Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Детская нефрология (узб) Бош сахифа

Детская нефрология (узб)Буйрак фильтрация хусусиятини курсатадиган синама:

РААС ни фаоллаштирувчи холатни курсатинг::

Буйрак каналчаларининг асосий вазифасини курсатинг:

Сув утказувчанлигини таъминловчи гормонни курсатинг:

Пиелонефрит этиологиясини курсатинг:

Пиелонефрит ривожланишида асосий этиологик фактор деб хисобланади:

Сийдик йуллари инфекцияси ривожланишига нима сабаб булиши мумкин, курсатинг:

Пиелонефритни гломерулонефритдан фарк килувчи симптомлар:

Пиелонефритни даволашда асосий гурух препаратларни курсатинг:

Уткир гломерулонефрит - бу:

Массив гематурияда сийдик рангини курсатинг:

Гломерулонефритни даволаш стандартига кирмайади:

Гломерулонефритга хос клиник белгиларга кирмайди:

Гломерулонефрит касаллигида пархез стол № курсатинг:

Гломерулонефрит касаллигида илк шишлар каерда ривожланади?

Гломерулонефритда сийдик томонидан куйидаги узгаришлар кузатилади:

Гломерулонефрит,нефротик шакли касаллигида суткали оксил йукотилиши камида ташкил килади?

ГН га хос клиник синдромларни курсатинг :

Гломерулонефрит касаллигида бирламчи узгаришлар каерда ривожланади?:

Буйрак тош касаллигида кандай таркибдаги тошлар учрамайди?

Буйрак тош касаллигига хос булмаган асоратни курсатинг:

Буйрак тош касаллиги бошкачасига -бу:

Буйрак тош касаллигини кайси холатлар билан ташхислаш зарур.Нотугр жавобни курсатинг:

Уткир ГН даги асосий триада симптомлар

Уткир Гн сийдик томонидан узгаришлар:

Буйрак тош касаллигига (при приступе почечной колики)хос:

Пиелонефритга хос сийдикдаги узгаришлар:

Сурункали буйрак етишмовчилиги самарали даволош усули деб хисобланади:

Нормада сийдикда протеинурия даражаси:

Тук сарик рангда сийдик куйидаги холларда учрайди:

Сийдик «гушт сели» каби булиши кузатилади:

Кон шаклли элементларини хисоблашда аник метод булиб хисобланади:

Зимницкий синамасида буйрак куйидаги функцияси бахоланади :

Шишлар кузга куринади качонки интерстициал тукималар хажми ошади:

Гломерулонефрит касаллигида еток режими тавсия этилади:

Бактериурия-бу 1 мл сийдикдаги микроб таначалари сони:

Оксалат-кальций нефропатиясида кулланиладиган диета:

«Гушт ювиндиси» куринишдаги сийдик качон кузатилади:

Сийдикда шаклли элементларни аник хисоблаш усуллари:

Зимницкий синамаси буйича буйракнинг куидаги функцияси аникланади:

Интерстициал суюклик хажми неча фоизга купайганда шишлар кузга куринади :

Генлар мутацияси натижасида ривожланадиган буйрак касалликларини курсатинг:

Инфекцион аллергик фактор ушбу касаллик этиологиясида роль уйнайди:

Микроб-яллигланиш этиологик фактор куйидаги касаллик этиологиясида рол уйнайди:

Уткир Гн экстраренал белгиларини курсатинг:

Уткир ГН экстраренал белгиларидан бири- бу:

Гломерулонефрит касаллигидаги экстраренал белги бу:

Гломерулонефрит касаллиги ренал симптоми:

Гломерулонефрит ренал симптоми:

Гломерулонефритнинг ренал симптоми – бу:

Гломерулонефрит ренал симптомини курсатинг:

Гломерулонефрит касаллигидаги сийдик синдромига хос:

Гломерулонефрит сийдик синдроми – бу:

Буйрак касаллигида шиш синроми ривожланишида куйидаги механизм етакчи хисобланади:

Буйрак касаллигида шиш ривожланиши механизми –бу:

Конда азот колдиклари- бу:

Конда азот колдиклари- бу:

Зимницкий синамаси ердамида буйракнинг кайси функцияси бахоланади?

5 ёшли соглом болада суткали диурез нечага тенг?

Буйрак касалликларида давомли гормонотерапия вактида остеопороз олдини олиш максадида кушимча витаминлар тавсия этилади:

Уткир ГН утказган бемор неча вакт давомида диспансер назоратда булиши керак?

Сурункали ГН утказган бемор неча вакт давомида диспансер назоратда булиши керак?

Гломерулонефрит профилактикасига киради:

Гудпасчер синдромида буйракдан ташкари шикастланадиган орган:

Антикоагулянтлар гурухига киради:

Антагрегантлар гурухига киради:

Антагрегантлар гурухига киради:

Диуретиклар гурухига киради:

Диуретиклар гурухига киради:

Осмодиуретикларни курсатинг:

Альдостерон антагонистлари- бу:

Сурункали ГН энг огир турини курсатинг:

Сурункали ГН куйидаги касалликлар билан киесий ташхиси утказилади:

Гломерулонефрит касаллиги билан огриган беморга еток режимси уртача вактини курсатинг:

Оксалат нефропатияларда ман этилади:

Оксалат нефропатиялар даволашида кулланилади:

Оксалат нефропатиялар даволашида тавсия этилади:

Оксалат нефропатияларда тавсия этилади:

Урат нефропатиялар асосида етади:

Нерв артритик диатез булган болаларда купрок учрайди:

Буйрак тош касаллиги почечная колика вактида тавсия этилади:

Аллопуринол куйидаги дизметаболик нефропатияларни даволашда самарали:

Уратли нефропатияларда самарали дори воситаси:

Уратурияда куйидаги ишкорий минерал сув тавсия этилади:

Пиелонефрит касаллиги этологиясида мухим рол уйнайди:

Пиелонефрит касаллиги этологиясида ичк комменсаллари мухим рол уйнайди:

Пиелонефрит касаллигида бактериурия деб 1 мл сийдик чукмасида шунча микроб таначалари хисобланади:

Агар сийдик экмасида ичак таекчаси аникланган булса,бактериурия деб куйидаги сон микроб таекчалари хисобланади:

Сурункали пиелонефрит диагнози куйишга асос булиб касалликнинг клиник белгилари узок муддат булиши хисобланади:

Пешоб анализидаги кон шаклли элементларини санаш учун кулай усул:

Пиелонефрит касаллигида антибактериал терапия урта хисобда утказилиши керак:

Пиелонефрит касаллигида антибактериал препаратлар тавсия этилади:

Пиелонефрит касаллигида кулланилади уросептиклардан:

Диуретик таъсирга эга утлардан бирини курсатинг:

Тунги энурез патология деб куйидаги ёшдаги болаларда хисобланади:

Тунги энурезни даволашда кулланилади:

Тунги энурезни даволашда кулланилади:

Тунги энурезли болаларни албатта куриши керак:

Тунги энурезли беморларга куйидаги текширув шарт:

Сийдик азот компонентлари бу:

Сийдик хира булиши сабаблари::

Сийдик рангсиз булиши сабаблари:

Сийдикни ранги кизил булиши сабаблари :

Гипостенуриядеб сийдик нисбий зичлиги куйидагиси хисобланади:

Физиологик протеинурия кузатилади:

Сийдик бактериал текширув максади:

Нормада кундузги ва тунги диурез нисбати:

Буйрак касалликлари диагностикасида кулланиладиган рентгенологик усуллар:

Буйрак касалликлари диагностик инструментал усуллари:

Корин огриги сабаблари:

Сийдик тутаолмаслик сабаблари

Поллакиурия еки тез-тез сийиш сабаблари:

Тунги энурез патология деб хисобланмайди куйидаги ешдаги болаларда :

Шишларни назорат килиш усуллари:

Гломерулонефрит касаллигига хос шишлар:

Гломерулонефритда пархез асосида ётади:

Буйрак касалликларида нефротоксик лик даражаси паст антибиотиклар тавсия этилади:

Диуретиклар гурухига киради:

Гипотензив препаратлар, нефрологияда кенг кулланилаадиган бу:

Гломерулонефритда конни буйракдан ташкари тозалаш усуллари

Наслий нефрит куп холларда куйидагилар Билан бирга кечади:

Интерстициал нефрит ривожланишига олиб келувчи омиллар:

Оксалурия ривожланиши асосида куйидаги алмашинув бузилишлар ётади::

Дисметаболик нефропатиялар турлари:

Яллигланишга карши хусусиятларга эга ут дамламалари:

Рахитсимон касалликларни курсатинг (буйрак остеопатиялари) :

Сийдик йуллари инфекцияси ривожланиши механизларига киради:

Сийдик иуллари инфекцияси ривожланишига мойил:

Сийдик йуллари инфекциясига хос клиник белгилар:

Цистит белгилари:

Уткир пиелонефрит белгилари:

Сийдик йуллари инфекциясини даволаш асослари:

Сийдик йуллари инфекциясини даволаш асослари:

Пиелонефрит касаллиги этиологиясида ичак комменсали хисобланувчи бактериал инфекция ни курсатинг:

Пиелонефритга хос клиникбелгилар:

Пиелонефрит диагностик критерийси деб кабул килинади:

Пиелонефрит Билан огриган бемор текшириш режаси:

Пиелонефритда утказилиши шарт булган диагностик текширувлар:

Пиелонефрит касаллиги Билан огриган беморларни куйидаги тор мутахассислар куриги зарур:

Пиелонефрит даволашда кулланилади:

Пиелонефритда кулланиладиган уросептикларни курсатинг:

Буйрак наслийкасалликларини курсатинг:

Оксалурияда медикаментоз даво:

Урат нефропатиясида кулланилади:

Дизметаболик нефропатиялар аралаш турларида тавсия этилади:

Уткир буйрак етишмовчилиги ривожланишининг преренал сабабларини курсатинг:

Уткир бкуйрак етишмовчилиги ренал сабабларини курсатинг:

Уткир бирламчи ГН классификациясида.4 вариант синдромни курсатинг:

Гломерулонефритнинг асосий клиник синдромлари - бу:

Уткир ГН, нефритик синдромога хос:

Буйрак функционал фаолиятини бахолаш учун кулланилади:

Сийдикнинг азот сакловчи компонентларига куидагилар киради:

Сийдикнинг хиралигининг сабаби унда:

Сийдикнинг рангсиз булиши кайси холатда кузатилади?

Сийдикнинг тук сарик рангда булиши кайси холатда кузатилади:

Кизил рангли сийдик кузатилади :

Гипостенурияда сийдикнинг нисбий зичлиги:

Физиологик протеинурия кузатилади:

Сийдикни бактериоскопик текширишдан максад:

Нормада кундузги ва тунги диурез нисбати:

Буйрак касалларини рентгенологик текшириш усулларига киради:

Буйрак касалларини инструментал текширув усуллари:

Кориндаги огрик сабаблари булиши мумкин:

Болаларда сийдик ушлолмаслик сабаби

Поллакиурия ёки тез-тез сийиш кузатилади:

Тунги энурез кайси ёшдаги болалар учун нормал холат хисобланади?

Шишлар назорати:

Гломерулонефритга хос шишлар:

Гломерулонефритдаги пархез асослари:

Гломерулонефритда катъий ёток режими белгиланади:

Буйрак касалликларида кайси нефротоксиклиги суст антибиотиклар кулланилади:

Сийдик хайдовчи препаратларга киради:

ГНда кулланиладиган гипотензив препаратларга киради:

ГНда буйракдан ташкари кон тозалаш усуллари:

Наслий нефрит купрок кайси холатлар билан бирга кузатилади:

Интерстициал нефрит ривожланиши сабаблари:

5 ёшли болада тунги энурез. Текширув жараенида сийдик томонидан куйидаги узгаришлар аникланди: оксил- 0,033%, лейкоцитлар 10-12/1, эр.-0-1/1.Сизнинг тахминий диагноз?

7 ёшли бола диспансеризациядан утишида пешобида куйидагилар аникланди: ранги –гишт рангли, оксил излари, лейкоцит: 8-10/1, эритроцит 3-4/1, уратлар +++. Кайси касаллик хакида биринчи навбатда уйлаш лозим?

Уткир респиратор инфекция фонида беморда сийдик анализида аникланди: оксил 0,033%, лейк-2-4,эр.-0-1, бактерии+. Буни кандай бахолаш мумкин:

9 ешли беморда сурункали тозиллит утишидан 2 хафта сунг ковокларида шиш, бош огриги, кунгил айниши , коринда огрик, сийдик ранги «гушт сели» каби, олигурия. Сизнинг бирламчи диагнозингиз?

3 ёшли бола,нерв-артритикдиатези бор.Онасининг шикоятлари бола кам сийиши,коринда огрик сабабсиз. Сийдик тахлили: оксил-сизлари, лейкоцитлар 2-4/1,эритроцитлар 10-15/1. урат тузлари ++.Сизнинг тахминий диагноз?

3 ёшли болада юкори харорат,коринда кучли огрик.,дизурик ходисалар.Анамнезда 2 хафтадан бери бетоб,амбулатор даво самарасиз.Пешобида: оксил 0,132%, лейкоциты куп микдорда .Сизнинг ташхисингиз?

Уткир пиелонефрит Билан огриган беморга текширув режасини тузинг:

Бемор 5 ёшда. Диагноз: Уткир нообструктив пиелонефрит. Даволаш режасини тузинг:

Бола 4 ёшда. Онасининг шикоятлари сийдик кизил рангда, хира, олигурия. Анамнезда 2 хафта олдин коринда кучли огрик,куллари ва оеклари,корин сохасида майда геморрагик тошма.Пешобида: ранги кизил,оксил 0,66%, эритроцитлар куп микдорда Сизнинг тахминий диагноз?

Бола 6 ёшда. Анамнезда овкат ва дори аллергияси, рецидивли обструктивный бронхит. Курувда таркок шишлар,ковок,юзлари,кул-оекларида,асцитШишлар сабаларини курсатинг.

12 ёшли беморда уткир вирусли гепатит тказгандан 6 ой сунг танасида шишлар,олигурия, сийдик ранги тук сарик булиши кузатилмокда.Курувда: таркок шишлар,асцит, «caput meduzae».В моче: белок 0,66%,эритроциты 2-3/1,лейк.-3-5/1.Шишлар сабабларини курсатинг:

12 ешли бемор, Сурункали ГН,нефротик шакли, кайта зурикиш белгилари Билан мурожаат килди .5 йил давомида даволанмокда гормонлар кабул килмокда.Кайталаш сабабларини курсатинг:

10 ёшли болада Сурункали ГН, нефротик шакли .3 йилдан бери бетоб.З компонентли патогенетик даволаш утказилмокда. Уни курсатинг:

Сурункали ГН беморда узок муддатли гормонотерапия асоратларини курсатинг:

ГН Билан огриган бемор коагулограммасида гиперкоагуляция курсаткичлари аникланди.Уларни бартараф этш учун кулланиладиган дори воситалари:

12 ешли беморда Уткирости ута хавфли ГН диагнози куйилган.Унинг асосий клиник белгилари:

Бола 10 яшар. 3 хафта олдинскарлатина Билан огриганСийдик анализида: оксил 1,32%, лейкоцит, эритроцитлар купмикдорда. Сизнинг диагноз?

Бемор стационардан Сурункали ГН, нефротик шакли диагнози билан гормонлар кабул килиш тавсияси билан чикарилди. Уларнинг тахминий бериш муддатини курсатинг:

6 ёшли бола уткир нообструктив пиелонефрит диагнози куйилди ва антибакктериал терапия тайинланди.Уларни куллаш муддатини курсатинг:

Пиелонефрит билан огриган беморга нитрофуран гурухи препаратлари тайинланди.Уларни курсатинг:

14 ёшли болада диспансеризация жараенида артериал гипертензия аникланди.АКД-130/90.Унинг сабабларини курсатинг:

Бола 5 ёшда. Онасининг шикоятлари сийдик ранги узгариши « гушт сели» каби.олигурия.шишлар.Анамнезда 3 хафта олдин ангина утказган.Юкоридаги узгаришлар 3 кун давомида .Сизнинг диагноз?

Кизча 11 ешли.Сурункали ГН, нефротик форма диагнози Билан 5 йил давомида даволанмокда . Ногиронликка чикаришда буйрак функциясини бузилиши кайд этилди.Уни курсатинг:

Кизча 12 ёшда.Диагноз: сурункали ГН,гормонрезистент форма. Даволашда кандай препаратларни тавсия этасиз?

Бемор Н., 8 ёш, онасининг сузларига кура шикоятлари: юзидаги, оёклардаги шишлар, бош огриги, белдаги огриклар, умумий холсизлик, хира пушти ранг сийдик. 3 кун давомида касал. Утказилган касалликлар: грипп, 2 хафта аввал ангина. Объектив: умумий ахволи урта огир, юзда, оёкда, болдир сохасида шишлар, тери рангпар, везикуляр нафас, юрак тонлари ритмик, бугиклашган, аортада 2-тон акценти. Пульс 84/дак, таранглашган, АКБ 130/70. Тил тоза, корин юмшок, огриксиз Пастернацкий сиптоми икки томонлама мусбат. Тахминий ташхис?

Бемор, 9 ёшда, «уткир ГН, нефротик синдром, бошлангич белгилар даври» ташхиси куйилган. Шу холатдаги энг мухим диагностик усулларни курсатинг:

12ёшлик беморда уткир ости (ута хавфли) нефрит аникланган. Беморда кандай асоратлар келиб чикиши хавфи бор?

10ёшлик беморга Уткир гломерулонефрит (стрептококк инфекциясидан кейинги) ташхиси куйилган. Сизнинг даволаш режангиз:

10 ёшлик касал Уткир ГН, нефротик синдром утказган. Диспансер кузатуви мухлатини курсатинг

Бемор В., 9ёш, шикоятлари (онасининг сузларидан): кескин холсизлик, хансираш, бош огриги, кунгил айниши, юздаги шишлар. 7 ёшида уткир ГН утказган. Шундан сунг бош огриги, холсизлик, сийдикда узгаришлар колган. Ахволи огирлашишининг сабаби совук котиш деб хисоблайди. Объектив: Умумий ахволи урта огир. Тери курук, рангпар, юздаги ва оёкдаги шишлар. Юрак чегаралари чапга кенгайган. Юрак тонлари бугиклашган, АКБ 130/80мм.симоб уст. Тил нам, окиш карашт билан копланган. Корин юмшок, огриксиз. Полиурия кузатилади, сийдик, нисбий зичлиги 1002-1006, протеинурия. Тахминий ташхис?

СБЕ билан огриган беморни текширувдан утказиш керак. Бу холатдаги энг мухим текширувларни курсатинг:

Бемор 14 ёшда. Ташхис: Сурункали ГН, СБЕ. Бу холатда СБЕ ташхиси куйилишига нима асос булиши мумкин?

Беморда СБЕ, конда мочевина ва креатинин микдорининг ошиб кетиши кузатилади. Бу моддаларнинг нормал курсатгичларини курсатинг:

Бемор Н., 7 ёшда, онасининг айтишича баланд иситма, унг тарафлама белдаги огрик, тез-тез огриклик сийиш кузатилади. Касалликни ссовук котиш билан боглайди. Объектив: тана харорати 38°С. Тери тоза. Везикуляр нафас. Юрак тонлари бугиклашган, АКБ 120/80мм.сим.уст. Тил тоза. Корин юмшок, пайпаслаганда огриклик. Пастернацкий симптоми унг тарафда мусбат. Тахминий ташхис?

Уткир пиелонефрит билан огриган беморга антибатериал терапияни тайинлаш учун сийдик бактериал экмаси утказилди. Агар ичак таёкчаси аникланса бактериурия деб 1мл сийдик чукмасида канча микроб таначалари булиши керак?

Бемор К., 15 ёшда. Шикоятлари: бел сохасидаги ва коринда унг тарафлама кучли огрик. Тез-тез сийишга эхтиёж сезади. Шундай хуруж бир йил аввал хам кузатилган, хуруждан сунг кизгиш сийдик кузатилган. Объектив: Умумий ахволи урта огирликда, бемор безовта, мажбурий холат. Юрак ва нафас йуллари патологияси йук, корни юмшок, унг томонда огрик хисси. Пастернацкий симптоми унг томонда мусбат. Сизнинг ташхисингиз?

Бемор Н., 15 ёшда. Шикоятлари: бош огриги, иштахасизлик, кунгил айнаши, кайт килиш, диарея, умумий холсизлик. Анамнезда: 3 йил аввал юз ва оёкларида шишлар, АКБ ошган, сийдик томонидан узгаришлар булган. Охирги 10 кун ахволи огирлашган. Объектив: умумий ахволи огир, юзи кериккан, бемор озгин, териси рангпар, курук, огиздан аммияк хиди. Упкада суст везикуляр нафас, нам хириллашлар. Нафас 24/дак. Юрак тонлари бугик, аортада 2-тон акценти. Пульс 76/дак., АКБ 170/100. Тил окиш карашт билан копланган. Корин юмшок, пайпаслаганда эпигастрал сохада огрик. Жигар +2см. Тахминий ташхис?

Беморда СБЕ, конда мочевина ва креатинин микдорининг ошиб кетиши кузатилади. Кондаги мочевина ва креатинин нормал булмаган курсатгичларини аникланг:

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |