О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

УТТБилет №1

 1. Жигарнинг учокли касалликлари эхотасвири, классификация
 2. Буйрак гидронефрози Эхотасвири
 3. Ультратовуш плацентография
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №2

 1. Жигар кисталари Эхотасвири, классификацияси
 2. Буйраклар сони аномалиялари эхотасвири
 3. Хомиладорлик I триместри эхотасвири
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №3

 1. Жигар эхинококки Эхографик белгилари, боскичлари, асоратлари
 2. Буйраклар жойлашуви аномалиялари Эхотасвири
 3. Хомиладорлик I I триместри эхотасвири
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №4

 1. Жигар аьсцесси Эхотасвири, унингбоскичлари ва турлари
 2. Буйраклар структураси аномалиялари эхотасвири (поликистоз, мультикистоз, солитар киста)
 3. Сарик тана кисталари Эхотасвири
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №5

 1. Жигар гематомаси Эхотасвири, Моррисон симптоми
 2. Говаксимон буйрак Эхотасвири, буйрак хажми аномалиялари
 3. Хомиладорлик I триместрида ривожланмаётган хомиланинг сканирлаш протоколи
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №6

 1. Уткир холецистит Эхотасвири, клинико-морфологик турлари
 2. Ультратовуш физик хусусиятлари
 3. Эхотасвирлар пузирни таркалиши (пузырный занос)
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №7

 1. Ультратовуш аппарати датчикларининг турлари
 2. Ошкозон ости бези раки эхобелгилари
 3. Буйрак ва сийдик копи шошилинч патологияларида УТТнинг узига хос хусусиятлари
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №8

 1. Ультратовуш аппаратининг тузилиши
 2. Талок касалликларининг УТТ диагностикаси
 3. Эхотасвирлар простата безининг аденомаси
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №9

 1. Корин бушлиги аъзолари шошилинч патологияларида УТТнинг узига хос хусусиятлари
 2. УТТ тасвири артефактлари
 3. Сийдик копи касалликлари УТТ диагностикаси
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №10

 1. Механик сариклик Эхотасвири
 2. Плевра касалликларининг УТТ диагностикаси
 3. Ёргокнинг ультратовуш диагностикаси
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №11

 1. Калконсимон бези тугунли хосилаларининг УТТ диагностикаси
 2. Жигарнинг диффуз касалликлари Эхобелгилари
 3. Бачадон найлари касалликларининг УТТ диагностикаси
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №12

 1. Кукрак бези яхши сифатли хосилаларининг Эхобелгилари
 2. Буйрак усти бези касалликлари УТТ диагностикаси
 3. Бачадон миомаси Эхобелгилари
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №13

 1. Юмшок тукималар ва бугимлар касалликларининг УТТ диагностикаси
 2. Допплерография -усулнинг физик асослари, допплер режимлар
 3. Узидан узи хомила тушишининг Эхобелгилари
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №14

 1. Нейросонография, бажариш техникаси, принциплари
 2. Тухумдонларнинг эндометриоид кисталари эхобелгилари
 3. Бош мия ва буйин томирлари касалликлари УТТ диагностикаси
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №15

 1. Упка ва плевра касалликлари тасхисидаУТТ диагностикаси техникаси
 2. Бачадондан ташкари хомилани Эхобелгилари
 3. Кардиологияда УТТ, принциплари, режимлари
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №16

 1. Ультратовуш ёрдамида курсатиладиган оператив муолажалар (пункцион биопсия)
 2. Тугрукдан кейинги даврда УТТ диагностикаси
 3. Жигарнинг ёмон сифатли хосилалари Эхобелгилари
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №17

 1. Кичик тоз аъзолари шошилинч холатларида УТтнинг узига хос хусусиятлари
 2. Тухумдонларнинг яллигланиш касалликлари Эхобелгилари
 3. Жигар циррози Эхотасвири
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №18

 1. Пастки ковак вена ва портал система касалликларини УТТ диагностикаси
 2. Буйракларнинг яллигланиш касалликлари Эхотасвири
 3. Плацентани етилганлик Эхобелгилари
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №19

 1. гломерулонефрит Эхотасвири
 2. УТТ методининг физик асослари
 3. Хомиладорликнинг III триместри эхотасвири
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №20

 1. Буйраклар жарохати Эхотасвири
 2. Перикард бушлиги УТ-диагностикаси
 3. Корин аортаси касалликлари УТ-диагностикаси
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет №21

 1. Буйруклар УзРесССВ №537 15.11.1995й, №160 17.04.2006 й, № 505 14.11.2006 й.
 2. Калконсимон бези раки Эхобелгилари , унда доплер режимларни куллаш фоидалими?
 3. Уткир панкреатит Эхобелгилари, классификацияси
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 22

 1. Уткир тошсиз холециститнинг ультратовуш тасвири
 2. Дилятацион кардиомиопатияда УТ-белгилари асоси
 3. Нормада тухумдонларнинг ультратовуш белгилари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 23

 1. Ультратовуш частотаси ва тезлиги улчов бирликлари.
 2. Ут чикариш йулларининг нормадаги Сонографик характеристикаси.
 3. Буйракларни травматик жарохатларида УТ-диагностикаси.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 24

 1. Допплер анализида ёлгон пасайиши ёки поток ёколиши сабаби
 2. Жигар гемангиомаси ультратовуш белгилари.
 3. Сийдик копини ультратовуштекширувида улчов сатхлари. Сийдик копи хажмини улчаш.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 25

 1. Ультратовуш тасвирини кандай яхшилаш мумкин?
 2. Жигарни нормадаги УТ-тасвири.
 3. Митрал регургитацияда ультратовуш принципларини бахолаш.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 26

 1. Сон венасини флотирловчи тромбини Эхотасвири. Оёкларни чукур веналарини текширишда кулланиладиган кушимча нур ташхиси методлари.
 2. Талок инфаркти Эхотасвири.
 3. Юрак етишмовчилигида жигар Эхотасвири.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси .

Билет № 27

 1. Ультратовуш физик асослари. Ультратовуш тулкинлари .Ультратовуш ютилиши частотаси даражалари.
 2. Ут копи ракини Сонографик белгилари.
 3. Сальпингоофаритда УТ тасвири.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси .

Билет № 28

 1. Деструктив холециститнинг УТ-тасвири, янада информатив УТ-белгилари
 2. Ичак тутилишида ультратовуш диагностикаси имкониятлари.
 3. Тукима допплер картирование нима учун ишлатилади?
 4. Эхотасвирлар мухокамаси .

Билет № 29

 1. Холедохолитиазни УТ-диагностикаси. Имкониятлари ва чекловлари.Ушбу патологияни аниклаштиришда кулланиладиган кушимча нур ташхиси методлари.
 2. Талок абсцесси УТ-тасвири.
 3. Апостематоз нефритни УТ-белгилари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 30.

 1. Асосий допплер режимлар (рангли, энергетик, импульс-тулкинли, доимий-тулкинли), уларни имкониятлари ва камчиликлари.
 2. Ут пуфаги ракини Сонографикбелгилари.
 3. Гидронефрозни ультратовуш белгилари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 31.

 1. Нормада жигар ичи ут йулларини куриш мумкинми ва кайси тахлил натижаларига кура уларни кенгайганлигини айтиш мумкин?
 2. Уткир гломерулонефритнинг эхобелгилари.
 3. Эхокардиографияда асосий сканерлаш сатхлари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 32

 1. Нормада ут чикариш йулларини сонографик характеристикаси. Холедохнинг нормадаги улчамлари.
 2. Калконсимон безни ультратовуш сканерлаш техникаси.
 3. Оёкларни чукур веналари тромбозини ультратовуш диагностикаси. Кайси сегментларда ультратовуш диагностикаси енг кам аникликка ега? Бундай узгаришларни яна кандай нур ташхиси усуллари ёрдамида аниклаш мумкин?
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 33

 1. Ут пуфаги полипини ультратовуш диагностикаси.
 2. Ошкозон ости безини аниклашда кулланиладиган асосий сканерлаш сатхлари.
 3. Талокни иккимоментли ёрилишининг ультратовуш тасвири. Бундай жарохатларда кайси клиник-лаборатор тахлилларга ахамият бериш зарур?
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 34

 1. Циститнинг УТ- тасвири. Цистит Билан сийдик копи ракининг дифференциал диагностикаси.
 2. Гематометранмнг Эхобелгилари.
 3. Корин аортаси аневризмасининг ультратовуш тасвири.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси .

Билет № 35

 1. Бачадон миомасининг эхобелгилари, классификацияси.
 2. Оёклар чукур веналари тромбозининг УТ-диагностикаси
 3. Калконсимон безнинг УТ-анатомияси.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 36

 1. Жигарнинг травматик жарохатларини УТ-тасвири.
 2. Кичик тоз сохасида суюкликни аниклашнинг енг яхши усули ва уни сийдик пуфагидан фарклаш.
 3. Калконсимон безни яхши сифатли тугунини ультратовуш белгилари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 37

 1. Сийдик пуфаги ёрилишининг УТ-диагностикаси. Бундай жарохатларда кушимча текшириш усуллари.
 2. Бужмайган ут пуфаги - бу нима?
 3. Бужмайган буйракнинг эхотасвири.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 38

 1. Холедохни каерда улчаш керак ва уни нормадаги диаметри канча?
 2. Травмаларда УТТ ни кандай типдаги датчикларини куллаш лозим?
 3. Тухумдон кисталарини ультратовуш белгилари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 39

 1. Уткир калькулез холециститнинг УТ-тасвири. Ут пуфаги девори деструкциясини белгилари. Мерфи ультратовуш симптоми.
 2. Ошкозон ости бези кисталарини ультратовуш диагностикаси.
 3. Митрал копкокни нормада ва митрал стеноздаги улчамлари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 40

 1. Ички ва Ташки уйку артерияларини ультратовуш критериядари.
 2. Простата бези аденомасининг эхотасвири.
 3. Буйрак кисталарининг УТ-диагностикаси.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 41

 1. Жигарнинг травматик жарохатларини УТ-тасвири.
 2. Ошкозон ости бези кисталарини ультратовуш диагностикаси.
 3. Сон веналарини окклюзион тромбини ультратовуш тасвири.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 42

 1. Жигар метастазларини УТ-тасвири.
 2. Буйрак травмаларини эхотасвири.
 3. Калконсимон бези ракини УТ-диагностикаси.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 43

 1. Ут пуфагини сканерлаш техникаси.
 2. Ёгли гепатознинг Эхотасвири.
 3. Буйрак иккиланишининг эхобелгилари
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 44

 1. Буйрак томирларини УТ-текширувига курсатма. Буйракларни паренхиматоз кон окимини текширишда асосий булиб хисобланади: кон окими тезлиги ёки резистивлик индекси?
 2. Жигар циррози УТ-белгилари.
 3. Гангреноз холециститнинг УТ-белгилари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси .

Билет № 45

 1. Гангреноз холециститнинг УТ-белгилари.
 2. Уткир панкреатит эхобелгилари.
 3. Калконсимон бези гиперплазиясини эхотасвири.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 46

 1. Гастрошизис эхотасвири.
 2. Тухумдонларни эндометриоид кисталари эхотасвири. Кайси клиник симптомлар уни ташхислашга ёрдам беради?
 3. Бужмайган буйрак УТ-критериялари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 47

 1. Эхокардиографияда сканерлашни асосий сатхлари ва режимлари.
 2. Бачадон-плацентар кон окими. Бахолаш принциплари.
 3. Гидронефроз УТ-белгилари.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 48

 1. Ультратовушни физик асослари. Ультратовуш тулкини. Ультратовушни ютилиш частотаси даражалари нимага боглик?
 2. Буйракларни травматик жарохатларини УТ-диагностикаси.
 3. Талок ёрилишининг ультратовуш диагностикаси.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 49

 1. Ультратовуш тасвирини сифатини кандай яхшилаш мумкин?
 2. Ошкозон ости безини аниклаш доим хам адекват була оладими ва уни кийин аникланиши нималарга боглик?
 3. Бачадондан ташкари хомиладорликни эхобелгилари. Клиника билан богликлиги.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Билет № 50

 1. Буйрак поликистози эхотасвири.
 2. Ичак тутилишининг эхобелгилари.
 3. Жигар гемангиомасининг УТ-тасвири. Эхинококк кистасидан фарки.
 4. Эхотасвирлар мухокамаси

Назад к списку