Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Суд кимёси (узб) Бош сахифа

Суд кимёси (узб)Токсикологик кимё фани нималарни ўрганади:

Захарланиш кайси холатларда асосланиб синфланади:

Ўз-ўзини ўлдириш максадида юзага келадиган захарланиш кандай номланади:

Захарли моддаларни метаболитик ўзгаришлари кандай кимёвий жараён окибатида содир бўлади:

Токсиколог кимёгар эксперт кандай тахлиллар олиб боради:

Суд кимё экспертизасининг асосий хужжатлари кайси:

Токсикологик кимё фанида захарли моддаларнинг гурухлар¬га бўлинишига нима асос килиб олинган:

Захарлар организмга кайси йўллар оркали тушади:

Биологик объект таркибида ок чиннисимон кўринишли модда¬лар бўлса, кайси моддага дастлабки текшириш олиб бориш керак:

Куйида келтирилган алкалоидлардан кайси бири хайвонлар ва инсонларда ташкаридан аникланувчи фармакологик ўзгаришлар беради:

Куйида келтирилган кайси моддалар гурухлари сув буги ёрдамида хайдаб ажратиб олиниши мумкин

“Учувчи” захарларга кирувчи бирикмаларда кандай умумийлик мавжуд:

“Учувчи” захарлар биологик объект таркибидан кандай ажратиб олинади:

Биологик объектни сув буги билан хайдашдан аввал нима учун кислота билан нордонлаштирилади:

Цианид кислотаси ва унинг тузлари билан захарланганда кандай характерли белги мавжуд:

Суд кимё амалиётида цианид кислотасини аниклашда кайси кимёвий реакциялар кўлланилади:

“Учувчи” захарларни ажратиб олишда биринчи дистиллят кандай идишга йигиб олинади:

“Учувчи” захарларни сув буги ёрдамида хайдаб ажратишда объект кайси кислота билан нордонлаштирилади:

Фелинг 1 ва 2 реактиви билан сарик ёки кизил чўкма хосил бўлса, дистиллятда кайси моддалар бўлиши мумкин:

Куйидаги реакциялардан кайсилари формальдегидга хос:

Дистиллят таркибидаги хлороформнинг чинлигини кайси реакция ёрдамида аникланади:

Дистиллятни анилин ва ишкор эритмаси кўшиб киздирилса хлоралгидрат кандай модда хосил бўлади:

Суд кимёси амалиётида хлороформ хлоральгидратдан кандай фаркланади:

Токсикологик кимё амалиётида дистиллятдан цианид кислотаси микдорини чинлигини объектдан кандай аникланади:

Тўртхлорли углеродни хлороформ ва хлоральгидратдан кайси реакциясига асосан фарклаш мумкин:

Хлороформ, хлоралгидрат ва тўрт хлорли углеродларни микдори кайси усул ёрдамида аник¬ланади:

Дихлорэтанни аниклаш максадида дистиллятни ампулага со¬либ натрий ишкори иштирокида киздирилса нима хосил бўлади:

Дихлорэтанни аниклаш учун дистиллятни ампулада Na2CO3билан киздирилса кандай бирикмалар хосил килади:

Метил спиртини биообъект таркибидан ажратиш усулини кўрсатинг:

Метил спиртининг чинлигини дистиллят таркибидан аввал кайси реакция ёрдамида аникланади:

Дистиллятни кислотали мухитда пермонганат калий билан оксид¬ланса, куйидаги кайси бирикмадан фармальдегид хосил бўлади:

Бирламчи спиртларни оксидланиш натижасида хосил бўлади¬ган махсулотларни кўрсатинг:

Суд кимёси амалиётида этил спиртини аниклашда аввал кайси реакция кулланилади:

Суд кимёси амалиётида этил спиртини аниклашда куйидаги реакциялардан кайси бири кўлланилади:

Биологик объектдан ажратиб олинган этил спиртининг микдорини кайси усул билан аниклаш кулай:

Спиртларни газ суюклик хроматографияси билан аникланганда, нима максадда кон ва пешоб ка учхлорсирка кислотаси ва NaNO2 кўшилади:

Спиртларни газ-суюклик хроматографияси усулида сифатини аниклаш нимага асосланган:

Турмушда амил спирти каерда учраши мумкин:

Амил ва изоамил спиртларини дистиллятда аниклаш учун аввал кайси реакция кўлланилади:

Куйидаги моддалардан кайси бири сирка кислотаси билан нок эсенциясини хосил килади:

Дистиллят таркибидан фенолни экстракция килишдан олдин нима сабабдан натрий гидрокарбонати кўшиб ишкорий мухитга келтирилади:

Дистиллят таркибидаги фенол чинлигини аниклашда дастлаб кайси реакция кўлланилади:

Дистиллят таркибидаги сирка кислотасининг чинлигини кайси реакцияси ёрдамида аникланади:

Ўбекистон Согликни саклаш вазирлигининг буйругига асо¬сан "метал сакловчи захарлар" га куйида келтирилган элементларнинг кайси катори¬ тўгри ёзилган:

Биологик объектни хўл усулда минерализациялаш (парчалаш) нима учун керак:

Сулфат ва нитрат кислоталари билан биологик обект пар¬чаланганда кайси элементлар чўкмада бўлиши мумкин:

BaSO4 ва PbSO4 бир биридан кандай усул ёрдамида ажратилади:

Барийни аниклашда уни BaSO4 чўкмасини кайта кристаллаш кайси шароитда ўтказилиш лозим:

Ва+2 катионини текширишда кандай суд-кимёвий ахамиятга эга бўлган микрокристал лоскопик реакцияларини биласиз:

Минерализат таркибида Мп++ион кайси реакция билан аник¬ланади:

Pb+2 катионини кандай сезгир рангли реакциясини биласиз ва уларни хосил килиш шароити кандай:

Минерализат таркибида Mn++ микдорини кайси усул билан аникланади:

Кумуш дитизонатини симоб дитизонат комплексидан фарклаш учун кандай реактив- дан фойдаланилади:

Металл захарларни касрли усул ёрдамида текширишда ку¬муш катиони бошка катионлардан кайси усул билан ажратилади:

Минерализатдан мисни очиш учун кайси реакциялар ишлатилади:

Рухни минерализатдан кандай ўзига хос микрокристалл реакцияларини би¬ласиз:

Минерализатдан мис катионини бошка элементлардан кайси усул билан ва кандай шароитларда ажратилади:

Минерализатдан рухни аниклашда дастлаб кайси реакциядан фойдаланилади:

Рух катионини кайси сифат реакциялари билан текширилади:

Арсенни Зангер – Блек реакцияси билан аниклашда оралик модда H2S таъсири кандай йўкотилади:

Арсен катионини Марш усули билан аниклаш реакцияси нимага асосланган:

Мишьякни аниклашда Марш трубкасининг совутилган кисмида кулранг корамтир дог хосил бўлиши нимани билдиради:

Минерализатдан сурьма катионини аниклашда дастлаб кайси реакция кўлланилади:

Качон "Ме" захарлар тахлилида деструктив минерализация усули ишлатилади:

Симобни деструктат таркибидан кайси усулда чўктириб ажратиб оли¬нади:

Деструктатдан симобни микдори кандай усулда аникланади:

Объектдан ажратиб олинган эритмада кодеинни аниклаш учун кайси реакциядан фойдаланилади:

Куйида келтирилган моддалардан кайсилари кислотали му¬хитда сувли эритмадан хлороформ каватига тўлик ўтади:

Объектдан ажратиб олинган барбитални кайси микрокрис¬таллоскопик реакция ёрдамида аникланади:

Суд кимё амалиётида пахикарпин алкалоидини аниклаш учун кайси реакция характерли:

Суюк алкалоидларни биообъектдан ажратиб олишда асосий усуллардан ташкари яна кайси усулни кўлланилиши мумкин:

Биологик объект таркибидан ажратиб олинган папаверинни аниклаш учун куйидаги реакциялардан кайси бири рангли махсулот хосил килади:

Биообъектдан ажратиб олинган никотинни аниклашда кайси реакция шу моддага хос хисоб¬ланади:

Ажралмадан хининни аниклаш учун кайси реакциядан фойдаланилади:

Кайси алкалоидларни сув пари билан биологик объектдан аж¬ратиб олиш мумкин:

Объектдан ажратиб олинган фенобарбитални аниклаш учун кайси реакциядан фойдаланилади:

Нордонлаштирилган сув ёки спирт ёрдамида кайси моддаларни объект таркибидан ажратиб олиш мумкин:

Объектдан ажратиб олинган морфинни аниклаш учун кайси реакциялардан фойдаланилади:

Барбитуратларни объектдан ажратиб олингандан сўнг кол¬дик ифлос бўлса, уни тозалаш учун кайси усуллардан фой¬даланилади:

Суд кимё тахлилида опий алкалоидларини аниклашда кайси реакциялардан фойдаланилади:

Объектдан ажратиб олинган анабазинни аниклаш учун кайси реактивдан фойдаланиш мумкин:

Объектдан ажратиб олинган аминазинни кайси реакция ёр¬дамида аникланади:

Куйида келтирилган алкалоидлардан кайси бири мурексид хосил килиш реакциясини беради:

Куйида келтирилган алкалоидларнинг кайси бири гиёх (наркотик) хи¬собланади:

Крамаренко усулидан фойдаланилганда алкалоидларни экс¬тракция килиш учун эритма кайси реактив ёрдамида ишкорий мухитга етказилади:

Объект таркибидан ажратиб олинган этаминални чинлигини аниклашда кайси микрокристаллоскопик реакция характерли:

Атропин билан захарланганда кандай характерли аломатлар содир бўлади:

Объектдан ажратиб олинган барбамилни аниклашда кайси микрокристаллос- копик реакция характерли:

Промедолни анилаш учун суд-кимё тахлилида кайси реакция кўлланилади:

Васильева усули буйича объект таркибидан захарли модда¬ларни ажратишда, объект кайси кислота билан нордонлаш¬тирилади ва бунда рН кандай бўлиши лозим:

Объект таркибидан ажратиб олинган кокаинни аниклашда кайси реакция характерли:

Витали- Морен реакцияси ёрдамида кандай токсикологик ахамиятга эга бўлган моддаларга тахлил олиб бориш мум¬кин:

Суд кимё амалиётида морфинни кодеиндан фарклаш учун кандай реакциядан фойдаланилади:

Барбитуратларнинг биологик объект таркибидаги микдорини аниклаш учун кайси усул сезгир хисобланади:

Опий билан захарланганда объектни кандай моддаларга тахлил килинади:

Объектдан ажратиб олинган кофеин чинлигини аниклаш учун кайси реакциядан фойдаланилади:

Стасс-Отто усулида захарли моддаларни ажратиб олишда объект кайси кислота билан нордонлаштирилади ва бунда рН кандай бўлиши керак:

Стрихнинни биологик объект таркибидан аниклаш учун кайси реакциядан фойдаланилади:

Алкалоидлар ва синтетик органик захарли моддалар билан захарланганда уларни ашёвий далиллардан кайси усуллар ёрдамида ажратиш мумкин:

Героин моддаси кандай олинади:

Каннабиноидлар кайси ўсимлик махсулотларида учрайди:

Кучли захарланиш кандай хасталик:

Сурункали захарланиш кандай хасталик:

Кучли захарланиш кандай содир бўлиши мумкин:

Захарли модда нима:

Суицид захарланиш кандай захарланиш турига мансуб:

Криминал захарланиш кандай захарланиш турига киради:

Захарланишнинг патомарфологик диагнози нимани ўрганади:

Биологик объектдан органик захарли суюк алкалоидларни ажратиб олишда кайси усуллар кўлланилади:

Токсикологик кимёда захарли, наркотик ва кучли таъсир этувчи моддаларни дастлабки тек шириш реакциялари кандай максадларда бажарилади:

Нитрит ва нитратларга тегишли дастлабки текширувда фой¬дала ниладиган кандай умумий реакциялар сизга маълум:

Кайси холларда объект минерализациялашдан сўнг минерали¬зат характерли рангга эга бўлади:

Pb2+ катионини аниклаш учун кандай микрокристаллоскопик реакциялар кўлланилади:

Суд-кимё тахлилида кайси катионларни исботлаш учун ма¬лахит-кўкини кўллаш тавсия этилган:

BaSO4 моддасини PbSO4 дан ажратиб олингач чўкмадан кандай аниклаш мумкин:

Mn+2 катионини минерализатдан кандай аникланади:

Ag катионини аниклашда кандай реакцияларни кўллаш мумкин:

Арсенни аниклашда Марш трубкасидан чикаётган AsH3 ни кандай аниклаш мумкин:

Марш трубкасида мишьякни кандай аникланади:

Мишякдан хосил килингапн As2О3 кандай характерли белгилар- га эга:

Мис катионини минерализатда аниклашда кайси усулларни кўллаш мумкин:

Биологик объектлардан “учувчи” захарли моддаларни сув буги ёрдамида хайдалиши кандай содир бўлади:

Куйида келтирилган моддалардан кайси гурухлари объектдан сув буги ёрдамида хайдаб ажратилади:

Дистиллятдан аччик бодом хиди келса куйидаги моддалардан кайсилари бўлиши мумкин:

Биообъектлардан ажратиб олинган формалдегидни кайси реакциялар билан аникланади:

Дистиллятда резорциннинг ишкорий эритмаси кўшиб сув хаммомида киздирилса кайси моддалар билан кизил ранг хосил бўлади:

Метил спиртини кандай аниклаш мумкин:

Этил спиртини дистиллятдан кандай кимёвий ва физик-кимёвий усулларни кўллаб аниклаш мумкин:

Амил спиртини биологик объектдан ажратиб аниклашда кайси реакцияларни кўллаш мумкин:

Хлороформ, хлоралгидрат ва тўртхлорли углеродларни аниклашда кайси реакциялардан фойдаланилади:

Фенолни дистиллятдан аниклаш реакцияларини кўрсатинг:

Куйидаги келтирилган моддалардан кайсилари кислотали мухитда сувли эритмадан хлороформ каватига ўтади:

Пахикарпин кандай реакциялар билан аникланади:

Кайси моддалар объектдан факат ишкорий мухитда экс¬тракция вактида хлороформ каватига ўтади:

Кайси реакциялар никотинни суд кимё амалиётида аниклаш учун кўлланилади:

Биообъектдан ажратилган антипиринни аниклашда кайси ре¬акция кўлланилади:

Биологик объектдан олинган ажралмадан морфинни кандай аникланади:

Куйида келтирилган кайси моддалар наркотиклар рўйхатига киритилган:

Атропинни аниклашда кайси реакциялардан фойдаланилади:

Токсикологик кимё амалиётида кодеинни аниклашда кайси реакцияларни кўллаш мумкин:

Объектдан ажратиб олинган хлороформли эритмада барбиту¬ратлар борлигини кандай реакциялар ёрдамида аникланади:

Ис гази билан захарланганда уни кайси усуллар ёрдамида аникланади:

Захарли моддаларни сулфат кислотаси билан нордонлаштирилган сув ёрдамида (Крамаренко) ажратиб олишда нималар ахамиятга олинган:

Объектдан ажратиб олинган ажралмалардан алкалоидлар микдорини кайси усулларда аниклаш мумкин:

Куйидаги моддалардан кайсилари тажриба хайвонларига сезилар ли фармакологик таъсир этади:

Куйидаги захарли моддалардан кайсиларини кутбли эритувчилар ёрдамида биологик объектдан ажратиш мумкин:

Куйидаги захарли моддалардан кайсилари биологик объектни минерализациялаб сўнг аникланади:

Морфин ва кодеин моддаларни бир-биридан кандай фарклаш мумкин:

Куйидаги моддалардан кайсилари пестицидлар гурухига киради:

Кайси моддалар билан захарланганда пешоб ранги ўзгаради:

Наша таркибидаги кайси бирикмалар бўлса наркотик деб хисоб- лаш мумкин:

Захарли алкалоидлар ва наркотик моддаларни биологик объект- дан кайси усулларда ажратиб олиш мумкин:

Этил спиртини биологик объектдан ажратиб олиш ва тахлилини олиб бориш кетма-кетлигини тўгри жавобини аникланг

Ис газини кон таркибидан аниклаш кетма-кетлигининг тўгри жавобини аникланг.

Суд кимё амалиётида кўргошин катионини аниклашда куйидаги кетма-кетликнинг тўгрисини аникланг.

Касрли усулда барий катионини тахлилини олиб боришнинг кетма-кетлигини аникланг

Органик таркибли захарли моддаларни биологик объектлар таркибидан ажратиб олиш ва тахлилини тўгри кетма-кетлигини аникланг.

Спектрофотометрик усулда биологик объектдан барбитуратларни микдорини аниклашда кайси тартиб кетма-кетлигида тахлили олиб борилади.

Васильева усулида органик захарли моддаларни биологик объектлар- дан кислотали мухитда ажратиб олиш кайси кетма-кетликда тўгри кўрсатилган.

Хинин алкалоидини аниклашда таллейхин реакциясини олиб боришда кандай кетма-кетликда тўгри амалга оширилади.

Цианид кислотасини тахлил килишда кўлланиладиган Берлин лазури хосил бўлиш реакцияси кандай кетма-кетликда бажарилади.

Диализ усулида захарли моддаларни биологик объектдан ажратиб олиш кандай кетма-кетликда тўгри кўрсатилган.

Кислотали, нейтрал ва кучсиз асос хоссали моддаларни ЮКХ “скрининг” тахлили ёрдамида аниклашда биринчи нуктадаги догларни аниклаш кайси таркибда тўгри ёзилган.

Газ хроматографик усулда спиртларни аникланса, хроматограм- мада уларнинг пиклари кандай кетма-кетликда тўгри жойлашади.

Минерализатдан мишякни Зангер-Блек усулида аниклашда борадиган реакция химизми кетма-кетлиги кайси вариантда тўгри ёзилган.

Дистиллятдан цианид кислотасини аниклашда Берлин загорисини хосил килиш реакция химизми кетма-кетлиги кайси вариантда тўгри ёзилган.

“Учувчи” захарларни объектдан ажратиб олишда куйида келтирилган вариантларни кайси бирида тахлил жараёни кетма-кетлиги тўгри баён килинган.

Феноллар билан захарланиш содир бўлса, биологик объектдан аниклашда кайси тартиб тўгри баён этилган.

Кора дори (опий) истеъмол килинганлигини аниклаш кайси кетма-кетликда тўгри кўрсатилган.

Барбитуратлар билан захарланганликни тасдиклаш учун ажралма колдиги кайси тартибда тахлил килинса тўгри бўлади.

Ишкорий ажралма колдигидан алкалоидларни кайси тартибда тахлил килинса тўгри бўлади

Каннабиноидлар кайси тартибда тахлил килиш усулини тўгри ва уни наркотик экан деб хисоблайсиз

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |