Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Ревматология (узб) Бош сахифа

Ревматология (узб)Подаграни даволашда ишлатиладиган асосий базик препаратлар.

Остеоартрозда огриклар ўзига хослигини кўрсатинг.

Геберден тугунларига хос жарохатланишни кўрсатинг.

Рейтер касаллигини клиник белгиларини кўрсатинг.

Рейтер касаллигини эрта даволашда кайси дори воситалари ишлатилади.

ССД да миокард жарохатланишини клиник белгиларини ўзига хослигини кўрсатинг.

РА да метотрексатни бериш схемаси тўгри кўрсатинг.

Анкилозловчи спондилоартрида ойлар мобайнида ичиладиган преператларни кўрсатинг.

РА бўгим ичига ГКС киритишга кўрсатма.

Бехтеров касаллигида кўпрок кузатиладиган белгини кўрсатинг.

СКВ диагнози тўлик кўйишда охирги хал килувчи текшириш кўрсатинг.

СКВ да юрак кайси кавати кўпрок жарохатга тортилади.

СКВ давосинида ишлатилмайдиганини кўрсатинг.

СКВ ни катта белгисига кирмайдиганини кўрсатиннг.

СКВ да буйрак жарохатланганда кандай клиник белгилар кузатилади.

МК етишмовчилигида аускультатив белгини кўрсатинг.

Митрал стенозга хос бўлмаган симптомни кўрсатинг.

Кайси симптом митрал стеноз учун асосий хисобланмайди?

3 табакали клапан етишмовчилигига хос бўлмаган симптомни кўрсатинг.

Кайси аускультатив ёки перкутор симптом уч тавакали клапан етишмовчилигида учрамайди?

Тизимли склеродермиянинг висцерал белгилари бири бўлиб юракнинг шикастланиши куйидаги хисобланади:

“Склеродермик юракнинг”асосий вариантларига киради:

Куйида берилган клиник симптомлардан кайси бири дерматомиозит учун характерли?

Шегрен синдромининг тўгри таърифини беринг:

Шегрен синдроми асосан кимларда ривожланади?

Шегрен синдромининг белгилари – бу:

Шегрен синдромида ксерофтальмиянинг нимадан фарклаш керак?

Ревматик полимиалгиянинг тўгри таърифини беринг:

Ревматик полимиалгия кўпрок кимларда ривожланади?

“Ревматик полимиалгия” атамаси качон пайдо бўлган ва уни нг муаллифи ким?

Васкулит бу –

Остеохондропатиялар бу –

Куйидаги препаратлардан кайси бири эрта ревматоид артритни даволаш учун биринчи катор воситалари хисобланади?

Пеницилламинннинг кўп учрайдиган ножўя таъсири:

Ревматоид артритнинг бошкаларидан кечрок ривожланадиган симптомини топинг:

Узок муддат кечувчи, кайталанувчи, ўк скелетнинг йирик бўгим моноартрити мавжуд беморда думгаза-ёнбош бўгимларининг огриклик сохалари аникланиши нимадан далолат беради?

Бехтерев касаллигининг лаборатор диагностикасида, клиник тахминни тасдиклашда мухим:

Подагра билан касалланган беморда аллопуринолни буюриш куйидагини ўз ичига олади:

Тизимли кизил бўрича (ТКБ) да, полиорган асоратларнинг ривожланиши кайси ёш гурухи учун хос?

Тизимли кизил бўричада кайси симптомокомплекс касаллик прогнозини кўпрок белгилаб беради?

Кайси даврда остеопороз профилактикаси билан шугулланиш самаралирок?

Иценко-Кушинг касаллигида остеопорозга хос синишларнинг “энг севимли” жойи каер?

Митрал клапан етишмовчилигида аускультацияда аникланади:

Митрал стенозда консерватив терапия ўз ичига куйидагиларни олади:

Куйидаги тасдиклардан кайси бири аортал етишмовчиликдги физикал белгиларни яхширок характерлайди:

Огир аортал стенознинг физикал белгиларидан бири:

Идиопатик гипертрофик субаортал стеноз учун характерли бўлган аускуьтатив феноменни кўрсатинг:

Псориатик артрит – бу

Ксеростомия атамаси нимани англатади?

Кайси касалликда ксерофтальмия билан бир каторда ксеростомия кузатилади?

Рейно феномени бу –

Тизимли склеродермияни даволаш стандартларига кирмайди?

Патергия нима?

Гипопион нима?

Бехчет касаллиги туфайли ўлимнинг асосий сабаблари:

Бехчет касаллигининг терига оид белгиларининг кандай турлари мавжуд:

Тизимли склеродермиянинг кичик мезонларини аникланг:

Тизимли склеродермия кимларда ривожланади?

Бўгимлар харакати чекланиши (БХЧ) билан кечувчи диабетик панжа синдромининг клиник белгиларини кўрсатинг:

Диабетик остеолиз нима?

Акромегалия билан касалланган беморнинг панжаси рентгенограммасидаги характерли ўзгаришларни санаб беринг:

Глюкокортикоидлар ошиб кетиши билан боглик ревматик синдромларни келтиринг:

Гемартроз нима?

Телеангиоэктазиялар нима?

Гемофилия билан касалланган беморларда ревматик белгилар кандай кўринишга бўлади?

Антифосфолипид антитело нима?

Специфик иммун жавобнинг ривожланишига таъсир этувчи асосий омиллар нима?

Крепитация нима?

“Огрик равоги” симптомининг ахамияти нимада?

Неча фоиз холда антифосфолипид антигени АФЛ кайталанувчи тромбозлар ва одатий хомиладорлик тушишига сабаби бўлиши мумкин?

Ўткир ревматик иситманинг синонимларидан бири:

Ўткир ревматик иситманинг иккиламчи профилактикаси учун Бициллин-5 кайси дозада кўлланилади?

Ўткир ревматик иситманинг иккиламчи профилактикаси учун Экстенциллин кайси дозада кўлланилади?

Ўткир ревматик иситманинг кечиш вариантларидан бирини кўрсатинг:

Кайталама ревматик иситманинг кечиш вариантларидан бирини кўрсатинг:

Аортал клапан етишмовчилиги учун характерли:

Аортал клапан етишмовчилиги учун характерли:

Митрал стенозда ривожланувчи асоратларни кўрсатинг:

Куйидагилардан кайси бири митрал тешик стеноизини жаррохлик йўли билан даволашга кўрсатма бўлмайди?

ЭКГ даги “Митрал” Р тишча куйидагилардан кайси бирида бўлмаслиги мумкин?

Митрал тешик стенозида систолик шовкин куйидагидан далолат беради:

Митрал клапан етишмовчилигини жаррохлик йўли билан даволашга куйидагилардан кайси бири кўрсатма бўла олмайди?

Аортал клапан етишмовчилигидаги диастолик шовкин яхширок эштилади:

Куйидагиларнинг кайси бири аорта огзи стенозидаги характерли шовкин белгиларига тааллукли эмас?

Курсатилган белгилардан кайси бири подагра учун хос

Курсатилган клиник белгилардан кайси бири тизимли склеродермияда кузатилади.

Ревматоидли артрит специфик симптомларини курсатинг.

РА ни клиник патологик вариантларини курсатинг.

Реактив артритни кузгатувчисини аникланг.

Бактериал артритни келтириб чикарадиган бактериялар канака йул билан бугимлар синовиал пардасига утади..

ССД да терида кандай зарарланиш кузатилади.

ССД да беморлар хаёт сифати нима билан аникланади.

Куйидаги кайси клиник симптомлар ССД да учрайди.

10. ССД да терида кандай зарарланиш кузатилади.

СКВ да терида кузатиладиган типик белгиларни курсатинг.

СКВ да характерли лаборатор узгаришлар.

СКВ ни 3 даража активлигини куйидаги кайси белгилар курсатади.

СКВ ни 1 даража активлигини куйидаги кайси белгилар курсатади.

CREST синдроми компонентларига нималар киради.

Куйида келтирилган белгилардан кайси бири ССД да учрамайди.

Ревматоидли артритга характерли булмаган симптомларини курсатинг.

РА ни клиник патологик вариантларига кирмайди.

Бирламчи Шегрен синдроми типик эрта белгиларини аникланг.

Шегрен синдроми кузатилган беморларда куз куруклиги объектив диагностикасида кайси усул кулланилади.

Аутоантителолар аникланган кон бирламчи Шегрен синдроми типик лаборатор белгилари

Ревматик полимиалгия диагностик критерийсини курсатинг.

Синовиал суюклик таркибида кандай узгаришлар булади.

Ревматик полимиалгияни даволашда асосий даволаш режмидаги дорилардан ташкари яна кандай чора тадбирлар киради.

Васкулитларда кузатиладиган кайси 2 та жараён клиник белгилар ривожланишига олиб келади.

Подагра учун кайси курсатилган белгилар тегишли.

Гиперурекемия асосида кандай патогенетик механизмлар ётади.

Остеоартрозни рентгенологик белгилари.

Бехтеров касаллиги критерийларини аникланг

Бехтеров касаллигини кретерияларини сананг?

Васкулитнинг 2 та характерли ангиографик белгисини курсатинг.

Сакроилетнинг 3 та рентгенологик боскичини айтинг.

Бехткров касаллигида кулланиладиган ностероид яллигланишга карши гурух препаратларидан 3 тасини айтинг.

Рейтер касаллигига таллукли триада белгини курсатинг

Рейтер касаллигига таллукли 4 та белгини курсатинг

Рейтер касаллигининг 4 та критерийсининг айтинг.

Остеоартрознинг 4 та белгисини курсатинг.

Остеоартрознинг 4 та белгисини курсатинг.

Остеоартрознинг 4 та рентгенологик белгисини курсатинг.

Аллопуринолнинг 2 та механизмини айтинг.

ОРЛ нинг иккита фазасини айтинг.

Дерматомиозитнинг диагностик критерийларини курсатинг.

Бехтеров касаллигини 3 та рентген белгисини айтинг.

Подагранинг 4 та белгисини айтинг.

Подагрик артропатиянинг 3 та рентген белгисини курсатинг.

Бехтеров касаллигида функционал етишмовчиликнинг 3 та боскичи.

Реактив артритнинг кечиши буйича 2 хил шакли.

Сиз беморда Ласег синамасини (ётган холда букилмаган оёкни кўтариш ва бир вактда энгакни кўкракка теккизиш ёки оёк панжасини пассив букиш) ўтказиш пайтида белида огрикни аникладингиз. Бу нимадан далолат беради?

Шифокор кабулига 8 ёшли ўгил бола онаси билан келди. Шикояти харакатда ва тинч холатда иккала тизза бўгимларида огрик. Огрик бир ярим хафта аввал пайдо бўлган, 5 кун давомида кечга якин тана харорати 37.6 С гача кўтарилган. 1 ой аввал дала ховлисида велосипеддан йикилган. Объектив: бўгим устидаги тери пайпасланганда, иссик, деформация кўринади, бўгимлар шишган. Актив ва пассив харакатлар огрикли. Биринчи навбатдаги диагностик текширувни танланг:

45 ёшли эркак уйига шифокорни чакирди. Чакирик сабаби: ўнг оёк панжасида кучли огрик. Маълум бўлишича у, дўстининг тугилган кунида бўлган, у ерда кўп микдорда шашлик ва кизил вино бўлган. Огрик тўсатдан, эрталабки соат 6 ларда бошланган, ва асосан ўнг оёк панжасининг I-II оёк кафт фалангалари бўгимларида жойлашган. Бош бармок устидаги тери кескин гиперемиялашган. Ушлаб кўрилганда иссик, шиши кўшни юмшок тўкималарга таркалади, пальпацияда кескин огрикли, харакат ва юришнинг иложи йўк. Холсизлик безовта килади, тана харорати – 37.6 С, бош огриги. Бундай холат илк маротаба бўлиши. Сиз подагрик хуружни тахмин киляпсиз. Сизнинг диагностик тактикангиз:

28 ёш аёлда кўл панжасининг майда бўгимларида харакат чекланиши билан кечувчи огриклар кузатилмокда. Ревматоид артрит ва тизимли кизил бўрича билан киёсий ташхислаш ўтказилганда, кайси кўрсаткич ташхис учун хал килувчи бўлади?

36 ёшли эркак чап тизза бўгимидаги кескин огрикларга, бўгим тери кизаришига, шишишига, харакатнинг чекланишига шикоят килади. Сўров вактида маълум бўлишича, 1 ой аввал таниш урологда “уретрит” бўйича даволаниш олган. Сизнинг тавсиянгиз:

48 ёшли бемор аёл, тана тузилиши нормостеник, шикоятлари – уйку ёмонлиги, умумий холсизлик, уйкучанлик, таъсирчанлик, бутун тана бўйлаб анальгетиклардан кейин хам тўхтамайдиган “учувчи огриклар”. Кўрикда: холати коникарли. Тери копламлари тоза, одатий рангда, ички аъзоларда патологик белгилар аникланмайди. Бўгимлар харакати сакланган, огриксиз. Огрикли сохалар: турли интенсивликда трапециясимон мушак валиги усти пайпасланганда, умуртканинг пастки бўйин кисми, умуртканинг пастки бел кисми, кўкрак мушаклари, айникса иккинчи ковурга оралигида, думба устидан, тизза бўгимларининг медиал ёг ёстикчаларида. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Остеоартрозда суяк ва тогай тукимасида патоморфологик узгаришларни кетма- кетлигини сананг. 1. Тогай рангини узгириши 2. Остеофитлар хосил булиши 3. Бугим капсуласи ва богламлар фиброзга учраши. 4. Тогай каватланиши 5. Махаллий юмшаган зонани хосил булиши.

Остеоартрозда суяк ва тогай тукимасида патоморфологик узгаришларни кетма- кетлигини сананг. 1. Тогай рангини узгириши 2. Остеофитлар хосил булиши 3. Бугим капсуласи ва богламлар фиброзга учраши. 4. Тогай каватланиши 5. Махаллий юмшаган зонани хосил булиши.

Вакулитларни даволашда умумий нуктаи назардан даволаш кетма-кетлиги. 1. Васкулитни ривожланиш экзоген сабабини аниклаш ва инкор этиш (дори моддаларини кабул килишни тухтатиш.) 2. Васкулит ривожланишига олиб келган асосий касалликни даволаш. 3. Касаллик огирлик даражасига кура НПВС ва/ёки иммуносупрессив терапияни утказиш 4. Майда томирлар васкулитини даволаш, терини чегараланган узгариши, одатда кам ифодаланган системли васкулитда йирик ва урта калибрли артериялар жараёнга тортилиши.

Ревматик полимиалгияда карахтлик ва огрик синдроми кечиш кетма кетлигини аникланг. 1. Карахтлик ва огрик чукур булиши, секин аста ошиб симметрик характерда булиши. 2. Касаллик бошида елка чигали зарарланади. Бемор энг куп огрик кузатиладиган сохани курсатади. 3. Кучли огрик синдроми бемор харакатини чеклаб куяди, карахтлик кескин ифодаланган булади. 4. Беморлар карахтлик ва огрик сабабли мускуллар кучсизлигига шикоят килади.

Ревматоидли артритда буладиган рентгенологик узгаришлар кетма кетлигини курсатинг. 1.Бугим атрофи остеопорози ва куп сонли эрозиялар. 2. Бугим атрофи остеопорози ва бугим ёриклари торайиши. 3. Бугим атрофи остеопорози 4. Бугим атрофи остеопорози ва анкилоз.

СКБда даволаш учун ишлатиладиган дори воситаларини харфларда ва ракамларда мос равишда кўрсатинг. 1. аминохинон воситалар. A. Индометацин. 2. глюкокортикоидлар. B. Плазмофорез. 3. цитостатиклар. C. Хлорихин. 4. ностероид яллигланишга карши воситалар. D. Преднизалон. 5. конни интракорпорал тозалаш. E. Циклофосфамид.

Системали склеродермияни даволашдаги йўналишларни харфларда ва ракамларда мос равишда кўрсатинг. 1. кон томир асоратларни даволаш ва олдини олиш А.Пеницилламин. 2. фиброзланиш жараёнини камайтириш. В. АПФ инг. ,кардиометаболиклар. 3. иммуняллигланиш жараёнига таъсир килиш. C. Нифедипин. 4. ички аъзоларни даволаш ва олдини олиш. D. Пренизалон.

Ревматоидли артритни даволашда ишлатиладиган дори воситалари. A. Сульфаниламидлар. 1. Нимецил. B. Ностероид яллигланишга карши воситалар. 2. Сульфосомозин. C. Глюкокортикоидлар. 3. Триамцинолон. D. Витаминлар. 4. Фолевая кислота. E. Цитосттиклар. 5. Циклофосфан.

Куйида кўрсатилаган артритларда кандай текширув усулларни ўтказилади. A. Уретрадан олинадиган мазокда хламидиялар борлигини текшириш. 1. подаграли артрит. B. Конда сийдик кислотасинианиклаш. 2. септик артрит. C. Ахлатни бактериологик текшириш. 3. рейтер касаллиги. D. Конни бактериологик текшириш. 4. реактив артрит.

Бир - бирига мосини топинг. 1. подагра. A. Эрталабки карахтлик ульнар девиация. 2. остеоартроз. B. Фетосенсибиляция, люпоидли капалол. 3. ревматоиднкй артрит. C. Геберден тугунчалари, харакатнинг бошланишдаги огриклар. 4. СКБ. D. Тофуслар, гиперурекимия, биринчи бош бармок бўгимининг артрити.

Бир -бирига мосини топинг. 1. подагра. A. “Суставные мыши“ 2. остеоартроз. B. 2 ва ундан ортик периферик бўгимларнинг эрозив бўлмаган артрити. 3. ревматоиднкй артрит. C. Кафт бармокларининг “оккуш бўйни” кўринишида зарарланиши. 4. СКБ. D. “пробойник” симптоми.

Кон томирларни зарарланишига пура васкулитлар таснифини аникланг (морфалогик тасниф). 1. йирик. A. Такаясу артрити 2. ўртача. B. Тугунчали периартрити. 3. майда. C. Вегенер гранулёматози.

Васкулитларнинг клиник таснифига кўра бир -бирига осини топинг. 1. системали некротик васкулитлар. A. Чердж - Страусс васкулити. 2. гиперэргик васкулитлар. B. Шенлейн - Геноха пурпураси. 3. гигант хужайрали артериит. C. Такаясу касаллиги. 4. бошка синдромлар D. Шиллик - тери - безли синдром (Кавасаки касаллиги)

Ревмадоид артритни даволашда ишлатиладиган дори воситалари. A. Базис дори воситалари. 1. нимесулид. B. Ностероид яллигланишга карши воситалар. 2. сульфосолозин. C. Глюкокартикоидлар. 3. триомицинолон. D. Витаминлар. 4. фоливая кислота. E. Цитостатиклар. 5. циклофосфан.

Клиник белгиларнинг бир - бирига мосини топинг. 1. подагра. A. Эрталабки карахтлик ульнар девиация. 2. остеоартроз. B. Фетосенсибиляция, люпоидли капалол. 3. ревматоидли артрит. C. Геберден тугунчалари, харакатнинг бошланишдаги огриклар. 4. СКБ D. Тофуслар, гиперурекимия, биринчи бош бармок бўгимининг артрити.

Митрал тешик стенозини эхокардиография кўрсаткичларига кўра мосини топинг. A. Кам даражадаги стеноз. 1. 4-3 см2 B. Уртача даражадаги теноз. 2. 2,9 - 2 см2 C. Яккол даражадаги стеноз. 3. 1,9 - 1,1 см2 D. Критик даражадаги стеноз. 4. 1 см2 кам

Чап бўлмачадаги регургитацияси окимига кўра митрал клапан етишмовчилигининг 4 та даражасини айтинг. A. I боскич, незначительная. 1). 9 ммдан кўп. B. II боскич, кам. 2). 4 - 6 мм. C. III боскич, ўртача. 3). 6 - 9 мм. D. IV боскич, яккол. 4). 4 ммгача.

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |