Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Детская кардиохирургия (узб) Бош сахифа

Детская кардиохирургия (узб)Юрак тугма пороки ривожланишидаги асосий фактор:

Юрак тугма пороки генетик факторида кўп учрайди:

Юрак тугма пороки ривожланишида ахамиятга эга:

Юрак тугма нуксони кайси холатда синдром кўринишида бўлади:

Кичик кон айланиш доирасидаги юкори гипертензия нимага олиб келади:

Ўпка гипертензияси ниманинг натижасида ривожланади:

Юрак тугма нуксони билан беморни операцияга тайёрлаш боскичида кўрсатилганлардан кайси бири амалга оширилмайди:

Юракнинг очик операцияларида кўпрок кўлланилади:

3-а гурухдаги юкори ўпка гипертензияси билан беморларда ўпка томирларининг Хит-Эдварс бўйича морфологик ўзгаришлари куйидаги боскичларда мос келади:

Очик артериал йўл бўйича дунёда биринчи маротаба операция кайси йилда ўтказилган:

Очик артериал йўл олиб келади:

Кўп микдорда артериовеноз кон ўтиши билан харатерланадиган очик артериал йўл нимага олиб келади:

Юкори ўпка гипертензияси билан очик артериал йўл нимага олиб келади:

Кенг очик артериал йўлнинг энг кўп учрайдиган асорати:

Катта артериовеноз оким билан характерланадиган очик артериал йўлда куйидаги аускультатив белги хос бўлади:

Юкори ўпка гипертензияси билан кечадиган очик артериал йўлда аускультацияда ўпка артериясида иккинчи тонда эшитилади:

Очик артериал йўл диагностикасида энг информатив усул хисобланади:

Диаметри 10 мм бўлган очик артериал йўл давосида кайси операция кўрсатма бўлади:

Очик артериал йўлни боглаш операциясидан кейинги эрта даврда куйидагилардан кайси холат шошилинч хирургик аралашувга сабаб бўлади:

Аорта-ўпка тўсиги дефектида энг информатив диагностик усул хисобланади:

Аорта-ўпка тўсиги дефекти умумий артериал устундан нима мавжудлиги билан фаркланади:

Аорта-ўпка тўсигининг кичик диаметрли дефектида аускултацияда аникланади:

Аорта-ўпка тўсигининг катта дефектида ўпка артериясида иккинчи тон:

Аорта-ўпка тўсигининг дефектида энг яхши диагностика усули бўлиб хисобланади:

Митрал стеноз кўпрок ривожланади:

Митрал стенозда кон айланиш бузилиш симптоми митрал тешик торайишида кузатилади:

Митрал стенозда кичик кон айланиш доирасида гемодинамика характерланади:

Ўпка гипертонияси куйидаги кайси холатда кузатилмайди:

Митрал стенознинг аускультатив белгилари ...дан ташкари:

Шаклланган митрал стеноз куйидаги аускултатив феноменлар билан характерланади, куйидагидан ташкари:

Митрал стеноз билан касалланган беморларда энг кўп учрайдиган аритмия:

Митрал стенознинг эрта белгилари:

Ёпик митрал комиссуротомия митрал стенознинг куйидаги морфологик вариантларида бўлиши мумкин:

Митрал стеноз билан касал аёлларда хомиладорлик кайси холатларда мумкин:

Юрак ичи тромбози патогенезида асосий омиллар:

Чап коринча ва чап бўлмача орасида диастолик босим градиенти качон пайдо бўлади:

Орттирилган митрал етишмовчилигининг энг кўп учрайдиган сабаби:

Митрал етишмовчилигининг кўп учрайдиган типик белгилари:

Митрал етишмовчилигида систолик шовкин интенсивлиги кучаяди:

Митрал етишмовчиликда пластик операция килинмайдиган холат:

Клапан протези бор беморлар учун специфик асорат:

Миксоманинг энг кўп учрайдиган жойлашуви:

Чап бўлмача миксомасида кўпрок кузатилади:

Миксомани олиб ташлаш нима билан бирга бажарилади:

Митрал етишмовчиликда операцияга кўрсатма:

Митрал нуксонни очик коррекция операциясидан кейин даволаш йўналиши:

Аортал стеноз хосил бўлиши сабабларига кирмайди:

Аортал етишмовчилиги хосил бўлиш сабаби:

Аортани кўтарилувчи кисмининг кенгайиши характерли:

Атрио вентрикуляр каналнинг кисман очик нуксонида аускултатив белгиларига кирмайди:

Митрал стенознинг куйидаги вариантларида ёпик митрал комиссуротомия килинади:

Чап бўлмача миксомасида кўпрок кузатилади:

Миксомани олиб ташлаш нима билан бирга бажарилади:

Аортал стеноз хосил бўлиши сабабларига кирмайди:

Аортал етишмовчилиги хосил бўлиш сабаби:

Аорта стенозида ўлимнинг кўп учрайдиган сабаби:

Аортал стенозда кичик кон айланиш доирасида димланиш кузатилади

Бирламчи эндокардитда митрал клапаннинг кўп учрайдиган морфологик ўзгаришларига кирмайди:

Тромбоэмболия асоратин чакирадиган куйидаги юрак клапан протезлари:

Юрак клапанли порокларида коронарографияга кўрсатма бўлади, куйидагидан ташкари:

Юракнинг механик протезли клапанларида протромбин индексини кандай холатда ушлаб туриш керак:

Тетрада Фалло учун барчаси характерли, куйидагидан ташкари:

Фалло тетрадасида ўнг коринча чикиш тешигининг торайишига куйидагиларнинг кайси бири сабаб бўлмайди:

Фалло тетрадасида гемодинамик ўзгаришларнинг огирлиги кўпрок нима билан боглик:

Фалло тетрадаси коринчалараро тўсикнинг куйидагича жойлашиши билан характерланади:

Фалло тетрадасида бўлмача-коринча Гисс тутами деффект киргогига нисбатан каерда жойлашади (соат циферблатига мос холда):

Эбштейн аномалиясида куйидаги гемодинамик ўзгаришлардан кайси бири кузатилмайди:

Аорта коарктацияси, бу аортанинг кайси сохасининг сегментар торайиши:

Коартация жойлашади - чап умров ости артериясини чикиш жойидан дисталрок:

Тетрадо Фаллода бўлмача-коринчадаги Гисс маркази дефект чегарасига нисбатан жойлашади (соат цефрблати бўйича):

Фалло тетрадасида кичик кон айланиш доираси гемодинамикаси характерли:

Аортани иккиланиши ва ўпка артериясини ўнг бўлмачадан ажралиб чикишини топик диагностикасида ангиокардиографияда аникланишида контраст жўнатилади:

Аортани иккиланиши ва ўпка артериясини ўнг бўлмачадан ажралиб чикишини хирургик давосида кўлланилади:

Ўнг коринчадан чикаётган аортани ва ўпка артериясини иккиланишида ва уни ўпка артериясини стенози билан биргаликда бўлганда радикал коррекция иборат:

Ўнг коринчадан ажралган икклинанишда беморларда эхокардиографияда аникланади:

Ягона коринчани ўпкада кон айланишини кучайишида чапда иккинчи ковургалараро сохада дагал систолик шовкин эшитилади, бу боглик:

Ягона коринчани энг кўп учрайдиган варианти хисобланади:

Тетрада Фаллода катетеризацияда аникланади, куйидагидан ташкари:

Алохида ўпка артериясини стенозини тетрада Фалло билан дифдиагностикасида юрак катетеризациясиўтказилганда эътибор килиш керак:

Фронтал проекцияда рентген текширувида тетрада Фаллода томирлар тутами кенгаяди, куйидагидан ташкари:

Тетрадо Фаллода эхокардиографик текширувдааникланади, куйидагидан ташкари:

Тетрада Фаллода аускультацияда эшитилади, куйидагидан ташкари:

Болалардаги тетрада Фалло клиник картинаси учун хос эмас:

Уч табакали клапан атрезиясини куйидаги билан адаштириш кийин:

Петровский классификациясининг I гурухига митрал тешикнинг кандай ўлчами хос:

Петровский классификациясининг III гурухига митрал тешикнинг кандай ўлчами хос:

Петровский классификациясининг II гурухига митрал тешикнинг кандай ўлчами хос:

Петровский классификацияси бўйича I гурух митрал тешик пороки кандай номланади:

Петровский классификацияси бўйича IV гурух митрал тешик пороки кандай номланади:

Петровский классификацияси бўйича II гурух митрал тешик пороки кандай номланади:

Б.В.Петровский бўйича III гурух митрал клапан порокларида регургитациянинг кандай даражаси кузатилади:

Ўпка артерияларини куйилиш сохасида АДЛВ ни кандай типлари мавжуд

Ўпка веналарини аномал дренажланиши олиб келади:

Аускультацияда митрал стеноз критерияси хисобланади, куйидагидан ташкари

Митрал стенозли касалларда келтирилган аритмиялардан учрайди:

Митрал стенозни эрта белгиси хисобланади:

Ёпик митрал комиссуротомия митрал стенозни куйидаги морфологик вариантларида килинади:

Клапан протези мавжуд касалларда специфик асоратларига киради:

Клапанли инфекцион эндокардитни актив фазасида операцияга кўрсатма хисобланади:

Ўпка абцесси кайси касалликлар билан киёсий ташхисланади:

Ўпка стафилакоккли деструкциясида хирургик давога бўлган кўрсатма:

Меъда яра касаллигини патогенезида ахамиятга эга:

Болани текширганда ўнг томонда нафаснинг йўклиги, перкуссияда тўмтоклик ва кўкс оралиги аъзалари ўнг томонга силжиганлиги аникланади. Рентгенограммада ўнг томонда тотал сояланиш ва кўкс оралиги аъзолари касал томонга силжиган. Бронхоскопияда бўлак бронхларининг торайиши аникланади. Ташхис:

Меъда яра касаллиги асоратларининг кандай холларида шошилинч операцияга кўрсатма хисобланади:

Меъда яраси перфорациясини симптомлари хисобланади:

12 бармокли ичак ярасидан кон кетишига характерли:

Меъда яраси тешилгандп бемор операциядан катъий бош тортмокда, бундай холда бажариш керак:

Меъда яраси тешилишида операция танлашда аниклик киритадиган факторлар:

12 бармокли ичак ярасини тешилиб беркилиб ьколган холатини ўткир аппендицитдан фарклаш учун кандай махсус текшириш кўлланилади:

Меъда яраси тешилишига гумон бўлганда асосий текшириш усуллари:

Ошкозон ичак тизимидан кон кетишида шошилинч равишда куйидагилар ўтказилади:

Ўт коликасига хос бўлган белгилар:

Ўткир холециститда ўт копини инфицирланиши юзага келади:

Странгуляцион ичак тутилишини клиник белгиларига киради:

Ўткир ичак тутилиши учун характерли бўлган рентгенологик белгилар:

Ўткир ичак тутилишига шубха бўлганда биринчи навбатда куйидаги диагностик усуллар килинади:

Странгуляцион ичак тутилишига киради:

Ичак тутилишининг кандай турида ичак некрози тезда юзага келади:

“Ўткир ичак тутилиши” ташхисини куйиш учун кайси текшириш усуллари хал килувчи хисобланади:

Ўткир ичак тутилишида дегидратация нимани хисобига ривожланади:

Ўткир флегманоз аппендицитда кайси симптом аникланади:

Дивертикул Меккел ривожланади:

Ўткир аппендицитни гангреноз формасига хос бўлган симптомлар:

Ўткир аппендицит диагностикасида кўлланилади:

Ўткир аппендицитда кайси симптомлар аникланади:

Аппендэктомиядан кейинги дуглас бушлиги абцессс куйидаги асосий белгилар билан характерланади:

Уткир аппендицитни типик асоратларига киради:

Чувалчангсимон усимта перфорацияси намоён булади:

Аппендикуляр инфильтрарга олиб келувчи сабабларга киради:

Аппендикуляр инфильтратни ривожланиш бошдангич даври характерланади:

Кайси симптомлар перитонитни бошлангич фазасига хос булади:

Перитонитни чакирувчи агентларга киради, ташкари:

Перитонит уткир аппендицитни куйидаги формаларида ривожланади:

Суюклик харахтерига караб перитонитлар булинади:

Перитонит асоратларига киради:

Классик перитонит кечишида куйидаги боскичлар ажратилади:

Перитонитни терминал фазасига характерли:

Махаллий чегараланган перитонитга киради:

Йирингли перитонитни комплекс давосига киради:

Перитонитни даволашда ижобий ёрдам беради:

Таркалган перитонит белгиларига киради:

Гиршпрунг касаллигида кайси текширувлар диагностик ахамиятга эга:

Гиршпрунг касаллигини тасдиклашда ёрдам беради:

Унг томонлама сирпанувчи чурраларда кайси аъзолар чурра халтаси деворини ташкил этади:

Сикилган чурра белгиларини курсатинг:

Ичак ковузлоги сикилишида унинг хаётийлигини аниклашда эътибор берилади:

Ичак тутилиши тури 1. Ичак атрезияси 2. Гиршпрунг касаллиги 3. Инвагинация 4. Перитонит 5. Пилороспазм 6. Синдром Ледда 7. Меконийли илеус Ичак тутилиши сабаби а) сикилиш б) паретик илеус в) спастик илеус г) ичак кисмларини кириши д) буралиш е) ичак аганглиози ж) ичак бушлигини облитерацияси з) мальабсорбция и) усма билан босилиши к) муковисцедоз. Тугри жавобни курсатинг

Ичак тутилиши тури 1. Ичак атрезияси 2. Гиршпрунг касаллиги 3. Инвагинация 4. Перитонит Ичак тутилиши сабаби а) сикилиш б) паретик илеус в) спастик илеус г) ичакни бир –бирига кириши л) буралиш е) ичак аганглиози ж) ичак найи вакуолизациясини бузилиши. Тугри жавобни курсатинг

Ичак тутилиши тури 1. Ингичка ичак атрезияси 2. Гиршпрунга касаллиги 3. Инвагинация Рентгенологик текширув а) ётган холда рентгенография б) турган холда рентгенография в) барий билан ирригография г) пневмоирригография д) Вангенштейн бўйича е) Тренделенбург холатида барий билан текшириш. Тўгри жавобни кўрсатинг

Касаллик 1. абсцесс 2. флегмона 3. сарамас 4. йирингли мастит, ТАКТИКА а) консерватив даво б) битта кесим билан очиш в) кўплаб кесим билан очиш г) йирингли ўчокни радикал кесиш д) радиал кесимлар билан очиш. Тўгри жавобни кўрсатинг

8 ойлик боладаги касалликлар 1. Асоратланмаган чов ёргок чурраси 2. Моякни туташган истискоси 3. Киндик чурраси 4. Моякни таранглашган истискоси 5. Крипторхизм чапда ТАКТИКА а) консерватив, массаж б) операция в 2-3 года в) 2 ёшдан кейин операция г) шошилинч операция д) пункция е) гормонал терапия ж) 5 ёшдан кейин операция з) 1 ёшгача операция. Тўгри жавобни кўрсатинг

Касаллик 1. чин крипторхизм 2. сохта крипторхизм 3. мояк эктопияси 4. монорхизм Моякни жойлашув патологияси а) тушиш йўлини ўзгариши б) тушиш йўлида тўхтаб колиш в) кремастерного рефлексини тонусини ошиши г) бир томондан моякни йўклиги. Тўгри жавобни кўрсатинг

ПАТОЛОГИЯ 1. анорхизм 2. полиорхизм 3. крипторхизм 4. эктопия 5. сохта крипторхизм ТАКТИКА а) гормонал даво б) ортикча моякни олиб ташлаш в) 10 ёшдан моякни жойига тушириш г) 2 ёшдан тушириш д) даволаш талаб килинмайди е) ортикча моякни колдириш ж) 2 ёшгача моякни тушириш. Тўгри жавобни кўрсатинг

ПАТОЛОГИЯ: Киёсий ташхисот:Ретроцекал аппендицит А. Уткир холецистит Чанокда жойлашган аппендицит Б. Глист инвазияси Медиал жойлашган аппендицит В. Буйрак касалликлари Жигар остида жойлашган аппендицит Г. Цистит

Касаллик тури: ТАКТИКА1. абсцесс А. Консерватив даво 2. флегмона Б. Битта кесма билан очиш 3. сарамас В. Бир неча кесма билан очиш 4. йирингли мастит Г. Радиал кесма билан очиш.

ПАТОЛОГИЯ: ПАТОЛОГИЯ САБАБИ: 1. Меккел Дивертикули А. Привратник мушаклари гипертрофияси 2. Ледда Синдроми Б. Ичаклар физиологик буралишининг бузилиши 3. Пилоростеноз В. Сариклик йулининг облитерацияси бузилиши

ПАТОЛОГИЯ: ДАВО: Гиршпрунг касаллиги А. Консерватив даво Долихосигма Б. Консерватив даво самара бермаганда операция Функционал кабзият В. Оператив даво

ПАТОЛОГИЯ: ДИАГНОСТИКА УСУЛИ:Ошкозон яраси перфорацияси А. ОИТ пассаж Ошкозон ярасидан кон кетиш Б. ЭФГДС Привратник стеноз В. Корин бушлиги умумий рентгенографияси

ИЧАК ТУТИЛИШИ ТУРИ: ИЧАК ТУТИЛИШИ САБАБИ: 1. Ичак атрезияси А. Привратник гипертрофияси 2. Гиршпрунг касаллиги Б. Ичакни кириб колиши 3. Инвагинация В. Ичак аганглиози 4. Пилоростеноз Г. Ичак бушлиги облитерацияси

ПАТОЛОГИЯ: ТАШХИСОТ УСУЛИ: Бронхоэктаз А. Контрастли текширув Упканинг бактериал деструкцияси Б. Бронхография Кизилунгач тугма торайиши В. Умумий рентгенография

КАСАЛЛИК: ТАКТИКА: 1.Киндикнинг тулик окмаси А. консерватив ва оператив даво 2.киндик чурраси Б. 5 ёшгача консерватив даво 3. Киндикнинг нотулик окмаси В. Оператив даво

РЕНТГЕНОЛОГИК БЕЛГИЛАРИ: КАСАЛЛИК: 1.Клойберг косачалари А. Некротик энтероколит 2.Икки газ пуфакчалари симптоми Б. Пастки ичак тутилиши 3.Ичак пневматози В. Юкори ичак тутилиши

ИЧАК ТУТИЛИШИ ТУРИ: САБАБИ:1.Инвагинация а. Ичакнинг нерв-рефлектор фаолиятнинг бузилиши 2.Обтурацион тичак тутилиши б. Гижжа инвазияси 3. Паралитик тутилиш в. Меккел Дивертикули

ПАТОЛОГИЯ ТУРИ: ПАТОЛОГИЯ САБАБИ: 1. Киндик фунгуси. а. Сариклик йули ва урахус нотулик окмаси 2. Омфалит. б. Грануляцион тукиманинг усиши 3. Киндик окмаси. в. Киндик чукурчаси яллигланиши

ПАТОЛОГИЯ ТУРИ: ПАТОЛОГИЯ САБАБИ:1. Энтерокистома а. Сийдик йули нотулик окмаси2. Киста Нукке б. сариклик йули нотулик окмаси3. Урахус Кистаси в. Вагинал усимта нотулик облитерацияси

Ичак тутилиши тури: ТАКТИКА: 1.Ичак инвагинацияси А. консерватив ва оператив даво 2.Пилоростеноз Б. операция 3.Ичак атрезияси В. Фред-Рамштед операцияси

ПАТОЛОГИЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАГНОСТИКА: Уткир аппендицит А. Шенлейн-Генох касаллиги Ичак инвагинацияси Б. Тугри ичак шиллик кавати тушиши Холецистит В. Вирусли гепатит

Ичак тутилиш тури: РЕНТГЕНОЛОГИК ТЕКШИРУВ:1. Пилоростеноз А. Барийли ирригография 2. Гиршпрунг касаллиги Б. пневмоирригография 3. Инвагинация В. Левин буйича ОИТ барий билан текшириш

ПАТОЛОГИЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАГНОСТИКА: 1. Упка гипоплазияси а. упка эхинококкози 2.Упка агенезияси б. бронхоэктатик касаллик 3. Упка тугма кистаси в.Упка ателектази

ПАТОЛОГИЯ: ПАТОЛОГИЯ САБАБИ:1.Эмбрионал чурра а. Киндик халкаси ривожланмаганлиги 2.киндик чурраси б. Корин олд девори параумбликал нуксони 3.Гастрошизис в.Ичакларнинг якунланмаган буралиши

ПАТОЛОГИЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАГНОСТИКА: 1.Чов чурраси а. Чов лимфаденити 2. Киндик чурраси б. мояк истискоси 3.Чов ёргок чурраси в. Киндик фунгуси

ПАТОЛОГИЯ ТУРИ : АНИКЛАНАДИГАН СИМПТОМЛАР: 1. Ичак инвагинацияси а. Йутал турткиси симптоми 2. Жигар ёпик жарохати б. Данса симптоми. 3. Чов чурраси в. Куленкамф Симптоми

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |