О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

Маънавият (uz) 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Юксак маънавият
 2. енгилмас куч” асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 3. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Юксак маънавият енгилмас куч” асарида “Оммавий маданият” тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 4. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 5. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Тарихий хотирасиз келажак йўқ” асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 7. “Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори” асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 8. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 9. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш деганда нимани тушунасиз.
 10. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тили тўғрисида» янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 11. Миллатлараро тотувлик ва диний бағри кенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 12. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 13. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 14. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 15. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 16. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 17. Кўп партиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 18. Маънавий – маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 19. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришда қандай маънавий – маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 20. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 21. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни (“Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари” рисоласи асосида).
 22. «Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак» принципининг ахамияти нимада?
 23. Тараққиётнинг “ўзбек модели”, мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 24. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 25. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 26. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 27. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 28. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва моҳияти).
 29. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун – мохиятини айтиб беринг.
 30. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон “Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб Беринг?
 31. Мафкура нима?
 32. Ўзбекистон Республикаси конституцияси қачон қабул қилинган?
 33. Ўзбекистон Республикаси миллий валютасини қачон қабул қилган?
 34. Диний экстремизм нима?
 35. Терроризм нима?
 36. Бузғунчи ғояларга қандай ғоялар киради?
 37. Бунёдкор ғояларга қандай ғоялар киради?
 38. Миллий қадриятлар билан умумбашарий қадриятларни изоҳланг.
 39. Олий мажлисга сайловлар қандай тартибда ўтказилади?
 40. Демократия, демократик жамият нима?
 41. Ҳозирги кунда Ўзбекистон қайси давлатлар билан ўъзаро узвий алоқаларини йўлга қўймокда?
 42. Миллий кадриятлар билан умумбашарий кадриятларни изохланг.
 43. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 44. Миллатлараро тотувлик ва диний бағри кенглик тушунчалари моҳияти ва мазмуни.
 45. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 46. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий – маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 47. «Ғояга қарши фақат ғоя, жаҳолатга қарши фақат маърифат билан курашиш керак» тамойилининг аҳамияти нимада?
 48. Огоҳлик ва ҳушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун – моҳиятини айтиб беринг.
 49. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 50. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Юксак маънавият енгилмас куч” асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 51. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 52. Кучли ижтимоий сиёсат чоралари нималар киради?
 53. Диний экстремизм ва фундаментализмнинг келиб чиқиш сабаблари.
 54. Маънавиятнинг жамият тараққиётидаги ўрни.
 55. Иқтисодий ва маънавий ислоҳотларнинг уйғунлиги.
 56. Фундаментализмнинг республикамиз миллий хавфсизлигига таҳдиди.
 57. Тарихий хотиранинг миллий тараққиётдаги ўрни.
 58. Ўзбекистонда мустақиллик даврида миллатлараро тотувлик ва ҳамкорликнинг мустаҳкамланиши.
 59. «Куч - билим ва тафаккурда» концепциясининг маънавий моҳияти.
 60. Ҳуқуқий давлатнинг асосий белгилари
 61. Фуқаролик жамиятининг ижтимоий қоидалари
 62. Децентрализация (аксилмарказлаштириш) нима ва унинг демократик жамият ривожидаги аҳмияти.
 63. Ўзбек халқининг маънавий қадриятлари ва меросини тиклашдан кўзланаётган асосий мақсад.
 64. «Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари» номли китобида халқнинг маданий қадриятлари тўғрисида.
 65. Ўзбекистон давлати сиёсатининг динга ва диний қадриятларга муносабати.
 66. Кучли давлатдан кучли жамиятга ўтиш ғояси.
 67. Миллий тикланишнинг зарурлиги, маъно ва мазмуни.
 68. «Жамият тараққиётининг асоси, уни муқаррар ҳалокатдан қутқариб қоладиган ягона куч – маърифатдир» концепциясининг моҳияти.
 69. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг сиёсий ва маънавий-маърифий аҳамияти.
 70. "Ғояга қарши фақат ғоя, фикрга қарши фақат фикр, жаҳолатга қарши фақат маърифат билан курашиш керак» ғоясининг аҳамияти.
 71. Демократиянинг шартлари ва кафолатлари.
 72. И.А.Каримов «Тўртинчи ҳокимият демократлаштириш йўлида» асари мазмуни.
 73. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати тамойиллари.
 74. Ўзбекистонда сиёсий барқарорликка таҳдид солувчи ички ва ташқи омиллар:
 75. Миллий ғоянинг зарурлиги нимада?
 76. "Мафкуравий бўшлиқнинг" оқибатлари.
 77. «Геосиёсат» тушунчасини изоҳлаб беринг
 78. Маънавий қадриятлар, миллий ўзликни англаш - барқарорлик ва тараққиётнинг бош омили.
 79. Шахс, миллат, орият, адолат тушунчалари.
 80. Раҳбар шахс маънавияти ва масъулияти.
 81. Мустақил Ўзбекистон ривожланишининг маънавий-ахлоқий негизлари.
 82. Ўзбек тилининг давлат тили мақомини олишининг сиёсий, мафкуравий ва маънавий аҳамияти.
 83. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори-деганда нимани тушунасиз?
 84. Истиқлол ва маънавият, истиқлол ва бадиий ижод нима?
 85. Қонун устуворлиги - ҳуқуқий давлат белгиси деганда нимани тушунасиз?
 86. Бошқарувни такомиллаштириш - демократиянинг муҳим шарти деганда нимани тушунасиз?
 87. Бюджет сиёсати ва унинг ўзига хос хусусиятлари
 88. Ўзбекистон ҳуқуқ-тартибот органларининг жамиятдаги ўрни ва ҳозирги ҳолати.
 89. Ўзбек халқининг келиб чиқиши ва шаклланиши. Мазкур муаммонинг илмий ўрганилиши.
 90. "Мустақиллик - бу ҳуқуқдир" ғояси.
 91. "Авесто" - Ўзбекистоннинг қадимий тарихи ва маданиятини ўрганишда муҳим манба.
 92. Ҳуқуқий тарбия, ҳуқуқий онг ҳуқуқий маданиятнинг жамият ривожидаги ўрни.
 93. «Тарихий хотираспз келажак» йўқ ғояси.
 94. «Буюк шахслар буюк маданиятлар бағрида вояга етади» ғояси
 95. Мафкура тушунчаси нима?
  Минтақамизга хавф солиб турган асосий мафкуравий таҳдид қайси?
 96. Маърифатпарвар ким?
 97. Мафкуравий иммунитетни ҳосил қилувчи омиллар қайси?
 98. Миллий мафкуранинг шаклланишида кимларнинг манфаатлари юзага чиқиши керак?
 99. “Республика Маънавият ва маърифат Кенгашини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги Президент Фармони қачон чиққан?
 100. Миллий истиқлол мафкурасини халкимиз, аввало, ёш авлод онгига сингдиришда кайси мафкуравий тарбия субъектларининг таъсири катта?
 101. Миллий истиклол мафкурасининг асосий ғояси нима?
 102. Ватан равнақи ғоясининг ижтимоий-сиёсий асослари нима?
 103. Мафкуравий полигон бу нима?
 104. Мафкуравий “Иммунитет” сўзининг маъноси нима?
 105. Мафкуравий таҳдид нима?
 106. Терроризм сўзининг маъноси нима?
 107. Миссионерлик сўзининг маъноси нима?
 108. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан янги таҳрирдаги “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?
 109. Мустақиллигимизнинг маънавий аҳамиятини нимада деб тушунасиз?
 110. Миллий қадрият нималар билан боғлиқ?
 111. Маънавиятнинг асосий тушунчаларига нималар киради?
 112. Мафкуранинг маънавиятда тутган ўрни нимада?
 113. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асари қачон яратилган?
 114. Маънавият сўзининг маъноси нима?

Назад к списку