Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Онкохирургия (узб) Бош сахифа

Онкохирургия (узб)Эндометрий ракида нима гормонотерапияга кўрсатма хисобланади?

Эндометрий ракини ташхислашда кайси усул ишончли хисобланади?

Эндометрий раки кандай метастазланади?

Бачадон танаси карциномаси. УТТ текшируви ўтказилганда парааортал ва чов лимфатугунлари катталашганлиги аникланди. ТНМ таснифи бўйича кайси даражада?

Бачадон танаси ракида бўлиши мумкин бўлган асоратларни кўрсатинг?

Тухумдон раки аёллар онкологик касалланиш структурасида нечанчи ўринда туради?

Тухумдон раки кўпрок кайси ёшда учрайди?

Тухумдон раки учун нима хавф омили хисобланади?

Тухумдон раки учун махсус маркёрни белгиланг.

Тухумдон ракини кўпрок качон ташхисланади?

Тухумдон раки учун характерли, кайси биридан ташкари.

Тухумдон раки белгиларига характерли эмас?

Тухумдон ракини таркалиш йўлларини кўрсатинг.

Тухумдон ракида кандай асоратлар кузатилиши мумкин?

Тухумдон ракини нима билан дифференцияланади?

“Ноходжкин лимфома” синонимини кўрсатинг.

Лимфомалар верификацияси учун якуний диагностик усулни танланг.

Ноходжкин лимфомаларини бирламчи экстранодал шикастлайдиган органларини кўрсатинг.

Ноходжкин лимфомасини IV стадиясида кайси даволаш усули асосий хисобланади?

Ноходжкин лимфомасини IV стадиясида кайси даволаш усули асосий хисобланади?

Лимфомаларни даволашда хирургик усул кулланилиши?

Ноходжкин лимфомалари келиб чикишидан кўпрок каси турлари учрайди?

Ходжкин лимомасида кайси тизим кўпрок зарарланади?

Ходжкин лимфомаси эрта рецдиви — касалик ёши, прогаммали даволашдан кейинги кечиши.:

Ходжкин лимфомасида суяк кўмиги специфик зарарланганда кандай нима бажарилади?

Пейти буйича радикал мастэктомия жаррохлик операциясида нима олиб ташланмайди?

Бемор 36 ёш ўнг сут бези юкори-ташки квадранти раки Т1NоМо ташхиси билан беморга ўнг сут бези радикал резекция амалиёти бажарилди.Кейинги давони танланг.

Сут бези раки нимадан ривожланади?

Сут бези саратони кандай метастаз беради?

Бемор 65 ёш сут бези саратони ТзN1Мo, эстероген рецепторлари ижобий. Беморга бирнчи план гармонотерапия максадида нима тавсия килса булади?

Тухумдонлар фаолиятини тухтатиш учун нима кулланилади?

Аёллар хавфли ўсмалари ичида бачадон буйни саратони касалланиш структурасида кайси ўринда туради.?

Хозирги вактда бачадон бўйни раки этиопатогенезида нима асосий роль ўйнайди?

Бачадон бўйни раки кўпрок кайси ёшда учрайди?

Бачадон бўйни ракида кўпрок кайси гистологик формаси учрайди?

Радикал сут бези резекцияси кайси боскичда бажарилади?

Сут бези ракида гармонотерапияга кўрсатма

Сут бези ракини ташхислаш учун кайси усул ишончили хисобланади?

Сут бези раки инфильтратив-шишли формасида кайси даволаш усули кўлланилади?

35 ёшли беморда 8 хафталик хомиладорлик вактида ўнг сут безида ареола тагида зичлашиш, сўргичдан конли ажралма ажралиши, ўнг кўлтик ости лимфа тугунлари катталашганлиги аникланди. Бундай вактда беморга нима тавсия киласиз?

Жигарнинг бирламчи ракида кайси ўсма маркёрлари кўрсаткичлари юкори бўлади?

Колоректал ракда жигардаги метастазларни аниклашда кайси ўсма маркёрлари кўрсаткичи юкори бўлади?

Жигардаги ўсмаларни морфологик верификациясида кайси усулни кўллаш уринли?

Жигарни солитар ўсма билан зарарланишида кайси операцияй кўлами кўпрок ўринли?

Жигар ўнг бўлаги ўсмаларида даврвоза венаси ўнг тармоги эмболизацияси натижасида (1 жавоб)

Жигар ўнг бўлаги ўсмаларида жигар артерияси ўнг тармоги эмболизация натижасида (1 жавоб)

Яхши сифатли ўсмаларнинг хусусиятларига киради:

Кайси касаллик албатта ёмон сифатли ўсмани келтириб чикаради?

Замонавий дунё карашларда саратон деганда нима тушунилади?

Ўсмага карши иммунитет, тўкималар морфологик реакцияси, дифференциялашиши, апоптоз, хужайралар цикли регуляцияси бузилишига олиб келувчи кўп зинали мутациялар йигилиш ва бошка генетик ўзгаришлар процесслари кандай аталади?

Ўсманинг жадал прогрессивланишида асосий двигатели бўлиб нима олдинга чикади?

Ўсма хужайраларида мавжуд маълум механизмларга дори воситаларини таъсири кандай аталади?

Махаллий ва систематик таъсирга эга хар хил даво усулларини кўлланиши кандай аталади?

Солид ўсмаларнинг латент даврида ўртача ривожланиш давомийлиги канча?

Кўпчилик саратон касалликларида метастаз биринчси этапда кайси аъзони зарарлайди.

Ёмон сифатли ўсмаларда асосий узок метастазларга кирмайди?

Гормонал паранеопластик синдром сабаби?

Ёмон сифатли ўсмалар TNM классификациясида N критерийси кўрсатади?

Ёмон сифатли ўсмалар TNM классификациясида Т критерийси кўрсатади?

Ёмон сифатли ўсмалар TNM классификациясида M критерийси кўрсатади?

Онкологияда хар кандай скрининг программа натижаси бўлиши керак?

Сут бези саратони диагностикаси скрининги сифатида аёлларда маммографик текширувни кўллаш качон максадга мувофик хисобланади?

Сут бези саратони диагностикаси скрининг усули бўлиши керак?

Бачадон бўйни саратони диагностикаси скрининг усули бўлиши керак?

Ўпка саратони диагностикаси скрининг усулида кўкрак кафаси ретгенографиясини кўллаш?

Онкологик касалликларни диагноз кўйишда зарур компонент хисобланади?

Инсонга кайси таъсир хозирги вактда канцерогенлиги исботланмаган?

Тери саратони кўрок локализацияси

Морфологик верификацияланмаган бадан териси меланомаси клиник ташхис кўйилганда кандай даво ўтказилади?

Онкологик касалликлар ичида тери саратони улуши?

Тери саратони олди касаллигига киритилмайди?

Куйидагилардан кайси пигмент касалликлари меланомага трансформацияланади?

Тери саратони учун характерли?

Пигмент невус малигнизацияси эрта диагностикасига кўйидагилардан кайси бири кирмайди?

Кайси ўсма радиорезистентлиги юкори?

Тери саратони регионар метастазлари зоналарига кайси усул эффекти юкорирок.

Тери меланома лимфатик тугунларга метастазларида 5 йиллик яшаш кўрсаткичи кандай?

Куйидагилардан бири юз териси сартони 1 боскичи даволашда максадга мувофик эмас?

35 ёшли беморда тўпик орка юзасида 2 см диаметрда регионар лимфатик тугунларда зарарланиш аломатлари аникланмаса. 1 чи этапда даво ўтказилишида кўпрок максадга мувофик бўлади.

Беморда бошининг соч кисми терисида даметри 2,5см суякларда деструкциясиз ва регионар метастазларсиз ясси хужайрали саратон аникланди. Тўгри ташхисни кўрсатинг.

Тери меланомаси асосий диагностик усулини кўрсатинг

Тери меланомасини кайси клиник белгиларига караб тахмин килса бўлади?

Меланомада терининг базал кавати зарарланиши инвазияни Кларк бўйича кайси даражасига тўгри келади?

Терининг махаллий меланомасини асосий даволаш усулини кўрсатинг?

Суяк саркомаси кўпрок локализацияланади?

Юинг саркомаси сон суяги кайси кисмини кўпрок зарарлайди?

Суяк саркомаси метастази кўпрок зарарланиши аникланади?

Суяк сарокамасининг ўта агрессив (эрта метастаз бериб ва беморни ўлимга олиб келувчи) турини кўрсатинг.

Химиотерапияга кўпрок сезгир

Кайси касалликда трепан биопсия юкори эффектив диагностик усул хисобланади?

Юмшок тўкималар саркомалари морфологик классификациясига киради:

Куйидаги систематик таъсир килувчи факторлар пастки лаб саратони юкори хавф гурухига кирмайди:

Лаб саратони олди касаллигига кирмайди:

Лаб саратонида кайси лимфа тугунлар биринчи зараланади?

Лаб саратонида бирламчи ўчокларида кайси даволаш усули радикал даволашда кўйлланилмайди?

Огиз бўшлиги шиллик кавати саратон олди касалликларига кирмайди?

Пастки лаб саратонлари кайси боскичларида криотерапия алохида даво усули хисобланади?

Огиз бўшлиги шиллик кавати саратон каерда кўпрок учрайди?

Огиз бўшлиги шиллик кавати саратонининг кайси морфологик шакли кўпрок учрайди?

Огиз бўшлиги шиллик кавати саратони кўпрок локализацияланиши:

Патологик перелом бўлиши учун нима бўлиши керак?

Беморнинг даволаниш характери кўпрок даражада нимага боглик?

Суяк саркомаси диагностикассида етакчи усул хисобланади

Остеоген саркомаси билан касалланганларда асосий яшаш кўрсаткичи.

Суяк саркомасида клиник кўриниши ривожланишида асосий симптомлар:

Суяк саркомалари ривожланишида кўпрок якин сабабларга киради.

Суяк скелетларининг радиоизотоп текшируви нима хакида маълумот беради.

Пункцион биопсия – эффекти юкори диагностик усул. Кандай холларда кўлланилади?

Юмшок тўкима саркомаслари кўпрок кайси локализацияда жойлашади?

Юмшок тўкима саркомаларида кайси диагностик усул кўпрок маълумот беради?

Ходжкин лимфомаси диагнозини куйиш:

Ходжкин лимфомаси вариантлари.

Кандай прогностик фактор халкаро прогностик индексда акс этади?

Лимфомалар интоксикацияси симптомалари куйдагилар.

Кайси ёмон сифатли ўсмалар ривожланишида чекиш фактори ахамиятли?

Жигарнинг бирламчи ракида кандай факторлардан кейин ривожланади?

Жигарнинг бирламчи ракинингметастазлаш йўли

Жигарнинг бирламчи раки каерга метастаз беради?

Кайси усуллар жигардаги ўсмаларни махалий таркалганлигини диагностика килишда кўп кулланилади?

Бирламчи жигар ракини клиник белгилари?

Кайси ўсма касалликларида жигардаги метастазларни резекция килиш мумкин?

Клиник амалиётда ўсмага локал таъсир килишда кайси усулни куллаш максадга мувофик?

Меъда ости бези раки ривожланишига кайси факторлар таъсир килади?

Меъда ости безиниг ракида кайси гистологик тўрлари бор?

Меъда ости бези ракида метастазлар кўпрок куйдаги аъзоларга беради

Меъда ости бези бошчаси ракида кандай симптомлар характерли?

Меъда ости бези текширувида кандай усуллар махсус хисобланади?

Меъда ости бези ракида максадга мувофик бўлган маркёрлар ?

Меъда ости бези тана ва дум кисми ракида килинади?

Меъда ости безини ракинда радикал олиб ташланганда кўрсатма?

Сут бези ракини канака касаллик билан дифференциация килиш керак?

Сут бези раки каерга метастаз беради?

Бачадон бўйни раки ривожланишида нима хавф омил хисобланади

Эндометрийни ўсма олди касалликларига нима киради?

Эндометрий ракини биринчи клиник ўзгаришларига нима хос эмас?

Эндометрий ракини кечиши нимага боглик?

Эндометрий ўсмасини аниклашда кўланилмайди?

Гинекологга назоратдаги текширишга 52 ёшли аёл хеч кандай шикоятсиз мурожаат этди. Гинекологик кўрикда шифокор аёлда хеч кандай патологик ўзгаришлар аникланмади. Шифокор беморга кандай текширишлар ўтказиши керак?

Гинекологга назоратдаги текширишга 52 ёшли аёл хеч кандай шикоятсиз мурожаат этди. Гинекологик кўрикда врач аёлда хеч кандай патологик ўзгаришлар аникланмади. Шифокор пациенткани яна кандай кўшимча текширишларга юбориши керак?

Хирургга 47 ёшли аёл ўнг кўлтик ости сохасидаги лимфа тугунлар катталашишига шикоят килиб мурожаат этди. Кўрикда ўнг аксилляр сохада 1-1,5 смли, бир-бирига ёпишмаган, харакати чекланган, каттик консистенцияли лимфа тугунлар аникланди. Кўрикда сут безларида тугунлар аникланмайди, сўргич ва ареолалар ўзгармаган. Бошка регионар лимфа тугунлар катталашмаган. Ўнг сут безида яллигланиш белгилари йўк. Пациенткага маммографик текшириш ўтказилганда иккала сут безларида фибро-кистоз мастопатия белгилари аникланди, сут безлари тўкималарида тугунлар аникланмади. Пациенткага 3 ойдан сўнг кайта текшириш тавсия этилди.Хирург тактикаси тўгрими?

Хирургга 47 ёшли аёл ўнг кўлтик ости сохасидаги лимфа тугунлар катталашишига шикоят килиб мурожаат этди. Кўрикда ўнг аксилляр сохада 1-1,5 смли, бир-бирига ёпишмаган, харакати чекланган, каттик консистенцияли лимфа тугунлар аникланди. Кўрикда сут безларида тугунлар аникланмайди, сўргич ва ареолалар ўзгармаган. Бошка регионар лимфа тугунлар катталашмаган. Ўнг сут безида яллигланиш белгилари йўк. Пациенткага маммографик текшириш ўтказилганда иккала сут безларида фибро-кистоз мастопатия белгилари аникланди, сут безлари тўкималарида тугунлар аникланмади. Пациенткага 3 ойдан сўнг кайта текшириш тавсия этилди. Сиз кандай кўшимча текширишлар тавсия этасиз?

Хирургга 47 ёшли аёл ўнг кўлтик ости сохасидаги лимфа тугунлар катталашишига шикоят килиб мурожаат этди. Кўрикда ўнг аксилляр сохада 1-1,5 смли, бир-бирига ёпишмаган, харакати чекланган, каттик консистенцияли лимфа тугунлар аникланди. Кўрикда сут безларида тугунлар аникланмайди, сўргич ва ареолалар ўзгармаган. Бошка регионар лимфа тугунлар катталашмаган. Ўнг сут безида яллигланиш белгилари йўк. Пациенткага маммографик текшириш ўтказилганда иккала сут безларида фибро-кистоз мастопатия белгилари аникланди, сут безлари тўкималарида тугунлар аникланмади. Пациенткага 3 ойдан сўнг кайта текшириш тавсия этилди. Кандай онкологик касалликларда аксилляр лимфа тугунларда яллигланиш кузатилади?

47 ёшли узок вакт радиоактив моддалар билан ишлаган бемор ўнг кафт устки терисида 1,5 смли, атроф тўкималари кизарган, шишган, усти намланган хосила пайдо бўлди. Бемор поликлиника врачига мурожаат этганда беморга махаллий ва умумий яллигланишга карши муолажалар буюрилди. Бемордаги хосила кичрайиб, яллигланиш камайди. Танланган даволаш услуби тўгрими?

47 ёшли узок вакт радиоактив моддалар билан ишлаган бемор ўнг кафт устки терисида 1,5 смли, атроф тўкималари кизарган, шишган, усти намланган хосила пайдо бўлди. Бемор поликлиника врачига мурожаат этганда беморга махаллий ва умумий яллигланишга карши муолажалар буюрилди. Бемордаги хосила кичрайиб, яллигланиш камайди. Кейинги тактика кандай бўлиши керак?

48 ёшли Кларк бўйича II типдаги кўкрак териси меланомаси бўйича 2 йил олдин хирургик даволанган беморда якинда ўтказилган ўткир респиратор вирусли инфекциядан кейин ўнг кўлтик ости сохасида 3 смгача катталашган лимфа тугунлари аникланди. Сизнинг тактикангиз?

35 ёшли бемор поликлиникага корин олдинги девори терисидаги пигментли хосиланинг ранги, хажми, формаси ўзгарганлигига шикоят килиб мурожаат этди. Кўрикда 2,5 смли, тўк жигарранг, атрофи кизарган хосила аникланади. Регионар лимфа тугунлар катталашмаган. Сизнинг ташхисингиз?

35 ёшли бемор поликлиникага корин олдинги девори терисидаги пигментли хосиланинг ранги, хажми, формаси ўзгарганлигига шикоят килиб мурожаат этди. Кўрикда 2,5 смли, тўк жигарранг, атрофи кизарган хосила аникланади. Регионар лимфа тугунлар катталашмаган. Текшириш режаси ва даволаш тактикасини тузинг.

62 ёшли беморга 3 ой олдин поликлиникада ўнг чакка териси ўсмасини кесиб олиб ташланган. Беморга кўйилган ташхиз: пигментли невус (гистологик текшириш ўтказилмаган). Кўрикда ўнг чакка терисида операциядан кейинги каттик чандик бор, чандик ёнидаги терида кўкиш рангли тугун аникланади. Ўнг кулок олди сўлак безида 1,5х2 смли юмалок шаклли, харакатли, каттик консистенцияли ўсма пайпасланади. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

62 ёшли беморга 3 ой олдин поликлиникада ўнг чакка териси ўсмасини кесиб олиб ташланган. Беморга кўйилган ташхиз: пигментли невус (гистологик текшириш ўтказилмаган). Кўрикда ўнг чакка терисида операциядан кейинги каттик чандик бор, чандик ёнидаги терида кўкиш рангли тугун аникланади. Ўнг кулок олди сўлак безида 1,5х2 смли юмалок шаклли, харакатли, каттик консистенцияли ўсма пайпасланади. Поликлиника хирурги хатосини кўрсатинг.

Стоматологга мурожаат этган 56 ёшли беморда ўнг жаг ости сохасида каттик консистенцияли, 2 смгача катталашган, харакати чекланган, огриксиз лимфа тугуни аникланди. Сўров вактида 1 йил олдин беморга онкологик диспансерда нур-терапия ўтказилганлиги маълум бўлди (бемор сўзи бўйича тил остида ярача бор эди). Кўрик вактида огиз бўшлиги шиллик каватида патологик ўзгаришлар аникланмади. Стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург ва онколог тактикасини аникланг.

Тил раки бўйича нур-терапияси олаётган беморда 1 йилдан сўнг тилнинг ёнбош деворида яра аникланяпти. Яра сохасидан цитологик текшириш ўтказилганда ясси эпителийнинг атипик хужайралари аникланди. Сизнинг ташхисингиз?

Тил раки бўйича нур-терапияси олаётган беморда 1 йилдан сўнг тилнинг ёнбош деворида яра аникланяпти. Яра сохасидан цитологик текшириш ўтказилганда ясси эпителийнинг атипик хужайралари аникланди. Бемор кайси клиник гурухда бўлиши керак?

Пастки лабнинг сурункали ёрмаси туфайли бемор бир йил давомида антибактериал терапия, новокаин эритмаси билан блокада, глюкокортикоид препаратлар ва Букки нурлари билан даволанган, лекин даволардан наф бўлмаган. Лаб сурункали ёрмасидан биопсия олинганда ёмон сифатли ўсмага хос ўзгаришлар топилмади. Беморга кейинги даволаш тактикасини танланг.

38 ёшли бемор камкувватликка, диареяга, ўнг ўмров усти сохасидаги шифокор томонидан сил касаллигида учрайдиган лимфоаденит деб бахоланган катталашган лимфа тугунлар борлигига шикоят килиб мурожат этди. Анамнезидан беморнинг онаси бўкок касаллигидан вафот этган ва гипертония касаллиги билан огриган. Бемор калконсимон бези пайпаслаб кўрилганда ўзгаришлар топилмади. УТТ текширилганда калконсимон безнинг ўнг бўлагида ўсмага хос, размерлари 0,8 смли тугун аникланди. Чап буйрак усти бези сохасида ўсмага хос ўзгаришлар топилмади. Сизнинг ташхисингиз?

38 ёшли бемор камкувватликка, диареяга, ўнг ўмров усти сохасидаги шифокор томонидан сил касаллигида учрайдиган лимфоаденит деб бахоланган катталашган лимфа тугунлар борлигига шикоят килиб мурожат этди. Анамнезидан беморнинг онаси бўкок касаллигидан вафот этган ва гипертония касаллиги билан огриган. Бемор калконсимон бези пайпаслаб кўрилганда ўзгаришлар топилмади. УТТ текширилганда калконсимон безнинг ўнг бўлагида ўсмага хос, размерлари 0,8 смли тугун аникланди. Чап буйрак усти бези сохасида ўсмага хос ўзгаришлар топилмади. Ташхисни аниклаш учун кандай текшириш усулларини кўллаш керак?

38 ёшли бемор камкувватликка, диареяга, ўнг ўмров усти сохасидаги шифокор томонидан сил касаллигида учрайдиган лимфоаденит деб бахоланган катталашган лимфа тугунлар борлигига шикоят килиб мурожат этди. Анамнезидан беморнинг онаси бўкок касаллигидан вафот этган ва гипертония касаллиги билан огриган. Бемор калконсимон бези пайпаслаб кўрилганда ўзгаришлар топилмади. УТТ текширилганда калконсимон безнинг ўнг бўлагида ўсмага хос, размерлари 0,8 смли тугун аникланди. Чап буйрак усти бези сохасида ўсмага хос ўзгаришлар топилмади. Кўшимча зарур текширишларни танланг.

.Бемор 54 ёш. Ёндош касалликлари семизлик, гипертония касаллиги. Менструацияси тўхтамаган. 8 ойдан бери тез-тез конли ажралмалар билан алмашиб турувчи суюк ажралмалар безовта килади. Аёллар консультациясига мурожаат килганда медикаментоз терапия тавсия килинган. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

45 ёшли бемор тўсатдан юзида пайдо бўлган асимметрия ва ўнг томонлама юз мимикасини чекланишига шикоят килаяпти. Бир неча ой олдин бемор ўнг лунж сохасида шиш борлигига эътибор берган. Кўрик вактида ўнг юз нервининг маргинал парези аникланяпти. Ўнг кулок олди-чайнов сохасида эластик консистенцияли, харакати чекланган, диаметри 4 см бўлган хосила аникланяпти. Бўйиннинг юкори учлигида каттик консистенцияли, огриксиз, харакати чекланмаган, диаметри 2 см бўлган тугун пайпасланяпти. Ташхисни аниклаш учун кандай текшириш усуллари кўлланилиши лозим?

45 ёшли бемор тўсатдан юзида пайдо бўлган асимметрия ва ўнг томонлама юз мимикасини чекланишига шикоят килаяпти. Бир неча ой олдин бемор ўнг лунж сохасида шиш борлигига эътибор берган. Кўрик вактида ўнг юз нервининг маргинал парези аникланяпти. Ўнг кулок олди-чайнов сохасида эластик консистенцияли, харакати чекланган, диаметри 4 см бўлган хосила аникланяпти. Бўйиннинг юкори учлигида каттик консистенцияли, огриксиз, харакати чекланмаган, диаметри 2 см бўлган тугун пайпасланяпти. Даволаш режасини тузинг.

67 ёшли бемор ўнг елка бўгими сохасидаги огрикларга, огрикларни бўйинга ва бош сохасига узатилишига шикоят килаяпти. Кўрикда ўнг томонлама птоз ва экзофтальм, ўнг кўл мушакларининг атрофияси аникланяпти. Кўкрак кафаси рентгеноскопиясида патологик ўзгаришлар йўк. Томографик текширишда ўнг ўпканинг юкори сохасида субплеврал жойлашган дог, хамда I- ва II- ковургаларнинг ва I- кўкрак умурткасининг кўндаланг ўсимтаси узурацияси аникланяпти. Сизнинг ташхисингиз?

67 ёшли бемор ўнг елка бўгими сохасидаги огрикларга, огрикларни бўйинга ва бош сохасига узатилишига шикоят килаяпти. Кўрикда ўнг томонлама птоз ва экзофтальм, ўнг кўл мушакларининг атрофияси аникланяпти. Кўкрак кафаси рентгеноскопиясида патологик ўзгаришлар йўк. Томографик текширишда ўнг ўпканинг юкори сохасида субплеврал жойлашган дог, хамда I- ва II- ковургаларнинг ва I- кўкрак умурткасининг кўндаланг ўсимтаси узурацияси аникланяпти. Ташхисни аниклаш учун кайси текшириш усуллари кўлланилиши лозим?

67 ёшли бемор ўнг елка бўгими сохасидаги огрикларга, огрикларни бўйинга ва бош сохасига узатилишига шикоят килаяпти. Кўрикда ўнг томонлама птоз ва экзофтальм, ўнг кўл мушакларининг атрофияси аникланяпти. Кўкрак кафаси рентгеноскопиясида патологик ўзгаришлар йўк. Томографик текширишда ўнг ўпканинг юкори сохасида субплеврал жойлашган дог, хамда I- ва II- ковургаларнинг ва I- кўкрак умурткасининг кўндаланг ўсимтаси узурацияси аникланяпти. Кандай даволаш усули кўлланилиши лозим?

67 ёшли бемор ўнг елка бўгими сохасидаги огрикларга, огрикларни бўйинга ва бош сохасига узатилишига шикоят килаяпти. Кўрикда ўнг томонлама птоз ва экзофтальм, ўнг кўл мушакларининг атрофияси аникланяпти. Кўкрак кафаси рентгеноскопиясида патологик ўзгаришлар йўк. Томографик текширишда ўнг ўпканинг юкори сохасида субплеврал жойлашган дог, хамда I- ва II- ковургаларнинг ва I- кўкрак умурткасининг кўндаланг ўсимтаси узурацияси аникланяпти. Юкорида айтиб ўтилган симптомлар кандай синдром сифатида эътироф этилган

67 ёшли бемор ўнг елка бўгими сохасидаги огрикларга, огрикларни бўйинга ва бош сохасига узатилишига шикоят килаяпти. Кўрикда ўнг томонлама птоз ва экзофтальм, ўнг кўл мушакларининг атрофияси аникланяпти. Кўкрак кафаси рентгеноскопиясида патологик ўзгаришлар йўк. Томографик текширишда ўнг ўпканинг юкори сохасида субплеврал жойлашган дог, хамда I- ва II- ковургаларнинг ва I- кўкрак умурткасининг кўндаланг ўсимтаси узурацияси аникланяпти. Ушбу касаллик кайси гистологик формаларда учрайди?

60 ёшли чекувчи бемор йўталишга, чап кўкрак кафаси сохасидаги огрикларга, зўрикиш пайтидаги хансирашга шикоят киляпти. Бемор ўзини 6 ойдан бери касал деб хисоблайди. Кўкрак кафаси рентгенографиясида полициклик чегарага эга бўлган чап ўпка илдизини кенгайиши аникланади. Чап ўпка пастки бўлаги периферик сохасида юмалок шаклли, ўпка илдизи билан “туташган”, диаметри 4 смли дог бор. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

60 ёшли чекувчи бемор йўталишга, чап кўкрак кафаси сохасидаги огрикларга, зўрикиш пайтидаги хансирашга шикоят киляпти. Бемор ўзини 6 ойдан бери касал деб хисоблайди. Кўкрак кафаси рентгенографиясида полициклик чегарага эга бўлган чап ўпка илдизини кенгайиши аникланади. Чап ўпка пастки бўлаги периферик сохасида юмалок шаклли, ўпка илдизи билан “туташган”, диаметри 4 смли дог бор. Ташхис кўйиш учун кайси усул керак?

60 ёшли чекувчи бемор йўталишга, чап кўкрак кафаси сохасидаги огрикларга, зўрикиш пайтидаги хансирашга шикоят киляпти. Бемор ўзини 6 ойдан бери касал деб хисоблайди. Кўкрак кафаси рентгенографиясида полициклик чегарага эга бўлган чап ўпка илдизини кенгайиши аникланади. Чап ўпка пастки бўлаги периферик сохасида юмалок шаклли, ўпка илдизи билан “туташган”, диаметри 4 смли дог бор. Патологик жараённи таркалишини аниклаш учун кайси диагностик усул керак?

60 ёшли чекувчи бемор йўталишга, чап кўкрак кафаси сохасидаги огрикларга, зўрикиш пайтидаги хансирашга шикоят киляпти. Бемор ўзини 6 ойдан бери касал деб хисоблайди. Кўкрак кафаси рентгенографиясида полициклик чегарага эга бўлган чап ўпка илдизини кенгайиши аникланади. Чап ўпка пастки бўлаги периферик сохасида юмалок шаклли, ўпка илдизи билан “туташган”, диаметри 4 смли дог бор. Шу беморда кандай даволаш усулини кўллаш керак?

60 ёшли чекувчи бемор йўталишга, чап кўкрак кафаси сохасидаги огрикларга, зўрикиш пайтидаги хансирашга шикоят киляпти. Бемор ўзини 6 ойдан бери касал деб хисоблайди. Кўкрак кафаси рентгенографиясида полициклик чегарага эга бўлган чап ўпка илдизини кенгайиши аникланади. Чап ўпка пастки бўлаги периферик сохасида юмалок шаклли, ўпка илдизи билан “туташган”, диаметри 4 смли дог бор. Шу беморда операция хажми кандай бўлиши керак?

42 ёшли беморда операция вактида иккала тухумдонларида ўсма топилган. Катта чарвида ўсма метастазлари аникланган. Корин бўшлигида озгина асцитик суюклик бор. Сизнинг ташхисингиз?

55 ёшли бемор ўзини 4 ойдан бери касал деб хисоблайди. Шикоятлари: йўтал, хансираш, овоз бўгилиши, кўкрак кафаси олдинги девори веналари кенгайиши, юз шишиши ва кизаришига. Рентгенологик текширишда – кўкс оралиги соясини ўнг ва чапга кенгайиши аникланади, кўкс оралиги томографиясида – катталашган лимфа тугунлар бор. Юкоридаги синдром кандай номланади?

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |