Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Вирусология (узб) Бош сахифа

Вирусология (узб)Хужайра – бу ...

Мутация – бу ..

Вирусларнинг цитопатик самараси ...

Вирусларнинг нуклеин кислотаcи турлари?

Вируслар нуклеин кислотасининг пурин асосларига нималар киради?

Вируслар нуклеин кислотасининг пиримидин асосларига нималар киради?

Типик РНК вируслари кайси азот асосларидан ташкил топган?

Типик ДНК вируслари кайси азот асосларидан ташкил топган ?

Нуклеотидлар куйидаги уч компонентлардан ташкил топади:

Вируслар нуклеин кислотаси ўзида куйидагиларни намоён этади?

РНК-геномли вируслар оиласининг сонини кўрсатинг?

II-гурух патоген материаллари билан ишлаганда кайси сатхдаги биологик хавфсизликдан фойдаланилади:

Ўткир суст паралич (ЎСП) бўлган беморнинг фекал намуналарини саклаш муддати:

Энтеровирусларни текширувчи материалнинг оптимал саклаш харорати:

Лабораториянинг "хавфли" худудида кўлланадиган химоя кийимлари:

Зарарли материал солинган идиш куйидаги пробка билан ёпилади:

II –гурух юкумли патоген материалларини тўгри саклаш коидалари:

Боксда хайвонларни зарарлашда катнашади:

Боксларида катта йигиштириш ишларини ўтказиш даврийлиги:

Бугли ва хаволи стерилизаторлар ишининг назоратининг даврийлиги (кимёвий ва физикавий)

Бугли ва хаволи стерилизаторлар ишининг назоратининг даврийлиги (бактериологик):

Бактерицид лампанинг ойнали юзасига кайта ишлов беришда куйидагидан фойдаланилади:

Кон куйкаларидан флакон ва пробиркаларни зарарсизлантириш куйидагича амалга оширилади:

Арбовирусларга текшириш учун бемор конини олиб келиш коидалари?

Арбовирусларни вирусологик текшириш усулларини кўрсатинг?

Арбовирусларнинг асосий оилаларини кўрсатинг?

Арбовируслар - бу

Юкумли материални кабул килиб олиб тадкикот ўтказиш учун жойлаштирилади ...

Лабораториядаги технологик жараён ўтказилади:

Бактерицид лампага кайта ишлов бериш даврийлиги:

Тери копламалари жарохатланганда бирламчи ёрдам кўрсатиш:

Лабораторияда авария холати кузатилганда уни чеклаш учун куйидагилар албатта зарур:

Вирус сакловчи материални ён атрофга сачраши окибатида юзага келадиган авария пайтида ходим куйидагиларни бажариши шарт:

Цитомегаловирус инфекциясини даволашда кайси махсус антивирус препаратидан фойдаланилади?

Сурункали вирусли гепатитни даволаш учун кайси махсус антивирус препаратидан фойдаланилади

Касаллик яширин даврининг кутуришга хос булмаган муддатини курсатинг?

Кутуришга хос клиник белгиларни курсатинг:

Кутуришда касалликнинг энг киска яширин (инкубацион) даври ?

Кутуриш касаллигида касалликнинг яширин даврини вакти нималарга боглик?

Кутуриш вируси фаркланади:

Кутуриш вирусининг лаборатор ташхиси ўтказилади:

Кутуриш вирусининг хусусиятлари:

Кайси симптомлар кутуришнинг бошланиш аломатларидир?

Кутуришнинг кўзголиш даврига ушбу аломатлардан кайси бири мос эмас:

Кутуришнинг паралич даврига кайси аломатлар хос?

Кутуриш касаллиги одатда нима билан тугайди?

Кутуришнинг ўртача яширин (инкубацион) даври?

Кутуриш вирусида кандай нуклеин кислотаси бор?

Болалар богчасига катнайдиган 3 ёшли болага кизамик ташхиси кўйилди (юзи ва бўйнида тошма),гурухдаги барча болалар кизамикнинг тирик вакцинаси билан эмланган. Дархол:

Кизамик кўзгатувчиси куйидаги йўллар билан юкиши мумкин:

Кизамик ўчогида ўтказиладиган тезкор профилактика:

Кизилча касаллигида яширин давр неча кун давом этади:

Катталардаги кизилча касаллигининг типик асоратини кўрсатинг:

Кизилча касаллигини ўтказилгандан сўнг иммунитет шаклланади:

Тугма кизилча синдроми кўпрок жарохатлайди:

Полиомиелит вирусини ўтказиш механизми:

Полиомиелит профилактикасидаги бош тадбирни кўрсатин:

Сувчечакнинг юкиш йўллари:

Сувчечакда зарарли давр давом этади:

Сувчечак ўчогида якуний дезинфекция:

Сувчечакнинг энг киска яширин даврини кўрсатинг:

Сувчечакнинг энг узок яширин даврини кўрсатинг:

Гепатит В вируси билан зарарланувчилар эпидемик хавфни юзага келтириши мумкин:

Вирусли гепатит В кўзгатувчиси киради:

Гепатит В вирусини вертикал йўл билан юкиш эхтимолини кўрсатинг:

Гепатита В вируси кайси хайвонларга юкади?

Куйидагиларнинг кайси бирида гепатит В вируси катта микдорда аникланади:

Вирусли гепатит В билан касалланмайдиган шахслар конида куйидагилар юкори концентрацияда аникланади:

Гепатит В вируси билан касалланиб ўтганларда куйидаги маркерлар бўлиши мумкин:

Кайси усул гепатита В вируси маркерини аниклашда кўлланилмайди?

Ўткир вирусли гепатит В бемори конида кайси вактда биринчи марта HbsAg аникланади:

HBs-антиген ташувчисида антигенемия канча вакт давом этса сурункали дейилади:

Вирусларнинг иммун электрон микроскопияси?

Гепатоцитларда HBsAg локализациясини кўрсатинг?

Сурункали вирусли гепатитлар деганда нимани тушунасиз?

Гепатита А вируси кайси туркумга киради?

Гепатит С вирусининг манбасини кўрсатинг:

Вирусли дельта-инфекцияни таркалиши кайси вирусли гепатит билан корреляцияланади:

Гепатита Е вирусини юкиш йўли бўлиши мумкин:

Гепатита Е вирусини асосий юкиш йўли:

Гепатит В да касаллик манбаи була олмайдиган холатлар?

Гепатита В вируси кайси йул билан таркала олмайди?

Гепатита В да вируснинг энг юкори концентрацияси каерда топилади?

ГД вируси гепатоцитларда кандай кўпаяди?

ГД-вируси кандай юкади?

ГД вируси ко-инфекцияси нима?

ВГД суперинфекцияси кўпрок нима билан тугайди?

ГС кайси йул билан юкади?:

ГС ташхисининг асосий усули кайси?

ГЕ вируси кайси вируслар оиласига киради?

ГЕ вирусида кандай нуклеин кислотаси бор?

ГЕ кайси йул билан юкади?

Гепатит Е кимларда огир утади?

Кайси Вирусли гепатитлар фекал-орал механизми билан юкади?

Кайси вирусли гепатит хомиладорларда энг огир кечади?

Кайси уткир вирусли гепатит одатда тузалиш билан якунланади?

Гепатита В нинг яширин даври неча кун?

ГА кайси мавсумда кўп таркалади?

ГВ кайси мавсумда куп таркалади?

ГД каси мавсумда куп таркалади?

ГС кайси мавсумда куп таркалади?

ГС вируси кайси оилага мансуб?

ГС вируси нуклеин кислотаси кандай?

ГС вируси кайси йуллар билан юкмайди?:

Гепатит С га нисбатан хавфли булмаган гурухлар кайси?

Вирусологик лабораторияни жойлаштиришга бўлган талаблар:

Ходимларни II-гурух патоген материаллари билан ишлаши учун куйидаги холлларда рухсат берилади:

Тадкикот ўтказиш учун юкумли материални лабораторяга етказиш куйидагича амалга оширилади:

Зарарли материалларни автоклавлаш учун куйидаги идишлардан фойдаланилади:

Центрифугани жойлаштириш:

Суюкликни аралаштириш ўтказилади:

Кизилча кўзгатувчиси манбасини кўрсатинг:

Полиомиелит бемори касалликнинг кайси даврида зарарли хисобланади:

Полиомиелитда инфекция манбаи:

Сурункали гепатитларга кандай ташхис кўйилади?

Гепатита С вирусини ижтимоий-иктисодий ахамиятини аникловчи хусусиятлари:

Гепатит D ривожланишининг катта хавфи:

НВе - антигенемия качон кузатилади?

Кайси вирусли гепатитлар сурункали шаклга утадилар?

Интерфероннинг антивирус таъсирининг асосий механизми?

Тиббий ходим ВИЧ билан зарарланиш мумкин:

ВИЧ-инфекциясига кўпрок сезгир ва махсус лаборатория тестлари:

ВИЧ-инфекциясига кўпрок сезгир бўлган организмдаги хужайравий популяцияни кўрсатинг:

Арбовирус инфекцияларида ўтказувчи манбани кўрсатинг?

Парранда гриппи деганда нимани тушунасиз

Парранда гриппига гумон бўлганда бемор изоляцияланади:

Куйидагиларнинг кайсиларга асосланган холда «парранда гриппига шубха» ташхиси кўйилади ?

Вируслар репродукциясининг иккинчи фазасини кўрсатинг?

Транскрипция деганда нимани тушунасиз ?

Ретровирусларда ирсий ахборотни узатилиш йўлини кўрсатинг?

Трансляция деганда нимани тушунасиз?

Оксиллар каерда синтезланади?

Мутация тушунчасини кўрсатинг?

Цитопатик эффект – бу ?

Интерферон - бу?

Интерферон турларини кўрсатинг?

Вирус титри деганда нимани тушунасиз?

Вирусларни хужайрага кирувчи 2 альтернативных механизмини кўрсатинг:

Лабораториянинг «хавфли» худуди вентиляцияси:

Кўрик вактида болага кизамик ташхиси (юзида тошма) кўйилди, бола инфекция манбаи бўлиши мумкин:

Куйидаги бемор сувчечак кўзгатувчисининг манбаи бўлиши мумкин:

ВИЧ-инфекциянинг эпидемик жараёни учун характерли:

Тест-системалар сифатини бахолаш критериясини кўрсатинг:

Вирусли гепатит В бемори эпидемик хавфга эга бўлади:

Паррандалар бўлиши мумкин:

Кизамикка карши режали вакцинацияга киради:

ОГВ (оддий герпес вируси) IgG тасдиклайди:

Организмни грипп вирусидан химояланишининг 3 номахсус омилини белгилан:

Кизамик билан касалланган беморни юкумлилик даври:

Эпидемик паротит вируси юкумлилиги ташки мухит харорати куйидагича бўлганда сакланади:

Цитомегаловирус хусусиятлари:

Грипп патогенези учун 5 асосий характерли белгилар: А. хаво-томчи йўл билан юкиши Б. юкори контагиозлик В. вирусемия Г. интоксикациянинг ривожланиши Д. иккиламчи бактерияли инфекциянинг мавжудлиги Е. алиментар йўл билан юкиши Ж. паст контагиозлик З. вирусемиянинг йўклиги И. инфекция йўли – тери копламалари К. деинтоксикация

Организмни грипп вирусидан химояланишининг 3 номахсус омилини белгилан: А. лимфоид-макрофаг системанинг фаоллиги Б. кон зардобининг ингибиторлари В. интерферон Г. вакцинация Д. антибиотиклар Е. Т-лимфоцитлар

Парагрипп вирусининг 5 морфологик белгисини кўрсатинг: А. сферик шакл Б. вирион диаметри 100-300 нм В. липид-углевод-протеинли кобигига эга Г. спиралли нуклеокапсид Д. геноми бир занжирли РНК Е. кубик шакл Ж. ташки кобикка эга эмас З. симметрияси икосаэдрик типда И. геноми икки занжирли ДНК К. вирион диаметри 30-40 нм

Бинонинг «хавфсиз» худудига киради: А. устки кийимлар учун хона Б. ювиш хонаси В. совуклик камералари Г. материални кабул килиб олиш хонаси Д. мудир хонаси Е. химоя кийимларини саклаш хонаси Ж. овкатланиш хонаси З. санўтказгич И. серологик текширишларни ўтказиш учун хона К. тўкима культуралари учун бокс

Бинонинг «хавфли» худудига киради: А. материални кабул килиб олиш хонаси Б. термостат турадиган хона В. тўкима культуралари учун бокс Г. персонал учун хона Д. бинонинг боксли кисми Е. серологик текширишларни ўтказиш учун хона Ж. автоклав хонаси З. химоя кийимларини саклаш хонаси И. совуклик камералари К. санўтказгич

Биологик хавфсизлик боксида ўтказиладиган ишлар: А. материал кабули ва кайта ишлови Б. зарарланган хайвонлар мохияти В. хужайра культураларини зарарлаш Г. суспензияларни тайёрлаш Д. коллекцияли штаммларни киритиш Е. автоклав килинади Ж. стерилизация ўтказилади

Биологик хавфсизлик BSL-2 га талаблар: А. лабораториянинг изоляцияси Б. бинога киришни чеклаш В. хавони чикарувчи химоя фильтрлари Г. сувга чидамли юза Д. биологик хавфсизлик III синф бокслари Е. биологик хавфсизлик I ёки II синф бокслари Ж. квалификацияланган микробиологик техника И. лабораторияда автоклав К. хонада автоклав Л. лабораториянинг химоя кийими

Кизамик билан касалланган беморни юкумлилик даври: А. яширин давр бошида Б. яширин даврнинг охирги 2 кунида В. продромал даврда Г. тошмалар даврида Д. реконвалесценция даврида Е. бутун касаллик давомида

Кизилча касаллиги билан касалланган бемор атрофдагилар учун зарарли бўлмайди: А. яширин даврнинг охирги кунларида Б. тошма пайдо бўлгунча 1-2 кун давомида В. тошма пайдо бўлгандан сўнг 5-7 кун давомида Г. продромал даврда Д. тошма пайдо бўлгандан сўнг 15-17 кун давомида Е. реконвалесценция даврида Ж. бутун касаллик давомида

Посттрансфузион гепатитлар профилактикасига киради: А. донорларни йилда 1 маротаба HBsAg мавжудлигига текшириш Б. донорлар хар бир кон топширишдан аввал шифокор кўриги, серологик ва биокимёвий текширилади В. оиласида гепатит В вируси билан огриган бемор билан мулокотда бўлган ва уни госпитилизация килинган вактдан 6 ойгача бўлган шахслар донорликдан четлаштирилади Г. оиласида гепатит В вируси билан огриган бемор билан мулокотда бўлган ва уни госпитилизация килинган вактдан 35 кунгача бўлган шахслар донорликдан четлаштирилади Д. бир неча йил аввал вирусли гепатит билан касалланиб тузалган шахслар донорликдан четлаштирилади

Эпидемик паротит вируси юкумлилиги ташки мухит харорати куйидагича бўлганда сакланади: А. 18 град. C да 5-6 ой Б. 20 град. C да 4-6 сут В. 4 град. C да 1 ой Г. -2 град. C да 3 ой Д. 0 град. C да 4 ой Е. 5 град. C да 2 ой

Эпидемик паротит кўзгатувчиси: А. Paramyxovirus родига кирадиган РНК-сакловчи вирус Б. гемагглютинловчи, нейромидаз ва гемолитик активликни намоён килади В. турли хилдаги физик таъсирига тургун эмас Г. турли хилдаги кимёвий агентлар таъсирига тургун эмас Д. Ортомиксовирус родига кирадиган ДНК-сакловчи вирус Е. турли хилдаги физик таъсирига тургун Ж.. турли хилдаги кимёвий агентлар таъсирига тургун З. антиген вариантларига эга эмас И. антиген вариантларига эга

Кайси ферменлар ВИЧ-1 геноми томонидан кодланади? А. Протеаза Б. Тескари (Обратная) транскриптаза В. РНКаза Г. Интеграза Д. Оксидоредуктаза Е. Липаза Ж. Амилаза

Иммун танкис беморларида латент инфекция реактивизация вактида куйидаги касалликлар келиб чикади: А. ўраб олувчи герпес Б. цитомегаловирусли пневмония В. аденовирусли керотоконъюнктивит Г. диссеминирланган цитомегаловирусли инфекция Д. стафилококкли инфекция Е. стрептококкли инфекция

ВИЧни юкиш йўллари: А. жинсий Б. парентерал В. вертикал Г. алиментар Д. трансфузион Е. аэрозол

ВИЧ-инфекция бўйича юкори хавф гурухлари: А. парентерал йўл билан наркотик олувчи шахслар Б. гомосексуалистлар В. тартибсиз жинсий алока килувчи шахслар Г. камокхонадагилар Д. гетеросексуалистлар Е. Болалар Ж. тартибли жинсий алока килувчи шахслар З. жаррохлик бўлимига режали тартибда келиб тушган беморлар

Замонавий таснифга кўра ОИТС кўзгатувчиси таалукли: А. ретровируслар оиласи, секин инфекция (лентавирус)лар оилачисига киради Б. рибонуклеин кислотасини саклайди В. ўзига хос – кайтар транскриптаза ферментини саклайди Г. тоговируслар оиласи, секин инфекция (лентавирус)лар оилачисига киради Д. дезоксирибонуклеин кислотасини саклайди Е. ўзига хос – кайтар трансляция ферментини саклайди

ОИТС ривожланиш белгилар: А. инсульт Б. инфаркт миокард В. кардиомиопатия Г. персистирловчи генерализацияланган лимфоаденопатия Д. ОИТС – богланган комплекс Е. ОИТС –ВИЧ-инфекциясининг терминал боскичи

Конни ОИТС антиген ва антителосига текширишда лаборатория ходимининг химоя тадбирига киради: А. Химоя кўзойнаклари албатта шарт Б. Кўзойнаклар шарт эмас В. Маска шарт эмас Г. Маска албатта керак Д. Бир кават резина кўлкоплари Е. Икки кават резина кўлкоплари

Куйидагиларнинг кайси бирида тиббий ходим ОИТС инфекцияси билан зарарланиш хавфига эга бўлиши мумкин: А. Жаррохлик операцияларида Б. Тишларни олиш вактида В. Гастроскопия Г. Ректороманоскопия Д. Цистоскопия Е. Бронхоскопия Ж. Кон олишда З. Дуоденоскопия

ОИТС–инфекцияси билан зарарланишда юкори хавф гурухларига киради: А. иммуноглобулин кабул килган шахслар Б. реципиентлар В. наркоманлар Г. венерик касалликлари билан огриган беморлар Д. туберкулёз беморлари Е. соматик касалликлар билан узок огриганлар Ж. тугувчилар

Кайси клиник белгилар ва касалликларда ОИТСга гумон килинади: А. ўткир диареяларда Б. узок муддатли диареяларда В. ўткир пневмонияда Г. даволанмаган узок муддатли пневмонияда Д. тушунарсиз холатда тана огирлигининг йўкотилганда Е. саркома Капоши Ж. мия лимфомаси З. бир канча лимфа тугунларининг катталашишида И. факат чанок лимфа тугунларининг катталашишида

Табиий ўчокли юкумли касалликларни ўрганишда ўз хиссасини кўшган олимларни кўрсатинг: А. Гамалея Н.Ф. Б. Павловский Е.Н. В. Петрищева П.А. Г. Громошевский Л.В Д. Заболотный Д.К. Е. Ивановский Д.И. Ж. Олсуфьев Н.Г.

Табиий ўчокли юкумли касалликларни шаклланишига таъсир этади: А. ландшафт Б. климат В. хайвонот дунёсининг таркибий тури Г. ахоли сони Д. синантроп кемирувчила Е. кишловчи кемирувчилар Ж. учувчи кушлар

Гриппоз вакцина турлари: А тирик вакциналар Б. ўлдирилган вакциналар В. инактивирланган Г. кимёвий Д. ген - инженерия вакцинаси

а – гриппоз вакцина, б – гриппозга карши иммуноглобулин, таъсирини таккосланг: А. фаол сунъий иммунитетни чакиради Б. пассив иммунитетни чакиради В. махсус резистентликни оширади

Аденовируслар тургун: А. паст хароратга Б. антибиотикларга В. эфирга Г. пергидролга Д. гипохлорид Са га Е. гипохлорид натрийга

Аденовируслар хусусиятлари: А. вирион 70-90 нм хажмга эга Б. икки ипли ДНК ни саклайди В. инфекция манбаи бўлиб бемор ва ташувчилар хизмат килади Г. вирион 20-50 нм хажмга эга Д. бир ипли РНК ни саклайди Е. инфекция манбаи бўлиб бўгимоёклилар хизмат килади

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |