Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Химиотерапия (узб) Бош сахифа

Химиотерапия (узб)Химиотерапиянинг принципларига киради:

Химиотерапиянинг принциплари:

Химиотерапияни куллаш усуллари:

Нохожкин лимфомасининг синонимини курсатинг

Лимфоманинг верификацияси учун якуний ташхис усулини танланг

НХЛнинг экстронодал турида купрок зараланади?

НХЛ нинг 1 даражасида асосий даволаш усулини курсатинг

НХЛ нинг 1-2 даражасида асосий даволаш усулини курсатинг

Лимфоманинг асосий давосида хирургик даво кулланиладими?

Лимфоманинг келиб чикишида кайсилари купрок учрайди

Хожкин лимфомасида купрок кайси система зарарланади

Хожкин лимфомасининг дастурли даволашдан кейинги эрта рецидиви

ЛГМ касаллигида суяк кумиги специфик зараланишига шубха килинганда албатта нима килиш керак

Хожкин лимфомаси ташхиси кайси текширув усули асосида куйилади

Кайси прогностик факторлар Халкаро прогностик индекс хисобланади

Келтирилганлардан кайси бирига асосланиб химиопрепарат дозаси аникланади?

Химиотерапияга сезгирлик боглик:

Химиотерапияга сезгирлик боглик:

Комбинирлашган химиотерапияда хисобга олинади

Алкилловчи гурухга куйидагилар киради:

Алкилловчи гурухга куйидагилар киради:

Хлорэтиламинларга куйидагилар киради:

Этиленаминларга куйидагилар киради

Нитрозометилмочевина хосилаларига киради

Триазинларга тегишли препаратни курсатинг

Антиметаболитларга кайси бири киради?

Антиметаболитларга кайси бири киради?

Усмага карши антибиотикларга киради: Тугри жавобни курсатинг.

Усимликлардан олинадиган паепаратлар-митоз ингибиторларига куйидагиларнинг кайси бири кирмайди

Таксанларнинг таъсир механизми куйидагиларнинг кайси бирида тугри келтирилган

Таксанлар гурухига келтирилганларнинг кайси бири киради.

Антиэмитекларга куйидагиларнинг кайси бири киради. Тугри жавобни курсатинг.

Антиэмитекларга куйидагиларнинг кайси бири киради. Тугри жавобни курсатинг.

Гематоэнцефал тусикдан утиш хусусиятига эга химиопрапаратни курсатинг.

Месна кайси химиопрепаратнинг антидоти хисобланиди? Тугри жавобни курсатинг.

Лейковорин кайси химиопрепаратнинг антидоти хисобланиди? Тугри жавобни курсатинг.

Куйида берилган касалликларнинг кайси бирида химиотерапия асосий даво усули хисобланмайди?

Куйида берилган касалликларнинг кайси бирида химиотерапия асосий даво усули хисобланади?

Таксотернинг юбориш муддати?

Топоизомеразанинг ингибиторларига келтирилганларнинг кайси бири киради?

Топоизомеразанинг ингибиторларига келтирилганларнинг кайси бири киради?

Топоизомеразанинг ингибиторларига келтирилганларнинг кайси бири киради?

Моноклонал антетела келтирилганларнинг кайси бирида ишлатилади?

Моноклонал антителага кайси киради?

Биофосфонатларга куйидагиларнинг кайси бири кирмайди? Тугри жавобни белгиланг.

Цитостатик винбластиннинг саклаш муддати. Тугри жавобни курсатинг.

Цитостатик докорубицин саклаш муддати. Тугри жавобни курсатинг

Цитостатик винкристин саклаш муддати. Тугри жавобни курсатинг.

Цитостатик Доцетаксел саклаш муддати. Тугри жавобни курсатинг

Цитостатик метотрексат саклаш муддати. Тугри жавобни курсатинг

Цитостатик паклитаксел саклаш муддати. Тугри жавобни курсатинг

Фторурацилнинг эритилгандан кейин саклаш муддати. Тугри жавобни курсатинг.

Цисплатинни саклаш муддати. Тугри жавобни курсатинг

Гипергидратация химиотерапиянинг кайси бирида курсатма хисобланади?

Премедикация химиотерапиянинг кайси бирида курсатма хисобланади?

Дексаметазон билан премедикация таксотер кулланилганда качон ишлатилади?

Цисплатин билан даволашда буладиган асосий асоратни курсатинг?

Винкаалколоидлар билан даволашда буладиган асосий асоратни курсатинг?

Кафт товон синдроми кайси препарат учун характерли

Тери ракида кулланиладиган химиотерапиянинг схемасини курсатинг?

Тери меланомадасида кайси химиопрепарат самаралирок, тугри жавобни курсатинг.

Тери меланомадасида кайси препарат самаралирок, тугри жавобни курсатинг.

Меланомада кайси химиотерапия схемаси самаралирок, тугри жавобни курсатинг.

Меланомада кайси химиотерапия схемаси самаралирок, тугри жавобни курсатинг.

Бош буйин сохаси ракида келтирилган химиопрепаратларнинг кайси бири самарали хисобланади?

Калконсимон без ракида химиотерапияга курсатма хисобланади, тугри жавобни курсатинг.

Калконсимон безда кайси препарат актив препарат хисобланади?

Калконсимон без ракида куйидаги схемалардан кайси бири ишлатилади?

Сулак бези ракида куйидаги схемалардан кайси бири ишлатилади?

Бурун халкум такомиллашмаган ракида ракида куйидаги схемалардан кайси бири ишлатилади?

Бош буйин усмаларида замонавий химиотерапиянинг схемасини курсатинг.

Ходжкин лимфомасининг 3 боскичида зараланиш сохасини курсатинг.

Ходжкин лимфомасининг асасий даво усулини курсатинг? Тугри жавобни курсатинг.

Сут бези ракининг химиогормонотерапияга мойил тури.

Ошкозон ракида химиотерапиянинг куйидаги схемаси кулланилади. Тугри жавобни курсатинг.

Адьювант химиотерапияга тугри изох беринг.

Адьювант химиотерапиянинг кулланилиш муддатини курсатинг.

Ошкозон ости бези ракида химиотерапиянинг эффективлиги канча?

Ошкозон ости бези ракида химиотерапиянинг кайси схемаси кулланилади?

Жигарнинг холангиоцеллюляр ракида кайси схема кулланилади?.

Жигарнинг гепатоцеллюляр ракида кайси схема кулланилади?

Жигар ракида химиоэмболизациянинг эффективлигини курсатинг.

Йугон ичак ракида кулланиладиган стандарт адьювант химиотерапияни курсатинг?

Йугон ичак ракида кулланиладиган монохимиотерапияни курсатинг?

Йугон ичак ракида кулланиладиган таргент курсатинг?

Химитерапия утказиш учун лейкоцитлар микдори канча булиши керак? Тугри жавобни курсатинг.

Ошкозон ости бези ракида стандарт химиотерапияни курсатинг?

Ошкозон ости бези ракида стандарт химиотерапияни курсатинг?

Бевацизумаба кулланилишига курсатма.

Бачадон буйни ракининг илк боскичидаги схема булиб хисобланади

Бачадон буйни ракининг илк боскичидаги схема булиб хисобланади

Эндометрй ракида самарали ишлатиладиган химиопрератни курсатинг?

ESMO тавсиясига кура бачадон буйни раки билан огриган беморларда клиник ва гинекологик текширувлар качон утказилади?

Трофабластик касалликнинг хавфлилик даражаси кам турларида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

Трофабластик касалликнинг хавфлилик даражаси кам турларида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

Трофабластик касалликнинг хавфлилик даражаси юкори турларида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

Тухумдоннинг герминоген усмаларида нисбатан самаралирок даво схемасини курсатинг.

Тухумдоннинг хавфли усмаларида ишлатиладиган даво схемасини курсатинг.

Тухумдон эпителиал раки кечки боскичларида кулланиладиган даво схемасини курсатинг?

Тухумдоннинг хавфли усмаларида нисбатан самаралирок даво схемасини курсатинг.

Тухумдоннинг хавфли усмаларида ишлатиладиган даво схемасини курсатинг.

Тухумдоннинг хавфли усмаларида ишлатиладиган даво схемасини курсатинг.

Дуглас бушлигини корин пардасини метастатик зарарланиши кайси олим номи билан юртилади?

Хожкин лимфомасининг узига хос характерли гигант хужйрасига тугри тариф беринг?

Дисплазия фон касалликлардан кайси критерий билан фаркланади?

Лапароскопияда беморда хавфли усманинг юкори такомиллашган тури аникланди. Жараен иккала тухуидонни, бачадонни, бачадон найларини бир томондан, асцит билан намоен булган. Таркалиш жараенини TNM система буйича ифодаланг?

Альфа-фетопротеин аникланиши келтирилганларнинг кайси бирини специфик фактори эмас?

Хорион гонадотропин учун специфик реакция булиб хисобланмайди. Тугри жавобни курсатинг.

Хорионкарциноманинг асасий даво усулини курсатинг?

Таксолнинг эффективлиги нима билан боглик?

Усма жараенининг терминал боскичидаги кахексия ва анорексия холатида (ичак тутилиш булмаса), хамда хает сифатини ошириш учун куйидагиларнинг кайси бири самаралирок?

Ковук ўсмасига тахмин килинганда биринчи ўринда килинади?

Простата раки давосида ностероид антиандрогенларга кайси бири киради?

Мояк герминоген усмасига кирмайди, тугри жавобни курсатинг.

Семинома билан огриган беморларда давонинг асасий бахолаш мезони бу: тугри жавобни курсатинг.

Марказий ўпка ракида асосий диагностика усули?

Периферик ўпка ракида асосий диагностика усули

Кизилўнгач саратон касаллигининг асосий клиник белгисини аникланг

Кизилўнгач яхши сифатли ўсмаларини даволаш усулини кўрсатинг

Кизилўнгачнинг ноэпителиал ўсмасини кўрсатинг .

ESMO тавсиясига кура бачадон буйни раки билан огриган ва 2йил мобайнида ремиссия кузатилган беморларда клиник ва гинекологик текширувлар качон утказилади?

Дори препаратлари билан даволашнинг асосий принципларига киради, тугри жавобни курсатинг.

Химиотерапевтик радикализм нима, тугри жавбни курсатинг?

Препаратнинг таъсир эффектини бахолаш куйидагича ифодаланади, тугри жавобни курсатинг?

Индукцион терапия нима?

Адьювант химиотерапиядан максад, тугри жавобни курсатинг.

Ножуя таъсирларнинг нечта интенсив погонаси мавжуд?

Бачадон буйни ракида метазтаз йулларини курсатинг?

Роферон А нима, тугри жавобни курсатинг.

Усмага карши химиопрепаратни куллаш тарихи кайси препарат номи билан боглик?

Пурин ва пиримидин асосларини, нуклеотидларни тормозлаш, ферментлар активлигини пасайтирувчи булиб хисобланади: тугри жавобни курсатинг.

Усимликлардан олинадиган усмага карши препаратлар тарихи кайси препарат номи билан боглик?

Бачадон буйни ракининг таркалган/рецидив формасида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

Бачадон буйни ракининг таркалган/рецидив формасида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

Бачадон буйни ракининг таркалган/рецидив формасида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

Бачадон буйни ракининг таркалган/рецидив формасида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

ESMO тавсиясига кура бачадон танаси раки билан огриган беморларда клиник ва гинекологик текширувлар качон утказилади?

ESMO тавсиясига кура бачадон буйни раки билан огриган ва 3йил мобайнида ремиссия кузатилган беморларда клиник ва гинекологик текширувлар качон утказилади?

Бачадон танаси ракининг таркалган/рецидив формасида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

Бачадон танаси ракининг таркалган/рецидив формасида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

Трофабластик касалликнинг хавфлилик даражаси кам турларида кулланиладиган схемани тугри курсатинг?

Хожкин лимфомасининг вариантларини курсатинг

Тухумдон ва сут бези ракида химиотерапия эффектсиз булганда кулланиладиган препаратни курсатинг?

Буйракнинг таркалган ракида кайси бири самаралирок?

Гематурияни ўчогини аниклаш учун куйидаги текширувлврнинг кайси биридан бошлаш керак?

Ўпка раки кайси локализациясида кўпрок триада кузатилади : йўтал, кон туфлаш ва нафас сикиши

Тухумдон усмаларида куп учраш буйича иккинчи уринда турадиган клиник симптомни курсатинг?

Трофабластик касалликнинг резистент формасида даво схемасини курсатинг?

Йугон ичак ракида кулланиладиган стандарт адьювант химиотерапияни курсатинг?

Берилган химиопрепаратларнинг кайси бири йугон ичак ракида кулланилади

Ут пуфаги ракида химиотерапиянинг кайси бири кулланилади?

Ошкозон раки ТзN1M1.да кайси схема кулланилади?

Ошкозон ракини операция килиб булмайдиган холларда берилганларнинг кайси бири кулланилади?

Сут бези раки 2 линия химиотерапиясининг курсатинг.

Рак желудка, адьювантная химиотерапия применяется в следующих режимах. Назовите правильный ответ.

Химиотерапияга карши курсатма булиб хисобланади. Тугри жавобни курсатинг

Сут бези раки 1 линия химиотерапиясининг курсатинг.

Хожкин лимфомасида стандарт химиотерапия булиб хисобланади: Тугри жавобни курсатинг.

Хожкин лимфомасида химиотерапиянинг 2 линиясидаги схемани курсатинг.

Ходжкин лимфомасининг 4 боскичида зараланиш сохасини курсатинг

Ароматазанинг ингибиторларига келтирилганларнинг кайси бири киради?

Колониестимулловчи факторларга берилганларнинг кайси бири киради?

Гематоэнцефал тусикдан утиш хусусиятига эга химиопрапаратни курсатинг.

Гематоэнцефал тусикдан утиш хусусиятига эга химиопрапаратни курсатинг.

Бош буйин сохаси ракида келтирилган химиопрепаратларнинг кайси бири самарали хисобланади?

Бош буйин сохаси усмаларида химиотерапияга курсатма хисобланади?

Моноклонал антителога кайси киради?

Усимликлардан олинадиган паепаратлар-митоз ингибиторларига куйидагиларнинг кайси бири киради

Антиметаболитларга кайси бири киради?

Усмага карши антибиотикларга киради: Тугри жавобни курсатинг

Биофосфанатларнинг таъсири, берилган жавоблар ичидан тугрисини танланг?

Химиотерапиянинг эффективлигини бахолаш асосланади:

Комбинирлашган химиотерапияда хисобга олинади

Лимфомадаги интоксикация симптомларини курсатинг

52 ёшли аёл шифокорга мурожаат килганда тыш сохаси оркасида огрикларга, каттик шаклдаги овкатларнинг тамогида туриб колишига ва куп микдорда сулак ажралишига шикоят килиб келди. Беморга 0,1% атропин овкаттан олдин тавсия этилди ва 3 куннан кейин рентген текширганда патологик узгаришлар аникланмади. Шикоятларнинг келиб чикиши ва шифокор тавсияси.

Шифокорга 49 ёшда бемор мурожаат килди ва 3 хавфта давомида сарикликка, терида кичишларга, умумий холсизликка, 6 кг озишига шикоят килди. Жигар чегаралари Курлов буйича 15х12х10 см, жигар киргоги силлик, ковурга ости сохасида жигар пайпаслаганда каттик-эластик, нисбатан огрикли хосила овал шаклда улчами 7х4 смли. Ич келиши кукимтиро рангда. Умумий билирубин 256ммоль.л, богланган-96 ммоль.л, кон ивиш вакти 7 мин. Сизнинг тахминий ташхисинингиз ва биринчи навбатда беморга курсатиладиган ёрдам:

60 ёшли беморни колоноскопик усулда сигмасимон ичагда анус киргогидан 35 смда полип олиб ташланди. Гистологик текширганда полипнинг юкори сохасида микроинвазив рак аникланган, аммо хужайралар ичида рак аникланмаган. Шифокор тактикаси.

Шифокорга 49 ёшда эркак бемор, олдин касал булмаган ва тизза бугимларида вакти-вакти Билан пайдо буладиган огрикларга шикояти билан мурожаат килди. Анамнезидан: чекувчи, шикояти: курик йутал. Текширилганда: бугимларида деформация йук , ЭЧТ -48% мм.с Ревматоид синамалари мусбат. Рентгенограммада: Упка илдизи расми кучайган. Унг упка урта булагида тожсимон контурли, бир хил эмас шарсимон соя аникланади. Ташхис ва керакли текшириш усули.

Бемор 37 ёш . Анамнезидан: 4 ой олдин унг умров усти сохасидан усмасимон хосила аникланган. Антибиотик даво кабул килган, эффектсиз. Шу пайтдан бошлаб беморда холсизлик, иш фаолиятини пасайиши, озиш, кечки терлаш, тери кичишиши, кечки пайт субфебрил тана харорати кутарилиши, узини нохуш хис килиш безовта килган. Унг умров усти пальпация килинганда лимфа тугунлари катталашиши 3х2, 2х2см, каттик эластик, огриксиз, харакатчан. Хосила устида тери узгаришсиз. УТТ да унг умров усти лимфа тугунлари катталашиши аникланади. Рентгеноскопияда упка ва юрак узгаришсиз. Умумий кон тахлилида аниемия, лейкопения, тромбоцитопения, ЭЧТ ошиши аникланади. Умумий сийдик тахлили узгаришсиз. Тахминий ташхис, керакли текширув усулларини белгиланг. Кайси касалликлар Билан дифференциал диагноз утказиш мумкин? Сизнинг даволаш тактикангиз?

34 ёшли аёлда 4 йил аввал лактация давридан кейин сут безида диффуз каттиклашиш аникланади, катталишиш кузатилади. Бироз кизариш, тери харорати кутарилиши аникланган. Тахминий ташхис куйинг. Канака текширув усуллари утказиш зарурлигини курсатинг. Кайси касаллик Билан дифференциал диагноз утказиш лозимлигини курсатинг. Даво тактикасини аникланг.

Бемор 34 ёш . Шикояти: Унг ёнбош сохада огрик , умумий холсизлик, бош айланиш, куз олдини тиниб кетиши, ич кетиши, котиши Билан, субфебрил тана харорати. Тахминий ташхис куйинг, Канака текширув усуллари утказиш зарурлигини курсатинг. Кайси касаллик Билан дифференциал диагноз утказиш лозимлигини курсатинг. Даво тактикасини аникланг.

Бемор 72 ёш. Туш орти сохасида овкатни туриб колишига, кураклар орасида огрик борлигига шикоят килади. Аввал бунака шикоятлар кузатилмаган. 3 ойдан бери узини касал деб билади. Тура ржой поликлиникасидан текширувдан утган. Канака текширув усуллари утказиш зарурлигини курсатинг. Кайси касаллик Билан дифференциал диагноз утказиш лозимлигини курсатинг. Даво тактикасини аникланг.

Бемор 40 ёш. Шикояти: иштаха пасайиши, кунгил айниши, эпигастрал сохада огирлик хиссига, кайд килишга, озишга, тез чарчашга, депрессияга, коринда шишга, ични кора келишига, ич котишга мойилликка. Анамнезидан: 6 ойдан бери касал деб билади, касаллигини хеч нарса Билан богламайди. Умумий кон тахлилида анемия, ЭЧТ ошиши кузатилади. УТТда Жигар талок, ошкозон ости безида потологик узгаришлар аникланмайди. Умумий сийдик тахлили узгаришсиз. Ахлатда кон реакцияси мусбат. Тахминий ташхис куйинг, Канака текширув усуллари утказиш зарурлигини курсатинг. Кайси касаллик Билан дифференциал диагноз утказиш лозимлигини курсатинг. Даво тактикасини аникланг.

Бемор 65 ёш .Ташхис чап ут бези саратони Т4N1М0. Гистология урта дар-жали ифференциялашган аденокарцинома. ИГХ-PR++, ER++, HER2/neu++. В клиник-инструментал текширувлар-чап коринча кискариш функцияси пасайган, чан коринча гипертрофияси,анамнезида инфаркт миокард, ИККС. Беморга кандай даво режаси утказиш керак. Кандай ПХТ системаси тавсия этилади. Давонинг оптимал давосини танлаш учун кандай текширув методлари зарур

Бемор 54 ёш, анамнезидан нафас сикишига ,овоз бугилишига,йуталга,унг томон кукрак кафасидаги оргик,4-5кг озишига, иштаха пасайишига, умумий холсизлдикка шикоят килиб келган. 10 йил вадомида туберкулёз ташхиси Билан учетда туради. 2008 йил учетдан учирилган. МСКТда чап упка супплерал соха 3-сигменти улчами 2,5х2,2смли каттик учокли марказда калцинатлашган, плеврага утган. Чап упкани барча булимларида ва плеврани кенгайган юзасида 0.9-1.5 смли тугунсимон куринишда энг ката тугун улчами 2.3-2.5см упкани базал булимларида.Умров ости лимфа тугунлар катталашган чап паратрахиал соха ва чап упкани юкори булаклари илдизи узаро ва мезастениал плевра билан чандик хосил килган, конгломерат аорта ёйи девори билан ёпишган. Перикардит.чап плевра бушлигидан цитология учун экссудат-мазокда эритроцит,лейкоцит,лимфоцитлар аникланади. Канака кушимча теширув усуллари зарур. Ташхис верификация килингандан сунг даволаш режаси.

Бемор 55 ёш c-r ovariiT3N1M0 ташхиси билан. Радикал операция +6 курс ПХТ СР схемасидан кейинги холат.5 ойдан кейин касалликни кайталанши .Асцит.умумий ахволи урта огирликда стабил. Клиник-инструментал текширув-ЭКГ –ЧКГ,миокарда метоболик узгаришлар билан. Умумий кон тахлили НВ-86 г/л, L-3,0, тром-182, лимф-20. Кандай даво режаси ва бу холатда кайси усма маркерлари купрок маьлумотли. Бу касалда даво тактикаси.

Бемор 26 ёш 3 ойдан ортик шамоллашдан кейинги курук йутал аниклашига,терлаш вакти –вакти билан тана харорати кутарилиши, холсизлик. Гистологик текширувда Березовского-Штернберга хужайралари топилди, МТИ 0.33 дан юкори. ЭЧТ 40 мм/с. Ташхис? Касаллик прогнози? ПХТ схемаси?

57 ёшли бемор уй шароитида курилганда, бир неча кундан бери овкатлангандан сунг, кунгил айнашига, эпигастрий сохасида огирлик хиссига шикоят килмокда. Ахволини яхшилаш учун узи кайд килиш чакиради. 7 килограммга озган. Анамнезида 12 бармокли ичак яраси билан огриган. Тери тургори пасайган, эпигастрийда «сув шалоплаши» симптоми аникланади. Дастлабки ташхис куйинг. Кандай текшириш усуллари утказилиши лозимлигини курсатинг. Кайси хасталиклар билан киёсий ташхисот утказилиши лозимлигини курсатинг. Кандай даволаш усуллари утказилиши лозимлигини курсатинг.

Шифокорга аввал касал булмаган 49 ёшли, бемор оёклардаги огрикларга шикоят килиб келди. Анамнезидан: чекади, курук йутал бор. Текширувларда: бугимлар деформацияси йук. ЭЧТ (СОЭ)-48 мм/с. Ревматоид синамалар мусбат. Рентгенограммада: упканинг илдиз олди сохасида тасвир кучайган (тяжистость), унг упка урта булак майдонида, бир хил булмаган структурали, нурли контурли тугунли соя мавжуд. Дастлабки ташхис куйинг. Кандай текшириш усуллари утказилиши лозимлигини курсатинг. Кайси хасталиклар билан киёсий ташхисот утказилиши лозимлигини курсатинг. Кандай даволаш усуллари утказилиши лозимлигини курсатинг .

34 ёшли аёлда сут эмизишни тухтатгандан 4 йил кейин, сут безида диффуз каттиклашиш пайдо булди, сут бези катталашган, бир оз гиперемия, гипертермия бор. Дастлабки ташхис куйинг. Кандай текшириш усуллари утказилиши лозимлигини курсатинг. Кайси хасталиклар билан киёсий ташхисот утказилиши лозимлигини курсатинг. Кандай даволаш усуллари утказилиши лозимлигини курсатинг .

Бемор 56 ёш. Шикоятлари: балгамли йуталга, кукрак кафасидаги огрикларга, хансирашга, иштаха пастлигига, озиш, умумий холсизликка, тана хароратининг кутарилишига. Анамнезидан: бемор узини 4 ой давомида касал деб хисоблайди. Касаллиги бошланишида шамоллаш белгилари булган, антибиотиклар олган, нафи булмаган. Зарарли одатлари: 30 йилдан бери чекади, гохида спиртли ичимликлар истеъмол килиб туради. Кукрак кафаси Ro- графияси: унг упка илдизи сохасида 5х4 смли илдизни кенгайиши ва 5х4 смли чегарлари ноаник кушимча соя аникланади. Кон тахлиларида: лимфопения, анемия, ЭЧТнинг тезлашиши. Сийдик тахлили узгаришсиз. Дастлабки ташхис куйинг. Кайси текшириш усулларини куллайсиз? Кайси касалликлар билан таккословчи ташхис килиш мумкин? Сизнинг даво тактикангиз.

Бемор 74 ёш. 3 хафта аввал каттик овкат еганда, лукма меъдага утмай тикиклиб колган, кейин бемор кайд килган. Бунда узгармаган овкат лукмаси тушган. Шундан сунг факат суюк овкат истеъмол килади. Ориклаган. Анамнезидан: амакиси кизилунгач саратонидан вафот этган. Ёндош хасталик: 1 ой аввал инсульт утказган. Турар жой поликлиникасида клиник текширувдан. Дастлабки ташхис куйинг. Кайси текширик усулларини куллайсиз? Кайси касалликлар билан таккословчи ташхис килиш мумкин? Сизнинг даво тактикангиз.

Бемор 48 ёшда о/к чандик сохасида хосила борлигига, холсизлик, физик зурикишдан сунг хансираш, кукрак кафаси ва унг ковурга остида огрик, терлаш, иш кобилятини пасайиши шикоят килади. Анамнезидан бемор чап томонлама Мадден бўйича РМЭ операцияси утказган,Чап сут бези рТ2рN1M0 бўйича.Гистология медуляр c-r, л/тугунларга мтс. Кўкрак кафаси R-скопия ўпка майдони контурлари текис думалок соя мтс жараён.УЗИ-жигар КВР ўнг бўлаги 164мм, ККР чап бўлаги 119 мм, иккала бўлакда хам кўплаб бир хил булмаган тугунлар 26мм дан 63мм гача.Талок,буйрак ўзгаришсиз.Ўнг сут бези узгаришсиз. Чап умров ости сохаси ва кукрак кафаси олдинги юмшок тукимасида бир хил булмаган, ноаник контурли хосила 56х48х27мм аникланади. Сизнинг кейинги текширув ва даволаш тактикангиз?

Бемор 65 ёш. Тахминий ташхис Меркел карциномаси, диссеминирланган жараён. Сизнинг тактикангиз?

Бемор 63 ёш холсизлик, бўгимларда огрик,кўришни пасайиши, озиш, милклардан кон кетиш вакти-вакти билан ва тери геморрагияси.Анализларида-умумий кон тахлили кучсиз лимфацитоз, лимфоплазмоцитар хужайралар диффуз инфильтрацияси. Кон зардобида моноклонал IgM. Спленомегалия. Сизнинг ташхисингиз? ПХТ схемаси?

Бемор 60 ёш вакти –вакти билан томокда огрик, чап томонда кўпрок, чап жаг ости ўсмасига, холсизликка шикоят килади. Касалликни бошланишини совук овкат истеьмол килиш билан боглайди, гистология-ноходжкин лимфомаси. Бу бемор учун яна кандай кушимча текширув усуллари керак? Даво тактикаси танланг?

Бемор 40 ёш чап оёкда огрик, бош, айланиши, кусиш, холсизлик. Анамнезидан беморга 1 йил олдин ноходжкин лимфомаси IIВ даража, бўйин ва бурун бўшлиги лимфа тугунларни зарарланиши билан ташхиси кўйилган ва 6курс ПХТ СНОР ўтказилган, яхши натижа булган. Гохида кайталаниб туради.Ёндош касалликлари ГБ III. АГ IIст. хавф 3 семизлик 3 даража. Бу бемор учун яна кандай кушимча текширув усуллари керак? Даво тактикаси?

Бемор 55 ёш вакти–вакти билан томокда огрик, чап томонда кўпрок, холсизликка шикоят килади. Умумий ахволи коникарли. Хозирги ахволини хеч нарса билан богламайди. Гистология Шминке усмаси. Текширувлар –ларингоскопия-силлик хосила улчами 3-4см огиз бушлигида. Кукрак кафаси рентгенографияси cor et pulmonum узгаришларсиз.УЗИ буйин, умров усти , култик ости, урта умров, парааорталь, паракаваль, чов лимфа тугунлар новизуал.Сизнинг ташхисингиз? Кушимча текширув методлари? Даво тактикаси?

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |