О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

МАЪНАВИЯТ(uz) • 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Юксак маънавият енгилмас куч” асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 • 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Юксак маънавият енгилмас куч” асарида “Оммавий маданият” тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 • 3. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 • 4. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Тарихий хотирасиз келажак йўқ” асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 • 5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 • 6. “Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори” асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 • 7. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 • 8. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш деганда нимани тушунасиз.
 • 9. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тили тўғрисида» янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 • 10. Миллатлараро тотувлик ва диний бағри кенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 • 11. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 • 12. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 • 13. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 • 14. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 • 15. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 • 16. Кўп партиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 • 17. Маънавий – маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 • 18. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришда қандай маънавий – маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 • 19. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 • 20. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни (“Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари” рисоласи асосида).
 • 21. «Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак» принципининг ахамияти нимада?
 • 22. Тараққиётнинг “ўзбек модели”, мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 • 23. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 • 24. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 • 25. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 • 26. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 • 27. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва моҳияти).
 • 28. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун – мохиятини айтиб беринг.
 • 29. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон “Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб Беринг?
 • 30. Мафкура нима?
 • 31. Ўзбекистон Республикаси конституцияси қачон қабул қилинган?
 • 32. Ўзбекистон Республикаси миллий валютасини қачон қабул қилган?
 • 33. Диний экстремизм нима?
 • 34. Терроризм нима?
 • 35. Бузғунчи ғояларга қандай ғоялар киради?
 • 36. Бунёдкор ғояларга қандай ғоялар киради?
 • 37. Миллий қадриятлар билан умумбашарий қадриятларни изоҳланг.
 • 38. Олий мажлисга сайловлар қандай тартибда ўтказилади?
 • 39. Демократия, демократик жамият нима?
 • 40. Ҳозирги кунда Ўзбекистон қайси давлатлар билан ўъзаро узвий алоқаларини йўлга қўймокда?
 • 41. Миллий кадриятлар билан умумбашарий кадриятларни изохланг.
 • 42. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 • 43. Миллатлараро тотувлик ва диний бағри кенглик тушунчалари моҳияти ва мазмуни.
 • 44. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 • 45. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий – маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 • 46. «Ғояга қарши фақат ғоя, жаҳолатга қарши фақат маърифат билан курашиш керак» тамойилининг аҳамияти нимада?
 • 47. Огоҳлик ва ҳушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун – моҳиятини айтиб беринг.
 • 48. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 • 49. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Юксак маънавият енгилмас куч” асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 • 50. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 • 51. Кучли ижтимоий сиёсат чоралари нималар киради?
 • 52. Диний экстремизм ва фундаментализмнинг келиб чиқиш сабаблари.
 • 53. Маънавиятнинг жамият тараққиётидаги ўрни.
 • 54. Иқтисодий ва маънавий ислоҳотларнинг уйғунлиги.
 • 55. Фундаментализмнинг республикамиз миллий хавфсизлигига таҳдиди.
 • 56. Тарихий хотиранинг миллий тараққиётдаги ўрни.
 • 57. Ўзбекистонда мустақиллик даврида миллатлараро тотувлик ва ҳамкорликнинг мустаҳкамланиши.
 • 58. «Куч - билим ва тафаккурда» концепциясининг маънавий моҳияти.
 • 59. Ҳуқуқий давлатнинг асосий белгилари
 • 60. Фуқаролик жамиятининг ижтимоий қоидалари
 • 61. Децентрализация (аксилмарказлаштириш) нима ва унинг демократик жамият ривожидаги аҳмияти.
 • 62. Ўзбек халқининг маънавий қадриятлари ва меросини тиклашдан кўзланаётган асосий мақсад.
 • 63. «Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари» номли китобида халқнинг маданий қадриятлари тўғрисида.
 • 64. Ўзбекистон давлати сиёсатининг динга ва диний қадриятларга муносабати.
 • 65. Кучли давлатдан кучли жамиятга ўтиш ғояси.
 • 66. Миллий тикланишнинг зарурлиги, маъно ва мазмуни.
 • 67. «Жамият тараққиётининг асоси, уни муқаррар ҳалокатдан қутқариб қоладиган ягона куч – маърифатдир» концепциясининг моҳияти.
 • 68. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг сиёсий ва маънавий-маърифий аҳамияти.
 • 69. "Ғояга қарши фақат ғоя, фикрга қарши фақат фикр, жаҳолатга қарши фақат маърифат билан курашиш керак» ғоясининг аҳамияти.
 • 70. Демократиянинг шартлари ва кафолатлари.
 • 71. И.А.Каримов «Тўртинчи ҳокимият демократлаштириш йўлида» асари мазмуни.
 • 72. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати тамойиллари.
 • 73. Ўзбекистонда сиёсий барқарорликка таҳдид солувчи ички ва ташқи омиллар:
 • 74. Миллий ғоянинг зарурлиги нимада?
 • 75. "Мафкуравий бўшлиқнинг" оқибатлари.
 • 76. «Геосиёсат» тушунчасини изоҳлаб беринг
 • 77. Маънавий қадриятлар, миллий ўзликни англаш - барқарорлик ва тараққиётнинг бош омили.
 • 78. Шахс, миллат, орият, адолат тушунчалари.
 • 79. Раҳбар шахс маънавияти ва масъулияти.
 • 80. Мустақил Ўзбекистон ривожланишининг маънавий-ахлоқий негизлари.
 • 81. Ўзбек тилининг давлат тили мақомини олишининг сиёсий, мафкуравий ва маънавий аҳамияти.
 • 82. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори-деганда нимани тушунасиз?
 • 83. Истиқлол ва маънавият, истиқлол ва бадиий ижод нима?
 • 84. Қонун устуворлиги - ҳуқуқий давлат белгиси деганда нимани тушунасиз?
 • 85. Бошқарувни такомиллаштириш - демократиянинг муҳим шарти деганда нимани тушунасиз?
 • 86. Бюджет сиёсати ва унинг ўзига хос хусусиятлари
 • 87. Ўзбекистон ҳуқуқ-тартибот органларининг жамиятдаги ўрни ва ҳозирги ҳолати.
 • 88. Ўзбек халқининг келиб чиқиши ва шаклланиши. Мазкур муаммонинг илмий ўрганилиши.
 • 89. "Мустақиллик - бу ҳуқуқдир" ғояси.
 • 90. "Авесто" - Ўзбекистоннинг қадимий тарихи ва маданиятини ўрганишда муҳим манба.
 • 91. Ҳуқуқий тарбия, ҳуқуқий онг ҳуқуқий маданиятнинг жамият ривожидаги ўрни.
 • 92. «Тарихий хотираспз келажак» йўқ ғояси.
 • 93. «Буюк шахслар буюк маданиятлар бағрида вояга етади» ғояси
 • 94. Мафкура тушунчаси нима? Минтақамизга хавф солиб турган асосий мафкуравий таҳдид қайси?
 • 95. Маърифатпарвар ким?
 • 96. Мафкуравий иммунитетни ҳосил қилувчи омиллар қайси?
 • 97. Миллий мафкуранинг шаклланишида кимларнинг манфаатлари юзага чиқиши керак?
 • 98. “Республика Маънавият ва маърифат Кенгашини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги Президент Фармони қачон чиққан?
 • 99. Миллий истиқлол мафкурасини халкимиз, аввало, ёш авлод онгига сингдиришда кайси мафкуравий тарбия субъектларининг таъсири катта?
 • 100. Миллий истиклол мафкурасининг асосий ғояси нима?
 • 101. Ватан равнақи ғоясининг ижтимоий-сиёсий асослари нима?
 • 102. Мафкуравий полигон бу нима?
 • 103. Мафкуравий “Иммунитет” сўзининг маъноси нима?
 • 104. Мафкуравий таҳдид нима?
 • 105. Терроризм сўзининг маъноси нима?
 • 106. Миссионерлик сўзининг маъноси нима?
 • 107. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан янги таҳрирдаги “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?
 • 108. Мустақиллигимизнинг маънавий аҳамиятини нимада деб тушунасиз?
 • 109. Миллий қадрият нималар билан боғлиқ?
 • 110. Маънавиятнинг асосий тушунчаларига нималар киради?
 • 111. Мафкуранинг маънавиятда тутган ўрни нимада?
 • 112. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асари қачон яратилган?
 • 113. Маънавият сўзининг маъноси нима?

Назад к списку