Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Интервенцион кардиология (узб) Бош сахифа

Интервенцион кардиология (узб)Интервенцион кардиология нечинчи йил пайдо булган?

Cournardнинг Нобел мукофоти такдимотида айтган жумласини тугатинг «юрак катетири … калит

Илк бора качон ва ким томонидан коронар артерияларнинг рентгенконтраст суръати кинопленкага ёзиб олинган

Дунёда биринчи марта ангиопластика качон ва ким томонидан амалга оширилган

ЮИК диагностикасида кайси текшириш усули «Олтин Стандарт» деб хисодланади?

«Селектив коронарография» га тугри таъриф беринг

Чап коронар артерияни рентгенологик текшириш учун стандарт проекциялар сонини тугри курсатинг

Чап коронар артерияни рентгенологик текшириш учун стандарт проекциялар сонини тугри курсатинг

Миокардини кандай коронар кон томирлар Билан таминланиш типларини биласиз?

Планлаштирилмаган коронар ангиопластикада (коронар артерияларни стентлаш )да икки хисса антиагрегант терапия тартибини курсатинг

Дорили копламали стентлар имплантациясидан кейинги икки хисса антиагрегант терапия тартибини курсатинг

ARC ( Academic Research Consortium) томонидан берилган, тасдикланган стентни уткир тромбози таърифини курсатинг

ARC ( Academic Research Consortium) томонидан берилган, тасдикланган стентни уткир ости тромбози таърифини курсатинг

ARC ( Academic Research Consortium) томонидан берилган, тасдикланган стентни кечки тромбози таърифини курсатинг

ARC ( Academic Research Consortium) томонидан берилган, тасдикланган стентни жуда кечки тромбози таърифини курсатинг

Оддий метал стентлари имплантациясидан кейин, стентни тромбозини ангиографик тасдикланиш частотаси кандай?

Антипрлифератив копламали стентларни имплантациясидан кейин, стентни тромбозини ангиографик тасдикланиш частотаси кандай?

Качон бирламчи коронар ангиопластика кулланилади?

Качон «куткарувчи» ангиопластика кулланилади?

Качон «тезкор» ангиопластика кулланилади?

Качон «кечиктирилган» ангиопластика кулланилади?

Коронар артерияларига эндоваскуляр таъсирни мувофаккиятини аниклаш критерийси…

Коронар артерияларига эндоваскуляр таъсирни (коронар артерияларни стентлаш) ангиографик мувофаккияти белгилари:

Качон ангиопластика муолажаси мувофаккиятли деб хисобланади?

Клиник мувофаккиятли коронар ангиопластика аникланади:

Куп томирли зарарланишда миокардни эндоваскуляр ревакуляризация вариантларини курсатинг

TIMI – 0 кон айланиш даражасига хос таъриф куйида келтирилган кайси каторда тугри берилган?

TIMI – I кон айланиш даражасига хос таъриф куйида келтирилган кайси каторда тугри берилган?

TIMI – II кон айланиш даражасига хос таъриф куйида келтирилган кайси каторда тугри берилган?

TIMI – III кон айланиш даражасига хос таъриф куйида келтирилган кайси каторда тугри берилган?

Ellis G. классификацияси буйича коронар артериялар перфорацияци типларини курсатинг

Контраст индуцирланган нефропатияга тугри таъриф беринг.

TIMI томонидан ишлаб чикилган классификацияси буйича аник кон кетиш белгиларини курсатинг:

TIMI томонидан ишлаб чикилган классификацияси буйича уртача кон кетиш белгиларини курсатинг:

TIMI томонидан ишлаб чикилган классификацияси буйича минимал кон кетиш белгиларини курсатинг:

АВ блокадасини I даражасини ЭКГ белгилари

АВ блокадасини II даражасини ЭКГ белгилари

АВ блокадасини III даражасини ЭКГ белгилари

АВ блокада 2 дараза I тип (Мобитц I) га хос

АВ блокада 2 дараза II тип (Мобитц II) га хос

ЭКГ да кенгайган QRS комплекси куйдагиларда кузатилади:

Бета – блокатрларга карши курсатма

Кайси дорини электрик дефибриляторни самарасини яхшилаш учун вена ичига юбориш тавсия килинади?

ЭКС имплантациясига абсолют курсатмалар

Эктопик ритм бу – …

Хаётга хавф солувчи коринчалар аритмиясида энг самарали имплантант

Физик юклама билан боглик булмаган синусли тахикардия

Кескин брадикардияда тавсия килинади, куйдагидан ташкари

Юрак утказувчи системасига нима кирмайди?

Юракни кузгалиш импульси каерда физиологик тутилади

I тартиб автоматизим маркази нима?

II тартиб автоматизим маркази нима?

Дисталь атриовентрикуляр блокада деб качон айтилади?

Юракнинг асосий функциялари

ЭКС номенклатура кодида нечта позиция бор?

ЭКС номенклатура кодида биринчи сон нимани англатади?

ЭКС номенклатура кодида иккинчи сон нимани англатади?

ЭКС номенклатура кодида учинчи сон нимани англатади?

ЭКС номенклатура кодида туртинчи сон нимани англатади?

ЭКС номенклатура кодида бешинчи сон нимани англатади?

Уртача коринчалар кискариш сони >40 уд/мин.да, исталган анатомик локализацияли симптомсиз АВ блокада III даражаси, кайси исботланган даражага туллукли?

АВ блокада II даражаси 2 тип, кайси исботланган даражага туллукли?

Симптомсиз АВ блокада I даражаси кайси исботланган даражага туллукли?

АВ блокада II даража, тип ва блокада локализациясидан каътий назар, симптомли брадикардия билан кайси исботланган даражага туллукли?

Синоатриаль тугун дисфункцияси спонтан пайдо буладиган тасдикланган брадикардия ёки паузалар билан кайси исботланган даражага туллукли?

Илк бора нечанчи йили VVI (талабга кура) режимида ишлайдиган электрокардиостимуляторлар пайдо булган?

Качон биринчи марта доимий ЭКС имплантация килинган?

ЭКС имплантацияси учун энг куп ишлатиладиган томир?

ЭКСнинг кандай электрод турлари бор?

Имплантацияланган электрокардиостимулятор нима Билан программалаштирилади?

Брадисистолик типдаги доимий булмачалар фибриляциясидаги кандай максималь пауза ЭКС имплантациясига курсатма деб хисобланади?

ЭКС имплантациясида тугри таркибли операцион бригадани курсатинг

ЭКС имплантациясида кандай асоратлар кузатилади?

Юрак етишмовчилигини даволашда имплантанларнинг кандай типдаги механизмлари кулланилади?

Вольф-Паркинсон-Уайт синдромили беморларда энг куп учрайдиган аритмия?

Анаприлинни (обзидан) уртача суткалик эффектив дозаси

Аллапининни уртача суткалик эффектив дозаси:

Булмачалар хилпирашида коринчалар кискариш сонини камайтириш учун ишлатилади, куйидагидан ташкари (ишлатилмайди):

Вольф-Паркинсон-Уайт синдромили беморларда коринчалар усти пароксизмал тахикардиясида тавсия килинмайди:

Мокардни функцияси сакланганда, коринчалар усти пароксизмал тахикардиясида энг эффектив препарат:

ЭКГ да кенгайган QRS комплекслари куйидаги холларда регистрация килиниши мумкин:

Беморларда юрак ритмини бузилишларини даволашга курсатмалар:

Е. Vaughan – Williams классификациясига кура антиаритмик препаратларни нечта синфи бор?

Куйдаги холларда кордарон карши курсатилган:

WPW синдромида верапамил карши курсатма, чунки (нотугри жавобни беринг):

Кайси булмачалар фибриляцияси бор беморларда тромбоэмболияли асоратлар куп учрайди?

Булмачалар пароксизмал фибриляциясида синусли ритмни тиклаш учун кулланилади:

Булмачалар фибриляциясини рецидивини профилактикасида энг эффектив антиаритмик препарат:

Уткир инфаркт миокардли беморларда коринчалар аритмияси учрайди:

Энг куп учрайдиган кушимча булмача-коринча йуллари:

ЭКГ да манифесттирланган Вольф-Паркинсон-Уайт синдромининг асосий белгиси:

WPW синдромида энг хавфли (хаётга хавф солувчи) аритмия тури:

ЭКГ да коринчалар усти пароксизмал тахикардиясида Р тишча йук, бу…

Коринчалар усти пароксизмал тахикардиясида Р тишча ST сегменти ёки Т тишча устида регистрация килинди, бу…

ЭКГ да коринчалар усти пароксизмал тахикардияси вактида коринчалар экстрасистолиясини регистрация килинши … йуклигини билдиради.

Вагус синамалари оркалди пароксизмни тухтатши… га хос

Кайси синф антиаритмик препаратлари «А», «В», «С» синфларга булинади?

I ва III синф антиаритмик препаратларини кулланилагнда «пируэт» типидаги коринчалар тахикардияси ривожланиш хавф омили хисобланади:

Верапамилни вена ичига юборилганда уртача дозаси:

Антиаритмик препаратларни кулланилганда аритмоген эфеектни ривожланиш хавфи:

Энг куп учрайдиган пароксизмад тахикардия:

Булмачалар фибриляциясида коринчалар кискариш сонини камайтириш учун кулланилади:

Кандай холларда булмачалар фибриляциясида юкори частота кузатилади?

Синус ритми тикланяпган кандай беморларда «нормализацион» тромбоэмболиялар ривожланиш хавфи юкори:

Булмачалар фибриляцияси кардиоверсиясида антикоагулянт терапия тавсия килинади. Режалаштирилган кардиоверсияда тавсия килинган антикоагулянт терапия давомийлиги:

Унг коринча аритмоген дисплазияли беморларда:

Идеопатик пароксизмал коринчалар тахикардиясини гисс тутамининг унг оёкчаси блокадаси типида ва ЮЭУ кескин чапга силжишибулганда энг эффектив препарат:

СТСС ли беморларда пароксизмаль булмачалар фибриляцияси ривожланганда ККС камайтириш учун кулланилади:

Куйида келтирилган структуралардан кайси бири юрак утказувчи системасига кирмайди?

Замонавий классификация юрак ресинхронизацияловчи терапияга куйидаги беморларни киритади:

Митраль тешикни юзасини кай даражада торайиши кон айланиш бузилиш симптомларини келтириб чикаради?

Аорталь стенозда улимнинг асосий сабаби:

Унг коринча эрта етишмовчилигини пайдо булиши хос:

Уткир чап коринча юрак етишмовчилигига хос:

Инфекцион эндокардитда бирламчи сурункали учоклари бу …

Механик протезли беморларда антикоагулянтларни кабул килиш давомийлигини курсатинг:

Механик протезли клапанли юракли беморлар кандай протромбин индексини ушлаб юриши керак?

Радиочастотали аблация куйидаги кайси холатларда юкори самара беради.

Коринчалар усти тахикардияси булган беморларда юрак ичи электрофизиологик текшируви утказишга курсатма.

Синоаортал блокада II даражаси белгилари.

ЭКС куйидаги холатларда куйилади.

Кайси холатларда клиник белгилар булмаса хам ЭКС куйилади.

АВ блокада нинг анатомик тури.

Синоаортал тугунда импульс хосил булишининг бузилишига кайси аритмия тегишли.

Качон пароксизмал АВ блокада дейилади.

ЭКС кайси режими физиологик хисобланади.

Кенгайган QRS комплексли тахикардияларда кайси белгиларига кура коринчалар тахикардияси хисобланади.

Юрак электрик стимуляцияси пароксизмал тахикардияларнинг кайси турида самарали кулланилади.

Кенгайган QRS комплексли тахикардияларга киради.

ВЭМ ёки тредмил тест учун курсатма.

ЧПС га курсатма.

Кайси 2 механизм Вирхов учлигига киритилмаган.

Эксудатив перикардитни диагностикасида хал килувчи ахамиятга эга булган текшириш.

Томирлар эндотелийси функциясига кирмайди.

Инфекцион эндокардитни ташхислашни катта критериялари.

ИЭ катта критериялари.

ИЭ да тромбоэмболик асоратлар хосил булиш хавфи юкорилиги аломатлари.

Очик артериал йулни боглаш амалиётидан сунг, эрта муддатларда кайси холатиларда шошилинч жаррохлик амалиёти утказишни талаб килинади.

Агар коринчалараро тешик дефекти аортал етишмовчилик билан келса кайси холатлар билан таккослаш зарур.

Митрал стенознинг аускултатив белгилари

Митрал стенознинг аускултатив белгилари

Уткир юрак етишмовчилиги учун хос.

Упка шиши ва унг коринча етишмовчилигида кузатилади.

Юрак утказувчи тизимининг кайси кисмида Махейма толалари, атриофасцикуляр тракт чикади.

РР интервал узайиши сабаблари

Булмача- коринча блокдасида блокланади.

ЭКС электродини доимий урнатиш учун утказилади

ЭКС булган одам автобус хайдовчиси булиши мумкинми.

Коринчалар усти тахикардиясида жаррохлик амалиётига курсатма.

Унг коринча аритмияси дискинезиясини вентрекулографияда аникланадиган белгилари.

Кайси Са антоганистлари пульсни камайтирувчи максадда кулланилари .

Дигиропиридин катори АК ЮИК бор беморлага курсатма.

АПФ ингибиторларига курсатма.

If ингибиторларини куллашга курсатма, селектив ва махсус таъсири.

Качон бета блокаторлар берилади.

Нитратларни куллашга асосий курсатма.

ОКС да гепаринотерапияни 2 та нотугри ушлаб турувчи дозасини курсатинг.

Допплер ЭХОКГ ЭХОКГни диагностик холатини нимага асосланган холда оширади.

Перикард бушлигида суюклик борлигини аниклашда энг самарали усул.

Томир эндотелий функциясига кирмайди.

Тугрикдан кейинги КМП характерланади.

Фибриноз перикардитни белгилари.

Эксудатив перикардитни физикал белгилари.

ИЭ катта критериялари.

ИЭ бор касалларда ТЭ ривожланишининг хавф омиллари.

Куйидаги кайси касалликларда АКБ 130/80 булишимаксадга мувофик курсатгич булиб хисобланади.

ИЭни ташхислашда асосий усул.

Кордаронни ушлаб турувчи терапиясини тугри режимини танланг .

Хомладорликда кайси текширувларни утказиш мумкин эмас

Стенокардияни патогенизини асосий механизми

СССУ нинг ЭКГ белгилари

Обструктив КМП булган беморларда куймлаги кайси дори воситаларни куллаш мумкин эмас.

Варфарин таъсирини назорат килувчи асаосий усуллар.

ИЭ билан касаллинишни ортишига сабаб.

Миокарднинг транзитор ишемиясининг асосий сабаблари

2 даражали СА блокада белгилари.

ИМни даволашни асосий патогенитик усуллари (боглангич 4-6 соатичида)

ИМ булган беморларда улимнинг асосий сабаби.

ИЭ учун куйидаги кайси юракдан ташкари симптомлар хос эмас.

Юрак утказувчи системаси буйича импульсни утиш этаплари курсатинг. 1 этап А. пуркунье толалари 2 этап Б. Атриовентрикуляр бойлам 3 этап В. Синусли тугин 4 этап Г. Гисс тутами умумий стволи 5 этап Д. Гисс тутами унг ва чап шохи

ПД да кейинги жараёнда нима руй беради? 1. Тинчлик патенциали(диастолик потенциали). А. хужайра заряди хужайра ташкарисидан манфий холатда 2. Деполяризация Б. хужайра ичи бирданига мусбат булиб колиши, хужайра ичига Na ионлари тез кириши хисобига. 3. Тез реполяризация В. ПД уз холатига кайтиши,К ионлари чикиши хисобига. 4. Секин реполяризация Г. Реполяризация секин фазаси, хлор ионлари кириши хисобига.

Коринча систоласида утиш жараёни кетма - кетлиги? 1 этап А. изовлюмик зурикиш фазаси. 2 этап Б. тез хайдаш фазаси. 3 этап В. Секин хайдаш фазаси. 4 этап Г. Асинхрон кискариш фазаси

Коринча диастоласида утиш жараёни кетма - кетлиги? 1 этап А. Коринчалар тез тулиш фазаси. 2 этап В. Коринчалар секин тулиш фазаси. 3 этап С. Булмача систоласи. 4 этап D. Изометрик бушашиш фазаси.

Юрак фаолияти регуляциясида - турли механизмлар эффекти. 1. Анреп феномени A. Чикариш зарби хажмини регуляцияси. 2. Франк – Старлинг юраги конуни B. ЧСС камайиши 3. Симпатик регуляция C. ЧСС купакйиши 4. Парасимпатик регуляция D. ЧСС купайиши билан миокардни кискариш кучини кучайиши.

Чап коринчадан бошлаб кон катта кон айланиш доирасида, нечта йул босиб утади? 1 этап A. Артерия ва артериолалар 2 этап B. Унг булмача 3 этап C. Веноз система ва ковак веналар 4 этап D. Аорта ва уни ката шохлари 5 этап E. Тукима капилярлари

Кичик кон айланиш доирасида, унг коринчадан бошлаб кон нечта йул босиб утади? 1 этап A. Упка венаси 2 этап B. Упкани капилляр тури 3 этап C. Упка артерияси ва уни шохи 4 этап D. Чап коринча

Атеротромбоз этаплари. 1 этап A. Бляшкани дестабилизацияси ва ёрилиши. 2 этап B. Семиз хужайра ташкил булиши ва атеросклеротик бляшка шаклланиши. 3 этап C. Интим остига ХЛНП утиши ва Семиз хужайра хосил булиши. 4 этап D. Тромботик масса шаклланиши.

Атероген дислипидемия критериялари (фредриксон буйича). 1. IIa A. ОХ, ЛПНП ва ТГ ошиши. 2. IIb B. ОХ, ЛПНП, ЛПОНП ва ТГ ошиши. 3. III C. ОХ ва ЛПНП ошиши, ТГ норма. 4. IV D. ЛПОНП ва ТГ ошган, ОХ норма.

Липидли спекторни оптимал даража курсаткичи. 1. ХЛПНП А. >1 ммоль/л (40 мг/дл) 2. ХЛНПОНП Б. <3 ммоль/л (115 мг/дл) 3. ТГ В. <5 ммоль/л (190 мг/дл) 4. ОХС Г. <2 ммоль/л (180 мг/дл)

ИБС этиопатогенези. 1. КОИМ A. КА нотулик окклюзияси, атеросклеротик бляшка ташкил топиши. 2. НС B. КА нотулик окклюзияси, ностабил атеросклеротик бляшка.3. СС C. КА тулик окклюзияси,тромбоз ва атеросклеротик бляшка ёрилиши хисобига. 4. ВЗС D. КА юзаси ва сирти интакт булиши мумкин.

Буйрак шикастида АГ ни диф. дикагностикаси. 1. Ренопаринхиматозли АГ A. Узок вакт Кандли диабет булиши, углевод алмашинувини бузилиши, лабил АД, ортостатик коллапс булиши мумкин. 2. Жомча – косача аппаратини яллигланиши B. Мусбат Нечипоренко пробаси(лейкоцитурия), косача жомча аппратда тош булиши мумкин, антибактериал терапияни мусбат эффекти. 3. СД да C. КФ пасайиши, протеинурия, эритроцитурия, цилиндрурия, гипопротеинемия, юз шиши, шишлар,тургин АГ, кортикостероид эффекти. 4. ГК да D. Буйрак шикастланиш сабабларини инкор этиш – бошка мишень органларни шикастланиши, канд конда нормал микдорда.

Эндокрин АГ учун типик клиник симптоматика танланг. 1. Бирламчи гиперальдостеронизм (Крон касаллиги) A. Бирданига бощланувчи ва тугови криамга мойил АД ни юкори даражада кутарилиши(240/140 мм.рт.ст.) билан,вегетатив бузилишлар ва куришни бузилиши, баъзи препаратларга(БАБ) парадаксал (гипертензив реакция) бериши мумкин. 2. ДТЗ B. Юкори САД ва пульсли давление, тахикардияга мойил, ьэкзофтальм, озишга мойиллик . 3. Феохромоцитома C. Чанкаш, полиурия, гипокалиемия белгилари 4. Кушенга касаллиги еки симптоми(гиперкортицизм) D. АГ ни юкори даражаси(диастолик баланд), коринда ва юзда(ойсимон) ёг микдорини ошиши, аменорея(А) еки гинекомастия (Э).

Магистрал томир шикасти билан кечувчи гемодинамик АГ учун типик клиник симптоматика танланг. 1. Аорта каортацияси A. Кари ёшдагилар, баланд систолик АГ, аорта устида ва буйрак артерияси устида систолик шовуин, дислипидемия, arcus sinilis, атеромалар. 2. Такаясу касаллиги (артериит) B. Анамнезида иситмани эслатувчи ва аллергик реацияси бор узок давом этган субферилитет. Кул - оек ва бош мия томирларида ишемик синдроми пайдо булиши, хушдан кетиш, бош айланиш, куришни йуколиши, киска муддатли хушдан кетиш,кулда холсизлик билан кечиши. 3. Аорта атеросклерози C. Диспропорция: танани юкори кисми кучли ривожланган ва пастки кисми суст ривожланган, юзни кизариши, кафтни совуклиги, оекда пулсни пастлиги, туш чап томонида дагал систолик шовкин, юрак учи турткиси бирданига кучайиши, елка артериясида АД юкори , оекда эса паст. 4. Реноваскуляр АГ D. Корин атрофида томир шовкини, ёмон сифатли кечиши, фармакотерапияга резистент тургин юкори цифрли АД, ёшларда пайдо булади, каттик пульс.

Енгил кечувчи АГ учун хавф критерияларини курсатинг. 1. Паст хавф A. Хавф омили бор 1-2, ПОМ йук, АКС йук. 2. Урта хавф B. АКС бор. 3. Юкори хавф C. ХО бор 3 (еки ПОМ)еки КД, АКС йук. 4. Жуда юкори хавф D. ХО, ПОМ, АКС йук.

Юкори кечувчи АГ учун хавф критерияларини курсатинг. 1. Паст хавф A. ХО бор 3(еки ПОМ) еки КД, АКС булиши шатр эмас. 2. Урта хавф B. Квалифирицирланмаган. 3. Юкори хавф C. ХО йук (еки 1-2), ПОМ,АКС йук. 4. Жуда юкори хавф D. АКС бор.

Аг ни наорма ва турли даражадаги критерияларин курсатинг. АД юкори нормал A. САД 140/159 мм.рт.ст. ва ДАД 90-99 мм.рт.ст. АГ 1 даража B. ДАД ни норма леки пасайган курсаткичида САД ни юкори курсаткичи. АГ 2 даража C. САД 160-179 мм.рт.ст. ва ДАД 100-109 мм.рт.ст. АГ 3 даража D. САД 180-179 мм.рт.ст. ва ДАД > 110 мм.рт.ст. ИСАГ E. САД 130 мм.рт.ст. дан катта эмас.

Кайси холдаги ангиноз огрикларни огрик келиб чикишига караб адекват даволаш? 1. УИМ А. Нифедипин чайнаб юбориш 2. Номуким стенокардия Б. Морфин, нитратлар вена ичига, 3. Стабил стенокардия В. Нитратлар Т/о, В/и 4. Вазоспастик стенокардия Г. нитроглицерин т/о, тинч холат

Изоляцияланган Юрак нуксонида аускультатив суръатни курсатинг. 1. Митрал етишмовчилик A. Юрак чуккисидаги систолик шовкин, Чап култик остига узатилиши, II тон бушашиши. 2. Митрал стеноз B. Аорта устидаги систолик шовкин буйин томирларига узатилиши. 3. Аортал етшмовчилик C. Юрак чуккисидаги диастолик шовкин, Чап култик остига узатилиши, I тон бушашиши. 4. Аортал стеноз D. Аорта устида ва Боткин – Эрб нуктасида диастолик шовкин ва II тон бушашиши, буйин томирларига узатилиши.

Хар бир изоляцмяланган юрак нуксони учун характерли Эхокг белгиси. 1. Митрал етишмовчилик A. МК устида систолик регургитация окими 2. Митрал стеноз B. Бир улчамли режим регистрациясида МК ни П – симон харакатланиши, чап булмача улчами катталашиши. 3. Аортал етшмовчилик C. Диастолик фазасида МК диастолик титраши. 4. Аортал стеноз D. АК устида турбулент систолик оким.

Миокард шикастланиши учун характерли Эхокг белгиси. 1. Субаортал стеноз A. Юкори Диастолик дисфункция, юрак бушлигини торайиши. 2. Симметрик ГКМ B. Юракни Унг ва чап булимини дилатацияси, МК ни очилиш амплитудасини камайиши(балик огзи). 3. Дилятацион КМП C. МЖП ва ЗСЛЖ ни симметрик гипертрофияси. 4. Рестриктив КМП D. МЖП ни ассиметрик гипертрофияси, чап коринча чикиш трактини торайиши.

Митрал клапан стенози учун огирлик критериялари (митрал клапан торайиш даражаси буйича). 1. Норма A. Митрал тешик майдони 1 см2 дан ката. 2. I ст B. Митрал тешик майдони 5 – 6 см2. 3. II ст C. Митрал тешик майдони 1 см2 дан ката эмас 4. III ст D. Митрал тешик майдони 4 см2 дан ката эмас.

Аортал клапан стенози учун огирлик критериялари (аортал клапан торайиш даражаси буйича). 1. Норма A. Аортал клапан тешиги майдони 0,75 см2 дан кичик. 2. I ст B. Аортал клапан тешиги майдони 0,75 – 1,2 см2. 3. II ст C. Аортал клапан тешиги майдони 1,2 - 2 см2 . 4. III ст D. Аортал клапан тешиги майдони 2 – 2,5 см2 .

Юрак етишмовчилигини турли шакл критериялари. 1. МВД(марказий венгоз давление) ошиши, оекда шиш, гепатомегалия, асцит, плевра бушлигида суклик. A. Чап коринча юрак етишмовчилиги. 2. Упкада тусик белгилари,хансираш, юрак астмаси хуружлари, чап коринчани чикариш фракциясини пасайиши B. Бивентрикуляр (тотал) ЮЕ. 3. Хансираш, упкада хириллаш, гепатомегалия, оекда шиш, буйин веналарин шиши C. Унг коринча ЮЕ 4. Нормал чикариш фракциясида юрак етишмовчилигини типик симптомлари D. Диастолик ЮЕ

Ичга кабул килинадиган антиаритмик препаратлар учун урта ушлаб туривчи доза. 1. Аллапинин A. Хар 8 соатда 150 -300мг 2. Попафенон B. 200 – 400 мг 3. Кордарон C. Хар 6 – 8 соатда 25 – 50 мг 4. Соталол D. Хар 12 соатда 80 -320 мг

Юрак ритми бузилиши номедикаментоз даво учун курсатма. 1. Электрокардиостимуляция A. Тулик А –В болокада. 2. Электрик кардиоверсия B. Коринча фибриляцияси 3. Вагусли проба C. Коринча усти параксизмал тахикардияси. 4. Катетели абляция D. Мерцал аритмия.

Куйидаги холатлар учун тугри даво курсатинг. 1. Коринча тахикардияси пируэт типда A. Магнезий сульфат 2. Коринча фибриляцияси B. Новокаинамид 3. Коринча усти тахикаридияси C. Электрик кардиоверсия 4. Мерцал тахиаритмия D. Вальсальв пробаси.

Асосий шаклли тахиаритмия учун тез ердам. 1. Коринча тахиаритмияси A. Кордарон, электрик дефибриляция 2. Параксизмал МА B. Аллапинин, пропафенон, кордарон 3. Коринча усти тахикардияси C. Вагусли проба, верапамил, пропраналол

Гиполипидемик препаратлар учун урта суткалик ушлаб турувчи доза. 1. Аторвастатин, симвастатин A. 300 мг х 3-4 мах/сут 2. Гемфиброзил B. 10 -20 мг с. 3. Никатин кислота C. 4-24 г сут. 4. Холестериномин D. 1 – 2г х 3 м/с

Гиполипидемик препаратлар билан даволашни бошлаш критериялари.1. хавф фактори 0-1 булган одамларда A. 130 мг/д ва ундан ортик 2. хавф фактори 2 ва ундан ортикбулган одамларда B. 100 мг/д ва ундан ортик 3. ИБС булганларда C. 160 мг/ д ва ундан ортик

Дислипидеияни даволашда липидли спекторни(ХЛПНП) курсаткичлари. 1. хавф фактори 0-1 булган одамлар учун A. 130 мг/д кам 2. хавф фактори 2 ва ундан ортикбулган одамлар учун B. 100 мг /д кам 3. ИБС булганлар учун C. 160 мг/д кам 4. Юкори хавф булган беморлар учун кушимча фойда олиш учун D. 70 мг/д кам

Дислипидемияни баъзи кушимча клиник куриниши. 1. Ксантома А. куз тур пардаси офталмологик курувда аникланади-тур пардасининг нотекис пушти булиши, нурни синдирувчи веноз кон томирларининг окимтир ранг билан ифодаланиши 2. Ксантелазмлар Б. Куз корачиги атрофидаги окимтир хосила аникланиши 3. Arcus sinilis В. Ковоклар сохасидаги майда сиргиш буртмачалар 4. Липимия сосудов Г. саргиш буртмачалар (текис, тугунсимон, тошмасимон) кул оёк чандирлари ва тизза косасида жойлашган

Липидли спекторни нормал курсаткичлари. 1. ОХ A. >1 ммоль/л (40мг/дл) 2. ХЛПНП B. <3 ммоль/л (115 мг/дл) 3. ХЛПВП C. < 5 ммоль/л (190 мг/дл) 4. ТГ D. < 2 ммоль/л (180 мг/дл)

ЭКГ интервалларини нормативларини тугри курсатинг. 1. PQ A. 0.32-0.40 2. Q B. 0.03 гача 3. QRS C. 0,06-0,1 4. QT D. 0,12-0,2

ST сегментни кутарилиш трактовкаси. 1. Куполосимон утувчи кутарилиш, туш ортида огрик билан кечувчи A. эрта реполризации синдроми 2. Пастга караган тургин кутарилиш, жисмоний харапкатга боглик булмаган огриксиз кечувчи B. вазоспастическая стенокардия. 3. Тургин куполосимон кутарилиш(юкорига караган)КОИМ дан кейин C. КОИМ уткир фазаси 4. Кучли туш ортида огрик билан кечувчи куполосимон кутарилиш (юкорига караган) кийшик монофаза шаклда карама – карши отведенеияда дискардан ST депрессияси билан D. Чап коринча хроник аневризмаси булиши мумкин

Йирик учокли УИМ классик ЭКГ узгариш. 1. ST сегмент кутарилиши (кийшик монофаза) A. Чандик 2. ST сегментни изолинияга якинлашиши B. Уткир фазаси 3. ST сегмент изолинияда, Т манфий C. Уткир ости фазаси 4. Патологик Q тиш манфий Т билан D. Чандик шаклланишини бошланиши

УИМ да шикатланган учок локализациясини ЭКГ критериялари. 1.Олдинги А. I, II, aVL, V5, V7 2.Орка диафрагмал Б. V4 3.Ён В. V1- V3 4.Урта тусик Г. I, II, aVL, V1-V4

А – в ўтказувчанликнинг бузилишини ЭКГ критериялари. 1. А-В I степени A. PR интервални доимийлиги. 2. А-В II степени – Мобитц 1 B. Систоладан систолога а-в утказувчанлик секи наста камайиши(P-Q интервални узайиши), бита коринча кискаришни тушиб колишигача, 3. А-В II степени – Мобитц 2 C. Р тиш уз ритмида коринча уз ритмида кискариши 4. А-В III степени D. PQ > 0.2 коринча комплекс доим булмачадан кейин келади.

Коринча ичи блокадасида ЭКГ критериялари. 1. Олдинги чап гемиблок A. Унг кукрак да S чукур ва чап кукрак отведенияларда R юкори, Т манфий, коринча комплексни кенгайиши. 2. Орка чап гемиблок B. ЮЭУ бирданига чапга силжиши 3. БЛНПГ C. ЮЭУ бирданига унгга силжиши 4. ПБЛНПГ D. чап кукрак да S чукур ва унг кукрак отведенияларда R юкори, Т манфий, коринча комплексни кенгайиши.

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |