Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Детская кардиоревматология (узб) Бош сахифа

Детская кардиоревматология (узб)Кон томирлар системасининг вазифаси:

Хомилада бирламчи кон томирлари каерда пайдо булади?

Силлик мушакли сфинктер каерда жойлашган

Юрак ва кон томирларига хос булмаган фаолиятни аникланг:

Эластик типдаги артерияларга киради:

Аортанинг ички пардаси таркиби:

Аортанинг эндотелий ости кавати нимадан тузилган?

Мушак типидаги артерияларга киради:

Аорта урта пардасининг таркиби; тулик жавобни топинг:

Гемокапилляр жойлашади:

Кон ва тукима уртасида газ, моддалар алмашинувини амалга оширувчи кон томири:

Капиллярлар девори урта каватининг тузилиши:

Капилляр девори ташки каватининг тузилиши:

Капиллярларнинг деворидаги перицитлар жойлашган:

Веналарни туркумлашда асос булган тузилма:

Мушаксиз веналарга киради:

Мушаги кучли ривожланган веналарга киради:

Мушаги уртача ривожланган веналарга киради:

Мушаксиз (толали) веналарга киради:

Оёк веналарида буйлама мушаклар пайдо булади:

Т-система яхши ривожланган:

Юрак ва томирларга хос булмаган фаолиятни аникланг:

Катта синусоид капиллярнинг диаметри канча

Миокарднинг регенерацияси амалга ошади:

Тараккиети ва тузилиши буйича томирлар деворига юрак деворининг ухшаш кисми:

«ритмни бошловчилар» булиб хисобланади:

Мезенхимадан юракнинг кайси кисми тараккий этади:

Юрак клапанлари асосини ташкил килади:

Чакалок эндокардида:

Жисмоний зўрикишни машк килиб туриш, юрак кискариш сонини кучайтиришига таъсир кўрсатади

Ўткир ревматик иситмалаш ривожланишидаги якунловчи морфологик даврни кўрсатинг

Ревматик миокардит клиник белгиларини кўрсатинг

Юрак тугма нуксонлари кечувининг кайси фазаси жаррохлик усули билан даволаш учун бош хисобланади

Ўткир ревматик иситмалаш хужуми кайталанишига кандай омиллар мойиллик тугдиради

Норевматик кардитларнинг сурункали кечуви кайси ёшдаги болалар учун характерли

Беморда ўткир ревматик иситмалаш хуружидан 12 ой ўтгач, яна ревматик жараён фаолиги аникланмокда. Бу белгилар ўткир ревматик иситмалашнинг кандай кечувидан дарак беради.

Ўткир ревматик иситмалашда кандай бўгимлар зарарланади

Кайси юрак тугма нуксони кичик кон айланиш доирасида туйинмаслиги билан кечади

Кандай юрак нуксони учун чап томондан 2чи ковурга оралигида систоло-диастолик шовкин ва паст диастолик босим характерли

Аорта стенози учун кандай босим характерли

Норевматик кардит уткир кечуви давомийлигини курсатинг

Хомиладорликни кайси муддатларида кеч ривожланган тугма кардит ривожланиши мумкин

Вейсенбаха сндроми куйдагилардан кайси бирига характерли.

Тромбоангиоти синдро кайси касаллик учун хос.

Геморрогик васкулит касаллигида периферик кондаги ўзгаришлар.

Кўзойнак симптоми кайси касаллик учун хос.

Кайси касалликда кўл ва оёк бармок фалангалари курук гангрена кузатилади.

Кайси касалликда тери ва тери ости ёг каватига (килич зарби) типидаги ўзгаришлар кузатилади.

Болада куйдаги ўзгаришлар кузатилмокда нефаит, полиартрит, кардит, юздаги экзантемалари кайси касаллик хакида гап бормокда.

Ўткир кизил югиргда кузатилади (нотўгрисини топинг)

Кайси касалликда конида le-хужайралар аникланади.

Кайси касалликларда оёк-кўларда дистал кисмларида асптик некроз кузатилади.

Кайси юрак тугма нуксони кичик кон айланиш доирасида камбагаллашув билан кечади.

Булмачалар орасидаги тусик дефекти учун гемодинамикадаги кандай узгаришлар хос

Юрак тугма нуксонлари кечувининг кайси фазаси жаррохлик усули билан даволаш учун боп хисобланади

Ревматизмда кандай бугимлар зарарланади

Ревматизм атакаси кайталашга кандай омиллар коидаси тугдиради

Ревматик процессни давомийлиги 2,5 ой булса, кандай кечиш хакида гапириш мумкин.

Ревматик процессни давомийлиги 8 ой бунда касалликни кандай кечиши хакида гапириш мумкин

Ревматик процессни давомийлиги 5 ой бунда касалликни кандай кечиши хакида гапириш мумкин

Ревматизмни кайталашиш 1 йилда 3 марта бунда кандай кечиш хакида гапириш мумкин.

Норевматик кардитларнинг сурункали кечуви кандай ёшдаги болалар учун характерли

Норевматик кардитлар учун кандай окибатлар хос

Норевматик кардитни уткир кечуви канча давом этади.

Ревматизм диагнози булган болани ремиссия бошлангандан сунг диспансер руйхатидан неча йилдан кейин учириш мумкин

Кандай холларда норевматик кардитнинг уткир ости кечуви ташхиси куйилади

Куйидаги дориларда кайси бири стероид булмаган яллигланишга карши воситаларга оид

Куйида курсатилган симптомларни кайси бири ревматоид артритни асосий симптоми хисобланади

Кайси бир юрак тугма нуксонида артериал босимни тананинг юкори кисмида кескин ортиши ва пастки кисмида камайиши кузатилади

Терапевтик таъсир кучли булиши учун 3 даража фаолликдаги ревматизмда кандай дорилар курсатилган

Кандай белгилар хорея борлигидан дарак беради

Норевматик кардитларнинг кандай кечуви эндокард зарарланиши ва митрал клапан нуксони шаклланишига олиб келади

Аритмиялар куйидаги касалликда учрайди:

Аритмия куйидаги холатларда юзага келади:

Синусли аритмияда даво утказилади:

Экстрасистолия - бу:

Юрак титрашида юрак кискаради:

Кичик кон айланиш доирасини бойиши билан борадиган ютнни курсатинг:

Кичик кон айланиш доирасини камбагаллашуви билан борадиган ютнни курсатинг:

Реактив артритга хос эмас:

Реактив артритда кузатилади, куйидагидан ташкари:

Аритмияларда ишлатилади:

Катта кон айланиш доирасида кон димланишининг биринчи белгиларидан бири:

Сурункали юрак етишмовчилигини даволашда ишлатилмайдиган препаратларни курсатинг:

Ютн ларини нима билан дифференциация килинмайди:

Фиброэластозда рентгенограммада юрак куйидаги шаклни эгаллайди:

Юрак мушакларининг озикланишини яхшилаш учун куйида келтирилган препаратлардан кайси бирини тавсия этасиз:

Поляризацияловчи аралашмани курсатинг:

Ютн ни жаррохлик йули билан даволашда энг яхши муддат:

Кайси ютн да тушдан чапда ii ковурга оралигида дагал «машина» шовкини эшитилади:

Перикардит ривожланишига кайси касалликлар олиб келиши мумкин:

Асептик перикардитларнинг сабаби булиши мумкин:

Сурункали адгезив перикардит кечади:

Кайси юрак нуксонига бош огриги ва юкори кон босими каби шикоятлар хос:

Гипертоник типдаги вегетотомир дистонияларда кайси терапия курсатилган:

Йирингли перикардитга хос; куйидагидан ташкари:

Вагоинсуляр кризга хос; куйидагидан ташкари:

Гипоксемик кризда ишлатиладиган препаратларни курсатинг:

Эрта тугма кардит юзага келади:

Эрта тугма кардитнинг рентгенологик сурати:

Кандай кечувда норевматик кардит уткир кечувли хисобланади:

Кандай кечувда норевматик кардит уткир ости кечувли хисобланади:

Кандай кечувда норевматик кардит сурункали хисобланади:

Кечки тугма кардит деб хисобланади:

Кечки тугма кардитнинг характерли белгиларидан бири булиб хисобланади:

Норевматик кардит учун куйидаги лаборатор курсаткичлардан кайси бири хос эмас:

Кон айланишининг сурункали бузилишига нима киради:

Всд нинг артериал кон босимини кутарилиши билан борадиган турида медикаментоз терапия тавфсия этишга абсолют курсатма булиб хисобланади:

Всднинг гипертоник типида кайси препарат танланган булиб хисобланади:

Всдни номедикаментоз даво усуллари:

Скюда кайси физиотерапевтик даво карши курсатилган:

Скюда профилактик эмлашлар:

Склеродермияга хос булмаган симптомлар:

Кайси лаборатор текширув усули скю ташхисотида ёрдам беради:

Ревматоид артрит давосида кайси дори препаратлари базис даво сифатида кулланилади:

Юрали беморларга профилактик эмлашлар утказилади:

Юрали беморларнинг бугимларидаги функционал узгаришларни келтириб чикаради:

Юранинг бугим формасига нима хос эмас:

Рейно синдроми учрайди:

Дарахтсимон-ливедо кузатилади:

Бинафша ранг эритеманинг параорбитал сохада булиши хос:

Скелет мушаклари проксимал гурухининг купрок зарарланиши билан кечиш хос:

Кон зардобида ферментлар ва креатин микдорининг ортиши хос:

Тромбоангитик синдром хос:

Юранинг кайси шаклида глюкокортикоидларни эрта тавсия килинада :

Склеродермияга хос эмас:

Тибьерж-вейсенбах синдроми кайси касалликга хос:

Юранинг ташхис мезони булиб хисобланади; куйидагидан ташкари:

Склеродермияда кальцинатлар асосан йигилади:

Бириктирувчи тукиманинг системали касалликларини даволашда энг эффектив усул булиб хисобланади:

«ярим никоб» симптоми характерли:

Юрак гликозидларининг элиминация коэффициенти бу:

Р тишча юрак мушагидаги кандай электрофизиологик жараёнларни ифодалайди?

Q тишча юрак мушагидаги кандай электрофизиологик жараёнларни ифодалайди?

R тишча юрак мушагидаги кандай электрофизиологик жараёнларни ифодалайди?

S тишча юрак мушагидаги кандай электрофизиологик жараёнларни ифодалайди?

Т тишча юрак мушагидаги кандай электрофизиологик жараёнларни ифодалайди?

Кайси йуналишда т тишча меъёрида доимо манфий?

Юрак кискаришлари бошкарилишини бахолаш утказилади:

Рентгенограммада юрак-кон томир соясининг чап контури оркали тугри проекцияда аниклаш мумкин:

Рентгенограммада нормостеникларда юрак-кон томир сояси унг контури оркали тугри проекцияда аниклаш мумкин:

Эхо кг (эхокардиография) - бу:

Секинлашиб борувчи шовкин эшитилди. Бу кандай нуксон:

Уч табакали клапан стенози ташхиси кайси усул натижасига караб куйилади:

Бактериал эндокардит утказган касалда ханжарсимон усимта устида майда частотали диастолик шовкин эшитилди. Бу кандай нуксон:

Аортал клапан етишмовчилиги учун кандай шовкин хос:

Юрак гликозидлари:

Тахиаритмияда куйидагиларнинг кайси бири кулланилади:

Рейтер синдроми – бу:-

Инфекцион артрит ташхиси куйилади:

Стилл синдроми учун хос аломатларни курсатинг

Аритмия кайси холатларда вужудга келади.

Жисмоний зурикиш натижасида юрак кискаришлари сони канчага узгаради

Болаларда гемодинамика хусусияти

Конни патологик деполаниши нима.

Йирик артерияларни гемодинамикадаги роли

Миокарднинг кискарувчанлигини преднагрузка холати билан богловчи восита

16 ёшли болаларнинг пульси

Аритмияларда ишлатилади:

Катта кон айланиш доирасида кон димланишининг биринчи белгиларидан бири:

Сурункали юрак етишмовчилигини даволашда ишлатилмайдиган препаратларни курсатинг:

10 ёшли болани пульси.

14 ёшли болаларнинг пульси

Болаларнинг кайси ёшигача юрак аускультациясида, упка артериясида 2 тоннинг акценти кузатилади.

Болаликни хамма даврида пульс ва систолик кон босими йигиндиси тен

Кайси касалликда «бедана ритми» аникланади:

Кайси касалликлар тугма пороклардан шлюз синдромига тегишли

Кайси касалликларда «мушук хириллаш» симптоми кузатилади.

Кайси касалликларда переферик артерия ва капиллярлар пульсация кузатилади.

Кандай порокда юракнинг чегарасини унгга силжиши аникланади.

Митрал клапан етишмовчилигида юрак чуккисида кандай шовкин эшитилади.

Болаларда ревматизмга олиб келувчи асосий сабаб

Ревматизмда терида кандай узгаришлар булади

Болаларда ревматик кардит окибатлари

Болаларда ревматик хорея кечади

Болаларда ревматик полиартритда кайси бугимлар зарарланади

Ревматизмни этиологик давоси

Метрал клапан етмишмовчилигида. Аускультацияда

Метрал стенозда консерватив даво

Юрак тампанадасининг асосий клиник белгилари

Стенокардия принцметалл турига хос

Пенцилиаминни асосий таъсир кучи

Аорта стенозига хос булган аускултатив узгариш

Манфий чукки зарби одатда аникланади:

Шенлейн-генох касаллигида геморрагик синдромнинг хусусиятлари кандай?

Юрак фунционал шовкинига хос…

Юрак нуксонига олиб келган ревматизм билан касалланган беморларни диспансер назорати канча вактга олинади

Системали касаллик билан касалланган беморлар канча вактга диспансер назоратига олинади

Ревматизмда кайси тукима зарарланади

Ревматизмда асосан кайси система зарарланади

Катта кон айланиш доирасида кон димланишининг биринчи белгиларидан бири:

Сурункали юрак етишмовчилигини даволашда ишлатилмайдиган препаратларни курсатинг:

Ютн ларини нима билан дифференциация килинмайди:

Инфекцион артрит ташхиси куйилади:

Стилл синдроми учун хос аломатларни курсатинг

Бинафша ранг эритеманинг параорбитал сохада булиши хос:

Скелет мушаклари проксимал гурухининг купрок зарарланиши билан кечиш хос:

Кон зардобида ферментлар ва креатин микдорининг ортиши хос:

Тромбоангитик синдром хос:

Юранинг кайси шаклида глюкокортикоидларни эрта тавсия килинада:

Склеродермияга хос эмас:

Тибьерж-вейсенбах синдроми кайси касалликга хос:

Юранинг ташхис мезони булиб хисобланади; куйидагидан ташкари:

Склеродермияда кальцинатлар асосан йигилади:

Бириктирувчи тукиманинг системали касалликларини даволашда энг эффектив усул булиб хисобланади:

«ярим никоб» симптоми характерли:

Юрак гликозидларининг элиминация коэффициенти бу:

Р тишча юрак мушагидаги кандай электрофизиологик жараёнларни ифодалайди?

Q тишча юрак мушагидаги кандай электрофизиологик жараёнларни ифодалайди?

Т тишча юрак мушагидаги кандай электрофизиологик жараёнларни ифодалайди?

R тишча юрак мушагидаги кандай электрофизиологик жараёнларни ифодалайди?

Кайси йуналишда т тишча меъёрида доимо манфий?

Юрак кискаришлари бошкарилишини бахолаш утказилади:

Рентгенограммада юрак-кон томир соясининг чап контури оркали тугри проекцияда аниклаш мумкин:

Рентгенограммада нормостеникларда юрак-кон томир сояси унг контури оркали тугри проекцияда аниклаш мумкин:

Бактериал эндокардит утказган касалда ханжарсимон усимта устида майда частотали диастолик шовкин эшитилди. Бу кандай нуксон:

Аортал клапан етишмовчилиги учун кандай шовкин хос:

Фиброэластозда рентгенограммада юрак куйидаги шаклни эгаллайди:

Юрак мушакларининг озикланишини яхшилаш учун куйида келтирилган препаратлардан кайси бирини тавсия этасиз:

Поляризацияловчи аралашмани курсатинг:

Ютн ни жаррохлик йули билан даволашда энг яхши муддат:

Очик артериал оким

Перикардит ривожланишига кайси касалликлар олиб келиши мумкин:

Асептик перикардитларнинг сабаби булиши мумкин:

Сурункали адгезив перикардит кечади:

Кайси юрак нуксонига бош огриги ва юкори кон босими каби шикоятлар хос:

Йирингли перикардитга хос; куйидагидан ташкари:

Вагоинсуляр кризга хос; куйидагидан ташкари:

Гипоксемик кризда ишлатиладиган препаратларни курсатинг:

Эрта тугма кардит юзага келади:

Эрта тугма кардитнинг рентгенологик сурати:

Кандай кечувда норевматик кардит уткир кечувли хисобланади:

Кандай кечувда норевматик кардит уткир ости кечувли хисобланади:

Гипоксемик кризда ишлатиладиган препаратларни курсатинг:

Кандай кечувда норевматик кардит сурункали хисобланади:

Кечки тугма кардит деб хисобланади:

Кечки тугма кардитнинг характерли белгиларидан бири булиб хисобланади:

Норевматик кардит учун куйидаги лаборатор курсаткичлардан кайси бири хос эмас:

Кон айланишининг сурункали бузилишига нима киради:

Всд нинг артериал кон босимини кутарилиши билан борадиган турида медикаментоз терапия тавфсия этишга абсолют курсатма булиб хисобланади:

Всднинг гипертоник типида кайси препарат танланган булиб хисобланади:

Всдни номедикаментоз даво усуллари:

Скюда кайси физиотерапевтик даво карши курсатилган:

Скюда профилактик эмлашлар:

Склеродермияга хос булмаган симптомлар:

Кайси лаборатор текширув усули скю ташхисотида ёрдам беради:

Ревматоид артрит давосида кайси дори препаратлари базис даво сифатида кулланилади:

Юрали беморларга профилактик эмлашлар утказилади:

Юрали беморларнинг бугимларидаги функционал узгаришларни келтириб чикаради:

Юранинг бугим формасига нима хос эмас:

Рейно синдроми учрайди:

Дарахтсимон ливедо кузатилади:

Юрак гликозидлари:

Куйидагиларнинг кайси бири кулланилади:

Рейтер синдроми – бу:-

Кайси юрак тугма нуксони кичик кон айланиш доирасида камбагаллашув билан кечади.

Булмачалар орасидаги тусик дефекти учун гемодинамикадаги кандай узгаришлар хос

Юрак тугма нуксонлари кечувининг кайси фазаси жаррохлик усули билан даволаш учун боп хисобланади

Ревматизмда кандай бугимлар зарарланади

Ревматизм атакаси кайталашга кандай омиллар коидаси тугдиради

Ревматик процессни давомийлиги 2,5 ой булса, кандай кечиш хакида гапириш мумкин.

Ревматик процессни давомийлиги 8 ой бунда касалликни кандай кечиши хакида гапириш мумкин

Ревматик процессни давомийлиги 5 ой бунда касалликни кандай кечиши хакида гапириш мумкин

Ревматизмни кайталашиш 1 йилда 3 марта бунда кандай кечиш хакида гапириш мумкин.

Норевматик кардитларнинг сурункали кечуви кандай ёшдаги болалар учун характерли

Норевматик кардитлар учун кандай окибатлар хос

Норевматик кардитни уткир кечуви канча давом этади.

Курсатилган дори воситаларидан кайсилари ностероид яллигланишга карши воситалар гурухига киритилади:

Втднинг гипертрофик турида кандай даво курсатилган?

Куйидаги курсатилган кайси симптом (синдром) ревматоид артритнинг ташхис мезонларига кирмайди:

Фиброэластоз бўлганда рентгенограммада юрак куйидаги шаклда кўринади:

Юра ташхис мезонларига кирмайди:

Са нинг кон зардобидаги нормал курсаткичи (ммоль/л)

Na нинг кон зардобидаги нормал курсаткичи (моль/л)

Алт нормда (мкмоль/час.мл):

Аст нормда (мкмоль/час.мл):

Глюкоза норамда 1-14 ёшли болада (ммоль/л):

Умумий оксил 1-14 ёшли болада (г/л):

Ятч да умумий оксил курсаткичлари (г/л):

Юра ташхис мезонларига кирмайди:

5 ёшли боланинг юкс:

Ятчнинг юкс:

10 ёшли боланинг юкс:

Эхокг нечта позицияда бажарилади?

Оай нинг анотомик ёпилиш муддати:

Кичик кон айланиш доираси бойиши билан кечадиган ютн:

Вагус синамаси ўтказилади:

Вагус синамаси ўтказилади:

10 яшар болада нейтрофилар сони неча фоизини ташкил килади

5 ёшли болаларда максимал артериал кон босим тенг:

Аранциев йули каерга куйилади.

Батталов йулини ёпилиши 90 фоиз болаларда качон содир булади:

Болаларда брадипноэ кузатилади:

Болаларда переферик конда тромбоцитлар микдорини курсатинг:

Болаларнинг кайси ёшигача юрак аускультациясида, упка артериясида 2 тоннинг акценти кузатилади.

Болаликни хамма даврида пульс ва систолик кон босими йигиндиси тен

Упка артериясини тромбоемболия белгилари хисобланади.

Рефрактор юрак етишмовчилигида кайси припаратлар берилади.

Ревматизм келтириб чикарвчи омиларга киради.

Асосий ревматизм критерияларига кирмайди.

Катта кон айланиш доирасида диланиши биринчи белгиси.

Ўткир юрак етишмовчилигида бола мажбурий холати эгалайди.

Катта кон айланиш доирасида димланишлар белгилари.

Кардитни ўткир ости кечишида канча мудатга тогри келади.

Миокардитни метоболик давосида кўланилади.

Кардитни ўткир кечиши нечи ой.

Норевматик кардитни сурункал кечиши нечи ой.

Вегито томир дистония тащхисида булган болаларда диспансер назоратидан канча вактдан кейин чикарилади.

Юра бугим синдромида огрик пайдо булишига хос.

Всд си булган болалар кайси саломатлик лурухига киради

Сквда преднизолон дозасини курсатинг.

Юра нинг бугим ва мушак зарарланганида кайси активлик даражасида масажга абсалют карши курсатма булиб хисобланади.

Ибс га кирмайди.

Упка артериясининг йирик стволи тромбоэмболиясини эрта боскичига хос эмас.

Аорта аневризмаси келиб чикиш сабаби.

Склеродермияни асосий симптоматик белгиси.

Реактив артерит билан огриган болаларнинг диспансер назоратини давомийлиги

Коронар кон айланишини яхшилаш учун в/и тавсия этилади

Ювенил ревматоит артеритга хос булмаган белгиси

Юрак гликозитларини интоксикация белгиси

Вегето-томир дистонияси симптомларини курсатинг

Ўткир юрак астмасида кандай чора ўтказиш мумкин.

Ўпка артерияси тромбоэмболи белгилари хисьбланмайди

Ўпка артерияси тробоэмболлиясида бирламчи ташхис аникланганда килинилади.

Ўпка артерияси тробоэмболлиясида босимни тушуришда кўлланилади.

Рефрактер юрак етишмовчилигида кайси препоратлар биргаликда кўлланилади?

Ревматизмни келиб чикишига болаларда кайси касалликни кечиргандан сўнг юзага келади ?

Асосий ревматизм критерияларига кирмайди?

Катта кон айланишини биринчи белгиси?

Катта кон айланиш доирасида дилятация бирламчи белгиси.

Кардитни ўткир ости кечиши кайси муддатга тўгри келади?

Миокардитни метобалик давосида кўлланилади?

Болаларда кардитни ўткир кечиши кузатилади

Норевматик кардитни сурункали кечиши кайси ойга тўгри келади?

Норевматик кардитни ўткир кечишида харакат канча вактга чекланади? (хафта)

Геморрогик васкулит касаллигида периферик кондаги ўзгаришлар.

Кўзойнак симптоми кайси касаллик учун хос.

Кайси касалликда кўл ва оёк бармок фалангалари курук гангрена кузатилади.

Гемодинамикани асосий курсаткичлари:

Кон окимининг тезлиги энг кам:

Систолик босим боглик (нотугрисини аникланг):

Систолик босим (нотугрисини аникланг):

Диастолик босимни узгариши асосан боглик:

Одамда пульс босими меъёрида тенг (мм.сим.уст.):

Артериал пульс (нотугрисини аникланг):

Пульсни белгиловчи курсаткичлар:

Пульсни характерловчи курсаткичлар:

Пульс тулкинини таркалиш тезлиги боглик:

Меъёрида периферик артерияларда пульс тулкинининг таркалиш тезлиги (м/сек):

Сфигмограммада фаркланади (нотугрисини аникланг):

Куйидаги аорта упка тусигини диагностикасида асосий уринда туради:

Аорта упка тусигининг катта нуксонида упка артериясида 2 тон куйидагича булади:

Аорта упка тусигининг нуксонида асосий диагностик усул бу:

Юракнинг тугма нуксони булмачалараро тусикнинг нуксонида 2 ковургада систолик шовкин куйидагилар билан боглик:

Коринчалараро тусикнинг артериовеноз кайтишида зурикиш куйидагича булади:

Коринчалараро тусикнинг артериовеноз кайтишида нуксон асосан:

Коринчалараро тусикнинг нуксонида уз узидан епилиши куйидаги ешда булади:

Коринчалараро тусикнинг нуксонида максимал шовкин куйидаги жойда аникланади:

Тез тез кайталанувчи пневмониялар юрак нуксонларининг кайсиларида учрайди:

Митрал етишмовчилик билан митрал клапан пролапсидан кайси белгиси билан фаркланади ва кандай текширувлар керак:

Митрал клапан етишмовчилигида ва коринчалараро тусикнинг нуксонида киесий ташхисотида куйидагилар асосий урин тутади

Кичик кон айланиш доирасидаги юкори упка гипертензиясига куйидагилар олиб келади:

Аускультацияда бирламчи упка гипертензиясига хос:

Грехем-стилл шовкини бу:

Юракнинг тугма нуксонида упка гипертензияси куйидагилар билан боглик, куйидагилардан ташкари:

Бирламчи упка гипертензиясида аускултацияда куйидагича булади:

Кукрак кафаси рентгенограммасида бирламчи упка гипертензиясида унг атриовазаль бурчак куйидагича:

Кукрак кафаси рентгенораммасида бирлами упка гипертензиясида мур индекси:

Ритм галопи бу:

Катта артериовеноз хайдашда очик артериал протокда куйидаги аускультатив узгаришлар булади:

Очик артериал протокда юкори упка гипертензиясида аускультцияда упка артериясида 2 тон кузатилади:

Очик артериал протокда мухим диагностик маълумот булиб хисобланади:

Очик артериал протокда одатда ривожланмайди:

Очик артериал протокнинг бактериал зарарланишида кузатилади

Кучайган умумий цианоз кузатилади:

Ваготонияга мосини топинг:

10 ешли болада кардитнинг асосий аскультатив белгиларини курсатинг:

Очик баталов йули учун характерли:

Тетрадо-фалло учун характерли:

Юракдаги органик шовкинлар учун характерли эмас:

Ревматоид артритнинг 1 даражали актив шаклини бугим шаклида кайси препаратлар кулланиллади:

Микроциркуляцияни яхшиловчи препаратларга кирмайди:

Всд нинг гипертоник турида терапия учун кулланилади:

Склеродермия учун характерли булмаган белги:

Пневмония фонидаги юрак етишмовчилигида кулланиладиган диуретиклар:

Соглом болада артериал протокнинг анатомик бекилиши кузатилади:

Овал тешигининг бекилиши кузатилади:

Хомилада юракнинг кайси кисми ритмнинг автоматик бошкарувчиси хисобланади:

Синус тугуни каерда жойлашган:

Эпигастрал сохадаги куринарли пульсация кузатилади:

Чап булмача гипертрофиясини экг белгиси:

Норевматик кардитни катта ешдаги болаларга хос шикоятлари

Катта ешдаги болаларда норевмвтик кардитни эрта клиник белгилари:

Уткир кардитда юракда рентгенологик узгаришлар:

Катта ешдаги болаларда кардитни асосий аускультатив белгиси:

Фиброэластозга купинча хос булган кардиал белгилар:

Фиброэластозни экг белгилари:

Фиброэластозга хос экстракардиал белгилар:

Юракнинг утказувчи системасини асосий кисмлари:

Коринчалар экстрасистоласини симптомлари:

Атриовентрикуляр блокадани самойлов-венкибах давридаги экг белгилари:

Атировентрикуляр блокадани 1 боскичини экг белгилари:

Пароксизмал тахикардия учун хос белгилар

Адамс-морган-стокс синдромини асосий белгилари

Коринчалар экстросистоласида эффектив препаратлар

Катта ёшдаги боаларда юрак етишмовчилигини асосий клиник белгилари:

Юрак етишмовчилиги учун хос рентген узгаришлар:

Кон айланиш бузилиши 1 боскичини асосий куринишлари:

Уткир томир етишмовчилиги белгилари:

Организмни адаптациясида иштирок этади:

Ревматизм ташхисида кисел-джонс-нестеров буйича асосий критерик белгилар:

Нпвс лар куйидаги холатларда кулланилмайди:

Кайси нуксон артериал гипертензия билан кечади:

Тулик атриовентрикуляр блокадада(ав блокада 3 даража)кузатилади:

Инфекцион – токсик кардиопатияда купрок кулланилади:

Коринчаларни вактидан олдин кузгалиш синдромида pq куйидагини ташкил килади:

Нпвс ларга кирмайди:

Упка шишида шошилинч даво хисобланади;

Болада биринчи марта экстрасистолия аникланди, куйидаги амалга оширилади;

Вирусли миокардитдан кейинги холатда купрок аникланади систола-диостолик шовкин аникланади;

Тетрадо-фалло булган болада хансираш ционотик хуружида утказилмайди

Болада тахминий ревматизм ташхиси куйилганда шифохонага ётказгунча уйда килинадиган даво;

Куйидагилардан кайси бири кулланилганда кон томонидан асоратлар кузтилиши мумкин;

Ортостатик коллапсни чакириши мумкин;

Параксизмал тахикардия ташхиси учун тез текшириш усули хисобланади;

Уткир яллигланиш жараенида кам маьлумот берувчи курсаткич;

Кукрак ешидаги болага сузишдан олдин утказиладиган текшириш усули;

Тизза бугими ревматоидли ва сил табиатли зарарланиши киесий ташхисотида мухим информация булиб хисобланади;

Системали кизил югирикда купрок диагностик ахамиятга эга:

Миокард дистрофиясида курсатма булиб хисобланади:

Гипертония касаллиги купрок куйидаги холатларда кузатилади:

Пароксизмаль тахикардиянинг коринча шаклида экг нинг харктерли белгиси булиб хисобланади:

Поствирусли миокардитнинг диагностикасида мухим ахамиятга эга:

Билвосита антикоагулянтларга киради:

Ревматоид артритда кузатилиши мумкин:

Тезрок тасир килувчи диуретикларга киради:

Юкори гипертензияни келтириб чикаради:

Кон томир етишмовчилиги билан кечадиган поствирусли миокардитда буюрилади:

Спорт секциясида машгулотдан аввал уткзилиши шарт:

Тромбоцитлар агрегациясини пасайтирувчи препаратларга кирмайди:

Ревматизм атакасини утказган болаларда поликлиника шароитида реабилитацияни кайси мутахасис утказади:

Тромбоцитлар агрегациясини пасайтирмайди:

Вазоренал гипертензияни аниклаш учун энг информатив текшириш усули:

Пневмонияда инфекцион-токсик кардиопатия (миокард дистрофия) характерланади:

Гипертрофик кардиомиопатиянинг энг информатив усули

Нпвс кирмайди

Симпатолитикларни курсатинг;

Адреноблакаторларни курсатинг;

Периферик вазодилятаторларни курсатинг;

Калций каналлари блакаторларини курсатинг;

Экстрасистолияга хос белги:

Булмачалар трипитаниясига хос:

Пароксизмал тахикардия учун хос:

Коринчалар титраши:

Булмачалар фибриляцияси:

Юрак мушакларида ва паренхиматоз аъзоларда дегенератив ва дистрофик узгаришларни ривожланиши ва компенсатор хусусиятларнинг тугаши кузатилади:

Халкасимон эритема,тугунли эритема характерли:

Юзда эритематоз «капалак» характерли:

Петихиялар,геморагиялар, ослер тугунчалари, кафт ва товонда джейнуэя доглари характерли:

Коринчалараро тусик нуксони куйидаги нуксонлардон кайси бирининг мухум компонентидан хисобланади.

Упка артерияси изолацияланган стенози учун хос симптом:

Упка артерияси изолацияланган стенозини куп учрайдиган шакли:

Коринчалараро тусик нуксони булган беморлар лаб цианози пайдо булади:

Упка гипертензияси билан келадиган коринчалараро тусик нуксонида юрак сохасида шиш(юрак букрилиги) нима хисобига пайдо булади:

Коринчалараро тусик нуксони булган беморларда юрак асосида 2 тонни иккиланиши куйидаги холларда кузатилади

1 ёшгача булган болаларда коринчалараро тусик нуксонида хирургик коррекциясига курсатма булиб хисобланади:

Системали кизил волчанкада купинча нерв системасининг кайси типда зарарланиши кузатилади:

Пилоростенозни энг авволо куйида келтирилган кайси касаллик билан киёсий ташхислаш лозим:

Ичак инвагинацияси купрок кайси ёшда учрайди:

Болаларда ирсий нефритда куйида келтирилганлардан кайси бири кузатилиши мумкин:

Рейтер синдроми таркибига куйидагилардан кайси бири кирмайди:

Уткир нур касаллигида куйидаги кайси тизимда клиник узгаришлар албатта кузатилади:

Сурункали бронхитнинг эрта боскичларида балгамнинг узига хос хусусияти:

Янги тугилгин чакалок хаётининг биринчи хафтасида сариклик кучайди, 4 хафта давомида тургун сакланди, ич котиши, брадикардия юзага келди. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Зотилжам ташхисотидаги асосий клиник симптом:

Бронхоэктазли сурункали зотилжам учун хос клиник белги:

Бронхиал астмани даволашда куйидагилардан кайси бири узок муддат кулланганда жиддий асоратларга олиб келади:

Сурункали зотилжам ташхисоти учун куйидагилардан кайси бири хал килувчи ахамиятга эга:

Куйидагилардан кайси биридан ташкари болада упка обструкциясида нафас аъзоларининг анатомо-физиологик хусусияти ахамиятга эга булади.

Купрок куйидаги кайси зоитлжамда пиоторакс ривожланади:

Бронхиал астма учун хос булмаган белги:

Куйидагилардан кайси бири упканинг обструктив касаллигига киради:

Куйидагилардан кайси бири ревматизмнинг асосий диагностик критерийлардан бири булиб хисобланади:

Стероид яллигланишга карши препаратларни куллаш куйидаги кайси холатга олиб келади:

Ревматизм билан касалланган болада санаторияда куйидагилар килинади:

Куйидагилардан кайси бири аорта коарктацияси гипертензияси киёсий ташхисоти учун мухим ахборот булиб хисобланади:

Тулик (кундаланг) атреовентрикуляр блокадада кандай хуружлар кузатилиши мумкин:

Болаларда миокард дистрофияси куйидагиларнинг кайси бирида юзага келиши мумкин:

Экгда т тишининг вольтажи паст булганда куйидагиларнинг кайси бири юзага келмайди:

Куйидагилардан кайси бири кизилунгач веналарининг варикоз кенгайишидан далолат берувчи текшириш усули булиб хисобланади:

Куйидагилардан кайси бири хеликобактериозга таъсир килмайди:

Куйидагилардан кайси бири дуоденогастрал рефлюксни тасдикловчи мухим ахборот булиб хисобланади:

Куйидагилардан кайси бири яра касаллигининг узлуксиз рецидив кечишида кам эффектив таъсирга эга:

Куйидагилардан кайси бири кислота-асос холатининг тургунлигини таъминлайди:

Куйидагилардан кайси бири яллигланиш жараёни активлигини ифодаламайди:

Динамик нефросцинтиграфияда аникланади:

Куйидагилардан кайси бири гломерулонефритнинг гематурик шакли учун активлик курсаткичи булиб хисобланмайди.

Куйидагилардан кайси бири гломерулонефрит аралаш шакли активлиги тугрисида маълумот бермайди:

Куйидагилардан кайси бири ангиотензин-ii синтези ингибитори булиб хисобланади:

Куйида келтирилган диуретиклардан кайси бири максадга мувофик кулланганда тез натижага эришилади:

Тубулоинтерстициал нефритни даволаш уз ичига олади:

Янги тугилган чакалокларда темир танкислигининг сабаби:

Гемолизнинг асосий гематологик белгиси:

Атропинга ухшаш моддалр билан захарланганда кузатилади:

Куйидагилардан кайси бири овоз бойламлари ости шишини даволашда энг яхши натижа беради:

Крупнинг iii даражасида ингаляция килиш давомийлиги:

Куйидаги кайси захарли усимликлардан захарланганда тери копламлари гиперемияси, галюцинациялар, корачикларнинг кенгайиши юзага келади:

Куйидагилардан кайси бири кизамикнинг катарал даври учун хос белги булиб хисобланмайди:

Эпидемик паротитнинг характерли белгиси булиб хисобланмайди:

Катта ёшли болаларда «уй» зотилжамининг энг куп учровчи кузгатувчиси булиб хисобланади:

Одатда ботулизмнинг клиник картинасида куйидагилардан кайси бири кузатилмайди:

Куйидагилардан кайси бири кокшолнинг тезкор профилактикаси учун курсатма булиб хисобланмайди:

Куйида келтирилган кайси касаллик уткир нафас етишмовчилиги билан асоратланмайди:

Сифатли утказилган бцж вакцинацияси маркери булиб хисобланади:

Уткир гайморит билан огриган болани даволашда куйидагилардан кайси бири тавсия этилмайди:

11 ёшли боланинг томогида огрик, огзини оча олмайди,куп микдорда сулак ажраляпти. Битта бодомсимон бези иккинчисига нисбатан катта,кизарган, шишган, овози манкилашган. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Куйидагилардан кайси бири уткир герпетик стоматит белгиси булиб хисобланади:

Адреногенитал синдромнинг туз йукотишли шакли учун хос:

Куйидагилардан кайси бир белги уткир аппендицит ва кандли диабет кетоацедотик прекомаси корин синдроми киёсий ташхисотида хисобга олинмайди:

Вегетатив дистония куйидагилардан кайси бирининг асорати булиб хисобланади:

Воронкасимон кукрак кафаси куйида келтирилганларнинг кайси бири билан бирга келади:

Чакалокларда корин бушлигида пайпасланувчи усма симптоми куйидагиларнинг кайси бири учун кам характерли:

Юракдаги узгаришлар ва куз патологиясининг бирга келиши куйида келтирилганларнинг кайси бирида куп учрайди:

Куйидагилардан кайси бири уткир эшакеми клиник белгиси булиб хисобланмайди:

Куйидагилардан кайси бири утикр нур касаллигида эрта юзага келувчи белги булиб хисобланади:

15 ёшдан 17 ёшгача булган усмирларда артериал гипертензиянинг чегаравий курсаткичи:

Куйидагилардан кайси бири сурункали бронхитда хансирашнинг характерли хусусияти булиб хисобланмайди;

Атопик касалликлар учун куйдаги кайси иммуноглобулин юкори даражада булади:

Касалхона ичи инфекциясининг асосий йукиш йули:

Она сути таркибида кайси углевод устунлик килади:

Чакалок болалардаги сепсиснинг клиник белгиларини айтинг:

Чала тугилган болаларда куйидаги кайси клиник белгига караб коринчалар ичи кон куйилишига шубха килиш мумкин:

Конъюктивит купинча кайси хомила ичи инфекциясида кузатилади:

Кайси хафтадан бошлаб хомиланинг темирга булган эхтиёжи ортади:

Куйидаги кайси холат кандли диабетли онадан тугилган чакалокларда купинча талваса синдромини юзага келтиради:

Янги тугилган чакалок кизда адреногенитал синдромнинг патогномик белгиси булиб хисобланади:

Мамлакатларда согликни саклаш тизими холатини бахоловчи аник курсаткич:

Чакалокларда гиалин мембрана касаллиги учун хос булмаган симптом:

Куйидагилардан кайси бири темир танкислиги камконлиги белгисига кирмайди:

Гипотоник туз танкислиги дегидратацияси учун хос эмас:

Касалликнинг биринчи соатларидаги гипертермия ва калтираш куйидаги кайси зотилжам учун хос:

Куйидаги белгилардан кайси бири упка гемосидерози учун хос:

Пневмококкнинг бета лактамхосил килувчи штамми юзага келтирган зотилжамни даволашда кулланиладиган препарат:

Уткир перикардитни огрик синдроми учун хос:

Экссудатив перикардитда кузатилиши мумкин:

Экссудатив перикардит учун хос эмас

Юрак тампонадасида кузатилади:

Экссудатив перикардитни рентгенологик белгиси хисобланади:

Перикард ишкаланиш шовкинини пайдо булиши учун нима булиши зарур:

Перикард ишкланиш шовкинини эшитиш мумкин:

Суюкликли перикрдит учун информатив текширув усули:

Фиброз перикардитда огрик локализацияси

Эндокардитни лаборатор диагностикаси учун хос:

Эндокардитни асосий медикаментоз давоси:

Эозинофилия куйидагиларда кам учрайди:

Фиброз эндокардит учун хос:

Юрак чегараларини катталашиши нимага боглик:

Горманал яллигланишга карши препаратларга киради:

Ностероид яллигланишга карши препаратлар тавсия этилмайди:

Стероид (гормонал) яллигланишга карши препаратларни кулланилиши олиб келади:

Преднизалон таъсири,куйидагидан ташкари:

Цитостатик иммуносупрессантлар билан даволанаётган беморга регуляр тавсия этиш зарур:

Стероид (гормонал) яллигланишга карши препаратлар асорат бериши мумкин:

Цитостатик иммуносупрессантлар билан даволанаётганда асосий зарур булган назорат:

Пенициллинга аллергия кузатилганда кайси антибиотик кулланилади:

Стафилакокк чакирган перикардитда кулланиладиган антибиотиклар комбинацияси:

Анемияси бор болага кайси препарат кулланилмайди:

Тромбоцитопенияда кайси препарат кулланилмайди:

Суюклилик перикардитда экг да st силжийди:

Куйидаги препаратлардан кайси бири кулланилганда кон томонидан асоратлар кузатилади:

Гипертензияни чакириши мумкин:

Гематологик асорат чакириши мумкин препаратлар:

Тез диуретик таъсир курсатади:

Эрта ёшдаги болаларда тез дегитализация булиши учун кулланилади:

Миокардни кискарувчанлик кобилиятиги купрок таъсир курсатади:

Кортикостероидлар буюрилганда назорат килиш зарур:

Ревматизм ташхисини кушимча критерияларига киради:

Ортостатик коллапсни чакириши мумкин:

Уткир юрак кон томир етишмовчилигида кайси препарат кулланилмайди:

Бевосита антикоагулянтларга киради:

Аб муносабати тугрилигини курсатинг:

Гипертония купинча кузатилади:

Юкори гипертензияга купинча олиб келади:

Артериал босим баландлигини курсатувчи омилларига кирмайди:

Артериал гипертензиянинг шаклланишига олиб келади:

Юрак ритмини функционал генезда узгаришига олиб келишида мухим урин тутади:

Артериал гипотония учун хос булмаган шикоятлар:

Артериал гипертензия учун хос булмаган шикоятлар:

Артериал гипертензия купинча кузатилади:

Артериал гипертензияга олиб келувчи юрак ва томир тугма нуксони:

Болаларда вазоренал артериал гипертензияни сабаби булиши мумкин:

Вазоренал гипертензияни аниклашда информатив текширув усули:

Куйидаги нуксонлардан кайси бири артериал гипертензия билан кечади:

Усмирларда артериал босимни тургун ошишини асосий сабаби:

Артериал гипертонияли бемор кон плазмасида ренинни юкори активлиги куйидаги касалликлар йуклигини билдиради:

Артериал гипертензияни кризли кечуви учун хос:

Феохромоцитома кризида куйидаги белгилар кузатилмайди:

Гипертиреозга хос булмаган симптом:

Вегето томир дистония (всд)га хушни йуколиш холати боглик:

Вегето томир дистония:

Всд ни вегетатив жараённи бузилишида бирга келади:

Болаларда всд ни ривожланишига сабаб булмайди:

Куйидагилардан кайси бири кук турдаги нуксонга киради:

Кайси нуксонда дагал систолик шовкин устунлик килади:

Кичик кон айланиш доирасининг тулаконлилиги билан кечувчи нуксонга киради:

Хомилада юрак тугма нуксонларининг ривожланиш муддати:

Дмжпда кандай гемодинамик бузилишлар юзага келади:

Коринчалараро тусик дефекти склероз фазасида бу:

Артериал босимнинг кулларда юкори ва оёкларда паст булиши куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Упка гипертензиясини аникловчи информатив метод булиб хисобланади:

Тетрада фалло учун хос булмаган нуксон:

Хомилада кон айланиши чакалокларникидан фарк килади, факат куйидагидан ташкари:

Артериал кондаги гемоглобининг кислород билан туйиниш(сатурация) курсаткичи:

Экг да р тишча ифодалайди:

Q тишча ифодалайди:

R тишча ифодалайди:

S тишча ифодалайди:

Очик артериал йулнинг анатомик мохияти:

Коннинг коринчадан унг булмачага регургитацияси куйидаги кайси холатда кузатилади:

Юрак кон-томир системасининг асосий компонентлари:

Юракнинг утказувчи системаси кисмлари:

Кичик кон айланиш доираси камконлиги билан кечувчи юрак тугма нуксонига киради:

Экг аппарати лентаси регистрациясининг тезлиги:

Экгда учрамайдиган тишлар:

Булмачалараро тусик нуксони учун хос:

Юрак тугма нуксонларининг кайси фазасида жаррохлик аралашувлари ижобий булади:

Ревматизмда ревмохуруж рецидивига олиб келувчи омиллар:

Ревматик жараён 2,5 ой кечганда нима хакида гапириш мумкин:

Т тишчаси ифодалайди:

Нормада т тишча кайси тармокларда хар доим манфий булади:

Юракнинг кискариш регулярлиги кандай бахоланади:

Тугри проекциядаги рентгенограммада юрак кон-томир чап контури сояси нимани ифодалайди:

Нормостеникларда тугри проекциядаги рентгенограммада юрак кон томир унг контури сояси нимани ифодалайди:

Ревматик жараён 8 ой давом этганда кандай кечуви хакида гапириш мумкин:

Ревматик жараён 5 ой давом этганда кандай кечуви хакида гапириш мумкин:

Ревматик иситма 1 йил давомида 3 марта рецидив берганда нимадан далолат беради:

Норевматик кардит сурункали кечуви кайси ёшдаги болалар учун хос:

Куйидагилардан кайси бири норевматик кардит окибати булиб хисобланади:

Норевматик кардит уткир кечувининг давомийлиги:

Ревматик иситма ремиссиясидан сунг бола канча муддат диспансер назоратида туради:

Юрак клапанларининг асосий вазифаси:

Эхокг (эхокардиография) усулининг мохияти:

Экгда аортал стеноз учун хос булмаган белги:

Упка юрагининг экг белигиси:

Сурункали кардитда экг да q тишининг узгариши:

Стандарт тармокларда кандай рангдаги электродлардан фойдаланилади:

V1 электроди кайси нуктага куйилади:

Сурункали норевматик кардитда экг да q тишининг узгариши:

Норевматик кардит экг белгилари:

Норевматик кардит эхо кардиограмма белгиси

Юрак титрашида (трепитания) кискаришлар сони:

Куйидагилардан кайси бири кичик кон айланиш доираси тулаконлиги билан кечувчи нуксонларга киради:

Куйидагилардан кайси бири кичик кон айланиш доираси камконлиги билан кечувчи нуксонларга киради:

Куйидагилардан кайси бири упкада нормал кон айланиши билан ривожланувчи нуксонларга киради:

Куйидаги кайси ривожланиш нуксонида кул ва оёкларда босим турлича булади:

Тетрада фаллода систолик шовкин кайси нуктада эшитилади:

Дмжп систолик шовкин кайси нуктада эшитилади:

Реактив артрит учун хос булмаган белги:

Куйидагилардан кайси бири реактив артритда кузатилмаслиги мумкин:

Аритмияда кулланиладиган дори воситаси:

Куйидагилардан кайси бири впс ок турига кирмайди:

Впс кечувида 3-боскич кандай номланади:

Куйидагилардан кайси бири впс кук турига кирмайди:

Впс этиологиясида мухим роль уйнайди:

Катта кон айланиш доирасида кон димланишининг биринчи белгиси:

Сурункали юрак етишмовчилигини даволашда кулланилмайди:

Впс куйидагилардан кайси бири билан киёсий ташхисланмайди:

Юрак фиброэластозида рентгенограммада юрак кандай шаклда булади:

Юрак мушаклари озикланишини яхшилашда тавсия этиладиган препарат:

Впс оператив давосини утказиш учун энг кулай муддат:

Ii ковурга оралиги туш суягидан чапда дагал «машина» шовкини эшитилиши кайси нуксон учун хос:

Аорта коарктациясининг асосий симптоми:

Кон айланиш етишмовчилиги белгилари булган кайси впс да юрак гликозидлари берилмайди:

Юрак гликозидлари эффекти:

Тахиаритмияда курсатма булиб хисобланади:

Склеродермияни даволашда курсатма:

Симпатикотония учун характерли:

Ваготония учун характерли:

Скв даги махсус тери белгиси:

Куйидагиларнинг кайси бирида конда le хужайра пайдо булади:

Ювенил ревматоид артрит учун характерли:

Ревматоид артрит аллергологик варианти дебюти учун хос эмас:

Пульсацияланувчи тирсак венасининг булмаслиги нимадан далолат беради:

Кандай систолик аб да периферик артерияларда пульс йуколади:

Кайси впс да кичик кон айланиш доирасида тулаконлик юзага келади:

Дерматомиозит учун хос:

Дарматомиозит учун хос эмас:

Ваготония учун хос:

Симпатикотония учун хос:

Склеродермия учун хос эмас:

Капиллярит симптоми куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Рейно синдроми купрок хос:

Ваготоник коллапсда тавсия этилади:

Симпатикотоник коллапсда тавсия этилади:

Всд ваготоник вариантини даволаш учун тавсия этилади:

Всд симпатикотоник вариантини даволаш учун тавсия этилади:

Скв диагностик критериясига кирмайди:

Скв лабаратор диагностик критерияси учун хос эмас:

Скв невроитк синдроми учун хос эмас:

Бехтерев касаллиги учун хос:

Реактив постэнтероколитик артрит учун хос эмас:

Бурунхикилдок инфекциясидан кейинги реактив артрит учун хос эмас:

Кузнинг кандай зарарланиши аденовирусдан кейинги реактив артрит учун хос:

Орви дан кейинги реактив артритни даволашда тавсия этилади:

Урогенитал характерли реактив артрит учун нима хос эмас

Ревматоид артрит стилл синдроми учун хос:

Кардиоваскуляр синдромда курсатма:

Стилл синдроми учун хос:

Ревматоид артрит учун хос булмаган белги:

Вагоинсуляр криз учун хос эмас:

Кичик кон айланиш доирасининг камконлиги билан кечувчи нуксонга киради:

Хансирашли- цианотик хуружлар кайси впс учун хос:

Куйидаги кайси нуксонда кичик кон айланиш доирасида гиперволемия ривожланмайди:

Впс учун хос:

Цианозсиз кичик кон айланиш доирасида тулаконлик юзага келувчи впс

Гемодинамиканинг бузилишисиз впс га киради:

Клиникасида мажбурий холат хос булган впс:

Гипоксемик кризлар кайси впс учун хос:

Кайси впс да экгда чап булмача ва унг коринча гипертрофияси белгилари намоён булади:

Тугма кардит учун кандай рентгенологик узгаришлар хос:

1 тоннинг энг яхши эшитилиш нуктаси

Юрак органик шовкинининг хусусияти:

1 тон компонентлари:

1 ёшли болада экгда интервал r-r= 0,5 сек булганда чсс нимага тенг:

Экгда кукрак тармокларини биринчи марта ким тавсия этиган

Экгда р тишнинг ифодаси:

Эхо кг синоними

Фкг феномени:

Кардиоторакал индекс нима учун текширилади:

Эхокг да субкостал йул каерда амалга оширилади:

Эхокг да парастернал йул каерда амалга оширилади:

Эхокг да апикал йул каерда амалга оширилади:

Коринчалааро тусик кандай компонентлардан таркиб топган:

Юрак мушаклари кискаришида кайси ионлар актив иштирок этади:

Юрак цикли нечта фазага ажратилади:

Кичик кон айланиш доираси фаолиятига кирмайди:

Овал тешикнинг анатомик тулик беркилиш качон кузатилади:

Гисс тутами 1 минутда канча импульс ишлаб чикаради:

Экг аппарати таркибига кирамайди:

Экгдаги стандарт тармоклар

Экг кандай текширув усули хисобланади:

14 ёшли болада чсс нинг уртача сони:

Экгда r тишининг ифодаси:

Экгда т тишининг ифодаси:

Кардиоревматологияда кулланилмайди:

Впс диагностикаси учун энг эффектив метод:

1 стандарт тармокда аникланади:

Интервал r-r 1,0 сек булганда чсс сони:

Эхокг аппарати таркибига кирмайди:

Синусли брадикардия куйидагиларнинг кайси бирида норма варианти булиб хисобланади:

Овал тешик каерда жойлашган:

Чап кулдаги электроднинг ранги:

Фиброэластозда рентгенограммада юрак кандай шаклда булади:

Коллагеноз учун хос эмас:

Эрта ёшдаги болаларда перикардитнинг кам учровчи сабаби

Нпвс таркибига киради:

Ревматоид артритдаги асосий симптомлар:

Кулларда кон босимнинг ошиши ва оёкларда пасайиши билан намоён булувчи впс:

Ревматизм iii даражасида максимал натижа олиш учун тавсия этилади:

Хорея учун хос:

Качон норевматик кардитда митрал нуксон ривожланиб эндокард зарарланади:

Ревматоид артрит бугим синдроми учун хос:

Стилл синдромида намоён булади:

Ревматик атакадан сунг 12 ой утиб яна кайта ревматик жараён белгилари намоён булса нима хакида уйлаш мумкин:

Ревматоид артритда аллергосептик синдром учун хос:

Синусли брадикардияда кандай даво тавсия этилади:

Кайси касалликда анемия, лейкопения, тромбоцитопения, глобулинлар микдорининг ошиши, le хужайраси аникланади:

Глюкокортикоидларга курсатма:

1 тип импульснинг автоматик маркази:

2 тип импульснинг автоматик маркази:

Синус ритм юракнинг кандай фаолияти натижаси хисобланади:

Экстрасистолия нима:

Экстрасистолия прогнози билан хавфли(коринчалар фибрилляциясига олиб келиши мумкин):

Инфаркт миокард ривожланишига хос эмас:

Миокард ишемиясидан фаркли равишда майда учокли инфаркт учун нима хос:

Хомилада автоматик ритм бошкарувчиси булиб хисобланади:

Синус тугун жойлашиш сохаси:

Электродларнинг 1 стандарт тармоги каерга жойлаштирилади:

Электродларнинг ii стандарт тармоги каерга жойлаштирилади:

Электродларнинг iii стандарт тармоги каерга жойлаштирилади:

2-7 ёшгача булган болаларда юрак укининг кандай жойлашуви хос:

Экг да автоматизмнинг бузилиш белгилари:

Юракнинг асосий утказувчанлик системаси кисмларига киради:

Юрак ритми бузилишлари этиологияси:

Экг да автоматизмнинг бузилиш белгилари:

Юракнинг утказувчи системасининг асосий кисмларига киради:

Юрак ритми бузилишининг асосий сабаблари:

Гипогликемияда экг да характерли белгиси:

Гиперкалиемияда экг да характерли белгиси:

Гипокальцимияда экг да характерли белгиси:

Ав блокаданинг 3 даражаси учун характерли:

Тугма юрак нуксони кайси пайт ривожланади:

Болада чапдан иккинчи ковурга оралигида юрак тонларининг нормал муносабати:

Кичик кон айланиш доирасининг гипервалемиясида кайси рентгенологик симптом хос:

Кукрак кафаси рентгенограммасида томир тутами сохасидаги кенгайган соя учун характерли эмас:

Торакаль ичи лимфо тугунларнинг катталашиши учун харктерли эмас:

1 ёшдан 7 ёшгача булган болаларда юракнинг нормаль электрик уки:

Ёшга нисбатан чсс тенденцияси:

Кукрак ёшдаги болаларда экг да нормада кайси потенциаллар устунлик килади:

Экг да т тишчани пасайиши боглик эмас:

Гипокалиемияда экг белгилари:

Гиперкалиемияда экг белгилари:

Гипокальциемияда экг белгилари

Нормада юрак ритми бошкарувчиси булиб хисобланади:

Экг да коринчаларни вактидан олдин кузгалиш синдроми булган болалар кайси хавф гурухига киради:

Кайси болаларда кардиоревматолог диспансеризацияси зарур эмас:

Коринчалар фибрилляциясини бартараф этиш учун купрок кулланилади:

Электрик дефибрилляция утказилганда электрик разряд бериш мумкин:

Коринчалар тахикадиясида куллаш мумкин эмас:

Жисмоний зурикиш пайтида аритмия йуколса,бу:

Педиатрияда сурункали ритм бузилишларида кордарон дозаси:

Пароксизмал тахикардиянинг кайси тури жиддий окибатларга олиб келади:

Пароксизмал тахикардиянинг коринчалар турини этиологияси:

Пароксизмал тахикардия учун хос:

Пароксизмал тахикардияни ташхислашда тез утказилади:

Тулик атриовентрикуляр блокада учун хос:

Тулик атриовентрикуляр блокада учун хос:

Ревматизмни абсолют критерияларига кирмайди:

Ревматизмни абсолют критерияларига кирмайди:

Актив ревматизмга хос тошмани курсатинг:

Кичик хореяни типик белгиларига кирмайди:

Ревматик полиартритнинг типик белгисини курсатинг:

Ревматизни замонавий кечиши учун типик белги:

Ревматизмни типик турига олиб келади:

Ревмакардитга типик булмаган белгилар:

Болада минимал активлик билан бирламчи ревмакардитни чузилувчан кечуви. Препарат танланг:

Инфекцион эндокардитда кайси клиник белгилар кузатилиши мумкин

Инфекцион эндокардитга типик булмаган белгилар:

Инфекцион эндокардит кузгатувчиси:

Типик инфекцион эндокардитда хароратни тури:

Инфекцион эндокардит окибатига киради:

Инфекцион эндокардитни тузалиши билан утказган болани диспансер кузатувини давомийлиги:

Кайси касалликлар перикардит ривожланишига олиб келади:

Асептик перикардитни сабаби :

Асептик перикардитни сабаби :

Перикардит уткир кечуви булиши мумкин

Сурункали адгезив перикардит куйидагича кечади:

Курук ёки фибриноз перикардит учун хос булмаган белгилар:

Суюкликли ёки экссудатив перикардит учун хос булмаган белгилар:

Йирингли перикардит учун хос булмаган белгилар:

Вирусли перикардит учун симптомлар хос,куйидагилардан ташкари:

Ваготоник коллапсда препаратни танланг:

Симпатикотоник коллапсда препаратни танланг:

Всд нинг ваготоник вариантини даволаш учун кулланиладиган асосий препаратни танланг:

Всд нинг симпатикотоник вариантини даволаш учун кулланиладиган препаратни танланг:

Дбст продрамасида хамма симптомлар булиши мумкин, куйидагилардан ташкари:

Скв да терида кузатиладиган типик белгини курсатинг:

Склеродермия учун барча симптомлар хос, куйидагидан ташкари:

Капиллярит симптоми кайси патология учун хос:

Гиперурикемик диатези булган болалар кайси ривожланиш хавф гурухига киради:

Юра нинг асосий диагностик критериясини курсатинг:

Ревматоид артрит диагностик критерияси булиб хисобланади, куйидагидан ташкари:

Бехтерев касаллигини асосий критерияларини курсатинг:

Ревматоид артритнинг аллергосептик варианти учун хос симптомлар,куйидагилардан ташкари:

Ревматоид артритда кузнинг зарарланиши хос,куйидагидан ташкари:

Реактив постэнтероколитик артрит учун характерли белгилар,куйидагилардан ташкари:

Бурун халкум инфекциясидан кейинги реактив артрит учун хамма белгилар хос, куйидагидан ташкари:

Аденовирусли инфекциядан кейинги реактив артритда кузнинг зарарланиши хос:

Орви дан кейинги реактив артрит давосида кулланилади:

Реактив артрити булган болалар диспансер кузатув давомийлиги:

Урогениталь генезли реактив артрит учун хамма симптомлар хос, куйидагилардан ташкари:

Урогениталь генезли реактив артритни кузгатувчиси булиб купрок хисобланади:

Реактив постэнтероколитик артрит этиологиясида хамма кузгатувчилар булиши мумкин, куйидагидан ташкари:

Юрак тугма нуксони учун характерли белгилар, куйидагилардан ташкари:

Очик артериал проток учун хамма белгилар хос, куйидагилардан ташкари:

Коринчалараро тусик нуксони учун хамма белгилар хос, куйидагилардан ташкари:

Аорта коарктациясини асосий симптоми булиб хисобланади:

Тетрадо фалло аномалиялардан ташкил топган, куйидагилардан ташкари:

Ортирилган кардит учун характерли эмас:

Ятч ларда кардит купинча:

Ривожланаётган кардитнинг клиник белгилари булиб хисобланади:

Эрта ёшдаги болаларда кардит касаллигида хамма белгилар кузатилади, куйидагилардан ташкари:

Норевматик кардит учун хамма лаборатор курсаткичлар хос,куйидагилардан ташкари:

Кисел-джонс-нестеров буйича ревматизм диагностикасининг асосий критериялари булиб хисобланади:

Нпвс лар куйидагиларда кулланилмайди:

8 ёшли бола, 2 марта ревматизм атакасини утказган. Митрал етишмовчилиги шаклланиши. Бициллин профилактикаси утказилди:

Санаб утилганлардан кайси нуксон артериал гипертензия билан кечади:

Тулик атриовентрикуляр блокадада (ав блокада 3 даража)кузатилади:

Инфекцион-токсик кардиопатияда (миокард дистрофиси) тавсия этилади:

Pq коринчаларни вактидан олдин кузгалишида (вольф-паркинсон-уайт синдромида) куйидагини ташкил килади:

Ревматизмнинг асосий диагностик критерияларига киради:

Стероид (гормонал) яллигланишга карши препаратлар чакириши мумкин:

Ревматизм булган болаларда санаторияда утказилади:

Аорта коарктациясида гипертензияни киёсий ташхислашда купрок маълумот беради:

Тулик ав блокадада кузатиладиган хуружлар:

Миакард дистрофияси болаларда куйидаги холатларда кузатилади:

Экг да т тишчани пасайиши куйидагиларда кузатилмайди:

Вегетатив дистония окибатида:

Кукрак кафасини варонкасимон деформацияси купрок кузатилади:

15 ёшдан 17 ёшгача булган усмирларда артериал гипертензияни утиб кетувчи курсатгич.

Болаларда ортирилган юрак нуксони шаклланишига олиб келувчи сабаблар:

Преднизалон таъсир курсатади,куйидагилардан ташкари:

Упка шишида кузатилмайди:

Болада шошилинч холатда диагностик ахамиятга эга:

Ав блокада окибатида моргань-эдамс-стокс хуружида шошилинч даво сифатида кулланилмайди:

Юрак чегарасини купрок аниклаш усули хисобланади:

Экг да коринчаларни вактидан олдин кузгалиш синдромида болаларда хавф гурухи хисобланади:

Гиперкалиемия учун характерли булмаган белги:

Гемобластознинг бошлангич даврига характерли булмаган белги:

Очик артериал протокни бактериал зарарланишида кузатилади:

«ревматизм» ташхиси гумон килинган болада тавсия этиш зарур:

Беморни цитостатик иммуносупресантлар билан даволаганда регуляр тавсия этиш зарур:

Уткир юрак-кон томир етишмовчилигига кирмайди:

Экг да синусли тахикардия кузатилади:

Вегетодистониянинг ваготоник турига характерли эмас:

Митрал клапан пролапс ташхисида купрок информатив текшириш усули:

3 ойлик болада коринчалараро тусик катта нуксонида кузатилади, куйидагидан ташкари:

Болада тахминий «ревматизм, актив фазаси» ташхиси булса, госпитализация килинмаса,саналганларни барчаси килиниши шарт, куйидагидан ташкари:

Нпвс гурухига кирмайди:

Упка ишишида шошилинч ёрдам хисобланади:

Болада биринчи марта экстраситолия аникланганда нима килиш зарур:

Поствирусли миокардитда купрок куатилади:

Фиброэластозда купинча зарарланади:

Ортостатик коллапсни чакириши мумкин:

Пароксизмал тахикардия ташхисида зарур текшириш усули:

Уткир яллигланиш жараёни куйидаги курсатгичларни харктерлайди:

Кукрак ёшдаги болага сузишдан олдин албатта утказилиши шарт:

Параксизмал тахикардияни коринчали шаклида экг даги белгиси:

Поствирусли миокард диагностикасида купрок кулланилади:

Дилатацион кардиомиопатияга характерли:

Богланмаган антикоагулянтларга киради:

Ревматоид артритда кузатилади:

Тезрок таъсир курсатадиган диуретик:

Поствирусли миокардитда кон етишмовчилигида кулланилади:

Спорт билан шугулланишдан олдин текширишдан утиш керак:

Тромбоцитлар агрегациясини камайтирадиган препаратга кирмайди:

Уткир юрак кон томир етишмовчилигида курсатма булиб хисобланмайди:

Пароксизмал тахикардия учун хос симптом:

Бактериал кардитда характерли симптом:

Гипертрофик кардиомиопатияда юрак узи да характерли белги:

Богланмаган антикоагулянтларга киради:

Юкорида курсатилган иммунобиологик факторлардан кайси бири системали кизил югурги касаллигида мухум диагностик урин тутади:

Системали кизил югурги касаллигида мухум диагностик урин тутади:

Системали кизил югурги касаллигида куйидаги жигар зарарланиши кузатилади, куйидагидан ташкари:

Амилоидоз оддатда асоратланмайди;

Системали кизил югиргининг диагностик белгиларига кирмайди:

Уретрит билан ривожланади:

Склеродермияда купрок кузатилади:

Дерматомиозитда купрок кузатилади:

Дерматомиозига купрок характерли:

Лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия, полиартритлар купрок характерли:

Кузни шикастланиши характерли:

Амилаидоз купрок асоратланади:

Амилоидоз купинча ривожланади:

Амилоидозни аниклаш учун информатив усул:

Ревматизмда кайси биохимик узгаришлар буйрак зарарланишига хос, куйидагилардан ташкари:

Уткир яллигланиш жараёнига кайси биохимик жараёнлар хос эмас:

Системали кизил югурикда ташхисий ахамиятга эга булган иммунологик курсаткич:

Ревматизмда ахамитга эга булган иммунологик курсаткич:

Кон гиперкагуляциясига хос эмас:

Ревматоид артритда кузатилиши мумкин :

Ревматоид артритга хос:

Болада ревматизм ривожланишига таъсир килади:

Ревматик хужумга купрок олиб келади:

Куйидагилардан ревматизмнинг асосий ташхисот мезонларига киради:

Ревматизмнинг асосий ташхисот мезонларидан бири:

Ревматизмда купрок диагностик ахамиятга эга:

Ревматизмнинг огир хужумида купрок кузатилади:

“учувчи” характердаги артрит, ангинадан кейин хосил булган, нима хакида уйлаш мумкин:

Кисел –жонсон мезонини ташхисотида кулланилади:

Актив ревматик жараён учун характерли:

Кайси касалликлар тугма характерга эга:

Клапан зарарланган ревматик эндокардит учун хос:

Кайси белги ревматизмнинг асосий ташхисот мезонига киради:

Ревматизмга купрок характерли:

Ревматизмнинг асосий ташхисот мезонига кирмайди:

Эндомиокардит купрок кузатилади:

Ревматик эндокардитда купрок зарарланади:

Ревматик хужумнинг бошлангич даврида купрок кайси антибиотик буюрилади:

Ревматизмнинг кайси даво боскичида бицилинопрофилактика бошланади:

Ревматизм атакасини утказган болаларни реаблитацияси учун кайси врач жавобгар хисобланади:

Юрак чуккисидаги систолик шовкин максималлиги купрок куйдаги кайси патология билан боглик:

Митрал етишмовчиликда куйдаги систолик шовкин характерли:

Аортал клапан етишмовчилигида артериал босим ;

Кескин ифодаланган аортал клапан етишмовчилигида артериал босим ;

Уйку артериясини кучли пулсацияси учрайди ;

Жигарни кучли систолик пульсацияси учун хос;

А/б ни систолик юкори диостолик пасайганлиги хос ;

Митрал етишмовчиликда систолик шовкин булади;

Болага ревматизм деб, тахминий ташхис куйилганда тавсия килиш керак;

Ревматик хужум купрок куйидагидан кейин булади ;

Болага тахминий ташхис ревматизм куйилганда госпитализациягача уйда буюрилади;

Ревматик хужумни бошлангич даврида куйидаги лардан берилади;

Ревматизмда бициллин прафилактика утказилади;

Болада ревматизмни актив фазасида берилади;

Ревматизмда гормонал терапияда кандай диета тавсия этилади:

Изоляциолашган огир миокардитда купрок кузатилади:

Вирусдан кейинги миокардитда купрок кузатилади;

Инфекцион-аллергик миокардитга характерли белги:

Инфекцион эндокардитда купрок эндокард зарарланади;

Инфекцин эндокардитга хос симптомлар:

Инфециони эндокардитга характерли белги ,куйдагилардан ташкари:

Инфекцион эндокардитда эндокардни кайси клапанни зарарланади;

Вирусдан кейнги миокардит ташкисида купрок ахамиятга эга:

Вирусдан кейнги миокардитда тавсия килинади:

Фиброз сероз перикардит симптомига кирмайди:

Конструктив перикарит сабаблари куйдагилардан ташкари:

Упка юраги шакинланиш сабаби,куйидагилардан ташкари:

Пневманияни инфекцион токсик кардиомиопатияси (миакард дистрофия) учун хос ;

Амилаидоз купинча асоратланади;

Инфекцион токсик кардиопатия (миокарт дистрофия) да буйириш максадга муофик;

Болаларда миокард дистрофияда намоён буллади;

Аритмоген характердага делятация куйидагиларга асосланиб куйилади:

Пневмониядаги инфекцион-токсик кардиопатияда нима характерли:

Гипертрофик кардиомиопатияда юрак ультратовуш текшируви учун хос:

Чап булмача гипертрофияси купинча куйидагилар бузилади:

Чап коринча кискариш хусусиятини пасайиши купрок куйидагиларга хос:

Гипертрофик кардиомиопатияни даволашда кулланиладиган асосий препаратлар:

Дилятацион кардиомиопатияга хос:

Гипертрофик кордиомиопатияни аниклашни информатив усули:

Склеродермияни типик белгиси эмас:

Капиллярит кайси касалликни патогномоник симптоми хисобланади:

Кайси касаллик учун рейно синдроми хос:

Ваготоник коллапсда кайси дори воситаси кулланилади:

Симпатикотоник коллапсда кайси дори воситаси кулланилади:

Вегетокон-томир дистониясининг ваготоник турини даволашда асосий дори воситасини танланг:

Вегето кон-томир дистониясининг симпатикотоник турини даволашда асосий дори воситасини танланг:

Системали кизил югурикни ташхисот мезонига кайси клиник синдром кирмайди:

Системали кизил югурикни лаборатор ташхисот мезонига кирмайди:

Системали кизил югурикни невротик синдромида типик булмаган белги:

Бехтерев асосий мезонини курсатинг:

Реактив постэнтероколитик артритга хос булмаган белги:

Бурун-халкум инфекциясидан кейинги реактив артритда кузатилмайдиган белги:

Аденовирус инфекциясидан кейинги реактив артритда куз зарарланишига хос белги:

Орвидан кейинги реактив артритни даволашда кулланиладиган асосий дори воситаси:

Урогенитал табиатли реактив артрит учун хос булмаган белги:

Ревматоид артритдаги стилл синдроми учун хос белги:

Кардиоваскуляр синдромда кайси дори воситаси ишлатилади:

Стилл синдромига хос белги:

Симпатикотония белгиларини курсатинг:

Ваготония белгиларини курсатинг:

Системали кизил югурикда теридаги типик узгаришни курсатинг:

Кайси касалликда конда le-хужайралар аникланади:

Ювенил ревматоид артритни асосий диагностик мезонини курсатинг:

Ревматоид артритни аллергологик вариантида бошлангич типик белги эмас:

Билак пульс венасини аникланмаслиги нима хакида дарак беради:

Системали кизил югурик учун хос:

Кайси систолик босимда периферик артерияда пульс аникланмайди:

Кичик кон айланиш доирасини гиперволемияси билан кечадиган юрак тугма нуксонлари кайси:

Дерматомиозитни асосий клиник белгиларини курсатинг:

Дерматомиозит учун хос эмас:

Ваготонияни типик симптоми:

Симпатикотония белгисини курсатинг:

Пароксизмал тахикардия диагностикасида зарур булган асосий текширув усули:

Тулик ав блокада аломатлари:

Тулик ав блокадада учрайдиган холатлар:

Морганьи-эдемс-стокс хуружида кулланилмайди:

Аорта коарктациясининг асосий белгисини курсатинг:

Куйида келтирилган юрак тугма нуксонларининг кай бирида, кон айланиш етишмовчилиги ривожланганда юрак гликозидларини куллаш мумкин эмас:

Юрак гликозидларини хусусияти:

Тахиаритмияда кулланилади:

Тугма юрак нуксонлари киесий ташхисланмайди:

Юрак фиброэластозида рентгенограммада юрак куйидаги шаклга эга:

Юрак мушакларини метаболизмини яхшилаш учун кайси дори воситаси кулланилади:

Юрак тугма нуксонини жаррохлик усули билан даволаш учун энг кулай муддатни курсатинг

Туш суягининг чап томонида ii ковурга оралигида эшитиладиган «машина» шовкини кайси юрак тугма нуксони учун хос:

Кайси дори воситаси склеродермияни даволашда яхши самара беради:

Уретрит билан ривожланади :

Склеродермияда купрок кузатилади:

Дерматомиозитда купрок кузатилади:

Дерматомиозига купрок характерли:

Лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия, полиартритлар купрок характерли:

Кузни шикастланиши характерли:

Амилаидоз купрок асоратланади:

Тож томирлар буйлаб кон окимининг тезлашуви кузатилади

Куйидагилардан кайсилари тож томирларда кон айланишига хос таъриф

Тож артериялар

Куйидаги омиллардан кайси бири упка артериясида босим пасайишига олиб келади

Со2 юракка кандай таъсир утказади

Юрак ритмининг тезлашуви куйидагилар билан боглик

Кучли жисмоний зурикишга нисбатан юрак жавоби кайси адаптацион механизмларга боглик

Юрак фаолияти куйидагича

Юрак зарби бу-

Тетрадо фаллонинг анатомик белгилари:

Тетрадо фаллонинг хансираш-цианотик хуружларини тухтатувчи усуллари утказилади.

Тугма юрак нуксонларига шубха килинганда кандай текширув усуллари утказилади.

Эйзенменгер синдромининг тушунчаси

Коринчалар аро тусик дефектида кайси сохада шовкин эшитилади

Очик артериал йулак (баталлов) учун кандай анатомик узгариш хос.

Тетрадо фалло учун характерли клиник симптом.

Ревматизмни хал килувчи этиологияси.

Ревматизмнинг асосий мезонларини сананг.

Ревматизмда нимани жарохатланиши туфайли инвалидизация юзага келади.

Митрал клапан етишмовчилиги белгилари

Ревматик полиартритнинг асосий хусусиятлари.

Уткир ревматик кардитни давоси.

Ревматизм кайталанганлигини нима кўрсатади.

Миокардитни асосий клиник белгилари.

Ўткир миокардитда асосий текширув усули.

Норевматик кардитни эхокардиограммадаги ўзгаришлар.

Норевматик кардитни зарарланиш жойи.

Сурункали норевматик кардитни даволаш.

Норевматик кардит асорати.

Норевматик кардит келиб чикишга кура.

«инфекцион эндокардит» терминини узбек ва чет эл адабиётларидаги синоними.

Инфекцион эндокардит этиологияси

Инфекцион эндокардитда текширув усули.

Артериал босимни таъминлайдиган фактор

Артериал босимни тушурувчи дори воситалари.

Артериал гипертензияда шикоятлар.

Болаларда вазоренал гипертензия сабаблари.

Кайси сабаб туфайли юрак етишмовчилиги келиб чикади.

Артериал гипертензия кўйидаги холатларда келиб чикиши мумкин.

Чап коринча етишмовчилигининг клиник белгиси.

Ўнг коринча етишмовчилигининг клиник белгиси

Юрак етишмовчилигини даволашда ишлатилади.

Ювенил ревматод артритнинг эрта диагностик критериялари.

Ювенил ревматоид артиритда керакли текшириш усуллари.

Ювенил ревматоид артритда кузнинг зарарланиши юзага келади.

Бириктирувчи тукима касалликларига хос синдромлар?

Системали кизил югурукда кон тахлилидаги узгаришлар.

Тугунчали периартериитда характерли синдром

Вегетатив дистония симптомини вагататоник типидаги клиника.

Вегетатив дистония симптомини симпатикотоник типидаги клиника.

Вегетатив дистония синдромига шубха булганда текширув усуллари.

Вегетатив дистония синдромида кардиал белгилар.

Булмачалар хилпиллашининг экг белгилар.

Вольф – паркинсон уайт синдроми белгилари.

Иккиламчи инфекцион эндокардит кайси касаллик фонида юзага келади.

Септик эндокардитда антибиотика терапия принципи.

Перикардитда окгрик характери.

Скю нинг клиник белгилари куйидаги синдромларни ўз ичига олиши мумкин.

Скю умумий кон тахлилда куйидаги ўзгаришлар эхтимоли юкори.

Бириктирувчи тўкималарнинг диффуз касалликларига тахмин килинганида куйидаги текширувлар олиб борилиши керак.

Тугунчали периартеритга куйидаги синдромлар хос.

Скю билан кўпрок касалланадилар.

Скю куйидаги синдромларни ўз ичига олади.

Скю висцерал синдром куйидагиларни ўз ичига олади.

Тугунчали периартерит тахлил килинганда куйидаги симптомлар кузатилади.

Скю да лаборатор диагностикасида хазерин триадаси ўз ичига олади.

Скю висцерал синдром куйдагиларни ўз ичига олади.

Тугунчали периартериит тахлил килинганда куйдаги симптомлар кузатилади.

Скю да лаборатор диагностикасида хазерин триадаси ўз ичига олади.

Юкори ковак веналарини босилишини белгилари

Иккиламчи инфекцион эндокардит кайси касаллик натижасида юзага келади?

Септик эндокардитда антибиотикотерапия принциплари

Перекардитда окгрик синдроми хусусиятлари

Ревматик полиартритнинг клиник белгилари

Ўткир ревматик иситмалаш ташхисида текширилади

Ревмокардитнинг хуруж даврида кўлланилади

Ўткир ревматик иситмалашнинг ташхис меъзонлари

Ўткир ревматик иситмалашга олиб келади

Болалар ўткир ревматик иситмалаши учун характерли:

Ўткир ревматик иситмалашнинг кайта хуруж даврига характерли

Норевматик кардитни асосий омили:

Болаларда норевматик кардит таснифига киради

Норевматик кардитнинг асоратлари

Норевматик кардитда текширув усуллари

Норевматик кардитда эхокардиограммада бўлиши мумкин

Норевматик кардитда миокард зарарланишини клиник белгилари

Норевматик кардит даво муолажаларига киради

Ўри асосий ташхис меъзонлари

Постнатал даврида болада ёрдамчи коммуникация бўлиб ишлайди

Юракнинг тукгма нуксони - очик артериал йўлак - клиник белгилари

Юрак тукгма нуксонида кандай текширувлар олиб борилади

Ўри кўшимча меъзонлари

Тетрада фаллода кукариш хуружида килинади

Тетрада фаллонинг анатомик жойланиши белгилари

"инфекцион эндокардит" адабиётдаги синонимлари

Инфекцион эндокардит кўзкгатувчилари бўлиб хисобланади

Норевматик кардитнинг экстракардиал белгилари

Инфекцион эндокардитда текшириш усуллари

Юра да асосий патоморфологик ўзгаришлар

Юра нинг диагностик меъзонлари

Юра да куйидаги лимфа тугунлар катталашади

Юра да текшириш усуллари бўлиб хисобланади

Инфекцион эндокардитда текшириш усуллари

Юра да асосий патоморфологик ўзгаришлар

Юра нинг диагностик меъзонлари

Юра да куйидаги лимфа тугунлар катталашади

Юра да текшириш усуллари бўлиб хисобланади

Юра да глюкокортикоидларни тавсия килиш усуллари

Юра да базис даво муолажаларига киритилади

Юра да кўз зарарланиши

Юрак етишмовчилигига сабаб бўлиши мумкин

Юрак етишмовчилиги кечиши бўйича бўлиши мумкин

Юрак етишмовчилиги чап коринча типи бўйича характерланади

Юрак етишмовчилиги ўнг коринча типи бўйича характерланади

Юрак етишмовчилигини тасдикловчи текширув усуллари.

Юрак етишмовчилигида куйидаги дори воситалари ишлатилади.

Кандай тукгма юрак нуксонлари кичик кон айланишидаги димланиш билан кечади

Ўткир ревматик иситмалаш, бу:

Кайталама ревматик иситмалаш, бу:

Ревматик кардит, бу:

Ревматик вальвулитнинг симптомлари, бу:

Ревматик полиартрит, бу:

Ревматик хореяда куйидаги синдромлар кузатилади:

Халкасимон эритемага хос белгилар, бу:

Тери ости ревматик тугунчалар, бу:

Юракнинг ревматик касалликларига хос белгилар, бу:

Ревматик эндокардитда юракнинг кандай пороклари пайдо бўлади?

Болаларда ревматизмга хос хусусиятлари

Ревматизм хуружи (кайта атака) белгилари

Норевматик кардитни асосий кузгатувчиси

Болаларда норевматик кардитни классификацияси

Норевматик кардитда юзага келиши мумкин булган асоратлари

Норевматик кардитни текширув режасига киради

Норевматик кардитни эхокардиограммаси нимани кўрсатади

Норевматик кардитда миокард зараланиши билан кечишида юзага келадиган клиник куринишлар.

Экгда чап булмача перегрузкаси.

Хомилада кушимча коммуникациялар мавжуд.

Ютн очик артериал йулакни клиник белгилари.

Юрак тугма нуксонини шубха килганда кулланиладиган текширувлар

Тетрадо фаллода хансираш ва кукаришни камайтирувчи препаратлар

Тетрадо фаллони анатомик хусусиятлари

Инфекцион эндокардит терминини синонимии

Инфекцион эндокардитни асосий кузгатувчиси

Инфекцион эндокардит ёки радикал коррекцияли юрак тугма порокларига шубха килганда булиши мумкин.

Инфекцион эндокардитга шубха килганда олиб бориладиган текширувлар

Кимлар купрок скв билан огрийди

Скв кайси синдромларни уз ичига олади.

Скв висцерал синдромига нималар киради.

Хомиладорларда ютн хомиланинг кайси ойларида ривожланади

Артериал гипертония медикометоз давоси.

Артериал гипертония оиладаги профилактикаси.

Болаларда артериал гипертензия купинча пайдо булиш сабаби.

Артериал гипертензиянинг кечиши буйича кандай формалари мавжуд

Вегито томир дистониясини кайси касалликлар билан киёслаш мумкин

Вегито томир дистониясини кайси касалликлар билан киёслаш мумкин

Ваготанияси бор болаларга кайси клиник белги хос

Уткир ревматик иситманинг биринчи 10-14 кунларида нималар тавсия килинади

Булмача экстросистолияси белгилари

Катта ёшдаги болаларда синусли брадикадияга характерли

Коринчалар экстросистолияси белгилари

Сурункали экссудатив перикардитнинг остида ётади

Титрок аритмияси келтириб чикарадиган асосий касалликларга киради

Ревматик полиартритга хос белги

Ревматизмга гумон килинганда текширув планига киради

Кардит билан пайдо булувчи уткир ревматик атакада даволаш

Кайси клиник белгилар билан хакикатдан ревматизм ташхисини куйиш мумкин

Морганье- эдемс- стокс хуружи шошилинч терапиясида кулланилмайди:

Ностероид яллигланишга карши препаратларга киради:

Гипертрофик кардиомиопатияда бета-адреноблокаторларни куллашга курсатма:

Курук фибриноз перикардит диагностикаси учун информатив текшириш усули:

Перикардда битишув жараёнида гемодинамиканинг бузилиши нима билан боглик:

Перикардитнинг уткир боскичида юзага келади:

Гипертрофик кардиомиопатиянинг этиологик омилига киради:

Гипертрофик кардиомиопатияда гемодинамик бузилишни юзага келтирувчи асосий омил:

Гипертрофик кардиомиопатия учун хос шикоятлар:

Гипертрофик кардиомиопатияда летал окибатга олиб келувчи асоратлар:

Куйидагилардан кайси бири санаториядаги ревматизм билан огриган болалар реабилитацияси усулларига кирмайди:

Болаларда орттирилган юрак нуксонларининг юзага келиш сабаблари:

Кам даражали уткир яллигланиш жараёнини ифодаловчи курсаткич:

Сурункали тахикардияси бор болаларда аритмоген кардиомиопатия ривожланишининг хавф омиллари:

Даврий касаллик учун хос эмас:

Бугимлар ревматик зарарланишида кузатилади:

Системали кизил югургида купинча кузатилади:

Дерматомиозит учун юкорида санаб утилган симптомлардан кайси бирлари хос эмас:

Системали кизил югурги диагнози учун ишончли белги булиб хисобланади:

Дигоксиннинг туйинтириш дозаси:

1 ёшгача булган болаларда реанимацион чора-тадбирлар утказиш вактида пульсни бахолаш сохаси:

1 ёшдан катта булган болаларда реанимацион чора-тадбирлар утказиш вактида пульсни бахолаш сохаси:

Упка артерияси тромбоэмболиясида энг куп учрайдиган симптом:

Ёш болаларда коронар етишмовчилик сабаблари:

Очик артериал йулда кичик кон айланиш доираси гиперволемияси белгилари:

Аорта коарктацияси бу-аортанинг сегментар торайиши:

Болада тетрада фаллода хансираш-цианотик хуруж вактида тавсия этилади:

Бир коринчали юрак учун тусик хосил килиш операцияси утказишнинг оптимал муддати:

Тетрада фаллода купрок учрайдиган асорат:

Тетрада фаллода кузатилмайди:

Кон хайдовчи кисмлар улчамлари узгармаганда коринчаларга (купрок унг коринчага)кон келиш йулларининг камайиши куйидагиларнинг кайси бирида учрайди:

Эйзенмегер синдромида коринчалараро тусик нуксони холатида кайси белгилар кузатилади:

Кисман очик атриовентрикуляр каналга куйидаги кайси аускултатив белгилар хос эмас:

Аортал етишмовчилик билан келган коринчалараро тусик нуксонини киёсий ташхислаш керак:

Коринчалараро тусик нуксонида юрак устида мезодиастолик шовкин эшитилиши куйидагиларнинг кайси бирига киради:

Норевматик кардитдаги асосий экг белгиси:

Норевматик кардитда глюкокортикоидларни куллашга курсатма:

Норевматик кардит окибати:

Тугма кардит билан тугилган болаларда хаётининг биринчи соатларида юзага келадиган клиник белги:

Хомила ичи кардити билан тугилган болалар юрак сохасидаги узгаришлари

Фиброэластозда юрак учун хос узгаришларни курсатинг:

Фиброэластоз учун энг мухим булган инструментал диагностик усулни белгиланг:

Фиброэластознинг узига хос электрокардиографик белгисини курсатинг:

Рентгенологик текширувда фиброэластоз учун хос белгини курсатинг:

Тетрада фаллонинг анатомик белгиси булиб хисобланади:

Тетрада фаллода хансираш-цианотик синдром нима билан бартараф килинади:

Юрак тугма нуксонига шубха килинганда утказиладиган мухим текширув усули:

Эйзенмейгер тушунчасига киради:

Коринчалараро тусик нуксонида юрак шовкинининг топик жойлашуви:

Очик артериал йул учун хос булган шовкин:

Тетрада фалло учун хос клиник белги булиб хисобланади:

Ревматизмда куйидагилардан кайси бирининг зарарланиши натижасида ногиронлик келиб чикиши мумкин:

Митрал клапани етишмовчилиги белгиси булиб хисобланади:

Ревматик полиартритнинг узига хос хусусияти:

Кардит билан намоён булувчи уткир ревматик иситманинг давосига киради:

Ревматизм хуружи хакида ишончли гувохлик берувчи белги:

Миокардитнинг асосий клиник куриниши булиб хисобланади:

Уткир миокардитнинг асосий текширув режаси:

Норевматик кардитда эхокардиограммада аникланади:

Миокардитнинг клиник белгиси булиб хисобланади

Сурункали норевматик кардитнинг давосига киради:

Норевматик кардит окибати ва асоратлари:

Норевматик кардит юзага келиш даври буйича булинади:

Инфекцион эндокардитга шубха килинган юрак нуксони бор беморда ёки юрак нуксони радикал коррекцияси утказилган беморда булиши мумкин:

«инфекцион эндокардит »терминининг синоними:

Инфекцион эндокардитнинг энг ишончли кузгатувчиси

Артериал босимни оширувчи омилларга киради:

Кайси кулланилган препарат ножуя таъсири булиб, артериал кон босимини ошиши кузатилади:

Артериал гипертензиядаги шикоят:

Болаларда вазоренал гипертензиясига сабаб булиши мумкин:

Феохромацитома кризидаги клиник белгилар:

Юрак етишмовчилиги куйидагилар окибатида булиши мумкин:

Чап коринчали юрак етишмовчилигининг клиник белгилари:

Устунлик килувчи унг коринча етишмовчилигининг клиникасига хос:

Юрак етишмовчилиги синдромидаги узгаришларни тасдикловчи курсаткичлар:

Юрак етишмовчилиги синдромини даволашда ишлатилади:

Ювенил ревматоид артеритнинг эрта ташхислаш мезонларига киради:

Ювенил ревматоид артеритда текширилиши керак:

Ювенил ревматоид артеритда куз зарарланиши кузатилади:

Ювенил ревматоид артеритда ногиронлик куйидаги зараланишлар учун хос:

Системали кизил югурикнинг клиник белгилари учун хос синдромлар:

Системали кизил югурикнинг келтириб чикарувчи омиллари:

Системали кизил югурикда умумий кон тахлилидаги узгаришлар:

Бириктирувчи тукима касалликлар гурухига шубха килинганда текшириш керак:

Тугунчали периартеритга хос синдром:

Ваготоник типдаги вегетатив дистониянинг клиник симптомлариучун хос:

Симипатикотоник типдаги вегетатив дистониянинг клиник симптомлариучун хос:

Вегетатив дистония синдромига тахмин килинганда куйидаги текширишлар тавсия килинади:

Вегетатив дистония синдромининг кардиал белгиларига киради:

Булмачалар хилпиллашининг экг белгилари:

Вольф-паркинсон-уайт феноменига хос экг белгилари:

Вольф-паркинсон-уайт синдроми учун хос:

Кичик кон айланиш доирасида камконлик билан кузатиладиган юрак тугма нуксонини курсатинг:

Бирламчи упка гипертензияси - бу номаълум этиологияли фатал касаллик булиб, куйидагилар кузатилмайди:

Упка гипертензиясида ii тон учун хос:

Бирламчи упка гипертензиясида экгдаги узгаришлар:

Упка артерияси микроэмболиясини келтириб чикаради:

Боланинг 1- ойларида кук типдаги юрак тугма нуксонларида кучли цианоз булиши нимага боглик:

Очик артериал йулакча олиб келади:

Очик артериал йулакчада коннинг катта артериовеноз чикиши куйидагиларга олиб келади:

Кенг очик артериал йулакча купрок асоратланади:

Очик артериал йулакча операциясидан кейинги эрта даврда шошилинч хирургик аралашув куйидаги холларда утказилади:

Кайси препаратлар тромбоцитлар агрегациясини камайтиради:

Яллигланишга карши ностероид препаратлар гурухига кирмайди:

Аминохинолин препаратлари куйидагилардан ташкари касалликларда ишлатилади:

Аминохинолин препаратлари тавсия килинганда куйидагиларни назорат килиш керак:

Упка ишишида кузатилади:

Коллапсда тавсия килиш мумкин эмас:

Хушдан кетиш холатларида текшириш керак:

Митрал клапан пролапси куйидагилар натижасида булиши мумкин:

Вегетотомир дистонияси купрок кайси ёшда кузатилади:

Вегетатив нерв системасининг парасимпатик кисми устунлигига хос белгилар:

Психосоматик касаллик хисобланади:

Болаларда вегетотомир дистонияси профилактикаси учун хос:

Гипертензияси булган болага куйидаги концультация шарт эмас:

Эуфиллин кулланилганда кузатилмайди:

Микроциркуляцияни яхшиловчи препаратлар, куйидагилардан ташкари:

Вегетотомир дистониясининг симпатико- тоник тури учун характерли эмас:

Вегетотомир дистониясининг ваготоник тури учун характерли эмас:

Дифтерия асоратларига хос эмас:

Сурункали нопараксизмал тахикардияда кордарон кўллашга курсатма:

Болаларда кордаронни максимал узок куллаш вакти:

Чап коринча типидаги юрак етишмовчилиги клиник куринишига хос эмас:

Чап коринча типидаги юрак етишмовчилиги клиник куринишига хос эмас:

Ўнг коринча типидаги юрак етишмовчилиги клиник кўринишига хос эмас:

Юрак етишмовчилиги синдромини тасдикловчи текшириш усули:

Норевматик кардит пайдо булиш даврига караб булиши мумкин:

Норевматик кардитнинг асоратлари ва кузатилиши мумкин булган окибатлари:

Норевматик кардитда миокард зарарланганда текширилиши зарур:

Норевматик кардитда эхокгда аникланади:

Норевматик кардитда миокард зарарланганда клиник белгилари учун хос:

Кордаронни кулланилиши билан боглик энг огир асорат хисобланади:

Антиаретмик препаратлар куллашни чеклаш:

Дерматомиозитга хос булган теридаги патологик узгаришлар:

Склеродермияда купинча кайси орган ва системалар зарарланади:

Бугимларнинг куп харакатчанлиги кайси синдромлар учун хос:

Артрит ва гастроэнтерит кайси касалликлар учун хос:

Отит клиникасига киради:

Эллерса – данлос синдроми учун хос:

Марфан синдромига хос:

Моноартрит сабаби булиши мумкин:

Полиартрит сабаби булиши мумкин:

Чанок сон бугимининг синовити куйидагиларда кузатилиши мумкин:

Кайси вирусли инфекцияларда бугимлар жарохатланиши кузатилади:

Кайси бактериал инфекцияларда бугимлар жарохатланиши кузатилади:

Периодик касалликка хос:

Ревматик иситмада хорея пайдо булиши:

Инфекцион энокардитнинг типик клиник куринишига хос эмас:

Кизил югурги учун хос:

Дерматомиозитнинг клиник белгиларига хос:

Ревматик полиартритни узига хос хусусиятлари:

Ревматизмга тахмин килинганда текширув режасига киради:

Кардит белгилари булган ревматизмнинг уткир атакасининг давосида кулланилиши зарур:

Кайси куйидаги клиник белгилар кузатилганда ревматизм ташхиси ишонарли ва илмий асосланган хисобланади:

Ревматизм касаллигига олиб келади:

Болаларда ревматизмнинг ўзига хослиги:

Ревматизм хуружини (кайта атака) тасдикловчи белги:

Норевматик кардитни кўпинча кўзкгатувчиси хисобланади:

Норевматик кардит пайдо булиш даврига караб булиши мумкин:

Норевматик кардитнинг асоратлари ва кузатилиши мумкин булган окибатлари:

Норевматик кардитда текширилиши режасига киради:

Норевматик кардитда эхокгда аникланади:

Норевматик кардитда миокард зарарланганда клиник белгилари учун хос:

Сурункали норевматик кардитни даволашда ишлатилади:

Чап булмача зурикишининг электрокардиографик белгилари:

Хомилада кушимча коммуникациялар ишлайди:

Тугма юрак нуксони – очик артериал йул клиникасида кузатилади:

Тугма юрак нуксонига тахмин килинганда утказилиши зарур текширув усуллари:

Эйзенменгер синдроми тушунчасига киради:

Тетрада фаллони хансираш цианотик хуружини йукотишда кулланиладиган препаратлар:

Тетрада фаллони анатомик белгиларига киради:

«инфекцион эндокардит» терминини миллий ва хорижий адабиётлардаги синоними:

Инфекцион эндокардитнинг кузгатувчиси булиши мумкин:

Беморда юрак нуксони ва юрак нуксонини радикал коррекциясидан кейинги холатда инфекцион эндокардит тахмин килинишига сабаб:

Инфекцион эндокардитга тахмин килинганда текширув усулларига киради:

Юрада бугимлардаги асосий патоморфологик узгаришларга киради:

Юранинг эрта ташхисот мезонларига (16та) куйидагилар киради:

Юрада куйидаги лимфа тугунлар гурухи катталашиши типик хисобланади:

Юранинг текширув режасига киритилиши зарур:

Юрани даволашда базис яллигланишга карши препаратларга киради:

Юрада куз зарарланиши кузатилади:

Юрак етишмовчилигини сабаблари:

Юрак етишмовчилиги куйидагича кечади:

Юрак етишмовчилигини чап коринча типига хос:

Юрак етишмовчилигини унг коринча типига хос:

Юрак етишмовчилиги синдромини тасдикловчи текширув усуллари:

Юрак етишмовчилиги синдромини даволашда куйидаги гурух препаратлари кулланилади:

Кайси юрак тугма нуксонлари кичик кон айланиш доирасида камконлик билан кечади:

Юракнинг утказувчи кисми хужайралари хусусиятларини санаб ўтинг:

Митрал клапанга хос:

Ревматик полиартритнинг клиник белгилари

Ревматизм ташхисида текширилади

Кардит аломатлари бўлган ревматизмнинг хуруж даврида даво муолажаларига киритилади

Ревматизм ташхиси куйидаги клиник белгилар бўлганда тасдикланади

Ревматизмнинг хуруж давридан далолат беради

Норевматик кардитни чакиради

Норевматик кардитда текширув усуллари

Норевматик кардитда эхокардиограммада бўлиши мумкин

Экг да чап бўлмача димланишининг клиник белгилари

Постнатал болада ердамчи коммуникация булиб ишлайди

Юракнинг тукгма нуксони - очик артериал протокда - клиник белгилар

Юрак нуксонига гумон килинганда кандай текширувлар олиб борилади

Эйзенменгер синдромига киради

Тетрада фаллода кукариш хуружида килинади

Тетрада фаллонинг анатомик жойланиши белгилари

"инфекционный эндокардит" адабиетдаги синонимлари

Инфекцион эндокардит кўзкгатувчилари бўлиб хисобланади

Юрак нуксонининг радикал коррекцияси килинган беморда ва юрак нуксони бўлган беморда инфекцион эндокардит булишига гумон килинганда кайси клиник белгилар намоен бўлади

Юра да асосий патоморфологик ўзгаришлар

Юра да куйидаги лимфа тугунлар катталашади

Юра да текшириш усуллари бўлиб хисобланади

Юра да базис даво муолажаларига киритилади

Юрак етишмовчилигига сабаб бўлиши мумкин

Юрак етишмовчилиги чап коринча типи бўйича характерланади

Юрак етишмовчилиги ўнг коринча типи бўйича характерланади

Юрак етишмовчилигини тасдикловчи текширув усуллари.

Юрак етишмовчилигида куйидаги дори воситалари ишлатилади.

Кандай тукгма юрак нуксонлари кичик кон айланишидаги димланиш билан кечади

Боларда норевматик кардит таснифига киради

Норевматик кардитнинг асоратлари

Норевматик кардитда миокард зарарланишини клиник белгилари

Норевматик кардит даво муолажаларига киради

Инфекцион эндокардитга текшириш усуллари

Юра нинг эрта диагностикаси максадида куйидаги (16 та дан ташкари) критерийлар ишлатилади

Ревматик полиартрит хусусиятларига киради:

Ревматизмга гумон килинганда текшириш режасига киради:

Уткир ревматизм хужуми кардит билан кечганда даволаш режасига киритилиш лозим:

Ревматизмни кайси асосий клиник белгилари буганда ташхиси аник ва илмий тасдикланган деб хисобланади?

Ревматизмга сабабчи булиши мумкин?

Ревматизмни болалик даврида хусусиятлари

Ревматизм хуружини аник белгилари:

Купинча норевматик кардитни кузгатувчиси:

Пайдо булиш даврига кура норевматик кардит булиши мумкин:

Норевматик кардитни мумкин булган окибат ва асоратлари:

Норевматик кардитни текшириш режасига киритилиши шарт:

Эхокг да норевматик кардитни куйидаги белгиларини аниклаш мумкин:

Митрал етишмовчилик билан митрал клапан пролапсидан кайси белгиси билан фаркланади ва кандай текширувлар керак:

Ритм галопи бу:

7 ёшли болада дисфагия, ютиши кийинлашиши, иштаха пасайши, коринда огрик, эпигастра сохада ачшиш, ич котиши симптомлар кузатилмокда юкоридаги симптомакомплес кайси касаллика хос.

Бола 3 ёшда сепсис билан касалланган. Охирги кунларда болани ахволи ёмонлашди. Нафас сикиши пайдо булди. Обьектив курувда тери копламлари окарганлигини, пульс 130 та, кучсиз. Юрак чуккиси суст, лекин таркок. Юрак чегараси 1,5 см га чапга кенгайган. Юрак чуккиси ва боткин нукталарида протодиастолик таркалмаган шовкин эшитилади.

10 ёшли бол тери копламлари окарганлиги, лаблари ва ёноклари кукарганлиги аникланади. Пальпацияда юрак чуккисини кучсизлиги аникланади. Юрак чегараси юкорига ва унгга кенгайган. Аускультацияда киска жарангли 1 тон ва пресистолик - диастолик шовкин, 2 тон акценти упка артериясида эшитилади. Бу кайси касаллик учун характерли.

Бемор: с. 8 ёш. 6 ёшда ревматизм утказган. Текширилганда митрал клапан очилишида ишкаланиш ва диастолик шовкиннинг пресистолик кучайиши аникланди. Бу кайси нуксон:

4 ойлик беморнинг онаси фарзандининг эмганда, йиглаганда кўкариўига, тез-тез шамоллашига, йўталга шикоят килади. Аускултацияда ўпкада дагалнафас фонида курук ва нам хирриллашлар эшитилади, юрак тонлари бўгиклашган дагал “машинасимон” систоло-диастолик шовкин кўкрак кафаси чап томонида ii-ковурга оралигида эшитилади. Шовкин бўйин томирлари ва курак сохасида яхши эшитилади. Сизнинг ташхисингиз, асосий:

Кўкрак ёшидаги бола клинникага огир ахволда олиб келинди, хуши йўколган, кучли хансираш кузатилади, юз териси, кўкрак кафаси ва кўллари териси кизгишрангда, нормал хароратда. Танасининг пастки кисми совукрок рангпар оёкларида пульс аникланмайди. Аускулкултациада юрак тонлари аник ритмик, ўпкада дагаллашган нафас ва бир оз нам хириллашлар эшитилади. Жигар катталашган.

Макктаб шифоории профилактик текширув вактида 8 ёшидаги болаларда алтернирлашган пульсни аниклаган, бу нимадан далолат беради.

Киз бола 14 еш. Касаллик уткир бошланган.уткир полиартрит. Бирданига харорати 39 cга кутарилган юзида эритема капалаксимон куринишга эга.беморни терини ёрикликга нисбатан сезувчанлиги ошган. Сизниниг ташхисингиз.

Умумий сийдик тахлилида беморда тургун протеинурия 3.5 г/сут, цилиндрурия. Бемор холати огир курувда куёш нурлари натижасида тошма тошган. Сизнинг диагнозингиз?

Беморнинг умумий кон тахлилида панцитопения кузатилмокда. Аускультатцияда перикард ишкаланиш шовкини

Конда le хужайралари, натив днк антителалар титри юкори сизнинг ташхисингиз

Бемор бугимида ишиш, полиартрит, кучли огрик, бугим бушлигида суюклик йигилиши кузатиляяпти. Анализларда антинуклеар антитела титри юкори. Сизнинг ташхисингиз

Бемор анамнезида плеврал огрик, аускултацияда плевра ишкаланиш шовкини, плевра бушлигида суюклик аникланди. Артралгия, териси яккол мармарсимон, сочи куп тукиляпти. Сизнинг ташхисингиз

10 ёшли болада курувда юкс нафас олганда ошиши ва нафас чиказганда камайиши кузатиляпти. Бу кандай ритм бузилиши

4 ёшли бола. Кардиопатия ташхиси билан ёткизилган. Эхокгда чап коринчанинг систолик ва диастолик хажмининг ошиши аникланди. Бу кардиомиопатиянинг кайси турига киради

Бола 10 ёш, курувда нафас бир маромда 1мин 32тагача бурун оркали .упкада везикуляр нафас.юрак тонлари ритмик бугик корни .курлов буйичаюмшок жигари 3,53,03,0. Рентгенографияда юрак сояси кундалангига кенгайган. Экгда чап ва унг коринча гипертрофия белгилари эхокгда фи 30% чап коринча бушлиги кенгайган клапнлар узгаришсиз сизнинг ташхисингиз

Бола 8 еш шикоятлари юрак уриб кетиши юрак сохасида огрик хансираш холсизлик, бир йилдан бери касал. Нафас 1мин 30та пульс 120. 1минутда эхокгда фи камайиши юракбушлиги кенгайган. Экгда чап коринча гипертрофия белгилари

Клиник куриниши кам ривожланган юрак нуксони булган бола организмини гемодинамик бузилишларга мослашиши крндай:

Юракни вактан олдинги навбатдан ташкари кискариши:

Юкс тезлашишини тусатдан бошланувчи ва йуколувчи хуружлари мин. 140-250гача, тугри регуляр ритмни сакланиши билан:

Булмачалар кискаришини сезиларли тезлашиши (мин. 200-400гача), тугри регуляр ритмни сакланиши билан:

Ритм бузулшлари, бутун юрак ритми давомида булмачаларни алохида гурух мушак толаларини тез (мин.га 350-370), тартибсиз, хоатик кискариши:

Бола 2 ой давомида стационарда даволанган. Ревматизм активлиги сусайган. Чикарилгандан кейин куйидаги тавсиялар бериш зарур:

8 ёшли бола пароксизмал тахикардия хуружида аб 90/60мм.сим.ус.кайси препарат биринчи навбатда кулланилади:

10 ёшли болада тизза ва болдир-товон бугимида огрик ва шиш, температура 38°с. Юракни унг чегараси 2 см.га катталашган. Юрак тонлари бугиклашган. Бир хафта олдин ангина утказган. Сизни тахминий ташхисингиз:

10 ёшли болада коринчалар муддатдан олдин кузгалиш синдромида суправенрикуляр параксизмал тахикардия хуружи профилактикаси учун эффектив хисобланади:

Бола 11 ойлик ёши ва ривожланиши ёшига мос. Орви утказгач 10 кундан кейин умумий холати ёмонлашган, хансираш пайдо булган, бола рангпар ва холсиз. Курувда- кучсиз пульс, тахикардия. Юрак чегаралари:унг – унг парастернал чизикда, чап- урта умров чизигидан 3см чапда.юрак тонлари бугиклашган. Чуккида киска систолик шовкин-от дупури ритми. Упкада куп микдордаги майда пуфакчали нам хириллашлар. Жигар ковурга равогидан 3 см чикиб турибди.экг да qrs комплексини вольтажини пасайиши, атриовентрикуляр ва коринчалар ичи утказувчанликни бузилиши, систолик курсаткичнинг ошиши т тишчанинг яссилашиши.ташхис куйинг:

Бола 11 ойлик ёши ва ривожланиши ёшига мос. Орви утказгач 10 кундан кейин умумий холати ёмонлашган, хансираш пайдо булган, бола рангпар ва холсиз. Курувда- кучсиз пульс, тахикардия. Юрак чегаралари:унг – унг парастернал чизикда, чап- урта умров чизигидан 3см чапда.юрак тонлари бугиклашган. Чуккида киска систолик шовкин-от дупури ритми. Упкада куп микдордаги майда пуфакчали нам хириллашлар. Жигар ковурга равогидан 3 см чикиб турибди.экг да qrs комплексини вольтажини пасайиши, атриовентрикуляр ва коринчалар ичи утказувчанликни бузилиши, систолик курсаткичнинг ошиши т тишчанинг яссилашиши. Ташхисни тасдиклаш учун зарур:

12 ёшли болани 3 хафта мобайнида тизза бугимини букканда огрик безовта килади. Умумий ахволи коникарли. Аъзоларда узгаришлар аникланмади. Кон ва пешоб тахлили нормада. Бу нима учун хос:

Бола 13 ёш ра бугим шакли, минималактивликда, кайси препаратлар кулланилмайди:

5 ёшли угил болада тез чарчаш, чап коринча пульсациясини 2-ковурга оралигида титраш, экгда чап коринча зурикиш белгилари, рентгенограммада – чап коринча катталашган, кичик кон айланиш доирасида гиперволемия. Сизни тахминий ташхисингиз:

Бола 13 ёш ра бугим шакли, минималактивликда, кайси препаратлар кулланилмайди:

12 ёшли кизчада юрак сохасида периодик санчувчи огрик кузатилади. Унга биринчи навбатда утказилиши зарур:

Кабулга 10 ёшли кизча юракдаги огрик шикояти билан келган. Клиник патология аникланмади. Унга биринчи навбатда утказилиши зарур:

Митрал клапан пролапсини митрал клапан етишмовчилигидан киёсий ташхисоти учун ишончли текшириш усули;

14 ёшли кизча баланд буйли, куп овкатланиш, чанкаш, семириш iii боскичи, сонда, елкада, коринда, кукрак бези терисида пушти ранг стриялар. Артерия босим 140/80мм.сим.ус. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Бола 2 ой давомида стационарда даволанган. Ревматизм активлиги сусайган. Чикарилгандан кейин куйидаги тавсиялар бериш зарур:

12 ёшли угил бола унг тизза бугимида огрикка шикоят килди. 2 хафта олдин ангина утказган, лекин бу хакида хеч кимга айтмаган, чунки уйин утказиб юборишдан курккан. Травм булиши мумкин, лекин сиз ревмвтизмга шубха килишиз учун кайси белги энг кам ахмиятга эга:

3 ёшли болани касалхонага охирги 6 кун давомида иситма ва чулокланишни пайдо булишига шикоят блан олиб келинди. Курувда бутун танасида эритематоз догли тошма, конъюктивит, лаблари курук ва ёрилган, бурун халкумда яллигланиш, буйин лимфаденити, тирнок атрофи терисини кипикланиши, тушничап пастки ксмида систолик шовкин аникланди. Бола чап оёгига тана огирлигини кутара олмайди. Кон тахлилида нейтрофиллар устунлиги ва тромбоцитлар сони ошган. Купрок тугри келадиган ташхис;

5 ёшли кизда тана хароратининг 40°с гача кутарилиши аникланди, бармоклараро бугимларни урчиксимон шишиши ва кукракни юкорикисмида огрик. Купрок тугри келадиган ташхис;

Бемор в. 12 ёш, шикояти тез чарчаш, орви утказгандан кейинги базида 2 хафтадан ортик давом этувчи юрак сохасида огрик, 8 ёшида скарлатина утказган вактида юракда сисолик шовкин аникланган. Умумий ахволи коникарли. Тана тузилаши астеник, баланд буйли, кул оёк бармоклари узун, кафт ва товон тор. Юрак уриш сони минутига 88та. Аб 100/60мм.сим.ус. Юрак чегаралари кенгайган. Сезиларсиз ii-тон акценти, юрак чуккисида систолик шовкин ва ii-тонга якин шикиллаш (шелчок) аниклаади. Экгда чап коринча биоэлетрик активлигини ошиши. Лабаратор текширувда курсаткичлар нормада. Сурункали тонзилит ташхиси куйилди. Тонзилоектомия ва ревматизмга карш даво уткзилганда хам юракдаги шовкинлар сакланиб колди. Сизни тахминий ташхисингиз:

Бола 6 ойли. Муддатида тугилган, тана огирлиги 2,8кг, тугрук травмаси кам кушилиши, тез-тез шамоллайди, курувда рангпар. Хансираш , 80/мин нафас. Юрак уриш сони 195та мин. Юрка тонлари бугиклашган, от дупири ритми. Рентгенограммада кардиомеглия аникланди. Эхокг да коринча ва чап булмача кенгайиши. Миокард кискарувчанлиги пасайиши (фв-59 %). Экгда коринчалар деполяризция комплекси паст вольтажли. Ташхис:

Хомилада кон айланиши янги тугилган чакалокникидан фаркланади:

Бемор в. 10 еш, шикояти хансираш, тез-тез йутал, юрак сохасида огрик, юрак пароки ревматизм билан врач кузатувида туради. Уткир касалланган, 1 кун олдин стресс холатини утказган, шу куни кечки пайит тушада огрик пайдо булди, тез- тез йуталиш билан. Кечаси соат 3ларда хансирш пайдо булди, йутал кучайди. Холати огир, кескин рангпар, кузларида куркув. Нафас олиш 65та, упкасида куп микдорда нам хириллашлар. Пулсни кучсиз тулишиши, мин. 120. Юрак чегаралар чапга кенгайган, чуккида систола диастолик шовкин, 1чи тон карсилловчи, жигар катталашган, ковурга равогидан 2 см пастда, тез –тез сияди. Ташхисингиз:

Тонзилит хуружидан кейин холсизлик, калтираш, мушакларда огрик, тана хароратини периодик кутарилиши пайдо булган. Умумий ахволи огир, тана харорати 39,2. Кескин рангпарлик сариклик билан, куп терлаш. Буйин томирларининг пульсацияси, кул бармок фалангаларининг калинлашиши кузатилади. Пастки ковок конъюктивасида петихиялар. Юрак чегаралари кескин чапга кенгайган, тонлар бугиклашган, тушдан унгда иккинчи ковурга оралигида машина типида систолодиастолик щовкин. Жигар ва талок катталашган. Оёкларда шиш. Кон тахлилида кучли ривожланган анемия, л – 15,0?109/л, нейтрофилёз чапга силжиш билан, эчт 60 мм/соат. Ташхис куйинг:

Бемор 12 ёш, шикоятлари умумий холсизлик, куп терлаш, жисмоний зурикишдан кейин хансираш, тана хароратини 38-39°с га кутарилиши. Юзни рангпарлиги, шиши асосан параорбитал, бармоклар майда бугимлар сохаларида жойлашади. Ковок териси сохаларида телеангиоэктазиялар. Огиз бушлиги шиллик каватида ярали некротик стоматит элементлари. Кучли ривожланган мушак гипотрофияси, пальпацияда катиклашиш сохалари аникланади. Рефлекслар сусайган. Юрак чегаралари кенгайган, юрак тонлари бугиклашган. Жиган 4см, талок 2,0 см катталашган. Конни биохимик тахлилида фермент курсаткичларининг ошиши, анемия, лейкопения, гипергаммаглобулинемия. Курув пайитида беморда генерализацияланган талваса хуружи хушуни йукатиш ва ихтиёрсиз сийдик ажралиши билан кузатилди. Ташхис:

Бемор 12 ёш, шикоятлари умумий холсизлик, куп терлаш, юрак сохасида санчувчи характердаги огриклар, жисмоний зурикишдан кейин хансираш ва кул бармокларида харакат чекланиши. Анамнезидан экссудатив диатез, тез- тез урви, фурункулёз, сувчечак билан касалланган. Касаллик 1 йил олдин бошланган, тана хароратини 39° с гача кутарилиши, бармокларнинг майда бугимлар сохаларида огрик, шиш ва кукариши. Курувда беморда жисмоний ривожланишдан орка колиш, никобсимон юз, шиш. Тери копламалари бронзоцианотик, тери ости ёг клетчаткасининг калинлашиши. Билак ва товонда цианоз ва шиш кучли ривожланган. Кул ва оёкларда нам ва ушлаганда совук, босганда совук доглар пайдо булади. Бармоклар майда бугимларининг дефигурацияси ва харакатнинг чекланиши. Юракда шовкинлар йук. Аб 140/100 мм. Сим. Уст. Лабаратор курсаткичларда уткир фаза белгилар сезиларсиз даражада. Бунда кайси касаллик хакида уйлаш мумкин:

12 ёшли бемор кизда экгда чап булмача белгилари аникланди. Анамнезида ревматизмнинг кайталанувчи атакаси билан огриган. Бемор жисмоний ривожланишдан оркада, териси рангпар, ёноклари кизарган. Аускультатив: чуккида i тон кучайган, упка артерияси устида ii тон акценти, чуккида диастолик шовкин. Бу экг куриниши кайси клиник холатга хос:

3 ёшли угил болада периодик, тусатдан хушдан кетиш эпизодлари юрак тухташи даврлари билан кузатилади. Оилавий анамнезида олдинги 2та болада тусатдан улим эрта ёшда кузатилган. Курувда умумий холати коникарли, жисмоний ривожланиши ёшига мос. Аускультацияда юракда шовкинлар йук. Экгда синусли ритм, юрак уриш сони 110минутига, гис тутамининг унг оёкчаси нотулик блокадасининг белгилари, pq интервали 0,14сек. (норма 0,11сек.), qt интервал 0,44 сек. (нормада 0,29сек.), т тишча алтернацияси. Куйидагилар кайси синдром учун хос:

10 ёшли кизда вакти вакти билан юрак уриб кетиш хуружлари пайдо булади. Хуруж вактида экг килинганда суправентрикуляр параксизмал тахикардия кузатилади. Хуруж булмаган холатда умумий ахволи коникарли. Ички органларда патология аникланмади. Лаборатор курсаткичлар нормада. Экг деформацияланган, кенгайган коринчалар комплекси (qrs) rтишчани чикувчи тиззасида «дельта- тулкин » билан, pq интервали 0,10сек. (норма 0,12- 0,16сек. ) st сигменти пастга силжиган. Сизнинг тахминий ташхисингиз;

9 ёшли бемор, стационардан уткир ревматизм иситма ташхиси билан чикарилди. Унга профилактика максадида бициллино терапия буюрилди:

3 ёшли бола, онасининг сузидан тез чарчашга, харакатли уйинларда хансирашга шикоят килди. Муддатида тугилган, 2500г тана огирликда, 2-3 ойлигида эмаётганида лаб атрофида енгил кукаришни аниклади, лекин врачлар юрак патологиясини аниклашмади. 1 ёшдан кейин тез тез шаммоллади.умумий ахволи коникарли, овкатланиши камайган. Эпигастрал пульсация аникланди. Юкс 140та мин., нафас сони 32та мин. Аускультатив чуккида i тон сакланган, упка артерияси устида ii тон кучайган ва ёйилган, 2-3 ковурга оралигида систолик шовкин урта интенсивликда, утказилмайдиган функционал типда. Экгда юрак электрик уки унгга силжиган, гис тутамининг унг оёкчаси блокадаси. Сизнинг ташхисингиз:

4 ойли бола, онасининг сузидан эмганда чарчашга, куп терлашга, тана вазнини кам кушилишига, шиллик каватларда, лабда кукариш периодик безовталик хуружлари пайдо булишига шикоят килади. Онасининг акушерлик анамнезида бола тушиши хавфи булган. Хомиладорликнинг 7 ойида орви юкори харорат билан огриган. Болада овкатланиш камайган, цианоз йук. Чукки туткисини чапга силжиши ва кучайиши аникланди. Аускультатив юрак тонлари аник, тахиаритмия. Жигар 2см, шишлар йук. Экгда чап коринча зурикиш белгилари, реполиризация жараёнининг бузилиши. Сизнинг ташхисингиз:

9 ёшли бола, стоционарда 3кун куйидаги ташхис билан ётди: митрал вальвулит белгилари билан уткир ревматик иситма, полиартрит, ануляр эритема. Ревматизмга карши даво буюрилди, уларни ичида хозирги вактда тавсия килинмаган препаратлар бор:

5 ёшли бемор, ташхиси билан: юра, системали варианти юкори активлик жараёнига хос булмаган куйидаги клиник белги:

12 ёшли бемор, ташхиси билан: вегетотомир дистонияси, кон топшириш вактида тусатдан хушидан кетди, врач кизни куриб, уткир томир етишмовчилигини куйди, хос булмаган белги:

5ойлик болада ютн- коринчалар аро тусик нуксони ташхиси билан кузатувда туради. Навбатдаги курувда врач болада куйидаги белгиларни аниклади: кичик кон айланиш доирасида димланиш белгилари куйидагилардан ташкари:

1,5 ёшли бола кардиолог назоратида туради, курувда чап коринча типидаги юрак етишмовчилиги белгилари аникланди, дигоксин канча туйинтириш дозасида буюрилганда, интоксикация белгилари, брадикардия, экгда st сегментни изолиниядан пастга силжиши кузатилди:

13 ёшли бола бош огриши, кулокларда шовкин, кунгил айнашига шикоят килди. Спорт билан шугулланади, кам касал булади. Курувда а/б ошганлиги 200/120мм сим. Уст. Аникланди, бунга куйидагилардан кайси бири сабаб булмайди:

11 ёшли болада юракнинг тугма тулик блокадаси бор, юкс минутига 37-40та. Мактабда укиш вактида холати тусатдан ёмонлашди, хушини йукотди (морганьи- эдемс – стокс хуружи). Кандай ёрдам курсатилмайди:

14 ёшли бола ташхиси: вегето томир дистонияси. Экгда эртареполиризация синдроми аникланди, тартибсиз суправентрикуляр экстросистолия, булар ортостатик холатда йуколади. Беморга кандай препарат буюрилмайди:

12 ёшли бола периодик юрак тез уриб кетиши хуружларига шикоят килади. Текширилганда юракни органик касалликлари аникланмади, пароксизмал тахикардия типида юрак ритмини бузилиши билан вегетотомир дистонияси ташхиси куйилди. Кайси белгилар хуруж вактида аникланмайди:

1 ойлик бола 2400г вазнда муддатида тугилди, кам вазн кушилишига онаси шикоят килди. Хомиладорликнинг биринчи ойида шамоллаш утказди, сурункали пиелонефрит хуружи буйича даволанган. Анамнестик ва клиник белгиларига асосланиб, врач болада фиброэластозга тахмин килди, куйиги белгидан ташкари:

1 ёш 6ойлик бола стационарда клиник инструментал текширувларга асосланиб, ташхис куйилди: норевматик кардит. Миокард хужайраларида метаболизмни яхшилаш учун кандай препарат кулланилмайди:

10 ойлик бола, 3200г огирликда муддатида тугилган, 5ойликкача ёшига мос ривожланган. Совук кунлар бошланиши билан тез тез шамоллади, сувчечак утказди. Охирги кунларда куп йуталди, хансираш пайдо булди. Курувда болада уткир кардит белгилари аникланди, куйидагилардан ташкари:

Бола артерит бошлангандан кейин 2- куни шифохонага ёткизилди. Температураси 37,8°с, бугимларда огрик ва шиш сакланган. Юрак чуккисида систолик шовкин, эчт – 45 мм/соат. Куйдагидан ташкари тавсия килиш керак:

Миокард дистрофиясида тавсия килинади:

Гипертония купинча кузатилади:

Пароксизмал тахикардиянинг коринчалар шаклига характерли булган экг белсини курсатинг:

Вирусдан кейинги миокардит ташхисоти учун ахамиятли:

Дилатацион кардиомиопатия учун характерли:

Билвосита антикоагулнтларга киради:

Тизза бугимининг ревматоид ва туберкулёз зарарланишининг диф диагностикасида асосан информация беради:

Купрок системали кизил югурги учун хос симптомлар:

«д» хисобидан олинган, шикояти ва клиник белгилари булмаган норевматик кардит билан огриган болаларда экг текшируви качон утказилади:

10 ёшли болада ревматизмни актив булмаган фазасида, ревматизм атакасини 2 йил олдин утказган, бициллин профилактика давомийлиги ва частотасини курсатинг

10 ёшли болада ревматизмни актив фазаси фонида фолликуляр ангина. Кайси препаратлар кулланилмайди:

12 ёшли бола 2 йил олдин ревматизм атакасини утказган. Хозир юракда аник булмаган узгаришлар билан ревматизмни актив булмаган фазасида. Жисмоний машгулотлар учун гурухни курсатинг:

13 ёшли болада ра нинг бугим шакли, минимал активлик даражасида хамма препаратлар кулланилади, куйидагилардан ташкари:

Аорта клапан етишмовчилиги учун хамма симптомлар хос, куйидагилардан ташкари

Болада дмппнинг нисбий компенсация фазаси иммунопрофилактика масаласини хал килинг:

Ятч ларда терини, лабларни шиллик каватини тоталь цианози 3 соатдан ортик сакланувчи куйидаги холатлар билан асосланади, куйидагидан ташкари:

Тизза бугими шикастланишини ревматоидли ва силли келиб чикишида киёсий ташхислашда купинча информатив маълумот:

8 ёшли бола а/д 90/60мм/с/у булган пароксизмал тахикардия хуружида нима куллаш максадга мувофик:

Агар болада тахминий ташхис “ревматизм актив фаза “ сида госпитализация килинмаганда хамм санаб утилганларни кили керак куйидагидан ташкари ;

10ёшлик бемор, шикояти унг тиззи бугимидаги огрикка. 2 хафта илгари ангина утказган. Голкипер булганлиги сабабли уйинни утказиб юбормаслиги учун бу хакида хеч кимга айтмаган. Травма булиши мумкин, лекин сиз ревматизмни (уткир ревматик иситма) истисно килмокчисиз. Ташхис учун куйидаги кайси аломат кам ахамиятга эга?

Икки ёшли болани шифохонага олти кундан буён тана хароратининг кутарилишива оксокланиши сабабли олиб келишди. Курик пайитида беморнинг бутун танасида эритематоз чипор тошмалар аникланади, конюктевит аломатлари, лаблари ёрилган, халкуми яллигланган, буйин лимфа безлари катталашган. Туш суягидан чапда систолик шовкин эшитилади. Бола чап оёгида тура олиши кийин. Кон тахлилида нейтрофиллар ва тромбоцитлар купайган. Тахминий ташхисингиз:

4 ёшлик кизча, шикояти тана хароратининг 400с гача кутарилиши, кул майда бугимларнинг урчуксимон шишиши, тушсуяги тепа кисмидаги огрик. Тахминий ташхис:

11 ёшли бемар, шикояти тез чарчаш, икки хафта илгари утказган ори дан сунг баъзи баъзида юрак сохасида огрик пайдо булганлигига. 8 ёшлигида скарлатина утказган, уша вактда юрагида шовкин аникланган. Умумий ахволи коникарли, тана ривожланиши астеник, баланд буйлик, оёк ва кул бармоклари узун, юрак мароми дакикага 80 маротаба. Кон босими 100/60 мм.с.у. Юрак чегаралари кенгаймаган, иккинчи тоннинг кучсиз акценти. Юрак чуккисида систолик шовкин ва шикиллаш. Экг да чап коринча биоэлектрик активлигининг кучайиши. Лабаратор курсатгичлар меъёрида. Сурункали тонзиллит ташхиси куйилди. Тонзилэктомия ва антиревматик даво тадбирлари утказилганига карамасдан юракдаги узгаришлар сакланиб колди. Сизнинг ташхисингиз:

6 ойлик бемор. Вактида 3 кг вазн билан тугилган. Перинатал энцефалопатия ташхиси билан неврапатолог назоратида. Нимжон, вазни кам, тез-тез шамоллаб туради. Курик пайитида рангпар, хансираш, нафас олиш сони минутига 40 та, юрак мароми минутига 165 та, юрак тонлари бугиклашган, галоп ритми. Рентгенда – кардиомегалия. Эхокг да – коринчалар ва чап булмачанинг кенгайиши., кискариш фаолиятининг сусайиши (кон хайдаш фракцияси 50%). Экг да коринчалар деполяризация комплекслари кичик вольтажли. Ташхис:

14 ёшлик бемор н. Шикоятлари бош огришига, умумий холсизлик, тез чарчаб колиш, уйкуси нотинчлигига. 8 ёшидан ревматизм ташхиси билан назоратда. Бициллин профилактика мунтазам утказилмаган.ахволи коникарли.тана харорати меъёрида, озгин, пулс – 90 дакикага, артериал кон босими 90/50 мм/с/у. Упкасида дагал нафас. Юрак чегаралари бироз кенгайган. Пайпаслаганда систолик титраш. Чуккида 1 тон кучайган, систолодиастолик шовкин, упка артериясида 2 тоннинг акценти.кон ва пешоб тахлили меъерида.экгда чап булмача ва чап коринча гипертрофияси.ташхис:

Хомиланинг кон айланиши чакалокнинг кон айланишидан фаркланади:

12 ешли бемор в.шикоятлари: хансираш, тез-тез йутал ва юрак сохасида огрик.ревматизм,юрак нуксони ташхиси билан диспансер назоратда.ахволининг бирдан емонлашувини утказилган стресс холоти билан боглик.уша куни кечкурун кукрак сохасида огрик ва тез-тез йуталиши пайдо булди.тунги соат 3да хансираш пайдо булиб,йутал кучайди. Беморнинг ахволи огир,жуда рангпар,кузларида куркув. Нафас олиши бир дакикага 45 марта.упкасида куплаб хул хириллашлар.пулс бир дакикага-130,туликлиги паст.юрак чегералари чапга,тепага кенгайган,чуккида систолодиастолик шовкин, 1 тон кучайган.жигар 2 см. Катталашган.пешоб ажралиши камайган.беморда:

14 ешли бемор. Шикоятлари:тана хароратининг кескин кутарилиши,бурундан кон кетши. Юрак тугма нуксони билан диспансер назоратида.якинда утказилган сурункали тонзиллит хуружидан кейин беморда умумий холсизлик,тана хароратининг уктин уктин кутарилиши,калтираш, мушакларда огрик пайдо булди. Беморнинг ахволи огир. Тана харорати 39.2. Терисининг кескин саргиш симон рангпарлиги, терлаш кузатилади. Буйин томирларининг пульсацияси, кул бармокларининг йугонлашиши, пастки ковок шиллик пардасида петехиялар. Юракнинг чапка кескин кенгайиши, юрак тонларнинг бугиклиги аникланади, туш унг киргоги буйлаб ii ковурга оралигида дахал (машинасимон) систолодиастолик шовкин эшитилади. Жигар ва талок катталашган. Оекларида шиш. Кон тахлилида-кучли анемия, l-15.0х10 9/л, нейтрофиллез чап томонлама,соэ(кчт)-60 мм/соат. Ташхис куйинг?

Бола 10 еш, шикояти унг тизза бугимида огрик ва шиш, харакат вактида огрикни кучайиши. Тана харорати нормада. Тана тузилиши тугри жисмонан ривожланган, баскетбол билан шугулланади. Ички аъзоларда узгаришлар йук. Тизза бугимини пастки сохасида шиш аникланган, пайпасланганда огрикли. Кон тахлили: нв- 132 г/л, эр-4.2х1012г/л, лейкоцитлар-6.1х109/л, эчт-5мм/соат. Пешоб тахлили узгаришсиз.биохимик синовлар нормада, асло-250ед. Ташхисингиз:

6 ёшли болани болалар богчасида текширилганда кучли брадикардия аникланган. Шикояти холсизлик, тез чарчаш, синкопэ (хушдан кетиш). Уз вактида тугилган 3 кг вазн билан, кам касал булган булган, лекин нимжон усган, огирлиги кам булган. Умумий ахволи коникарли, тана тузилиши астеник. Тери ва шиллик каватлари тоза. Муртак безлари хилвиллаган. Юрак чуккиси ва боткин нуктасида систолик шовкин эшитилади. Экг: ритм синусли, юрак уриши минутига 37 та. Кон тахлили ва биохимик синовлар узгаришсиз. Кайси касаллик деб уйлайсиз:

Бола 10 ёш шикояти бош огриши, юрак сохасида огрик, бош айланиши вакти-вакти билан бурун конаши, юрган вактида оекларида кучсизлик. Бола жисмонан яхши ривожланган. Туш тепа сохаси чукурчасида томир уриши кузга ташланади. Ад 170/110 мм.сим.уст. Юрак чегаралари чапга силжиган, аортада 2 тон акценти. Систолик шовкин аортада ва курак сохасида яхши эшитилади. Экг: чап коринча кенгайиши систолик зурикиш билан. Ташхис:

14 ёшли киз экг килинганда чап булмача кенгайганлиги аникланган. Уткир ревмвтизм, кайталанган ревматизм утказган. Бола жисмоний ривожланишдан оркада, тери копламлари рангпар, ёнокларида кизариш. Аукультатив: 1 тон юрак чуккисида кучли, 2 тон упка артериясида акценти, диастолик шовкин юрак чуккисида. Экг кайси клиник холатга хос:

2 ёшли болада баъзан хушдан кетиб колиш кузатилади, баъзида юрак уришини тухтаб колиши билан. Оилавий анамнезида – олдинги 2та фарзанднинг тусатдан улими курсатилади. Курик пайтида холати коникарли, жисмоний ривожланиши нормада, юрагида шовкинлар эшитилмайди. Экгда синусли ритм, юрак уриши минутига 110 та, гисс тутами унг оёкчаси туликсиз блокадаси, pq интервал 0.14 сек (n-0.12), qt интервал 0.44 сек (n-0.29 сек). Т тишчалар альтерацияси. Курсатиб утилган холат куйидаги синдромларниниг кай бирида кузатилади:

8 ёшли кизчада баъзида юракнинг тез уриши хуружи кузатилади, хуруж пайтида экгда суправентрикуляр пароксизмал тахикардия, хуружсиз даврда беморниниг холати коникарли, ички аъзоларида патология топилмади. Лаборатор курсаткичлар нормада. Экгда qrs комплекс кенгайган, деформацияланган. R тишча бошланишида «дельта тулкин», st сегмент пастга силжиган. Сизнинг тахминингиз:

9 ёшли бемор с. Шифохонадан «уткир ревматик иситма» ташхиси билан чиккан.унга профилактик максадда бициллинотерапия буюрилган:

Бемор 2 ёш 7 ойлик. Онасининг сузича шикоятлари – тез чарчаб колиш, уйнаб юрган пайтда хансираш. Уз вактида 2500гр вазнда тугилган. Хаётининг 2-3 ойларида эмиш вактида лабининг атрофида енгил кукариш кузатилган, лекин шифокорлар юрак хасталигини аниклашмаган. 1 ёшдан кейин тез-тез шамоллаб турган. Курикда ахволи коникарли, нимжон. Эпигастрал пульсация кузатилади. Юрак ритми минутига 32та. Аускультатив: чуккида 1 тон сакланган, упка артерияси устида 2 тон кучайган ва булинган, 2-3 ковургалар орасида уртача кучли систолик шовкин функционал шовкинни эслатади. Экгда электр уки унгга силжиган, гисс тутами унг оекчаси блокадаси. Ташхисингиз:

3 ойлик гудак, онасининг сузича шикояти – эмганда тез чарчаб колиш, вазнининг етарли ошмаслиги, баъзида лаб атрофида шиллик пардаси, тирнокларниниг кукариши билан кечувчи безовталик. Онасида – акушер анамнези нохуш: орви тана хароратининг ошиши билан. Хомиланинг 7 ойида хомила тушиш хавфи. Курикда бемор заиф ривожланган, озгин, цианоз йук, юрак турткиси чапга силжиган, кучли юрак тонлари сакланган, тахиаритмия. Жигари 2.0см, шишлар йук. Экгда чап коринча зурикиши, реполяризация жараёнининг бузилиши. Ташхисингиз:

9 ёшли бемор с. 3 кундан буен стационарда «уткир ревматик иситма митрал вальвулит, полиартрит, ануляр эритема» ташхиси билан даволанмокда. Антиревматик терапия буюрилган, улар таркибида хозирги холатда буюрилиши лозим булмаган препаратлар хам бор:

5 ёшли бемор ю. Ташхиси: юра, тизимли вариант, юкори даражадаги активлик билан, ушбу холатда барча куйидаги аломатлар булиши мумкин. Истисно:

12 ёшли бемор м. Ташхиси: вктд. Бемор кон тахлили пайтида бирдан хушидан кетиб колди. Беморни текшириб курган шифокор уткир томир етишмовчилиги ташхисини куйди. Бу холатда куйидаги белгилар хос. Истисно:

5 ойлик бемор и. Ютн – коринчалараро тусик нуксони билан назоратда навбатдаги курик пайтида врач беморда куйидаги кичик кон айланиш тизимининг димланиш аломатларини аниклади, истисно:

1ёшли бемор кардиолог назоратида курик пайтида чап коринча етишмовчилиги аломатлари аникланди. Дигоксиннинг туйинтирувчи микдори беморда брадикардия, экгда st нинг «тогорасимон» силжиши билан ифодаланган интоксикация белгиларини курсатди. Ушбу доза:

14 ёшли бемор, шикояти: бош огриши, кулокларида шовкин, кунгил айнаши. Спорт билан шугулланади. Жуда кам касал булган. Курик пайтида кон босимининг 200/120мм.с.уст. Ошганлиги аникланди. Куйидагиларнинг барчаси бунга сабаб булиши мумкин, истисно:

10 ёшли бемор тугма юрак блокадаси билан, юрак ритми минутига 30-40та. Мактабдаги дарс пайтида беморнинг ахволи бирдан ёмонлашиб хушидан кетиб колди (морганьи-эдемс-стокс хуружи). Ушбу холатда куйидаги муолажаларни утказиш мумкин, истисно:

12 ёшли бемор. Ташхиси: вктд. Экгда вактдан илгари реполяризация, тартибсиз суправентрикуляр экстрасистолиялар, орто холатда экстрасистолиялар йуколади. Беморга куйидаги препаратларни буюриш мумкин, истисно:

Бемор 11ёшли. Шикоятлари юрагининг тез уриб кетишига. Текшириб курилганда юракнинг органик касалликлари аникланмади. «вктд, юрак ритмининг бузилиши билан, пароксизмал тахикардия» ташхиси куйилди. Хуруж пайтида беморда куйидаги аломатлар аникланди, истисно:

1 ойлик бемор. Вактида 2400гр вазн билан тугилган. Онаси бола вазнининг етарли ошмаганлигига шикоят килади. Хомиладорликнинг биринчи ойларидан аёл тез-тез шамоллаган, сурункали пиелонефрит хуружи билан даволанган. Анамнестик ва клиник аломатларга асосланиб врач беморга «фиброэластоз» ташхисини тахмин килди. Унга куйидагилар хос, истисно:

1 ёш 2 ойлик бемор. Стационарда клиник инструментал белгилар асосида «норевматик кардит» ташхиси куйилди. Юракда метаболик жараённи яхшилаш максадида куйидаги дори воситалари кулланилиши лозим, истисно:

8ойлик бемор. 3200 гр вазнда тугилган. 5 ойгача яхши ривожланди. Совук тушиши билан тез-тез касалга чалина бошлади, сувчечак билан огриди. Кейинги кунларда тез-тез йуталадиган булиб колди, хансираш пайдо булди. Курик пайтида беморда уткир кардитнинг барча куйидаги аломатлари аникланди, истисно:

8 ёшли бемор, ташхиси: уткир тевматик иситма, эндокардит, полиартрит аломатлари билан, эчтнинг баландлиги, асло нинг титри 1:1000. Беморга буюриладиган преднизолоннинг дозаси:

14 ёшли бемор шикоятлари: тез чарчаш, жисмоний тарбия дарсида хансираш, холатини узгартирганда бош айланиши, кон босимининг 150/90мм.см.уст. Гача кутарилиб туриши. Ахволи коникарли, жисмоний ривожланиши ёшига мос. Юрак тонлари равон, чуккида киска систолик шовкин. Экгда чапкоринча гипертрофияси, тартибсиз политоп коринчалар экстраистолияси. Эхокгда чап коринча гипертрофияси, коринчалараро тусик-1.3см (n-0.75-1.0см), чап коринча орка деворчаси калинлиги 1.1см (n-0.85-1.05). Ташхис:

12 ёшли бемор шикояти: юрак сохасида огрик, бош айланиши, кон босимининг тургун эмаслиги, тиббий муолажалар вактида хушдан кетиб колиш. Холати коникарли, эмоционал лабил, рангпар, юрак тонлари равон, чуккида киска систолик шовкин, аритмия. Экгда тез-тез учровчи суправентрикуляр экстрасистолиялар, квадригимения турида. Эхокгда митрал калпокча пролапси 1 даража (4мм). Ташхисингиз:

7 ёшли бемор шикояти: ихтиёрсиз харакатлар, умумий холсизлик, уйкусининг нотинчлиги. Вактида тугилган тиббий курсатмага биноан кессарча кесиш усулида. Заиф, нимжон булиб усмокда, тез-тез шамоллайди, ангиналар кузатилади. Курик пайтида эмоционал лабил, вегетатив аломатлар кучли. Юз мушаклари елка куллариниг ихтиёрсиз харакатлари, афти башарасининг узгариши кузатилади. Юрагида патологик узгаришлар йук. Кон тахлили нормада. Асло титри 1:400. Ташхис:

7 ёшли бемор, озгин, шиллик каватлар, тирноклари цианози, бармокларининг барабан таёкчаси сифат деформацияси, тирнокларининг соат ойнасисимон узгариши кузатилади. Фалло туртлиги ташхиси билан назоратда. Ушбу туртликка куйидагилар киради, истисно:

2 ойлик чакалокнинг ота-онаси куйидаги аломатларга асосланиб болада ютн борлигини гумон килишмокда, истисно:

10 ёшли бемор, ревматик юрак нуксони – митроаортал етишмовчилик аортал копкокчалар етишмовчилигининг устунлиги билан, юе 2а даража. Ташхиси билан даволанмокда. Беморда тахикардия, (юрак уриши минутига 110тагача), ад 120/30 мм.сим.уст. Беморга куйидаги дори воситаларидан кайсини куллаш чегараланади:

Кабул булимига ютн кукариш тури билан бемор хансираш-кукариш хуружи, талваса синдроми билан келинди. Шошилинч ёрдам курсатилганда кайси дори воситаси кулланилмаслиги лозим:

9ёшли бемор 3 йилдан буен кул тенниси билан шугулланади, шахар чемпиони. Бирдан ахволи емонлашиб хансираш йутал пайдо булди. Антибиотиклар, антигистамин, йуталга карши дори воситаларини куллаш самара бермади. Комплекс текшириш натижалари асосида «дилятацион кмп» ташхиси куйилди. Ушбу касалликка хос эмас:

Ютн билан беморда сурункали юрак етишмовчилигининг тахикардия, жисмоний харакатда хансираш, юрак чегараларининг катталашиши, оекларида ишиш каби аломатлари кузатилади. Беморга куйидаги препаратлар кулланиши лозим, истисно:

2 ёшли бемор, ташхиси: сурункали ревматик иситма, митрал кушма нуксон стеноз устунлиги билан, асорати чап коринча етишмовчилиги 2б. Юракнинг хажмий зурикишини камайтирувчи воситалари сифатида асосий препарат:

10 ёшли бемор ю. Ташхиси: ютн, мембраноз коринчалараро тусик нуксони (20мм). Курик пайтида кучли хансираш, тинч холатда тахикардия, жигарнинг анчайин катталашуви, шишлар, озиб кетганлик кузатилади. Беморда сурункали кон айланиш етишмовчилиги:

2ёшли бемор, ташхиси: ютн, булмачалараро тусик нуксони (10мм), асорати кае 2а чап коринча етишмовчилиги билан. Бу холатга хос эмас:

13 ёшли бемор 8 ёшидан буён ревматизм билан назоратда. Булимга сурункали кае 2б билан ёткизилди. Килинган муолажаларга карамай беморнингахволи огир, бу холат рефрактер юрак етишмовчилигидан далолат беради. Бунга сабаб, истисно:

7 синф укувчисида ортикча чарчоклик, бош айланиб туриши, брадиаритмия, баъзида экстрасистолиялар билан ифодаланган ваготоник узгаришлар кузатилади. Ушбу холатда киёсий ташхислаш максадида лозим булган асосий текшириш усули:

Чап коринчани гипертрофияси, булмачаларни зурикиши, st сегментини пастга силжиши, чап кукрак йуналишларида т манфийлиги, тишчаларни юкори амплитудаси, ритмнинг ригидлиги ва доимийлиги

Фиброэластозга хос экстракардиал белгилар:

Юракнинг утказувчи системасини асосий кисмлари:

Коринчалар экстрасистоласини симптомлари:

Атриовентрикуляр блокадани самойлов-венкибах давридаги экг белгилари:

Атировентрикуляр блокадани 1 боскичини экг белгилари:

Пароксизмал тахикардия учун хос белгилар

Адамс-морган-стокс синдромини асосий белгилари

Коринчалар экстросистоласида эффектив препаратлар

Катта ёшдаги боаларда юрак етишмовчилигини асосий клиник белгилари:

Юрак етишмовчилиги учун хос рентген узгаришлар:

Кон айланиш бузилиши 1 боскичини асосий куринишлари:

Уткир томир етишмовчилиги белгилари:

Организмни адаптациясида иштирок этади:

Ревматизм ташхисида кисел-джонс-нестеров буйича асосий критерик белгилар:

Юракнинг тугма нуксони булмачалараро тусикнинг нуксонида 2 ковургада систолик шовкин куйидагилар билан боглик:

Ав блокада окибатида моргань-эдамс-стокс хуружида шошилинч даво сифатида кулланилмайди:

3 ойлик болада коринчалараро тусик катта нуксонида кузатилади, куйидагидан ташкари:

Болада тахминий «ревматизм, актив фазаси» ташхиси булсв, госпитализация килинмаса, саналганларни барчаси килиниши шарт, куйидагидан ташкари:

Болада биринчи марта экстраситолия аникланганда нима килиш зарур:

Тизза бугими шикастланишини ревматоидли ва силли келиб чикишида киёсий ташхислашда купинча информатив маълумот:

Параксизмал тахикардияни коринчали шаклида экг даги белгиси:

Ютн булган беморларда ске белгилари бор, тахикардия, жисмоний зурикишда хансираш, юрак чегараларини катталашиши, оёкда шишлар кечга якин пайдо булади. Беморга куйидагиларни куллаш мумкин, куйидагилардан ташкари:

Бемор 14 ёш, ташхис: сурункали ревматик юрак касаллиги, митрал порокни стеноз билан бирга келиши, юе 2б асорати чап коринча типида. Юракни зурикишини аниклаш учун препаратни аникланг:

Бемор 10 ёш, ташхиси: ютн-дмжп мембранозли 20 мм. Курувда хансираш, тинч пайтда тахикардия, жигарни катталашиши, шиш, озиш. Ске даржасини аникланг:

Бемор 3 ёшли, ютн-дмпп 10 мм,асорати нк 2 а чап коринча типи учун характерли:

Бемор 13 ёш, 8 йилдан бери ревматизм билан касал. Булимга хнк 2 б белгиси билан тушган. Даво утказилишига карамасдан бола ахволи огир, бу рефректер юе дарак беради, бунинг сабаби булиши мумкин,куйидагилардан ташкари:

8 синф киз болада ваготоник бузилишлар куйидаги куринишда: тез чарчаш, периодик бош айланиши, брадиаритмия, экстрасистолия. Киёсий ташхислаш учун асосий текширув усули хисобланади:

Бемор 14 ёшда, всд нинг сипатотоник типи, а/д ни кутарилиши. Куйидаги холат учун кайси босимнинг ва канчага кутарилиши хос:

Бола 12 ёшда булимга куйидаги шикоятлар билан келди: эмоция, стресс билан боглик перикардиал сохадаги огрик хиссига, жисмоний зурикиш билан боглик эмас. Нитроглицерин билан бартараф этилмайди. Юрак сохасидаги огриклар тезтез кайталаниб туради, вахима ва юрак уриши билан кечади. Аускультацияда чукида вертикал холатда мезосистолик шиккиллаш, етганда йуколади. Экг да т тишчани 2,3, аvr ва v5,v6 да яссилашиши, сизнинг тахминий ташхисингиз:

Вольф-паркинсон-уайт синдромида экг даги харктерли белгиларини курсатинг:

Бола 8 ёш, ташхис: ревматизм, 3 атака, 1 даража активлиги. Эндомиокардит. Лангу буйича митраль клапан етишмовчилигини 3 даражаси. Куйидаги экг белгилари юракнинг кайси кисмини гипертрофияси ва зурикишини курсатади:

14 ёшли бола. Ташхис: комбинирланган митрал нуксон. Нк 3 даража.куйидаги экг да аритмиянинг кайси тури курсатилган:

Кичик кон айланиш доирасига кам микдорда кон тушади(упка артерияси стенози), катта кон айланиш доирасига дмжп оркали ва унгга силжиган аорта оркали веноз кон чикади:

Тораймадан юкори сохаларда гипертензия, томирларида бош,елка камари ва кул томирларида;тананинг пастки кисми томирлари кам кон кабул килади:

Чап коринчадан унг коринчага коннинг отилиб чикиши кичик кон айланиш доираси купконлиги иккала коринчалар зурикиши кузатилади:

Чап булмачадан унг булмачага артериал коннинг отилиб чикиши, кичик кон айланиш доираси минутлик хажмини ошиши кузатилади:

Мартине буйича функционал синама реакциясини бахоланг; агар жисмоний зурикишдан кейин минутлик хажм 50 % ошган булса, 5 минутдан сунг нормаллашган булса:

14 ёшли соглом бола кулида а/д 120/70мм.с.у. Оёкда а/д курсатгичларини курсатинг:

Стрептакоккли инфекция билан богликлик (бета гемолитик стрептококк а гурухи), кардит, артрит, кон айланиш етишмовчилиги, хорея, халкасимон эритема:

Кардиомегалия, синкопэ, юракда огрик, юрак уриб кетиши, хансираш:

Аникланмаган типдаги иситма купинча калтирашлар билан, интоксикация симптомлари, терини кулранг ерсимон тусдалиги (сутли-кофе ранги), терлаш, хансираш, холсизлик, тахикардия, гепатомегалия, ишишлар:

Утказилган вирусли инфекция билан богликлик, мотивирланмаган холсизлик, жисмоний зурикишга толерантликни пасайиши:

Бола 8 ёш,жисмоний зурикишда хансирашга шикоят килади,тез тез юкори температура билан кечувчи ангина билан огрийди; рангпар, юрак чегараси чапга кенгайган,юрак чуккисида 1 тон сусайган ва 1 тон билан кушилган дагал систолик шовкин,тахминий ташхисингиз:

8 ёшли болада утказилган ангинадан 12 кун кейин, иккала тизза бугимида шиш хосил булди; 3-4 кундан кейин белгилар йуколди, тана ва елка терисида халкасимон эритема, эчт 45 мм/соат, тахминий ташхисингиз:

10 ёшли болада охирги йилларда бугимларда тонгги карахтлик,урнидан туриш ва кийиниш кийинлашган, курувда: кул бармоклари фалангалараро бугимлар тизза бугимлари деформацияси,уларда харакатнинг чекланиши,ички органларда патология йук. Тахминий ташхисингиз:

Бола 10 ойлик тинч турганда хансираш даврий, хансирашли цианотик хуружлар, хушдан кетиш билан такрор хуружлар. Тери копламлари цианотик,3-4 ковурга оралигида дагал систолик шовкин, гемограммада полицитемия, тахминий ташхисингиз:

Бола 12 ёш, спорт билан шугулланганда хансираш, юрак уриб кетиши, жигар сохасида огирлик хиссига, йуталга шикоят килади. Курикда лаблар цианози, ковак веналар шиши, 5 ковургалар оралигида юракнинг чукки турткиси аник куринади ва чапга силжиган, юракнинг чап чегараси чапга силжиган, аускултацияда юрак чуккисида 1 тон сусайган систолик шовкин, упка артериясти устида 2 тон акценти эшитилади. Экг да юрак уки чапга силжиган, кукрак тармогида qrs комплекс вольтажи ошган р тишча 2 фазали.сизнинг ташхисингиз:

10 ёшли бемор. Ташхис: уткир ревматик иситма, эндокардит ва полиартрит белгилари билан эчт юкори асл-о 1: преднизалоннинг 1000 дозаси:

12 ёшли бемор жисмоний тарбия дарсларида чарчашга, хансирашга, тана холатини узгартирганда бош айланиши даврий а/д ни кутарилиши 150/90 гача. Ахволи коникарли, жисмоний ривожланиши ёшига мос. Юрак тонлари жарангли, юрак чуккисида киска систолик шовкин. Экг да чап коринча гипертрофияси, тартибсиз, политоп коринча экстраистолиялари. Эхо-кг чап коринча гипертрофияси тмжп – 1,3 см.( n 0,75-1,0 см),тзслж -1,1 см(n 0,85-1,05см). Сизнинг ташхисингиз:

Бемор 13 ёш, юрак сохасидаги даврий уювчи характердаги огрикларга, тана холатини узгартирганда бош айланиши,а/д нинг мустахкам эмаслиги,мед. Муолажаларида хушдан кетишлар. Ахволи коникарли, рангпар. Юрак тонлари жарангли, юрак чуккисида систолик шовкин, аритмия.экг да коринча усти экстраистолиялари, квадригимения типида. Эхо-кг да митрал клапан пролапси 4 мм гача. Сизнинг ташхисингиз:

Бемор 10 ёш, шикоятлари: беихтиёрий харакатларга, умумий холсизлик, инжиклик, уйку бузилиши. Вактига етиб кесарча кесиш йули билан тугилган, ривожланиши суст, тез тез шамоллаш ва ангина билан огрийди. Курикда эмоционал лабил, вегетатив бузилишлар яккол. Юз, елка ва кул мускулларининг беихтиёрий харакати куринади. Юрак томондан узгаришлар йук. Кон тахлили меъёрида. Асл-о 400 ед. Ташхис:

8 ёшли бола, иштахаси пасайган,шиллик каватлар ва тирнокларда цианоз,фаланга охирлари барабан таёкчалари шаклида деформацияланган,тирноклари соат ойнаси шаклида. Тетрадо фалло ташхисида кузатиладиган ушбу белгилар яна кайси аномалия комбинацияларига хос,куйидагидан ташкари:

Бола 4 ойлик, ота – онаси куйидаги белгиларга асосан болада юрак тугма нуксони борлигига шубха килишди, нотугрисини топинг:

Бола 12 ёш, куйидаги ташхис билан даволанади: юракнинг ревматик нуксони, митрал аортал етишмовчилик,аортал клапанлар етишмовчилиги устунлиги билан. Кае 2 а. Беморда тахикардия, чсс минутига 110 марта, а/д 120/30мм.с.у. Куйидаги препаратлардан кайси бири юрак етишмовчилигида кулланилмайди:

Кабулхонага юрак кук пароги, хансирашли цианотик хуружлар,талваса билан бемор бола келган. Шошилинч ёрдам курсатаётганда куллаб булмайди:

Бемор 12 ёш,3 йилдан буён кул тенниси билан шугулланади, шахар чемпиони. Тусатдан касал булиб колди, хансираш ва йутал пайдо булди. Антибиотиклар, антигистаминлар ва йуталга карши препаратлар фойда бермади.комплекс текшириш асосида ташхис аникланди: дилятацион кардиомиопатияга характерли эмас:

Бемор 13 ёш, шикоятлари: тана хароратининг 39-40 гача кутарилиши, кул бармоклари тонгги огриклар, бош огриши, хансираш. 1 ойдан бери касал, ёзда тогда дам олган, кайтгандан кейин иситма пайдо булган. Ахволи огир, сочлари ва тирноклар курук ва синувчан, бармок охирларида яра элементлари, оёк куллари совук, акроцианоз, кукракда эритематоз тошмалар. Юрак чегаралари чапга кенгайган,юрак тонлари бугик. Систолик шовкин перикард ишкаланиш шовкини, жигар 4 см гача катталашган, пастер.симптоми . Ташхис куйинг:

Бола 12 ёш, ўнг тизза бугимида огрик ва шишга шикоят килади, огрик зурикишда ва харакатда кучаяди,тана харорати норма. Тана тузилиши тугри, жисмоний ривожланган,баскетбол билан шугулланади,ички органлар томонидан узгаришлар йук. Тизза косаси остида шиш,пальпацияда огрик.кон анализи нв 132г/л, эр 4,2; л 6,1; эчт 5 мм/соат.сийдик тахлили узгаришсиз.биохимик тахлиллар n,асл-о 250 ед.ташхис:

Бола 5 ёш, богчада текширилганда яккол брадикардия аникланган шикоятлари: холсизлик, тез чарчаш, синкопэ. Вактида 3 кг вазн билан тугилган, кам касал булган, лекин нимжон усган, кам вазн кушган,умумий ахволи коникарли, астеник тана тузилишли. Муртаклар шишган, боткин нуктаси ва чуккида систолик шовкин. Экг да синусли ритм, чсс 37 минутига, кон тахлили ва б/х курсатгичлар нормада, кандай патология хакида уйлаяпсиз:

Бемор 11 ёш, шикоятлари: бошда, юрак сохасида огрик, бош айланиши, даврий бурун конашлари, юрганда оёкларда холсизлик. Бола яхши жисмоний ривожланган.туш усти чукурчаси пульсацияси куринади. Сон пульси пальпацияда сусайган.а/д 170/110м.с.у юрак чегаралари чапга кенгайган, аорта устида 2 тон акценти ва систолик шовкин.экг да чап коринча гипертрофияси, систолик зурикиш билан.ташхис куйинг:

Мосликни топинг: коринчаларда жойлашган, тургун айланма харакатли импульсларга боглик коринчаларни тез тез (мин.га 200- 300тагача) кузгалиши учун хос:

Мосликни топинг: хар хил интенсивликдаги систолик шовкинлар, перикардиал сохага таркалади, кузгалувчанлик, автоматизм, утказувчанлик функцияларини экг белгиларида ноаник бузилиши ёки булмаслиги:

Мосликни топинг: пуфловчи систолик шовкин, турли интенсивликда, мушак ости сохага утказилади, экг белгилари кам ривожланган, кискарувчанлик, утказувчанлик частоталари куп холларда узгаради:

Мосликни топинг: юмшок, бугикрок систолик шовкин , локализацияланган турли хилдаги экг бузилишлари, диффуз, мураккаб, кучайиб бориш билан бирга:

Коринчалар аро тусик нуксони упка артерияси стенози унг коринча гипертрофияси аорта декстропозицияси учун хос:

Уч табакали клапан табакаларининг ривожланишини бузилиши, сурилиши билан, улар юрак чуккиси томон йуналган, бу куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Кон айланиши иккита кушилган айланиш билан, аорта унг коринчадан чикади, чап коринчадан упка артерияси чикади, бу куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Хамма ёки алохида упка веналари унг булмачага ёки веноз томирларга тушади, бу куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Терининг рангпар – цианотик рангдалиги, шишинкираган юз, буйин веналарининг шишиши, оёкларнинг пастозлиги ва шишганлиги, хансираш, тахикардия, юрак тонларининг бугиклиги, жигар катталашиши учун хос:

Йутал, хансираш, упкада дагал нафас фонида нам хириллашлар, пульснинг кучсиз таранглиги, бугик юрак тонлари, а/б пасайиши учун хос:

Хансираш хуружлари, безовталик, тери ранги кулранг- цанотик, киска вакт хушини йукотиш, талвасалар булиши мумкин, булар нима учун хос:

Аб гипотензияси, хушини йукотш (енгил карахтликдан комагача), диурезни камайиши, периферик кон айланишни ёмонлашиш симптомлари – тери нам рангпар-цанотик, «мармарсимон», веналарни ботиши, тана хароратини пасайиши, куллар совуклиги нима учун хос:

Тинч холатда юрак етишмовчилиги белгилари, нафас частотаси нормадан 50%гача куп, юкс нормадан 10- 15%га куп, жигар ковурга равогидан 3см чиккан, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Нафас частотаси нормадан 70- 100%га куп, юкс нормадан 30- 40%га куп, юрак чегаралари кескин кенгайган, катта, зич жигар, упкада димланишли, нам хириллашлар, шишлар, асцит, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Тинч холатда юрак етишмовчилиги белгилари йук, зурикишдан кейин (бакириш, овкатлантириш) – хансираш, рангпарлик, холсизлик, кукрак эмишдан бош тортиш пайдо булади, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Сезиларли хансираш, нафас частотаси нормадан 50- 70%га куп, юкс нормадан 15- 25%га куп, гепатомегалия, жигар ковурга равогидан 3-4 см чиккан, юрак чегаралари кенгайган, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Булмачалардан коринчаларга алохида электр импульсларини утказилишини периодик тухташи, экгда 1та ёки бир нечта коринчалар кискаришини тушиб колиши, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Булмача- коринча утказувчанлигининг секинлашиши, экгда pq (r) интервалини доимий узайиш белгилари, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Pq (r) ни кискариши, qrs комплексини катта булмаган деформацияси ва давомийлигини узайиши, qrs таркибида кушимча кузгалиш тулкинини- ? Тулкин булиши, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Булмачалардан коринчаларга электр импульсларини утказилишини тулик тухташи, экгда булмача ва коринча фаолиятининг тулик бирлашиши- p тишча коринчалар систола ва диастоласининг турли вактларида регистрация булади, баъзан qrs ёки т га бирлашиб кетади, уларни деформациялайди, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Кулларнинг моно-, олигоартрити, бугимларнинг эрталабки карахтлиги йук, буйин лимфа тугунларининг катталашиши, эчт нисбий тезлашган ва лейкоцитоз ёки лейкопения, асл- о < 413ед, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Давомли артрит, эрталабки карахтлик умуртканинг буйин кисмининг зарарланиши, кузнинг ревматик зарарланиши, висцеритлар, бугим суюклигида ревматоид фактор, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Кардит, кичик хорея, уткир учувчи, кайтувчи полиартрит, юкори, уткир фазали кон курсаткичлари, булар куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Экг регистрациясининг кетма кетлигини курсатинг: 1. Кукрак уланишларини регистрация килиш (v1-v6). 2. Юксни нормаллаштириш учун беморни иссик хонада кушеткага ёткизиш. 3. Стандарт уланишларда (i-iii) экгни регистрация килиш. 4. Резинали ноксимон сургичлар ёрдамида кукрак электродларини куйиш. 5. Кул оёкларга электродларни куйиш. 6. Экгни бир кутибли кучайтирилган уланишларда регистрацияси (avr, avl, avf):

Кайси юрак тугма нуксони учун куйидаги гемодиномик узгаришлар схемаси мос келади:

8 ёшли беморни кукрак кафас рентгенограммаси. Юрак катта булмаган улчамда, юкорига кутарилувчи аортани кенгайиши, юрак чуккиси думалоклашган, пастки ковургаларда накшлар куринади, куйидаги рентгенограмма куриниши кайси юрак тугма нуксонига хос:

Кайси юрак тугма нуксонига рентгенограммада юрак сояси конфигурациясининг характери мос келади (олдинги орка проекцияда юракнинг «тухумсимон » шаклдалиги, ингичка томир тутами билан):

Куйидаги лаборатор курсаткичларга асосланиб, ревматик активлик даражасини аникланг: л-8- 10000,эчт 20- 30 мм/соат, гаммаглобулинлар –25%, антистрептокок антитела титр азгина ошган,с-реактив оксил, серомукоид –0,5ед, фибриноген 7г/л:

Рейно синдроми, аллопеция, деформациясиз артрит, нефрит, афтоз стоматит кайсикасаллик учун хос:

Кайси юрак тугма нуксонига рентгенограммада юрак сояси конфигурациясининг характери мос келади (олдинги орка проекцияда юракнинг «тухумсимон » шаклдалиги, ингичка томир тутами билан):

Болада миокардитдан кейин ривожланган кон айланиш етишмовчилиги iiб даражада. Тана вазни 12кг. Дигоксин билан туйинтириш дозасини буюринг (мг/кг):

Коринчалар экстросистолияси булган 2 ёшли болада кандай шикоятлар ва экгдаги узгаришлар кузатилади:

Экгда кузатилади: синусли ритм, p-q интервали коринчалар комплексини кейинги тушишигача секин кенгаяди, кейин p-q интервалинормаллашадива яна усади. Бу узгаришлар учун хос:

Цианоз, талвасалар, хушдан кетиш, сезиларли брадикардия, тулик ав блокада кайси синдроми учун хос:

8 ёшли кизда кардит, атриовентрикуляр блокадани 1 боскичини экг белгиси учун хос:

Т тишча охирида коринчалар комплексини вактдан олдин пайдо булиши, р – тишча манфий, т ва r тишчалар орасида жойлашган; компенсатор паузани борлиги нимани белгиси хисобланади:

11 ёшли болада юрак етишмовчилиги булган, куйидаги белгилардан кайси бири хос:

Юрак етишмовчилиги булган болага рентгенологик текшириш тавсия килинди. Кандай узгаришлар аникланиши мумкин:

Зурикишда тахикардия ва хансираш, 10мин.дан кейин олдинги холатга кайтиши куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

Она боласини врач кабулига олиб келди. Рангпарлик, упкада хириллашлар, веноз босимни пасайиши аникланди. Куйидагиларнинг кайси бири учун хос:

8 ёшли бола ревматизмнинг 2- атакасини утказган. Митрал етишмовчилик ривожланган. Бу холатда бициллин профилактикаси канча муддат утказилади:

Коринчалар аро тусикнинг катта нуксони булган 3 ойлик болада санаб утилган белгиларнинг кайси бири кузатилмайди:

Болага «ревматизм актив фазаси» тахминий ташхиси куйилиб, госпитализация килинмади, унга санаб утилганлардан кайси бири утказилмайди:

12 ёшли бемор кизда экгда чап булмача белгилари аникланди. Анамнезида ревматизмнинг кайталанувчи атакаси билан огриган. Бемор жисмоний ривожланишдан оркада, териси рангпар, ёноклари кизарган. Аускультатив: чуккида i тон кучайган, упка артерияси устида ii тон акценти, чуккида диастолик шовкин. Бу экг куриниши кайси клиник холатга хос:

3 ёшли угил болада периодик, тусатдан хушдан кетиш эпизодлари юрак тухташи даврлари билан кузатилади. Оилавий анамнезида олдинги 2та болада тусатдан улим эрта ёшда кузатилган. Курувда умумий холати коникарли, жисмоний ривожланиши ёшига мос. Аускультацияда юракда шовкинлар йук. Экгда синусли ритм, юрак уриш сони 110минутига, гис тутамининг унг оёкчаси нотулик блокадасининг белгилари, pq интервали 0,14сек. (норма 0,11сек.), qt интервал 0,44 сек. (нормада 0,29сек.), т тишча алтернацияси. Куйидагилар кайси синдром учун хос:

10 ёшли кизда вакти вакти билан юрак уриб кетиш хуружлари пайдо булади. Хуруж вактида экг килинганда суправентрикуляр параксизмал тахикардия кузатилади. Хуруж булмаган холатда умумий ахволи коникарли. Ички органларда патология аникланмади. Лаборатор курсаткичлар нормада. Экг деформацияланган, кенгайган коринчалар комплекси (qrs) rтишчани чикувчи тиззасида «дельта- тулкин » билан, pq интервали 0,10сек. (норма 0,12- 0,16сек. ) st сигменти пастга силжиган. Сизнинг тахминий ташхисингиз;

9 ёшли бемор, стационардан уткир ревматизм иситма ташхиси билан чикарилди.унга профилактика максадида бициллино терапия буюрилди:

3 ёшли бола, онасининг сузидан тез чарчашга, харакатли уйинларда хансирашга шикоят килди. Муддатида тугилган, 2500г тана огирликда, 2-3 ойлигида эмаётганида лаб атрофида енгил кукаришни аниклади, лекин врачлар юрак патологиясини аниклашмади. 1 ёшдан кейин тез тез шаммоллади.умумий ахволи коникарли, овкатланиши камайган. Эпигастрал пульсация аникланди. Юкс 140та мин., нафас сони 32та мин. Аускультатив чуккида i тон сакланган, упка артерияси устида ii тон кучайган ва ёйилган, 2-3 ковурга оралигида систолик шовкин урта интенсивликда, утказилмайдиган функционал типда. Экгда юрак электрик уки унгга силжиган, гис тутамининг унг оёкчаси блокадаси. Сизнинг ташхисингиз:

4 ойли бола, онасининг сузидан эмганда чарчашга, куп терлашга, тана вазнини кам кушилишига, шиллик каватларда, лабда кукариш периодик безовталик хуружлари пайдо булишига шикоят килади. Онасининг акушерлик анамнезида бола тушиши хавфи булган. Хомиладорликнинг 7 ойида орви юкори харорат билан огриган. Болада овкатланиш камайган, цианоз йук. Чукки туткисини чапга силжиши ва кучайиши аникланди. Аускультатив юрак тонлари аник, тахиаритмия. Жигар 2см, шишлар йук. Экгда чап коринча зурикиш белгилари, реполиризация жараёнининг бузилиши. Сизнинг ташхисингиз:

9ёшли бола, стоционарда 3кун куйидаги ташхис билан ётди: митрал вальвулит белгилари билан уткир ревматик иситма, полиартрит, ануляр эритема. Ревматизмга карши даво буюрилди, уларни ичида хозирги вактда тавсия килинмаган препаратлар бор:

5 ёшли бемор, ташхиси билан: юра, системали варианти юкори активлик жараёнига хос булмаган куйидаги клиник белги:

12 ёшли бемор, ташхиси билан: вегетотомир дистонияси, кон топшириш вактида тусатдан хушидан кетди, врач кизни куриб, уткир томир етишмовчилигини куйди, хос булмаган белги:

5ойлик болада ютн- коринчалар аро тусик нуксони ташхиси билан кузатувда туради. Навбатдаги курувда врач болада куйидаги белгиларни аниклади: кичик кон айланиш доирасида димланиш белгилари куйидагилардан ташкари:

1,5 ёшли бола кардиолог назоратида туради, курувда чап коринча типидаги юрак етишмовчилиги белгилари аникланди, дигоксин канча туйинтириш дозасида буюрилганда, интоксикация белгилари, брадикардия, экгда st сегментни изолиниядан пастга силжиши кузатилди:

13 ёшли бола бош огриши, кулокларда шовкин, кунгил айнашига шикоят килди. Спорт билан шугулланади, кам касал булади. Курувда а/б ошганлиги 200/120мм сим. Уст. Аникланди, бунга куйидагилардан кайси бири сабаб булмайди:

11 ёшли болада юракнинг тугма тулик блокадаси бор, юкс минутига 37-40та. Мактабда укиш вактида холати тусатдан ёмонлашди, хушини йукотди (морганьи- эдемс – стокс хуружи). Кандай ёрдам курсатилмайди:

14 ёшли бола ташхиси: вегето томир дистонияси. Экгда эртареполиризация синдроми аникланди, тартибсиз суправентрикуляр экстросистолия, булар ортостатик холатда йуколади. Беморга кандай препарат буюрилмайди:

12 ёшли бола периодик юрак тез уриб кетиши хуружларига шикоят килади. Текширилганда юракни органик касалликлари аникланмади, пароксизмал тахикардия типида юрак ритмини бузилиши билан вегетотомир дистонияси ташхиси куйилди. Кайси белгилар хуруж вактида аникланмайди:

1 ойлик бола 2400г вазнда муддатида тугилди, кам вазн кушилишига онаси шикоят килди. Хомиладорликнинг биринчи ойида шамоллаш утказди, сурункали пиелонефрит хуружи буйича даволанган. Анамнестик ва клиник белгиларига асосланиб, врач болада фиброэластозга тахмин килди, куйиги белгидан ташкари:

1ёш 6ойлик бола стационарда клиник инструментал текширувларга асосланиб, ташхис куйилди: норевматик кардит. Миокард хужайраларида метаболизмни яхшилаш учун кандай препарат кулланилмайди:

10ойлик бола, 3200г огирликда муддатида тугилган, 5ойликкача ёшига мос ривожланган. Совук кунлар бошланиши билан тез тез шамоллади, сувчечак утказди. Охирги кунларда куп йуталди, хансираш пайдо булди. Курувда болада уткир кардит белгилари аникланди, куйидагилардан ташкари:

3 ёшли болада экссудатив плевритда плевра суюклигида сегментядроли лейкоцитлар устунлик килиб турибди, ушбу холатнинг аник сабаби:

Куйидагилардан кайси бири плазматик хужайралар ва лимфоцитлар активлигини сусайтиради:

Кичик кон айланиш доирасининг туйиниши билан кечадиган юрак тугма нуксонини курсатинг:

Катта кон айланиш доирасини туйинмаслиги билан кечадиган юрак тугма нуксонини курсатинг:

Гемодинамик узгаришсиз кечадиган юрак тугма нуксони:

Кичик кон айланиш доирасига кам кон келиб тушганда (упка артерияси стенози), катта кон айланиш доирасига дмжп оркали ва аортани унгга силжиши билан веноз кон отилиб чикади;

Кайси касалликда бош мия, елка кисми, кул оекларда жойлашган томирлар торайиш жойидан юкори гипертензияда тананинг паски кисмидаги томирларга кам кон келади;

Чап коринчадан конни унг коринчага тушиши, кичик кон айланиш доирасини тулиши ва иккала коринчаларни зурикиши;

Артериал конни чап булмачадан унг булмачага чикишида, кичик кон айланиш доирасида минутлик хажим ошиши кузатилади;

Руйхатга кайтиш Кўчириб олиш pdf |