, эоз.- 10%, лимфоциты – 18%, мон. -4%, СОЭ – 50 мм/час.

Куйидаги гемограммада кандай патологик ўзгариш кўрсатилган: гемоглобин – 140 г/л, эритроцитлар – 4.1 х 1012, РК – 1.0, ретикулоцитлар – 3%о, тромбоцитлар – 250 х109/л, лейкоцитлар – 6.0 х 109/л, т.я. – 2%, с.я. – 56%, эоз.- 2%, лимфоцитлар – 23%, мон. -8%, СОЭ – мм/с.

Консерваланган конни эритроцитар масса ва плазмага ажратиш боскичларини кетма кетлигини белгиланг. 1.Эритроцитар масса ва плазма идишларига маълумотларни кайд килиш ва герметиклигини таъминлаш. 2.Плазма ва эритроцитар массани ажратиш. 3.Консерваланган конни центрифугалаш. 4.Асосий ва кўшимча контейнерларни туташтирувчи найча герметик холда эканлигини текшириш. 5.Консерваланган конни аралаштириш.

Стационар шароитда кон топширишга келган беморлар нгазоратдан ўтадиган бўлимлар кетма кетлигини тўгри кўрсатинг. 1. Донор конининг лабаратор тахлили..2. Донорларни рўйхатдан ўтказиш.. 3. Донорнинг терапвет томонидан текширилиши. 4. Операцион хона 5. Донорлар хордик оладиган хона.

Сайёр шароитда кон топширишга келган беморлар нгазоратдан ўтадиган бўлимлар кетма кетлигини тўгри кўрсатинг. 1. Операцион хона 2. Донорларни рўйхатдан ўтказиш.. 3. Донорнинг терапвет томонидан текширилиши. 4. Донор конининг лабаратор тахлили 5. Донорлар хордик оладиган хона.

Донорлардаги плазмаферез боскичларини кўрсатинг. 1. Кон олиш. 2. Гемоконтейнернинг гемоконсервант билан маркировкаси. 3. 0.9% ли натрий хлорид нфузияси. 4. Конни центрифугалаш. 5. Плазмани ажратиш. 6. Эритроцитар масса ва плазмани алохида контейнерларга куйиш. 7. Эритроцитар массани 0.9% ли натрий хлорида суюлтириш. 8. Плазмали контейнерга маълумотларни ёзиш..9. Кайта куйиш учун тайёрланган эритроцитар массали контейнерни ўрнатиш ва юзаки назоратни ўтказиш. 10. Эритроцитар массани донорга кайта куйиш.

Тромбоцитоферез муолажасида донорларда кўлланиладиган полимер контейнерларнинг алмаштирилиш боскичларини кўрсатинг. 1. Контейнерлар маркировкасини килиш ва системани 0.9% ли натрий хлорид билан тўлдириш. 2. Тромбоцитлар аралашган плазмани ажратиш,тромбоконцентрат куйилган контейнерга маълумотларни кайд килиш; тромбоцитлар аралашган плазмани трансфузияси. 3. Эритроцитар масса ва плазмани алохида контейнерларга ажратиш.Эритроцитар массани 0,9 %ли натрий хлорид билан суйултириш. 4. Конни олиш ва 0,9 %ли натрий хлорид инфузияси..5. Конни центрифугалаш ва плазмани ажратиш. 6. Аутоэритроцитлар трансфузия ,плазмани центрифугалаш. 7. Кайта куйиш учун тайёрланган эритроцитар массали контейнерни ўрнатиш ва юзаки назоратни ўтказиш.

Консерваланган конни тромбоконцентратга,эритроцитар массага ва плазмага ажратиш боскичлари.: 1. Эритроцитар масса,эритроцитлар аралашган плазма ва тромбоконцентратларнинг паспортизацияси; 2. Контейнерлар герметезациясини таъминлаш; 3. Консерваланган конни центрифугалаш; 4. Тромбоцитлар аралашган плазмани центрифугалаш; 5. Плазма ва тромбоконцентратни алохида контейнерларга ажратиш.

Кон ўрнини босувчи препаратларни кўздан кечириш кетма кетлигини кўрсатинг: 1. Ўрамнинг герметиклиги. 2. Ёт аралашмаларнинг йўклиги. 3. Маълумотларнинг тўгрилиги. 4. Идишнинг бутунлиги. 5. Суйуклик рангидаги ўзгаришлар бор йўклиги..6. Саклаш муддати давомийлиги..

Гемотрансфузион препаратларни кўздан кечириш кетма кетлигини кўрсатинг: 1. Ўрамнинг герметиклиги. 2. Бактериал ифлосланишнинг йўклиги. 3. Лахталарнинг йўклиги. 4. Контейнер бутунлиги. 5. Гемолиз йўклиги. 6. Правильность паспортизации контейнера. 7. Реципиент кони билан трансфузион модданинг бемор касаллик тарихи маълумотлари ва препарат маълумотлари билан мос келиши. 8. Саклаш муддати давомийлиги.

Албумин ва протеин эритмаларини кўздан кечириш кетма кетлигини кўрсатиш: 1. Саклаш муддати давомийлиги. 2. Лахталарнинг йўклиги. 3. Ўрамнинг герметиклиги 4. Идишнинг бутунлиги. 5. Куйкалларнинг (хлопьев) йўклиги. 6. Паспортизациянинг тўрилиги. 7. Препарат рангининг ўзгармаганлиги.

Криопреципитатни эритгунга кадар кўздан кечириш кетма кетлигини кўрсатинг: 1. Идишнинг герметиклиги. 2. Контейнернинг бутунлиги. 3. Ёт аралашмаларнинг йўклиги. 4. Саклаш муддати давомийлиги. 5. Паспортизациянинг тўгрилиги. 6. Реципиент кони билан трансфузион модданинг АВО тизими бўйича хамда бемор касаллик тарихи маълумотлари ва препарат маълумотлари билан мос келиши.

Эритроцитлар тутувчи воситаларни куйишдан олдин бажариладиган текширишлар кетма-кетлигини аникланг: 1. АВО тизим бўйича группалар мослигини аниклаш синамаларини ўтказиш. 2. Эритроцит тутувчи воситани АВО тизим бўйича кон гурухини аниклаш ва мухит паспорти билан солиштириш. 3. Резус омил бўйича мослик синамасини ўтказиш. 4. Биологик синама ўтказиш. 5. Реципиент кон гурухини АВО тизим бўйича аниклаш ва беморнинг касаллик тарихидаги маълумотлар билан таккослаш. 6. Эритроцит тутувчи воситани визуал кўрувдан ўтказиш . 7. Эритроцит тутувчи восита ва реципиент конининг мослигини восита паспорти ва беморнинг касаллик тарихи маълумотлари билан таккослаш.

Кон куйиш хонасида эритроцитар массани куйиш муолажасининг кетма-кетлигини кўрсатинг: 1. Тўшакда беморни кузатиш. 2. Реципиент кони ва трансфузион воситанинг паспорти бўйича мослигини кўриш. 3. АВО тизим бўйича донор конини стандарт зардоблар ёрдамида аниклаш. 4. АВО система бўйича реципиентнинг кон гурухини аниклаш. 5. Биологик синама ўтказиш. 6. Индивидуал синама ўтказиш. 7. Резус-омил бўйича мосликни аниклаш.

Желатин ёрдамида резус омил бўйича мосликни аниклашда кетма-кетликни аникланг: 1. пробиркага 1 томчи донор кони солинади. 2. 2 томчи 10% желатин эритмаси. 3. сув хаммомида (водяная баня) 46-48 0С 10 минут давомида ушлаб туриш. 4. 0.85 -0.9% натрий хлорид эритмаси солинади. 5. 2-3 томчи бемор зардоби солинади. 6. агллютинацияни кузатиш.

Куйидаги кон препаратларининг кайси холатларда ишлатилиш мослигини аникланг: 1. Криопреципитат 2. Кортикостероиды 3. Гепаринотерапия 4. АТФ, дицинон 5. IX фактор А. Гемофилия А. Б. Тромбоцитопатия. В. Идиопатик тромбоцитопатик пурпура. Г. Геморрагический васкулит. Д. Гемофилия В

Кон ўрнини босувчи моддаларнинг таъсир механи змига кўра мослигини аникланг: 1. Гемодез 2. Полиглюкин 3. Реополиглюкин 4. Альбумин 5. Инфезол А. ариентераль озиклантириш. Б. Гемодинамик. В. Оксил алмашинувини коррекциялаш. Г. Дезинтоксикацион. Д. Микроциркуляцияни яхшилаш

Кон ўрнини босувчи моддаларнинг таъсир механи змига кўра мослигини аникланг: 1. Реоглюман 2. Полифер 3. Неогемодез 4. Аминасоль 5. Перфторан. А. Микроциркуляция бузилиши ва УКХ(ОЦК) дефицитида. Б. Камконликни даволаш ва гемодинамик. В. Дезинтоксикацион. Г. Кислород ташиш. Д. Париентераль озиклантириш

Таъсир механизмига кўра препаратларнинг хар хил холатлардаги ишлатилиш мослигини аникланг: 1. Альбумин 2. Перфторан 3. Полифер 4. Неогемодез 5. Гемостатик губка. А. Дезинтоксикацион. Б. Оксил алмашинувини коррекциялаш. В. Камконликни даволаш ва гемодинамик. Г. Махалий гемостатик Д. Кислород ташувчилик

Куйидаги кон препаратларининг кайси холатларда ишлатилиш мослигини аникланг: 1. СЗП. 2. Альбумин. 3. Фибриноген. 4. Криопреципитат 5. Иммуноглобулин. А. Гипопротеинемия. Б. Фибриноген дефицити. В. Гемофилия А. Г. Иммунодефицит. Д. ДВС – синдром

Куйидаги кон препаратларининг кайси холатларда ишлатилиш мослигини аникланг: 1. Сорбитол. 2. Ацесоль. 3. Мафусол. 4. Перфторан. 5. Реоглюман. А. сув -туз алмашинуви регуляциясида. Б. сув -туз алмашинуви регуляцияси ва кислота-ишкор мухит мувозанатини яхшилаш. В. кислород ташиш. Г. гипотоник дегидротация, гипоксия, метаболик ацидозда. Д. Микроциркуляция бузилиши ва УКХ(ОЦК) дефицитида

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |