О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Токсикологик текширув (узб)Пестицидларни пахтачиликда куллашнинг гигиеник хусусиятлари кандай:

«Давлат санитария назорати» тугрисидаги конунинг асосий масалалари:

ЖСН олиб борувчи мансабли шахслар хукукларини турлари:

ДСЭНМда иш юритишни урганиш максадларини аник айтинг:

Ким ва нимага пестицидларнинг бевосита таъсирига дучор булади?

Пестицидлар таснифи:

Тайерлов боскичнинг асосий масалалси:

Пестицидлар билан ишлашни регламентловчи асосий конунчилик хужжати:

Пестицидларнинг енокулай таъсирини олдини олишнинг энг радикал чоралар:

ФО пестицидлар билан захарланиш аломатларини айтиб беринг:

ИХВ (СИЗ) кайси асосий гигиеник талабларга жавоб беришлари шарт?

«Давлат санитария назорати тугрисидаги» Конунинг асосий масалалари:

Кайси вазиятларда бажарилаётган иш доимо ИХВ билан олиб борилиши шарт?

Кайси айтиб утилган согломлаштириш чора-тадбирлар, кимевий омилни бартараф этишда энг катъийдир?

Микробиологик ишлаб чикаришда ташки мухитга тахдид солади-ми ва нимага?

Кайси ёндош омиллар токсик эффектни кучайтирадилар:

Профилактик токсикологиянинг уч турини айтиб беринг:

Кимёвий омилни аниклашда шартли булган асосий максадларни санаб утинг:

Хавосини сан-кимёвий назоратининг I боскичини айтинг:

Хавони сан-кимёвий назорат килишни II боскичи:

Кимевий омил етакчи хисобланган сохалар кайси турини биласиз?

Ишлаб чикариш токсикологиясининг асосий масалаларини санаб утинг:

Ишлаб чикариш токсикологиясини асосий услубларини биласиз?

Курбошин тетраэтили билан захарланиш асосий аломатларини айтиб утинг:

Симоб билан захарланишнинг асосий белгилари:

Симоб билан ишлаганда асбоб ускуналар ва хоналарга асосий талаблар айтиб утинг:

Анилин кайси асосий аъзолар ва тизимларга таъсир этади?

Биологик омил ишчиларга таъсир этишни кайси асосий ишлаб чикаришдаги турларга ажратамиз?

Пестицидлар классификацияси (таснифи):

Тайёрлов боскичнинг асосий масаласи: тарани зарарсизлантириш:

Кишлок хужалигида усимликларга ишлов беришни икки услубини биласиз?

Организмга ФОПлар таъсир этишида узгарадиган асосий аъзолар ва тизимларни айтинг:

Хар бир объектда иш-папкасида кайси санаб утилган хужжатлар булиши шарт:

Пахтачиликдан чангланиш устидан ахолидан тушган шикоятларни тафтиш этишда ДСЭНМ мехнат гигиенаси булимии врачининг биринчидан киладиган иши (алгоритми):

Усимлик чанги таъсир этганда кайси эффект етакчилик урнида курилади?

Минерал чанги таъсир этса, кайси эффект етакчи булади?

Фиброген эффектига мансуб аэрозоллар купрок хавфли таъсири нима билан ифодаланади:

Ишчи зона хавосида киме моддаларининг микдорини кайси келтирилган вокеаларда аниклаш шарт:

Кейинчалик (узок муддатли) таъсирларга кайсилари киради:

Организмга симоб куп вакт давомида таъсир этса кайси касаллик юзага келади:

Углерод оксиди токсик таъсири асосида нима етади?

Уткир интоксикация пайтида купчилик органик эритувчи моддалар кайси таъсир курсатади?

Ута намоен буладиган материалга оид кумуляцияси кайси моддага таълукли?

Каламушлар ва куёнлар учун китигловчи захар хоссаларини аниклаш лимитланган курсаткичини аникланг:

Н2SO4 ва НCl кислоталар аэрозоллари билан куп вакт ишлаган одамлар организмида кандай бир типдаги узгаришлар булиши мумкин?

Гидразин моддасининг даражасини аникланг, агар (КВИО) эхтимол буладиган ингаляцион захарланишнинг коэффициент катталиги 25,0 га тенг булса?

Даражаси паст булган захарларни таъсир килиш типии буйича синфини аникланг:

Кидикловчи-емирувчи захарларни таъсир килиш типии буйича синфларга ажратинг:

Нервга оид паст даражали захарларни таъсир типии буйича синфини аникланг:

Конга пастдаражада таъсир этувчи захарларни типига караб синфга ажратинг:

Денгиз чучкаларидан (свинкалар) кон олиш усуллари:

Консервантлар кушилган кони текшириш муддатлари:

Очик схема буйича кумуляция типини аниклаш учун хар куни бериладиган доза катталиги:

«Субхроник токсиклик» тести давомати неча кунга тенг?

Кам концентрацияда сурункали таъсирлар курсаткичи захарлардан, кайсиларини биласиз?

ПДК урнатиш учун асосий токсикометрик (улчов) параметрларни курсатинг:

Зарарли моддалар токсиклик курсаткуичларини санаб утинг:

Ядохимикатларни саклаш ва бериш омборхоналари турар жойлардан уича якин булмаганда:

Омборхоналар эшиклари ва фрамугаларини очиб шамоллатишни камида:

Омборхонада ишлайдиганлар махсус кийим-кежак билан таъминланадилар:

Энг мухим профилактик чора-тадбир – дастлабки ва даврий тиббий куриклар дир. Узбекистон Республикасининг кайси буйрук ССВ томонидан булган?

Ядохимикатлар билан одамлар якин контакт килиши кишлок-хужалигига оид касблардан кайси бирида кузатилади:

Уткир захарланишга кайси касб одамлари дучор булишади?

Мехнат сан-гигиеник тавсифномасини ким беради:

УзР ССВдаги бош сан.врачларидан Узбекистон далаларида юкоритоксик ядохимикатларни ишлатишни йук килган ким?

Пахтани кул терими бош врач карори билан манн этилади?

Агарда, модда I гурух таснифига оид битта курсаткичга кура булса. Хулосангиз?

LD50 ни аниклаш учун канча ой керак?

Препаратни кумулятив хусусиятларини текшириш учун зарур:

Неча йил давомида, уйда тулик токсикологик-гигиеник таснифига кура Янги пустицидга маълумотлар булиб, кишлок-хужалигида ундан фойдаланиш пайтида хавф даражаси тугрисида хулоса килинади:

Токсикологик текширувлар бу:

Уткир тажриба утказишдан аввал хайвонларни карантинда ушлаб турилади, давоматини курсатинг:

Сурункали эксперимент олдидан хайвонларни карантинда ушлаб турилади, давоматини курсатинг:

Денгиз чучкасидан кон олиш усули:

Зарарли моддаларнинг хавфлилик курсаткичларини санаб утинг:

Синфлар буйича токсиклик даражасини санаб утинг:

Нитрит натрия, сероуглерод, каниозоохавафли чанг моддалар таъсирига энг сезгирли хайвоннни ёш буйича гурухни аниклаб беринг:

Аминазин, фтор ва дихлорэтан моддалари таъсирига энг сезгирли хайвоннни ёш буйича гурухни аниклаб Беринг:

Алиловый спирт, диэтил эфир, гранозан моддалари таъсирига энг сезгирли хайвоннни ёш буйича гурухни аниклаб беринг:

Токсикологик экспертиза утказиладиган вактида шарт булган токсиметрик текширувлар курсатинг:

Бирламчи токсико-гигиеник паспортини утказиладиган вактида шарт булган токсиметрик текширувлар курсатинг:

Тулик экспериментали токсикологик бахолаш вактида шарт булган токсиметрик текширувлар курсатинг:

1 ½ маротаба дозаларни узилиш орасидаги ута улимлик (DL50) доза курсаткичини кайси усуллар билан аниклаш мумкин:

Кузгатиш бусагасининг йигиндиси (суммация подпороговых раздражений) кайси максад учун ишлатилади?

Ок каламушларга уксус кислота бугининг бусага харакатини аниклаш учун кайси биохимик тизим меъзони ишлатилади?

Профилактик токсикологияда йироклик эффектни урганиш усулларини айтиб утинг:

Тери-резорбтив таъсири (кожно-резорбтивное действие) мезонларини айтиб утинг:

Куенлар меъдасига куиладиган суюкликнинг рухсат этилган хажми:

Каламушларга тери остига бериладиган суюкликнинг рухсат этилган хажми:

Денгиз чучкачасини венасига куиладиган суюкликнинг рухсат этиладиган хажми?

Сичконлар мушшагига куиладиган суюкликнинг рухсат этиладиган хажмини курсатинг?

Куенларга корин бушлигига куиладиган суюкликнинг рухсат этиладиган хажмини белгиланг?

Сизга сенсибилизацияни аниклаш услубларидан кайси услубларни биласиз?

Усимликларни химоя килиш Конунига биноан ДСЭНМни 4 хил ваколатларини курсатинг:

Кенг кулланиладиган восфорорганик пестицидлар:

Синтетик пиретороидларга оид булган курсаткичлар:

Синтетик пиреторидларни кайси орган ва тизимларга таъсир килади:

Синтетик пиреторидлар билан зарланишни аломатлари:

Биологик пестицидларга оид булган курсаткичлар:

Биологик усулни куллашда асосий ижобий томонларини курсатинг:

Уругларни дорилаш вактида профилактик чора-тадбирлар:

Гигиеник таснифида ишлатиладиган асосий меъзонлар:

Ишлаб чикариш таснифи пестицидларни гурухларга ажратади:

Киме моддалари, технологиялар ва янги техника устидан ОСН уюштириш боскичларини курсатинг:

ОСН буйича ДСЭНМда хисобга олиш хужжатларининг шаклларини санаб утинг:

Пестицидларни ишлатиш боскичларига кирмайдиган иш боскичларини курсатинг:

Пестицидлар таснифининг кайсилари таркалмаган:

Мехнат шароитлари назоратида пестицидларни куллаш учун куйдаги чора-тадбирлар утказилади:

Ишчилар касалланишини камайтириш учун энг кеский чораларнинг 2 гурухини курсатинг:

Тиббий курикларни утказиш максадлари хар участкадаги ишчилар:

Кишлок хужалигида пестицидларни куллаш устидан назоратни хаммадан ташкари, кимлар бажармайди:

Пестицидлар куллашни якуний боскичлари бу:

Пестицидлар билан ишлаш боскичларида ИХВ ишлатиш шарт:

Пестицидларни куллашда асосий боскичига нималар киради?

Пестицидлар куллашнинг ижобий аспектлари:

Пестицидлар куллашнинг салбий окибатлари:

Пестицидлар шакларини айтинг:

Пестицидларни куллаш учу ниш боскичлари:

Кишлок хужалигида усимликларга ишлов бериш услубларини айтиб беринг:

Тайерлов боскичида хавфсизликнинг асосий коидаларини курсатинг:

Пестицидлар билан ишлаш кимларга, кайси тоифадаги шахсларга манн этилади?

Пестицидлар сакланадиган омборхоналарга куйиладиган талаблар:

Пестицидларни омборхонадан бериб юбормок учун талаблар:

Биологик пестицидларнинг турлари:

Микробиологик пестицидлар:

Ишлаб чикариш объектлари хавода кимёвий моддаларини аниклашда кайси ташкилотлар катнашадилар?

Ишчи зона хавосида зарарли моддалар микдорини назоратининг асосий элементларини курсатинг:

Ишлаб-чикариш таснифи пестицидларни гурухларга ажратади:

Тавсия этилган энг кескин чоралардан кайсилари пестицидлар билан касбий захарланишларни олдини олишда кулланилади:

Пестицидларни куллашнинг гигиеник хусусиятларини айтиб утинг:

Узбекистон Республикада пестицидларнинг куллашда кандай шароитлар гигиеник ахамияти бор:

Гигиеник (классификацияси) таснифида ишлатилган асосий мезонлар:

Кумулятив хоссаларини ифодалаш турлари:

Атроф мухитда чидамлик буйича пестицидлар гурухини курсатинг:

Учмокликка оид даражаси буйича пестицидлар синфи:

Пестицидлар шакл турларини айтиб утинг:

«Руйхат» билан регламентланган кайси истехком (позиция)ларни биласиз?

Пестицидлар билан ишлашнинг кимга, кайси тоифа шахсларга мумкин эмас?

Пестицидларни саклаш омборхоналарига куйиладиган талаблар:

Пестицидларни нокулай таъсир этишларини олдини олишда энг радикал чоралар:

ФОП кенг кулланганлари:

ФОПларни организмга таъсир этганда узгарувчи аъзо ва тизимлар?

Биологик пестицидларни санаб утинг:

Микробиологик пестицидларни айтиб утинг:

Уругларни захарлаш буйича олдини олиш чоралари:

Биологик пестицидларга оид курсаткичлар:

Пестицидлар билан касбий захарланишларини олдини олиш учун кайси тафсия этиладиган энг кескин чоралар:

Киме моддаларини хаво намунасидаги киме моддаларини анализ килиш учун энг тез-тез ишлатиладиган услублар бу:

Етакчи зарарли омил булиб кимёвий омил хизмат киладиган саноат сохаларини айтинг:

Ишлаб чикариш объектларидаги хавода Киме моддаларини аникловчи ташкилотлар:

Ингаляцияли таъсир этишда юзага келган уткир захарланишнинг хавфлик буйича синфини белгиланг, захарланиш курсаткичлари: мутлок токсиклиги 0,004, эхтимоллик катталиклар нисбати (CL84/CL16) хавфлик кэффициенти 0,0004, етаклик (наклон) бурчаги функцияси 9,6 ва уткир таъсир зонаси 3,3:

Ишчи зонаси хавосида ПДК 0,5 мг/м3 даражасида урнатилганлиги маълум булса, мода хавфлик даражаси буйича аникланг кайси синфга мансуб?

Тамаки (табак) хавфлилик даражаси буйича кайси синфга мансуб, агарда унинг ПДКси ишчи зонаси хавосида 3 мг/м3 даражада урнатилган булса?

Хлорэтан-чи, кайси хавфлилик даражасига кура синфини аникланг, агарда ишчи зонаси хавосида унинг ПДК даражаси 50,0 мг/м3 га тенг булса:

Никель моддаси хавфлилик даражаси буйича кайси синфга мансуб, агарда унинг ПДКси ишчи зонасидаги хавода 0,05 мг/м3 га тенг булса:

Ёглик альдегид бирикмасининг токсиклик синфини аникланг, агар уртача улим концентрацияси ингаляцияли таъсир этиш вактида ок сичконлар учун 44610 мг/м3 ташкил этса:

Фуран бирикмасини токсиклик синфини аникланг, агар уртача улим концентрацияси ингаляцияли таъсири борида ок сичконлар учун 3000 мг/м3:

Хлорли цинуар бирикмасининг токсиклик синфини аникланг агар урта улим концентрацияси ингаляция йули билан таъсир этганда ок сичконлар учун 10 мг/м3 га тенг булса:

3-хлорфторметан бирикмасини токсиклик синфини аникланг агар уртача улим концентрацияси ингаляция йули билан таъсирланганда ок сичконлар учун 346700 мг/м3:

Хайвонларни захарларга булган сезгирлигининг турга оид фаркини бахоланг, агарда турга оид сезгирлик коэффициенти 2-га тенг булса:

Хайвонларни захарларга булган сезгирлигининг турга оид фаркини бахоланг, агарда турга оид сезгирлик коэффициенти 7-га тенг булса:

Хайвонларни захарларга булган сезгирлигининг турга оид фаркини бахоланг, агарда турга оид сезгирлик коэффициенти 11-га тенг булса:

Стирол моддасини хавфлилик синфини аникланг, агар бусага концентрацияси, китигловчи эффект чакирганда (-------) ок каламушлар учун 1500 мг/м3 тенг булса:

Экспериментал хайвоннинг тери каватига пестицидга оид препаратини суртишди, 15 дакикадан сунг уша жойда кучли кизариш руй берди, тери харорати, эритема юзага келди. Бу реакцияни кайси ходиса деб биламиз?

Охунбобоев номли колхозда истикомат килувчи болалар, дарсдан кейин уйга боратуриб, хушидан кетиб колишди, осмонда самолет учкан эди, бу – нимаси?

Пахта далазорларда 15 апрел куни режали дефолиация утказилди, уч кундан сунг шудгорларга миришкордалага бориб сув куйиб келди. Кечкурун миришкорда куйгил айнаши, кайд килиш, меъдада огрик, ич кетиши кузатилди. Миришкор холатига бах беринг:

Zch сурункали таъсир зонаси ок каламушларга булган 13,6 га тенг, куёнлар учун 10,9 га тенг булса, бирикманинг хавфлилик синфини аникланг:

Монофурфулиденацетон бирикмасининг токсиклик синфини аникланг, агарда уртача улим дозаси ок сичконлар меъда ичига олиб кирилганда 325 мг/кг, ок каламушлар 375 мг/кг, куёнларга 255 мг/кг ташкил этса:

Фуритол-8 бирикмасининг токсиклик синфини аникланг, агарда уртача улим дозаси меъда ичига куйилганда: Ок сичконлар учун 3800 мг/кг, ок каламушлар 4200 мг/кг, куёнлар 4117 мг/кг ташкил этса:

Октябрь ойида стационар пост маълумотларига асосланганда, жануби-гарбий шамол йўналишидаги бўлган олтингугурт гази ПДКси рухсат этилган меёридан ортиб кетганлиги аникланди. Завод жануби-гарбий зонадаги турар жойдан 500 метр масофада жойлашган. Санитария вазиятини яхшилаш бўйича Сизнинг тавсияларингиз:

Турар жой кварталида жойлашган электростанция устидан ЖСН уюштирилганда атмосфера хавосида зола, SO2 , NO2 топилди, ПДКси (рухсат этилган меёри) 4 маротаба юкори. Заводда “Циклон” ўрнатилган. Ахоли турар жойларда атмосфера хавоси ифлосланиш сабабларини кўрсатинг.

Пестицидларни саклаш учун мулжалланган омборхонани санитария текширувида маълум булди, пестицидлар мослаштирилган хоналарда сакланар, хона деворлари тахтали, пол тахтадан, тирк ишлар куп хам полда, хам деворларда. Пестицидлар келиб-сарфланиши (приход-расход) бетартиб олиб борилар ва уларни хар хил совхоз ишчилари омборхонадан олиб кетишарди. Пестицидларни омборхоналарда саклаш учун куйиладиган талаблар:

Пестицидларни саклаш учун мулжалланган омборхонани санитария текширувида маълум булди, пестицидлар мослаштирилган хоналарда сакланар, хона деворлари тахтали, пол тахтадан, тирк ишлар куп хам полда, хам деворларда. Пестицидлар келиб-сарфланиши (приход-расход) бетартиб олиб борилар ва уларни хар хил совхоз ишчилари омборхонадан олиб кетишарди. Омборхонадан пестицидларни таркатишга куйиладиган талаблар:

Пестицидларни саклаш учун мулжалланган омборхонани санитария текширувида маълум булди, пестицидлар мослаштирилган хоналарда сакланар, хона деворлари тахтали, пол тахтадан, тирк ишлар куп хам полда, хам деворларда. Пестицидлар келиб-сарфланиши (приход-расход) бетартиб олиб борилар ва уларни хар хил совхоз ишчилари омборхонадан олиб кетишарди. Тиббий-санитария профилактик чораларини санаб утинг:

Механика цехида куйма гулачиси иш жойида дезинтеграция чанги хосил булади. Хаво чангланиши 30 мг/м3 ташкил килади, бу 12 мартага ПДКдан куп. Мехнат гигиенаси булимии врачи хавони чангланишини камайтириш учун катор чора-тадбирлар ишлаб чиккан. Дезинтеграция аэрозоллари кайси технологик жараёнларда юкори концентрацияси хосил булади:

Механика цехида куйма гулачиси иш жойида дезинтеграция чанги хосил булади. Хаво чангланиши 30 мг/м3 ташкил килади, бу 12 мартага ПДКдан куп. Мехнат гигиенаси булимии врачи хавони чангланишини камайтириш учун катор чора-тадбирлар ишлаб чиккан. Кайси айтиб утилган корхоналарда чанг етакчи ишлаб чикариш хисобланади:

Механика цехида куйма гулачиси иш жойида дезинтеграция чанги хосил булади. Хаво чангланиши 30 мг/м3 ташкил килади, бу 12 мартага ПДКдан куп. Мехнат гигиенаси булимии врачи хавони чангланишини камайтириш учун катор чора-тадбирлар ишлаб чиккан. Нафас йулларини чангдан химоя килиш учун кандай ИХВ ишлатилади?

Машиносозлаш заводидаги егиш цехида пайвандлаш ишлари олиб борилади. Пайвандлаш вактида конденсациялаш аэрозоли хосил булади. Мехнат гигиенаси врачи томонидан чангланишга карши (ишчи зонаси хавосида чангланишни камайтириш учун) чора-тадбирлар ишлаб чикилди. Ишлаб чикаришдаги чангни гигиеник нормалашда нима хисобга олинади:

Машиносозлаш заводидаги егиш цехида пайвандлаш ишлари олиб борилади. Пайвандлаш вактида конденсациялаш аэрозоли хосил булади. Мехнат гигиенаси врачи томонидан чангланишга карши (ишчи зонаси хавосида чангланишни камайтириш учун) чора-тадбирлар ишлаб чикилди. Фиброген таъсирига эга аэрозолларнинг хавфлигини аниклаш асосан нима билан боглик

Машиносозлаш заводидаги егиш цехида пайвандлаш ишлари олиб борилади. Пайвандлаш вактида конденсациялаш аэрозоли хосил булади. Мехнат гигиенаси врачи томонидан чангланишга карши (ишчи зонаси хавосида чангланишни камайтириш учун) чора-тадбирлар ишлаб чикилди. Чанг кайси энг огир касб касаллигини юзага келтиради:

Механика цехида куйма гулачисининг иш жойида дезинтеграциялашган чанг хосил буляпти. Хаво чангланиши 30 мг/м3 ташкил этади, бу ПДКнинг 12 мартта купайиб кетиши дегани. Мехнат гигиенаси буйича врач ишчи зонасини чангланишини камайтириш буйича катор тадбир-чоралар ишлар чикди: Дезинтегратив аэрозоллар катта концентрацияси кайси технологик жараенларида кайси булади?

Механика цехида куйма гулачисининг иш жойида дезинтеграциялашган чанг хосил буляпти. Хаво чангланиши 30 мг/м3 ташкил этади, бу ПДКнинг 12 мартта купайиб кетиши дегани. Мехнат гигиенаси буйича врач ишчи зонасини чангланишини камайтириш буйича катор тадбир-чоралар ишлар чикди: Кайси айтиб утилган корхоналарида чанг ишлаб чикариш омили деб хисобланади?

Механика цехида куйма гулачисининг иш жойида дезинтеграциялашган чанг хосил буляпти. Хаво чангланиши 30 мг/м3 ташкил этади, бу ПДКнинг 12 мартта купайиб кетиши дегани. Мехнат гигиенаси буйича врач ишчи зонасини чангланишини камайтириш буйича катор тадбир-чоралар ишлар чикди: Нафас органлаирин чангдан химоя килиш учун ИХВ кайсиларидан ишлатишга учун фойдаланадилар?

Чукур санитария назорати олиб бориш вактида мехнат гигиенаси врачи, лаборатор натижаларни ургниб чикиб, шуни курсатди: ишчи зона хавосида термопластик куйиш участкасидаги формальдегид ПДКси 25 мартта, углеводлар – 15 марта. Киме омилини ортиб кетганлиги сабабли вентиляция самарасизлиги аникланди. Вентиляциянинг самарасиз ишлаш сабаблари:

Чукур санитария назорати олиб бориш вактида мехнат гигиенаси врачи, лаборатор натижаларни ургниб чикиб, шуни курсатди: ишчи зона хавосида термопластик куйиш участкасидаги формальдегид ПДКси 25 мартта, углеводлар – 15 марта. Киме омилини ортиб кетганлиги сабабли вентиляция самарасизлиги аникланди. Вентиляция тизимини тузилиши ва самарадорлигини бахоловчи норматив хужжатлар:

Чукур санитария назорати олиб бориш вактида мехнат гигиенаси врачи, лаборатор натижаларни ургниб чикиб, шуни курсатди: ишчи зона хавосида термопластик куйиш участкасидаги формальдегид ПДКси 25 мартта, углеводлар – 15 марта. Киме омилини ортиб кетганлиги сабабли вентиляция самарасизлиги аникланди. Зарарли пар ва газлага карши курашиш буйича кандай вентиляциясининг самарали тизими тавсия этилади?

Гальваник цехида етакчи омил булиб кимевий омил хисобланади, 2-3 синф хавфига хос моддаларни ифодаловчи: Хавони рециркуляциялашни куллаш мумкин-ми?

Гальваник цехида етакчи омил булиб кимевий омил хисобланади, 2-3 синф хавфига хос моддаларни ифодаловчи: Хаво баланси деб нимани айтамиз?

Гальваник цехида етакчи омил булиб кимевий омил хисобланади, 2-3 синф хавфига хос моддаларни ифодаловчи: Умумий келувчи хаво окими вентиляция нима учун лойхалаштирилади?

Трихлорфторметан модданинг уртахавфли концентрацияси ингаляцион таъсирида ок сичконларга 346700 мг/м3 тенг келади, токсик синфини аникланг? Ишчи зона хавоси юзасидан киме моддаларининг 3-4 синфини назорат килиш кандай тез-тез олиб борилади?

Трихлорфторметан модданинг уртахавфли концентрацияси ингаляцион таъсирида ок сичконларга 346700 мг/м3 тенг келади, токсик синфини аникланг? Ишлаб чикарши объектларида санитария-киме текширувлари Ким томонидан режалаштирилади:

Трихлорфторметан модданинг уртахавфли концентрацияси ингаляцион таъсирида ок сичконларга 346700 мг/м3 тенг келади, токсик синфини аникланг? Ишлаб чикариш хоналари хавосида киме моддаларининг микдорини анализ килиш баенномасидаги хулосани ким тузади?

Сув хавзасидаги сув БПКси – 20 3 мг/л, эритилган кислород 4 мг/л, сувхавзасининг фойдаланиш имконияти буйича хулоса беринг. Кайси норматив хужжати буйича бахолаш лозим:

Сув хавзасидаги сув БПКси – 20 3 мг/л, эритилган кислород 4 мг/л, сувхавзасининг фойдаланиш имконияти буйича хулоса беринг. Сув хавзасидан фойдаланиш имкониятлари буйича хулоса беринг:


Назад к списку