О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Терапевтик стоматология (узб)Энг кўп микдордаги кальций мавжуд бўлган озика:

Кальцийнинг яхши сингишини таъминлайдиган витамин

Суяк ва тишларнинг мустахкамлигини таъминловчи минералларбўлиб хисобланади:

Юкорр углеводли пархезда кузатилади:

Минерал элементларнинг сўлакда ортишини таъминлайди:

Нур билан котувчи композит пломба ашёсининг якуний полимеризацияси куйидаги вакт оралигини ташкил этади:

Эмалга кислота билан ишлов беришда куйидаги модда кўлланилади:

24 тишнинг бўшлиги куйидаги йўналишда очилади:

Шишаиономер цементларнинг котиш давомийлигини узайтиради:

Шишаиономер цементларга якуний ишлов (пардозаш ва силликлаш) ўтказилади:

Илдиз каналидаги юмшок тўкимани олишда кўлланиладиган асбоблар киради:

Ўткир апикал периодонтит давомийлиги:

Сурункали фиброз периодонтит киёсланади:

Сурункали фиброз периодонтит ва ўрта кариеснинг умумий симптоми булиб:

Сурункали фиброз пенриодонтит ва ўрта кариеснинг фаркловчи тарафлари:

Сурункали фиброз ва сурункали грануляцияловчи периодонтит ўртасида умумий булиб:

Сурункали фиброз ва сурункали грануляцияловчи периодонтитнинг бир-биридан фаркловчи белги:

Суяк тукимасида текис чегарали деструкция учоги характерланади:

Сурункали гранулёматоз периодонтит ташхиси куйилади:

Сурункали периодонтитларни хирургик даволаш усулига кирмайди:

Бошка альвеолага тишни кучириб утказиш:

Илдиз учи сохасида дрильбор синиб колганда кайси усул кулланалади:

Илдиз учини резекциядан сўнг илдиз каналини ретроград(тескари) пломбалаш учун кўлланилади:

Ферментларга киради:

Ўткир периодонтитнинг интоксикация боскичида бемор куйидаги огрикка шикоят килади:

Ўткир йирингли периодонтитда регионар лимфатик тугунлар:

Периодонтал ерикнинг илдиз учида кенгайиши куйидаги периодонтитда кузатилади:

Рентеннограммада суяк тўкимасининг аник думалок шаклдаги резорбция ўчоги хос:

Илдиз каналига медикаментоз ишлов бериш максадни кўзлайди

Окма йўли бор булган пастки жагнинг козик тишни сурункали грануляцияланган периодонтитни даволашда илдиз каналини пломбалаш максадга мувофик:

Маргумушли периодонтитни даволашда антидот сифатида кўлланилади:

Асосий текшириш усулларига киради:

Илдиз учи сохасида олов шарпаси билан суяк узгариши кузатилади:

Милкда вазопарез симптоми хос:

Рентген суратида грануляцияли перидонтитда булади:

Гемисекция утказилмайди:

Бифуркация сохасида перфорация юзага келди. Кайси усул ишлатилмайди:

Одонтоген келиб чикишли сурункали интоксикация намоён булмайди:

Ўткир периодонтитда клиник-лаборатор курсаткичларга кирмайди:

Периодонтитларда илдиз каналларига механик ишлов беришга кирмайди:

Факат милк сўргичларини яллигланиши хос:

Гингивитнинг ўрта огирлигида шикастланади:

Милк сўргичлари учи ва милк четлари яраланиши хос:

3,5 мм гача бўлган пародонтал чўнтак учун хос:

Тишларни яхши фиксацияси, милк ретракцияси, тишлар бўйнини очилиб колиши, понасимон нуксонлар хос

Пародонт патологик жараёнларини махаллий даволаш бошланади:

Катарал гингивитда дори воситаларидан кўлланилади:

Гипертрофик гингивит шишли шаклида килинади:

Гипертрофик гингивит фиброз шаклида килинади:

Ферментлар (трипсин, химотрипсин) аппликацияси кўрсатма бўла олади:

Пародонтит енгил даражаси учун хос эмас:

Пародонтит ўрта даражаси учун хос эмас:

Пародонтит огир даражаси учун хос эмас:

Литерер-Зива касаллиги учун хос эмас:

Пародонтитни огир даражасида беморни умумий ахволи (ортикчасини бекор килинг) :

Ок ва юмшок карашлар келиб чикиш сабаблари:

Кюретаж бу:

Тиш тожини олинганлигини самадорлиги аникланади:

Тиш карашларини олиб ташлашдаги тишга якуний ишлов бериш учун паста:

Асосий текширув усулига киради:

Кўшимча текшириш усулларини танланг. Пародонт касаллигининг диагностикаси учун:

Шиллер-Писарев синамаси асосланади:

РМА индекси бу:

ПИ индекси кўллаш учун:.

Патологик чўнтак тубининг бутунлигини аникловчи Коtzshka синамаси учун кандай эритма кўлланилади:

Функционал клиник усулга киради:

Федорова-Володкин гигиеник индекси нормада:

Грин Вермильон индексининг 0-0.6 кўрсаткичи гигиенасининг куйидаги холати тўгри келади:

Пародонт – бу:

Бириккан милк бу:

Милкнинг маргинал кисми бу :

Гипертрофик гингивитнинг шишли шаклини табиий кератопластик махаллий даволашда фойдаланади:

Атрофик гингивит шакллари таркалишига кура:

Атрофик гингивитга хос клиник белгилар:

Ф.Виноградова бўйича атрофик гингивит шакли:

Атрофик гингивитни даволаш:

Ўрта огирликдаги пародонтитда пародонтал чўнтак чукурлиги:

Ўрта огирликдаги пародонтитда рентген тасвири:

Рентгенологик суратда огир даражадаги пародонтитда кўринади:

Пародонтитнинг огир даражадаги беморнинг ахволи:

Пародонтитнинг кайси даврида ремиссия кузатилади:

Катарал гингивитни даволашда кўлланилади:

Гипертрофик гингивитнинг шишли формасини даволашда тиш тошлари олингандан кейин бажарилиши керак:

Гипертрофик гингивитни даволашда склероз терапия учун кўлланилади:

Склероз терапия кўлланилади:

Кератопластик воситаларга киради:

Гипертрофик гингивит фиброз шаклини даволаш:

Ярали гингивитни махаллий даволашда 1-навбатда кулланилади:

Ярали гингивитни даволаш учун кўлланилади:

Ярали гингивитни даволашда аппликация учун кўлланилади:

Тўкимани лизиси прогрессланувчи пародонтал касалликларига кирмайди:

Идиопатик касалликларга кирмайди:

Пародонтит объектив амалга ошмайди:

Ўсмасимон касалликларга киради:

Пародонт системаси тез ривожланувчи лизиси билан кечувчи касалликларга характерли эмас:

Хенд – Крисчен –Шюллер касаллиги олиб келмайди:

Гингивитга клиник шаклига кирмайди:

Пародонтит ўрта даражаси учун хос эмас:

Шиллер-Писариев синамасини ўтказиш учун эритма таркиби:

Куйидаги кайси анестетикларда кон-томир кенгайтирувчи хусусият камрок?

Гломерулонефрити бўлган беморга кайси анестетик танлайсиз?

Биологик усулда пульпани бевосита ёпганда дори воситаси кандай таъсир килади

Биологик усулда пульпани билвосита ёпганда дори воситаси кандай таъсир килади

Витал ампутация бу

Витал экстерпация усули билан даволашнинг тўгри схемасини кўрсатинг

Маргимуш пастасини кўйишнинг тўгри техникасини танланг

Девитал ампутация усулини кайси холларда ишлатиш мумкин эмас

Маргимуш пастаси ишлатилганда пульпанинг ўлишига сабаб

Пульпитларни аралаш усулда даволаш ишлатилади

Пульпитли тишларда комбинацияланган усул кўлланилади

Пульпитларни аралаш усулда даволаш ўтказилади

Игна киритадиган жойига ишлов берилади:

Ўткир ўчокли пульпитнинг киёсий ташхиси ўтказилади:

Ўткир диффуз пульпит киёсланади:

Сурункали фиброз пульпит киёсланади:

Сурункали гипертрофик пульпитни куйидагилар билан киёсий ташхислаш мумкин…

Куйидагиларнинг кайси бирлари пульпит формасига характерли:катта кариоз бўшлик, бўшлик юмшок тўкима билан тўлган, зондлаганда енгил конайди , бир оз огрикли

Гангреноз пульпитда ЭОД:

Сурункали гангреноз пульпитга хос булган огриклар:

Сурункали гангреноз пульпитни киёсий ташхиси:

Пульпада минерал тузларни ўчокли ёки диффуз тўпланиши бу:

Ўтказувчан огриксизлантиришда

Огриксизлантиришга асосланган усулларини кўллаш имкон беради:

Биологик усулини эффектсизлиги

Витал ампутацияда даволовчи таглик куйилади

Тўлик олинган илдиз пульпаси белгиларини аникланг

Кариес- бу:

Дог боскичидаги кариес дифференциалланади:

Реминерализацияловчи терапия кулланади:

Реминерализацияловчи терапия курси таркибида:

Кариес процессининг тухтаганлик белгиси:

Эмалнинг резистентлигини пасайишига олиб келади:

Юза кариесни дифференцияланади:

Юза кариес учун хос эмас огрик:

Юза кариесда процесга жалб килинади:

Юза кариесда булиши мумкин:

Юза кариесни чархлашсиз даволаш мумкин, агар бушлик жойлашган булса:

Сурункали юза кариесни даволаш усулини танланг:

16-тишнинг чайнов юзасида жойлашган бушлик кайси синфга киради:

Гипертрофик гингивитнинг этиологиясида катнашмайди:

Пародонтит огир даражаси учун хос эмас:

Гипертрофик гингивитнинг шишли шаклини табиий кератопластик махаллий даволашда фойдаланади:

Атрофик гингивитга хос клиник белгилар:

Юза кариесда аникланади:

Ўткир чўккили периодонтит киёсланади:

Ўткир перидонтитнинг экссудация боскичида бемор шикоят килади:

Милкни пальпация килганда огрик булади:

Илдиз каналига дорилар билан ишлов берилганда:

Сурункали грануляцияловчи периодонтитда беморни шикояти:

Экссудация боскичидаги ўткир чўккили периодонтитда милкнинг холати:

Илдиз каналларини ишлов беришда ишлатиладиган моддалар:

Илдиз каналларини ишлов бериш ферментлари:

Пастки молярни медиал каналининг ўрта кисмида перфорация юзага келади:

Сепсисни ташхислашда ахамияти йўк:

Сурункали фиброз периодонтитда объектив аникланмайди:

Ўткир периодонтитлар таккосланмайди:

Илдиз каналини механик усулда кенгайтириш имкони булмаса, унда кулланилади:

Канал ичи электрофорези периодонтитларда куйидаги холларда кўлланилади:

Илдиз каналини замонавий эндодонтик асбоблар билан кенгайтириш усули номланади:

Илдиз каналларини кимёвий йул билан кенгайтиришда ишлатилмайди:

Периодонтитларда илдиз каналини пломбалаш:

Илдиз каналини пломбалашда ишлатиладиган ашёлар булиши керак эмас:

Илдиз каналларини пломбалашда замонавий ашё хисобланади:

Пломба ашёсини апексдан чикариб юборилганда килинмайди:

Сепсис холати юзага келади:

Сурункали интоксикацияда булмайди:

Сепсисни ташхислашда хос эмас:

Таркибида кортикостероид булган "эндометазон" пломба ашёсини таъсири:

Резорцин-формальдегид асосли пломба ашёларини яхши хусусиятлари:

Сурункали периодонтитларни даволаш яхши хисобланади, агар:

Илдиз каналини эндодонтик асбоблар билан механик кенгайтиришда килиш керак эмас:

Илдиз канали тулик пломбаланмайди, агар:

Илдиз каналлари учун каттик пломба ашёлари:

Пастки жаг периодонтитларини даволашда консерватив-жаррохлик усули:

Тишга кўп юклама тушганда содир булади:

Илдиз каналига антибиотик ишлов беришда ахамиятсиз:

Ёмон утувчи илдиз каналини кимёвий кенгайтиришда ишлатилади:

Сабабчи тиш сохасида шиш хисобига юз ассимметрияси, гиперемия, коллатерал шиш ва утув бурмасини силликлиги кўзатилиши мумкин:

Периодонтитни даволашда илдиз каналига ишлов бериш учун ишлатиладиган протеолитик ферментлар таъсири:

Антисептик эритмани илдиз каналига фаол сингиши кайси йул билан амалга ошади:

Ферментлар таъсир курсатади:

Сурункали периодонтитни даволашда илдиз олди сохасини гистологик тикланиш мезони булиб хисобланади:

Сурункали периодонтитни даволашда ишлатиладиган ностероид яллигланишга карши воситаларни таъсири:

Периодонтитни даволашда аралаш микрофлорали, каналга янада самарали , медикаментоз, эндодонтик ишлов бериш учун кулланилади:

Пародонтозда даволашга каратилган:

Катарал гингивитни даволаш учун ишлатилади:

Гипертрофик гингивитни шишли шаклини даволашда иштилмайди:

Ярали гингивитни даволашда куйидаги аппликациялар кўрсатма бўла олади:

Дескваматив гингивит шаклига кирмайди:

Пародонтозни асосий даволаш усулига кирмайди:

Дескваматив гингивитда милк :

3 % ли октотин мази таъсир килади:

Гипертрофик гингивитни шишли шаклини даволашда ишлатилади:

Кератопластик моддаларга киради:

Пародонтитнинг ўрта огирлигиди бемор шикоят килади:

Карпулли дори воситалари кўлланилади :

Илдиз каналига кимёвий йул билан кенгайтирувчи - комплексонлар таъсири:

Пародонтозни асосий даволаш усулига кирмайди:

Ярали гингивитда кўлланиладиган даволаш усуллари:

Периодонтитларни даволашда юзага келмайдиган асорат:

Огир даражадаги пародонтал чўнтак кандай чукурликда:

Огир даражадаги пародонтитда беморнинг умумий холати:

Пародонттитнинг ремиссия даври киёсланади:

Катарал гингивитни даволашда биринчи навбатда килинади:

Фенол асосли антисептиклар хусусиятлари:

Цинкоксидэвгенол цементини яхши хусусиятлари:

Цинкоксидэвгенол цементини ёмон хусусиятлари:

Илдиз каналлари учун пломба ашёлари булиши керак эмас:

Илдиз каналлари учун пломба ашёлари булиши керак:

Периодонтитларни эндодонтик даволаш талабларга жавоб бериши керак:

Каналларга дрильбор билан ишлов берганда деворни перфорацияси асорати юзага келади:

Таркалган пародонтит характерланади:

Пародонтитнинг ўрта огирлик даражасига хос:

Пародонтит огир даражаси учун хос:

Йиринг окиши ва абцессга хос:

Пародонтоз енгил даражаси:

Катарал гингивит учун хос эмас:

Ярали гингивитга хос эмас

Кўшимча текшириш усулларига кирмайди:

40 ёшли бемор |7 сохасида доимий симилловчи огрикка шикоят килади. Огрик 1 хафта олдин бошланган, гўё тиш "ўсиб колгандай". Объектив кўрикда |7 ўтув бурмаси текисланган, вертикал перкуссия огрикли: Ташхис кўйинг:

40 ёшли бемор |7 сохасида доимий симилловчи огрикка шикоят килади. Огрик 1 хафта олдин бошланган, гўё тиш "ўсиб колгандай". Объектив кўрикда |7 ўтув бурмаси текисланган, вертикал перкуссия огрикли: Cолиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор 4|тиш сохасида 2 кун давомида доимий енгил симилловчи огрикка шикоят килади. Объектив кўрикда: тиш ранги ўзгарган, вертикал перкуссия кучсиз огрикли ЭОД - 100 мкА: Ташхис кўйинг:

Бемор 4|тиш сохасида 2 кун давомида доимий енгил симилловчи огрикка шикоят килади. Объектив кўрикда: тиш ранги ўзгарган, вертикал перкуссия кучсиз огрикли ЭОД - 100 мкА: Cолиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор юкориги ўнг томондаги 4|тиш сохасида 2 кун давомида доимий енгил симилловчи огрикка шикоят килади. объектив кўрикда: тиш ранги ўзгарган, вертикал перкуссия кучсиз огрикли эод - 100 мка. ўткир периодонтит интоксикация боскичи деб ташхис кўйилган: Даволаш чораларини ўтказинг:

Бемор юкориги ўнг томондаги 4|тиш сохасида 2 кун давомида доимий енгил симилловчи огрикка шикоят килади. объектив кўрикда: тиш ранги ўзгарган, вертикал перкуссия кучсиз огрикли эод - 100 мка. ўткир периодонтит интоксикация боскичи деб ташхис кўйилган:ВОЗ бўйича тишларнинг тартиб раками:

Бемор |6 сохасида доимий симилловчи огрикка шикоят килади. Анамнезида 3 кун аввал тишга шифокор маргимуш пастасини кўйган. Ташхис кўйинг:

Бемор |6 сохасида доимий симилловчи огрикка шикоят килади. Анамнезида 3 кун аввал тишга шифокор маргимуш пастасини кўйган. Солиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор юкориги |6 сохасида доимий симилловчи огрикка шикоят килади. Анамнезида 3 кун аввал тишга шифокор маргимуш пастаси кўйган: Даволанг:

Бемор юкориги |6 сохасида доимий симилловчи огрикка шикоят килади. Анамнезида 3 кун аввал тишга шифокор маргимуш пастаси кўйган: ВОЗ бўйича тишларнинг тартиб раками:

Бемор 42 ешда, |4тиш «гўё ўсиб колгандай» хиссига шикоят килади. Объектив кўрикда 4| тиш ранги ўзгарган, интакт, вертикал перкуссия огрикли. Анамнезида |4тиш сохасига шикаст олган: Ташхис кўйинг:

Бемор 42 ешда, |4тиш «гўё ўсиб колгандай» хиссига шикоят килади. Объектив кўрикда 4| тиш ранги ўзгарган, интакт, вертикал перкуссия огрикли. Анамнезида |4тиш сохасига шикаст олган:Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

30 ёшли бемор 6|кариоз кавак борлигига, овкат кириб колищига шикоят килади. Rn-тасвирда илдиз учида ноаник чегарали «аланга тили» шаклидаги суяк тўкимаси емирилиши аникланди: Ташхис кўйинг :

30 ёшли бемор 6|кариоз кавак борлигига, овкат кириб колищига шикоят килади. Rn-тасвирда илдиз учида ноаник чегарали «аланга тили» шаклидаги суяк тўкимаси емирилиши аникланди: Солиштирма ташхис ўтказинг:

Б 30 ёшли бемор ўнг томон юкоридан ,6|кариоз кавак борлигига, овкат кириб колишига шикоят килади. Rn-тасвирда илдиз учида ноаник чегарали «аланга тили» шаклидаги суяк тўкимаси емирилиши аникланди: Даволанг:

Б 30 ёшли бемор ўнг томон юкоридан ,6|кариоз кавак борлигига, овкат кириб колишига шикоят килади. Rn-тасвирда илдиз учида ноаник чегарали «аланга тили» шаклидаги суяк тўкимаси емирилиши аникланди: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор К. |1 сохасида доимий лукилловчи огрикка шикоят килади. Объектив кўрикда: милк кизарган, шишган, чап томон лимфа тугунлари катталашган, пайпаслаш огрикли: Ташхис кўйинг:

Бемор К. |1 сохасида доимий лукилловчи огрикка шикоят килади. Объектив кўрикда: милк кизарган, шишган, чап томон лимфа тугунлари катталашган, пайпаслаш огрикли: Солиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор К. чап томон пастдан |1 сохасида доимий лукилловчи огрикка шикоят килади. Объектив кўрикда: милк кизарган, шишган, чап томон лимфа тугунлари катталашган, пайпаслаш огрикликли: Даволаш ўтказинг:

Бемор К. чап томон пастдан |1 сохасида доимий лукилловчи огрикка шикоят килади. Объектив кўрикда: милк кизарган, шишган, чап томон лимфа тугунлари катталашган, пайпаслаш огрикликли: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Стоматолог беморнинг чап томон юкоридан |1 тиш сохасида патологик едирилиш ва тиш рангининг ўзгарганлигини аниклади. Тиш интакт: Кўшимча текшириш ўтказинг:

Стоматолог беморнинг чап томон юкоридан |1 тиш сохасида патологик едирилиш ва тиш рангининг ўзгарганлигини аниклади. Тиш интакт: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор ўнг томон юкоридан 4| милк сохасида вакти-вакти билан окма йул очилишига шикоят килади: Кўшимча текшириш ўтказинг:

Бемор ўнг томон юкоридан 4| милк сохасида вакти-вакти билан окма йул очилишига шикоят килади: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор 4| милк сохасида вакти-вакти билан окма йул очилишига шикоят килади. «Вазо-парез» симптоми ижобий рентген тасвирда суяк тўкимаси «аланга тили» шаклида деструкцияси кузатилади: ташхис кўйинг:

Бемор 4| милк сохасида вакти-вакти билан окма йул очилишига шикоят килади. «Вазо-парез» симптоми ижобий рентген тасвирда суяк тўкимаси «аланга тили» шаклида деструкцияси кузатилади : солиштирма ташхис ўтказинг:

36 ёшли бемор |7 сохасида пломба тушиб кетганлигига шикоят килади. Рентген тасвирда 7| лунж каналлари сифатсиз пломбаланган, илдиз учларида периодонтнинг нотекис кенгаиши кузатилади: Ташхис кўйинг:

36 ёшли бемор |7 сохасида пломба тушиб кетганлигига шикоят килади. Рентген тасвирда 7| лунж каналлари сифатсиз пломбаланган, илдиз учларида периодонтнинг нотекис кенгаиши кузатилади: Солиштирма ташхис ўтказинг:

36 ёшли бемор чап томон юкоридан |7 сохасида пломба тушиб кетганлигига шикоят килади. Рентген тасвирда |7 лунж каналлари сифатсиз пломбаланган, илдиз учларида периодонтнинг нотекис кенгаиши кузатилади : Даволанг:

36 ёшли бемор чап томон юкоридан |7 сохасида пломба тушиб кетганлигига шикоят килади. Рентген тасвирда |7 лунж каналлари сифатсиз пломбаланган, илдиз учларида периодонтнинг нотекис кенгаиши кузатилади : Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Объектив кўрикда 5| тож кисми емирилган, зондланганда тиш бўшлиги билан туташган, вертикал перкуссия кучли огрикли. Бемор анамнезидан авваллари кучли огриклар булган. Рентген тасвирда илдиз чукки сохасида суякни аник чегарали ўзгариш: Ташхис кўйинг:

Объектив кўрикда 5| тож кисми емирилган, зондланганда тиш бўшлиги билан туташган, вертикал перкуссия кучли огрикли. Бемор анамнезидан авваллари кучли огриклар булган. Рентген тасвирда илдиз чукки сохасида суякни аник чегарали ўзгариш: Солиштирма ташхис ўтказинг:

Объектив кўрикда ўнг томон юкоридан 5| тож кисми емирилган, зондланганда тиш бўшлиги билан туташган, вертикал перкуссия кучли огрикли. Бемор анамнезидан авваллари кучли огриклар булган. Рентген тасвирда илдиз чукки сохасида суякни аник чегарали ўзгариш: Даволанг:

Объектив кўрикда ўнг томон юкоридан 5| тож кисми емирилган, зондланганда тиш бўшлиги билан туташган, вертикал перкуссия кучли огрикли. Бемор анамнезидан авваллари кучли огриклар булган. Рентген тасвирда илдиз чукки сохасида суякни аник чегарали ўзгариш: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор ўнг томон юкоридан 5| тишнинг ранги ўзгарганига ва нокулайлик хиссига шикоят килади: Ташхис кўйиш учун сизнинг чора-тадбирларингиз:

Бемор ўнг томон юкоридан 5| тишнинг ранги ўзгарганига ва нокулайлик хиссига шикоят килади: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Стоматолог кабулида бемор юкоридан 1|1 сохасида лат еганини, босим тушганда огрик борлигига шикоят килади: Ташхис кўйиш учун сизнинг чора-тадбирларингиз:

Стоматолог кабулида бемор юкоридан 1|1 сохасида лат еганини, босим тушганда огрик борлигига шикоят килади: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Стоматолог |6 пастки тишни даволаш жараёнида медиал каналлардан бирида файл синиб колди: Сизнинг чора-тадбирларингиз:

Стоматолог |6 пастки тишни даволаш жараёнида медиал каналлардан бирида файл синиб колди: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор 34 ёшда, огиз бўшлигини санация килиш максадида мурожаат этди. Пастки |6 I синф кариоз кавак мавжуд, рентген тасвирда бифуркация сохасида деструктив ўзгариш: Сизнинг чора-тадбирларингиз:

Бемор 34 ёшда, огиз бўшлигини санация килиш максадида мурожаат этди. Пастки |6 I синф кариоз кавак мавжуд, рентген тасвирда бифуркация сохасида деструктив ўзгариш: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор С. нинг Пастки |1 тиш текшириш жараёнида илдиз учи кисто-гранулемаси борлиги аникланди: Сизнинг даво тадбирларингиз:

Бемор С. нинг Пастки |1 тиш текшириш жараёнида илдиз учи кисто-гранулемаси борлиги аникланди: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор 21|12 сохасида шикаст егандан сўнг, 21|12 текканда кучли огрик, вертикал перкуссия огрикли: Ташхис кўйинг:

Бемор 21|12 сохасида шикаст егандан сўнг, 21|12 текканда кучли огрик, вертикал перкуссия огрикли: Солиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор |6 кариоз коваги борлигига, |6 милк сохасида окма йул очилишига шикоят килади. «Вазо-парез» симптоми ижобий: Ташхис кўйинг:

Бемор |6 кариоз коваги борлигига, |6 милк сохасида окма йул очилишига шикоят килади. «Вазо-парез» симптоми ижобий: солиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор 4| сохасида доимий симилловчи огрикка шикоят килади. Объектив кўрикда 4| контакт сохасида пломба мавжуд, горизонтал перкуссия огрикли. Милк сўргичи кизарган, шишган: Ташхис кўйинг:

Бемор 4| сохасида доимий симилловчи огрикка шикоят килади. Объектив кўрикда 4| контакт сохасида пломба мавжуд, горизонтал перкуссия огрикли. Милк сўргичи кизарган, шишган: Солиштирма ташхис ўтказинг:

Беморда |6 сохасида сифатсиз тайёрланган сунъий коплама, милк кизарган, шишган. Горизонтал перкуссия ва пальпация огрикли: Ташхис кўйинг:

Беморда |6 сохасида сифатсиз тайёрланган сунъий коплама, милк кизарган, шишган. Горизонтал перкуссия ва пальпация огрикли: Солиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор 3| сохасида факат окма йул борлигига шикоят килади. R-тасвирда канал яхши утувчи, учки кисмида суяк тўкимасининг нотекис чегарали емирилиши: Ташхис кўйинг :

Бемор 3| сохасида факат окма йул борлигига шикоят килади. R-тасвирда канал яхши утувчи, учки кисмида суяк тўкимасининг нотекис чегарали емирилиши: Солиштирма ташхис ўтказинг:

Кўп илдизли тишни сурункали фиброз периодонтит ташхиси билан даволаб тугалланмаган. Беморни доимий симилловчи огрик ва тиш сохасида огирлик хисси безовта килади: Аник ташхис кўйиш учун кандай текшириш ўтказиш керак:

Кўп илдизли тишни сурункали фиброз периодонтит ташхиси билан даволаб тугалланмаган. Беморни доимий симилловчи огрик ва тиш сохасида огирлик хисси безовта килади: Солиштирма ташхис ўтказинг:

25 ёшли бемор |7 тишда пломба тушиб кетганлигига шикоят килади. Rn-да илдиз учи периодонт ёриги нотекис кенгайган : Ташхис кўйинг :

25 ёшли бемор |7 тишда пломба тушиб кетганлигига шикоят килади. Rn-да илдиз учи периодонт ёриги нотекис кенгайган : Солиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор охирги 1-2 йил давомида ўнг томон юкоридан 6| сохасида огрик, нокулайлик ва милкда окма йул хосил булганига шикоят килади. “Вазо-парез” симптоми ижобий: Кўшимча текшириш ўтказинг:

Бемор охирги 1-2 йил давомида ўнг томон юкоридан 6| сохасида огрик, нокулайлик ва милкда окма йул хосил булганига шикоят килади. “Вазо-парез” симптоми ижобий: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор охирги 1-2 йил давомида 6| сохасида огрик, нокулайлик ва милкда окма йул хосил булганига шикоят килади. “Вазо-парез” симптоми ижобий: Ташхис кўйинг :

Бемор охирги 1-2 йил давомида 6| сохасида огрик, нокулайлик ва милкда окма йул хосил булганига шикоят килади. “Вазо-парез” симптоми ижобий:Солиштирма ташхис ўтказинг:

Стоматолог юкори |6 сурункали гранулематоз периодонтит деб ташхис кўйилди. Rn-да |6 медиал канал кийшик, учида гранулема мавжуд: Даволаш усулини танланг:

Стоматолог юкори |6 сурункали гранулематоз периодонтит деб ташхис кўйилди. Rn-да |6 медиал канал кийшик, учида гранулема мавжуд: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Рентгенда |6 пастки тиш бифуркация сохасида перфорация мавжуд. Даволаш усулини танланг:

Рентгенда |6 пастки тиш бифуркация сохасида перфорация мавжуд. Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор 28 ёш, 2 кундан буён |6 тишда доимий симилловчи огрикка,шикоят килади. Анамнезидан бир неча кун олдин маргимушли паста кўйилган, аммо бемор айтилган вактда врач хузурига бормаган, вертикал перкуссия огрикли: Кўшимча текширув усули ўтказинг:

Бемор 28 ёш, 2 кундан буён |6 тишда доимий симилловчи огрикка,шикоят килади. Анамнезидан бир неча кун олдин маргимушли паста кўйилган, аммо бемор айтилган вактда врач хузурига бормаган, вертикал перкуссия огрикли: Ташхис кўйинг:

Бемор 28 ёш, 2 кундан буён |6 тишда доимий симилловчи огрикка,шикоят килади. Анамнезидан бир неча кун олдин маргимушли паста кўйилган, аммо бемор айтилган вактда врач хузурига бормаган, вертикал перкуссия огрикли : Ташхис кўйинг:

Бемор 28 ёш, 2 кундан буён |6 тишда доимий симилловчи огрикка,шикоят килади. Анамнезидан бир неча кун олдин маргимушли паста кўйилган, аммо бемор айтилган вактда врач хузурига бормаган, вертикал перкуссия огрикли : Солиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор 28 ёш. Чап томон юкориги 7 Ўткир чўккили периодонтит диагнози кўйилган, интоксикация боскичида: Солиштирма ташхис ўтказинг:

Бемор 28 ёш. Чап томон юкориги 7 Ўткир чўккили периодонтит диагнози кўйилган, интоксикация боскичида: Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Бемор 28 ёш ўткир маргимушли периодонтит ташхиси кўйилган: Маргимуш антидотларидан кўйинг:

Бемор 28 ёш ўткир маргимушли периодонтит ташхиси кўйилган: Маргимушга антидот бўлмаганларни кўйинг:

Бемор 40 ёш, |7 доимий симилловчи огрикка шикоят килади. огрик хатто тил билан текканда хам кучаяди. Беморга худди "тиш ўсиб" колгандек туюлади. ЭОД - 100 мкА: Тахминий ташхис кўйинг:

Бемор 40 ёш, |7 доимий симилловчи огрикка шикоят килади. огрик хатто тил билан текканда хам кучаяди. Беморга худди "тиш ўсиб" колгандек туюлади. ЭОД - 100 мкА: Солиштирма ташхис утказинг:

40 ёшли беморга чап |7"ўткир чўккили периодонтит эксудация боскичи" деб ташхис кўйилган. Солиштирма ташхис ўтказинг:

40 ёшли беморга чап |7"ўткир чўккили периодонтит эксудация боскичи" деб ташхис кўйилган. Тиш формуласини воз бўйича ёзинг:

Институтни эндигина битирган врач олдида стоматологик хонани ташкиллаштириш масаласи турибди: Бу хонада хамширанинг иш жойини аникланг:

Институтни эндигина битирган врач олдида стоматологик хонани ташкиллаштириш масаласи турибди: Бу хонада хамширанинг иш жойинига кирмайди:

Институтни эндигина битирган врач олдида стоматологик хонани ташкиллаштириш масаласи турибди: Бу хонада битта ва иккита стоматологик курилма учун майдон:

Институтни эндигина битирган врач олдида стоматологик хонани ташкиллаштириш масаласи турибди: Бу хонада иккита ва учта стоматологик курилма учун майдон:

19 ёшли бемор А. Стоматологга юкори чап иккинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

19 ёшли бемор А. Стоматологга юкори чап иккинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

17 ёшли бемор А. Стоматологга юкори чап биринчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

17 ёшли бемор А. Стоматологга юкори чап биринчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

37 ёшли бемор А. Стоматологга юкори ўнг биринчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

37 ёшли бемор А. Стоматологга юкори ўнг биринчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

47 ёшли бемор А. Стоматологга юкори чап учинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

47 ёшли бемор А. Стоматологга юкори чап учинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

46 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап биринчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

46 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап биринчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

35 ёшли бемор А. Стоматологга пастки ўнг биринчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

35 ёшли бемор А. Стоматологга пастки ўнг биринчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

33 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап иккинчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками :

33 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап иккинчи кичик жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

42 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап биринчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками

42 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап биринчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

43 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап иккинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

43 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап иккинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

33 ёшли бемор А. Стоматологга пастки ўнг иккинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

33 ёшли бемор А. Стоматологга пастки ўнг иккинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

36 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап учинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

36 ёшли бемор А. Стоматологга пастки чап учинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

32 ёшли бемор А. Стоматологга пастки ўнг учинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: ВОЗ бўйича тиш тартиб раками:

32 ёшли бемор А. Стоматологга пастки ўнг учинчи катта жаг тишида кариес кавак борлигидан шикоят килди: Асосий текшириш усулларини кўрсатинг:

Врач-стоматологга 27 ёшли А. Бемор кариес кавак борлигига ва овкат тикилиб колишига шикоят килди: Ташхис кўйиш учун асосий текширув усуллари:

Врач-стоматологга 27 ёшли А. Бемор кариес кавак борлигига ва овкат тикилиб колишига шикоят килди: Ташхис кўйиш учун асосий текширув усуллари хисобланмайди:

26ёшли бемор А га ўрта кариес деб тахминий ташхис кўйилди: Охирги ташхис кўйиш учун керакли текшириш усулини танланг:

26ёшли бемор А га ўрта кариес деб тахминий ташхис кўйилди: Охирги ташхис кўйиш учун керак ,булмаган текшириш усулини танланг:

Бемор А. 23 ёш 23 тиш ўрта кариеси ташхиси кўйилди. Кариоз кавакни пломбалаш учун кўлланиладиган доимий пломба ашёсини танланг:

Бемор А. 23 ёш 23 тиш ўрта кариеси ташхиси кўйилди. Кариоз кавакни пломбалаш учун кўлланмайдиган пломба ашёсини танланг:

Бемор А. 24 ёш 16 тиш ўрта кариеси ташхиси кўйилди Кариоз кавакни пломбалаш учун кўлланиладиган доимий пломба ашёсини танланг:

Бемор А. 24 ёш 16 тиш ўрта кариеси ташхиси кўйилди Кариоз кавакни пломбалаш учун кўлланилмайдиган пломба ашёсини танланг:

Бемор А. 30 ёш 24 тиш ўрта кариеси ташхиси кўйилди. Кариоз кавакни пломбалаш учун кўлланиладиган доимий пломба ашёсини танланг

Бемор А. 30 ёш 24 тиш ўрта кариеси ташхиси кўйилди. Кариоз кавакни пломбалаш учун кўлланилмайдиган пломба ашёсини танланг:

Бемор 26 ёш, овкатланган пайтда милк конаши, огиздан ёкимсиз хид келиши билан шикоят килади, дастлабки ташхис катарал гингивит: Кандай кўшимча усуллар катарал гингивит диагнозини тасдиклаш учун тўгри ўтказилади:

Бемор 26 ёш, овкатланган пайтда милк конаши, огиздан ёкимсиз хид келиши билан шикоят килади, дастлабки ташхис катарал гингивит: Кандай кўшимча усуллар катарал гингивит диагнозини тасдиклаш учун нотўгри хисобланади:

47 Ёшли беморда пародонтитнинг ўртача огирлик даражаси аникланди: Рентгенологик ўзгаришлар кузатилади:

47 Ёшли беморда пародонтитнинг ўртача огирлик даражаси аникланди Рентгенологик ўзгаришлар кузатилмайди:

Бемор 26 ёш, овкатланган пайтда милк конаши, огиздан ёкимсиз хид келиши билан шикоят килади, дастлабки ташхис катарал гингивит: Рентгенда нима аникланди:

Бемор 26 ёш, овкатланган пайтда милк конаши, огиздан ёкимсиз хид келиши билан шикоят килади, дастлабки ташхис катарал гингивит: Рентгенда нима аникланмайди:

47 Ёшли беморда пародонтитнинг ўртача огирлик даражаси аникланди. Кандай даво тури кўлланади:

47 Ёшли беморда пародонтитнинг ўртача огирлик даражаси аникланди. Кандай даво тури кулланмайди:

Бемор 18 ёш, милк конаши шикоятлари билан мурожат килди. Катарал гингивит ташхиси кўйилди: Асосий даводан олдин бажарилиши керак :

Бемор 18 ёш, милк конаши шикоятлари билан мурожат килди. Катарал гингивит ташхиси кўйилди: Асосий даводан олдин бажарилиши керак эмас:

Бемор 18 ёш, милк конаши шикоятлари билан мурожат килди. Катарал гингивит ташхиси кўйилди: Кандай витаминлар тавсия этилади:

Бемор 18 ёш, милк конаши шикоятлари билан мурожат килди. Катарал гингивит ташхиси кўйилди: Кандай витаминлар тавсия этилмайди:

Бемор 22 ёш, бир хавта олдин ОРВИ утказган. Стоматолог олдига овкатланиш вактида милкдаги огрикга, милк конашига шикояти билан келди: Ташхис кўйинг:

Бемор 22 ёш, бир хавта олдин ОРВИ утказган. Стоматолог олдига овкатланиш вактида милкдаги огрикга, милк конашига шикояти билан келди: Кандай витаминлар тавсия этилади:

Бемор 22 ёш, бир хавта олдин ОРВИ утказган. Стоматолог олдига овкатланиш вактида милкдаги огрикга, окиш карашларга шикояти билан келди. Карашларни олишда милкдан кон кетди. Ярали гингивит ташхиси кўйилганда: Кандай препаратлар билан даволанади:

Бемор 22 ёш, бир хавта олдин ОРВИ утказган. Стоматолог олдига овкатланиш вактида милкдаги огрикга, окиш карашларга шикояти билан келди. Карашларни олишда милкдан кон кетди. Ярали гингивит ташхиси кўйилганда: Кандай препаратлар билан даволанмайди:

Бемор 27 ёш, ангинадан кейин, овкатланиш вактида милкдаги огрикга стоматологга мурожат килди. Ярали гингиаит тасхиси кўйилганда, Кератопластик воситалар тайинланди, буларга:

Бемор 27 ёш, ангинадан кейин, овкатланиш вактида милкдаги огрикга стоматологга мурожат килди. Ярали гингиаит тасхиси кўйилганда. Кератопластик воситалар тайинланди, буларга кирмайди:

Бемор 26 ёш, 16 хафталик хомиладор, милк сургучлари ўсиб кетишига шикоят килди: Ташхис кўйинг:

Бемор 26 ёш, 16 хафталик хомиладор, милк сургучлари ўсиб кетишига шикоят килди: Даво:

Бемор 26 ёш, 16 хафталик хомиладор, милк сургучлари ўсиб кетишига, гипертрофик гингивит енгил даражаси ташхиси кўйиилганда. Милклар каергача ўсади:

Бемор 26 ёш, 16 хафталик хомиладор, милк сургучлари ўсиб кетишига, гипертрофик гингивит енгил даражаси ташхиси кўйиилганда. Милклар каергача ўсмайди:

Бемор 26 ёш, 16 хафталик хомиладор, милк сургучлари ўсиб кетишига, тиш карашлари олингандан сўнг куйидаги ишлар бажарилиши лозим:

Бемор 26 ёш, 16 хафталик хомиладор, милк сургучлари ўсиб кетишига, тиш карашлари олингандан сўнг куйидаги ишлар бажарилиши лозим эмас:

Бемор 16 ёш, милк сургучлари ўсиб кетишга шикоят килди, милк конаши кўзатилмади: Ташхис кўйинг:

Бемор 16 ёш, милк сургучлари ўсиб кетишга шикоят килди, милк конаши кўзатилмади: Киесий ташхис:

Бемор 16 ёш, милк сургучлари ўсиб кетишга шикоят килди, милк конаши кўзатилмади, гипертрофик гингивит ўртача даражали ташхис кўйилганда: Нима кўзатилади:

Бемор 16 ёш, милк сургучлари ўсиб кетишга шикоят килди, милк конаши кўзатилмади, гипертрофик гингивит ўртача даражали ташхис кўйилганда: Нима кўзатилмайди:

Бемор 16 ёш, милк сургучлари ўсиб кетишга шикоят килди, милк конаши кўзатилмади, гипертрофик гингивит фиброз шаклида ташхиси кўйилди: Куйидаги даво кандай бажарилади:

Бемор 16 ёш, милк сургучлари ўсиб кетишга шикоят килди, милк конаши кўзатилмади, гипертрофик гингивит фиброз шаклида ташхиси кўйилди: Куйидаги даво кандай бажарилмайди:


Назад к списку