Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Внутренние болезни (узб) Бош сахифа

Внутренние болезни (узб)Артериал кон босимини кулларда юкори, оекларда паст булиши характерли:

пульс босимини ошиши кузатилади:

Феохромоцитомада кузатиладиган артериал гипертензия кечишига тегишли:

Артериал кон босимини кризли кечиши купинча кузатилади:

Унг ва чап кулдаги артериал босимни 20 мм.сим. уст да куп фарк килиши характерли:

Артериал гипотония холатларида кон босимини нормаллаштириш усулларига куйидаги асосий рефлектор механизмлардан кайси бири кирмайди:

Постураль гипотонияга олиб келувчи асосий сабаб хисобланади:

Атеросклероз билан энг кам шикастланади:

Гиперлипидемияни энг атероген фенотипи:

Эндокрин касалликлардан атеросклероз ривожланишига олиб келувчи омил:

Стенокардия диагнози ишонч билан инкор этилиши мумкин:

Стенокардияда велеэргометрия утказишга мутлок карши курсатма хисобланмайди:

Ностабил стенокардия тушунчасига тугри келмайди:

Стенокардияда нитратлар таъсир механизмидан энг мухими:

Асоратланмаган митрал стенозни аускультатив белгиларига киради:

Митрал клапан очилиш шовкини нимани белгиси булиши мумкин:

Митрал стеноз рентгенологик белгиларига тегишли эмас:

Флинт шовкини кузатилади:

Аортал етишмовчиликка характерли эмас:

Аорта равоги стенози учун характерли эмас:

Компенсацияланган аорта равоги стенози ЭКГ белгиси:

Пресистолик галоп ритми кузатилади, биттасидан ташкари:

Уткир миокард инфарктни патогномитик диагностик белгиси хисобланади:

Димланган кардиомиопатия учун характерли, биттасидан ташкари:

Бош мия кон томирлари тромбоэмболия хавфи энг юкори:

Уткир перикардитдаги ЭКГ уткир миокард инфарктдагига ухшаш, бирок, уткир перикардитдаги ЭКГ га характерли:

Экссудатив перикардитга характерли эмас:

Электроимпульс терапияга курсатма хисобланмайди:

Вольф-Паркинсон-Уайт синдроми холатидаги антидром суправентрикуляр тахикардияда (кенгайган QRS комплекси билан) карши курсатма:

Хилпилловчи аритмияда коринчалар кискариш частотаси боглик:

Куйидаги препаратлардан кайси бири инфаркт миокардда фибринолиз максадида кўлланилади?

Куйидагилардан кайси бири бевосита антикоакулянт инфаркт миокардли беморларда кўлланилади?

Куйидаги ЭКГ белгиларидан кайси бири инфаркт миокардининг чандикланиш боскичи учун хос?

Куйидаги препаратлардан кайси бири Дресслер синдромида кўлланилади?

Кайси холда митраль етишмовчиликдаги систолик шовкин яхши эшитилади?

Куйидагилардан митраль стенознинг яккол белгисини топинг?

Кайси ўзгариш рестриктив кардиомиопатия патогенези учун хос?

Лютембаше синдромига нима киради?

Бўлмачалараро тўсик нуксонига хос булмаган белгини топинг?

Аорта коарктацияси учун хос?

Ўпка юрагига олиб келувчи сабабни белгиланг?

Ошкозон ярасининг кўпрок жойлашиш жойини топинг?

Ўн икки бармок ичак яраси учун характерли?

Сурункали панкреатит кўзиш даврида кайси биридан ташкари кўлланилади?

Сурункали колит давосида кўлланиладиган препаратларни белгиланг?

Сурункали колитдаги ахлат тахлили натижаси биттадан ташкари?

Сурункали энтеритга хос кўрсаткич биттадан ташкари?

Куйидагилардан кайси бири сурункали энтерит ривожланиш сабаби бўлиши мумкин?

Сурункали колит диагностикасида энг информатив усул?

Сурункали тошсиз холециститга хос белгини топинг?

Ошкозон ости бези ферментлари активлигини босиш максадида куйидагилардан кайси бири кўлланилади?

Протеолитик ингибиторга мансуб препарат?

Куйидагилардан кайси бири ўринбосар максадида ишлатилади?

Сурункали панкреатитнинг кўп учровчи сабабини кўрсатинг?

Куйидагилардан кайси бири сурункали панкреатитдаги копрологик синдромга хос?

Портал гипертензия белгиларини кўрсатинг?

Жигар циррозининг асоратларини белгиланг?

Жигар циррозидаги холестатик синдромга нима хос?

Жигар энцефалопатияси ривожланиш сабабаини кўрсатинг?

Яра касаллиги ривожланишида асосий бўлмаган омилни топинг?

Сурункали колитни диагностикасида кўпрок информатив усул:

Сурункали колит учун хос:

Сурункали холецистит учун хос( ортикчасини кўрсатинг):

Жигар циррозида холестатик синдром учун кон анализига нима хос?

Жигар циррозида мезенхималгяллигланиш синдроми учун кон анализига нима хос?

Чайлд-Пью бўйича жигар циррозини бахолашда кайси кўрсатгичлардан фойдаланилади:

Кайси кўрсатгичлар жигар етишмовчилигини бахолайди?

Кўрсатилганларни кайси бири ярали колитни даволашда кулланилади( ортикчасини кўрсатинг)?

Носпецифик ярали колит асоратига нималар киради:

Умумий ахлат анализида бижгиш диспепсияси синдроми белгисини кўрсатинг:

Умумий ахлат анализида чириш диспепсияси синдроми учун хос белги ( ортикчасини кўрсатинг):

НЯКда ренгненограммада аникланади:

Крон касаллигини ичакдан ташкари белгиларига киради:

Сурункали актив гепатит учун хос:

Сурункали аутоиммун гепатити учун хос:

Жигар ичи холестазни морфологик белгиларига киради:

Бирламчи билиар цирроз гистоологик критерияларига киради( ортикчасини кўрсатинг):

Дуоденаль зондлашда сурункали холецистити бор беморларга хос ( ортикчасини кўрсатинг):

Жигар бирламчи билиар цирроз анализи учун хос?

Циррозда жигар сканограммасида хос?

Тизимли кизил бўричада тери зарарланиши белгиларига хос:

Тизимли кизил бўричада конда аникланади:

Тизимли кизил бўрича билан касалланган беморларга пульс-терапя куйидаги холларда тавсия килинади:

Кайси даволаш тури тизимли кизил бўричада интенсив терапия усули хисобланади?

ТКБ бошланиши кандай намоён бўлади:

Либман -Сакс эндокардити учун характерли:

Тизимли кизил бўрича билан касалланган беморларда гемолитик анемия белгиларини кўрсатинг:

Тизимли кизил бўрича билан касалланган беморларда буйрак пункцион биопсиясида аникланади:

Системали склеродермия патогенези асосини ташкил килади:

Тахминий системали склеродермия этиологиясида ахамиятга эга:

Системали склеродермияга хос теридаги узгаришлар.

Системали склеродермияга хос теридаги узгаришлар купрок учрайди

Системали склеродермияга характерли булган ошкозон ичак трактининг шикастланиши

Системали склеродермия касаллигида буйракнинг огир шикастланишиниг курсатинг

«Чин склеродермик буйрак» учун хос:

"CREST” синдромига кирмайдиган симптомни курсатинг:

Кайси препарат системали склеродермияни базис даволаш усулига кирмайди?

Преднизолонни узок вакт давомида кулланишида келиб чикадиган ножуя таъсирларини курсатинг ( ортикчасини курсатинг)

Дерматомиозитга характерли шикастланиш

Дерматомиозитнинг клиник куринишларига киради

Пароксизмал-суправентрикуляр тахикардияни бартараф килишда кулланилади.

Булмачалар титраши ЭКГ критерийлари:

Синоатриал блокада учун характерли ЭКГ белги:

Принцметал стенокардиясига характерли белги:

Инфаркт миокарддаги резорбцион-некротик синдром белгиларига кирмайди:

Инфаркт миокарднинг кайси локализацияси учун II, III, avF, V5-V6 да патологик Q тишнинг булиши характерли:

Упка шиши учун характерли клиник белги:

Аритмоген кардиоген шокни даволашда кулланилади:

Упка артерияси системасидаги тромбоэмболия учун характерли:

Уткир гломерулонефритни тасдикловчи белги:

Куйидаги белгиларни булиши гломерулонефрит диагнозини аниклигини билдиради:

Нефротик синдроми диагностикаси учун кайси курсаткичларни аникланиши информативно:

ГН ни кайси морфологик типлари хавфлирок

«гиперфильтрация» термини англатади:

Берже касаллиги бу-

Сурункали пиелонефритдаги доимий полиурия англатади:

Уткир гломерулонефритни асосий клиник белгилари:

Миокардитлар асоратларини курсатинг:

Миокардит патогенезида ахамиятли:

Ноинфекцион миокардитлар сабабларини курсатинг.

Фибриноз перикардит учун характерли белгиларни курсатинг.

Уткир перикардитдаги огрик синдромига характерли эмас.

Констриктив перикардит учун характерли.

Плевра ишкаланиш шовкинига характерли.

НЦД га хос ЭКГ даги узгаришлар

НЦД билан касалланган беморда физик зурикишдан кейин ЭКГдаги узгаришларга хос:

Миокардиодистрофиянинг сабабларини курсатинг:

Аста секин P-Q интервалининг оралиги узайиб QRS. QRS коринча комплексини тушиб колиши QRS билдиради?

Фредерик синдромига хос ЭКГ узгаришларини курсатинг:

Морганьи-Адамс-Стокс синдромига хос:

Инфарктдан кейинги чандикли узгаришнинг ЭКГдаги белгилари :

Дресслер синдромини даволашда ишлатилади:

Тез тез учраб турувчи миокард инфарктининг эрта бошланувчи асоратлари

Юрак клапанларининг борадавкали шикастланиши субфебрил температура, ЭЧТнинг ошиши ва эмболиялар билан бирга келиши кайси касалликни курсатади:

Коннинг умумий анализида инфекцион эндокардитда кузатилади:

Инфарктдан кейинги Дресслер синдромига хос белгилар:

Артериал гипертензия ва синусли брадикардияси булган беморларга тавсиф этилмайди

Коринчалар экстрасистолиясида энг самарали антиаритмик препаратларни курсатинг:

СКВда терининг шикастланишига хос:

СКВга хос конда аникланиши:

СКВнинг бошланиши нима билан купрок номоен булади:

СКВ билан касалланган беморларда гемолитик анемия белгиларини курсатинг:

СКВ Билан касалланган беморларда буйрак пункцион биопсияда аникланади:

Системали склеродермияда асосий патогенитик механизмларни курсатинг

Системали склеродермияда терида кузатиладиган узгаришлар намоён булади:

СКВда буйракларнинг шикастланиши кандай номоен булади:

Чин склеродермик буйрак учун хос:

"CREST" синдромига кирмайдиган симптомларни курсатинг

Бемор 30, шикояти юрак сохасидаги огрикка, хансирашга, холсизликка, оёкларидаги шишга. Бемор узини 1 ойдан буён касал деб хисоблайди, сезиларли даражадаги совук котишдан сунг тана харорати 39 С га кутарилган, шундан сунг субфебрил температура 2-3 кун сакланиб турган. 10 кун олдин юкорида келтирилган шикоятлар пайдо булган. Болалигида бронхоаденит билан огриган. Объектив курикда: акроцианоз, упкани пастки сохаларида курук хириллашлар эшитилади. НОС-20та 1 дак. Чукки турткиси пайпасланмайди. Юракни абсолют ва нисбий чегаралари мос келади. Юрак тонлари жуда бугик, тезлашган, пульс – дакикасига 112та. Корин унг ковурга ости сохаси огрикли, жигар 3-4 см га ковурга ёйидан чикиб туради. Тизза ва оёк панжалар шишган. Кон анализи: лей-10,9х10. ЭЧТ-34 мм/с. Кукрак кафаси рентгеноскопияси: упка узгаришсиз, юрак хамма томондан кенгайган, улчамлари катта. Юрак ёйлари силликлашган, пульсация аникланмайди, томир тутами кискарган. ЭКГ: кукрак кафаси уланмаларида ST сегмент кутарилган. Клиник ташхис куйинг.

Бемор 45 ёш. Шифокорга куйидаги шикоятлар билан мурожат килди даврий равишда бош айланиши, туш оркасидаги сикувчи огрикка, холсизликка. Ярим йилда 2 марта обморок холати кузатилган, илгари хеч касал булмаган. Объектив курикда: окиш, урта умров чизигидан 1 см ташкарида VI ковурга оралигида чукки турткиси кучайган ва таркок. Пульс ритмик, суст, секин, дакикасига 57 та. Перкуссияда юрак чап чегарасининг кенгайганлигини ва чукки турткисига мос келади, юрак чуккисида I сусайган. Юрак сохасининг хамма жойида систолик шовкин эшитилади. Шовкин эпицентри туш унг киррасининг II ковурга орлигига тугри келади, шу нуктада киска протодиастолик шовкин эшитилади. Юрак асосида II тон сусайган. Упкада везикуляр нафас. Корин юмшок, огриксиз. Жигар ковурга ёйидан 1 см чиккан, кирраси текис, силликлашган, огриксиз, консистенцияси зич-эластик. Лаборатор текширувларда узгаришлар йук. Асосий этиологик сабаблар?

Бемор 68 ёш. Шикояти оёклардаги шишга, даврий равишда юрак тухтаб колиши сезгисига, юрганда хансирашга, кунгил айнишига, иштаха йуклигига. Узини 5 йилда буён Бемор хисоблайди. Бошида тизза бугимларида шиш, 2 каватга кутрилишда хансираш. Куп маротаба стационарда даволангана, эффекти вактинча булган, амбулатор шароитда доимо кардикет, кунаро гипотиазид ёки фуросемид кабул килади. 7 кун олдин совук котишдан сунг узини ёмон хис килган. Объектив: умумий ахволи коникарли. Тери копламлари рангпар, бироз акроцианоз, упкада везикуляр нафас. Юракни чап чегараси урта умров линиясида 2 см ташкарида. Чуккида карсилловчи 1 тон, митрал клапан карсиллаши(щелчок) II тонга якин жойлашган, систолик ва мезадиастолик шовкин. Упка артерияси устида II акценти. Пульс аритмик, дакикасига 44 та. Дефицитсиз. Жигар ковурга ёйидан 4см пастда, болдир сохаси пастоз. Кон анализида: эритроцитлар – 3,2*1012, гемоглобин 95 г/л, ЭЧТ 20 мм/с, лейкоцитлар- 3,7*109. Лейкоформула узгаришсиз. Умумий оксил 76 г/л. АЛТ-0,77. СРО- суст мусбат. ДФА 0.200. суткали диурез 230 мл. кечки диурез 380 мл. рентген текшируви: упка майдони узгаришсиз. Илдиз сохасида бироз ифодаланган веноз димланиш. Юрак митрал конфигуряциясига якин. Талия силликлашган, кундалангига кенгайган, чап коринча ретростернал бушликни тулдиради. Чап ёндан курилганда иккала коринча катталашган, унг томон устунлик килади. ЭКГ: булмача фибрилляцияси, Р тиш турли тулкиндаги тишлар куринишида. РР интервал 1,5 сек атрофида. ST сегмент гумбазсимон пасайган хама тармокларда ва манфий Т тишга утади. Беморни охирги узгарилари сабаби ва ЭКГ узгарилари?

Бемор Ш. 25 ёш. Бемор компенсацияланган митрал-аортал нуксон буйича кузатувда. Ярим йил олдин бемор хомиладорликни тухтатишни инкор килди. Хомиладорлик ва тугрук асоратсиз утди, аммо бир-неча кундан сунг тана харорати 38.5 – 39 0С кутарилди. Калтираш. 7 кунлик антибиотикдан сунг тана харорати нормаллашди, аммо бироз вактдан сунг симптомлар кайталанди. Бир ойдан сунг бел сохасида кучли огрик, сийдик тутилиши. Объектив: тери коплами саргиш рангпар билан копланган. Кончаловский симптоми мусбат. Упка сохасидан патология йук. Юрак: унг чегараси туш унг киррасидан 1.5 см ташкарида. Чап томон VI ковургаоралиги, урта умров чизигидан 2.5 см ташкарида. Юкори чегараси III ковурга пастки киррасида. Тонлар ритмик, чуккида I тон сусайган, систолик шовкин, култик остига утказилади. Аорта устида протодиастолик шовкин. Боткин нуктасида II тон сусайган. Пульс дакикасига 84 та. АКБ 130/50 мм.сим. уст. Жигар ковурга ёйидан 1 см пастда. Клиник диагноз?

Бемор 56 ёшли эркак, илмий ходим. Шикоятлари: юрак сохасидаги сикувчи характердаги огрикка. Физик зўрикишдан кейин сабабсиз равишда огрик бир кунда бир неча марта бўлади. 20 дакика давом этади. Нитроглицериндан кейин босилгандан сўнг Бемор холсиз булиб колади. Объектив: тана тузилиши тўгри, иштахаси ошган, бўйни кизарган. ўпкаси ўзгаришсиз. Юрак чап чегараси ўрта ўмров чизигида. Юрак тонлари аник, бўгиклашган, аортада II тон акценти. Тўгри ритм, пульс 1 дакикада 78 марта. корин бўшлиги аъзолари ўзгаришсиз. АКБ-140/70 мм.сим.уст. Кўшимча текширувлар: УКТ ва УСТ ўзгаришсиз. ПТИ-96%. Конда холестерин-7,6ммоль/л. ЭКГда: ТIII (-), нафас олишда текисланмайди. STV (1-3), (-) TV (5-6) пасайган. Рентгенда: ЧК катталишиши белгилари. ST сегмент депрессияси нима билан боглик?

Бемор П. 59 ёш, совхозда ишчи клиникага ЧК миокарди олдинги ён девори трансмурал инфаркти утказгандан кейин 4 соат утиб олиб келинди, Гисс тутами унг оёкчаси ва чап оёкчаси олдинги шохи блокадаси аникланди. Навбатчи врач кўрганда юрак сохасида огрик йўк. Юрак уриши ритмик, дакикасига 40та. Юрак тонлари чўккида хар хил баландликда. АКБ- 120/90 мм.сим.уст. Касал тезликда мониторга уланди. Бу вактда бемор бирдан огирлашиб, хушини йўкотди. Пульс ва АКб аникланмайди, юзида ва бўйнида тезликда цианоз бошланди. Харакат нотинчлиги бошланди. Кўл –оёкларида тиришишлар, куз соккаларида конвергенция, нафаз тухташи кузатилди. Монитор экранида тўгри чизик. Касални куткариш учун кандай тезкор ёрдам чораларини кўллаш керак?

Бемор С. 34 ёш, аёл, юрак сохасидаги огрикка, юрак уриб кетишига, хансирашга ва оёкларидаги шишга шикоят килади. Грипп эпидемияси пайтида касалланган, тана харорати 39,50Сгача кутарилган, катарал белгилар ривожланган, кейин юкоридаги шикоятлар кўшилган. Объектив: умумий ахволи коникарли, нафас олиш органлари томонидан –патология йўк. Юрак: чап чегараларида нисбий тумтоклик. Юрак тонлари бўгик, чўккида ва V нуктада систолик шовкин. Пульс дакикасига 88 та. Жигар кирралари пальпацияланади, талок пальпацияланмайди. УКА: ЭЧТ-22 мм/с, АлАТ- 25 бир, АсАТ- 16 бир, СРО- (-)манфий, тимол синама - 1.5 ед. ЭКГ- Гисс тутами чап оёкчаси блокадаси. ЧКда ўчокли ўзгаришлар. ФКГ- тонлар амплитудаси паст, I ва II тонлар чуккида кучайган, хамма нукталарда паст амплитудали систолик шовкинлар. Сизнинг ташхисингиз?

Бемор Н 59ёшда, аёл. шикоятлари: бош огриги, харакатда хансираш, тинчликда бугилиш хисси, юрак уриб кетиши хисси. 10 йилдан бери АКБ кутарилиб туради. Курикда: бугилиш, купиксимон балгам ажралувчи йутал, туш ортида давомли огрик. АКБ 245/135мм.сим.уст. Ахволи огир, териси окарган, нам. Нафас олиши кучсизланган. Икала томонда куп нам хириллашлар. Юрак чегаралари 2см чапга силжиган. Аортада II тон акценти. Юрак ритми аритмик. Тонлари бугиклашган. Тахикардия дакикасига 140та. Жигар ковурга ёйидан 2см пастга жойлашган. Шишлар йук. ЭКГда ва кон анализларида хуруждан кейин динамикасиз. Кенгайтирилган ташхис куйинг?

Беморда юрак ревматик нуксони СЮЕ II Б боскич булмачалар хилпираши билан, системали равишда 1,5т дигоксин кабул килиб юради. Эпидемия вактида грипп Билан касалланган.Унинг холати бирдан ёмонлашди. Хансираш кучайиб, кечкурун бугилишдан ухлолмаган. Цианоз кучайган. Масофадан нам хириллашлар эшитилади. Юрак фаолияти кескин сусайган. Пульс дефицити дакикасига 30та. Диурез кескин камайган, оёкларида шишлар ривожланган. Бемор ахволи ёмонлашиши нима билан боглик?

Бемор С. 49 ёш, шофёр. Амбулатор кабулда юрак сохасидаги, туш ортидаги огрикка, бу огрикларнинг чап елкага ва чап курак остига узатилишига шикоят килиб келди. Огрик хуружсимон, тез харакат вактида келиб чикадиган, куркув хисси Билан бирга келадиган ва тинчланганда тез утиб кетадиган характерда. 2 ойдан бери касал. Невропатологда даволаниш Билан бошлаган (ковургалар оралиги невралгияси), анальгин кабул килган, горчичниклар куйган, физиотерапевтик даволар олган, лекин ахволи яхшиланмаган. Охирги хафталарда огрик хуружи купрок эрталаб кузатилган, хансираш билан бирга келган. Куп ва тез-тез чекади, гипертония касаллиги бор. Отаси ва катта акаси миокард инфаркти утказган. Объектив текширувларда умумий ахволи коникарли. Тана вазни нормадан ортик. Упкада аник упка товуши. Нафас- везикуляр. Юрак чап томонга бироз кенгайган. Юрак чуккисида кучсиз I тон. Аортада II тон акценти. АКБ 170/100 мм сим уст. Пульс ритмик дакикасига 88 та. Корин бушлиги аъзоларида патологик узгаришлар йук. Тинчликда ЭКГ узгаришсиз. Диагноз?

Бемор С. 24 ёш, аёл. Терапия булимига кули бош огриги хуружи, юрак уриб кетиши, кизиб кетиш ва танасида жимирлашлар, терлаш, АКБнинг 250/135сим.устгача кутарилиши билан шикоят килиб келди. Хуруж 10-25 дакикаси давом этади. Мустакил утиб кетади. Биринчи шикоятлари 3 йил олдин бошланган. Гипотензив воситалардан резерпин, клофеллин эффект бермаган. Объектив: Умумий ахволи коникарли. Пульс дакикасига 90 та, бироз таранглашган, АКБ 160/90 мм сим. уст. Аортада II тон акценти. Корин огриксиз. Окулист куриги: икала кузда гипертоник ангиопатия. УКА ва УСА: узгаришларсиз. Конда канд микдори зурикишгача 5,4 ммоль /л, 100 гр. Шакар ичгандан сунг: 9.7; 12.3; 8.3; 7.2 ммоль/л. Кушимча текширув усуллари?

Бемор А, 42 ёшда, инженер. Шикоятлари: тусатдан пайдо булган юрак уриб кетиш сезгиси, умумий холсизлик, хаво етишмаслик хиссига. Хуруж 2 соат давом этади. Бемор узини 1йилдан бери хаста деб билади. Ушбу вакт оралигида 3та хуруж булган. Хуружлар оралигида Бемор соглом, шикоят билдирмайди. Объектив курилганда: тери копламлари цианотик. Пульси кучсиз туликликда, ритмик, тезлашган, саналмайди. Юрак тонлари аник. ЭКГда: Р тишча инвертирланаган Т тиш охирига уланган, QRS комплекси 0.08, RR оралиги бир хил 0.3 сек. Кон ва сийдикда узгаришлар йук. Даволаш?

Бемор 24 ёшда. Шикоятлари: кечга якин бош огриги, холсизлик, таьсирчанлик, терлаш. Вакти-вакти билан бош айланиши, айникса тана холатини узгартирганда. Объектив: умумий холати коникарли, эмоциональ лабил. Пульси дакикасига 118та., ритмик, коникарли туликликда. АКБ 140/90 мм сим уст. Упкада везикуляр нафас. Юрак чегаралари узгармаган, Юрак фаолияти ритмик. Тонлари аник. Киска систолик шовкин. Кул ва оёклари совук, цианотик, нам. Корин пайпаслашда узгаришсиз. Кон ва сийдик анализи узгаришсиз. Рентгенскопияда упкада учокли соялар йук. Юрак нормада. Окулиста консультацияси: куз туби ва мухити узгаришсиз. Невропатолог консультацияси: органик узгариш аникланмади. ЭКГда: юрак оралик позицияда. Ритм синусли. ЮКС дакикасига 86та. ЭКГда узгаришлар йук. Ташхис?

Бемор 46 ёш, булимга кечкурун кучаядиган бош огриши, бош айланиши, холсизлик, юрак сохасидаги сикувчи характердаги огрикка, ёмон уйкуга шикоят килиб келди. 2 ойдан буён касал. Объектив: холати коникарли, семиз, юз териси кизарган, пульс ритмик, дакикасига 90 та. АКБ икала кулда 180/100мм.сим.уст. Юрак, упка, Корин бушлиги аъзолари томонидан узгаришлар йук. Кукрак кафаси рентгенографияси нормада. ЭКГда: ЮЭУ чапга силжиган. Куз туби: артериялар торайиши, веналари кенгайиши. Невропатолог куриги: нерв системаси томонидан узгаришлар йук. Кон ва сийдик анализи узгаришсиз. Тахминий диагноз?

Бемор 18 ёш, субфебрил харорат кутарилиши, холсизлик, физик зурикишда хансираш. Анамнезида бир неча марта ангина утказган, охирги ангинадан 2 хафта кейин юкоридаги шикоятлари пайдо булган. Объектив: Харорати 37,20 бодомча безлари катталашган. Юрак чегаралари узгаришсиз, тонлари бугик, юрак чуккисида систолик шовкин. Пульс дакикасига 92та. Бошка органларида патологик узгаришлар йук. УКА: Л- 9.5х109, СОЭ 29 мм/ч. Умумий оксил- 77.5 г/л, гаммаглобулин 29%, СРБ (+++), фибриноген 0.75 г/л, ДФА 0.24, титр антигиалуронидазы 1: 850, ЭКГ- РQ-0.28с. Кенгайтирилган ташхис куйинг?

Бемор 25 ёш. Терапия булимига келган. Ташхис: Ревматизм. Актив даври. Митрал стеноз III даража А.И.Бакулев буйича. 2 соат олдин беморнинг ахволи бирдан ёмонлашди. Шиллик каватларида цианоз бошланди. Хансираш, купиксимон пушти рангдаги балгам. АКБ 180/100мм.сим.уст. Пульс дакикасига 120та, якка экстрасистолиялар билан. Аускультацияда упканинг хамма кисмларида хар хил улчамдаги нам хириллашлар. Психомотор кузгалиш. Диагноз?

Бемор Т. 69 ёш. Юрак сохасида сикувчи огрик, огрикни иккала кулга таркалиши. Огрик хуруж тез тез такрорланиб 5 кун давомида кузатилган ва нитроглецирин кабул килгандан сунг огрик тухтайди. Охирги хуруж факат таламонал кабулидан кейин колган. Кеган куни: НОС дакикасига 26 та. Упканинг пастги кисимларида нам хириллашлар эштилади. Юрак тонлари бугиклашган. Пульс дакикасига 92 та, кучсиз. АКБ 80/50 мм.с.у. Бемор ционотик. ЭКГ да гумбазсимон ST сегмент III, V 1-3. экстрасистолия. Конда лейкоцитоз. 11*109, ЭЧТ 35 мм/ч. Сизнинг ташхисингиз?.

Бемор 20 йилдан буён ревматизм, митрал клапн етишмовчилиги билан огрийди. Хар йили бахор ва куз ойларида кайталанишига карши даволанади. Енгил шамоллаш уткизгандан сунг беморда умумий холсизлик, юрганда хансираш, кул юрак тез уриши, кул ва оёкнинг йирик бугимларда огрик, кечкурунга субфебрил харорат 37- 37,2. Обектив: енгил цианоз лабида, пульс ритмик дакикасига 86 та, юмшок. АД 110/70 мм.с.у. Упкада везикуляр нафас. Корни юмшок, огриксиз. Жигар ковирга ёйидан 1см чиккан, юмшок, пайпаслаганда енгил сезувчан. Оёкларда шиш йук. ОАК: Эр 4.0*1012л, Hb 120г/л, Ц П 0.9, лейк 6.7*109, п/я 4, с/я 62, л-21, м-10, СОЭ 21 мм. ОАМ узгаришсиз. Сиаловая проба 0.22 ЕД. Фармоловая проба отриц. СРБ +.Общ белок 70г/л. альбумины 48% глобулины 52 %.альфа 1-3% , альфа 2-8%, бетта-16%, гамма-23%. КоэфА/Г – 0.92. Кукрак кафаси рентгеногаммасида – юрак мирал формада, ЧК катталашган, чап булмача, аорта гипоплазияси, упкани веноз конга тулиши, ретрокардиал масофани торайиши. ЭКГ да канака узгаришлар булиши мумкун?

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |