О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

ПсихиатрияПСИХИАТРИЯ

Билет № 1.

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. Иллюзия ва галлюцинациялар таснифи.
 3. Амнезия турлари.
 4. Нейролептиклар клиник ва биологик таъсири.
 5. Бемор 28 еш. Рухий касалликлар шифохонаси каъбул булимига келтирилди. Рухий статуси: мулокотга кирмайди. Талваса кузатилади, талвасалар оралигида хушсиз. Анамнезидан бу холат сутка давомида кузатилмокда. 13 йилдан буен бетоб. Холатни бахоланг.

Билет № 2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Аффектив узгаришлар, таснифи.
 3. Транквилизаторлар клиник ва биологик таъсири.
 4. Интоксикацион психоз клиник куриниши, даволаш.
 5. Бемор 42 еш. 23 йилдан буен бахор ва кузда кайфиятинг узгарувчан булиши кузатилади. 26 ешидан 42 ешигача Рухий касалликлар шифохонасида депрессив еки маниакал холат юзасидан 4 марта даволанган. Касалхонадан чикканда ишлайди, оиласида, Феълида узгариш йук. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Маниакал холатлар клиник куриниши, турлари.
 3. Бош мия шикастланишидаги рухий узгаришлар.
 4. Алкогол психозлар турлари.
 5. Бемор 24 еш, зиефатда 100гр алкогол ичгандан сунг, тусатдан урнидан туриб, уз кийимларини йирта бошайди, мехмонлардан бирига ташланади, атрофдагиларга тушунарсиз сузлар билан кичкради, атрофдагиларни мурожаатларига эътибор бермайди ва уларни танимайди. Маълум вактдан сунг холсизланиб, полда ухлаб колади. Булиб утган вокеаларни умуман эслай олмвайди. Холатни аникланг.

Билет № 4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Депрессив холатлар клиник куриншлари.
 3. Делирий клиник куриниши, турлари, даволаши.
 4. Тиббий дентология асослари.
 5. Бемор 17 еш. Куп инсонларнинг халокати билан содир булган автохалокатни курган. Шундан кейин кучага чикса куркув пайдо булган, уйкусида халокат билан боглик булган куркинчли тушлар куради. Машина товуши беморда куркув ва бехаловатлик чакиради. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Истерик психозлар, клиник куриниши.
 3. Невротик синдромлар, таснифи.
 4. Алкоголизм, клиник куриниши.
 5. Бемор 30 еш. Бемор мастлик холатида булиб утган ходисаларни эслай олмаетганлиги юзасидан шикоят килди. Сухбат давомида аникландики, бемор 4 йилдан бери спиртли ичимликлао истеъмол килади. Хозирда 700 мл гача уткир спиртли ичимликлар кабул килади, кунгил айниш ва кусиш кузатилмайди. Микдорини назорат килмайди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №6

 1. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Анорексия клин куринишлари.
 3. Галлюцинциялар турлари.
 4. Соматоформ бузилишлар клиникаси
 5. Бемор 40 еш. Навбатчилик жадвали билан ишлайди. Бир хафтадан бери хар куни куп микдорда кучли спиртли ичимликлар ичади. Кечаси огир маст холатида ухлаб колади. Эрталаб узини жуда емон хис килгани учун яна 100гр ичиб олади, ахволи яхшилашади, кечга якин яна куп микдорда ичиб олади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №7

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг.
 2. невротик ва неврозсимон синдромлар, фаркланиши.
 3. Нормотимиклар турлари.
 4. Шизофрения, клиник куриншлари.
 5. Бемор 15 еш. Онаси билан мурожаат килган. Онаси охирги 3 ойда углини бошкача булиб колганини сезган. Мактабга бормай куйган, кайфиятининг кескин узгариши, иштахасининг камайиши, юз рангининг бузилиши, емон ухлаши билан онасининг эътиборини тортган. Углининг хонасидан хар хил уткир хидли латталар, эритмалар топиб олган. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №8

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Истерик синдром.
 3. Уткир алкоголь интоксикация, врачни тактикаси.
 4. Неврастения, клиник куриниши.
 5. Бемор 28 еш. Рухий касалликлар шифохонаси каъбул булимига келтирилди. Рухий статуси: мулокотга кирмайди. Талваса кузатилади, талвасалар оралигида хушсиз. Анамнезидан бу холат сутка давомида кузатилмокда. 13 йилдан буен бетоб. Холатни бахоланг.

Билет № 9

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Ипохондрик синдром.
 3. Бош мия усимтаси касалликаридаги рухий узгаришлар.
 4. Наркомания клиник куриниши.
 5. Бемор 17 еш. Куп инсонларнинг халокати билан содир булган автохалокатни курган. Шундан кейин кучага чикса куркув пайдо булган, уйкусида халокат билан боглик булган куркинчли тушлар куради. Машина товуши беморда куркув ва бехаловатлик чакиради. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №10

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Онг бузилиш синдромлари.
 3. Тугма акл пастлик ва деменция.
 4. Ноотроплар турлари, курсаткичлар.
 5. Бемор 30 еш. Бемор мастлик холатида булиб утган ходисаларни эслай олмаетганлиги юзасидан шикоят килди. Сухбат давомида аникландики, бемор 4 йилдан бери спиртли ичимликлао истеъмол килади. Хозирда 700 мл гача уткир спиртли ичимликлар кабул килади, кунгил айниш ва кусиш кузатилмайди. Микдорини назорат килмайди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №11

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Акл ва хотира бузилишлари.
 3. Катта эпилептик хуруж.
 4. Психотроп дориларнинг таснифи.
 5. Бемор 58 ешда. Шикоятлари бош огригига, кулокдаги шовкинга, шовкин-суронни кутара олмасликка, эсарликка, йиглокиликка. Рухий статусда асабийлик, хадиксираш, тез ранжиш холатлари аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 12

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. Аффектив узгаришлар, таснифи.
 3. Тутканок синдром.
 4. Антидепрессантлар турлари, курсаткич.
 5. Она 20 ешлик углини уйкусираган холатда юрганини курган, унинг харакатлари тугри, аник, лекин секинлашган эди. Нутки тугри, адекват, лекин секинлашган. Корачиклари торайган, Алкогол ва бошка кимевий моддаларнинг хиди келмайди. Чунтагидан ишлатилган шприц топилган. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 13

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Бош мия шикастланишидаги рухий узгаришлар.
 3. Алкоголизм классификацияси.
 4. Неврозларни даволаш.
 5. Бемор 35 еш. Врач хузурига тез чарчашдан шикоят килиб келди, Безовталик, сабрсизлик, диккат-эътиборнинг пасайиши, уйкусизлик, бош огриги кузатилади, кизикиши ва иштахаси йуколган. бош огриги кузатилади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 14

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Эпилептик статус, аура.
 3. Бош мия усимтаси касалликаридаги рухий узгаришлар.
 4. Психосоматик касалликларни клиникаси.
 5. Бемор 42 еш. 23 йилдан буен бахор ва кузда кайфиятинг узгарувчан булиши кузатилади. 26 ешидан 42 ешигача Рухий касалликлар шифохонасида депрессив еки маниакал холат юзасидан 4 марта даволанган. Касалхонадан чикканда ишлайди, оиласида, Феълида узгариш йук. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №15

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Инволюцион психозлар клиникаси.
 3. Акл ва хотира бузилишлари.
 4. Рухий беморларни текшириш усуллари.
 5. Бемор 15 еш. Онаси билан мурожаат килган. Онаси охирги 3 ойда углини бошкача булиб колганини сезган. Мактабга бормай куйган, кайфиятининг кескин узгариши, иштахасининг камайиши, юз рангининг бузилиши, емон ухлаши билан онасининг эътиборини тортган. Углининг хонасидан хар хил уткир хидли латталар, эритмалар топиб олган. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 16

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Акл заифлик (олигофрения).
 3. Эпилептик психозлар клиникаси.
 4. Алкоголизмни даволаш турлари.
 5. Бемор 24 еш, зиефатда 100гр алкогол ичгандан сунг, тусатдан урнидан туриб, уз кийимларини йирта бошайди, мехмонлардан бирига ташланади, атрофдагиларга тушунарсиз сузлар билан кичкради, атрофдагиларни мурожаатларига эътибор бермайди ва уларни танимайди. Маълум вактдан сунг холсизланиб, полда ухлаб колади. Булиб утган вокеаларни умуман эслай олмвайди. Холатни аникланг.

Билет № 17

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Эпилепсия, даволаш, прогнози.
 3. Наркоманияларнинг кечиши, боскичлари.
 4. Истерик неврозлар, клиник куриниши.
 5. Бемор 27 ешда. 5 йил аввал БМЖ олган, хушини йукотган. Хозирги кунда психик статусида ута кузгалувчанлик, узини тутиб туролмаслик, кайфиятининг узгарувчанлиги, намойишкор ва эгоцентриклиги аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 18

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Эпилептик психозлар клиникаси.
 3. Бош мия шикастланишидаги рухий узгаришлар.
 4. Наркомания.
 5. Бемор 17 еш. Куп инсонларнинг халокати билан содир булган автохалокатни курган. Шундан кейин кучага чикса куркув пайдо булган, уйкусида халокат билан боглик булган куркинчли тушлар куради. Машина товуши беморда куркув ва бехаловатлик чакиради. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 19

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Наркомания, даволаш.
 3. Токсикомания . Даволаш, прогнози.
 4. Невротик бузилишлар клиникаси.
 5. Бемор 26 ешда. Беморнинг кизикишлари бир томонлама, шубхаланиш ва ишонмаслик хос. Катъиятлик билан уз фиколарини химоя килади, ута кимматли гоялар келтиритб чикаради. Адолат учун курашади, шикоят килади ва езади. Шахсни кайси типга мансублигини курсатинг.

Билет № 20

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Симптоматик психозлар.
 3. Психосоматик касалликлар, клиник куриниши.
 4. Психопатиялар клиникаси.
 5. Бемор 40 еш. Навбатчилик жадвали билан ишлайди. Бир хафтадан бери хар куни куп микдорда кучли спиртли ичимликлар ичади. Кечаси огир маст холатида ухлаб колади. Эрталаб узини жуда емон хис килгани учун яна 100гр ичиб олади, ахволи яхшилашади, кечга якин яна куп микдорда ичиб олади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 21

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Тиббиёт психология ва психотерапия.
 3. Депрессив холатлар.
 4. Иллюзия ва галлюцинациялар таснифи.
 5. Она 20 ешлик углини уйкусираган холатда юрганини курган, унинг харакатлари тугри, аник, лекин секинлашган эди. Нутки тугри, адекват, лекин секинлашган. Корачиклари торайган, Алкогол ва бошка кимевий моддаларнинг хиди келмайди. Чунтагидан ишлатилган шприц топилган. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 22

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Аффектив узгаришлар, таснифи.
 3. Транквилизаторлар клиник ва биологик таъсири.
 4. Тиббий деонтология ва врачлар этикаси.
 5. Бемор 28 еш. Рухий касалликлар шифохонаси каъбул булимига келтирилди. Рухий статуси: мулокотга кирмайди. Талваса кузатилади, талвасалар оралигида хушсиз. Анамнезидан бу холат сутка давомида кузатилмокда. 13 йилдан буен бетоб. Холатни бахоланг.

Билет № 23

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Маниакал холатлар клиник турлари.
 3. Невротик синдромлар, таснифи.
 4. Тутканок синдром
 5. Бемор 24 еш, зиефатда 100гр алкогол ичгандан сунг, тусатдан урнидан туриб, уз кийимларини йирта бошайди, мехмонлардан бирига ташланади, атрофдагиларга тушунарсиз сузлар билан кичкради, атрофдагиларни мурожаатларига эътибор бермайди ва уларни танимайди. Маълум вактдан сунг холсизланиб, полда ухлаб колади. Булиб утган вокеаларни умуман эслай олмвайди. Холатни аникланг.

Билет № 24

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Амнезия турлари.
 3. Астеник синдром.
 4. Ноотроплар клиник ва биологик таъсири.
 5. Бемор 30 еш. Бемор мастлик холатида булиб утган ходисаларни эслай олмаетганлиги юзасидан шикоят килди. Сухбат давомида аникландики, бемор 4 йилдан бери спиртли ичимликлао истеъмол килади. Хозирда 700 мл гача уткир спиртли ичимликлар кабул килади, кунгил айниш ва кусиш кузатилмайди. Микдорини назорат килмайди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 25

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Тутканок, даволаш. прогнози.
 3. Алкоголизм даволаш турлари.
 4. Амнезия турлари.
 5. Она 20 ешлик углини уйкусираган холатда юрганини курган, унинг харакатлари тугри, аник, лекин секинлашган эди. Нутки тугри, адекват, лекин секинлашган. Корачиклари торайган, Алкогол ва бошка кимевий моддаларнинг хиди келмайди. Чунтагидан ишлатилган шприц топилган. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №26

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Истерик синдром.
 3. Токсикоманияларни клиникаси.
 4. Неврастенияларни клиникаси.
 5. Бемор 17 еш. Куп инсонларнинг халокати билан содир булган автохалокатни курган. Шундан кейин кучага чикса куркув пайдо булган, уйкусида халокат билан боглик булган куркинчли тушлар куради. Машина товуши беморда куркув ва бехаловатлик чакиради. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №27

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Маниакал холатлар.
 3. Алкоголизм клиникаси
 4. Шизофрения клиникаси.
 5. Бемор 38 ешда. Оиласида психотравматик холатлар куп булган (эри ичади, хиенат килади). Кучли чарчок, жиззакилик, уйкунинг емонлиги, йиглокилик, хотиранинг пасайиши, вакти-вакти билан КБ кутарилиши, юракнинг уриб кетиши, терлаш кабиларга шикоят килди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №28

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Бош мия атрофик касалликларидаги рухий узгаришлар, клиник куриниши.
 3. Хавотир-фобик бузилшлари клиникаси.
 4. Уткир стресс реакциялар клинкаси.
 5. Бемор 15 еш. Онаси билан мурожаат килган. Онаси охирги 3 ойда углини бошкача булиб колганини сезган. Мактабга бормай куйган, кайфиятининг кескин узгариши, иштахасининг камайиши, юз рангининг бузилиши, емон ухлаши билан онасининг эътиборини тортган. Углининг хонасидан хар хил уткир хидли латталар, эритмалар топиб олган. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №29

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб Беринг?
 2. Паник бузилишлари клиникаси, даволаши .
 3. Жинсий бузилишлар классификацияси.
 4. Наркомания клиникаси.
 5. Бемор 30 еш. Бемор мастлик холатида булиб утган ходисаларни эслай олмаетганлиги юзасидан шикоят килди. Сухбат давомида аникландики, бемор 4 йилдан бери спиртли ичимликлао истеъмол килади. Хозирда 700 мл гача уткир спиртли ичимликлар кабул килади, кунгил айниш ва кусиш кузатилмайди. Микдорини назорат килмайди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №30

 1. Мафкура нима?
 2. Невротик синдром.
 3. Астеник синдром.
 4. Ноотроплар клиник ва биологик таъсири.
 5. Бемор 42 еш. 23 йилдан буен бахор ва кузда кайфиятинг узгарувчан булиши кузатилади. 26 ешидан 42 ешигача Рухий касалликлар шифохонасида депрессив еки маниакал холат юзасидан 4 марта даволанган. Касалхонадан чикканда ишлайди, оиласида, Феълида узгариш йук. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №31

 1. Узбекистон республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Аффектив бузилишлар.
 3. Суицид турлари, куринши.
 4. Антидепрессантлар клиник ва биологик таъсири.
 5. Бемор 35 еш. Врач хузурига тез чарчашдан шикоят килиб келди, Безовталик, сабрсизлик, диккат-эътиборнинг пасайиши, уйкусизлик, бош огриги кузатилади, кизикиши ва иштахаси йуколган. бош огриги кузатилади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №32

 1. Узбекистон республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Эпилептик психозлар.
 3. Истерик неврозларни клиникаси.
 4. Наркомания.
 5. Бемор Б. 28 еш, математика укитувчиси. Шифокорга бош огришига, аклий мехнат билан шугулланганда кучайишига, доимий кувватсизлик, тез чарчаб колиш, оддий ишларни бажаришда катта жисмоний ва рухий зурикиш хис килаетганликка, укиетганда маъносига эътибор бермай, механик тарзда сатрлардан куз югиртираетганлиги, охирги пайтларда асабий булиб колганлиги, кийими баданига тегиб туриши хам асабига тенаетганига шикоят килиб келди. Бу кандай психопатологик холат?

Билет №33

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Истеричк синдроми.
 3. Токсикомания клиникаси.
 4. Неврастения ,клиникаси.
 5. Бемор 17 еш. Куп инсонларнинг халокати билан содир булган автохалокатни курган. Шундан кейин кучага чикса куркув пайдо булган, уйкусида халокат билан боглик булган куркинчли тушлар куради. Машина товуши беморда куркув ва бехаловатлик чакиради. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №34

 1. Терроризм нима?
 2. Иллюзия ва галлюцинациялар.
 3. Маниакал-депрессив психоз.
 4. Транквилизаторлар клиник ва биологик таъсири.
 5. Бемор 15 еш. Онаси билан мурожаат килган. Онаси охирги 3 ойда углини бошкача булиб колганини сезган. Мактабга бормай куйган, кайфиятининг кескин узгариши, иштахасининг камайиши, юз рангининг бузилиши, емон ухлаши билан онасининг эътиборини тортган. Углининг хонасидан хар хил уткир хидли латталар, эритмалар топиб олган. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №35

 1. бузгунчи гояларга кандай гоялар киади?
 2. Хотира бузилишлари.
 3. Рухий беморларни текшириш усуллари.
 4. Психофармакотерапия.
 5. Бемор 32 еш. Мусика укитувчиси. Феъл-атвори таъсирчан, тез ранжийдиган, инжик, доим атрофидагиларни диккат марказида булишни хохлайди, дустлар орасида хушмуомала, лекин оилада асабий ва жанжалкаш. Касаллик иккинчи тугрукдан сунг келиб чикди, тумуш уртогининг оила аъзолари билан уришиб колгандан кейин каттик асабийлашди, шу вактда узини саратон касаллигига чалинганини хис килиб, узида шиш борлигини яккол тасаввур килди, шундан сунг терапевтга мурожаат килди ва бироз тинчланди, лекин, улим хакидаги епишкок хаеллар яна пайдо булган. Хозир огир касалликка чалинганлигига шикоят килиб келган, "аклдан озиб колиши"дан куркяпти. Бу кандай психопатологик холат?

Билет №36

 1. Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 2. Стационар ва стационардан ташкари псииатрик ёрдам
 3. Реактив психоз клиникаси.
 4. Уйкув бизилишлари.
 5. Бемор 35 ешда. Сурункали равишда 15 кун давомида спиртли ичимликлар истеъмол килган, 3чи куни хотини беморда рухий узгаришлар пайдо булганини пайкаган: пашша улдиргич билан суварак, ургимчакларни улдиргани "улдирган". Тусатдан эшикни епиб олиб, эшик ортида шайтонлар борлигини айтган ва улар билан эшик ортидан гаплашган. Ухламайди, безовта, хавотирли куринади, шарпалар билан гаплашади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №37

 1. Миллий кадриятлар билан умумбащарий кадриятларни изохланг.
 2. Рухий беморларни текшириш усуллари.
 3. Ноотроплар.
 4. Неврастения клиникаси.
 5. Бемор 17 еш. Куп инсонларнинг халокати билан содир булган автохалокатни курган. Шундан кейин кучага чикса куркув пайдо булган, уйкусида халокат билан боглик булган куркинчли тушлар куради. Машина товуши беморда куркув ва бехаловатлик чакиради. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №38

 1. Олий мажлисг сайловлар кандай тартибда утказилади?
 2. Тутканок синдром
 3. Социофобия клиникаси.
 4. Олигофрениялар.
 5. Бемор 20 еш. Мустакиллик даражаси жуда паст, узгалар назоратида булиши шарт, савияси паст, суз бойлигикам, унгача кийналиб санайди, санокли харфларни билади, уйида энг оддий ишларни бажаради. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №39

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Акл заифлик (олигофрения), клиник куриниши.
 3. Бош мия шикастланишидаги рухий узгаришлар, клиник куриниши.
 4. Антидепрессантлар клиник ва биологик таъсири.
 5. Бемор 35 еш. Врач хузурига тез чарчашдан шикоят килиб келди, Безовталик, сабрсизлик, диккат-эътиборнинг пасайиши, уйкусизлик, бош огриги кузатилади, кизикиши ва иштахаси йуколган. бош огриги кузатилади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №40

 1. Хозирги кунда Узбекистон кайси давлатлар била узаро узвий алокаларини йулга куймокда?
 2. Маниакал холатлар.
 3. Алкоголизм клиникаси.
 4. Диссоциотив ва конверсион бузилишлар тушунчаси .
 5. Бемор 40 еш. Навбатчилик жадвали билан ишлайди. Бир хафтадан бери хар куни куп микдорда кучли спиртли ичимликлар ичади. Кечаси огир маст холатида ухлаб колади. Эрталаб узини жуда емон хис килгани учун яна 100гр ичиб олади, ахволи яхшилашади, кечга якин яна куп микдорда ичиб олади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №41

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. Наркоманияни даволашни принциплари.
 3. Рухий беморларни текшириш усуллари.
 4. Невротик реакциялар турлари.
 5. Бемор 30 еш. Бемор мастлик холатида булиб утган ходисаларни эслай олмаетганлиги юзасидан шикоят килди. Сухбат давомида аникландики, бемор 4 йилдан бери спиртли ичимликлао истеъмол килади. Хозирда 700 мл гача уткир спиртли ичимликлар кабул килади, кунгил айниш ва кусиш кузатилмайди. Микдорини назорат килмайди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №42

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Амнезия турлари.
 3. Соматиклашган депрессия клиник турлари.
 4. Шизофрения клиникаси.
 5. Бемор 15 еш. Онаси билан мурожаат килган. Онаси охирги 3 ойда углини бошкача булиб колганини сезган. Мактабга бормай куйган, кайфиятининг кескин узгариши, иштахасининг камайиши, юз рангининг бузилиши, емон ухлаши билан онасининг эътиборини тортган. Углининг хонасидан хар хил уткир хидли латталар, эритмалар топиб олган. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №43

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Дисморфофобия клиникаси.
 3. Нейролептиклар классификацияси .
 4. Астеническ синдром.
 5. Бемор 28 еш. Рухий касалликлар шифохонаси каъбул булимига келтирилди. Рухий статуси: мулокотга кирмайди. Талваса кузатилади, талвасалар оралигида хушсиз. Анамнезидан бу холат сутка давомида кузатилмокда. 13 йилдан буен бетоб. Холатни бахоланг.

Билет №44

 1. Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Эпилептик статус, аура.
 3. Аффектив касалликлар, клиник куриниши.
 4. Психосоматик касалликлар, клиник куриниши.
 5. Бемор 35 еш. Врач хузурига тез чарчашдан шикоят килиб келди, Безовталик, сабрсизлик, диккат-эътиборнинг пасайиши, уйкусизлик, бош огриги кузатилади, кизикиши ва иштахаси йуколган. бош огриги кузатилади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №45

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Астеник синдром.
 3. Депрессив холатлар.
 4. Рухий беморларни текшириш усуллари.
 5. Бемор 17 еш. Куп инсонларнинг халокати билан содир булган автохалокатни курган. Шундан кейин кучага чикса куркув пайдо булган, уйкусида халокат билан боглик булган куркинчли тушлар куради. Машина товуши беморда куркув ва бехаловатлик чакиради. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №46

 1. Мафкура нима?
 2. Истерик синдром.
 3. Наркомания клиникаси.
 4. Васваса гоялари, таснифи.
 5. Бемор баланд овозда куп гапиради, серхаракат, бирор иш билан шугулланишга харакат килади, тез чалгийди. шеърлар укийди, узига жуда оро беради. Галоперидол, аминазин, мелипрапин тайинланди. Холатни аникланг.

Билет №47

 1. Олий мажлисг сайловлар кандай тартибда утказилади?
 2. Гарангланиш турлари.
 3. Катта эпилептик хуруж.
 4. Психотроп дориларнинг таснифи.
 5. Бемор 40 еш. Навбатчилик жадвали билан ишлайди. Бир хафтадан бери хар куни куп микдорда кучли спиртли ичимликлар ичади. Кечаси огир маст холатида ухлаб колади. Эрталаб узини жуда емон хис килгани учун яна 100гр ичиб олади, ахволи яхшилашади, кечга якин яна куп микдорда ичиб олади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 48.

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Иллюзия ва галлюцинациялар.
 3. Амнезия турлари.
 4. Нейролептиклар .
 5. Бемор 17 еш. Куп инсонларнинг халокати билан содир булган автохалокатни курган. Шундан кейин кучага чикса куркув пайдо булган, уйкусида халокат билан боглик булган куркинчли тушлар куради. Машина товуши беморда куркув ва бехаловатлик чакиради. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 49.

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Маниакал холатлар.
 3. Психосоматик касалликлар куриниши.
 4. Аменция клиникаси.
 5. Бемор 80 ешда. Ута кувватсиз, жойидан кимирламай етади, туйиш хиссиетини билмайди, етган жойида физиологик ажралмалар ажратади, кулади, кушиклар куйлайди, мурожаатларга эътибор бермайди, сукинади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 50.

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Онг бузилш куринишлари.
 3. Ипохондрик синдром.
 4. Психотроп дориларнинг таснифи.
 5. Бемор 42 еш. 23 йилдан буен бахор ва кузда кайфиятинг узгарувчан булиши кузатилади. 26 ешидан 42 ешигача Рухий касалликлар шифохонасида депрессив еки маниакал холат юзасидан 4 марта даволанган. Касалхонадан чикканда ишлайди, оиласида, Феълида узгариш йук. Сизнинг ташхисингиз.

Психиатрия ва психотерапия
кафедраси мудири, проф.

У.Х. Алимов


Назад к списку