Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Пульмонология (узб) Бош сахифа

Пульмонология (узб)Визикуляр нафас эшитилади:

Ўпка эмфиземасида куйидаги нафас эшитилади:

Крепитация куйидагилар учун характерли:

Крупоз пневмониянинг авж олган даврида кайси перкутор товуш аникланади:

Бронхиал нафас эшитилади:

Амфорик нафас эшитилади:

Овоз дириллаши сусаяди:

Бронхиал астмада конда куйидаги узгаришлар кузатилади:

Саркоидозда Лефгрен синдроми куйидаги куринишда булади:

Куйидагилардан кайси бирида шиллик-конли балгам аникланади;

Нафас хажми бу:

Нафас олишнинг резерв хажми бу:

Нафас чикаришнинг резерв хажми бу:

Ўпканинг колдик хажми бу:

Плевра бушлигидаги кам суюкликни аниклашни энг самарали усули:

Нисбатан йирик бронхлар шиллик кавати зараланган сурункали бронхитнинг энг асосий симптомли:

Сурункали бронхитда курук йўталга сабаб:

Бронхиал обструкция куйидагилар ёрдамида аникланади:

Сурункали обструктив бронхитда бронхоспазмни бартараф этишда ишлатиладиган дори воситалари кандай танланади:

Дори воситаларнинг оптимал дозасини кабул килишни таъминловчи бронхолитикларни амбулатор шароитда кабул килишнинг энг кулай усули:

Холинолитикларнинг орасида бронхиал дарахт рецепторларига таъсир кўрсатувчи, бронхоспазмни энг самарали бартараф этувчи ва энг кам ножуя таъсирли дори восита:

Узок таъсир кўрсатувчи пуринлар гурухига тегишли бронхолитиклар ( метилксантинлар):

Бронхиал астма касаллигида кабул килинадиганаоссий дори воситалари, биттасидан ташкари:

Бронхиал астма хуружидан астматик холат I даврининг фарк килувчи аник белгиси:

Касалхонадан ташкари пневмония кузгатувчиси куп холларда:

Касалхона ичи пневмония кузгатувчиси куп холларда:

Кекса ёшдаги беморларда касалхона ичи пневмония кузгатувчиси куп холларда:

Сурункали алкоголизм билан хасталанган кишиларда куп учрайдиган пневмониянинг кузгатувчиси:

Ортирилган иммун танкислик синдроми бор кишиларда учрайдиган пневмония кузгатувчиси:

Грипп эпидемияси даврида куп учрайдиган пневмония кузгатувчиси:

Пневмококкли пневмония тахмин килинган холларда тавсия этилади:

Микоплазмали пневмония тахмин килинган холларда:

Стафилококкли пневмония куп учрайди:

Хомиладор аёлларда пневмонияни даволашда ишлатилмайди: 1. пенициллин; 2. цефалоридин; 3. ампициллин; 4. тетрациклин;

Ўткир абсцесс пойдо бўлишида куйидаги омиллар асосий роль уйнайди: 1. бронх дренажининг бузилиши; 2. цирингли ва анаэроб инфекциялар; 3. ўпкага карши антителоларнинг пайдо бўлиши; 4. стафилококк ва стрептококк.

Ўткир ўпка абсцессининг асосий ва энг натижали даволаш усули: 1. антисептик ва антибиотик дори воситалри билан санацион бронхоскопия килиш; 2. кўкрак кафаси ёки трахея оркали цирингга катетер куйиш; 3. йирингни трансторакал пункция килиш ва йиринг бушлигини ювиш, хамда унга дори воситаларни юбориш; 4. антибиотикларни вена ичига юбориш.

Бронхоэктатик касалик асоратлари: 1. ўпка-юрак етишмовчилиги; 2. кон туфлаш ва ўпкадан кон кетиши; 3. ички орган амилоидози; 4. метастатик абсцесслар ва сепсис.

Марказий ўпка ракининг энг оддий ва етарли ахборотли барвакт диагностика усули: 1. кўкрак кафаси флюорографияси; 2. бронхоскопия; 3. кўкрак кафаси рентгеноскопия; 4. балгамни цитологик текшириш.

Узок вакт давомида курук йўтал ва кон туфлашда биринчи бўлиб тахмин килинади: 1. пневмокониоз; 2. каверноз ўпка сили; 3. бронхоэктатик касаллик; 4. бронх раки.

Саркоидознинг клиник кечиши: 1.симптомсиз; 2. кам симптомли; 3. йўтал, хансираш ва интоксикация симптомлари билан; 4. тез-тез рецидив билан.

Клиник-рентгенологик шакли ва даврига боглик холда саркаидозни аниклашда у ёки бу текшириш усуллари кулланилади: 1. периферик лимфа тугунлари, тери, сулак безлари и бошка аъзолар биопсияси; 2.медиастиноскопия и медиастинотомия; 3. кўкрак кафаси лимфа тугунлари, ўпка тукимаси ва бронх шиллик кавати трансбронхиал биопсияси; 4. ўпканинг очик биопсияси.

Плеврит этиологияси аниклашда купрок ёрдам беради: 1. плеврал экссудатни текшириш; 2. гематологик кўрсатгичларни текшиниш; 3. плевра биопсияси; 4. кўкрак кафаси аъзолари рентгенологик текшируви.

Сил плеврити аникланади: 1. сил микобактериясининг плеврал экссудатда ва балгамда аникланиши; 2. сил гранулемасининг плевра биоптатида аникланиши; 3. ўпка сили, бронх сили ва кўкрак кафаси лимфа тугунлари сили белгиларининг аникланиши; 4. сил беморлари билан алокада бўлганлиги.

Курук плевритда кузатилади: 1. кўкрак кафасидаги огрик; 2. курук йўтал; 3. терлаш; 4. субфебрил харорат.

Сурункали бронхит хавфли омиллари: 1. чекиш. 2. атмосфера поллютантлари. 3. инфекцион агент. 4. генетик омиллар. 5. нос чекиш.

Сурункали обструктив бронхитнинг кузиш даврига камхарактерли симптом: 1. йўтал балгам ажралиши билан. 2. хансираш. 3. тана харорати кутарилиши. 4. кон туфлаш. 5. кўкрак кафасидаги огрик.

Бронхиал астма ривожланишига таъсир кўрсатувчи омиллар: 1. бытовые и промышленные поллютанты. 2. инфекция. 3. физик узурикиш. 4. аспирин ва бошка ностероид яллигланишга карши дори воситалари. 5. нутритив холат бузилишлари.

Атопик бронхиал астмада куйидаги клиник белгилар кузатилади: 1. вазомотор ринит. 2. крапивница. 3. квинке шиши. 4.тана хароратининг кутарилиши. 5. бугимлардаги огрик.

Диагноcтик режали фибробронхоскопияга кўрсатма: 1. ўпканинг йирингли касалликлари; 2. астматик холат; 3.ўпканинг марказий ва периферик усмалари; 4.трахея стенози; 5. ўпкадан профуз кон кетиши.

Бронхоскопияга абсолют карама-карши кўрсатма: 1.крупоз пневмония; 2.бронхоген рак, узок метастазлар билан; 3. бронхда йот жисм; 4. инсульт.

Балгамда бадбуй, йирингли хид куйидаги холларда кузатилади: 1. ўпка гангренасида; 2.бронхоэктазларда; 3. ўпка абсцессида; 4.крупоз пневмонияда; 5.ўпка ракида.

Балгамда эластик толалар куйидаги холлалда аникланади: 1. ўпка абсцессида; 2. ўпка ракининг емирилиш даврида; 3. ўпка силида; 4.сурункали бронхитда; 5.крупоз пневмонияда.

Узок таъсир кўрсатувчи бронхолитикларга тегишли: 1.сальметерол; 2.формотерол; 3.савентол; 4.астмопент.

Ирсий мойилликга эга касалликлар: 1. ўпка протеинози; 2. сил; 3. бронхиал астма; 4. пневмония.

Ўткир бронхитда умумий антибактериал терапияга кўрсатмалар: 1. касалликнинг огир клиник кечеши; 2. йирингли балгамнинг пайдо бўлиши; 3. тана хароратининг кутарилиши; 4. хансираш.

Ёшларда (30-35 ёшларда) сурункали бронхитнинг энг асосий сабаби: 1. вирусли-бактериал инфекциянинг кайталаниши; 2. воздействие промышленных газов и аэрозолей ишлаб чикаришда захарли газларнинг таъсири; 3. чекиш; 4. нафас йуллари мукоцилиар аппаратининг тугма функционал етишмовчилиги.

Сурункали нообструктив бронхитда касалликнинг клиник куринишида биринчи уринда турадиган белгилар: 1.бронхоспазм; 2. бронхиал дискинезия ва кичик бронхлар девори экспиратор коллапси; 3. яллигланиш жараёни; 4. бронх шиллик кавати яллигланиши ва мукоцилиар транспорт бузилишлари.

Балгамни гидратация ва шу билан унинг чикишини куйидагилар яхшилайди: 1. куп суюклик ичиш; 2. мукалтин кабул килиш; 3. содали эритмалар билан ингаляция килиш; 4. антибиотик тавсия килиш;

Пневмонияда жарохатланади: 1. ўпка интерстицияси; 2. нафас бронхиолалар; 3. альвеолалар; 4. йирик бронхлар.

Пневмонияни даволашда антибиотикларни танлаш учун биринчи уринда куйидагиларга эътибор бериш лозим: 1. касалликнинг давомийлиги; 2. антибиотикларни индивидуал кабул кила олмаслик; 3. ёндош касалликлар; 4. пневмонияни келтириб чикарувчи кузгатувчи табиатиги караб;

Уйда этиологияси ноаник бўлган экссудатив плеврит ташхисланди. Бемор умумий ахволи коникарли. Сизнинг тактикангиз:

Сурункали обструктив бронхитда кортикостероидлар билан даволашга кўрсатма: 1. касалликнинг огир клиник кечиши; 2. бронхолитик дори воситалар билан даволаш самарасизлиги; 3. бронхолитикларни кабул кила олмаслик; 4. хансираш кучайиши.

Куйидагилар балгам гидратацияси ва унинг йўтал билан чикишини яхшилаши мумкин: 1. куп суюклик кабул килиш; 2. мукалтин ичиш; 3. содали эритмаларни ингаляция килиш; 4. антибиотиклар тавсия килиш.

Сульфид богларини бузиш билан балгамни эритувчи дори воситаларига куйидагилар киради: 1. трипсин, химопсин; 2. метилксантинлар; 3. бромгексин ( бисольван), амброксол ( лазолван); 4. ацетилцистеин ( мукосольвин и др.), мукодин.

Сурункали бронхитда куйидагилар килинади: 1. беморларнинг диспансер назорати, оддий ва йирингли бронхитни факат кузиш даврида даволаш; 2. беморларнинг диспансер назорати, факат обструктив бронхитда тухтовсиз даволаш; 3. касалликнинг хама шаклларида беморларнинг диспансер назорати, факат обструктив бронхитда тухтовсиз даволаш; 4. беморлани назорат килиш ва касалликни шакли ва фазасидан катъий назар тухтовсиз даволаш.

Бронхиал астмани даволашнинг асоси: 1. аллерген элиминацияси; 2. гипосенсибилизация; 3. инфекцион касалликларни олдини олиш ва даволаш; 4. дори воситаларини ишлатилиши.

Бронхиал астмани даволашда ишлатиладиган дори воситаларига куйидагилар киради, биттасидан ташкари:

Бронхиал астма хуружидан астматик холат I даврининг фарк килувчи аник белгиси:

Астматик холатнинг I давридан II давлига утишидан далолат берувчи аник белги:

Астматик холатнинг ривожланиши туфайли II даврнинг бошланишида куйидагилар килинади: 1. перорал ва вена ичига юбориладиган глюкокортикоидлар дозасини ошириш; 2. инфузион терапия, натрий гидрокарбонат юбориш; 3. бронхоскопию ва бронхиоальвеолярный лаваж; 4. бета-2-агонистлар дозасини ошириш.

Пневмония ташхиси куйидагиларга асосланади: 1. касалликнинг клиник симптомлари; 2. физикал текшириш натижалари; 3. ўпканинг ренгенологик текширув натижалари; 4. лаборатор анализ натижалари.

Пневмонияда куйидаги дори воситалар ишлатилади: 1. этиотроп; 2. балгам кучирувчи; 3. бронхоспазмолитиклар; 4. иммуномодуляторлар.

Пневмонияни даволашда антибиотикларни танлаш учун биринчи уринда куйидагиларга эътибор бериш лозим: 1. касалликнинг давомийлиги; 2. антибиотикларни индивидуал кабул кила олмаслик; 3. ёндош касалликлар; 4. пневмонияни келтириб чикарувчи кузгатувчи табиатиги караб;

Пневмонияда комбинациялашган антибактериал терапия ўтказишга кўрсатма: 1. пневмониянинг огир кечиши, шунингдек касаллик кузгатувчиси хакида етарли ахборот булмаганда; 2. аралаш характерли инфекция; 3. антибактериал терапияни таъсирини кучайтириш зарур бўлганда ; 4. касаллик кузгатувчиси хакида етарли ахборот булмаганда, грам-манфий бактериялар мавжудлиги хакида тахминий маълумотлар бўлганда.

Икки томонлама стафилакокли куп учокли ўпка тукимаси деструкция мавжуд пневмонияда антибиотикларни патогенетик терапия билан тулдирилади, биттасидан ташкари:

Пневмонияда антибиотиклар билан даволаш тухтатилади:

40 ёшдан утган эркакларда ўпка тукимасидаги симптомсиз кечувчи соя, шифокор биринчи уринда инкор килиши керак:

Ўпканинг марказий ракининг барвакт клиник белгилари:

Узок вакт давомида курук йўтал ва кон туфлашда биринчи бўлиб тахмин килинади: 1. пневмокониоз; 2. каверноз ўпка сили; 3. бронхоэктатик касаллик; 4. бронх раки.

Клиник-рентгенологик шакли ва даврига боглик холда саркаидозни аниклашда у ёки бу текшириш усуллари кулланилади: 1. периферик лимфа тугунлари, тери, сулак безлари и бошка аъзолар биопсияси; 2.медиастиноскопия и медиастинотомия; 3. кўкрак кафаси лимфа тугунлари, ўпка тукимаси ва бронх шиллик кавати трансбронхиал биопсияси; 4. ўпканинг очик биопсияси.

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |