Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 майдаги ПҚ-2956-сонли “Ўзбекистон Республикасида тиббий таълим тизимини янада ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳақида Бош сахифа

17 мая 2017

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 майдаги ПҚ-2956-сонли “Ўзбекистон Республикасида тиббий таълим тизимини янада ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳақида

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'UQNI SAQLASH VAZIRINING

BUYRUG'I

2017 yil “10” 05  

№217

Toshkent sh.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 майдаги "Узбекистон Республикасида тиббий таълим тизимини янада ислох килиш чора-тадбирлари тугрисида" ПК-2956-сон карори хакида

Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 майдаги "Узбекистан Республикасида тиббий таълим тизимини янада ислох, килиш чора- тадбирлари тугрисида" ПТ-295б-сон карори ижросини таъминлаш максадида

буюраман:

1. Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 майдаги "Узбекистон Республикасида тиббий таълим тизимини янада ислох килиш чора- тадбирлари тугрисида'1 ПК-2956-сон карори рахбарлик ва сузсиз ижро учун кабул килсин.

2. Вазир уринбосарлари (Б.Юсупалиев, Э.Баситханова, Б.Атаханов), барча бошкарма ва булимлар бошликлари, вазирлик тасаруфидаги тиббиёт олий таълим муассасалари ректорлари, тиббиёт коллежлари директорлари, ихтисослаштирилган марказлар ва илмий-текшириш институтлари директорларига;

мазкур карор мохияти барча манфаатдор ходимлар, шунингдек тиббиёт олий таълим муассасалари талабалари ва тиббиёт коллежлари укувчилари эътиборига етказилишини таъминлаш;

бир хафта муддатда тиббиёт олий таълим муассасалари ва уларнинг клиникалари, Тошкент врачлар малакасини ошириш института, Республика урта тиббиёт ва фармацевт ходимларини малакасини ошириш ва ихтисослаштириш маркази ва унинг худудий филиаллари ва тиббиёт коллежларида навбатдан ташкари илмий ва педагогик Кенгашларда муассаса рахбарининг шахсан узи томонидан мазкур карор мазмуни юзасидан такдимот утказилишини таъминлаш вазифаси юклатилсин.

3. Ахборот хизмати (Ф. Санаев), "Узбекистонда согликни саклаш" газетаси (И.Соатова), Электрон согликни саклашни ривожлантириш "Uzmedinfo" маркази (Д.Усмонов)га икки хафта муддатда мазкур карорнинг мазмун-мохияти тугрисида оммавий ахборот воситалари ва Интернет тармоги оркали лавхалар

бериб борищ топширилсин.

4. Фан ва укув юртлари бош бошкармаси (У.Исмаилов) жорий йилнинг 15 май кунига кадар булган муддат ичида Узбекистон Республикаси Президентининг мазкур карори ижросини таъминлаш буйича амалий чора- тадбирлар режасини тузсин ва белгиланган тартибда тасдиклаш учун Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасига киритилишини таъминласин.

5. Тиббиёт кадрларини тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш сохасида норматив-хукукий базани такомиллаштириш, тиббий таълим муассасалари га тизимли методик рахбарлик килиш максадида Фан ва укув юртлари бош бошкармаси хузурида Тиббиёт таълим муассасалараро Услубий Кенгаш ташкил этилсин ва унинг таркиби 1 -иловага мувофик тасдиклансин.

6. Даволаш-лрофилактика ёрдамини ташкиллаштириш бош бошкармаси (Ф.Шарипов), Оналик ва болаликни мухофаза килиш бош бошкармаси (М.Садиков), Фан ва укув юртлари бош бошкармаси (У.Исмаилов) бошликлари, Республика тиббий таълимни ривожлантириш маркази (М.Алимова), тиббиёт таълим муассасалари ректорлари ва директорлари, ихтисослаштирилган марказлар ва илмий-текшириш институтлари директорлари, тиббиёт олий таълим муассасалари клиникалари бош шифокорлари хамда клиник ва укув

базалари рахбарлари:

юкоридаги карорни бажариш максадида вазирликнинг чора-тадбирлар режасини ишлаб чиксин, урнатилган тартибда тасдиклаш учун киритсин;

тиббий таълим муассасалари укувчи ва талабаларининг назарий ва амалий тайёргарлигини, касбий ва ихтисослик фан лари буйича укув машгулотлари хамда клиник укув амапиётини кенгайтириш хисобига яхшилашга каратилган комплекс вазифаларни уз вактида амалга оширсин.

Бунда клиник амалиёт дарсларини сифатли утиш, амалий куникмаларни тулик узлаштириш учун такомиллаштирилган укув режаларга ва дастурларга мувофик тегишли шарт-шароитлар яратилсин;

тиббиёт олий таълим муассасалари клиникаларида укув клиник амалиёт амалга оширилаётганлиги холати хакида хисоботлар такдимотини Ректорлар Раёсати иш режасига киритсин ва доимий равишда мухокама этиб борсин.

7. Клиник блок фанлари буйича кафедраларда укув жараёнини ташкиллаштирищда асосий вазифа этиб, талабаларнинг клиник укув амалиёти жараёнини тулик ташкиллаштириш белгилансин.

8. Фан ва укув юртлари бош бошкармаси бошлиги (У.Исмаилов), Иктисодиёт, молиялаштириш ва истикболни аниклаш бош бошкармаси (М.Мирталипов)га Тошкент тиббиёт академиясининг Фаргона филиали тугатилиши хамда Тошкент ва Фаргона шахридаги имконияти чекланган шахслар учун республика ихтисослаштирилган касб-хунар коллежлари ва 2-Тошкент юридик коллежи белгиланган тартибда Согликни саклаш вазирлиги тасарруфидан Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг Урта махсус, касб-хунар таълими маркази тасарруфига утказилиши муносабати билан тегишли ташкилий тадбирларни амалга ошириш вазифаси юклатилсин.

9. Тошкент тиббиёт академиясининг Фаргона филиали тугатилиши билан боглик ташкилий тадбирларни амалга ошириш буйича ишчи гурухи таркиби 2-иловага мувофик тасдиклансин.

10. Фан ва укув юртлари бош бошкармаси бошлиги (У.Исмаилов) вазирликнинг тегишли таркибий тузилмалари билан биргаликда ушбу карордан келиб чикадиган амаддаги конун хужжатларига узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисидаги таклифлар икки хафта муддатда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасига киритилишини таъминласин.

11. Тиббиёт олий таълим муассасалари ва ТошВМОИ ректорлари, филиаллар, тиббиёт коллежлар директорлари мазкур карор ва вазирликнинг чора-тадбирлар режасида белгиланган вазифалар ижроси буйича хар ойнинг 1-санасида Согликни саклаш вазирлигига ахборот киритиб борилишини сузсиз таъминласин.

12. Назорат инспекцияси (А.Агзамов) Фан ва укув юртлари бош бошкармаси (У.Исмаилов) билан биргаликда юкоридаги карори ижроси буйича ахборот хар ойнинг 5-санасида Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасига киритиб борилишини таъминласин.

13. Мазкур буйрук бажарилишининг назоратини уз зиммамда колдираман.

Вазир

Б. Юсупалиев

Согликни саклаш вазирининг 2017 йил 10” майдаги 217 сон буйругига 1-илова

Тиббиёт таълим муассасалараро услубий Кеигаш таркиби

Лавозими

ФИШ

Кеигаш раиси

1

Фан ва укув юртлари бош бошкарма бошлиги

У.С. Исмаилов

 


Кеигаш раис уринбосари

2

Республика тиббий таълимни ривожлантириш маркази директори | М.Х. Алимова

 


Аъзолари;

3

Фан ва укув юртлари бош бошкармаси бошлигининг уринбосари

Г.А. Юсупалиева

4

Фан ва укув юртлари бош бошкармаси бош мутахассиси

Н.Ш. Юнусова

5

Фан ва ўкув юртлари бош бошкармаси етакчи мутахассиси

Х.И. Шукуров

6

ТТРМ булим бошлиги

Д.С. Тухтасинова

7

ТТРМ булим бошлиги

11.С. Даминова

8

Тиббиёт олий таълим муассасалари Ректорлар Раёсати раиси

Б.Т.Даминов

9

Тиббиёт коллежлари директорлари Раёсати раиси

Л.Ю. Юсупова

10

Тошкент тиббиёт академияси ректори

JI.H. Туйчиев

11

Тошкент педиатрия тиббиёт институти ректори

Б.Т.Даминов

12

Тошкент фармацевтика институти ректори

Х.К. Джалилов

13

Тошкент давлат стоматология инсти тути ректори

Ж.А. Ризаев

14

Андижон давлат тиббиёт институти ректори в.в.б.

М.М.Мадазимов

15

Бухоро давлат тиббиёт институти ректори в.в,б.

С.Ш.Олимов

16

Самарканд давлат тиббиёт институти ректори

A.M. Шамсиев

17

Тошкент тиббиёт академияси Ургенч филиали директори

Р.Ю.Рузибасв

18

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Нукус филиали директори

О.А. Атапиязова

19

П.Ф.Боровский номли тиббиёт коллежи директори

Л.Ю. Юсупова

20

1 -Республика тиббиёт коллежи директори

Зияева М.Ф.

21

2-Республика тиббиёт коллежи директори

Адилов М.А.

22

Чилонзор тиббиёт коллежи директори

Рахманов Х.Ш.

23

Тошкент тиббиёт коллежи директори

Мавлонов С.Ф.

24

Сер гели тиббиёт коллежи директори

Гуреунов СТ.

25

Олмазор тиббиёт коллежи директори

Хакимов Ж.З.

26

Шайхонтохур тиббиёт коллежи директори

Абилов Ж.У.

27

Ангрен тиббиёт коллежи директори

Рузиев О.С.

28

Андижон тиббиёт коллежи директори

Бувабеков М.М.

29

Бухоро тиббиёт коллежи директори

Амонов И.

10

2-Нукус тиббиёт коллежи директори

Турымбетова М.Т.

31

Жиззах тиббиёт коллежи директори

Зухурова Г.Н.

32

Карши тиббиёт коллежи директори

Рузибоев К.Ш.

33

Наманган тиббиёт коллежи директори

Урокова М.М.

34

Иавоий тиббиёт коллежи директори

Илясов А.С.

35

Самарканд тиббиёт коллежи директори

Хўжамуродов F

36

Термит тиббиёт коллежи директори

Файзиев Я.

37

Урганч тиббиёт коллежи директори

Ахмедова М.

38

Фаргона тиббиёт коллежи директори

Тухтасинов И.А.

39

Гулистбн тиббиёт коллежи директори

Назарова Ф.А

Соғликни саклаш вазиринииг

2017 йил "10" майдаги 217-сон буйругига

2-илова

Тошкент тиббиёт академиясининг Фаргона филиали тугатилиши билан боглик ташкилий тадбирларни амалга ошириш буйича ишчи гурухи таркиби

Лавозими

ФИШ

Ишчи гурухи раиси

1

Фан ва укув юртлари бош бошкарма бошлиги

У.С. Исмаилов

Аъзолари:

2

Иктисодиёт, молиялаштириш ва истикболии аниклаш бош бошкармаси бошлиги

М.Мирталипов

3

Тошкент тиббиёт академиясининг Фаргона филиали директори

Х.А.Маматкулов

4

Тошкент тиббиёт академиясининг Фаргона филиали бош хисобчи

З.М.Бойматов

5

Тошкент тиббиёт академиясининг Фаргона филиали юрисконсульта

М.Турдиматов

6

Андижон давлат тиббиёт института ректори в.в.б.

М.М.Мадазимов

7

Андижон давлат тиббиёт институтининг укув ишлари буйича проректори

И.И.Аминжанов

8

Андижон давлат тиббиёт институтининг бош х,исобчиси

Б.Нуриддинов

9

Андижон давлат тиббиёт институтининг юрисконсульта

Т.Абдувалиев


Ҳужжат тури:  Буйруқ
Ҳужжат рақами:  217
Қабул қилиниш санаси:  10.05.2017
Кўчириб олиш pdf |