О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

НеонатологияБилет № 1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Қон ва унинг таркибий кисимларини хавфсизлигини таъминлаш буйрук асосида.
 3. Чала тугилган чакалоклар парвариши. ЖССТ (ВОЗ) тавсиясига кўра.
 4. Тугма сепсис сабаблари ва клиник критериялари.
 5. Чакалокларда мия ичи коринчаларига кон куйилиши (ВЖК) -Ш даражаси, интранатал даврда тез юзага келувчи гипоксия, ГЭБ-томирлар эндотелиясидаги юкори утказувчанлиги натижасида ривожланади. Кайси гурух "юкори хавфга" мойил чакалокларда (ВЖК)- 3 даражаси кузатилиши мумкин?

Билет № 2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Тугрук шиши ва кефалогематома. Сабаблари ва клиник дифференсацияси.
 3. Чала тугилган чакалокларни озиклантириш усуллари. ЖССТ (ВОЗ) тавсиясига кура.
 4. Тугма зотилжам сабаблари ва клиник куриниши.
 5. Ўгил бола 2500 гр, буйи 51 см асоратсиз тез тугрик билан тугилди. Бола ахволи 1-чи суткада неврологик симптомлари хисобига урта огир деб белгиланди. УЗИ да ВЖК аникланган. Куйидаги факторлардан кайси бири нотравматик ВЖК ривожланишига сабаб булиши мумкин?

Билет № 3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Физиологик ва патологик тугрик актлари.
 3. Она кукрак сути билан озиклантиришнинг афзалликлари.
 4. Хомила ичи инфекцияси. ТОRCH - синдром.
 5. Янги тугилган чакалок хаётининг 2чи суткасида куйидаги неврологик симптомлар аникланди: безовта кичкирик, тинч вактида кул ва даханининг титраши, кулларнинг ноаник харакати, атетоз, понжа клонуси, Моро ва Бабинский рефлексларини спонтан булиши, кул, оёк букувчи мушаклари гипертонуси. Бош мия УЗИсида ВЖК 1-чи даражаси, ен коринчалар катталашувисиз. Чакалокга ташхис куйиш учун кайси синдром характерли?

Билет № 4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Чала тугилган чакалокларда анемия профилактикаси.
 3. Физиологик орал ва спинал автоматизми рефлекслар.
 4. Чакалоқлар сариғлигини классификацияси.
 5. Чакалок 1200 гр гестацион ёши 32 хафталик тугилди. болада апноэ хуружи булган давомийлиги 20-25 секунд ЮКС 100 гача тушган. Эпизодлар оралигидаги даврда чакалок ахволи нормаллашади. Кондаги канд микдори нормада. Апноэ эпизодлари хисобланади:

Билет № 5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Асфиксия сабаблари ва патогенези.
 3. Склерема ва склерадерма.
 4. Чакалоклар талвасаси.
 5. Кискичлар билан олинган бола чап кули харакатсиз. Елка осилган ва пронация холатида, кул панжалари кафтга букилган холатида. Елка ва тирсак бугимида харакат чегараланган, Моро рефлекси чакирилмаяпди, огрик ва тактил сезгирлиги пасайган. Сизнинг ташхисингиз:

Билет № 6

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Чакалоклар асаб тизимини текшириш усуллари.
 3. Боғланмаган билурубин билан кечувчи сариқликларнинг клиникаси.
 4. Кизилунгач халазияси ва ахалазияси.
 5. 19 ешли 1-чи марта тугувчи аёл. Хомиладорликнинг охирги 3 ойлигида преэкламсия ривожланди. Киз бола 2300г вазнли, Апгар шкаласи буйича 5-7 балл билан тугилди. Бироз вактдан кейин болада умумий талваса кузатилди. Лаборатор тахлиллари буйича гемотокрит сони 48%, кондаги канд 2,0 ммол/л, Са 2,0 ммол/л , натрий 130ммол/л. Чакалокда талваса ривожланиш сабаби булиши мумкин:

Билет № 7

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. Чакалокларда антибиотикларни қўллаш
 3. Катарал ва йирингли омфалит.
 4. Иссиклик занжири. ЖССТ (ВОЗ) тавсиясига кура.
 5. 6 кунлик чакалокни тугрикхонадан ОПН булимига утказилди. Анамнезидан бола ташландик, онаси 17 ешда, чекади, ичади, хомиладорликда яхши овкатланмаган. Чакалокни курувда: умумий котиб колиш кейин эса кескин кичкирик, "Арлекина симптоми", тахипноэ хуружлари, кул оекларнинг харакат пароксизмалари. Куз симптомларидан: тоник горизонтал нистагм, корачиклар кенгайиши, назарнинг фиксацияси. Ушбу чакалокда кайси ташхис тугрирок булади?

Билет № 8

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш деганда нимани тушунасиз.
 2. Респиратор дистресс синдром.
 3. Диафрагмал чурра: чин ва сохта.
 4. Чакалоклар гемолитик касаллигини консерватив даволаш.
 5. Нормада муддатда тугилган чакалокларда ликвор суюклигида 7 кунликда 20/мм³ дан куп булмаган лейкоцит ва 1 г/л оксил булади. Бу курсаткич 7 кундан кейин узгаради. Куйида келтирилган комбинация тугрисини курсатинг:

Билет № 9

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Церебрал-ишемия 1 даражасининг клиник куриниши.
 3. Дисбактериоз сабаблари ва клиникаси.
 4. Тугма ихтиоз.
 5. Сизни ОРИТ булимига чакиришди, у ерга 10 кунлик бола талваса билан тушган. Лаборатор тахлиллари билан таништиришди. Кайси комбинация (ммол/л) сизни зудлик билан харакат бошлашингизга мажбур этади?

Билет № 10

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағри кенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Гипертензион синдром.
 3. Гипербилурубинемияда ЗПК ўтказиш тадбирлари.
 4. Чакалоклар анемияси. Даволаш усуллари.
 5. 2500г вазн билан асфиксияда тугилган бола хаетининг 2 чи кунида кондаги глюкоза микдори 1,1ммол/г эканлиги аникланди. Сизнинг харакатингизни кетма-кетлиги:

Билет № 11

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Чакалоклар клиник гурухлари.
 3. ЦМВ клиникаси ва даволаш.
 4. Чакалоклар бирламчи реанимацияси. А- боскич.
 5. Анамнездан: 5 чи хомиладорлик, 1-чи тез тугрикдан,олдинги хомиладорликлари хомиладорликнинг хар хил муддатларида суринкали инфекция хисобидан тушган. Тугрик вактдан олдин йулдош кучиши хисобига кесар кесиш операцияси килинган. Тугилгандаги умумий ахволининг огирлиги нерв-рефлектор кузгалувчанлик ошиши билан боглик. Она кукрагига 4-чи суткада берилган. Сизнинг фикрингизга, касаллик асосида нима ётади?

Билет № 12

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. Чакалоклар патологик спонтан харакати.
 3. Чакалоклар бирламчи реанимацияси. В- боскич.
 4. Юрак-кон томир етишмовчилиги
 5. Бола 7 кунликда тугрикхонадан стационарга куйдаги шикоятлар билан олиб келинди: безовта, калкиш, кам уйкулик. Курикда чакалокда кузатилмокда: бошини оркага ташлаш, бош суяги чокларини очилиши, кул оёклар ёзувчи мушаклар гипертонуси, децеребрация позаси, Грефе симптоми. Ташхисни аниклаш учун кандай зарур текширувлар утказиш керак?

Билет № 13

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Оркамия тугрук жарохати. С1 - С4.
 3. Тугма герпес.
 4. Чакалоклар алементар диареяси.
 5. Бола 38 хафта гестация ёшида, буйи 52 см, вазни 3800гр тугилди. Бола акушерлик кискичлари ёрдамида олинган. Юкори нафас йуллари тозалангандан кейин йиглаган. Апгар шкаласи буйича 6-7 баллга бахоланган. Кукракга тугрик залида берилган. Курувда: юзининг чап кисми ассиметрияси кузатилади, огиз бурчагининг пастга тушиши, бурун-лаб бурмаси текисланган, излаш рефлекси суст. Кайси бош мия нерви зарарланган?

Билет № 14

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Чакалоклар бирламчи реанимацияси. С- боскич.
 3. Акушерлик фалажи Дюшена -Эрба.
 4. Пилораспазм ва пилорастеноз.
 5. Онада тугрик хомиладорликнинг 39 хафтасида булиб, 18 соатдан узок давом этган. Тугрик вактида Кристелер усули кулланилган, хомила боши тракцияси ва ротацияси. Чакалок ахволи даврий апноэ хуружлари хисобига огир. Йигиси гипофонли манкасимон, эмиш координацияси, ютиш ва нафас олиш бузилган. Кайси бош мия нерви зарарланган?

Билет № 15

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Эмлаш мудатлари ва карши курсатмалар.
 3. Транзитор ва патологик сариқликларнинг фарқи.
 4. ВИЧ - диагностикаси
 5. Асфиксия билан тугилган чакалокда кичик амплитудали тремор, киска муддатли нафас тухташи, нистагм, оёк панжа клоник пароксизмаси, вазомотор реакция куринишларида талвасалар кузатилмокда. Сизни талвасада чакалокга зудлик билан ердамингиз?

Билет № 16

 1. Кўп партиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Церебрал-ишемия 2 даражасининг клиник куриниши.
 3. Неонатал сариклик.
 4. Хламидиоз клиникаси ва даволаш.
 5. Чала тугилган чакалоклар иссикликни тез йукотади, чунки уларнинг тери ости ёг кавати суст ривожланган, тена вазнидан тана юзаси катта. Гликоген ва кунгир ёг захиралари пасайган. Чала тугилган чакалокларда терморегуляция бузилса (гипотермияда) кандай асоратлар юзага келади.

Билет № 17

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Кизилунгач атрезияси.
 3. Чакалоклар упка ателектази.
 4. ВИЧ - СПИД клиникаси.
 5. Чакалокнинг ахволи тугилгандан буён огир хисобланмокда. Бола кам харакат, мушаклар тонуси паст, суриш рефлексии йук, аммо юкори ва пастки ушлаш рефлекслари сакланган. Куз олмалари харакати чекланган, корачиг кенгайган. Корачигларнинг ёругликга реакцияси суст. Бола доимий уйку холатида, курув вактида уйгонади, тинчликда Яна уйкуга кетади. Чакалокда церебрал депрессиянинг кайси холатида кузатилмокда?

Билет № 18

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Нектотик флегмона.
 3. Тугма нефротик синдром
 4. ВИЧнинг онадан болага юқиш йўллари ва унинг профилактикаси.
 5. Чакалок
 6. хафталик 4200гр вазин билан тугилди. Хаётининг 3-чи суткасида учокли неврологик узгаришлар пайдо булди: гемипарез, кузнинг икки ён томонга кетиши, корачиклар кенгайиши, фокал талвасалар. Миянинг кайси кисмига тугрик травмасидаги кон куйилишига "ёркин оралик" хос?

Билет № 19

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Чакалоклар суниш синдроми.
 3. Ярали-некротик энтероколит сабаблари ва клиник куриниши.
 4. АРВ терапияни ВИЧ хомиладорларда туғруқ ва туғруқдан кейин ўтказиш афзалликлари.
 5. Тугрик жарохатларида мия пардаларига куйилган кон утириб (чукиб) колади ва унинг асептик яллигланишига олиб келади.Коннинг парчаланган махсулотлари токсик таъсирга эга. Бу чакалокларнинг клиникасида 2-3чи суткада пайдо булади: энса мушаклари ригидлиги, ликилдок буртиши, "Грефе" симптоми. Кайси тур кон куйилишига юкоридаги симптомлар хос?

Билет № 20

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Полицетемия клиникаси ва даволаш тадбирлари.
 3. Боллард шкаласи.
 4. СПИД инфекциясида лаборатор текширишлар.
 5. Чакалокларнинг кайси патологиясида "ботаётган куёш" симптоми кузатилади.?

Билет № 21

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Огрик ва огриклантириш.
 3. Билирубин энцефалопатияга сабаб бўлувчи омиллар.
 4. ВИЧ - СПИД клиникаси.
 5. 3 кунлик чакалокда неонатолог вегето-висцерал дисфункция белгилари аниклади: калкиш, метиоризм, кабзият. Сизнинг овкатлантириш буйича тавсияларингиз:

Билет № 22

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Мекониал аспирация синдроми.
 3. Янги тугилган чакалокнинг кузларига ишлов бериш.
 4. ВИЧ нинг перинатал юқишда юқори ҳавф туғдурувчи омиллар.
 5. 35 гестацияли муддатига етмай тугилган чакалок хаётининг 7-чи кунида иккинчи этапга парвариш учун "Церебрал ишемия 2-чи даражаси. Гидроцефал синдром" тахминий ташхиси билан утказилди. Ушбу чакалокнинг бош айланасини кандай вакт оралигида улчаб туриш керак:

Билет № 23

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Глюкоза метаболизимининг бузилиши.
 3. SPAPга курсатма ва каршикурсатма.
 4. ВИЧ инфекцияли болаларда кузатиладиган холатлар.
 5. Чакалок 3000гр, 51 см, думбаси билан тугилган. Курувда: парадоксал нафас, мушаклар диффуз гипотония, курбакасимон поза, йигиси кучсиз. Рентгенограммада - диафрагма гумбазининг юкори туриши. Чакалок орка миясининг кайси сегменти сохасида зарарланиш кузатилмокда?

Билет № 24

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Ферментопатия - мальабсорбция клиникаси ва даволаш.
 3. Тугма юқори ичак тутилиши.
 4. Она сутидан келиб чиқувчи сариқлик клиникаси ва сизнинг тактикангиз.
 5. 2 хафталик чакалок онаси куйидаги шикоятлар билан мурожат килди: бола тинч ухлайди, актив эмади, вазн кушмокда, лекин унг оёгини босмайди, оёклари ушлаганда совук. Анамнезида: хомиладорлик асоратсиз, хомила думбаси билан ётгани учун кесар кесиш операцияси килинган. Курувда анус очик, вертикал холатда унг оёк осилиб турибди, химоя ва автоматик юриш рефлекслари йук, думба мушаклари гипотрафияси. Кайси ташхис тугрирок?

Билет № 25

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Тугма гидроцефалия.
 3. Везикулопустылез сабаблари, клиникаси ва даволаш.
 4. Фототерапия ўтказиш усуллари.
 5. Чакалокда Дюшен-Эрба параличи булганда орка мия тололари кайси сохасида зарарланади?

Билет № 26

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Тугма гипотериоз клиникаси ва даволаш.
 3. Церебрал-ишемия 3 даражасининг клиник куриниши.
 4. Чақалоқларда АРВ терапия ўтказиш мақсади давомийлиги.
 5. Чакалокда елка чигали зарарланишининг дистал типии: кул хамма бугимларида ёзилган, пронация холатида, панжалар пассив осилган. Ушла шва кафт огиз рефлексии зарарланган томонда чакирилмокда. Болада Дежерин - Клюмпке параличида орка мия толалари зарарланган сохасини курсатинг?

Билет № 27

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва моҳияти).
 2. Тугма сифилис клиникаси ва даволаш.
 3. Мия ичиги кон куюлиш - ВЖК даражалари.
 4. ВИЧ инфекцияси бўйича консултацияга юбориш учун кўрсатмалар.
 5. Хомилани анамал ётиши, тана ротацияси орка мия жарохатига олиб келди. Чакалокда клиника: адинамия, арефлексия, атония, "курбакасимон" поза. Орка миянинг кайси сохаси жарохатида миотоник синдром хос?

Билет № 28

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг
 2. Тугма ичак тутилиши.
 3. Уткир нафас етишмовчилиги ва унинг даражалари.
 4. ВИЧ - диагностикаси.
 5. Чакалокнинг умирткаси ва орка мияси тоз суягидан тортиб олиб, бош фиксация ланган холатида тугрик олиб борилганда умиртка ва орка мия кайси сохаси купрок жарохатланади?

Билет № 29

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб беринг?
 2. Янги тугилган ва кам вазинли чакалокларни транспартировка килиш. ЖССТ (ВОЗ) тавсиясига кура.
 3. Чакалоклар ичак фалажи, даражалари, клиникаси ва даволаш.
 4. Болаларда учрайдиган ОИТС индикатор касалликлари.
 5. Чакалоклар катталарга нисбатан тез совкатиши ёки казиб кетиши мумкин, чунки уларнинг терморегуляция механизми етилмаганлиги ва физик хусусиятларига боглик. Чакалоклар кайси асосий механизм оркали иссиклик йукатади?

Билет № 30

 1. Мафкура нима?
 2. ЧГК касаллигининг оператив давоси.
 3. Чакалоклар ядер сариқлик.
 4. ВИЧ да зарарсизлантириш усуллари.
 5. Бола асфиксияда гестацион ёши 35 хафта 1800 гр вазн билан тугилган. Анамнезидан: 2-чи хомилалик, 16 хафтада тушиш хавфи билан даволанган. Тугрук суст куч билан кечган, тугрик стимуляцияси килинган, киндиги буйнига уралган. Болада тугилгандан бери кузгалувчанлик ва суниш билан кечади, нафас ритми бузилган, талваса кузатилади. "МАТ ишимик-геморрагик зарарланиши" ташхиси куйиш учун кайси текширув ўтказиш керак?

Билет № 31

 1. Ўзбекистон Республикаси конституцияси қачон қабул қилинган?
 2. Чакалокларга тиббий ёрдамни ташкил килиш.
 3. Чала тугилган чакалокларнинг марказий асаб тизимини текшириш.
 4. Чакалокларда инфузион даво олиб бориш усуллари.
 5. Чакалок 1-чи хомиладорликдан 2450 гр, 51 см буйи, бош айланаси 36 см, кукрак айланаси 31 см билан тугилди. Она 20 ёшда, фермада ишлайди. Тугилганда боланинг ахвали урта огирликда неврологик симптомлари хисобига: катта ликилдок 4 х 5 см. Сагитал чоклари 1 смгача очик, кичик ликилдок 0,5 х 0,5 см. Кайси ташхис тугри?

Билет №3 2

 1. Ўзбекистон Республикаси миллий валютасини қачон қабул қилган?
 2. Тугрук шиши ва кефалогематома. Сабаблари ва клиник дифференсацияси.
 3. Кам вазнли чақалоқларда ҚАҚ (ЗПК) ўтказишга кўрсатма.
 4. Хомила ичи инфекцияси. ТОRCH - синдром.
 5. Чакалок асфиксиясиз кесар кесиш операцияси оркали зудлик билан тугилди. Онасида кандли диабет. Бола хаётининг 2-чи куни ахволи кескин огирлашди. Конда глюкоза 1,2 ммоль/л. Диагноз: "гипогликемик кома диабетик фетопатия". Берилиш керак булган глюкоза фоизини курсатинг?

Билет № 33

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Юкори хавфга моил булган хомиладорлик.
 3. Физиологик рефлекслар.
 4. Чақалоқларда ВИЧ- инфекцияси кечишининг хослиги, клиник стадиялари.
 5. Бола 1400 гр вазн билан хомиланинг 32-чи хафталигида асфиксияда тугилди. Тугрик залининг харорати 24°С. Чакалокга бирламчи реанимация утказилди. Болада тери копламлари окиш, нафаси тезлашган, тана харорати 36,2°С тушган. Совук стрессини утказган чакалокни иситиш чоратадбирларини курсатинг?

Билет № 34

 1. Терроризм нима?
 2. Асфиксия ва унинг сабаблари.
 3. Иссиклик занжири. ЖССТ (ВОЗ) тавсиясига кура.
 4. ВИЧ инфекцияли аёл боласини кўкрак сути билан боқишни истаса сизнинг тактикангиз.
 5. 7 кунлик болакусиш ва сувсизланиши сабаблигоспитализация килинди. Курувда: кукрак безлари енгилгиперпегментацияланган. Зардоб таркибида натрий 120 ммоль/л, калий 9 ммоль/л. Тугри ташхисни курсатинг?

Билет № 35

 1. Бузғунчи ғояларга қандай ғоялар киради?
 2. Хомилага таъсир килувчи зарарли омиллар.
 3. Нервно-рефлектор кузгалиш синдроми.
 4. Ирсий касалликлар.
 5. Хомиладор аёл 32 ёшда. Хомиладорлик асоратли кечмокда: гипертензив синдром, тушиш хавфи, сурункали инфекция учокларининг уткирлашуви. Хомила "сурункали хомила ичи гипоксия" ташхисини куйишучун кандай текширувлар утказиш керак?

Билет №3 6

 1. Бунёдкор ғояларга қандай ғоялар киради?
 2. Билирубин энцефалопатия.
 3. ТОRCH -герпес клиникаси ва даволаш.
 4. СПИД нинг лабаратор текшириш (СД-4 микдорига асосланиб даволаш).
 5. Чакалокнинг тана оркасини физикал текширувида умуртка погона ва орка мия нуксон белгиларини аниклаш мумкин. Куп учрайдиган белгиларни курсатинг?

Билет №37

 1. Миллий қадриятлар билан умумбашарий қадриятларни изохланг.
 2. Эмлаш мудатлари ва карши курсатмалар.
 3. Вегето-висцерал дисфункция синдроми.
 4. Чакалокларда патологик спонтан харакатни аниклаш.
 5. Чакалокнинг хаёти 1-чи соатларида аникланди: териси окимтир, акроцианоз, пульси суст, "ок дог" симптоми 3 секунддан куп. Гиповолемияни коррекциялаш учун сиз вена ичига 0,9% NaCl эритмаси 10 мл/кг киритишингиз керак. Бу эритма кандай тезликда юборилади?

Билет №38

 1. Олий мажлисга сайловлар қандай тартибда ўтказилади?
 2. Асфиксия сабаблари ва патогенези.
 3. Склерема ва склерадерма.
 4. ВИЧ инфекцияли болаларда кузатиладиган холатлар.
 5. Чакалокнинг хаёти 1-чи соатларида кузатилади: рангпарлик ва акроцианоз, ЮКС<100, перифирик пульс аникланмайди, "ок дог" симптоми 3 секунддан куп. Чакалокга кардиоген шокда курсатадиган ёрдамингиз?

Билет № 39

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Чакалоклар асаб тизимини текшириш усуллари.
 3. Боғланмаган билурубин билан кечувчи сариқликларнинг клиникаси.
 4. Кизилунгач халазияси ва ахалазияси.
 5. Бола 2 хафталик, эмланмаган, вазни 3500, сунъий озиклантиришда. Кунига 60 млдан 5-6 марта сут аралашмаси берилади, 18 соат ухлайди. Болада тез-тез метиоризм ва ичкетиш кузатилади. Бу холатда сизни нима купрок ўйлантиради?

Билет № 40

 1. Хозирги кунда Ўзбекистон қайси давлатлар билан ўъзаро узвий алоқаларини йўлга қўймокда?
 2. Чакалокларда антибиотикларни куллаш.
 3. Катарал омфалит.
 4. Чақалоқларда АРВ терапия ўтказиш мақсади давомийлиги.
 5. Чакалок куриги, тугилгандан 1 соатдан кейин иссик ва ёриг хонада соматик ва неврологик етилганлиги аникланади. Муддатига етиб тугилган чакалокларнинг кандай хулкий холатида шартсиз рефлекслар бахоланади?

Билет № 41

 1. Миллий кадриятлар билан умумбашарий кадриятларни изохланг.
 2. Респиратор дистресс синдром, НЕ 1 даражаси.
 3. Пастки туғма ичак тутилиши.
 4. Чакалоклар гемолитик касаллигини консерватив даволаш.
 5. Кайси чакалокларни малакали тиббий хизмат курсатиш учун транспортировка килиш керак?

Билет № 42

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиқга йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Церебрал-ишемия 1 даражасининг клиник куриниши.
 3. Тугма ихтиоз.
 4. АРВ терапиянинг асосий принциплари.
 5. Чакалокларда рефлектор фаолият рефлексларни 3 марта текширувдан кейин бахоланади. Рефлекслар амплитудасини 3 марта хам саклаб туриши нормал хисобланади. Амплитуда пасайиб бориши ёки прогрессив пасайиб бориши бу нимани билдиради?

Билет № 43

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағри кенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни
 2. Гипертензион синдром.
 3. Гипербилурубинемияда (ЗПК) ўтказиш тадбирлари.
 4. ОИТС ҳақида тушунча, юқиш йўллари, профилактикаси.
 5. Тугрикда вакуум ёрдамида чикарилган чакалок боши энса кисмида шиш пайпасланади. У флюктуацияланади, 1та суяк чегарасида эмас ва интенсив улчами катталашмокда. Чакалокда кайси тугрук травмаси бор?

Билет № 44

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Янги туғилган чақалоқни парвариш қилиш босқичлари.
 3. Она қорнида ривожланишининг кечкиши.
 4. ВИЧ инфекцияли болаларда кузатиладиган холатлар.
 5. Тугрукдан 2-3 соатдан кейин чакалокда хансираш, тахикардия, мушаклар гипотонияси, тери окимтирлиги ва бошида шиш аникланди. Шиш бутун бош суяги гумбазини эгаллайди. Болага "тугрук жарохати, субапоневротик кон куйилиш" ташхиси куйилди. Бу турдаги тугрук жарохатида кандай асоратлар кузатилади?

Билет № 45

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Янги туғилган чақалоқнинг терморегуляцияси.
 3. Даун синдроми.
 4. Чакалоқлар сариғлигини классификацияси.
 5. 3 хафтали чакалокга онаси неврапатолог тавсияси буйича фенобарбитал беради. Кайта курувда яна давом эттириш буюрилди. Фенобарбитални узок куллашда кандай негатив асоратлар кузатилади?

Билет № 46

 1. "Ғояга қарши фақат ғоя, жаҳолатга қарши фақат маърифат билан курашиш керак" тамойилининг ахамияти нимада?
 2. Асфиксиядан кейин юзага келадиган полиорган шикастланишлар.
 3. Гипербилирубинемияда (ЗПК) ўтказиш тадбирлари.
 4. Чакалоклар пневмонияси. Даволаш усуллари.
 5. Асфиксия ўтказган янги туғилган чақалоқда тахикардия ва юқори қон босими баҳоланди, бироқ тахикардия тезлик билан брадикардияга айланиб нафас тўхташи юзага келди. Нафас типини аниқланг?

Билет № 47

 1. Огоҳлик ва ҳушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг
 2. Чакалоклар клиник гурухлари.
 3. Сепсис клиникаси ва даволаш.
 4. Чакалоклар бирламчи реанимацияси. А - боскич.
 5. Асфиксия ўтказган янги туғилган чақалоқда брадикардия,қон босимининг пасайиши, норегуляр, тухтаб-тухтаб нафас олиш юзага келди. Нафас типини аниқланг?

Билет № 48

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Чакалоклада патологик спонтан харакат.
 3. Чакалоклар бирламчи реанимацияси. В- боскич.
 4. Юрак-кон томир етишмовчилиги.
 5. Бутун дунё соғлиқни сақлаш ташкилоти ва Ўзбекистон Республикаси 2005 йилда қабул қилинган тирик туғилганлик критерияси куйидагилар:

Билет №49

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Муддатида тугилган чакалокларни озиклантириш усуллари. ЖССТ (ВОЗ) тавсиясига кура
 3. Глюкоза метоболизмининг бузилиши.
 4. Зотилжам сабаблари ва клиник куриниши.
 5. Асфиксия билан туғилган чақалоқда қайси мезонлар, реанимация чора-тадбирларини ўтказиш учун курсатма булади?

Билет № 50.

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Талваса синдромининг Вольпе классификацияси.
 3. Чакалокларда ДВС олиб келувчи омиллар.
 4. ОИТС - клиникаси.
 5. Агар болани артиб, тўғри жойлаштириб ва юқори нафас йўлларини тозалагандан кейин мустақил нафаси тикланмаса, ЮУС минутига 100 тадан кам ва болада цианоз кузатилса, сизнинг ҳаракатингиз?

Назад к списку