Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Детская неврология (узб) Бош сахифа

Детская неврология (узб)Узоклаштирувчи нерв зарарланганда кайси мушаклар фалажланади.

Кандай тузилмалар зарарланганда хореик гиперкинезлар кузатилади.

Ромберг холатида куз юмилган холатда нотургунлик кучайиши кайси атаксияга хос.

Зарарланиш учоги каерда булганда хидлов галлюцинациялари кузатилади

Орка миянинг кундаланг ярми зарарланганда ( броун-секар синдроми ) учок томонда марказий фалаж билан яна кандай симптомлар кузатилади.

Мияча чувалчанги зарарланганда кандай атаксия тури кузатилади

Гемианестезия, гемиатаксия, гемианопсия нима зарарланганда кузатилади

Астереогнозия зарарланиш учоги каерда булганда кузатилади

Курув агнозияси булган бемор:

Мотор афазияси булган бемор:

Сенсор афазияси булган бемор:

Клиникада ютиш ва фонация бузилиши, дизартрия, юмшок танглай парези, ютиш рефлексининг чакирилмаслиги ва тетрапарез кузатилмокда. Зарарланиш учоги каерда?

* Альтернацияланган мийяр-гублер синдромида учок каерда жойлашади.

Кайси йуллар зарарланганда орал автоматизм рефлекслари кузатилади.

Зарарланиш учоги каерда булганда апраксия кузатилади.

Зарарланиш учоги каерда булганда чап кулнинг марказий фалажи кузатилади

Шайтонлаш хуружлари чап оёк бармокларидан бошланади. Зарарланиш учоги каерда ?

Бурун-бармок синамасида интенцион тремор ва мулжалдан адашишнинг булиши хос:

Пастки брудзинский менингиал симптомини чакириш учун:

Вегетатив рефлексларни текширганда нормада пульс тезлашиши кайси синамада кузатилади

Асосий букувчи патологик рефлексини топинг

Тил ости нерви ядроси зарарланишининг ядро усти зарарланишидан фарки:

Куприк-мияча бурчаги сохасида юз нервининг зарарланишига нима хос эмас:

Билак нервининг жарохатланишига хос белгилар:

Аргайля-робертсон синдромида:

Горнер синдроми сабаби (нотугрисини топинг):

Гипоталамик синдромнинг диагностик мезони:

Цилиоспинал марказ орка мия ён шохининг кайси сегментида жойлашади:

Каузалгик огрик синдроми кайси нервнинг лат ейишида купрок учрайди:

Фантом огрик синдромининг асосий белгиси:

Адверсив шайтонлаш хуружлари бошнинг сог томонга мажбурий огиши билан кузатилади. Бош мия усмаси миянинг кайси кисмида жойлашган?

Чукур сезги толалари юзаки сезги толалари билан каерда бирлашади (спино-таламик йул ):

Орка тизимчанинг нозик тугунидаги оёкка борадиган толалар урта чизикка нисбатан кандай жойлашади :

Тормозловчи таъсирга эга булган медиатор:

Ташки эшитув йули ва кулок супрасида огрик ва герпетик тошмалар булиши кайси тугун зарарланишига хос

Курув майдонининг квадрант тушиб колиши куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда кузатилади:

Орка миянинг кайси сегментида елка икки бошли мушаги пай рефлекси ёйи туташади:

Куз олмасини харакатлантирувчи нервнинг ток ядроси (перлеа ядроси) куз корачигининг кайси реакциясини таъминлайди:

Сенситив атаксияни аниклаш учун бемордан суралади:

Каузалгиянинг характерли белгилари:

Беморда атаксия, атония, адиадохокинез, асинергия кузатилади. Зарарланиш учоги каерда?

Сирингомиелида сегментар типда диссоциацияланган сезги бузилиши характерланади:

Куйидагилардан кайсилари бел чигали таркибига кирмайди:

Куйидаги илдизчаларнинг кайси биридан сон нерви хосил булади?

Куйидаги илдизчаларнинг кайси биридан утиргич нерви хосил булади?

Зарарланиш учоги каерда жойлашганда, ушлаб олувчи (янишевский) рефлекси кузатилади?

Бош мия чап ярим шарининг кайси кисми зарарланганда сенсор афазия кузатилади

Бош мия чап ярим шарининг кайси кисми зарарланганда мотор афазия кузатилади?

Орка мия ён шохларининг кайси сегментларига вегетатив нерв системаси симпатик кисмининг сегментар аппарати мос келади?

Конструктив апраксияни аниклаш учун бемордан суралади:

Бабинский синамасида асинергияни аниклаш учун бемордан:

Сон нерви нейропатиясига хос белгилар:

Аргайл-робертсон тескари синдромига хос белгилар:

Паркинсон касаллиги куйидаги синдромлар билан кузатилиши мумкин:

Пешона булаги премотор сохасининг зарарланишига хос белгилар:

Билак сохасида n.radialis зарарланишига хос белгилар:

Орка мия орка илдизчаси зарарланганда юзага келадиган огрик тури:

Ички аъзолар зарарланганда юзага келадиган огрик тури:

Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда диссоциацияланган сезги бузилиши юзага келади:

Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда гемианестезия гемиплегия билан бирга кузатилади?

Флатау конуни маъноси:

Куйидагиларнинг кайси бири сегментар парасимпатик аппарат таркибига киради?

Кайси холатларда клод-бернар-горнер синдроми юзага келади?

Клод-бернар-горнер синдромининг асосий белгилари:

Куйидаги препаратлардан кайси бири симпатик системани стимуллайди?

Кандай клиник белгилар унг томонлама олдинги марказий пушта зарарланганда кузатилади?

Альтернацияланувчи фалаж бу:

Вебер альтернацияланувчи фалажи бу-

Мийяр-гублер альтернацияланувчи фалажи бу-

Фовиль альтернацияланувчи фалажи бу-

Куйидагилардан кайси бири зарарланганда чин пешоб тута олмаслик кузатилади?

Периферик фалаж учун характерли белгилар

Марказий фалаж учун характерли белгилар

Харакат йули учун марказий нейрон бу-

Кортико-спинал йулнинг периферик нейрони бу-

Кортико-нуклеар йулнинг периферик нейрони бу-

Куйидагилардан кайси бири стриар система таркибига кирмайди?

Куйидагилардан кайси бири паллидар система таркибига кирмайди?

Стриар системаси зарарланишига хос белгилар:

Паллидар системаси зарарланишига хос белгилар:

Куйидагилардан кайси бири паркинсонизм синдромига хос эмас?

Куйидагилардан кайси бири гиперкинетик синдромга хос эмас?

Куйидаги йуллардан кайси бири мияча пастки оёкчасидан утмайди?

Денто-рубро-ретикулоспинал йулининг асосий функцияси:

Кандай импульслар говерс ва флексиг йуллари оркали утади?

Мияча атаксиясига хос характерли белгилар:

Мияча зарарланишига хос белгилар:

Куйидагилардан кайси бири курув анализаторининг пустлок кисми зарарланганда юзага келади ?

Аккомодацияга жавоб берувчи ядронинг номи:

Куз олмасини харакатлантирувчи нерв зарарланганда

Орка кундаланг тутам вазифаси:

Куз косасининг юкори тиркиш сохаси зарарланганда:

Куприк-мияча бурчаги зарарланганда юзага келадиган симптоматика:

Кандай зарарланишда сезгининг пиёзча типда бузилиши кузатилади?

Тил-халкум нервининг вазифаси:

Куйидагилардан кайси бири адашган нерв зарарланганда юзага келади?

Куйидагилардан кайси бири бульбар фалажга хос эмас?

Кайси анатомик хосила бош мия пустлоги проекцион толаларидан хосил булган?

Кайси анатомик хосила бош мия пустлоги комиссурал толаларидан хосил булган?

* Куйидагилардан кайси бири бош мия ярим шарларининг доминант пешона булаги зарарланишига хос эмас:

* Куйидагилардан кайси бири бош мия ярим шарларининг доминант тепа булаги зарарланишига хос эмас:

Эпилептик учок каерда жойлашганида, эпилептик хуружнинг аураси таъм галлюцинацияси куринишида булади?

Кандай холаталарда джексон хуружлари кузатилади:

Бош миянинг кайси сохаси зарарланганда аутотопогнозия, псевдомиелия, анозогнозия кузатилади?

* Куйидагилардан кайси бири бош мия ярим шарларининг доминант чакка булаги зарарланишига хос эмас?

* Куйидагилардан кайси бири энса сохаси зарарланишига хос эмас?

Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда рухиятнинг апатико-абулик типда узгариши ва мория синдроми кузатилади?

* Бош миянинг кайси сохасида зарарланиш кузатилганда. «олдин курган» ёки «хеч качон курмаган» хиссиётлар юзага келади:

Куйидаги йуллардан кайси бири сезги утказув йулларига кирмайди:

Куйидагилардан кайси бири орка миянинг вегетатив структураси хисобланади?

Кайси сохада диафрагмал марказ жойлашган?

Кайси сохада чанок парасимпатик маркази жойлашган

Куйидагилардан кайси бири зарарланганда чанок аъзолари фаолиятининг марказий типда бузилиши юзага келади:

Орка мия буйин кенглиги сохаси зарарланганда, кандай клиник симптомлар кузатилади?

Орка мия бел кенглиги сохаси зарарланганда, кандай клиник симптомлар кузатилади?

Броун-секар фалажи клиникаси:

Куйидагилардан кайси бири плексит клиникасига хос эмас:

Куйидагилардан кайси бири полиневрит клиникасига хос эмас?

Куйидагилардан кайси бири мия кобигининг таъсирланиш синдромларига кирмайди?

Куйидагилардан кайси бири менингизм синдромига хос эмас?

Ликвор таркибидаги кандай узгаришлар йирингли менингитга хос :

Ликвор таркибидаги кандай узгаришлар вирусли менингитга хос:

Куйидагиларни кайси бири сил менингитига хос эмас:

Бош миянинг кайси сохаларидан ликвор ишлаб чикарилади?

Куйидагилардан кайси бири нормадаги ликворга хос эмас:

Квекенштедт мусбат синамаси бу:

Куйидагилардан кайси бири менингококкли менингитда ликвор таркибининг санацияси хакида маълумот беради:

Куйидагилардан кайси бири орка мия пункциясига карши курсатма булиб хисобланмайди?

Ээг текширув кайси холатларда купрок маълумот беради?

Ээг текширувда эпифаолликни аниклаш учун утказиладиган синамалар:

Кайси холатлар каротид ангиографияси утказишга курсатма хисобланади:

Куйидагилардан кайси бири эхо-эг да текширилади:

Куйидаги рентгенологик белгилардан кайси бири мия ичи гипертензиясига хос эмас:

Куйидаги рентгенологик белгилардан кайси бири умуртка погонаси остеохондрозига хос эмас:

Компьютер томография маълумотлари куйидагиларга асосоланади :

Кайси касалликларда миелография кам маълумот беради?

Реоэнцефалографик текширув маълумотлари куйидагиларга асосоланади:

Кайси йуллар миячанинг юкори оёкчасидан утади?

Сон нервининг чов бойламидан юкори кисмида зарарланишига хос белгилар:

Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда «тана тузилиши» хакидаги тасаввурнинг бузилиши кузатилади:

Пирамида йули зарарланганда спастик турдаги гипертонус асосан кайси мушакларда кузатилади:

Курув нерви кесишмаси ташки сохалари зарарланганда , периметрия куйидагиларни аниклайди:

Кайси синдром бош мия устуни зарарланганда келиб чикади:

Тананинг фазодаги холати узгарганда, мияча мушак тонуси бошкарилиши нима оркали амалга оширилади:

Курув тракти зарарланганда кандай гемианопсия кузатилади:

Куйидаги белгилардан кайси бири урта нерв зарарланганда кузатилмайди:

Курув нерви кесишмаси ички кисми зарарланганда кандай гемианопсия кузатилади:

Куйидаги белгилардан кайси бири куз олмаси харакатлантирувчи нерв зарарланганда кузатилмайди:

Куйидаги белгилардан кайси бири юз нерви зарарланишига хос эмас:

Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда чин пешоб тута олмаслик кузатилади?

Куйидагиларнинг кайси бири курув дунглиги зарарланганда кузатилмайди:

Куйидагиларнинг кайси бири лимбико-ретикуляр комплекс таркибига кирмайди:

Куйидагиларнинг кайси бири буйин чигалининг шохчаси бу:

* Куйидаги сохаларнинг кайси бири зарарланганда ушлаб олувчи рефлекси (янишевский) кузатилади:

Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда альтернацияланувчи вебер синдроми келиб чикади:

* Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда альтернацияланувчи мийар-гублер синдроми келиб чикади?

Куйидагиларнинг кайси бири курув нерви кесишмаси ташки кисми зарарланганда кузатилади?

Куйидагилардан кайси бири нормада клиностатик синамада кузатилади:

Куйидагилардан кайси бири нормада ортостатик синама кузатилади:

Орка устунлар зарарланганда юришнинг узгариши нимага боглик?

Асаб тизимининг кайси кисми зарарланганда сенситив атаксия юзага келади?

Куйидагиларнинг кайси бири бульбар фалажга хос эмас?

Кандай зарарланишлар натижасида псевдобульбар фалажлик келиб чикади?

Куйидагилардан кайси бири пешона атаксиясига хос?

Юрганда мажбурий , бутун тананинг «спиралсимон» харакатлари билан кузатиладиган гиперкинез тури:

Куйидагилардан кайси бири чап ярим шар пешона булаги зарарланганда кузатилади?

* Сезги бузилишининг гиперпатия турига нима хос?

Турли мушак гурухларининг хамкор харакати бузилиши натижасида мушакларнинг нотургун харакати келиб чикади. Бундай холат кандай номланади?

Мушак кучи узгармаган холатида, кийин ва секин темпдаги харакатларни бажариш кандай номланади?

Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда кулда тинч холатдаги тремор кузатилади?

* Бемор кул ва оёкларида «кулкоп» ва «пайпок» куринишидаги сезги бузилишларига ва санчишга шикоят килади. Бу куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда юзага келади?

Кайси холатларда паст стуллардан кийинчилик билан туриш кузатилади?

Куйидаги бмн ларнинг кайси бири зарарланганда тилнинг бир томонлама ярми атрофияси кузатилади:

Беморда мотор апраксия кузатилмокда, у нимани бажара олмайди?

Куйидаги тузилмалардан кайси бири зарарланганда, хидлов галлюцинациялари кузатилади?

Кайси булаклар зарарланганда, «тана схемаси» бузилиши кузатилади?

Куйидагиларнинг кайси бири букувчи типдаги патологик рефлексларга кирмайди?

Курув нерви диски димланишига хос белгиларни курсатинг:

Куйидагилардан кайси бири курув майдони бузилиши билан намоён булади?

Кайси рефлекслар уч шохли нерв зарарланганда йуколади?

Куйидаги симптомлардан кайси бири парасимпатик нерв системаси тонуси ортганда кузатилмайди?

Куйидаги симптомлардан кайси бири симпатик нерв системаси тонуси ортганда кузатилмайди?

Куйидаги симптомлардан кайси бири куприк-мияча бурчаги зарарланишига хос ?

Бош миянинг кайси булаги зарарланганда эйфория, апатико-абулик синдром, шилкимлик куринишидаги рухият бузилишлари кузатилади:

Бош мия чап ярим шарининг supramarginalis ( кирра усти) пуштаси зарарланишига хос белгилар:

Чап олдинги марказий пуштанинг пастки кисми таъсирланиши натижасида юзага келади:

Кайси мушак узоклаштирувчи нерв зарарланганда фалажланади?

Куйидагилардан кайси бири прозерин дозаси ошиб кетгшиши билан боглик холинергик кризда кузатилмайди?

Куйидаги симптомлардан кайси бири l5 илдизча компрессиясида кузатилади ?

Куйидаги симптомлардан кайси бири s1 илдизчаси компрессиясида кузатилади?

Куйидагилардан кайси бири уткир канали энцефалитга хос эмас?

Кайси бир симптомлар менингит диагностикасида ахамиятли?

* Кайси турдаги менингитга орка мия суюклигида канд микдорининг камайиши ( 0,1 г/л гача ) хос:

Куйидаги белгилардан кайси бири ботулизмга хос эмас?

Куйидаги кайси тузилмалар зарарланганда бугмада (дифтерия) кузатиладиган полиневропатия улим билан тугаши мумкин:

Кайси холатлар нейросифилис эрта шаклининг морфологик субстрати хисоьланади:

Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда захарченко-валенберг синдроми (латерал медуляр синдром) келиб чикади?

Купрок холатларда буйин остеохондрозида кайси артерия зарарланиши кузатилади?

Паренхиматоз-субарахноидал кон куйилиш клиникасига хос белгилар:

Куп учрайдиган нерв невриномаси бу-

Мнс нинг метастатик усмасининг бирламчи манбаи булиб хисобланади:

Орка мия захм касаллигида "табетик криз" атамаси нимани англатади:

Кандли диабетнинг асоратли кечишида кузатиладиган типик неврологик синдром:

Диабетик полинейропатияга характерли:

Бош мия усмаларида асосан, куп маълумот берувчи диагностик усул бу-

Эшитув ва юз нерви неврити, мияча симптоматикаси ва карама-карши томонда гемипарез кузатилмокда. Бундай холат качон кузатилади?

Усма кайси сохада жойлашганда координатор харакатлар бузилиши, атаксия, гипотония, нистагм, скандирланган нутк ва куз тубида димланиш кузатилади:

Менингит ташхисида куп маълумот берувчи диагностик усул бу-

Куйидагиларнинг кайси бири зарарланганда утиб кетувчи амблиопия ва контралатерал гемипарез келиб чикади?

Миастения диагностикасида кулланиладиган текширув усули

Асаб тизимининг кайси тузилмалари орка мия сухоткасида зарарланади:

Асаб тизимининг кайси тузилмалари полиомиелитда зарарланади?

Геморрагик инсультга характерли клиник симптом:

Келтирилган кайси холатларда тунги , кайталанувчи бош огриклар кунгил айниш, кусиш каби белгилар кузатилади?

Кайси соха зарарланганда эпилептик хуружлар (умумий ва джексон), карама-карши томонда гемипарез , атаксия ва рухият бузилиши кузатилади?

Олдинги мия артерияси системасидаги инсультга хос клиник симптомлар:

Таркок склерозда нерв системасининг кайси структуралари зарарланади?

Юз нервининг уткир нейропатиясига хос белгилар

Субарахноидал геморрагия диагностикасида асосий кулланиладиган текширув усули

Урта мия артерияси системасидаги инсультга хос клиник симптомлар

Инсультда харакат етишмовчилиги кайси соха зарарланиши билан намоён булади

Инсультда сенсор етишмовчилиги кайси соха зарарланиши билан намоён булади

Классик мигренда (офтальмологик) скотома пайдо булиши кайси соха зарарланиши билан намоён булади

Экономо летаргик энцефалитининг куп учрайдиган неврологик асорати:

Нима учун паркинсон касаллигида дофамин урнига l-дофа тавсия этилади

Ён амиотрофик склерозда зарарланадиган нейрон тури

Миастенияда зарарланади

Дюшен миодистрофиясида кайси мушакларда гипертрофия кузатилади

Куйида курсатилган кайси сегментлар тизза пай рефлекси учун жавоб беради

Кайси нерв зарарланганда «товон осилиш» (свисания стопы) симптоми кузатилади

Елка чигали юкори кисми зарарланишига олиб келувчи сабаблардан бири

Парциал шайтонлаш хуружларида кулланиладиган асосий препарат

Куйидаги кайси препаратлар кулланилганда мидриаз, тахикардия, аккомодация параличи, тери катламлари ва огиз куриши кабилар кузатилади

Энцефаломиелитда харакат ва сезги бузилиши кайси соха зарарланиши билан боглик.

Фовилл альтернация синдроми бир вактнинг узида патологик жараёнга куйидаги нервларнинг кайси бири кушилиши билан намоён булади

Паркинсон касаллигида кулланилувчи дофа-сакловчи препаратларнинг неврологик ножуя таъсири

Посттравматик эпилепсияда шайтонлаш синдроми джексон хуружлар билан намоён булади. Зарарланиш учоги каерда жойлашган

Кайси холатларда такрорий субарахноидал кон куйилишлар кузатилади:

Таркок склерозда куриш бузилиши кайси соха зарарланиши билан боглик

Бугма полинейропатиясида юриш узгариши нимага асосланади

Уткир бош мияда кон айланишининг бузилиши ташхиси кенг талкин этилганда. Биринчи уринга нима чикади

Бош мия кон айланиши етишмовчилигида фармакотерапиядан максад (бошлангич даврида)

Кайси периферик нейропатия турида вегетатив тола зарарланади

Вегетатив кризларнинг асосий сабабларидан бири

Утиргич нерви нейропатиясига характерли

Паркинсон касаллигида пустлок ости ядроларда нейрохимик узгаришлар нима билан характерланади

Периферик нейрон кайси сохада зарарланганда фибрилляр тортилишлар кузатилади

Кул бармокларида ихтиёрсиз чувалчангсимон харакатлар куринишидаги гиперкинез кузатилади, у харакатда кучаяди ва уйкуда йуколади. Гиперкинез турини аникланг

Кул бармокларида атетоз куринишидаги гиперкинез кузатилади. Зарарланиш учоги каерда

Паркинсоник треморга характерли

Зарарланиш учоги каерда жойлашса, шайтонлаш хуружидан аввал куз олдида думалок халкалар пайдо булади

Кул-оёк ва юз мушакларида тез , ноаник , кутилмаган харакатлар- «раксга тушиш» куринишидаги гиперкинез турини аникланг

Кайси нерв маст холатда, каттик юзада чукур уйкуга кетганда зарарланади

Мигрен хуружидан олдин турли ёркин, нукта ва чизик куринишидаги фотопсия пайдо булиши кайси соха зарарланишидан далолат беради

Экономо летаргик энцефалитининг сурункали шаклига нима характерли

Усма кайси сохада жойлашганда битемпорал гемианопсия кузатилади

Бош максимал даражада эгилганда ёки бурилганда юзага келадиган бош айланиши кайси сохада кон айланиш етишмовчилигидан далолат беради

Кайси тузилмаларда миопатияда генетик жихатдан зарарланиш кузатилади

Миастениянинг клиник симптомлари

Бмндан vi жуфт зарарланганда кайси мушак фалажланади:

Мидриаз кайси ядро зарарланганда юзага келади:

Агар огрик сезгиси бузилишининг юкори чегараси th10 дерматом сохасида жойлашган бўлса, орка миянинг кайси сегменти зарарланган?

Марказий фалажга хос эмас:

Хореик гиперкинез нима зарарланганда юзага келади

Оёклардан борувчи толалардан иборат нозик тутам орка мия орка устунида ўрта чизикка нисбатан кандай жойлашган?

Кўл ва танадан борувчи толалардан иборат бўлган понасимон тутам орка мия орка устунида ўрта чизикка нисбатан кандай жойлашган?

Огрик ва харорат сезгиси (латерал ковузлок) чукур ва тактил сезги толаларига (медиал ковузлокка) каерда кўшилади:

Тормозловчи таъсирга эга асосий медиаторни кўрсатинг:

Стриопаллидар системанинг барча афферент йўллари каерда тугайди?

Ромберг холатида нотургунликни кўзни юмганда кучайиши кайси атаксиядан далолат беради:

Мияча тананинг фазодаги холати ўзгаришида мушак тонусини нима оркали бошкаради:

Кайси соха зарарланганда биназал гемианопсия юзага келади:

Кўрув майдонининг концентрик торайиши кайси соханинг эзилишидан юзага келади:

Кўрув тракти зарарланганда кандай гемианопсия юзага келади:

Гомоним гемианопсия кайси соха зарарланишига хос эмас:

Мияча юкори оёкчаларидан ўтувчи йўлни топинг:

Хидлов галлюцинациялари кайси соха зарарланишига хос:

Битемпорал гемианопсия кайси соха зарарланишига хос:

Чин сийдик тута олмаслик кайси соха зарарланишига хос:

Нигохнинг юкорига фалажи ва конвергенциянинг бузилишида ўчок каерда жойлашади:

Броун-секар синдромида ўчок томонидаги марказий фалаж билан бирга нима кузатилади?

Мияча чувалчанги зарарланганда кандай атаксия кузатилади?

Юз нервининг периферик фалажи, чап кўзнинг йигилувчи гилайлиги, чапда ўрта зельдер зонасида гиперестезия , патологик рефлекслар ўнгда бўлса, ўчок каерда жойлашган?

Мнсдаги миелинни нима ишлаб чикаради?

Ташки эшитув йўли ва кулок супрасида огрик ва герпетик тошмалар, эшитув ва вестибуляр функциялар бузилиши куйидаги тугунлардан кайси бири зарарланганда юзага келади:

Пирамид системасининг миелинизацияси качон бошланади?

Бўйин чигалини орка мия олдинги шохларининг кайси сегментлари ташкил килади?

Елка чигалини орка мия олдинги шохларининг кайси сегментлари ташкил килади?

Нерв импульслари хосил бўлади:

Алексия ниманинг зарарланишида юзага келади?

Узунчок мия каудал кисмига хос бўлмаган ядролар:

Ўрта мия таркибига кирмайди:

Гемианестезия, гемиатаксия, гемианопсия нима зарарланганда кузатилади?

Орка мия от думи сохаси зарарланишига хос:

Чин астереогноз кайси соха зарарланишида келиб чикади?

Кўрув майдони юкори квадрант гемианопсияси кайси соха зарарланганда келиб чикади?

Совук таъсиротларни кабул килувчи рецепторларни кўрсатинг:

Елка икки бошли мушагининг пай рефлекси орка миянинг кайси сегментларида бирикади?

Кўзни харакатлантирувчи нервнинг ток орка ядроси (перлиа ядроси) корачикнинг кайси реакциясини амалга оширади?

Кўрув агнозияси бор беморларда кузатилади:

Мотор афазияси бор беморларда кузатилади:

Сенсор афазияси бор беморларда кузатилади:

Кайси сохалар зарарланганда амнестик афазия кузатилади:

Ютиш ва фонациянинг бузилиши, дизартия, юмшок танглай парези, ютиш рефлексининг йўколиши ва тетрапарез кайси соха зарарланишида кузатилади:

Юмшок танглай чап яримининг парези, тилчанинг ўнгга огиши, ўнг кўл-оёк пай рефлексларининг ортиши ва патологик рефлексларнинг пайдо бўлиши кайси соха зарарланишида кузатилади:

Альтернирловчи мийяр—гублер синдромида ўчок каерда жойлашади:

Бел кенглигининг вентрал кисми зараланишига хос эмас:

Бўйин чигали таркибига кирувчи шохни топинг:

Елка чигали таркибига кирувчи шохни топинг:

N.occipitalis minorни хосил килувчи орка мия сегментларини топинг:

N.femoralisни хосил килувчи орка мия сегментларини топинг:

Думгаза чигалини хосил килувчи орка мия олдинги шохлари сегментларини кўрсатинг:

N.ishiadicusни хосил килувчи орка мия сегментларини топинг:

N.peroneusни хосил килувчи орка мия сегментларини топинг:

N.supraclavicularis хосил килувчи орка мия сегментларини топинг:

N.auricularis major хосил килувчи орка мия сегментларини топинг:

N.phrenicusни хосил килувчи орка мия сегментларини топинг:

N.phrenicus зарарланганда нима кузатилади:

N.axillaris нимани иннервациялайди:

Бел чигалини хосил килувчи орка мия сегментларини кўрсатинг:

N.tibialisни хосил килувчи орка мия сегментларини кўрсатинг:

Ёпкич нервининг компрессион зарарланишида кузатилади:

Елканинг юкориги 1/3 кисмида билак нерви зарарланганда кайси мушакларда кучсизланиш кузатилмайди:

Тирсак нервининг билак-кафт сохасида зарарланишига нима хос эмас:

Сон нервини чов бойламидан юкорида зарарланишига хос:

Орал автоматизм рефлекслари куйидаги трактлар зарарланишига хос:

Янишевскийнинг ушлаб олиш рефлекси куйидаги соха зарарланишига хос:

Эшитув агнозияси куйидаги соха зарарланишига хос:

Децеребрацион ригидлик мия устуни кайси сохаси зарарланишига хос?

Раймон-сестан альтернирловчи синдромига ниманинг фалажи хос:

Фовилл альтернирловчи синдроми куйидаги нервлар зарарланишидан келиб чикади:

Foramen jugularis синдромида куйидаги нервлар зарарланади:

Валленберг—захарченко альтернирловчи синдромида кузатилмайди:

Нигохнинг ярим шарли парези (бемор ўчок томонга карайди) кайси бўлак зарарланишига хос?

Юмшок танглай,тилча,овоз бойламлари периферик парез бир томонда ва спастик гемипарез,гемианестезия карама-карши томонда бўлиши кайси синдромга хос:

Конструктив апраксия кайси соха зарарланишига хос?

Тана схемасининг бузилиши куйидаги соха зарарланишига хос?

Сенсор афазия кайси соха зарарланишига хос?

Корсаковский синдроми типида хотиранинг бузилиши кайси соха зарарланишига хос?

Чап кўлнинг мотор апраксияси качон ривожланади?

Вегетатив нерв системасининг симпатик бўлими сегментар аппарати орка миянинг кайси сегментларида жойлашган?

Вегетатив нерв системасининг парасимпатик бўлими сегментар аппаратининг каудал кисми орка миянинг кайси сегментларида жойлашган?

Цилиоспинал марказ орка миянинг кайси сегментларида жойлашган?

Пиломотор рефлекс кайси соха зарарланишида топико-диагностик ахамиятга эга?

Бош миянинг иккала ярим шарлари интеграл фаолияти нима билан таъминланади?

Ассоциатив толалар нимани боглайди?

Астереогнозия кайси соха зарарланишида келиб чикади?

Чап кўлнинг марказий парезида ўчок каерда жойлашади?

Талваса хуружи чап оёкнинг бармокларидан бошланса ўчок каерда жойлашган?

Пуссепнинг ликвородинамик синамаси куйидагича чакирилади:

Уч шохли нервнинг невралгиясига хос шикоятлар:

Субарахноидал бўшликда тўсик бўлмаганда квеккештедт синамасида цереброспинал суюклик босими канчага ортади:

Цереброспинал суюклик таркибида нормада хлоридлар микдори:

Эпидемиологик анамнез качон ахамиятли:

Реклингхаузен касаллигига хос теридаги ўзгаришлар:

Чеддок рефлекси ( оёкдан чакирилувчи ёзувчи патологик рефлекс) кандай чакирилади:

Бир томонлама пульсацияланувчи экзофтальм ниманинг белгиси:

Субарахноидал бўшлик ўтказувчанлигини квеккенштедт синамаси билан текшириш учун нима килинади:

Амнестик афазияни аниклаш учун нима килинади:

Конструктив апраксияни текшириш учун бемордан куйидагини бажариш сўралади:

Бабинский асинергиясини аниклашда бемордан куйидагини бажариш сўралади:

Отоневрологик калорик синама куйидаги холларда ўтказилмайди:

Юрганда тананинг у томондан бу томонга чайкалиши кайси касалликка хос:

Бармок-бурун синамасида интенцион тремор ва мўлжалдан адашиши кайси атаксияга хос:

Сенситив динамик атаксияни аниклаш учун бемор куйидагиларни бажариши керак:

Чакка суяги пирамидаси чўкки кисмининг аник киррали дефекти (“чопилган” пирамида) кайси патологиянинг рентгенологик белгиси хисобланади:

Бармок учларининг аввал окариши сўнг кўкариш хуружлари кайси патологияга хос:

Брудзинскийнинг пастки менингеал симптоми кандай чакирилади:

Пиломотор рефлекснинг бузилиши кайси соха зарарланишида топико-диагностик ахамиятга эга:

Вегетатив рефлексларни текширганда пульснинг нормадаги тезлашувига кайси синама олиб келади:

Дискриминацион сезги текширилганда бемор нимани фарклаши керак:

Пирамидли спастикада кайси мушаклар тонуси ортади:

Экспериментал отоневрологик синамада калорик нистагмнинг давомийлиги:

Чакка суяги пирамидасининг ёйсимон деструкцияси ва штрихли ёйсимон петрификатлар кайси патологиянинг рентгенологик белгиси:

Ихтиёрий харакатларда соглом мушакларнинг кординатор синкинезияси паретик мушакларда куйидагиларга сабаб бўлади:

Хиазманинг ташки сохалари зарарланишига хос:

Букувчи типидаги асосий патологик рефлекс:

Ктнинг диагностик кулайликлари:

Кўкрак бўлими йирингли эпидуритида яллигланиш жараёни орка мияга ўтганини кайси усул билан аниклаб булмайди:

Кт ишемик инсульт ўчогини канча вакт ўтиб аниклайди:

Субарахноидал кон куйилишида ктда геморрагик экстравазат ўчоклар качон кўрина бошлайди:

Мия ярим шарларида хажмли ўчокни аниклашда эхоэнцефалографияда куйидагилар диагностик ахамиятга эга:

Радионуклид сцинтиграфияда изотопни энг кўп нима тўплайди:

Мия ўлими диагностикасида куйидагилардан кайси бири текшириш усулларидан мухим ахамиятга эга:

Ээг регистрациясида гиперветиляция билан синама нима учун килинади:

Ўсма мия ярим шарларининг чукур сохаларида жойлашса миянинг электр активлиги кандай ўзгаради:

Иценко-кушинг синдромида конда ниманинг ортиши кузатилади:

Бош мия абсцесси диагностикасида кайси усул патологик ўчокни аник кўрсатиб беради:

Радиоизотоп сцинтиграфия качон ахамиятсиз:

Ээгнинг патологик ритми:

Нормада ўтирган холда ликвор босими тенг:

Сил менингитида ликворда 12-24 соатдан сўнг аникланади:

Соглом одам ликворида глюкоза микдори нечага тенг:

Коматоз холатига хос эмас:

Пичирлаган товушни нормада канча масофадан эшитилади:

Электронистагмографияни качон кўллаш мумкин?

Фостер—кеннеди офтальмологик синдромига куйидаги белгилар хос:

Спонтан субрахноидал кон куйилишида ангиоспазм динамикасини кузатиш учун кайси усул кўлланилиши максадга мувофик:

Элсберг—дайк симптоми (спондилограммада умуртка равоклари илдизлари атрофияси ва улар орасидаги масофанинг ошиши) кайси патологияга хос:

Кайси синамалар ликвординамикани текширувчи диагностик синамаларга кирмайди?

Гепатолентикуляр дегенерацияда плазмадаги ўзгаришларни кўрсатинг:

Тромбоэластография нимани аниклайди?

Пастга тушувчи миелографияга карши кўрсатмалар:

Мия устуни ўсмаси диагностикасида кўшимча кўп маълумотли текшириш усули:

Клиностатик синама нормада келтириб чикаради:

Согломларда тик турганда бошни оркага буриш – ортнер синамаси нимани чакиради?

Таркок склерозга мрт диагностикасида пилакчаларнинг кайси сохада жойлашиши хос эмас:

Мия ичи аневризмаларида диагностик ахамиятга эга бўлган текширув:

Оив-инфекцияси зарарланган беморда хужайра иммунитети текширувида нима аникланади:

Бош мия компьютер томографиясида нима аникланмайди:

Рентгенограммада бош суягидаги бармок излари белгисининг кучайиши кайси касалликка хос:

Ишемик инсультга хос эрта диагностика усули:

Алкоголли полиневропатия учун хос:

Уремик полиневропатия учун хос:

Ўткир алмашинувчи порфирия учун хос белги:

Гийен-барре полиневропатиясида ликворда качон оксил-хужайрали диссоциация кузатилади:

Гийен-барре полиневропатиясининг атипик фишер формасига хос:

Демиелинизация билан кечувчи полиневропатия тури:

Уч шохли нерв невропатиясига хос:

Тилости нерви ядросининг зарарланиши ядро усти зарарланишидан фарки:

Кўлтик ости нерв невропатиясига хос:

Бўйин чигалидан чикмайди:

Елка чигалидан чикмайди:

Бел чигалидан чикмайди:

Думгаза чигалидан чикмайди:

Уч шохли нервнинг классик невралгиясида кузатилади:

Энса нерви невралгиясига хос:

Вертеброген цервикал миелопатияга хос:

С7 илдизчаси компрессиясига хос :

Арнольд-киари аномалиясига хос:

Умуртканинг метастатик зарарланиши остеохондроздан фаркланади:

Ёшларда остеохондрознинг узига хослиги:

Вертеброген илдизчали синдромнинг уткир даврида кулланилади:

Шарко-мари-тута неврал амиотрофиясига хос:

Урта нерв компрессияси каерда булади:

Уткир некротик энцефалитни кузгатувчи вируслар:

Паротитли менингит давосига кирмайди:

Экономо энцефалитининг кам учрайдиган синдромлари:

Уткир канали энцефалитга хос:

Вирусли 2тулкинли менингоэнцефалитига хос эмас:

Герпетик энцефалитда бош миянинг учокли некротик зарарланишига хос ээгдаги узгаришлар:

Герпетик энцефалитнинг этиотроп терапиясида кулланилади:

Менингитнинг асосий ташхисот мезони:

Кук йиринг таёкчаси чакирган йирингли менингитни даволашда энг самарали антибиотик:

Армстронг уткир лимфоцитар хориоменигитида яккол намоён булади:

Таркок склерозда нейронал система фаолиятлари тикланишининг ва клиник ремиссиянинг морфологик субфакторини курсатинг:

Бактериал йирингли менингитда кузгатувчиси ноаник булса,ниманинг тайинланиши максадга мувофик?

Менингококкли менингитни даволашда нима кулланилади?

Кайси менингит тури субарахноидал кон куйилиш билан асоратланади? Пневмококкли

Кайси менингит тури абсцесслар билан асоратланади?

Кайси кузгатувчи кам холларда сероз менингит чакиради?

Уткир таркок энцефаломиелитда кам учрайдиган симптом:

Кайси менингит тури абсцесслар билан кам асоратланади?

Юкори контагиозлик кайси менингит учун хос?

Церебрал эхинококкознинг бош миядаги бошка хажмли зарарланишлардан фаркловчи белги:

Уткир таркок энцефаломиелитда куриш уткирлигининг пасайишига кайси соха зарарланиши сабаб булади?

Уткир таркок энцефаломиелит давосида кулланилади:

Бош мия абсцессининг кайси контрастли текширувида юмалок шакл куринишидаги патологик учокнинг тугри тасвирини аниклаш мумкин:

Уткир ости склерозланувчи панэнцефалитга хос эмас:

Мия абсцессини даволашда самарали усул:

Дифтерияли полиневропатияда юриш ниманинг хисобига бузилади:

Токсоплазмознинг этиотроп фармакотерапиясига киради:

Аргайла-робертсон синдроми - бу:

Кокшолда генерализациялашган огрикли мушаклар спазми ва талвасаларни даволашда биринчи танлов препарат:

Церебрал цистицеркозда кандай плеоцитоз кузатилади:

Асаб системаси захм касаллигининг клиник манзарасига хос:

Эшитув нервларининг захмли зарарланиши:

Нейросифилисни ташхислашда куйидаги цереброспинал суюкликни текшириш усулларидан кайси бирлари кулланилмайди:

Орка мия захм касаллигида ниманинг хисобига статика ва юриш бузилади?

Орка мия захм касаллигида «табетик кризлар» термини асосида нима тушунилади?

Крейтцфельдт-якобнинг уткир ости спонгиоз энцефалопатия клиникасига хос эмас:

Нерв системасининг оитс-ассоциацияланган инфекциялари кузгатувчиларини аникланг:

Оитсда нерв системасининг аутоантителалар томонидан зарарланиши куйидагича намоён булади:

Дифтерияли полиневропатияда токсин таъсирида нима блокланади?

Дифтерияли полиневропатияда кандай морфологик узгаришлар булади?

Таркок склерозда мушаклар патологик спастикасининг коррекцияси учун нима тайинланади:

Таркок склерозда «клиник диссоциация» феноменида нима кузатилади?

Ички уйку артерияси тромбозига хос:

Умуртка артериялари экстракраниал кисми окклюзиясининг интракраниал кисми окклюзиясидан фарки:

Чап олдинги мия артериясининг зарарланишига хос симптомлар:

Унг урта мия артерияси асосий устунининг зарарланишига хос симптомлар:

Орка мия артериясининг зарарланишига хос симптомлар:

Захарченко-валленберг синдроми (латерал медулляр синдром) кайси мия артерияси окклюзиясида юзага келади

Гипертоник дисциркулятор энцефалопатияни нима келтириб чикаради?

Атеросклерозда мия кон таъминоти етишмовчилигининг ривожланишида куйидаги омиллар рол уйнайди:

Бош миянинг учокли зарарланиши кайси паталогияда кам учрайди?

Буйин остеохондрозида кайси артерия куп зарарланади?

Бош миянинг адекват коллатерал кон айланишининг асосий шарти:

Мия кон айланиши етишмовчилигининг эрта белгилари ташхисини качон куйиш мумкин?

Мия кон айланиши етишмовчилигининг эрта белгиларида субъектив церебрал симптомлар качон кузатилади?

Мия кон айланиши етишмовчилигининг эрта белгилари декомпенсациясига хос:

Мия кон айланиши етишмовчилигининг эрта белгиларида бош огригининг патогенетик омилини курсатинг:

Мия кон айланиши етишмовчилигининг эрта белгиларида бош айланиши нима сабабдан келиб чикади?

Мия кон айланиши етишмовчилигининг эрта белгиларида хавотирни даволаш учун нима кулланилади?

Мия кон айланишининг утиб кетувчи етишмовчилиги ташхиси куйилади,агар церебрал симптоматика куйидаги муддатда регрессга учраса:

Мия кон айланиши етишмовчилиги эрта белгиларининг декомпенсациясида кулланилмайдиган воситалар:

Дисциркулятор энцефалопатиянинг боскичлари ниманинг асосида ажратилади?

Церебрал симптоматика канча муддатда тулик регрессга учраса,утиб кетувчи неврологик симптоматикали инсульт ташхисланади?

Вертебробазиляр етишмовчиликнинг неврологик белгиларини курсатинг:

Сурункали мия кон айланиши етишмовчилигидаги бульбар синдромга псевдобульбардан фарк килиб,куйидагилар хос:

Псевдобульбар синдром качон юзага келади?

Бош мия уткир кон томирли касалликлари ташхиси классификацияси нимага асослаган?

Томирли турнинг олдинги артерияси бассейнининг инфарктида бошка турларидан фарк килиб нима кузатилмайди?

Атеросклеротик энцефалопатиянинг этиотроп терапиясида нима кулланилади?

Субдурал гематомани ташхислашда ёрдам берувчи диагностик усул:

Эпидурал кон куйилишига хос:

Интракраниал усмаларда энг куп учрайдиган сохта учокли сим птомлар:

Мия устуни усмасида энг адекват диагностик усул:

Болаларда медуллобластоманинг типик жойлашиши:

Бирламчи вирусли энцефалитлар патогенизи асосида нима ётади?

Иккиламчи энцефалитлар патогенези асосида ётади:

Эпидемик энцефалит кузгатувчилари

Эпидемик энцефалитда куз харакатларининг бузилиши ниманинг зарарланиши хисобига келиб чикади?

Эпидемик энцефалит уткир боскичига хос синдром

Канали энцефалитга хос мавсумийлик:

Канали энцефалитда энг куп зарарланади:

Травматик субарохноидал кон куйилишда ликвордаги узгаришлар:

Травматик калла ичи гематомалар клиникасига хос:

Акдс-вакцинасида энг реактоген модда хисобланади:

Вакцинали энцефалитлар качон ривожланади?

Акдс-энцефалитида неврологик симптоматикага хос:

Дюшен-эрбанинг акушерлик парезига хос:

Дежерин-клюмпке акушерлик парезига хос:

Неонатал талвасаларнинг асосий сабаби:

Мушак дистрофияси дистрофин оксилининг етишмаслиги билан богликдир. Бу оксил каерда жойлашган:

Вердниг-гоффман спинал амиотрофиясида кайси анатомик соха зарарланади:

Гидроцефалияга сабаб булувчи омил:

Мия нуксонлари ривожланиш этиологияси

Макроцефалия ёшга монанд курсаткичлардан неча см.га ошганда патология булиб хисобланади?

Тугма гидроцефалия сабаби:

Порэнцефалия сабаби:

Орка миянинг тугрик травмалари сабаблари:

Периферик нерв системасининг тугрук травмаси куйидагиларга олиб келади:

Ликворда кон кайси кон куйилишига хос:

"ёруг оралик" кайси калла ичи кон куйилишига хос:

Доимий эпилепсияга карши терапия качон тайинланади?

Эпилепсияда гиперсинхрон нейронал разрядлар каерда пайдо булади?

Идиопатик эпилепсиянинг этиологик омиллари:

Генерализациялашган пароксизмларга киради:

Бирламчи сероз менингитларни чакиради:

Сероз менингитларда ёток режими:

Сероз менингитдан сунг аёвчи режим муддати:

Йирингли менингитни энг куп чакиради:

Менингококкцемияда хаётга хавф солувчи зарарланиш:

Менингитда антибиотикни клиник ва ликворологик эффект юзага келмаса неча кунда алмаштирилади?

Менингококкли менингитда такрорий орка мия пункцияси качон килинади?

Йирингли менингит асоратларига киради:

Фебрил талвасаларда энг куп кузатилади:

Полиомиелитда инфекция манбаи:

Полиомиелитда нима зараранади?

Хореяда кайси тизим зарарланади?

Хореянинг тургун симптоми:

Болаларда энг куп учрайдиган нерв системасининг ревматик зарарланиши:

Тирсак нерви зарарланганда кузатилади:

Урта нерв зарарланишида кузатилади:

Билак нерви зарарланишига хос:

Моро рефлекси качон сунади:

Фенилкетонурияни даволашнинг асосий усули:

Аминокислоталар алмашинуви бузилиши диагнозини нима тасдиклайди?

Зурайиб борувчи мушак дистрофиясининг дюшен формасига хос

Дюшеннинг мушак дистрофияси кандай ирсийланади?

Вердниг-гоффман спинал амиотрофиясига хос:

Мультифакториал ирсийланишда генетик ва мухит омиллари уртасидаги микдор нисбати:

"пенетрантлик" – бу:

Ортостатик гипотензиянинг энг куп учрайдиган сабаби:

Вегетатив кризларнинг энг куп учрайдиган сабаби:

Горнер синдромининг асосий сабаби:

Гипоталамик синдромнинг 10-25 ёшда учрашига сабаб:

Бир томонлама рейно феноменининг асосий сабабчиси хисобланади:

Горнер синдромида птоз качон камаяди?

Пешоб йигилиши бузилганда нима тайинланмайди?

Икки томонлама птоз ва кулларда огрик сезгиси билан рефлексларнинг пасайиши нимага хос?

Вегетатив нерв системасининг симпатик сегментар аппарати орка миянинг кайси сегментларида жойлашган:

Вегетатив нерв системасининг парсимпатик сегментар аппарати орка миянинг кайси сегментларида жойлашган:

Цилиоспинал марказ орка миянинг кайси сегментларида жойлашган?

Мигреннинг алгик боскичида етакчи вазомотор омил:

Аурали мигрен хуружи мигреннинг бошка турларидан фаркланади:

Кайси мигрен турида хуруж давомийлиги узок чузилади?

Мигреннинг офтальмик аурасида кузатилади :

Гипофизда кайси гормон гиперпродукцияси акромегалияга олиб келади:

Замонавий классификацияга киритилмаган бош мия жарохати:

Бош миянинг огир диффуз аксонал жарохатланишига хос:

Бош миянинг чайкалиши ва юмшок тукималар зарарланиши кайси бош мия жарохатига киради?

Калла ичи гипертензиясидаги бош огрикка хос:

Агар бош мия жарохатида энса мушаклари ригидлиги ва фотофобия ривожланиб,учокли белгилар булмаса, бу холат кайси ташхисга хос?

Бош мия жарохати коринчалар ичи кон куйилиши билан асоратланса, клиникада пайдо булади:

Уткир субдурал гематома компьютер томограммада куйидаги зона билан характерланади:

Калланинг уткир жарохатида краниография белгиларига киради

Кириб борувчи бош мия жарохати деб:

Уткир огир бош мия жарохатида юрак фаолияти пасайишини коррекцияси учун кулланилади:

Огир бош мия жарохатида гиперметаболизмнинг энг самарали корректорларига киради:

Огир бош мия жарохатида гиперосмоляр синдромни даволашда нима кулланилмайди:

Психоэмоционал посттравмати бузилишлар психоген невротик бузилишлардан куйидагича фаркланади:

Травматик генезли гематомиелиянинг эрта белгиси:

Орка мия бирламчи усмалари ичида энг кам учрайдиган тури:

Орка миянинг интрамедулляр усмаларига хос:

Спондилографияда кандай усмалар яхши куринмайди?

Орка миянинг экстрамедулляр усмалари каерда купрок жойлашади?

Кайси усмаларда ликворда оксилнинг ортиши кузатилади?

Ён коринчалар шохларида учрайдиган усма:

Кайси нервнинг невриномалари куп учрайди:

Бош миянинг кайси булакларида жойлашган усмалар генерализациялашган эпилептик хуружларга олиб келади?

Кайси неврал структуралар бирламчи хидлов марказларига киради

Патологик жараён кайси сохада жойлашса хидларни идентификация килиш ва локализациясини аниклаш кобилияти йўкотилади.

Патологик ўчок кайси сохада жойлашса хид билишнинг пасайиши ва уларни идрок этиш хамда сўз билан ифодалаш кобилиятининг йўколиши кузатилади.

Кайси структуралар зарарланса хидлов гиперпатияси кузатилади.

Кайси бош мия нервининг зарарланишида хидларни сезишнинг тактил компоненти тушиб колади.

Уч шохли нервнинг зарарланишида кайси моддаларни сезиш бузилади.

Калла кутисига кўрув нерви кайси тешик оркали киради.

Хиазма кайси хосила билан юкори томондан чегарадош.

Бирламчи эшитув марказлари каерда жойлашган.

Тил халкум нерви кайси нервларга киради

Голль ва бурдах тутамлари каерда жойлашган

4 жуфт нерви иккинчи марта каерда кесишади

4 жуфт нерв кайси мушакни иннервация килади

Кайси хосила оркали 6 жуфт нерв бош кутисига киради

Эшитув нерви ядролари каерда жойлашган

Периферик нервнинг тўлик зарарланиши белгиларини сананг

Кайси соха зарарланса анозогнозия кузатилади

Пўстлок моноплегияси проксимал типда кузатиладими

Капсуляр гемипарез учун канака холат характерли

Рефлекслар ассиметрияси нимани англатади

Сенсор афазия вариантларини сананг

Беморда чумоли ўрмалаши сезгиси, тортишиш ва санчишиш сезгиси хеч кандай таъсуротсиз пайдо бўлади. Бу кандай сезги бузилиш турига киради

Миячанинг кайси кисмларига асосан афферент сигналлар келади

Эпилепсия билан огриган беморни канча муддатга кузатиш максадга мувофик

Бош мия жарохати клиникасида умуммия ва локал симптомларнинг уйгунлашиб келиши куйидагилардан далолат беради

Аминокислоталар алмашинувининг тугма бузилишида кузатилмайди:

Кайси касалликда аклий ривожланиш бўйининг баландлиги билан бирга кузатилмайди

Ота оналардан бири гентингтон хореяси билан огриган бўлса, улардан касал бола тугилиш хавфи канча бўлади

Кайси патологик холатларда чакалокларда моро рефлекси редукцияланади ёки сўнади

Куйида келтирилган симптомлардан кай бири пешона бўлагининг зарарланишига кўпрок хосдир

Экстрацептив сезувчанлик турларини аникланг:

Кайси орка мия структуралари зарарланганда огрик ва хароратни сезиш бузилади:

Орка миянинг кайси структуралари зарарланганда чукур сезувчанлик хисси бузилади.

Орка миянинг орка шохчалари зарарланганда сезувчанликнинг кайси турлари бузилади:

Таламус зарарланганда кайси турдаги сезувчанлик узгаради:

Орка устун зарарланганда атаксияни кайси тури юзага келади:

Куйидаги касалликларнинг кайси бири факат аелларда учрайди:

Куйидаги касалликларнинг кайси бири факат угил болаларда учрайди:

Бу усуллардан кайси бири генетик текшириш усулларига киради:

Ушбу касалликлардан кайси бирини бола чакалоклиги даврида куйиш мумкин:

Предмет агнозиясида патологик учок каерда жойлашган:

Кушимча оек-кулларни сезиш нима деб номланади:

* Бемор узидаги дефект ва касалликни инкор этиши нима деб номланади:

Бир максадга йуналтирилган кетма-кет ихтиерий харакатларнинг йигиндиси кандай номланади:

* Парез ва параличлар булмаган холда максадли автоматик харакатларни амалга ошира олмаслик нима деб номланади:

Кинетик апраксияда патологик учок каерда жойлашади:

Сенсор афазия патологик учоги каерда жойлашган:

Нуткий эшитув хотираси бузилганда кандай афазия юзага келади:

Симпатик асаб тизими орка миянинг кайси сегментларида жойлашган:

Симпатик асаб тизими медиатори :

Парасимпатик асаб тизими медиатори:

Парасимпатик асаб тизими иштирок этмайди:

Вегетатив асаб тизими регуляциясида кайси олий марказлар купрок иштирок этади:

Мия устуни дислокацион синдроми сабабини кўрсатинг

Миячани катта энса тешигига сикилиши натижасида келиб чикадиган синдромни кўрсатинг:

Шершевский-тернер синдромининг белгиларини кўрсатинг:

Жуфт -б.м.н. Инервацияловчи мушакларни кўрсатинг-

9-10 жуфт –б.м.н. Ларни текшириш усули.

2 ёшли беморда тутканок хуружи вактида боши ва кўзи ўнгга бурилади. Пўстлокда зарарланиш ўчогини кўрсатинг

Бемор 3 ёшда ахволи огир, сопороз холатда тана харорати 39с, менингеал симптомлар мусбат. Диагностик максадда куйидагилар буюрилади

Орка мия кўкрак кисмининг кўндаланг зарарлинишида кузатиладиган синдром.

Мигренда хамрох симптомлар:

Ii жуфт бмн текширишда куйидаги усулдан фойдаланилади:

Хортон бош огригига характерли белгини кўрсатинг:

Классик кечувчи мигреннинг клиникаси:

Хортон касаллиги кўпинча:

Паркинсон касаллигида асосий симптомлар куйидагилар:

Треморнинг асосий турларини кўрсатинг:

Паркинсон касаллигида бемор мимикасидаги узгаришлар:

Паркинсон касаллигида беморнинг юриши:

Паркинсон касаллигида кўлланиладиган асосий дориларни кўрсатинг:

Треморни келтириб чикарувчи сабаблар:

Харакат доирасини текширишни бахолаш:

Периферик невропатияда асосий клиник белгиларга куйидагилар киради:

Миастенияни даволашда куйидаги препаратлардан кайси бири кўлланилади:

Меньер синдромига характерли белгилар:

«grand mal» да асосий кўлланиладиган препаратлар:

Мигрен хуружи давомида аура даврининг кандай кўринишлари бўлади:

Мигрен хуружи кечишида ауранинг кандай турдаги куринишлари хос:

Мигрен хуружи вактида беморда кандай хиссиёт кузатилади:

Мигрен профилактикаси учун кайси препарат кўлланилади:

Мигренда бош огригининг турини аникланг:

Зўрикишдаги бош огригида бош огригининг характери:

Зўрикишдаги бош огригини даволашда ишлатиладиган дорилар:

Вестибуляр бош айланишининг сабабларини аникланг:

Меньер касаллиги клиникаси:

Кайси симптомлар геморрагик инсультга хос:

Кайси симптомлар ишемик инсультга хос:

Ўткир бош мия кон айланиши бузилишида умуммия симптомларига киради:

Ўткир бош мия кон айланиши бузилишига кайси касалликлар киради:

Ўтиб кетувчи мия кон айланишининг бузилишига хос:

Генераллашган катта тутканок хуружларини кўрсатинг:

Генераллашган кичик тутканок хуружларини кўрсатинг:

Парциал турдаги харакат тутканокларини санаб беринг:

Кайси препаратлар тутканок хуружига карши ишлатилади:

Паркинсон касаллигининг асосий клиник белгиларини аникланг:

Паркинсон касаллигига хос тремор куриниши:

Кайси препаратлар паркинсон касаллигида кўлланилади:

Збмд нинг псевдогипертрофик дюшен формасига нима характерли:

Юз нерви невропатиясини асосий симптомлари:

Эрба-дюшен елка плексопатиясига характерли белгиларни кўрстаинг:

Дежерин-клюмпке елка плексопатиясига характерли белгиларни кўрстаинг:

Тотал елка плексопатиясига характерли белгиларни кўрсатинг:

Бел-думгаза радикулопатиясининг характерли белгилари:

Юз нерви невропатиясининг характерли белгилари:

Юз нервининг интракранеал кисмида зарарланиши:

Юз нервининг экстракранеал кисмида зарарланиши:

Мимик синамаларга нима киради:

Бирламчи миопатияларга нималар киради:

Иккиламчи миопатияларга нималар киради:

Эрба-рота збмд сига нима характерли:

Дюшен формасига нима характерли:

Вердниг-гоффманнинг спинал амиотрофиясининг харакатерли белгиларини санаб беринг:

Ландузи-дежерин збмд сига нима характерли:

Вегетатив реактивликни текшириш усуллари:

Кўкрак ёшидаги болаларда харакат доирасини текширишда куйидагиларга эътибор берилади:

Ёзувчи патологик рефлекслар гурухига киради:

Спинал автоматизм рефлекслари:

Орал автоматизм рефлекслари:

Статик атаксияни аникловчи синамалар:

Марказий паралич белгиларига киради:

Периферик паралич учун хос бўлмаган белгилар:

Олий когнитив функцияларга киради:

Мушак тонуси узгариш турлари:

Юришни бузилиши турлари:

Кўришни бузилиши турлари:

Когнитив функцияларни бузилиши турлари:

Тепа бўлагини зарарланиш синдроми:

Чакка бўлагини зарарланиш синдромлари:

Пешона бўлагининг зарарланиш синдромлари:

Нутк бузилишининг турлари:

Паралич турлари:

Орка мияни кўкрак сегментларидан ярим кўндалангига зарарланиши синдроми симптомлари:

Чап пешона бўлагининг зарарланиш синдромлари:

Тепа бўлагининг зарарланиш симптомлари:

Кайси бош мия жуфт нервлари харакатлантирувчи:

Кўриш анализатори бродманнининг куйидаги майдонларида тугайди:

Шарко триадаси таркок склерозда куйидагиларни ўз ичига олади

Церебрал атеросклерозда кон томирлар етишмовчилигининг сабаблари куйидагилар:

Пастки кўкрак соха кўндаланг миелит учун куйидаги белгилар хос:

Полинейропатия синдромига куйидагилар хос:

Миопатия учун куйидаги белгилар хос:

Бош мия лат ейишининг белгилари:

Церебрал инфаркт ривожланишининг хавфли омиллари

Куйидаги кайси касалликлар эпилептик хуруж чакириши мумкин:

Мигренга куйидагилар характерли:

Асаб системасининг захм касаллигига куйидагилар хос:

Куйида келтирилган харакат симптомларининг кай бири паркинсонизм учун хос эмас?

Миастения учун характерли симптомларни танланг:

Куйида кўрсатилган моддалардан тоник паркинсонизмни келтириб чикарувчи моддани танланг:

Горнер синдроми куйидагиларни ўз ичига олади:

Тирсак нервининг компрессион нейропатиясига куйидагилар хос:

Тизза ости чукурчаси сохасида кичик болдир нервининг сикилиш синдромига характерли:

Катта болдир нервининг сикилиш синдромига(тарзал канал синдромига) характерли:

Билак нервининг шикастланишига хос белгилар:

Уч шохли нерв зараланиши учун куйидаги белгилар хос:

Тирсак нерви шикастланганда куйидаги мушаклар фоалияти бузилади:

Степпаж типидаги юришни нима келтириб чикаради :

Полинейропатия кайси касалликларда ривожланади:

Антиагрегант хусусиятга эга бўлмаган препаратларни кўрсатинг:

Антикоагулянт хусусиятига эга бўлган препаратни кўрсатинг:

Талвасага карши таъсирга эга бўлган препаратларни кўрсатинг:

Ноотроп таъсирга эга бўлган препаратларни кўрсатинг:

N.medianus зарарланишига хос белгиларни кўрсатинг:

Мия артериялари тромбозига олиб келадиган омилларни кўрсатинг:

Кўрув дўнглиги зарарланишига хос белгиларни кўрсатинг:

Кўп сонли периферик нервларнинг шикастланишига хос бўлмаган симптомларни кўрсатинг:

Катта болдир нерви шикастланганда юзага келадиган белгилар:

Паркинсон касаллигида учрамайдиган синдромларни кўрсатинг:

Джексон эпилепсияси хуружи куйидагилар билан характерланади:

Мигрен клиник манзарасига хос симптомларни кўрсатинг:

Мигреннинг классик кечишига хос бўлган белгиларни кўрсатинг:

Юз нерви шикастланганда куйидаги мимик мушаклар фалажи юзага келади:

Йирингли менингит ривожланишига олиб келувчи омиллар:

Паркинсонизмда харакат бузилишлари куйидаги характерга эга:

Таркок склероз диагностикаси куйидаги симптомларга асосланади:

Кўришнинг бузилиши куйидаги симптомлар билан намоён бўлади:

Вертеброген бел огрикларининг кандай клиник шакллари мавжуд :

Полинейропатияларга характерли симптомлар:

Менингиал синдром объектив симптомларига куйидагилар киради:

Иккиламчи менингитларга куйидагилар киради:

Бирламчи энцефалитларга куйидагилар киради:

Йирингли менингит кўзгатувчиларига киради:

Кана энцефалитида мия устуни зарарланишига хос бўлмаган симптомлар:

Эпидемик энцефалитнинг ўткир боскичига характерли:

Герпетик энцефалитнинг асосий клиник симптомларига куйидагилар киради:

Таркок склерозда харакат бузилишлари куйидагича намоён бўлади:

Эпилептик хуружга хос симптомлар куйидагилар:

Симптоматик эпилепсия куйидаги холларда келиб чикади:

Абсансларга куйидаги симптомлар хос:

Ремиссия фонида эпилептик хуружларнинг тикланиши куйидагиларга боглик:

Симптоматик паркинсонизмнинг кандай турлари мавжуд:

Миопатиянинг типик симптомларини кўрсатинг:

Миастенияни даволаш учун кўлланилади:

Вегетатив симпатоадренал кризнинг асосий симптомлари куйи дагилар:

Кана энцефалитининг ўткир даврига хос:

Марказий пирамидал фалажида кузатилади:

Ўрта мия таркибига кирмайди:

Марказий харакат нейронининг зарарланиш белгиларини топинг:

Периферик харакат нейронининг зарарланиш белгиларини топинг:

Периферик нервнинг зарарланиш белгиларини топинг:

Пирамид йўллар зарарланганда кузатилади:

Орка мия олдинги шохларининг зарарланиш:

Юз нерви зарарланишига хос белгилар:

Кўзни харакатлантирувчи нервнинг шикастланишига хос белгилар:

Вебернинг альтернация синдромига хос:

Гилайлик кайси бмн зарарланишига хос:

Мияча зарарланиши симптомларига киради:

Мияча зарарланиши симптомларига киради:

Паллидо-ниграл тизим зарарланганда кузатилади:

Импульслар проприорецепторлардан миячага кайси йўлдан боради:

Думли ядро зарарланишига хос белгиларни кўрсатинг:

"полиневритик” типда сезги бузилишига хос белгилар:

Сезгининг сегментар типда бузилиши кайси соха зарарланганда юзага келади:

Гетероним гемианопсия кайси соха зарарланганда юзага келади:

Орка илдизчалар зарарланишига хос симптомлар:

Сезгининг ўтказувчи типда бузилиши кайси соха зарарланганда кузатилади:

Гемианопсия ва гемианестезия кайси соха зарарланганда кузатилади:

От думи зарарланишига характерли симптомлар:

Конуснинг зарарланишигахарактерли симптомлар:

Гассеров тугунинг зарарланганда юзда кузатиладиган ўзгаришлар:

Периферик нервлар зарарланганда кузатилиши мумкин:

Чап чакка бўлагининг зарарланиш белгилари:

Ўнг ярим шар тепа пўстлок кисмининг зарарланишига хос:

Чап ярим шар тепа пўстлок кисмининг зарарланишига хос:

Чап пешона бўлаги зарарланганда нима бузилади:

Чап тепа бўлак зарарланганда апраксиянинг кайси тури кузатилади:

Чакка эпилепсияси учун хос белгилар:

Гипоталамик соха зарарланишига хос:

Гипоталамик соха зарарланишига хос:

Юлдузсимон тугун зарарланишига хос:

Горнер синдромига хос:

Умуммия симптомларига куйидагилар киради:

Ўчокли неврологик симптомларга киради:

Менингеал симптомларни кўрсатинг:

Гипертензион синдромга киради:

Броун-секар синдроми учун характерли:

Паротитли менингитнинг давоси куйидагиларни ўз ичига олади:

Мигренда кузатиладиган кўшимча симптомлар:

Ii бмнни текшириш усулларини кўрсатинг:

Мигреннинг классик кечувидаги клиник манзараси:

Хортонов касаллиги хусусиятларини кўрсатинг:

Паркинсон касаллигининг асосий белгиларини кўрсатинг:

Треморнинг турларини кўрсатинг:

Паркинсон касаллигига хос мимика характери:

Паркинсон касаллигида бемор учун хос юришни кўрсатинг:

Паркинсон касаллигида беморларни даволашда кўлланиладиган асосий препаратларни танланг:

Тремор сабабларини аникланг:

Харакат тизимини бахолаш учун куйидагиларни текширилади:

Периферик невропатиянинг асосий клиник белгиларини топинг:

Миастенияни даволашда кўлланиладиган препаратларни танланг:

Меньер синдроми учун хос белгилар:

Ўтиб кетувчи мия кон айланишининг бузилиши учун нима хос:

Ўтиб кетувчи бош мия кон айланишининг бузилишида даво чоралари нимага йўналтирилган:

Геморрагик инсультга нима хос:

«grand mal»да энг эффектив препаратларни танланг:

Мигренда кандай аура кузатилади:

Мигрен аурасида кўриш кандай бузилади:

Мигрен хуружида бемор нима хис килади:

Мигрен профилактикасида кўлланиладиган препаратларни танланг:

Мигренда бош огригининг харaктери:

Зўрикиш бош огригида бош огригининг харaктери:

Зўрикиш бош огригида кандай препаратлар кўлланилади:

Вестибуляр бош айланишининг периферик сабабларини кўрсатинг:

Меньер касаллигига хос клиник манзара:

Геморрагик инсульт учун хос симптомлар:

Ишемик инсульт учун хос симптомлар:

Бош мия кон айланишининг ўткир бузилишида кандай умуммия белгилари кузатилади:

Ош мия кон айланишининг ўткир бузилишига кандай касалликлар киради:

Бош мия кон айланишининг ўтиб кетувчи бузилишларига хос:

Генераллашган катта эпилептик хуружларни танланг:

Генераллашган кичик эпилептик хуружларни танланг:

Парциал харакат эпилептик хуружларни танланг:

Талвасага карши кўлланиладиган препаратларни танланг:

Паркинсон касаллигининг асосий клиник белгиларини кўрсатинг:

Паркинсонизмдаги треморга нима хос:

Паркинсонизмда кўлланиладиган препаратларни топинг:

Пмднинг псевдогипертрофик дюшен шаклига нима хос:

Юз нерви невропатиясининг асосий белгилари:

Эрба дюшеннинг елка плексопатиясига хос белгилар:

Дежерина-клюмпке елка плексопатиясига хос белгилар:

Тотал елка плексопатиясига хос белгилар:

Бел-думгаза радикулопатиясига хос белгилар:

Юз нерви невропатиясига хос белгилар:

Юз нервининг интракранеал зарарланишига хос белгилар:

Юз нервининг экстракранеального зарарланишига хос белгилар:

Мимик синамаларига нималар киради:

Бирламчи миопатия турларини кўрсатинг:

Иккиламчи миопатия турларини кўрсатинг:

Зўрайиб борувчи эрба-ротта миопатиясига хос:

Зўрайиб борувчи дюшен хос:

Верднига-гоффманнинг спинал амиотрофиясига хос белгиларни кўрсатинг:

Зўрайиб борувчи ландузи-дежерин миопатиясига хос белгиларни кўрсатинг:

Катта болдир нерви невритига хос белгилар:

Спазмофилия симптомларига киради:

Вестибулокохлеар нервнинг вестибуляр кисми зарарланишига хос симптомлар:

Iii,iv ва vi бмнларни текшириш жараёнида нимага ахамият берилади:

Уч шохли нерв текширувида нимага ахамият берилади:

Ликвор коринчалардан субарахноидал бўшликка кандай тешиклар оркали ўтади:

Пешона бўлаги нималарни регуляция килади:

Кўзни харакатлантирувчи нерв ядроларини танланг:

Нерв устунлари ва орка илдизчаларнинг тортишиш симптомларини кўрсатинг:

Орка мия кўкрак кисми ярим кўндалангининг ўнгда зарарланиш симптомларига киради:

Пешона пўстлогининг чапда зарарланиш симптомларига киради:

Тепа бўлаги пўстлогининг зарарланиш симптомларига киради :

Мушак тонусининг ўзгариши турларини кўрсатинг:

Юришнинг бузилиш турларини кўрсатинг:

Тирсак нерви неврити симптомларига киради:

Femoralis нерви неврити симптомларига киради :

Мажбурий йиги ва кулгу, дисфагия, хартумча симптомлари куйидагиларга хос :

Зарарланиш учоги симптомлари: 1.орка мия кукрак кисми (th5-th7) пирамид йулининг икки томонлама зарарланиш учоги симптомлари: 2. Оёкларда периферик нервнинг зарарланиши.а.спастик тонус б.товон клонуси в.мушаклар гипотонияси г.тизза ва ахилл рефлекларининг йуклиги д.оёклардаги парез е.куллардаги парез

Зарарланиш учоги симптомлари: 1.ички капсула 2.орка миянинг с4-с8 сегментлари. А.гемиплегия б.вернике-манна холати в.кулнинг периферик парези г.фибрилляр тортишишлар

Зарарланиш учоги симптомлари: 1.пирамид йулининг икки томонлама зарарланиши. 2.елка чигали. А.орка мия юкори буйин кисмининг тетрапарези б.спастик тонус в.патологик рефлекслар г.гипотрофия д.кулларнинг периферик парези е.чукур рефлексларнинг йуклиги

Зарарланиш учоги симптомлари: 1.ички капсула 2.орка миянинг олдинги илдизчасининг зарарланиши. А.мушаклар гипотонияси б.чукур рефлексларнинг кучайиши в.патологик рефлекслар г.сезувчанликнинг илдизча типида зарарланиши

Зарарланиш учоги симптомлари: 1.буйин кисмидаги пирамида йули 2.орка миянинг s1 сегменти олдинги илдизчасининг зарарланиши а.тетрапарез б.мушак тонусининг ошиши в.товонни ёзувчи муускуллар парези г.ахилл рефлексининг йуклиги д.гиперрефлексия е.тизза рефлексининг йуклиги

Бош мия нервлари: зарарланиш симптомлари: 1.ix-x а.дисфагия 2.vii б.таркалувчи гилайлик 3. Iii в.лагофтальм 4.vi г. Птоз д.йигилувчи гилайлик

Бош мия ядролари: жойлашуви: 1.iii а. Мия оёкчалари 2.vii б. Варолиев куприги 3.xii в. Узунчок мия 4.iv г. Ички капсула 5.x

Афазии тури: зарарланиш турининг клиник куриниши: 1. Мотор 2. Сенсор 3.амнестик конструкция билан а. Предметлар номи б. Логико-грамматик топишмокларни тушиниш в. Жумлали нуткни тузиш г. Оддий топширикларни тушиниш д. Предметларни таниш

Афазии турлари: нутк бузилишлари: 1.мотор 2.сенсор 3.амнестик а. Парафазии б. Суз эмболи в."сузлар салати" г. Предметларни нотугри номлаш д. Дизартрия

Зарарланиш жойи: симптомлари: 1.тепа булагининг пастки кисми 2. Брок зонаси 3. Бурчакли пушта а. Мотор афазия б. Астереогноз в. Акалькулия г. Аграфия

Шайтонлаш холатида бошка диуретикларга нисбатан диакарб кулланишининг афзалликлари. 1-препаратнинг шайтонлашга карши хусусияти 2-нисбатан калийни саклаб колиш хусусияти 3-антиконвульсантларнинг таъсирини ошириш хусусияти

Кайси клиник симптомлар калла суяги асоси синишидан далолат беради: 1-эпихуруж 2-бурун ва кулокдан кон кетиши 3-кузни харакатлантирувчи нервнинг зарарланиши 4-юз ва эшитув нервининг зарарланиши 5-анизокория

Куйида курсатилган физиологик рефлексларнинг кайси бири чакалокларда кузни харакатлантирувчи нерв иштирокида юзага келади ? 1-конъюктивал рефлекс 2-корнеал рефлекс 3-корачикларнинг еругликка тугри реакцияси 4- куз корачигларининг ёругликка бирдамлик реакцияси 5-цилиоспинал рефлекс 6-назопальпебрал рефлекс

Куйида курсатилган физиологик рефлексларнинг кайси бири янги тугилган чакалокларда варолиев купригида туташади. 1-корнеал рефлекс 2-конъюктивал рефлекс 3-кохлеопальпебрал рефлекс 4- пастки жаг рыбалкин рефлекси 5- ютиш рефлекси 6- пирпираш рефлекси

Кайси холатда янги тугилган чакалокларда перес рефлекси кузатилмайди 1-тугрук жараёнида уткир асфиксия ва бмкаб 2-орка мия кон айланишининг бузилиши 3-тугма миопатия 4-спинал амиотрофиянинг тугма формаси

Чап томонлама кукрак сургич сохасида белбогсимон чизикли кучли ачитувчи огрик. Шу йуналиш буйлаб пуфакли тошмалар хамда гиперпатия билан гиперестезия кузатилади. Нима зарарланган?

Беморда унг томонлама юзида,тананинг чап кисми ва чап томонлама кул-оёгида огрик ва температурага нисбатан сезувчанлик бузилган. Зарарланиш учогини топинг.

Субарахнаидал кон куйилиш асосий диагностик белгиларини белгиланг?

Беморда бир томонлама куз ёш ажралиш функциясининг йуклиги, гиперакузия, тилнинг олдинги 2/3 кисмида таъм билиш бузилиши ва мимик мускулатура функциясининг бузилиши кузатилмокда. Зарарланиш учогини топинг.

Товонни пастга ва ичкарига осилиши, "степаж"типидаги юриш, товонда юра олмаслик, болдир ва товоннинг устида юзаки сезувчанликнинг бузилиши ва огрик синдроми кайси нерв зарарланганда кузатилади:

Кайси нерв зарарланганда кузатилади: оёк учида юра олмаслик, товон кисмида бука олмаслик, ахиллов рефлексининг суниши, болдир орка сохасида сезувчанликни бузилиши, огрик, трофик ва вазомотор бузилишлар

Орка мия суюклигининг босими 300 мм. Сув. Уст, ликвори тиник, лимфоцитар плеоцитоз 1мкл.да 200-300 хужайра борлиги аникланди. Оксил 0,6 - 2 г/л. Бир суткадан кейин нафис фибрин плёнка чукди. Канд микдори 20-30 мг%. Ликвор таркибининг узгариши кайси касаллик учун характерли?

Орка мия суюклигининг босими бироз ошган 220 мм. Сув. Уст. Ликвори тиник. Юкори булмаган лимфоцитар плеоцитоз мкл.да 30-40 хужайра. Оксил микдори 0,4 г/л. Ликвордаги узгаришлар кайси патология учун характерли?

Орка мия суюклигининг босими 360 мм. Сув. Уст. Ликвори хира. Нейтрафиллар хисобига цитоз 2416, оксил микдори 2,96 г/л. Ликвордаги узгаришлар кайси патология учун характерли?

Тусатдан бошланувчи эс хушининг йуколиши (сопор ёки кома), юзнинг гиперемияси , нафаснинг бузилиши, брадикардия, артериал гипертония, гемиплегия, нигох фалажи – купрок характерли:

Касалликнинг аста секин ривожланиши, асосан катта ёшда учраши, эс хушининг бироз сусайиши, терининг рангпарлиги, аритмик пульс, протромбин индексининг юкорилиги, моно-ёки гемипарезлар, анамнезида купинча утиб кетувчи харакат, сезувчанлик ва нутк бузилишлари учун характерли:

Ока мия суюкли босими 200 мм. Сув. Уст. Ликвори тиник. Лимфоцитар плеоцитоз (1 мкл да 10-20 хужайра ) оксил микдори 0,9-1,0 г/л. Орка мия суюклиги кайси патология учун характерли ?

Илдизчали огриклар, аста секин юкорига кутарилувчи типда утказувчи сезувчанлик ва харакат бузилишининг ортиб бориши ( броун-секар параличининг элементлари билан), субарахноидал бушликнинг блокланиши, ликворда оксил-хужайра диссоциацияси кузатиладиган холат:

Купинча ёшларда, тусатдан бошланувчи, киска муддатли эс хушини йукотиши, терининг рангпарлиги, ритмик пульс, юракда систолик ва диастолик шовкинлар, локал ёки умумий типдаги шайтонлашлар, гемиплегия купрок характерли:

Касалликнинг тусатдан бошланиши, киска муддатли эс хушининг йуколиши ёки карахтлик, кучли бош огриги, кусиш, энса мушаклари ригидлиги, керниг ва брудзинский симптомлари, орка мия суюклигининг кизил рангга буялиши куйидаги холатда кузатилади:

Кайси нерв зарарланганда кафт «маймун панжа» куринишида, кафтнинг билак сохасида ва 1,2,3 бармоклар букилишининг бузилиши, 1,2,3 ва кисман 4 бармокларнинг кафт сохасида сезувчанликни узгариши, огрик ва трофик бузилишлар кузатилади

Эшитиш, хид билиш, таъм билиш галюцинациялари, вестибуляр бузилишлар, сенсор ва амнестик афазия билан кечувчи эпилептик хуруж кайси патологияда кузатилади:

Касалликнинг уткир кечиши, оёк кулларда огрик ва парастезия, кафт ва товонда сезувчанликнинг бузилиши, кул ва оёкларнинг дистал кисмида периферик парез, тортилиш симптомлари кайси касаллик учун характерли:

Болада вакти-вакти билан нигохнинг йуколиши ва шу холатда чакирганда карамаслик кузатилган. Йикилиш ва шайтонлаш хуружлари булмаган. Хуруж куринишини айтинг.

40 ёшли эркак кишида чап кафтидаги беихтиёр тортишишлар тезда бутун кулга таркалди, кейинчалик эса бутунлай тананинг чап ярмига таркалди. Хуруж типини айтинг:

Соннинг олдинги – ички юзаси буйлаб огрик, 4 бошли мускул атрофияси, тизза рефлексининг йуклиги кайси зарарланишга характерли:

24 соат утгандан сунг ликворда лимфоцитар плеоцитоз 300-400 в/мкл да булиши, оксилнинг 2-3 г/л гача ортиши, канд микдорининг 0,15 г/л гача камайиши, нозик фибрин парда хосил булиши нимадан далолат беради :

Бемор енгил тактил кузгатувчиларни сезмайди, сезувчанликнинг локализацияси бузилган. Маълум бир латент даврдан кейин интенсив огрик кузгатувчисида беморда тусатдан огрикни сезиш пайдо булди.аммо бу кузгатувчи тухтатилгандан кейин огрик кушни майдонларга кенг иррадиацияланди ва сакланди. Бу сезувчанликнинг бузилиши нима деб номланади.

Харакат бузилишлари йук, аногенитал сохада хамма сезувчанлик турлари бузилган, анал рефлекси йук, сийдик ва ахлатни тута олмайди. Орка миядаги зарарланиш учогини аникланг.

Чап товонда хуружсимон карахтлик ва парастезия аста секин узи томондаги тананинг ярми ва кул-оёкларга таркалди. Зарарланиш учогини топинг.

Сезувчанликнинг хамма турлари бузилган, карпо-радиал, бицепс ва трицепс рефлекслари чакирилмайди. Аммо шу кулда кучли огрик кузатилади. Нима зарарланган.

Болдирларда аник чегара билан сезувчанликнинг хамма турлари бузилган (ампутацион типда), лекин сезувчанлик товонларда сакланган. Сезувчанликнинг бузилиши тургунмаслиги билан ажралиб туради. Бемор аёл эмоционал лабил, рефлекслари юкори, ромберг холатида ковок ва кул панжаларида тремор кузатилади. Куйидаги сезувчанликнинг бузилиши кандай тип деб номланади.

Оёкларда буш фалажлик, мушаклар атрофияси кузатилади, оёклар ва ораликда кучли огрик, оёкларда ва аногенитал сохада сезувчанликнинг хамма турлари камайган. Сийдик ва ахлат тута олмаслик, анал, кремастер хамда икки томонлама тизза ва ахилл рефлекслари чакирилмайди. Орка миядаги зарарланиш учогини аникланг.

Беморда 15 секундгача киска муддатли хушидан кетиш хуружи, корачикларнинг кенгайиши, уларнинг ёругликка реакциясининг йуклиги билан кузатилади, бемор киска муддатга тусатдан мушаклар бушашиши билан йикилади ва шу захоти узига келади ва ишини давом эттиради. Беморда хуруж типини аникланг.

Эпилепсияли касалларни канча муддатга кузатувга олиш максадга мувофик.

10 ёшли бола 3 метр баландликдан йикилди. 5 минут давомида хушидан кетиш, кунгил айниш кузатилди ва травмагача булган вокеани эслай олмайди. Обьектив : бош мия нервлари нормада, мушаклар тонуси ва пай рефлекслари ассиметрияси, гиперестезияси кузатилади. Бош мия травмаси формасини аникланг.

Бола автохалокатга учраган ва 2-3 соатгача хушни йукотган, шундан сунг у уйкучан, холсиз, эс-хуши карахт булиб колди, хамда такрор кусиш кузатилди. Обьектив: марказий типдаги мимик мускулларининг парези, менингиал симптомлар, чап томонлама гемисиндром, енгил координация бузилишлар. Бмт формасини аникланг

8 ёшли бола автохалокатга учради. Бир суткадан ортик хушини йукотди. Ахволи огир, саволларга жавоб бермайди. Унг томонлама анизокория, чап томонлама гемисиндром, чукур рефлекслар ассиметрияси ва генерализациялашган шайтонлаш хуружлари, тахипноэ, психомотор кузгалишлар кузатилди. Бмт формасини аникланг.

Беморда олинган травмадан кейин бир неча соатга хушини йукотиш, корачикларнинг кенгайиши, оёкдан бошланувчи ва кул хамда юзга таркалувчи джексон хуружлари, унг томонлама гемисиндром кузатилади. Гематома локализациясини аникланг

Мия каттик пардаси ва тур парда орасидаги кон куйилиш кандай гематома деб номланади.

Беморда травмадан кейин 2 соат давомида хушини йукотиш, ретроград амнезия кузатилди. Обьектив: энса мушаклари регидлиги, керниг, брудзинский симптомлари, бош огриги, кунгил айниш билан бирга кусиш, калла ичи гипертензион белгилари кузатилди. Орка мия суюклигида кон аралашмаси. Кон куйилиш турини аникланг.

Беморда кучли бош огриги, кусиш, ёругликдан куркиш, тотал гиперэстезия кузатилади. Холати мажбурий, боши оркага ташланган, оёклари букилган, брудзинский, кернинг симптомлари (+), энса мушаклари ригидлиги. Бемор кузгалувчан, ориентацияси бузилган, пулси тезлашган, тана харорати 39 градусгача кутарилган. Ликворда янги эритроцитлар аникланади. Кон куйилиш турини аникланг.

Бош мия ёпик жарохатини утказган беморда доимий бош огриги купинча эрталаб ва баъзан кечкурун кузатилади. Бош огриги кунгил айниш, кучли кусиш, гиперэстезия билан бирга кечади. Объектив: уч шохли нервнинг 1-2 шохларининг чикиш жойида огрик, горизонтал нистагм, харакат координацияси бузилиши аникланди. Синдром кандай номланади.

Куйидаги янги тугилган чакалоклар рефлексларидан кайси бири бола 1 ойлигигача сунади.

Кайси рефлекснинг рефлектор ёйи узунчок мияда сунади.

Кайси бош мия нервлари корнеал ва конъюктивал рефлексларнинг рефлектор ёйини ташкил килади.

Куйидаги бош мия нервларининг кайси бири ютиш рефлексининг рефлектор ёйини ташкил этади.

Болада турт тепалик рефлекси кузатилмади. Зарарланиш учоги каерда?

Кандай бузилишлар пешона булаги зарарланиши учун хос эмас.

Кандай нигох бузилишлари пешона булаги зарарланишига хос эмас.

Пешона булаги зарарланганда одатда бемор кайси томонга огада ёки йикилади.

Куйидагиларнинг кайси бири чап ярим шарларидаги прематор сохада жойлашган зарарланиш учогига киради.

Куйидагилардан кайси бири чап ярим шарлардаги орка оперкуляр сохада жойлашган зарарланиш учогига киради.

Куйидагилардан кайси бири унг ярим шардаги юкориги тепа булаги зарарланишига характерли.

Кузгатувчи учок каерда жойлашса, тананинг бутунлай ярмида парастезия юзага келади.

Бемор саволларга кийинчилик билан, берилган саволни кайта – кайта кайтариб, мустакил жавоб бера олмайди. Бир харакатдан иккинчи харакатга утишда кийналади, шифокор томонидан бажарилаётган харакатни кайтаради. Ташки мухитга кизикиши кам, харакатлари суст. Куз тубида чап курув нерви диски атрофияси, унг тарафлама застойный диск. Зарарланиш учоги каерда жойлашган.

Бемор кайфияти баланд, тез чалгийди, узини ахволини бахолай олмайди, эслаш кобилияти пасайган, лекин бу холатни мавжуд булмаган вокеалар билан тулдиради. Ромберг холатида чайкалиб, чап тарафга огади, фалажликлар йук. Унг тарафлама аносмия. Зарарланиш учоги каерда жойлашаган

Куйидагилардан кайси бири чап ярим шарларидаги пастки пешона пуштаси да жойлашган зарарланиш учогига характерли.

Чап томонлама корачиклар кенгайган ва птоз. Таркалувчи гилайлик. Унг томонлама гемипарез. Учок топикасини топинг.

Унг томонлама таркалувчи гилайлик. Чап кул- оёкларда тремор. Корин рефлекслари ва бабинский рефлекслари чапда сусайган. Пай рефлекслари чап томонлама кул- оёкларда ошган. Учок топикасини аникланг.

Чап томонда нигох парези. Унг томонлама гемипарез. Учок топикасини аникланг.

Унг кул парези, чап оёк парези.

Ютиш рефлекси сакланган холда дизартрия ва дисфагия кузатилади. Мажбурий кулиш ва йиглаш. Орал автоматизм рефлекслари кучайган, пастки жаг рефлекслари кузатилади. Учок топикасини аникланг.

Юкорига нигох парези ва конвергенциянинг бузилиши. Учок топикасини аникланг.

Унг томонлама юз нервининг периферик парези, карлик, нистагм, мушак гипотонияси ва унг томолама координатор синамалар бузилган. Чап томонлама гемипарез кузатилади. Учок топикасини аникланг.

Чап томонлама танглай чодири осилган ва тилча uvula унгга огган. Унг томонлама патологик рефлекслар ва корин рефлекслари суст чакирилади. Унг томонлама пай рефлекслари кучайган. Учок топикасини аникланг.

Турганда ва юрганда унг томонга йикилиш, координатор синамалар бузилиши кузатилади. Унг томонлама адиодохокинез, интенцион тремор, мушак гипотонияси аникланди. Зарарланиш учогини аникланг.

Скандирланган нутк, унг томонга караганда нистагм, унг томонлама интенцион титраш. Зарарланиш учогини аникланг.

Бемор оёкларининг дистал кисмида мускул кучи кескин пасайган, тизза ва товон мускуллари атрофияси ва гипотонияси, зарарланган мускулларда фасцикуляр тортишувлар кузатилади. Ахилл ва товон рефлекслари чакирилмайди. Юриши «степпаж» типида, оёк учида тура олмайди. Зарарланиш учогини аникланг.

Беморда чап кафтида майда мушаклар атрофияси ва холсизлик кузатилади. Карпорадиал рефлекс сусайган. Чап елка ва билакнинг ички юзасида сезувчанликнинг хамма турлари йуколган. Сизнинг ташхисингиз.

Беморда оёк- кулларининг дистал кисмида огрик, увишиш хисси, кулларда «кулкоп», оёкларда «пайпок» куринишида сезувчанликнинг хамма турларининг бузилиши, кулларда билак-кафт , оёкларда ахилл ва товон рефлекслари чакирилмайди. Кузи юмилган холда турганда ва юрганда чайкалади ва хар хил томонларга йикилади. Сизнинг ташхисингиз.

Беморда оралик сохада сезувчанликнинг хамма турлари йуколган, анал рефлексининг йуклиги, сийдик ва ахлат тута олмаслик кузатилади. Зарарланиш учогини топинг.

Бемор оёкларида, ораликда йуталганда кучаювчи, отувчи куринишдаги огрикка шикоят килади. Оёкларида актив харакатлар йук, мушаклар атонияси ва атрофияси, оёклар ва ораликда хамма сезувчанлик гипестезияси кузатилади. Кремастер, тизза, ахилл, товон ва анал рефлекслари чакирилмайди. Патологик рефлекслар йук, сийдик ва ахлат тута олмаслик кузатилади. Зарарланиш учогини аникланг.

Беморда тананинг унг пастки кисми киндикдан то чов сохасигача сезувчанликнинг хамма турлари кенг ярим белбог куринишида йуколган. Унг томонлама кориннинг урта, пастки тери рефлекслари кузатилмайди. Зарарланиш учогини топинг.

Беморда унг кулида огрик ва температурага сезувчанлик йуколган. Унг кулида увишиш, парастезия кузатилади. Зарарланиш учогини топинг.

Беморда унг кул- оёкларида мускуллар кучи сусайган, кулларда букувчи мускуллар тонуси ошган, кул тирсак ва билак кафт бугимида букилган, унг оёгини чап оёги атрофидан айлантириб босади. Унг томонлама букувчи характердаги патологик рефлекслар, унг томонлама юз нервининг марказий парези белгилари кузатилади. Зарарланиш учогини топинг.

Беморда унг кул мускул кучининг сусайиши, унг кул мускул тонусининг ошиши, вартенберг, чураев, жуковский симптомлари, чап томонлама пастки барре симптоми мусбат. Зарарланиш учогини топинг.

Бемор 14 ёшда. Атрофдагилар болада нотугри хулк-атвор, баъзан акилсиз киликлар килиш, хотираси пасайишини сезишди. Курувда бола тормозланган, буюрилган топширикларни тезда бажармайди, битта суз ва харакатларни такрорлайди. Миянинг кайси кисми зарарланган?

Юмшок танглай чап ярмининг парези, тилчанинг унгга огиши, пай рефлекслари ва патологик рефлексларнинг унг оёк-кулларда ортиши кайси зарарланишдан далолат беради:

Икки томонлама горнер синдромининг кулларда огрик ва температурага нисбатан сезувчанликнинг бузилиши билан бирга келиши беморда нима борлигидан далолат беради.

Куйидагилардан кайси бири узунчок миянинг дорсолатерал кисми зарарланишида (валленберга—захарченко альтернацияловчи синдром) кузатилмайди:

Зарарланиш учоги каерда жойлашганда шайтонлаш хуружи чап оёк бармокларидан бошланади:

Субарахноидал бушлик утказувчанлигини квеккенштедт синамаси ёрдамида текшириш учун курсатилган холатларнинг кайси бири кулланилади:

Отоневрологик калорик синамани утказаш учун карши курсатма:

Бемор юрганда танасининг бир тарафдан иккинчи тарафга чайкалиши кайси касалликларга характерли:

Чакка суяги пирамидасининг ёйсимон деструкцияси ва кушимча штрихсимон ёйсимон петрификатлар кайси касалликнинг рентгенологик белгисига характерли:

Соглом мушакларнинг ихтиёрий харакатларидаги кординатор синкинезиялар паретик мускулларда куйидаги симптомлардан кайси бири булиши билан характерланади:

Тирсак нервининг компрессион невропатиясига (тирсак бугими сохасида сикилиш синдроми) характерли:

Урта нервнинг компрессион невропатиясига характерли:

Тизза ости чукурчасида кичик болдир нервининг сикилиши учун характерли синдром:

Катта болдир нервининг сикилиши учун характерли синдром:

Невралгик амиотрофия персонейдж-тернер учун характерли:

Аксонопатия ва миелонопатия дифференциал диагностикаси учун купрок маълумот берувчи текширув усули:

Гийен-барре полиневропатияси учун характерли:

Гийен-барре полиневропатиясида ликворда оксил- хужайра диссоциациясининг пайдо булиши характерли:

Куйидаги антибиотикларнинг кайси бири гематоэнцефалик барьердан купрок утиш хусусиятига эга:

Огир бош мия травмасида гиперосмоляр синдромни даволашда келтирилган препаратлардан кайси бирини куллаш мумкин эмас:

Огир бош мия травмасида (апалик ёки акинетикоригид синдромида) уткир даврдан чикиш вактида дофаминэргик активлик етишмовчилигин тулдириш максадида нима буюрилади:

Прозерин дозаси оширилганда холинергик кризда пайдо булади:

Дифениннинг нима билан бирга буюрилиши биотрансформацияни кучайтиради:

Гепатолентикуляр дегенерацияни даволашда пенициламин куллаш тартиби:

Кайси белгилар ишемик инсультда антикоагулянтлар кулланилишига карши курсатма эмас:

Ишемик инсультдаги интенсив терапиянинг асосий коррекция максади:

Мияга гипертоник кон куйилишида антифибринолитикларни (эпсилонаминокапрон кислота ва бошка) куллаш карши курсатма хисобланади, чунки:

Витамин е ни бош мия кон айланишининг уткир бузилишида куллашдан максад:

Кайси белгилар булганда гипертоник дисциркулятор энцефалопатиянинг декомпенсация даврида дегидратацион воситаларни куллаш максадга мувофик эмас:

Кузгатувчиси аникланмаган бактериал йирингли менингитда куйиидаги препаратлардан кайси бирини куллаш максадга мувофикдир:

Таркалган склерозда мушак спастикасининг патологиясини коррекция килишда куйидаги гамкергик дори воситаларидан кайси бирини куллаш максадга мувофик :

Портал гипертензияли жигар энцефалопатиясини (портосистемали форма) даволашда дастлабки танлов:

Портал гипертензиясиз жигар энцефалопатиясини даволашда дастлабки танлов:

Куйидагилардан кайси бири зарарланганда мидриаз кузатилади:

Оёклардаги толалар орка тизимчадаги ингичка тутамда урта чизикка нисбатан:

Танадаги ва куллардаги толалар орка тизимчадаги понасимон тутамда урта чизикка нисбатан:

Огрик ва температурага нисбатан сезувчанлик (латерал ковузлок) чукур ва тактил сезувчанлик толалари(медиал ковузлок) билан бирлашади:

Стриопаллидар системанинг хамма афферент йуллари тугайди:

Куйидагилардан кайси бири зарарланганда битемпорал гемианопсия кузатилади:

Орка мия кундалангининг ярми зарарланиши (броун-секара синдроми) учок тарафида марказий фалажлик билан биргаликда:

Чап юз нервининг периферик парезида чап куз хисобига йигилувчи гилайлик, чап томонлама зельдер сохасининг урта кисмида гиперестезия, унг томонлама патологик рефлекслар кузатилади. Зарарланиш учогини топинг:

Ташки эшитув йули ва кулок супрасида герпетик тошмалар ва огрикнинг бирга келиши, эшитув ва вестибуляр функциясининг бузилиши кайси тугуннинг зарарланиш белгиси хисобланади:

Орка миянинг от думи кисми зарарланиши кандай белгилар билан кечади:

Куйидагилардан кайси бири зарарланганда курув майдони юкори квадрантининг тушиб колиши кузатилади:

Курув агнозияси бор бемор:

Мотор афазияси бор бемор:

Сенсор афазияси бор бемор:

Юмшок танглай чап ярмининг парези, тилчанинг унга огиши, унг томонлама кул-оёкларда пай рефлексларининг ортиши ва патологик рефлекслар нима зарарланганлигидан далолат беради:

Икки томонлама горнер синдроми, куллардаги огрик ва температурага нисбатан сезувчанликнинг бузилишини бирга келиши беморда нима борлигига тахмин килишга ундайди:

Куйидагилардан кайси бири бел кенглигининг вентрал ярми зарарланишига характерли эмас:

Куйидагилардан кайси бири узунчок миянинг дорсолатерал кисми зарарланишида (альтернирловчи валленберг—захарченко синдроми) кузатилмайди:

Кайси соха зарарланганда конструктив апраксия кузатилади:

Кайси соха зарарланганда тана схемасининг бузилиши кузатилади:

Куйидаги тузилмаларнинг кайси бири билан бош мия ярим шарларининг интеграл фаолияти таъминланади:

Ассоциатив толалар боглайди:

Зарарланиш учоги каерда жойлашганда чап кулнинг марказий парези кузатилади:

Учок каерда жойлашганда шайтонлаш хуружи чап оёк бармокларидан бошланади:

Беморда уч шохли нерв невралгияси учун характерли шикоятлар:

Чеддока рефлекси (товоннинг ёзувчи типдаги патологик рефлекси) кандай чакирилади:

Бир томонлама пульсацияланувчи экзофтальм кайси касалликнинг белгиси:

Кайси холатларда икки томонлама экзофтальм кузатилади:

Чакка суяги пирамидаси чуккисининг рентгенда аник чегарали дефекти («чопилган» пирамида) ниманинг рентгенологик белгиси хисобланади:

Кузнинг бир тарафлама юкориги квадрант курув майдони йуколиши нима зарарланганда кузатилади:

Брудзинскийнинг пастки менингиал симптомини чакириш учун:

Дермографизмни бахолашда куйидагиларни эътиборга олиш лозим, чунки нормада:

Пиломотор рефлекснинг топографик бузилишида ниманинг зарарланиши топик- диагностик ахамиятга эга:

Олдрич синамасида физиологик эритманинг сурилишини сусайиши:

Дискриминацион сезувчанлик бузилишини аниклаш учун бемор бажара олиш кобилиятини текшириш керак:

Мушак тонусининг пирамид спастик типда кучайиши кайси мускулларга хос:

Курув нерви кесишмасининг ташки кисми зарарланганда периметрияда аникланади:

Кайси холатларда миянинг компьютер томографиясида контрастликнинг кучайтирилиши зарур курсатма хисобланади:

Спидда нерв системаси зарарланишини эрта диагностика килиш учун орка мия суюклигида аникланади:

Орка мия кукрак кисми йирингли эпидуритида таркалган яллигланиш жараёнини тасдиклаш учун куйидаги текширув усулидан ташкари кулланилади:

Энцефалография утказишда хажмли ярим шар учогини диагностик жихатдан аниклашда мухим хисобланади:

Ээг ёзувида гипервентиляция билан тугри синама утказишда бемор бир минут чукур нафас олиши керак: гипервентиляция синамаси билан ээгни регистрация килиш нимани чакириш максадида утказилади:

Бош мия ярим шарлари чукур кисмларида усма жойлашганда бош мия учокли узгаришларнинг электрик активлиги кандай куринишда намоён булади:

Бош мия абсцесси диагностикасида контрол текширув усулида думалок шаклдаги патологик учокни тугри тасвирда аниклаш кайси текширув оркали бажарилади:

Клиппеля фейля синдроми рентгенограммасидаги белгилар:

Коматоз холат учун характерли эмас:

Куйидагилардан кайси бири ёрдамида электромиографияда алохида мушак толаларининг электр активлиги аникланади:

Офтальмологик фостера—кеннеди синдроми кайси белгилар билан характерланади:

Элсберга—дайка симптоми ( умуртка ёйи илдизчалари атрофияси ва спиндилограммада улар орасидаги масофани катталашиши) купрок кайси холатларга характерли:

Пастга тушувчи миелография утказиш учун карши курсатма:

Мия устуни усмаси диагностикаси учун купрок маълумот берувчи кушимча текширув усули:

Соглом одамда тик турган холда бошини оркага эгишда (ортнер синамаси) кузатилади:

Вич –инфекциясида хужайра иммунитетни текширишда аникланади:

Ишемик инсультни эрта аниклаш усулига киради

Полиневропатия классификацияси асосида куйидаги принцип ётади:

Полиневропатия синдроми купинча куйидагича намоён булади:

Алкоголли полиневропатия учун характерли:

Дори полиневропатияси купинча келиб чикади:

Гийен-барре уткир полиневропатиясининг атипик фишер формаси характерланади:

Уч шохли нервнинг невропатиясига характерли:

Юз нервининг куприк-мияча бурчаги сохасида шикастланишига характерли :

Кохлеар невритда кузатилади:

Тил-юткун нервининг шикастланишида кузатилади:

Адашган нерв шикастланганда кузатилади :

Узун кукрак нерви невропатиясига характерли:

N. Axillaris невропатиясига характерли :

Урта нервининг (n.medianus ) невропатиясига характерли белгилар:

Билак нервининг (n. Radialis) шикастланиш белгиси :

Тирсак нервининг невропатиясида кузатилади:

Юзнинг огрикли миофасциал дисфункициясига характерли:

Уч шохли нервнинг невралгиясига куп холларда сабабчи булади :

Уч шохли нерв классик невралгиясида кузатилади :

Уч шохли нерв невритига характерли :

Вертеброген цервикал миелопатияга характерли:

С6 илдизчасининг компрессиясига характерли :

С7 илдизининг компрессиясига характерли:

Васкуляр эпиконус синдромига характерли :

Васкуляр конус синдромига характерли :

Платибазия бу- краниовертебрал аномалия булиб, унда куйидаги узгаришлар кузатилади:

L4 илдизининг компрессиясига характерли синдром :

L5 илдизи компрессиясида юзага келадиган синром:

S6 илдизи компрессиясида юзага келади:

Куйидаги холатлардан кайси бири буйин остеохондрози билан бирга учраса, хирургик давога курсатма хисобланади:

Туберкулез спондилитига характерли:

Куйидаги синдромлардан кайси бири экономо энцефалитида кам учрайди:

Уткир канали энцефалит характерланади :

Церебрал эхинококкозни бош миянинг бошка усма касалликлари билан дифференциал диагностика килишда хал килувчи ахамиятга эга:

Куйидагилардан кайси бири зарарланганда уткир таркок энцефаломиелитда сезиш ва харакатнинг бузилиши кузатилади:

Уткир таркок энцефаломиелитда куриш уткирлигининг пасайиши куйидаги шикастланишга асосланган :

Уткир таркок энцефаломиелитни даволашда кулланилади:

Уткир эпидемик полиомиелитнинг латент давридан сунг иккинчи атакасида юзага келган харакат бузилишлар куидагилар билан характерланади:

Кизамикли энцефалит узига хослиги куидагига асосланган:

Уткир полиомиелитнинг паралитик боскичининг 2-хафтасида церебрал суюкликда аникланади ( 1-хафтасидан фаркли) :

Полиомиелит утказгандан сунги колдик харакат бузилишлар куйидагича ифодаланади:

Уткир полиомиелитнинг паралитик булмаган формасини куйидаги холатлар билан дифференциал диагноз килиш керак:

Куйидаги белгилардан кайсилари бош мия абсцессига шубха тугдиради:

Бош мия абсцесси диагностикасида думалок шаклдаги патологик учокни тугри тасвирда аниклаш мумкин булган контраст усул:

Уткир ости склерозланувчи панэнцефалитга характерли эмас:

Мия абсцессининг эффектив даволаш усули хисобланади:

Кайси касалликлар билан уткир ости склерозланувчи панэнцефалит дифференциал диагностикаси утказилади:

Дифтерия полиневрапатиясида юришнинг бузилиши нимага асосланган:

Ён амиотрофик склероз асосан орка мия буйин кенглиги зарарланиши билан кечганда кайси холатлар билан дифференциация килиш керак:

Аргайла робертсон синдроми бу - …

Дифтерия полиневропатиясидан улим билан тугаш хавфининг юкорилиги куйидаги зарарланиш билан аникланади:

Кокшолда таркок мушак спазмлари ва тортишишларини даволашда биринчи дори воситаси булиб:

Шильдернинг периаксиал энцефалитида куришнинг пасайиши нимага асосланган:

Асаб тизимининг захм касаллигининг клиник куринишига характерли белгилар:

Эшитув нервлари сифилитик зарарланиши учун характерли:

Сифилитик базал менингитда курув нервларининг зарарланишига характерли

Нейросифилиснинг кечки турлари куйидаги куринишда учрайди:

Нейросифилис ташхисини тасдиклаш учун цереброспинал суюкликни текширув усулларида кулланилмайди:

Асаб тизимининг захм касаллигида статика ва юришнинг бузилиши нимага асосланган:

Асаб тизимининг захм касаллигида беморларда «табетик кризлар» термини нимани англатади:

Арахноидитнинг морфологик субстрати тур пардадаги сурункали продуктив жараён хисобланади, хамда бу холатга кушилади:

Кайси сохадаги арахнаидитда ликвор циркуляциясининг бузилиши янада якколрок намоён булади:

Оптикохиазмал арахноидит характеристикаси:

Горнер синдроми ва денервацион гиперестезия феноменига кайси касаллик сабаб була олмайди?

Денервацион гиперестезиясиз горнер синдромига кайси касаллик сабаб була олмайди?

Вегетатив белгилар билан кечувчи юздаги бир томонлама огрикларнинг асосий сабаби:

Эпидурал гематома томонида мидриазнинг ва карама-карши томонда гемипарезнинг кучайиши нимага боглик?

Комбинирланган бош мия жарохатида кон йукотиш натижасида келиб чиккан артериал гипотензияни даволашда кулланилади:

Огир бош мия жарохатида бош мия шишини даволашда электролит балансга кам таъсир килиш учун кандай препаратлар кулланилади?

Уткир огир бош мия жарохатида антидиуретик гормон етишмовчилигини коррекциялаш учун кулланилади:

Огир бош мия жарохатининг уткир давридан чикишда(апалик ёки акинетико-ригидлик синдрми) дофаминергик активлик дефицитини коррекциялаш учун кулланилади:

Уткир огир бош мия жарохатида гиперактив вестибуло-вегетатив рефлексларни пасайтириш учун кулланилади:

Комбинирланган краниовертебрал жарохатда умуртка буйин кисмининг ностабиллигини нима оркали аниклаш мумкин?

Посттравматик нормотензив гидроцефалияга (хаким-адамс синдромига) хос триада:

Олий нерв фаолияти бузилиши билан кечувчи посттравматик энцефалопатияда кулланилади:

Посттравматик джексон хуружларида учок каерда жойлашади?

Посттравматик абсцесслар пустлок-пустлок ости жойлашувида устун клиник белгилар:

Умуртка-орка мия жарохатларида умуртка-харакат ностабиллиги нима сабабдан ривожланади?

Нерв устуни ва уни озиклантирувчи томирларнинг комбинирлашган жарохатига хос:

Орка миянинг бирламчи усмалари каерда жойлашганда ремитив кечув кузатилади?

Кандай орка мия усмаларида купрок ремиттив кечув кузатилади?

Бурденко-крамернинг тенториал (мияча томи) синдромига хос:

Усмалар каерда жойлашса бошни мажбуран соглом томонга буриш куринишидаги адверсив талваса хуружлари юзага келади?

Чакка суяги пирамидасининг равоксимон деструкцияси ва штрихли равоксимон петрификатлар кайси паталогияннинг рентгенологик белгиси хисобланади?

Бошнинг радионуклид у-сцинтиграфияси кайси холларда кам макълумот беради?

Эхо-энцефалоскопия кайси усмаларда кулланилади?

Кандай усмаларда интракраниал гипертензия булмаганида люмбал пункция килиниши мумкин:

Кайси патологияда у-сцинтиграфияда радиофармпрепарат куп ютилади?

Орка мия усмалари каерда куп учрайди?

Viii нерв невриномаси калла орка чукурчасининг бошка усмаларидан нима билан фарк килади?

Чакка сохаси усмаларининг кайси томонда жойлашганини аниклашга нима ёрдам беради?

Чакка булаги усмаларида гемианопсия кайси соха зарарланишидан келиб чикади?

Доминант ярим шарларнинг чакка булаги усмасига хос:

Тепанинг юкориги булакчаси усмасининг дифференциал белгиси:

Пешона-кадахсимон тана усмасининг эрта белгиси

Тепанинг юкориги булаги усмаларига хос:

Тепанинг пастки булаги усмасида кандай афазик бузилишлар хос?

Гипофиз аденомасининг экстраселляр усиши ва гипофункцияси кайси гистологик типига хос?

Гипофиз аденомаси супраселляр усишида офтальмологик боскичига хос:

Акромегалияга олиб келувчи гипофиз аденомаси:

Гипофиз аденомасида акромегалияни нима билан даволанади?

Турк эгарининг кайси усмаларига охакланиш хос

Асептик менингит кайси кистанинг ёрилишидан ривожланади?

Калла орка чукурчаси усмасида бурденко-крамер синдроми (пешона-куз сохасида огрик,фотофобия,куз ёшланиши) ниманинг хисобига келиб чикади?

Калла орка чукурчаси усмасида битемпорал гемианопсияни нима келтириб чикаради?

Кайси субтенториал усмаларда бошнинг мажбурий холати кам кузатилади?

Гертвига-мажанди синдроми кайси субтенториал усмаларида кам учрайди?

Гертвига-мажанди синдроми кайси субтенториал усмаларида учрайди?

Изотопли у-сцинтиграфия кайси усмаларни яхши аниклайди?

Миячанинг пастки кисмлари усмаларига (флоккулонодуляр синдром)хос:

Мнснинг парда-томирли усмаларига киради:

Турк эгари думбокчаси арахноидэндотелиомасининг эрта белгиларига киради:

Турк эгари думбокчаси арахноидэндотелиомасида куришнинг бузилишига хос:

Куз нерви невритининг бош мия усмаларидан фарки:

10 ешли бола 3 метр баландликдаги томдан йикилиб тушиб хушини йукотган:-хуши 5 минут давомида булмаган, кунгил айнаш кузатилган, амнезия; объектив; бош мия нерв жуфтлари томонидан узгаришлар йук, мушак тонусларида ва пай рефлексларида асимметрия, гиперестезия кузатилмокда. Бош мия жаррохатини турини аниклаб беринг:

Бола автохалокатга учраб, 2-3 соат хушини йукотиб, сунг карахт булиб, уйкучанлик, холсизлик, такрорий кусиш кузатилди. Объектив: мимик мушакларнинг парези, менингиал белгилар ижобий, чап томонлама гемисиндром, енгил координатор бузилишлар кузатилмокда. Бош мия жаррохатини турини аникланг:

Бола 8 еш. Автохалокатга учради. Хушсизлик 1 суткадан ортик кузатилди. Ахволи огир. Саволларга жавоб бермайди. Унг тамонлама анизокория аникланмокда, чап томонлама гемисиндром. Чукур рефлексларда асимметрия кузатилмокда, шайтонлаш хуружлари генерализациялашган турда, тахипноэ, психомотор кузгалиш.бош мия жаррохатини турини аникланг:

Беморда парезлар йук, бирок унинг барча харакатлари тартибсиз, ковушмаган, дизартрия, персеверация, лекин нуткнинг тушуниб олиш кобилиятлари сакланган. Янишевский белгиси иккала томонда ижобий, эмоционал таъсирланишларда юз нервининг унг томонлама марказий парези кузатилмокда. Зарарланиш учогини аникланг.

Беморда юзининг унг томонидаги огрик ва харорат сезувчанлик бузилган, танасида ва оек кулларида – чап тарафлама. Учокни аниклаб беринг.

Оекнинг чап томони пастки кисмида хуружсимон увишиш ва парестезия холати секин-асталик билан оекнинг колган кисмларига, тананиг чап ярмига ва чап кулга таркалиб келмокда. Учокни аниклаб беринг?

Оекнинг тиззадан пастки кисмида сезувчанликни хамма турлари бузилган (ампутацион синдром), аммо оекнинг энг пастки кисмида сезувчанлик сакланган. Сезувчанлик бузилишлари узгариб туради. Бемор эмоционал лабил, рефлекслар баланд ва ромберг холатида ковоклар ва бармоклар тремори кузатилмокда. Сезувчанликни бузилиш турини курсатиб беринг?

14 кунлик чакалокни текширилганда куйидагилар аникланди: спонтан харакат фаоллиги камайган, йигиси суст, эмиши яхши эмас, куз корачикларини еругликка таъсири пасайган, пай ва физиологик рефлекслар анча суст чакирилади.перинатал энцефалопатиянинг синдромини аникланг:

Бемор предметни куради, унинг алохида хусусиятларини ва нимага ишлатилишини тушунтириб беради, аммо номини айта олмайди. Масалан, калитни курсатиб: «бу нима»,деб суралганда «бу кулфлайдиган нарса» деб жавоб беради. Ердам берилса номини эслайди. Афазиянинг кайси турига киради:

Беморга предметни курсатмасдан буйрук берилганда огзаки инструкцияларни бажара олмайди. Харакатлар координацияси аник эмас, лекин врач бу инструкцияни узи бажариб курсатганда таклид килади. Куриш оркали дефектни компенсация кила олади. Бу бузилиш кандай номланади.

Бемор уз хонаси , таниш кучада аник харакатлана олмайди. Расмларда предметларни катта-кичиклиги , узок-якинлиги, пастда-юкоридалигини бахолай олмайди. Бу бузилин кандай номланади:

Беморга предметлар берилганда у предметни танийди, хусусиятларини тасвирлаб беради, лекин номини билмайди. Кули билан ушлаб курганда номини топа олади. Сезгини бу бузилиши нима деб аталади:

Бола 7 кунлик , безовта, кусади, уйкуси юзаки, чучиб туради. Катта ликилдоги таранглашган, грефе белгиси ижобий, мия кутиси чоклари бир-биридан кочган, бош айланаси 40 см. Физиологик рефлекслар кучайган. Пай рефлекслари ошган. Перинатал жарохатланиш синдромини аникланг:

?Айси касаллик учун ?уйидаги клиник симптомлар хос: гипергидроз, болдир мушаклари псевдогипертрофияси, касалликни 3 ёшгача бошланиши.

?Уйида келтирилган симптомлар ?айси хасталикка хос: кайзер флейшер хал?аси, мис алмашинувининг бузилиши, церулоплазмин етишмовчилиги.

?Айси касалликка ?уйидаги триада симптомлар хос: 1. Скелетнинг ўзгариши (астеник тана тузилиш, оё? ?Ўлларнинг узунлашуви, арахнодактилия, кўкрак ?афаси деформацияси, бо?ламларнинг бўшлиги); 2. Кўриш аъзолари патологияси; 3. Юрак ?он томир тизими патологияси.

Беморда овкат вактида ва гапираётганда тусатдан давомийлиги 10-15 минут булган, енгиб булмайдиган уйку хуружи кузатилади. Шу вактда беморни уйготиш осон. Хуруж вактида мушак тонуси пасайганлиги сабабли, бемор айрим пайтларда йикилиб тущади. Беморнинг тунги уйкуси нотинч, уйгонганда хуши сакланган холатда узок вактгача гапира ва харакатлана олмайди, сунг бу холат утиб кетади. Беморда кузатиладиган ушбу синдромни айтинг:

Чап тарафлама кукрак сохасида сургич атрофида кучли ачитувчи огрик. Шу сохада пуфакчали тошма ва гиперестезия гиперпатия билан кузатилмокда. Нима зарарланган:

Бемор унг кулида харакат сустлиги, зарарланган мушаклар атонияси ва атрофияси, фибрилляр тортишувлар кузатилмокда. Биципс, триципс и карпорадиал рефлекслар унг тарафлама чакирилмайди. Патологик учокни топинг:

Беморда чап кул ва оёгида кучсизлик, дельтасимон ва икки бошли мущак атрофияси кузатилмокда. Чап тарафлама биципс рефлекси чакирилмайди. Триципс, карпорадиал, тизза ва ахиллов рефлекслари ошган, тери корин рефлекслари чап тарафлама суст. Патологик рефлекслардан бабинский ва оппенгейм чапда чакирилади. Учокни топинг:

Беморда оёкларининг дистал сохасида кучсизлик, болдир ва товон мушакларида гипотония ва атрофия, шикастланган мушакларда фасцикуляр тортишувлар кузатилмокда. Ахилл рефлекси чакирилмайди. Юриши степаж куринишида. Бемор оёкларининг товонида тура олмайди. Зарарланган учокни топинг:

Беморда чап бармокларининг майда мушакларида кучсизлик ва атрофия. Карпорадиал рефлекс суст. Чап елка ва билакнинг ички юзасида сезувчанликни хамма тури йуколган. Нима зарарланган:

Бемор унг оёгиниг олдинги юзасида огрик ва болдир букувчи мушакларида кучсизлик кузатилмокда. Унг сон турт бошли мушакниниг атонияси ва атрофияси, тизза рефлекси чакирилмайди. Унг тарафлама соннинг ва тиззанинг олдинги юзасида, болдирнинг олдинги ички юзасида гипестезия. Кайси нерв зарарланганини айтинг:

Бемор чап оёгининг актив харакатлари чегараланган. Оёк мушакларининг атонияси ва атрофияси, фасцикуляр тортишувлар кузатилмокда. Кремастер, тизза ва ахиллов рефлекслари чап тарафлама чакирилмайди. Нима зарарланган:

Бош мия чап пешона кисмининголдинги марказий эгати юкори кисми зарарланганда кандай клиник куриниш кузатилади:

Бемор оёкларидаги ва чов сохасидаги кучли огрикка шикоят килмокда огрик йуталганда ва аксирганда кучаяди. Оёкларда актив харакат чегараланган, мушаклар атрофияси ва атонияси кузатилмокда. Оёкларда ва чов сохосида хамма турдаги сезувчанликнинг гипестезияси. Кремастер, тизза, ахил ва анал рефлекслари чакирилмайди. Патологик рефлекслар йук. Сийдик ва ахлат тута олмаслик кузатилади. Нима зарарланган;

Беморда унг тана сохасининг пастки кисмида киндикдан чов сохасигача огрик, сезувчанликнинг барча турлари йуколган. Урта ва пастки корин тери рефлекси унг тарафлама чакирилмайди. Нима зарарланган:

Беморда унг кул сохасида огрик ва температура сезувчанликни йуколганлиги, биципс, триципс ва карпорадиал рефлексларнинг унг тарафлама чакирилмаслиги кузатилади. Зарарланиш учогини топинг.

Беморда чап тарафлама гемианестезия, гемиатаксия, гемианопсия ва гемиалгия кузатилмокда. Танасининг чап кисмида кучли чидаб булмас огрик, аник локализацияга эга эмас. Огрик тинч холатда кучаяди, аналгетиклар ёрдамида камаймайди. Нима зарарланган:

Беморда унг тарафлама птоз, диплопия чапга ва тугрига караганда. Ковокни пассив холатда кутарганда корачикнинг кенгайиши ёругликка ва аккомадацияга реакциясининг йуклиги аникланди. Куз олмаси ташкарига караган, ичкарига ва тепага харакат чегараланган. Нима зарарланган:

Шикастдан сунг бемор икки соат давомида хушини йукотган, ретроград амнезия кузатилган. Объектив: энса мушакларида ригидлик. Керниг, брудзинский симптомлари, кунгил айниши, кусиш билан давом этадиган кучли бош огриклари, мия ичи гипертензияси белгилари. Орка мия суюклиги: кон аралаш. Кон куйилиш турини аникланг

Беморда кучли бош огриги, мунтазам кусиш, ёругликдан куркиш, тотал гиперестезия, бошини оркага ташлаб, оёкларини букан куринишдаги мажбурий холат, ижобий керниг, брудзинский белгилари, энса мушаклари ригидлиги кузатилади. Бемор кузгалувчан, ориентацияси бузилган, пульси тезлашган, тана харорати 39 даражагача. Ликворда- янги эритроцитлар аралаш. Кон куйилиш турини аникланг.

Бемор 5 йил аввал ёпик бош мия жарохатини утказган. Хозирги вактда бош огригига, хотира сусайганлигига, узлаштириши ёмонлигига, тез чарчашига, боши айланишига шикоят килади. Бу синдром кандай аталади?

Ёпик бош мия жарохати олган беморда одатда эрталаб, баъзан кечга якин бошланадиган, кунгил айниши, мунтазам кусиш, гиперестезия билан кечадиган доимий бош огриги кузатилади. Объектив: уч шохли нерв 1-2 шохчалари чикиш жойлари огрикли, горизонтал нистагм, харакат координацияси бузилиши. Бу синдром кандай номланади?

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |