Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Детская офтальмология (узб) Бош сахифа

Детская офтальмология (узб)Ковокларнинг травматик шиши кузатилади:

Ковок абсцессини клиник белгиларига киради:

Ковок абсцессини кесиб очишга курсатма хисобланади:

Ковок абсцессида килиш лозим:

Мейбомий безларининг сурункали яллигланиши –бу:

Ковок халазионида керакли муолажалар:

Ковок терисини оддий герпес билан зарарланишида кузатилади:

Ярали блефаритда ковокдаги узгаришларга характерли

Эпикантус-бу:

Ковок эмфиземасини асосий белгиси:

Аллергик дерматитда кузатилади:

Офтальмоскопнинг еруглик рефлекси гилайланган кузнинг шох пардасида корачик кирраси билан шох парда ташки ярми уртасида жойлашган холатда тегишли булади:

Офтальмоскопнинг еруглик рефлекси гилайланган кузнинг шох пардасида корачик кирраси билан шох парда ички ярми уртасида жойлашган холатда тегишли булади:

Турт нуктали рангли тестда агар текширилувчи бинокуляр куришга эга булса, кизил-яшил кузойнакда куради:

Асосий ортоптик прибор хисобланади:

Амблиопияни болаларда даволашда пенализация методини кайси ешдан бошлаш мумкин:

Амблиопия ва гилайлик аникланган болада аникланган аметропияни неча ешда коррекция килиш керак:

Бевосита окклюзия –бу:

Бевосита окклюзия болаларга уртача канча муддатга белгиланади:

Ичкарига караган гилайлик ва гиперметропияни уртача даражаси булган болага кузойнак буюрилади:

Энг юкори куриш уткирлигини таъминланиши нормал функцияси билан боглик:

5 ешли болада 5,5-6.0 дптр ли изометропик гиперметропияда кандай амблиопия ривожланиши мумкин:

Болада дисбинокуляр амблиопия ривожланишининг асосий сабаби хисобланади :

Амблиопияни жуда юкори даражасида куриш уткирлигини куйидаги курсаткичлари киради :

Амблиопияни юкори даражасида куриш уткирлигини куйидаги курсаткичлари киради :

Амблиопияни урта даражасида куриш уткирлигини куйидаги курсаткичлари киради :

Амблиопияни енгил даражасида куриш уткирлигини куйидаги курсаткичлари киради :

Дисбинокуляр амблиопия купрок куйидаги болаларда кузатилади:

Ковок конъюнктиваси трахомаси ва куйиши асорати хисобланади:

Ковокни тугма энтропиони келиб чикади:

Ксантамоз келиб чикиши мумкин:

Блефарохалазисда кузатилади:

Трихиазда утказиш лозим:

Спастик эктропион ривожланади:

Юз нерви параличида ривожланади:

Сохта экзофтальм кузатилади:

Катта одамда шох парданинг уртача диаметри тенг:

Катта одамда шох пардаанинг уртача синдириш курсаткичи тенг:

Кератоконусда узок кечувчи боскичида куришни коррекциялаш учун:

Шох парда калинлигин улчаш учун зарур :

Шох парда эгрилик радиуси ва синдириш кучини улчаш учун кулланилади:

Шох пардада ег тупланиши аникланади:

Флегмонада шошилинч ердам:

Орбитал клетчаткани диффуз уткир яллигланиши –бу:

Бир томонлама экзофтальм характерли:

Юкори ковок ретракцияси кузатилади:

Белгиларни бирга келиши -курув уткирлигини пасайиши, кузойнак билан куриш уткирлиги коррекция килинмайди, шох парда эгрилик радиуси камайган, нотугри шох парда астигматизми борлиги характерли:

Шох парда олдинги юзасини эгрилик радиусини уртача улчами катта одамда тенг:

Съегрен касаллигида курув органи томонидан куйидаги белги кузатилади:

Ширмер пробасида ффункция бузилишига шубха чакирмайдиган нормал натижани курсатинг:

Шох парда куйидагилар хисобига озикланади:

Юкори куз еригидан утади:

Кузни нур синдирувчи аппарати:

Куз каватларини курсатинг:

Томирли каватга нималар киради:

Тугма дакриоцистит белгилари:

Тугма глаукома белгилари:

“юкори куз ериги”симптомига нималар киради:

Афакия белгилари:

Катаракта асоратлари:

Иккиламчи глаукома белгилари:

Стилл касаллигини характерли белгилари:

Ретинобластомани эрта диагностик белгилари:

Тугма катаракта белгилари:

Ранг ажратишни тугма патологияси:

Амблиопияни даво турлари:

Кандай холатларда контакт коррекция буюрилади:

Шох пардани асосий функциялари:

Курув органи жарохат турлари:

Куз олмасини тешиб утувчи жарохат белгилари :

Кандай тешиб утувчи жарохат турларини биласиз:

Томирли кават аномалиялари:

Юкори куз еригидан куйидагилар утади:

Экстраокуляр мушаклар иннервация:

Шох парда асосий хусусиятлари:

Аметропик клиник рефракция турлари

Аккомадацион аппаратга куйидагилар киради:

Экстраокуляр мускулларнинг харакат иннервациясини таъминлайди: А) кўзни харакатлантирувчи нерв; Б) узоклаштирувчи нерв; В) узоклаштирувчи нерв; Г) А ва В тўгри; Д) Б ва В тўгри

Цилиар тугун таркибига киради: А) сезувчи толалар; Б) харакатлантирувчи нервлар; В) симпатик нерв толалари; Г) А ва Б тўгри; Д) Бва В тўгри

Кўзнинг нур синдирувчи мухитларига киради: А) гавхар; Б) орка камера; В) шишасимон тана; Г) шох парда; Д) хориоидея

Тўр пардадаги нейронлар: А) колбочка ва таёкчалар; Б) нейрорецепторлар; В) ганглиоз хужайралар; Г) мюллер хужайралари; Д) биполяр хужайралар

Кўзнинг каватлари: А) склера; Б) гавхар; В) томирли тракт; Г) орка капсула; Д) тўр парда

Хамкор гилайликда канака функционал бузилишлар содир бўлади? А) бинокуляр кўришнинг бузилиши; Б) кўрув майдонининг торайиши ; В) функционал скотома п/б; Г) кўр дог ўлчамларининги катталашиши; Д) амблиопия

Яллигланиш шишидаги ковокдагт ўзгаришлар: А) ковок териси гиперемияси; Б) тана температурасининг кўтарилиши; В) пальпациияда огрик; Г) крепитация; Д) А ва Б тўгри

Томирли каватга киради: А) шох парда; Б) рангдор парда; В) гавхар; Г) хориоидея; Д) киприксимон тана

Тугма дакриоциститнинг белгилари: А) ёш окиши; Б) инфильтрация; В) ёш тўпланиши; Г) кичишиш; Д) босганда йиринг чикиши

Тугма глаукоманинг белгилари: А) шох парда диаметрининг кичик бўлиши; Б) корачикнинг кенг бўлиши; В) шох парда диаметрининг катта бўлиши; Г) олд камеранинг чукурлашиши; Д) корачикнинг тор бўлиши

«Юкор кўз ёриги» синроми белгилари: А) птоз; Б) миоз; В) экзофтальм; Г) мидриаз; Д) энофтальм

Афакиянинг белгилари: А) иридоденез; Б) миоз; В) гиперметропия; Г) олд камеранинг чукурлашиши; Д) астигматизм

Катарактанинг асоратлари: А) кератит; Б) афакия; В) амблиопия; Г) иккиламчи гилайлик; Д) нистагм

Иккиламчи глаукоманинг белгилари: А) шох парданинг хиралашиши; Б) рангдор парда бомбажи; В) кўзички босимининг ошиши; Г) сарик тана дистрофияси; Д) гавхарнинг хиралашиши

Глаукома ўткир хуружи белгилари: А) аралаш инъекция; Б) миоз; В) димланиш инъекцияси; Г) мидриаз; Д) гипертензия

Конъюнктива функциялари: А) сезувчи; Б) химоя;В) озиклантирувчи; Г) намловчи; Д) сўриб олувчи

Трахоманинг асоратлари: А) дакриоцистит; Б) конъюнктиванинг; чандикланиши; В) кератит; Г) эктропион; Д) ксероз

Бактериал конъюнктивитнинг асоратлари: А) кератит; Б) ковоклар флегмонаси; В) орбита флегмонаси; Г) шох парданинг тешилиши; Д) эндофтальмит;

Аллергик бахор конъюнктивитининг белгилари: А) кичишиш; Б) ковоклар шишиши; В) серозное ажралмалар; Г) ёпишкок шилликли ажралмалар; Д) юкори ковок конъюнктивасида «тош кўча» белгиси

Трахоманинг асоратлари: А) ксероз; Б) гонобленорея; В) энтропион; Г) ўткир эпидемик конъюнктивит; Д) симблефарон;

Даволанмаган энтропионнинг асоратлари: А) дистрофик кератит; Б) говмичча;В) шох парда яраси;Г) халязион;Д) бельмо

Стилл касаллигининг характерли белгилари: А) преципитатлар; Б) шох парданинг лентасимон дистрофияси; В) кўришнинг пасайиши; Г) катаракта; Д) увеит

Ретинобластоманинг эрта белгилари: А) амавротик «мушук кўзи» белгиси; Б) офтальмотонуснинг пасайиши; В) олд камеранинг саёзлиги; Г) офтальмотонуснинг ошиши; Д) бош огриши

Марказий хориоидитнинг субъектив симптомлари: А) кўришнинг пасайиши; Б) метаморфопсия; В) кўрув майдонининг торайиши; Г) кўзда огрик; Д) кўз олдида кора дог

Тугма катарактанинг белгилари: А) корачикнинг ёругликка реакцияси сакланган; Б) корачикнинг ёругликка реакцияси йўк; В) корачик окиш-кулранг; Г) кўз тубидан пушти рефлекс йўк; Д) шох парданинг хиралашиши

Ранг ажратишнинг тугма нуксонлари: А) протанопия; Б) фотопсия; В) фотофобия; Г) дейтеранопия; Д) тританопия

Амблиопияни даволаш методлари: А) кўзойнакли коррекция; Б) лазерстимуляция; В) тўгри окклюзия; Г) нейростимуляторлар; Д) пенализация;

Контакт коррекция качон кўлланилади: А) юкори миопияда; Б) афакияда; В) амблиопияда; Г) анизометропияда; Д) пресбиопияда;

Шох парданинг асосий вазифалари: А) трофик; Б) химоя; В) оптичек; Г) секретор; Д) сўриб олувчи

Кўрув органи жарохатлари турлари: А) тешиб ўтувчи жарохатлар; Б) тўмток жарохатлар (контузиялар); В) куйишлар; Г) тирналишлар; Д) кон куйилишлар

Тешиб ўтувчи жарохатларнинг асосий белгилари: А) гипотония; Б) олд камеранинг саёзлиги; В) очик жарохат; Г) йирингли яллигланиш; Д) гипертензия;

Локализациясига кўра тешиб ўтувчи жарохатларнинг турлари: А) шох парда жарохати; Б) склера жароати ; В) корнеосклерал жарохат; Г) А ва Б тўгри;

Томирли кават ривожланиш аномалиялари: А) афакия; Б) аниридия; В) рангдор парда колобомаси; Г) мегалокорнеа; Д) поликория

Олд увеитларга характерли: А) перикорнеал инъекция ; Б) конъюнктивал инъекция ; В) мидриаз; Г) рангдор парданинг рангини ўзгариши; Д) миоз

Юкори кўз тиркишидан ўтувчи хосилалар: А. кўрув нерви; Б. кўзни харакатлантирувчи нерв; В. узоклаштирувчи нерв; Г. кўз артерияси; Д. галтак нерви;

Орбитаниг асосий тешиклари: А. Юкори кўз тиркиши; Б. Пастки кўз тиркиши; В. Думалок тешик; Г. Кўрув нерви тешиги; Д. Овал тешик

Горнер синдроми: А. Птоз; Б. Экзофтальм; В. Миоз; Г. Энофтальм; Д. Мидриаз

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |