Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Неврология (узб) Бош сахифа

Неврология (узб)Олиб кетувчи нервнинг шикастланишида кайси мушак фъолияти бузилади?

Кайси узак шикастланганда мидриаз пайдо булади?

Агар огрик сезгисининг утказувчи типида бузилишини юкориги чегараси Т10 дерматомга тўгри келса, орка миянинг кайси сегментлари шикастланган?

Куйидаги тузилмаларнинг кайси бири шикастланганда хореик гиперкинезлар кузатилади?

Орка тизимчада оёкларга таалукли толалар, марказий чизикка нисбатан кандай жойлашган?

Огрик ва харорат сезгиси толалари (латерал халка) кайси сохада чукур ва тактил сезги талалари (медиал халка) билан кушилади

Куйидагиларнинг кайси бири тормозловчи тасирга эга медиатор?

Стриопаллидар системанинг барча афферент йуллари каерда тугайди?

Кайси атаксияда, кузни юмиб Ромберг холатида турганда чайкалиш кучаяди?

Тананинг холати узгарганда мушаклар тонусини миячанинг кайси узаги бошкаради?

Кайси соха шикастланганда биназал гемианопсия кузатиладаи?

Курув тракти шикастланганда кандай гемианопсия кузатилади?

Кайси соха шикастланганда гомоним гемианопсия кузатилмайди?

Хид сезгиси галлюцинациялари кайси соха шикастланишида кузатилади?

Кайси соха шикастланганда битемпорал гемианопсия кузатилади?

Кайси соха шикастланганда чинакам сийдик тутмаслик кузатилади?

Нигохнинг юкорига фалажи ва конвергенциянинг бузилиши кайси соха шикастланишида кузатилади?

Броун-Секар синдромида орка мия шикастланган томонида марказий фалажлар билан нима кузатилади?

Мияча чувалчанги шикастланганда кандай атаксия кузатилади?

Чап юз нервининг периферик фалажи, чап куз хисобига ичкарига гилайлик, чап томонда уртанги Зелдер зонаси гиперестезияси, унг томонлама патологик рефлекслар аникланганда шикастланиш сохаси каерда жойлашади?

Ташки эшитув йули ва кулок супрасида герпетик тошма, огрик ва эшитув-вестибуляр функциянинг булиши кайси ганглийнинг шикастланишида кузатилади?

Буйин чигали орка миянинг кайси нервларини олдинги шохчалари ва сегментлари хисобига ташкил топади?

Елка чигали орка миянинг кайси нервларини олдинги шохчалари ва сегментлари хисобига ташкил топади?

Кайси тузилма лимбико-ретикуляр комплекс таркибига кирмайди?

Кайси сохани шикастланишига гемианестезия, гемиатаксия, гемианопсия хос?

Орка миянинг от думи шикастланишига хос:

Хакикий астереогноз кайси сохани шикастланиши билан боглик?

Совуклик сезгисини кабул киладиган дендритлар кайси рецептор билан богланган?

Бицепс рефлекс ёйи орка миянинг кайси сегментларидан утади?

Куз харакатлантирувчи нервнинг орканги ток узаги (Перлиа ядроси) корачикнинг кандай реакциясини тамъминлайди?

Курув агнозияси булган беморда кандай холат кузатьилади?

Мотор афазияси булган беморда кандай холат кузатилади?

Амнестик афазияси кайси соха шикастланганда кузатилади?

Ютинишни ва фонацияни бузилиши, дизартрия, юмшок танглай парези, халкум рефлексини сониши ва тетрапар кайси сохани шикастланишидан дарак беради?

Орка миянинг олд илдизчалари шикастланиши нима билан намоён булади?

Кайси илдизча шикастланганда трицепс рефлексни сусайиши кузатилади?

Периферик мотонейронларнинг аксонлари кайси тузилмани хосил килади?

Пирамид йулни буйинни юкориги сатхида шикастланишида гемипарез кайси томонда кузатилади?

Беморнинг кулларида ланж паралич, оёкларида эса спастик параличлар кузатилмокда. Патологик учок каерда жойлашган?

Бабинский симптоми качон кузатилади?

Кортико-мускуляр йулнинг кайси сохада шикастланишидан пастки спастик парапарез ривожланади?

Кортико-мускуляр йулнинг кайси сохада шикастланишидан мушаклар атонияси ривожланади?

Орка миянинг бел кенгаймасини кайси сегментлар ташкил килади?

Полиомиелит утказган беморда оёк мушакларининг атрофияси, тизза ва ахил рефлексларини суниши аникланди. Шикастланган соха каерда?

Унг оёкнинг спастик параличи ва бугим-мускул сезгисини бузилиши, чап оёкда огрик ва харорат сезгисини бузилиши аникланди. Орка миянинг кайси сохаси шикастланган?

Орка миянинг орка устунлари шикастланиши кандай бузилишлар билан намоён булади?

Беморни юзини ва танасининг унг ярмида барча сезгиларни бузилиши аникланди. Шикастланган соха каерда жойлашган?

Ташки таъсуротларсиз нохуш сезгиларни пайдо булиши кандай аталанади?

Орка мия орка шохларини шикастланишида сезгини кандай типда бузилиши кузатилади?

Полинейропатияда харакат ва сезгини бузилишлари купрок кайси сохаларда жойлашади?

Проприоцептив сезги йуллари кайси сохада кесишади?

Ички капсула шикастланганда кайси турдаги сезгиларни бузилиши кузатилади?

Орка миянинг орка шохларини шикастланиши юзаки сезгини кандай бузилишига олиб келади?

Ички капсула сохасида сезги йулларини шикастланишида сезгининг кандай бузилиши кузатилади?

Коррдинациянинг бузилиши куйидаги кайси тузилманинг шикастланишида кузатилади?

Нерв тизимини кайси сохасини шикастланишида атаксия кузатилиши мумкин?

Беморнинг шикоятлари бир неча кундан бери давом этаётган систем бош айланишига, бошни холати узгартирилганда кусишга, купол дискоординатор бузилишларга. Бошка симптомлар йўк. Нима шикастланган?

Мияча шикастланишида кузатилади:

Мияча ярим шарлари купрок тананинг кайси мушакларини координация килишда иштирок этади?

Сенситив атаксиянинг кайси тузилмаларни шикастланиши билан боглик булиши мумкин?

Орка миянинг орка устунлари икки томонлама шикастланишида атаксия кайси сохада кузатилади?

Бемор юрганда чайкалиш ва хуснихатни бузилишига шикоят килади. Текширувда харакатланиш давомида ва Ромберг холатида унгга огиш, коррдинатор синамаларни унгдан ноаниклиги, унгга горизонтал нистагм аникланди. Шикастланиш сохаси каерда жойлашган?

Динамической атаксияни аниклашда нима текширилади?

Бемор харакатлашиш вактида чайкалишга шикоят килади. Ромберг синамасида очик кузлари билан яхши туради, кузларни юмганда-йикилади.

Беихтиёрий, такрорланувчи, бетартиб, частотаси узгарувчан тез харакатлар кандай номланади?

Бош мияда дофаминнинг хаддан зиёд кўпайиши кандай холатга олиб келади?

Паркинсонизамга хос симптомни курсатинг:

Бемор тез ва тартибсиз, норегуляр такрорланувчи беихтиёрий харакатлар хисобига узига-узи кийналиб хизмат килади. Харакатларнинг бундай бузилиши кандай номланади?

Паркинсонизмга хос:

Беморнинг юз мушакларида киска ва тез такрорланувчи миоклоник харакатлар кузатилади. Харакатни бундай бузилишлари кандай номланади?

Хорея билан огриган беморнинг юришига куйидагилардан кайси бири хос?

Паркинсонизмга хос симптомни курсатинг:

Бемор уз иродаси билан бошкара оладиган ва доимо маълум мушакларда кузатиладиган тез содир болувчи сереотип харакатлар кандай номланади?

Икки томонлама птоз, куз олмаларини харакатсизлиги, корачиклар томонидан узгаришлар аникланмайди. Шикастланиш учоги каерда жойлашган?

Хиазмани босиб бурувчи гипофизнинг усмаларида куйидагиларни кайси бири кузатилади?

Курув тракти шикастланганда курув майдонини кандай бузилиши кузатилади?

Унг курув трактини шикастланишида нима кузатилади?

Бир томонлама аносмия кайси соха усмаларида кузатилади?

Хид билиш галлюцинациялари (параосмия) кайси соха шикастланишига хос?

Икки томонлама нейроген аносмия, шикастланган соха каерда жойлашган?

Юкориги куз тиркиши сохасидаги патологик жараёнларда куз харакатлантирувчи нервлардан бошка яня кайси нерв шикастланади?

Ичкарига гилайлик ва диплопия кайси нервни шикастланишида кузатилади?

Касалликни кучайиб бориши давомида диплопияни йуколиши кушимча равишда кайси нервнинг шикастланишидан далолат беради?

Уч шохли нерв куйидаги кандай хусусиятларга эга?

Эшитув сезгисининг мия кобигидаги маркази каерда жойлашган?

Эшитув анализаторини мия кобиги маркази шикастланганда кандай узгаришлар кузатилиши мумкин?

Систем бош айланиши, нистагм атаксия, кулокда шовкин ва эшитишни пасайиши качон кузатилади?

Лагофтальм, Белл феномени, пешона ва кузнинг доира мушаклари фалажи, гиперакузия, куз ёшланиши, тилни олдинги 2/3 кисмида таъм бузилиши кайси соха шикастланишида кузатилади?

Чайнов мушаклари контрактураси (тризми) кайси нервнинг шикастланиши ёки унинг мия узагидаги алокалари бузилишидан юзага келади?

Уч шохли нерв иккиламчи невралгиясининг кайси бири инсон организмида учрайдиган энг куп касаллик куриниши булиб хизмат килади?

Юзнинг ташки сохасида сезгининг сегментар-диссоциацияланган (“пиёзча типида” анестезия) бузилиши куйидагиларни кайси бири шикастланиши билан боглик?

Бир томонлама мимик мушаклар парези, эшитишни пасайиши, шох парда рефлексини чакирилмаслиги, шу томондан кул ва оёкда атаксия кузатилиши кайси сохани шикастланишига хос?

Дисфагия ва дисфония, фонацияда юмшок танглайнинг унг ярми иштирок этмайди, унг товуш пайининг параличи кайси соха шикастланишига хос?

Тилни унгга девиацияси, тилнинг унг ярми ингичкалашган, чап томонлама спастик гемиплегия кайси соха шикастланишига хос?

Аорта аневризмасида ютинишни бузилишисиз дисфония кузатилмокда. Бу холат куйидаги тузилмаларнинг кайси бири шикастланишига хос?

Димогдан созлаш, товушнинг пасайиши, овкат ютганда калкиш. Тилда атрофиялар ва фибриляциялар йўк. Пастки жаг рефлекси кучайган, беихтиёрий кулгу ва йиги кузатилади. Ушбу синдром кандай аталади?

Дизартрия нима?:

Тилхалкум нервини шикастланишида тилнинг кайси сохасида таъм билиш бузилади?

Унг кортико-нуклеарного йулнинг шикастланишида тилда кандай узгаришлар кузатилади?

Квиккенштед синамасида ликвор босмининг кутарилмаслиги кайси холат билан боглик булиши мумкин?

Люмбал пункцияда субарахноидал соха блокадаси кайси холатда кузатилади?

Ликворда кон качон кузатилади?

Бош миянинг кайси булаги шикастланганда апраксия кузатилади?

Эшитиш (тинглаш) агнозияси кайси булак шикастланганда кузатилади?

Кузларни юмук холатида, пайпаслаш ёрдамида буюмларни билишни бузилиши кандай номланади?

Кайси сохада хусусий нуткни (мотор нуткни) таъминловчи марказ жойлашган?

Одатда кайси томонлама гемиплегия билан мотор афазия биргаликда кузатилади?

Нуткнинг бузилиши кандай номланади?

Ахилл рефлексини пасайиши кайси илдизчанинг шикастланишига хос?

Буйин кенгаймаси сохасида орка миянинг олдинги шохларини шикастланиши кайси сохада кучнинг камайиши билан намоён булади?

Кул мушакларини иннервация килувчи периферик мотонейронлар танаси орка миянинг кайси сохасида жойлашган?

Беморнинг оёк ва кулларини дистал кисмларида периферик (ланж) тетрапарез аникланмокда. Кайси тузилмалар шикастланган булиши мумкин?

S1 илдизчасининг компрессияси сабабли юзага келган люмбоишалгияга одатда кайси рефлекснинг сусайиши ёки йўколиши кузатилади?

Пирамид йул кайси сохада шикастланса спастик гемиплегия кузатилади?

Мушакларнинг кайси патологик куринишларида ЭМГ текшируви кулланилиш максадга мувофик?

Орка миянинг орканги устунчаларини шикастланишида кандай сезги бузилади?

Чап томонлама С5-Д2 сегментларда барча сезги турларини бузилиши кузатилмокда. Шикастланиш учоги каерда жойлашган?

Бемор орка миясининг орканги шохлари чап томондан С5-Д12 сегментлар сатхида шикастланган. Сезгининг кандай бузилишлари кузатилиши мумкин?

Орка мия орка устунларининг бир томонлама шикастланиши кандай узгаришлар билан намоён булади?

Унг томондан юзаки сезгининг утказгувчи типида бузилиши кайси ўтказгувчи йулларнинг шикастланишида кузатилади?

Юзнинг бир ярмида спезгининг бузилиши тананинг карама карши томонида сезгининг бузилиши билан кушилиб келганда сезги кандай номланади?

Кулларда чукур сезги нинг бузилиши кандай холатга олиб келади?

Огрик сезгисининг босагасини ошиши кандай номланади?

Бош миянинг кайси сохаси шикастланишидан атаксия юзага келиши мумкин?

Миячанинг шикастланишидан пайдо буладиган асиннергия кандай аникланади?

Голль ва Бурдах тутамларининг бир томонлама шикастланиши кандай холатга олиб келади?

Чап куприк-мияча бурчаги ўсмаси кайси сохада координацияни бузилишига олиб келади?

Орка миянинг юкориги буйин сохасида орка устунларини шикастлангиши кайси сохада атаксия билан намоён булади?

Буйиннинг беихтиёрий равишда унг томонга бурилиши кандай номланади?

Экстрапирамид системага таълукли:

Беморнинг боши мажбурий равишда чапга бурилган холатда. Ушбу харакат бузилиши кандай номланади?

Экстрапирамид системага таълукли:

Марказий нерв системасининг кайси сохаси шикастланганда гемибализм кузатилади?

Тез-тез куз учиши, баъзан беихтиёрий юмилиши кандай аталади?

Экстрапирамид системага таълукли:

Хиазманинг ташки кисмларини шикастланиши кандай намоён булади?

Курув анализаторининг кобик маркази каерда жойлашган?

Битемпорал гемианопсия усмалар купрок кайси сохада жойлашганда кузатилади?

Хид бидиш хиссиётини сусайиши кандай номланади?

Бош мия травмасида галвирсимон суякни синиши кандай холатга олиб келиши мумкмн?

Корачикларни конвергенция ва аккомодацияга реакцияси сакланган холатда, уларнинг ёругликка реакцияси йуколиши, миоз ва анизокория билан биргаликда кузатилиши кандай синдром билан эпоним номланади

Патологик жараён каерда жойлашганда кузни харакатлантирувчи барча нервлар бир вактда шикастланиши кузатилади?

Уч шохли нервнинг узагини узунчок мия сохасида шикастланишидан куйидагиларни кайси бири далолат беради?

Мимик мускулатурани унг томонданг фалажи, унг кузда ёш ажралмаслиги, тилнинг унг ярмида олдинги 2/3 кисмида там сезгисини бузилиши, унг кузда корнеал рефлексни йуколиши, унг кулокга карлик. Утказувчи типда бузилишлар йўк. Шикастланиш ўчоги кайси сохада жойлашган?

Нигохнинг унгга фалажи, юзнинг унг ярми периферик фалажи, чап томонлама спастик гемиплегия билан кузатилаяпди. Шикастланиш сохаси каерда жойлашган?

Юкориги жагнинг тишларида чап томонда огрик, чап янок сохасида барча сезги турларининг пасайиши, чап инфроорбитал тешиги сохасида пальпацияда огрик бор. Утказувчи типида узгаришлар йўк. Шикастланиш кайси сохада жойлашган?

Куйидаги кайси рефлекс куприк-мияча бурчаги шикастланишида албатта бузилади?

Куйидаги кайси касалликка юз сохасидаги бир неча минут давом этувчи, хуружли ўткир огриклар хос?

Меньер хуружи куринишидаги бош айланиши ва кусиш, атаксия пароксизмлар. Ўтказувчи бузилишлар кузатилмайди. Шикастланиш кайси сохада жойлашган?

Чап томондан барча мимик мушакларнинг параличи, унг томонлама спастик гемиплегия билан кузатилиши кайси соха шикастланишига хос?

Кайси холатда ликворда нейтрофил хужайра-оксил диссоциацияси ва глюкузанинг камайиши кузатилади?

Кайси холатда ликворда хужайра-оксил диссоциацияси кузатилади?

Гипертензион синдром качон кузатилади?

Курув агнозияси кайси соха шикастланишида кузатилади?

Ёзиш кобилиятини бузилиши кандай номланади?

Акалькулияда патологик жараён кайси сохада жойлашади?

Энса булакларини ташки юзаларини шикастланишида кандай узгаришлар кузатилади?

Укиш кобилиятини бузилиши кандай номланади?

Одатда бош миянинг кайси ярми нутк борасида доминантдир?

Кайси синдром бемор хаёти учун ута хавфлидир?

Тилнинг орканги учдан бир кисмида таъм сезгисини бузилиши ва енгил дисфагия кайси нерв шикастланганда кузатилади?

Калконсимон безда утказилган операциядан сўнг товушни хириллашгани (дисфония) пайдо бўлди, ларингоскопияда халкумнинг унг ярми фалажи аникланди, ютиш фаъолияти бузилмаган. Кайси тузилма шикастланган?

Дисфагия ва дисфония, халкумнинг ва кекирдакнинг унг ярмини параличи, ўнгдан Горнер синдроми, юзнинг унг ярмида сезгининг бузилиши, унг кул ва оёкда инкоординация, тананинг чап ярмида ва чап кул-оёкда юзаки сезгининг бузилиши (Валленберг – Захарченко синдроми). Шикастланиш кайси сохада жойлашган?

Альтернацияловчи синдром: Х ва ХП жуфт нервларнинг унг томондан шикастланиши, чап томонлама спастик гемиплегия. Шикастланиш кайси сохада жойлашган?

Тилнинг орка 1/3 кисмида таъм бузилиши, енгил дисфония. Нима шикастланган?

Пастки жаг рефлексини кучайиши кайси синдромнинг таркибига киради?

Бемор бошини ён томонга бура олмайди, елкаси ва кулини горизонтал сатхдан юкорига кўтара олмаяпди. Нима шикастланган?

Кортико-нуклеар йул шикастланганда тил кайси томонга кийшаяди?

Орка миянинг бел кенгаймаси шикастланганда кандай холат кузатилади?

Оёкларда пастки периферик типдаги параплегия кайси соха шикастланганда кузатилади?

Кайси соха шикастланганда спастический тетрапарез кузатилиши мумкин?

Периферик тпдаги ланж параличлар кайси тузилма шикастланганда кузатилади?

Орка миянинг кайси сегментлари буйин кенгаймасини хосил килади?

Куйидаги кайси смптом марказий типдаги параличларга хос эмас?

Полинейропатия синдромида кузатилади:

Кортико-мускуляр йулнинг кайси сохада шикастланишида пайдо булади?

Кул мушакларини иннервация килувчи мотонейронларнинг таналари кайси сохада жойлашган?

Патологик товон белгилар кайси соха шикастланганда пайдо булиши мумкин?

Беморда D2 сегментдан бошлаб танасини унг ярмида ва унг оёгида юзаки сезгининг йўколганлиги аникланди. Шикастланиш кайси сохада жойлашган?

Юзаки сезгини утказувчи йуллари кайси сатхда кесишадилар?

Экстрамедулляр усмаларда юзаки сезгининг бузилишлари кандай ривожланади?

Орка миянинг ён устунларини шикастланиши натижасида кандай сезги бузилишлари кузатилади?

Орка миянинг орка шохлари шикастланиши натижасида кандай холат кузатилиши мумкин?

Спино – таламик йулнинг шикастланиши юзаки сезгининг кандай куринишда бузилишига олиб келади?

Броун- Секар синдроми кайси сохани шикастланишида кузатилади?

Орка мия орка устунларини бир томонлама шикастланишида кандай сенситив атаксия кузатилади?

Беморни кулларида бугим-мускул сезгиси бузилган: у юмук кузлари билан предметларни шаклини аниклай олмайди. Бундай узгариш кандай номланади?

Юмук кузлар билан бармок-бурун ва товон-тизза синамасини бажара олмаслик кайси сатхни шикастланиши билан боглик?

Куйидаги кайси симптом миячанинг шикастланишидан далолат беради?

Миячасида усма булган беморда статико-локомоторная атаксия кузатилмокда, аммо мияча симптомлари иккала томондан ифодаланган. Бу холат османи кайси сохада жойлашганига хос?

Миячанинг бир ярим шари шикастланганда бемор кайси томонга огиб кетади?

Бош миянинг кайси булаги шикастланганда атаксия кузатилиши мумкун?

Бармоклардаги секин ва беихтиёрий харакатлар, кафтни гайри-оддий холатга келтиради. Харакатни бу бузилиши кандай номланади?

Паркинсонизмада беморнинг юришига хос:

Гипертоно - гипокинетик синдромни куриниши:

Паркинсонизмга хос симптомни кўрсатинг:

Базал ганглийлар шикастланишида кандай холат кузатилиши мумкин?

Обш мияда дофамин танкислиги сабабли кандай холатга ривожланади?

Паркинсонизмга хос симптмони кўрсатинг:

Экстрапирамид системага таълукли:

Бармокларни котиши ва нотўгри холати натижасида харф ёза олмаслик кайси касалликни куринишидир?

Паркинсонизмга кайси симптом хос?

Курув нервининг ретробульбар кисмини шикастланишига (ретробульбар невритга) купрок характерли симптом:

Кайси сохага субарахноидал кон куйилишдан сунг иккала кузга курлик (амавроз) пайдо булиши мумкин?

Курув уткирлигини линзалар ёрдамида самарали тиклашга эришилса, бу холат курув аппаратининг кайси сохаси шикастланишидан дарак беради?

Куз тубида узгаришларсиз уткир пайдо булган скотома кайси сохани шикастланишидан далолат беради?

Унг кузнинг ташки тўгри мушагининг параличи, юзнинг унг ярмини периферик параличи, чап томонлама спастик гемиплегия билан кузатилмокда. Шикастланиш сохаси каерда жойлашган?

Чап пешона сохасида огриклар ва сезгининг бузилиши, чап томондан III, IV, VI нервларнинг параличи билан кузатилмокда. Патологик учок каерда жойлашган?

Вебер альтернацияловчи синдроми (учок томонда III нерв узагининг шикастланиши, тананинг карама-карши томонида гемипарез) кайси соха шикастланганда кузатилади?

Унг курув нерви шикастланганда корачикни кандай реакциялари бузилади?

Икки томонлама аносмиянинг энг куп учрайдиган сабаби:

Хид билишнинг бош мия кобигидаги маркази каерда жойлашган?

Уч шохли нерв кайси мушакларни иннервация килади?

"Логофтальм" термини нимани англатади?

Меньерсимон хуружларда кайси аъзо шикастланган булади?

"Харакат касаллиги" нима билан боглик?

Кулокда шовкин ва шу кулокни эшитиш кобилиятини чукурлашиб борувчи ёмонлашуви качон кузатилади?

VII жуфт мия нервининг периферик ва марказий фалажини ажратувчи асаоий симптом нима?

Уч шохли нерв невралгиясига хос:

Пастки жаг ва тилни бир томонида барча сезги турларини суниши, огиз очилганда пастки жаг шу томонга сурилади. Шикастланиш кайси сохада?

VII нервнинг шикастланишидан келиб чикадиган ёш окиши нима билан боглик?

Унг томондан барча мимик мушакларни параличи чап томонлама гемиплегия билан кузатилаяпти. Шикастланган соха каерда жойлашган?

Чап томондан пастки порция мимик мушакларнинг парези, тилни шу томонга девиацияси, хамда чап тарафлама спастик гемиплегия. Шикастланиш кайси сохада жойлашган?

Куприк-мияча симптомокомплексининг асосий этиологик омили:

Куйидаги кайси синдром ривожланиши учун нерв системасини икки тмонлама маълум сохалари шикастланган булиши лозим?

Кокс оралигида утказилган жаррохлик амалиёти вактида Х нервнинг кайтувчи шохи шикастланди. Натижада куйидаги симптомлардан кайси бири ривожланади?

Бульбар синдром /дисфония, дисфагия, дизартрия/, тил мушакларининг атрофияси ва фибрилляцияси аникланди. Шикастланган соха каерда жойлашган?

Глоссоплегия, тил атрофияга учраган, фасцикуляция, анартрия. Шикастланиш кайси сохада жойлашган?

Дисфагия, дисфония ва дизартрия, беихтиёрий кулги ва йиги, пастки жаг рефлекси кучайган, орал автоматизм симптомлари аникланади, тилда атрофиялар йўк. Кайси соха шикастланган?

Мия кутисининг орканги чукурчаси усмаси, икки томондан XII нервларнинг шикастланиши натижасида асосан кандай симптом намоён булади.

Псевдобульбар паралич кайси тузилмаларнинг шикастланиши натижасида пайдо булади?

Тил ости нервининг ядроси шикастланганда тил кайси томонга огади?

Бульбар синдромда нут бузилиши кандай булади?

XII жуфт бош мия нерви табиатидан кандай нерв?

Кортико-нуклеар йулни бир томонлама шикастланишида кайси бош мия нервининг функцияси бузилади?

Ликворда лимфоцитарн плеоцитоз качон аникланади?

Джексон фокальные эпилептик хуружлари кайси соха шикастланишида кузатилади?

Ликворда оксил - хужайра диссоциацияси кандай холатда кузатилади?

Гипертензион синдромга таълукли:

Орка мияни кукрак кисми йирингли эпидуритида яллигланишши таркалашини исботлаш учун куйидаги текширув усуллари кулланилади, ундан ташкари:

Ишемик инсульт учогидаги гиподенс зонани компьютер томография канча вакт муддатида аниклайди:

Субарахноидал кон куйилишида геморрагик экстравазатларнинг гиперденситив жойларини компьютер томография канчада аниклайди:

Мия ўлимини аниклашда кайси диагностик усул кулланилади:

ЭЭГ езиш вактида гипервентиляция усули нимани чакириш учун кулланилади:

Магнит резонанс томографияга утказишка каршилик:

Гепатоцеребрал дистрофияда кон тахлили нимани аниклайди:

Эритремияда кон тахлили нимани аниклайди:

Мияни абцессида текшириш усуларидан патологик куринишни думалок формасини кайси текширув усулларидан куриш мумкин:

ЭЭГни патологик ритми булиб хисобланади:

Утирган холатда ликвор босими нормада тенг:

Глюкуза микдори соглом одам ликворида канчага тенг:

Коматоз холатга тегишли эмас:

Нормал эшитишга пичирлашишининг кайси масофадан эшита олиш кобилияти хисобланади?

Фуникуляр миелоз билан огриган беморларнинг кон тахлилида куйидагилар аникланади:

Элекронистагмографияни куйидаги холатда мумкин утказиш:

Мушак толаларининг электр активлигини элекромиография пайитида нима оркали регистрация килинади:

Спонтан субарахноидал кон куйилиши окибатида беморда ангиоспазм динамикасини кузатиш учун куллаш максадга мувофик:

Мия ички аневризмалари ташхисида кайси усул кулланилади:

Хужайра иммунитетини текшириш ВИЧ инфекцияда куйидагиларни аниклайди:

Мия компьютер томографияси хал килолмайди:

Мия суягини рентгенограмасидаги кул бармокларини изи нимани белгиси?

Ишемик инсультни дастлабки ташхис методи:

Мия компьютер томографияси такикланади, агар беморда мия жарохати билан

Орка мия усмаларида люмбал пункция натижасида «тикилиш» (вклинение) кандай намоён булади:

Менингит ташхисида хал килувчи белгилар :

Уткир миокард инфарктида, юрак ритмини бузилишида (кардиоцеребральный синдром) церебрал ишемияга асосий сабаб булган омил:

Мия артерияларининг тромбозига олиб келмайди:

Нейроген гипервентиляцион синдромини мушакларда узгаришларини тухтатиш учун кулланилади:

Мушак-тоник спазпалар куйидаги вегетатив кризларда кузатилади:

Ишемик инсульт учоги мия ичидаги «угирланиши» куйидаги сабабга кура юз беради:

Мия кон томирлари тромбозида кузатиладиган хусусият:

Мигреноз статусни тухтатиш учун кулланилмайдиган дорилар:

Мигреноз статусни тухтатиш учун куйидаги дорилар кулланилади:

Ишемик инсультда гиперволемик гемодилюция кулланилишига курсатма:

Мия кон томири тикилишида фибринолитик терапия кайси вакт кулланилади:

Антикоагулянтлар кулланилишга карши кўрсатма хисобланмайди:

Мигреноз холатга хос эмас:

Диссеминир ички кон куйилишини даволашида кулланиладиган восита:

Мияга гипертоник кон куйилишда антифибринолитиклар (аминокапрон кислота) курсатилмаган чунки:

Паренхиматоз субарахноидал кон куйилишига ташхис кўйишда асосий белги:

Узун мияга кон куйилганда кузатилмаслиги мумкин булган белги:

Миячага кон куйилганда кузатиладиган белгилар:

Гипертоник субарахноидал кон куйилишининг шартли белгиси:

Гипертоник кон куйилишни дегидратацион даволаш учун, артериал кон босими 230/130мм.рт.ст. ва кон осмолярлиги 300мосм/л дан юкори булганда куйидагиларни кайси бирини куллаш максадга мувофик:

Гипертоник кон куйилиш ўткир даврида папаверин кулланилмайди:

Гипертоник субарахноидал кон куйилишда тавсия этилмайди:

Огир бош мия жарохатида психомотор безовталанишда куйидагилар кулланилади:

Неврологик стационарга транспортировка килишга ман этилиш холати:

Аневризма сабабли субарахноидал кон куйилишда биринчи кундан кулланиладиган консерватив давога куйидагилар киради:

Купрок супратенториал артериовеноз мальформация, ёки артериал аневризма ёрилгандан одатда кандай холат юзага келади:

Бирданига бошланган субарахноидал кон куйилиши инструментал ташхисига керакли маълумотлар:

Геморрагик инсульт билан огриган беморда ДВС синдроми кузатилса, кушимча равишда куйидагиларни куллаш максадга мувофик:

Мияда кон айланишини уткир бузилишида витамин Е кайси максадда кулланиллади:

Веноз кон айланиши бузилишини даволашда, артериал кон босими нормал холатда булганда куйидагилар ишлатилмайди

Орка мия буйин кенгаймаси сохаси ишемиясида куйидаги холат кузатилади:

Энцефалитларни даволашда куйидаги вирусга карши дори воситани куллашмайди:

Бурденко-Крамар тенториал синдромига хос белги:

Кук йиринг таёкчаси чакирган йирингли менингитда куйидаги дорилар самарали:

Армсронг лимфоцитар хориоменигити клиник куринишини белгилайдиган асосий омил:

Менингококк менингитини даволашда кулланилади:

Бош суягини асоси синишида кузатиладиган клиник белги:

Холинергик кризга куйидагилар хос эмас:

Касаллик кайси белгилар билан бошланса мия усимтаси борлигига шубха тугилади?

Холинергик кризни вегетатив симптомларини куйидагилар олдини олади:

Мия абсцессини даволашда эффектив усул:

Уткир спинал эпидурит неврологик симптомлари куйидагилар билан ифодаланган

Кайси касалликлар билан уткир йирингли эпидуритни дифференциалаш лозим?

Аминазин билан захарланганда кузатилади:

Ботулиник токсин билан шикастланганда кузатилмайди:

Тетаник статусда такикланади:

.Холинергик кризни даволашда куйдагилар кулланилмайди:

Тиреотоксик кризда кузатилмайди

Уткир порфирияда асаб тизими шикастланишига хос эмас:

Бошка атаксиялардан уларок, вестибуляр атаксия кандай белгилар билан намоён бўлади?

Экстрапирамид тузилмаларга таълукли:

Паркинсонизмга хос симптомларни кўрсатинг:

Кайси соханинг шикастланишидан гомоним гемианопсия юзага келади?

Паркинсонизмга хос симптомларни кўрсатинг:

Узоклаштирувчи нервнинг шикастланишида кузатилади:

Тирсаксимон нервнинг якка шикастланишида кузатилади:

7 жуфт нервнинг марказий параличига хос белгилар:

Мимик мушаклар парези кайси сохаларни шикастланишига хос?

Кайси белгилар бульбар параличда кузатилади, аммо псевдобульбар параличга хос эмас:

Узунчок мия сохасида унг томондан иккиланган ядро ва шу томондан пирамид йул шикастланган. Бу холатда бульбар параличга кайси симптмолар кушимча кушилиб келади?

Бульбарный синдром качон ривожланади?

Менингеальным симптомларга киради:

Ликворда глюкуза микдорини камайиши кандай холатларда кузатилади?

Кулнинг бош бармогига таркаладиган огрик, бицепс рефлексини йуколиши билан кузатилаяпди, бу холат кайси илдизчани шикастланишига хос?

Унг оёкнинг спастик параличи, шу томондан чукур сезги бузилган, чапдан огрик ва харорат сезгиси утказувчи типида бузилган. Орка миянинг кайси сохалари шикастланган?

От думи компрессияси нима билан намоён бўлади:

Миячани шикастланишига хос:

Орка миянинг орка устунлари шикастланишига хос:

Куйидагиларни кайси бири секин гиперкинезларга киради?

Кайси сохалар шикастланганда маркакзий фалажлар пайдо бўлади?

Куйидагиларни кайси бири Горнер синдромига кирмайди?

Бир томнлама амавроз, уртача катталикдаги мидриаз, курмаётган кузда ёругликка тўгрдан-тўгри реакцияси кузатилмаяпди, аммо ёругликка хамжихатликдаги реакцияси сакланган. Бу холат кайси сохалар шикастланишида кузатилиши мумкин?

Нистагм миянинг кайси сохалари шикастланганда кузатилади?

Инсультдан кейинги гемианестезия кайси соха шикастланганда кузатилади?

Бош миянинг пешона булаги шикастланганда кайси белгилар пайдо булади:

Кушимча нерв шикастланганда кайси мушаклар атрофияга учрайди?

Ромберг синамасини мусбатлиги кайси сохалар шикастланишида кузатилади:

Бульбар синдромга хос:

Экстрапирамид системага таълукли:

Орал автоматизм симптомларига таълукли:

Паркинсона касаллиги симптомлари:

Пай рефлексларини кучайиши куйидаги кайси сохалар шикастланишида кузатилади?

Бош мия кобиги шикастланганда нуткнинг кандай бузилишлари кузатилади?

Денервацион гиперсезгирлик феномени кайси соха шикастланишига хос?

Корачикни деневрацион гиперсенсетивлик феноменини аниклашда корачикка кайси эритма томизилади?

Ортостатик гипотензия феноменига вертикал холатда артериаль босимни кай даражада пасайиши хос?

Вегетатив кризларни базис даволашда кайси препаратлар тайинланади?

Периферик вегетатив етишмовчилик билан асосланган ортостатик гипотензияни даволашда куйидаги кайси воситалар кулланилади?

Периферик (сегментар) вегетатив нерв системасини шикастланиши куйидаги синдромлар билан намоён бўлади:

Марказий (надсегментар) вегетатив нерв системаси шикастланиши куйидаги сидромлар билан намоён бўлади:

Ботулизда кандай вегетатив симптомлар кўпрок кузатилади?

Кластер бош огригига хос:

Нейроген гипервентиляцион синдромда нафас бузилишларига хос хусусиятлар:

Нейроген гипервентиляцион синдромда кислота-ишкор нисбати кандай ўзгаради:

Гликоген миопатия (Мак-Ардл касаллиги) нинг клиник куриниши:

Вильсон – Коновалов гепатоцеребраляр дистрофияси титровчи ва тиров-ригид формасида кандай тремор устун:

Гиперкалиемик (Гармсторп касаллиги) ва нормокалиемик (Посканцера ва Керр касаллиги) формаларида миоплегия хуружларига сабаблар:

Паркинсон касаллигини даволашда холинолитиклар (циклодол, норакин) билан даволашда кандай ножуя таъсирлар кузатилиши мумкин

Наслий эсенциал титрокда асосий кулланиладиган воситалар:

Унферрихт - Лундборг миоклонус-эпилепсияси клиник манзарасида миоклоник ва эпилептик хуружлардан ташкари кандай узгаришлар кузатилади

Шегрена - Ларссена синдромига характерли

Сирингомиелия диагнозини тасдиклашда етарлича клиник белгилар хисобланади:

Денди – Уолкер тугма аномалияга текширишда янада информатив текшириш методами хисобланади:

Портал гипертензия билан кечувчи жигар энцефалопатиясини даволашда бирламчи тавсия этилади:

Ошкозон-ичак системаси касалликлари сабабли келиб чикувчи полинейропатияларни асосий факторлари:

Ошкузон-ичак тракти касалликларидан келиб чикадиган полинейропатияларни асосий клиник куриниши:

Фуникуляр миелознинг асосий клиник куриниши:

Сурункали буйрак етишмовчилиги билан кечувчи буйрак касалликларида нерв системасини шикастланиш кандай синдромлари кузатилади?

Портал гипертензиясиз кечувчи жигар энцефалопатиясни даволашда бирламчи тавсия этиладиган воситалар:

Сурункали буйрак етишмовчилигида юзага келадиган неврологик асоратларни самарали патогенетик ва симптоматик даволашга кандай эришилади?

Эмфизема билан асоратланган брохларни ва упкаларни сурункали касалликларида энцефалопатия кўпрок кандай намоён бўлади?

Эритремияда энг кўп учрайдиган неврологик асоратлар:

Ўткир лейкузларда куйидаги кайси неврологик синдромлар кўпрок кузатилади?

Миелом касаллиги асосан кандай огрик синдроми билан намоён бўлади?

Миелом каслликда нерв тизимини шикастланиши патогенезида аосан кайси омиллар ахамиятлидир?

Лимфогранулематознинг куп учрайдиган неврологик асоратлари:

Тиреотоксик миопатияга куйидагиларнинг кайсилари кўпрок хосдир?

Гипотиреоздаги харакат бузилишларининг сабаблари:

Гипоглик комаларда кузатиладиган ёндош кушимча белгилар:

Иценко - Кушинга (гиперкортицизма) синдромига хос клиник белгилар:

Диабетик полинейропатияга хос:

Диабетик полинейропатияда кўпрок учрадиган узгаришлар:

Диабетик полинейропатиянинг патогенеик терапияси сифатида кулланилади:

Рефлектор симпатик дистрофия сабаби булиши мумкин?

Рефлектор симпатик дисторфияда огрикни камайтириш учун куйидагиларни кайсилари кулланилади?

Гипоталамик синдрома диагностикаси критерийсига киради:

Гиперпролактинемия сабаби (персистир галакторея-аменорея) булиши мумкин.

Аргайл Робертсон синдромы куйидаги кайси холатларда кузатилади:

Гипервентиляцион синдромда парестезия ва увишишлар кайси сохаларда кузатилади

Юлдузсимон тугуннинг шикастланиши синдромида куйидаги белгилар кузатилади:

Тиббиёт генетикасининг асосий вазифалари:

Кариотип – бу хужайра хромосома тўпламларининг хусусиятлари бўлиб, ва куйидагилар билан белгиланади:

Хромосом касалликлар сабаби булиши мумкин:

Хромосомиа касалликларини фенотипик белгиларига киради:

Индукцияланган мутагенезни куйидаги факторлар чакиради

Ирсий касалликларнинг генетик табиатига кура класификацияси нималарга асосланган

Куфс амавротик идеопатиясн кечикиб бошланган турида, катта ёшдаги беморларда кайси аломатлар кузатилади?

Баттена - Шпильмейра - Фогта ювенил форма амавротик идеопатиясини ювенил формасида харакатларни бузилишлари кайси тизим бузилишлари билан боглик?

Порфирияга хос белгилар:

Кучайиб борувчи миодимторофияларнинг кайсиларида псевдогипертрофиялар кузатилади?

Паркинсон касаллигида мия пўстлок ости ядроларида кайси моноаминлар нейрохимизмини бузилиши кузатилади?

Унферрихт - Лундборг миоклонус-эпилепсида миоклоник гиперкинезлар кандай холатларда кучаяди?

Спиноцеребелляр атаксиялар орасида Фридрейх касаллиги кандай белгилари билан ажралиб туради?

Бош мия жарохатларининг огирлик даражаси кайси белгиларнинг чукурлиги ва давомийлиги билан аникланади?

Субдурал гематоманинг диагностик белгилари кайси текшириш усуллари ёрдамида аникланади:

Эпидурал гематоманинг церебрал асоратларига киради:

Бош мия жарохатлари ўткир даврида юзага келадитган мия ички гипертензиоясини даволашда куйидаги воситалар кулланилади:

Посттравматик порэнцефалияда мия коринчалари билан боглаб турувчи кандай каналлар мавжудлиги билан ифодаланади:

Бош мия травмалари ўткир даврида антидиуретик гармоннинг дефицитини коррекция килиш учун кайси воситалар ишлатилади:

Мия ички босими пасайиши окибатида келиб чикувчи бош огригларини даволашда куйидагилар кулланилади:

Бош мия травмаларидан сўнг мия ички гипертензияси сабаби куйидагилар булиши мумкин:

Орка мия илдизчаларини шикастланишида кузатилади:

Бош миянинг кайси сохаси шикастланганда атаксия келиб чикади?

Харакатларни кайси компонентларини бошкаришда базал ганглийлар иштирок этади?

Тез кечадиган гиперкинезларга куйидагиларни кайси бири киради?

Кўз харакатлантирувчи нервнинг шикастланишига хос:

Паркинсонизмга хос симптомларни кўрсатинг:

Кўз харакатлантирувчи нервнинг шикастланиш симптомлари:

Тирсаксимон нервнинг якка шикастланишида кузатиладиган белгилар:

Юз нервининг невропатиясида кузатиладиган белгилар:

Бульбар паралич симптомлари:

Псевдобульбар паралич симптомлари

Периферик нервларнинг шикастланишида кузатилади:

Курув домбогининг шикастланишида куйидагилар кузатилади:

8 жуфт нервни вестибуляр порциясини шикастланиши нималар билан намоён бўлади?

Нерв системасининг кайси сохалари шикастланганда астазия-абазия кузатилади?

Харакатни бошкаришда марказий нерв системасининг кайси сохалари иштирок этади?

Сенситивная атаксия кайси сохалар шикастланишида кузатилиши мумкин?

L4-L5 умурткалар орасидаги дискнинг массив чурраси от думини компрессиясига олиб келди. Клиник манзарада кайси симптомлар кузатилади?

Гипотоно-гиперкинетик синдромнинг куринишлари:

Паркинсонизмга характерли белгилар:

Ички капсулани шикастланиши куйидагилар билан намоён бўлади:

Мия устунидаги вестибуляр ядролар кайси сохалар билан богланган?

Экстрапирамид системага таълуклиларини курсатинг:

Неврозларнинг классик клиник формалари:

Ўткир таркок энцефаломиелитда харакат ва сезги бузилишлари кайси сохаларининг шикастланиши билан боглик?

Кандай белгилар бош мия абсцесси тўгрисида шубха тугдиради?

Дифтерик полинейропатияда ўлим хавфининг юкорилиги кайси омилларга боглик?

Нейросифилиснинг кечки формалари кандай кўринишга эга?

Оптикохиазмал арахноидитга хос:

Кайси касалликларда оптикохиазмал арахноидит нотўгри диагностика килиниши мумкин?

Мия кутиси орка чукурчаси арахноидити кайси касалликлар билан дифференциация килиниши лозим?

ОИТСдаги психик ўзгаришлар кандай намоён бўлади?

ОИВ инфекциясида нерв системасининг шикастланиши кандай намоён бўлади?

Ўткир ости кечувчи панэнцефалит кайси касалликлар билан дифференциация килиниши лозим?

Шильдер энцефалитини кандай клиник формалари мавжуд?

Буйин кенглиги сохаси ёнбош амиотрофик склерозини кайси касалликлар билан дифференциация килиш лозим?

ОИТСнинг соматик кўринишларига киради:

Асосий артерия тромбозида кузатилади:

Тугунчали периартритда нерв системасининг шикастланиш турлари:

Вегетатив кризлар купинча куйидаги психопатологик холатлар билан бирга кечади:

Вегетатив кризларни куйидаги холатлар билан дифференциация килиш лозим:

Рефлектор симпатик дистрофияда огрикни камайтириш учун кулланилади:

Куйидаги кайси холатлар гиперпролактинемия (персистирловчи галакторея-аменорея)га сабаби булиши мумкин?

Организмнинг генотипи генларнинг узаро уйгун системаси махсули бўлиб, ирсият шу генларнинг кандай иштироки билан белгиланади:

Огир бош мия травмаларида антидиуретик гормонни танкислигини олдини олиш учун кандай воситалар кулланилади?

Кўз харакатлантирувчи нервнинг шикастланиш симптомлари:

Тирсаксимон нервнинг якка шикастланишида кузатиладиган белгилар:

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |