X
Логин
Пароль

Оддий куриниш

Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Гастроэнтерология (узб)

Бош сахифа

Гастроэнтерология (узб)Гепатомегалия, жигар юзаси текис, кирраси юмалоклашган эластик консистенцияли бўлиши куйидаги холатлардан кайси бири учун хос:

Гепатомегалия, тери кичишиш, гиперэозинофилия ва баъзан тарвок тошиб туриши куйидаги касалликлардан кайси бирини гумон килишга имкон беради:

Гемохроматоз учун хос бўлмаган белгини кўрсатинг:

Гемохроматоз билан ким кўпрок касалланади:

Куйидаги кайси дори модда токсик гепатит ривожланишини келтириб чикариш мумкин:

Гепатит В ва С учун умумий бўлмаган эпидемиологик белгини кўрсатинг:

Кайси касалликда гепатоцитларда Мэллори таначалари аникланади:

Кайси лаборатор белги хроник актив гепатитнн кўзишидан далолат беради:

Куйидаги кайси категорня бечиорларда Урсосан кўлланилишида яхши самара кўтса бўлади:

Хроник вирусли С гепатитда кайси препаратни кўллаш максадга мувофик:

HDV (дельта) инфекция учун хос бўлмаган белгини кўрсатинг:

Санаб ўтилганлардан кайси бири жигарни хроник диффуз авж олиб борувчи касаллигини келтириб чикарувчи омил бўлиб хисобланмайди:

НВsАg - бу:

Куйидаги холатлардан кай бири цирроз олди холати хисобланмайди:

Хроник гепатитда мезенхимал яллигланиш синдроми нима билан намоён бўлади:

Санаб ўтилганлардан кай бири мезенхимал-яллигланиш синдромига кирмайди:

12-бармок ичак яра касаллигига хос бўлмаган асорат:

Кайси белги гиперспленизм синдромига тегишли эмас:

Санаб ўтилган белгилардан кай бири ошиши цитолик синдром учун хос эмас:

Жигар касалликларидаги цитолиз синдроми нималар билан намоён бўлади:

Куйида келтирилган кўрсаткичлардан кайсиниси жигар ички холестазини белгилайди:

Куйидаги кайси ўзгаришлар холестазни биохимик белгиси учун хос эмас:

Гепатодепрессив (жигар кичик етпшмовчилиги) синдромига кайси лаборатор белги тегишли эмас:

Жигар биоптатида топилган кайси гистологик белги жигарни вирусли зарарланиши критерияларини кирмайди:

Жигарни алкоголли зарарланишига хос бўлмаган гистологик белгини кўрсатинг:

Хроник аутоиммун гепатитни бошка хроник гепатитлардан асосий фарки:

Хроник вирусли гепатит В ни морфологнк белгиларига кайси белги кирмайди:

Хроник вирусли гепатит прогнози куйидагилардан кайси бири билан аникланади (нотўгри жавобни кўрсатинг):

Хроник внрусли гепатит Д да овкат хазм бўлиш ва сурилишни яхшилаш,хамда ингичка ичакда микрофлора ўсишини тўхтатиш учун куйидагипрепаратлардан кайси бири кўлланилмайди:

Альфа-интерферонни таъсир механизми:

Куйидагилардан кайси бири хроник актив гепатитга хос гистологик белги хисобланади:

Куйидаги критериялардан кайси бири хроник гепатитни кўзишида кузатилмайди:

Хроник жигар касалликларида иммуносупрессив терапияга классик кўрсатма:

Вирусли гепатит В антигенини ташиб юрувчиларда ички органларнинг кайси касалликлари ривожланади:

Вирусли гепатит В антигенини ташувчи аёлларда кайси патологик жараёнлар кузатилади:

Вирусли гепатит "В" антигенини ташиб юрувчиларда нималар ривожланади:

Вирусли гепатит В антигенини ташувчиларига кайси препаратлар билан иммунопрофилактика ўтказилади:

Токсик гепатитни сабаби нима бўлиши мумкин:

Хроник актив гепатит ва жигар циррози киёсий ташхисидаги асосий белги:

Жигарни хроник диффуз касалликлари холестаз синдроми билан кечса кайси кўрсаткич ортади:

Хроник жигар касалликларида кайси препарат антиоксидант таъсирга эга:

Хроник фаол гепатитни даволашда кайси препарат кулланилади:

Жигарни хроник касалликларида кортикостероидларга кўрсатма:

Ичак бактерияларини организм учун ахамияти:

Ичакларни функционал касаллигида кайси омил асосий хисобланади:

Йугон ичак дискинезиясида кайси дорилар тавсия этилади:

Хроник энтерит ташхисида куйидаги текширишлардан кай бири хал килувчи ахамиятга эга:

Кўпрок ингичка ичакни зарарланиши билан кечувчи хроник энтероколит учун хос бўлган белгини кўрсатинг:

Чириш диспепсиясида кандай белгилар кўпрок кузатилади:

Энтероколит ўткир бактериал дизентериядан нимаси бнлан фарк килади:

Энтероколит ва дисбактериоз бўлса кайси препарат тавсия килинади:

Энтероколитда меъда ва меъда ости безининг секретор фаолияти бузилишида кандай препаратлар тавсия этилади:

Энтероколитда энтерал синдром нима кўринншида бўлади:

Хроник энтерит учун характерли белгини кўрсатинг:

Хроник энтеритда кайси белги учрамайди:

Хроник энтеритда ахлатни микроскопик текширилганда кайси белги кузатилмайди:

Хроник энтеритда куйидагилардан кайси бири кузатилмайди:

Хроник энтеритни ингичка ичакни бошка касалликларидан дифференциал диагностикасида кайси диагностик усул хал килувчи хисобланади:

Хроник энтеритда кайси гурух дориларини буюришдан ўзини тийиш керак:

Хроник колитга тегишли бўлган хулосани кўрсатинг:

Хроник колит учун огрик синдромини характерини кўрсатинг:

Хроник колитни даволашда куйидаги препаратлардан кайси бнри кўлланилмайди:

Диарея билан кечувчи хроник колитда куйидаги препаратлардан кайси бири килинмайди:

Хроник колит учун хос бўлмаган белгини кўрсатинг:

Хроник колитни даволашда кўлланилади:

Носпецифик ярали колитда колоноскопияда нима аникланади:

Носпецифик ярали колитни узок кечишида кайси асорат ривожланади:

Носпецифик ярали колитда йугон ичакни токснк дилятацияси ёкя яра перфорациясига гумон килинганда канси текшириш усули ўтказиш лозим:

Носпецифик ярали колитда куйидаги ичакдан ташкари асоратлардан кайси бири кузатилмайди:

Носпецифик ярали колитдаги анемия патогенези кандай:

Носпецифик ярали колитдаги йугон ичакни токсик дилятациясини консерватив даволашда куйидагилардан кайси бири кўлланилмайди:

Крон касаллигини куйидаги касалликлардан кайсилари билан биринчи навбатда киёсий ташхис ўтказиш зарур:

Крон касаллиги учун куйидагилардан кайси бири хос эмас:

Крон касаллигида патологик процеснинг энг кўп жойлашгаи жойи каерда бўлади:

Куйидаги касалликлардан кайси бирида манифест сифатида днарея ва ичакдан кон кетиш кузатилади:

Крон касаллигида антибактериал даволаш качон амалга оширилади:

Крон касаллигини даволашда куйидаги препаратлардан кайси бири кўлланилмайди:

Ачитма (бродил) диспепсия учун кайси копрологик манзара хос:

Санаб ўтилганларни бири целиакия касаллиги ташхисий белгиси эмас:

Кайси текшириш усули Уиппла касаллиги (идиопатик стеаторея) касаллнгини ташхисида хал килувчи ахамиятга эга:

Дисбактериозни бартараф этишда кўлланиладиган дорилар:

Куйидагилардан кай бири сурилишни бузилиш синдромида учрамайди:

Куйидаги касалликлардан кайси бирида сурилишни бузилиш синдроми учрамайди:

Хроник энтерит учун хос белгини кўрсатинг:

Колитни кайси тури кўпрок учрайди:

Иккиламчи чап томонлама колитни келиб чикишида кайси омил асосий хисобланади:

Колитда корин дим бўлиши качон пайдо бўлади:

Илеоцекал сохада огрик синдроми качон кузатиладн:

Крон касаллиги кайси ёшдаги ахолида кўп учрайди:

Крон касаллигини этиопатогенезида кайси омил кўпрок ахамиятга эга:

Крон касаллигини эндоскопик кўриниши:

Крон касаллиги ичак ракидан нима билан фарк килади:

Крон касаллигн ишемик колитдан нима билан фарк килади:

Крон касаллигини даволашда кайси дори мумкин эмас:

Крон касаллиги учун кайси белги характерли эмас:

Крон касаллигини нопецифик ярали колитдан кайси синдромлар фарклайди:

Носпецнфик ярали колитни этиопатогенезида нима асосий омнл хисобланади:

Носпецифик ярали колитда кайси симптом кўп учрайди:

Носпецифик ярали колитда кандай морфологик ўтгаришлар кузатилади:

Хроник носпецифик ярали колит ташхисида санаб ўтнлган текшириш усулларидан кайси бири кўпрок диагностик ахамиятга эга:

Хроник носпецифик ярали колит учун кўпрок хос бўлган белгини кўрсатинг:

Носпецифик ярали колитни эндоскопик кўриниши:

Носпецифик ярали колитда анемияни келиб чикиш сабаби:

Кайси симптомлари билан носпецифик ярали колит ситемали касалликни эслатади:

Кайси симптом носпецифик ярали колитни махаллий белгиси хисобланади:

Носпецифик ярали колит дизентериядан нима билан фарк килади:

Носдецифик ярали колит даволашда сульфасалазин кандай асорат чакиради:

Жигар касалликларида кўлланиладиган кайси препарат гепатопротектор хнсобланади:

Хроник вирусли гепатнтни даволашда кайси препарат кўлланилади:

Гепатоз сабаблари:

Ёгли гепатозни энг характерли белгиси кайси:

Хомиладорларда хроник гепатит кўпрок кайси синдромлар билан учрайди:

Жигарни кайси касалликларида хомиладорлик мумкин эмас:

Жигар патологияси бор хомиладорларда кайси препаратлар мумкин эмас:

Хомиладорлик холестази кайси симптом билан характерланади:

Хомиладорлик холестаз синдромида кайси дориларни бериш мумкин:

Хроник гепатит ташхисида куйидагилардан кай бири хал килувчи ахамиятга эга:

Жигар патологияснда кузатиладнган акушерлик асоратлар:

Кексаларда ёгли гепатозда кайси препарат номўтаносиб:

Кексаларда хроник гепатитни кайси шакллари кўпрок учрайди:

Кексаларда хроник гепатитда глюкокортикоидлар качон берилмайди:

Кексаларда хроник гепатит ревматоидли артрит билан бирга кузатилганда кандай препарат тавсия этилади:

Жигарни хроник диффуз касалликларида учрайдиган телеангиэктазияляр ва пальмар эритема симптомлари жигарни кайси функиняси бузилиши натижасида келиб чикади:

Кардия ахалазиясининг асосий симптомлари кайси:

Кардия ахалазиясидаги дисфагия нима билан характерланади:

Кардия ахалазиясида регургитацияни кайси синама камайтиради:

Кардия ахалазиясидаги огрик нима билан бартараф килинади:

Кардия ахалазиясини этиологиясида кайси омиллар кўпрок рол уйнайди:

Кардия ахалазияси боскичларида кандай морфологик ўзгаришлар ривожланади:

Кардия ахалазиясини 4-боскичида к морфологик ўзгаришлар ривожланади:

Кардия ахалазиясидаги регургитация нима билан характерланади:

Жигар циррози мавжуд беморларда кизилўнгачни варикоз кенгайгаи веналаридан кон кетишини олдини олиш учун кўлланилади:

Компенсацияланган нофаол алкоголь этиологияли жигар циррозини даволашда кўлланиладиган препарат:

Санаб ўтилганлардан кайси бири жигар циррозида асцит сабаби бўлиб хисобланади:

Куйидаги лаборатор белгилардан кайси бири жигар циррози диагностикада хал килувчи хисобланади:

Хазм трактининг юкорги кисмидан кон кетганда куйидаги белгилардан кай бири кузатилмайди:

Жигар циррозида кизилўнгач ва меъдадан кон кетишни тўхтатиш максадида куйидагилардан кайси усул кўлланилмайди:

Жигар портал циррозида кизилўнгач ва ошкозондан кон кетганда кайси дорини кўллаш зарур:

Гепатомегалия спленомегалия ва мелена бўлганда гумон килинади:

Жигар циррозини кайси шаклида Дюпюитрен контрактураси симптоми кўпрок учрайди:

Гиперспленизм синдромида нималар кузатилади:

Кексаларда жигарни иккиламчи билиар циррозига нималар сабабчи бўла олади:

Кексаларда глюкокортикондларни кандай нохуш таъсирлари кузатилади:

Кексаларда жигар циррозида шиш-асцит синдромини даволашда кайси препаратни тавсия этилади:

Жигарни билиар циррозида кайси симптом кузатилади:

Жигарни бирламчи билиар циррозини дастлабки белгиси одатда:

Санаб ўтилганлардан кай бири гемолитик сарикликда учрамайди:

Жигардан ташкари холестаз куйидаги касалликлардан кайси бирида кузатилмайди:

Гемолитик сариклик учун кайси лаборатор белги хос:

Жигар ичидаги холестаз куйидпги касалликларни кай бирида кузатилмайди:

Механик сарикликда куйидагилардан кайси бири кузатилмайди:

Санаб ўутилганларнинг кай бири жигар усти сариклигига тегишли эмас:

Кайси белгини ошиши жигар ичидаги холестаз учун хос эмас:

Санаб ўтилганларининг кайси бирида бевосита гипербилирубинемия учрамайди:

Спленометалия, эритроцитлар сонини камайиши, билвосита гипербилирубинемия, нажасда уробилиноген кўп микдорда бўлиши ва беморда сариклик мавжудлиги кайси касаллик учун хос:

Куйида санаб ўтилган ва сариклик билан кечувчп кайси касалликларда жигар фаолияти зарарланмаган ва сийдикда уробилин булмайди:

Ирсий пигментли гепатозларда учрайдиган асосий синдромни кўрсатинг:

Куйидаги холатлардан кайси бирида холестатик синдромини кучайиб бориши характерли:

Кайси лаборатор белги жигар ичидаги холестаздан далолат беради:

Куйидаги сариклик билан кечувчи кайси холат жигар усти сариклигига тегишли:

Билвосита (ноконкюгирланган) билирубин учун куйидагилардан кайси бири тегишли эмас:

Жигар ичи холестазига тегишли кайси маълумот нотўгри:

Кайси омил Жильбер синдромидаги сарикликни камайтиради:

Жилбер синдроми ва гемолитик сарикликни киёсий ташхисида кайси лаборатор белги хал килувчи хисобланади:

Куйидаги лаборатор кўрсаткичлардан кайси бири гиперспленпзм учун хос:

Гепатомегалияни тери пигментацияси ва кандли диабет билан бирга келиш нимани гумон килишга имкон беради:

Гемохроматозни энг ишончли ташхислаш усули:

Куз шохпардасидаги халка (Кайэер-Флеш халкаси) куйидаги касалликлардан кайси бирида кузатилади:

Гепатоцеребрал дистрофияда куйидагилардан кайси бири кузатилмайди:

Кон зардобидаги альфа-фетопротеин микдорини ортиши качон кузатилади:

Конавалов-Вильсон касаллигини даволашда ишлатиладиган препаратни кўрсатинг:

Жигар циррози мавжуд беморлар поликлиника шароитида даволашдаги тактикасига куйидагилардан кайси бири кирмайди:

Кайси аъзони ёмон сифатли усмасида асцит кўп учрайди:

Куйидаги беморлардан кайси бири Конавалов-Вильсон касаллиги билан хасталанган деб тахмин килиш мумкин:

Алкоголь этиологияли жигар циррози мавжуд беморда шиш-асцит синдроми ривожланди 3 кун давомида килинган ёток режими, тузсиз пархез, суюкликни чеклаш каби муолажлар фойда бермади.Ушбу беморга кандай тадбирлар ўтказиш зарур:

Спонтан бактериал перитонитда асцит суюклигида кўпрок кайси микроб аникланади:

Жигар циррозида кизилўнгачни варикоз кенгайган веналаридан кон кетиш хавфи омиллари:

Панкреатитни ривожланишида кайси омил роль ўйнамайди:

Куйидагилардан кайси бири панкреатит рнвожланишига олиб келмайди:

Ўткир панкреатитда огрик синдромн нималар билан бирга кечади:

Хроник панкреатитни кўзгалиш даври учун кайси белги кўпрок хос:

Хроник панкреатитларда меъда ости безининг эндокрин фаолиятини бузилиши учун кайси белги хос:

Хроник панкреатит ташхисида энг ахамиятли лаборатор кўрсаткич:

Куйидаги кайси огрик синдроми хроник панкреатит учун характерли:

Санаб ўтилган белгилардан кай бири хроник панкреатит учун хос эмас:

Панкреатит натижасида ривожланган диареяда кайси симптом кўпрок характерли:

Куйидагилардан кай бири хроник панкреатитни кўзиш даврида буюрилмайди:

Хроник нанкреатитни кайси турида жаррохлик йули билан даволашга кўрсатма бор:

Хроник панкреатит билан хасталанган беморларда, иштахани бўгилиши, огрикларни кучациши ва озиб кетиш нимадан далолат беради:

Дуоденал секрет таркиби нимадан иборат:

Панкреатитда дуоденал секрет таркибида нималар урганилади:

Меъда ости бези кистаси ташхисида энг информатив усул кайси :

Хомиладорлардаги панкреатитда кайси курсаткич прогностик ахамиятга эга:

Карияларда хроник панкреатитда конда кайси аминокислота камаяди:

Кексаларда хроник панкреатитда конда кайси аминокислота купайиб кетади:

Кариядлрда хроник панкреатитни кайси шаклларн учрайди:

Панкреатитларни ферментларини инактивация килиш максадида куйидагилардан кайси бири кўлланилади:

Хроник панкреатнтларда огрикни колдириш учун кайси дори кўлланилмайди:

Панкреатитда кўлланиладиган кайси препарат ферментга карши хисобланмайди:

Хроник панкреатит секреция етишмовчилиги билан кечса кайси препаратни тавсия этиш керак:

Коринни олдинги девори пайпасланганда Мейо-Робсон нуктасида огрик бўлиши нимадан далолат беради:

Мерфи белгисини мавжудлиги кайси касаллик учун хос:

Хроник панкреатитда антифермент препаратларини (контрикал) кўллашга курсатма:

Карияларда хроник панкреатитда меъда ости безини функциясини ўрганиш учун кайси китикловчи моддалар кўлланилади:

Санаб ўтилганлардан кай бири хроник панкреатитни жаррохлик йули билан даволашга курсатма бўлиб хисобланмайди:

Санаб ўтилган кайси дори моддалар меъда ости безини чикариш йулларидаги босимни камайтиради ва секретни окиб тушишига имкон беради:

Ингичка ичак раки куйидагилар билан намоён бўлиши мумкин:

Йўгон ичакнинг гипермоторли дискинезиясига хос:

Йўгон ичакнинг гипомотор дискинезиясига хос:

Ўткир панкреатит патогенезида ахамиятга эга эмас:

Сурункали панкреатитнинг асосий сабаблари:

Сариклик, пайпасланадиган, катталашган, огриксиз ўт пуфаги билан бирга куйидаги кайси холда кузатилади:

Мукаддам анамнезида жигар огриклари хуружи бўлмайдиган кишида тўсатдан пайдо бўлган жигарости сариклиги белгиларида куйидаги кайси касалликларни шубха килиш мумкин:

Жигарости сариклиги сабабини аниклашда фойдаланиладиган иккита энг ахборотли текшириш усулни кўрсатинг:

Холекинетиклар ман килинган:

Сурункали тошсиз холециститда зондсиз тюбажлар учун куйидагиларни ишлатиш максадга мувофик:

Куйидагилар холангит ривожланишига мойиллик тугдиради:

Ўткир ёки сурункали холангит зўрайишига хос бўлган учта белгини кўрсатинг:

Умумий ўт йулларининг тош билан тикилиб колишига хос:

Жигар касалликларида цитолитик синдромнинг индикаторлари хисобланади:

Жигар касаллигида мезенхимал-яллигланиш синдроми индикаторлари хисобланади:

Гепато- ва спленомегалия кузатилиши мумкин:

Сурункали фаол гепатитда глюкокортикостероидларни тайинлашга куйидагилар кўрсатма хисобланади:

Санаб ўтилганлардан кайси бири сурункали алкоголли гепатитга хос:

Гемолитик сариклик белгиларига хос:

Санаб ўтилган гипотензив дори воситаларидан кайси бирлари дорили гепатитни чакириши мумкин:

Жигар циррозига хос:

Жигарнинг бирламчи биллиар циррозига хос:

Гемохроматозда жигар циррозининг куйидагилар билан бирга келиши хос:

Жигар циррозига чалинган бемор куйидагиларга мухтож:

Жигар циррозида асцитни даволашда куйидагиларни тавсия этиш максадга мувофик:

Жигар циррозида кўп микдордаги диурез куйидагиларга олиб келиши мумкин:

Спленомегалияда гиперспленизм белгилари:

Жигарнинг макро- ва микронодуляр циррозида фаолликнинг биокимёвий мезонлари:

Санаб ўтилганлардан кайси бири жигарнинг микронодуляр (портал) циррозига хос:

Жигар комасига хос:

Беморда кон аралаш кайт килиш ва суюк кора рангдаги ахлат келиши куйидагиларнинг окибати бўлиши мумкин:

Огир жигар энцефалопатиясида куйидагиларни кўллаш максадга мувофик:

Жигар усти сариклигининг 3 сабабларини айтинг?

Жигар сариклигини 3 сабабини айтинг?

Жигар ости сариклигининг 3 сабабини айтинг?

Жигар усти сариклигининг 3 белгиси?

Паренхиматоз жигар сариклигининг 3 белгиси?

Жигар ости сариклигининг 3 клиник белгилари?

Гиперспленизм 3 белгилари?

Кабзиятнинг 3 тури ?

Ичак диспепсиясида кузатиладиган 3 синдром?

Ачиткили (бродил) диспепсияни 3та белгилари?

Колитлардаги бродил диспепсияни 3 белгиларини кўрсатинг?

Колитларда чирикли диспепсиянинг 3 синдромини кўрсатинг?

Ингичка ичакда хазм бўлиш етишмовчилик синдромини 3та белгиси?

Йўгон ичакдан эвакуация синдромини 3 белгиси?

Йугон ичакдан секинлашган эвакуация синдромини нажасдаги 3 белгиси?

Энтероколитда 3 та патологик нажас ўзгаришини кўрсатинг?

Энтероколитни 3 белгисини кўрсатинг?

Энтероколитда кўлланиладиган 3та текширув усули:

Энтеритнинг 3 та белгилари:

Колитнинг 3 белгиси?

Ошкозон ва 12 бармок ичак яра касаллигини пайдо бўлишида ахамиятга эга бўлган 3 та асосий омил:

Ошкозон яра дефектини 3 та асосий жойлашуви:

12 бармокли ичак яра касаллигини 3 та характерли белгиси:

12 бармокли ичак яра касаллигида огрикларнинг 3 та белгиси:

Ошкозон ширасиниг 3та курсаткичи:

Яра касаллигини 3 рентген белгиси?

Ошкозон яра касаллигида кон кетишда 3 та асосий тадбирлар:

Яра касаллигида 3та асосий диагностик усул:

Жигар касаллигада цитолизни 3 белгиси?

Холестаз синдромини 3 белгиси?

Ошкозон ости безини касаллигида 3 та синдром:

Ошкозон ости безини текширишни 3 инструментал усуллари:

Копрограмма маълумотлари бўйича хазм килиш бўзилишини 3 та кўрсаткичи?

Классик дуоденал зондлашда ўтни 3 порциясини курсатинг?

Яра касаллигини даволашда ишлатиладиган 3 гурух антисекретор воситаларни кўрсатинг?

Гастритнинг 3 морфологик тури:

Таркалган сурункали гастрит клиникасида кузатиладиган 3 синдром:

Сурункали гастритни кўзиш давридаги ичак диспепсияси кўйидаги 3 симптом билан характерланади:

Гистамин билан стимуляция ўтказишга 3 карши кўрсатма:

Нормал ва ошган секреция билан кечувчи сурункали гастритларда кабзият келиб чикишининг 3 номили:

Сурункали гастрит кечишининг 3 боскичи:

Сурункали гастритга олиб келувчи 3та эндокрин касаллигини кўрсатинг:

Ошкозон секрецияси бузилишига олиб келувчи 3 асосий омил:

Сурункали дуоденитнинг 3 морфологик тури:

Дуоденоспазмнинг 3 рентген белгиси:

Ошкозон ярасига олиб келувчи 3 та асосий гурух препаратларини айтинг:

Пилоростенозни клиник белгиларига кирмайди:

Ошкозон ва 12 бармок ичак яра касаллигида ишлатилмайдиган препаратлар:

Кон зардобида амилазани юкори кўрсаткичи кайси холларда бўлмайди:

Ошкозон ости бези бошчаси ракига хос эмас:

Жигар алкоголли ёгли дистрофиясига хос эмас:

Ўт димланишига олиб келмайдиган омиллар:

Сурункали панкреатитда огрикни колдириш учун кўлланилмайди:

Панкреатитга хос бўлмаган шикоятлар:

Хроник гепатит ташхисида куйидагилардан кай бири хал килувчи ахамиятга эга:

Гепатит В ни кон зардобидаги кайси маркерли вирус репликация мавжудлигидан далолат беради: (2 та тўгри жавобни кўрсатинг)

Хроник вирусли гипатитни даволашда ўзини самарадорлигини кўрсатган препаратлар:

Жигарни ўткир зарарланишидаги цитолиз синдроми учун кайси лобаратор белги хос:

Куйидаги белгилардан кайси бири хроник энтеритда кузатилади:

Куйидаги касалликлардан кайси бирида жигар ичи холестази кузатилади:

Кайси касаллик кўпрок ўткир панкреатитни сабаби бўлиб хисобланади:

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |