Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Суицидология (узб) Бош сахифа

Суицидология (узб)Пресинил депрессияни клиник узига хослигини курсатинг:

Инволюцион меланхолияни даволаша энг самарали усулни курсатинг:

Ажитацияда, хаяжонда депрессияда кулланилади

Куйидаги тимолептик дори воситаларидан кайси бири тутканокка карши таъсирга эга?

Неврастенияга хос типик симптимни курсатинг

Юкумли психозлардан келиб чикадиган холатини курсатинг

Миянинг носпецифик системасига таъсир киладиган нейролептиклар билан узок вакт даволашга кайси холат ривожланади?

Касал Е, ёш, рухий касалхонага ётказилган Касалхонага кабул килинганида рухий холати: Мулжал олишни вактда ва жойда сахлаб колинган, харакат ва гапириши секинлашган Шикоятлари: кукрак сохасида сикиш ва огирлик белгилари бор, улгиси келади Иштаха йук Бу симптомлар кайси депрессия холатга характерли

Депрессив холатининг облигат симптомлар курсатинг:

Хавотирли депрессия синдромига хос

Бемор саволларга узок паузадан кейин жавоб берди Анамнезда суицид кузатилган Синдромни курсатинг:

Никобланган (маскировка килинган) яширин депрессия характерланади:

Бемор ешд Вос-вос булган, хамма аъзолари агдарилиб кетганлигига шикоят килади Иштаха, уйку йукилигини, сийдик ва ичи келмаслигини таъкидлайди Овкатни ут егандай ейди Соматик ва невростатус узгаришсиз:

Маниакал депрессив психознинг биполяр турига кандай кечиш хос?

Депрессияни даволашда кайси препаратлар куп кулланилади?

МДПнинг куйидаги кечиши кайси турига хос: депрессия-интермиссия маниакал холат:

Ажитирлашган депрессияда кулланилади:

Хает тонусининг пастлиги билан тавсифланади:

Циклофрения, циркуляр психоз, циклотимия билан кечадиган касаллик:

Депрессиядан чиккан пайтдаги асосий симптомлардан бирини курсатинг

Беморда вахима билан биргаликда тушкунлик, хамма вакт харакатдан палатада у ердан бу ерга узини уради, кимнидир устидан шикоят килади, ердам сурайди, узининг айбларини гапиради Депрессиянинг турини курсатинг:

Морфиномания холатида психик бузилишларнинг кайси бири хос:

Беморда куп вактга чузилган тормозланиш, битта позада бир неча соатлаб етади, юзида тушкунликка тушиши аломати, саволларга паузалар билан жавоб беради, тулик жавоб бермасдан факат бош билан кимирлатади Суицидлар бор:

Бемор саволга жавоб бермайди, хеч нарсадан хурсанд булмайди, хеч кандай вокеалар уни сикилишлардан чалгита олмайди Келажак у учун зерикарли ва кора буекларда куринади, синдром номи:

Касалнинг холатини бахоланг: узок вакт тормозланиш, соатлаб бихил холатда етибди, юз чехраси кайгули, саволларга анчадан сун бошини силкитиб куя колади, нигилистик васвасаси бор:

Трициклик антидепрессант кайси бири тутканокка карши таъсир килади:

Ипохондрик синдроми учун куйидаги бузилиши хос:

Эйфория еки кутаринки кайфият, барча психик жараенлар кечишинг тезлашуви, диккатнинг чалгиши, уз шахсига ортикча бахо бериш кайси синдромга хос?

Эхопраксия, эхоладия, эхомимия кайси кузгалишга хос?

Диккатнинг узгариши кайси синдромга хос?

Алкоголизм клиникасида учрамайдиган синдром

Антидепрессантларга кирмайдиган дори бу

Депресияни даволашда кўлланилмайдиган препарат

Вахимали депрессияни даволашдаги асосий препарат

Чузилиб кетган депрессияларни даволашда кўлланилмайди

Вахимали депрессияда куллаш керак

Мелипрамин куйидаги таъсирга эга

Антидепрессантларга кирмайди

Антидепрессантларга кирмайди

Гиперестезия хос эмас

Депрессияга хос эмас:

Депрессив синдромга кирмайди:

Карахтликдан фаркли уларок депрессив синдромига хос:

Депрессиядан фаркли уларок дисфорияда куйидаги бузилишлар кузатилади:

Уз жонига касд килиш ҳолати кўпрок бўладиган синдром бу:

Депрессия синдромига кирмайдиган симптом:

Депрессив синдром учрамайди:

Депрессив синдром структурасига кирмайди:

Депрессив синдромга куйидаги симптом хос эмас

Депрессив синдром учлигига(триадасига)хос бўлган кушимча симптом

Кайфиятнинг тушиб кетиши асосий симптом хисобланади

Депрессия учун хос эмас

Депрессияда соматовегетатив бузилишларга кирмайди

Типик депрессив синдромига кирмайди

Яширин депрессия бу

Психомотор кўзгалиш кузатилмайди

Галлюцинатор-параноид синдроми кузатилмайди

Руҳий анорексия кузатилмайди

Астеник синдромга хос эмас

Галлюциногенлар суистеъмол килиш асоратларига куйидаги ҳолатлар кирмайди:

Бемор аел ешд 1 ешли кизининг тусатдан бўлган улимидан сунг доим бир ҳолатда, бошини курпага беркитиб енбошлаб етади, гаплашмайди, овкат емайди, беморнинг айтишича «бир нарсани-улишни хохлайди» Дастлабки ташхис:

Реактив депрессияни даволашда энг маъкул дори воситаси:

Тафаккур темпининг секинлашуви куйидаги ҳолатга хос:

Тафаккур темпи тезлашуви кўпрок куйидаги ҳолатга хос:

Депрессив параноид синдром учун куйидаги васвасаса турлари хос – нотўгрисини ажратинг:

Anesthesia psychica dolorosa куйидаги синдром тизимида ривожланади:

Шошилинч госпитализация учун курсатмалардан бири:

Депрессив синдром учун хос:

Куйидаги ҳолатларнинг кайси бирида жамоат учун хавфли ва суицидал ҳулк-атвор юзага келиши мумкин эмас:

Антидепрессантларга кирмайдиган дори бу:

Галлюциногенлар суистеъмол килиш асоратларига куйидаги ҳолатлар кирмайди:

Кандай холатда рухий шифохонага етказиш шошилинч эмас:

Ажитацияда, хаяжонда депрессияда кулланилади

Депрессив параноид синдром учун куйидаги васвасаса турлари хос –:

Бемор куп гапиради Шикоятлари хотиранинг емонлашишига, булган вокеаларни тез унутиб куйишиг Гамгин, бир оз эйфорик, чарчаган, кулокда шовкин, йиглокилик мавжу Синдромал диагноз:

Кайфиятнинг тушкун бузилиши качон кузатилмайди?

Депрессив синдром учун хос:

Маниакал-депрессив психоз учун энг махсус булган холатлар:

Шизофрения МДПдан нима билан фарки килади

Шошилинч госпитализация учун курсатмалар:

Куйида кўрсатилган касалликларнинг кайсиларида депрессив синдром учрайди?

Anesthesia psychica dolorosa куйидаги синдром ва касал тизимида ривожланади:

Антидепрессантлар курсатинг:

Депрессив синдром учун хос:

Аффектив шок реакциялари турларини курсатинг:

Тафаккур темпининг секинлашуви куйидаги холатга хос:

Шизофрения учун куйидаги синдромлар хос:

Генерализациялашган вахимали бузилишга кирмайди:

Кайси касалликларда овкатдан бош тортиш кузатилади:

Куйидаги холатларнинг кайси бирида социал хавфли ва суицидал хулк кузатилади:

Трициклик антидепрессантлар беришга карши курсатма:

Куйидаги симптомлардан кайсилари депрессив синдром таркибига киради?

Anesthesia psychica dolorosa куйидаги синдром ва касал тизимида ривожланмайди:

Депрессив синдром учун хос эмас:

Куйидаги касаликларнинг кайсилари психоген этиологияга эга?

Депрессияларни даволашда МАО ингибиторлари тайинланганда тирамин синдроми ривожланишини олдини олиш учун кайси озик овкатларни истеъмол килиш ман этилади?

Антидепрессант дори воситаларига куйидаги препаратлар киради:

Дисфориялардан фаркли равишда депрессив синдром таркибига куйидагилар киради:

Кайси дори воситалар депрессияларни даволашда кулланилади?

Психиатрия стационарига шошилинч госпитализацияга курсатма булувчи холатларни курсатинг:

Бемор 48 еш, уйланган, чекади, эпизодик равишда ичиб туради. Турмуш уртоги жигар раки ва метазтазлари билан онкологик клиникада, катта угли куп микдорда наркотиклар истеъмол килишини билиб колди. кайгурди ва эзилиб, уйкуси йуколди. Суицидал фикрлар йук. Бош огригига шикоят килади, уйку дори езиб беришларини сурайди. Сухбатда «мен хотинимни ва углимни йукотаяпман», деб тез-тез йиглайди. А/Б 210/120. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 38 еш, яккаю-ягона кизининг улимидан сунг овкат емайди ва ухламайди. Хайрлашув хатларини езади. кизига етарли мехр куймаганликда узини айблайди, кизини овозини эшитади ва тимсолини куради, унинг улимига ишонмайди, мозорга бориб, кизини казиб олишни сурайди. кизининг улимини англагач, суицидал харакатлар килган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 45 еш, углининг фожиали улимидан сунг ухламайдиган, овкат емайдиган булиб колди, Хайрлашув хатини езади, хатларида-“угли уни уз енига чакиряпти”, унинг тимсолини курганлигини езган, суицидал харакатлар килган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор С., 27 ешда, турмушга чикмаган, бухгалтер. Преморбид фонда уз ишига масъулиятли, хавотирга берилувчан. Холасининг онкологик касалликдан вафот этишини огир утказди. Озиб кетган, эпигастрия сохасида огрикка шикоят килади, шифокорма-шифокор юради, текширувларда патология аникланмайди, ахволи огирлашиб бормокда. Узида рак касаллиги борлигига имони комил. Кечалари ухламайди, кайфияти тушган, фикрини узгартирмайди. Асосий рухий бузилишни курсатинг. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор М., 42 ешда. Кайфияти тушган, нутки секинлашган, диккати бир нарсадан бошкасига кийинчилик билан алмашади, бир хил холатда утиради. Беморга амитриптиллин тайинланган. 6 кундан кейин корнининг пастида огрик, диурезнинг йуколишига шикоятлар пайдо булди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 40 еш. кизининг айтишича, бемор узини турли жиноятларда, якинда инфарктдан улган кариндошининг улимида айблайди, уни кечиришларини сураб, ялинади. узини емон, худбинлигини, барча ундан жабр куришини эътироф этади. Сизнинг ташхисингиз ва кутилаетган асоратлар.

Бемор Ш., рухий касалликлар шифохонасига тушган. Курувда: кайфияти тушкун, ички безовталикни хис килади, айтишича, унинг мияси ва упкаси йук, чунки уни худо бутун инсоният гунохлари учун жазолаган ва бу холат абадий давом этади. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 56 еш. Навбатдаги гастрит хуружидан сунг тушундики, у бедаво рак касаллиги билан касалланган, иштахаси йуколди, кечаси ухламайди, ишга зурга бориб келади. Хавотирланувчан, вахима холатида, узини даволаш керак эмас деб хисоблайди, чунки у факат узига эмас, якинларига хам ташвиш орттириши мумкин. Сизнинг ташхисингиз, тактика ва энг маъкул дори воситаси.

Катта корхона бошлиги прокуратура текширувларидан сунг куркув, хавотирга тушди, кайфияти тушкун, ухламайди, милиция ходимлари келиб олиб кетишини кутади. Суицидал харакатлар килди. Сизнинг ташхисингиз.Сизнинг тактикангиз.

Бемор 39 ешда, куп йиллар давомида эпилепсия касаллиги билан огрийди, II гурух ногирони, кушнисининг танбехидан сунг жахли чикиб, кескин кузгалган, кушнисини уриб, кулини синдирган. Уз килмишини кушнисининг гапига хафа булганлиги билан боглайди. Холатни аникланг: Сизнинг тактикангиз:

Бемор К 58 ёш, характерига кура кунгилчанг, инсофли ишчи. Текширув ката микдорда камомат аниклади, бемордан шубха қилишди, кейин бу хулоса нотугрилиги аниқланди. Беморда хавотир пайдо булди, узини угридек хис килишни бошлади. Назарида хамкасблари у тугрисида пичирлашяптилар, гапларига караганда бу нарса атайлаб уюштирилган. Жуда хам кузгалувчан, узини ойнадан ташламокчи булди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор С.56 ёш. 1,5-2 ставкали узок вактли ишдан сунг , холсизлик, тушкун кайфият, иштахасизлик ва узини касал деб хис килди. Назарида барча ички аъзолари огрияпгандек, жуда хам кузгалувчан. Хавотирлари ошган. Тез ёрдам врачининг текширувида юз куриниши хавотирли, кузгалувчан, у ердан бу ерга юради, бошка даволамасликларини илтимос килади, улимига хам розилигини айтмокда. Бу сузларни бир неча маротаба такрорламокда. Ойнадан узини ташлаб юбормокчи булди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор Р., 19 ешда, охирги ой давомида боши ичида “худонинг овози”ни эшитади, атрофдагиларнинг фикрини “билиб олади”, тушундики, унга махсус вазифа – дунени, инсониятни халокатдан куткариш юклатилган. Бемор узини нафакат одамларнинг такдири, балки бутун коинотни бошкара олади деб хисоблайди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор Л., 26 ешда, турмушга чикмаган, табиатан хавотирланувчан. Кушнисининг утказилган гепатитдан вафот этишидан сунг, касаллик юкишидан куркиб колди. Доим кулини ювади, идишларни, эшик туткичларини спирт билан артади. Ишга бормай куйди, одамларга аралашмайди. Хар хафтада кон ва сийдик анализларини топширади. Кайси синдром киёсий тсшхис солиштириш мумкин?

Бемор 46 еш, йил олдин автохалокат туфайли кайта жаррохлик аралашуви утказган, узок вакт огрик, уйкусизлик булган, шу сабабли транквилизаторлар ва барбитуратлар кабул килган. Сизнинг ташхисингиз.

Беморда суицидал хаёллар бор, анамнезда ўз жонига қасд қилиш харакати қайд этилган. Сизнинг тактинкангиз

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |