О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Суд психиатрияси (узб)Шилким харакатларнинг тугри тавсифини курсатинг.

Кандай бузилишлар галлюцинатор-параноид таркибига киради?

Кайси белги эшитиш псевдогаллюцинасини ташхислашда мухим урин тутади?

Функционал галлюциналарнинг тугри тавсифини топинг.

Кайси психопатологик бузилишлар паранойял бузилишнинг асосини ташкил килади.

Онг бузилишининг кайси турида мусбат психопатологик симптоматика учрамайди?

Гебоид синдром кайси синдромлар гурухига киради?

Кандай белгилар сенестопатик автоматизм учун хос?

Кайси белги купрок парциал деменция учун хос?

Котар синдроми кандай васваса билан характерланади?

Деперсонализациянинг кайси тури депрессив синдромининг таркибига киради?

Псевдогаллюцинацияларнинг хамма тури кайси синдромга таълукли?

Корсаков белгиларига хос белгиларни курсатинг.

Текширув усулларининг кайси тури психиатрия амалиётида асосий уринни эгаллайди?

Текширувнинг клиник-психопатологик турига кандай усуллар киради?

Деперсонализациянинг кайси тури депрессив синдромининг таркибига киради?

Кайси белгилар парафрен синдромини ташхислашга ёрдам беради?

Капгар синдромига хос белгилар:

Онгнинг кандай бузилишлари инкогерент фикрлаш ва нутк билан кечиши мумкин?

Кандай белгилар сенестопатияларни висцерал галлюцинациялардан фарклашда ёрдам беради?

Псевдогаллюцинатор ёлгон хотиралар кайси синдромнинг таркибига киради?

Эхолалия ва эхопраксия психоматор кузгалишнинг кайси турига хос?

Кандай психопатологик холат патологик мастлик клиникасининг асосида ётади?

Маниакал синдромнинг кайси тури узук-юлук нутк ва тартибсиз харакатлар билан кечади?

Мориянинг тугри тавсифини топинг.

Кинестетик галлюцинация автоматизмнинг кайси турига хос?

Фреголи симптоми кандай бузилишларга таълукли?

Кататоник ступорнинг кайси шаклида «хаволи ёстикча» симптоми учрайди?

Гебефрен синдром кайси синдромлар гурухига киради?

Псевдопаралитик синдром кайси синдромлар гурухига киради?

Куйидагиларнинг кайси бири манфий бузилишлар гурухига киради?

Тезкор госпитализацияни талаб килмайдиган холат:

Психиатрияда нозологик ёндошишни таклиф килган:

Шизофрения касаллигида тезкор госпитализация килинмайди:

Деперсонализация учун хос эмас:

Аутометаморфопсияга хос эмас:

Чин галлюцинациялар учун хос эмас:

Гаранглик(оглушение)да психоорганик синдромдан фаркли равишда кузатилади:

Гаранглик(оглушение)ка хос эмас:

Бемор огир соматик холатда, жуда кучсиз, мулжални йукотган, нималарнидир гулдирайди,

Онейроид кататония люцид кататониядан фарк килади:

Атроф-мухитни, уз холатини тушунмасликдан азобланиш, диккат-эътиборини туплай олмаслик холати.

Фантастик кечинмалар ва кататоник бузилиш билан кечувчи онгнинг хиралашиши:

Мусбат симптоматикага кирмайди:

Манфий бузилишлар таркибига кирмайди:

Овкатдан бош тортишнинг сабаби булмайди:

Психоорганик синдром таркибига кирмайди:

Экзоген-органик психозни курсатинг.

Психоорганик синдром учун хос эмас:

Корсаков синдромига кирмайди:

Шизофренияда макжбурий даволашни хужжатлаштиради:

Рухий касалликларга олиб келувчи экзоген сабабларга кирмайди:

Астеник синдром таркибига кирмайди:

Шизофрениянинг неврозсимон форсмаси невроздан кандай фарк килади?

Рухий касалликларга олиб келувчи эндоген сабабларга кирмайди:

Асабийлик, тез чарчаш, юкори кузгалувчанлик хос:

Шизофрениядаги манфий бузилишларга кирмайди:

Мусбат синдромларга кирмайди:

Экзоген касалликлар сабабига кирмайди:

Психогенияларга кирмайди:

Бош миянинг органик касалликларига кирмайди:

Амнестик синдром кузатиладиган касаллик

Астеник синдромга хос булмаган симптомларни курсатинг.

Шизофрениянинг оддий шаклига хос эмас:

Реккурент шизофренияда кузатилмайдиган синдромлар:

Суст кечувчи шизофрения учун хос эмас:

Купрок шизофренияга хос булган белгилар:

Шизофренияда ирода ва эмоция куйидагича шаклда бузилмайди:

Шизофрения касаллигининг натижасида келиб чикмайди:

Крепеллин буйича шизофрениянинг клиник шаклларига киради:

Шизофрениядаги аклзаифлик нима деб аталади?

Шизофрениядаги хуружлар орлиги даври нима дейилади?

Шизофреник жараённинг кечиш турларига кирмайди:

Шизофрениядаги шахсиятнинг узгаришига хос эмас:

Суд психиатри куйидаги хукукларга эга:

Суд психиатри куйидаги хукукларга эга эмас:

Жиноят процессида(судида) куйидаги саволлар хал килинади:

Жиноят процессида(судида) куйидаги саволлар хал килинмайди:

Фукаролик ишлари прцессида(судида) куйидаги саволлар хал килинади:

Фукаролик прцессида(судида) куйидаги саволлар хал килинмайди:

СПЭни тайинлашни кимларнинг расмий илтимосига кура бажарилмайди:

Экспертга ташхис куйишда кийинчилик тугдирмайди, ИХХсодир килингандаги вазиятларни курсатинг:

Диссимуляция куйидагиларга боглик:

Мажбурий давони тухтатишга карши курсатма булиб хизмат килади:

Мажбурий давони тухтатишга карши курсатма булиб хизмат килади:

Макжбурий даволанишдан сунг жазони уташни давом этиш максадида жазони уташ муассасасига юбориш лозим:

Кайси эксперт хулосалари терговчи кабинетида экспертизадан чикарилмайди?

Кайси эксперт хулосалари терговчи кабинетидаги экспертизадан чикарилиши мумкин?

Стационар экспертизани тайинлашга асос булиб хизмат килади?

Ташки мухитни, вокеаларни тугри тушиниш ва уларни англаш кайси холатларда кузатилади:

Рухий беморларнинг ижтимоий-хавфли харакатлари механизимида рул уйнайди:

ИХХнинг вазиятли провакациясига киради:

Ижтимоий-хавфли холатларнинг социал факторларига киради:

Кандай холатларда юкори суицидал хавф тугилади?

Гувохларнинг кайси маълумотлари эксперт бахосида ахамиятга эга:

Судда бирламчи психиатрик экспертиза кайси холатларда тайинланади?

Суд-психиатрик экспертизани суд жараёнида янгидан тайинланишига асос булади:

Эксперт-психиатрини судда куйидаги холатда сурок килиш мумкин:

Кандай категорияли касаллар мажбурий даво тугагач, жазони уташи мумкин:

ИХХ бред(васваса) важига кирмайди:

ИХХ ташаббусига киради:

ИХХни салбий-шахс механизмлари уз структурасига киргизади:

Кандай гурухли касалларга амбулатор СПЭ килиш мумкин эмас?

Кандай холатлар "алохида холатлар" категориясига кирмайди?

Кандай холатлар "камдан кам холатлар" категориясига киради?

Куйида курсатилган кайси холатларда идрок,танкид бузилишлари, хушнинг бузилиши "тебраниш" типида кузатилмайди?

Куйида курсатилган кайси холатларда идрок,танкид бузилишлари, хушнинг бузилиши "тебраниш" типида кузатилади?

Холатнитугри идрок этиш ва англаш хусусиятига куйидаги омиллар таъсир курсатади.

Бемор иш холатини тугри кабул килиш ва курсатма бера олади

Эксперт психиатри терговчи хонасида куйида келтирилганлардан ташкари барча саволларни хал килади:

Экспертизадаги текширилувчи акли расоликни кандай холатлар инкор этади:

Кандай холатлар бош мия жарохатларининг кечки асоратлари бор беморларни акли расолигини инкор этмайди?

Акли норасо деб тан олинадикуйидаги холларда:

Кандай психопатик холат бош мия атеросклерози бор беморларни акли норасолигини аниклайди?

Хиссиёт доирасининг кандай узига хос хусусияти эпилепсияда шахс узгаришига хос ?

Тиббий характернинг мажбурий чоралари куйидаги бемор гурухларга таркатилади:

Тиббий характернинг мажбурий чоралари куйидаги бемор гурухларга таркатилади:

Тиббий характернинг мажбурий чоралари куйидаги бемор гурухларга таркатилади:

Стационарда мажбурий даволашга кирмайди:

Эпилепсиянинг кандай куринишлари акли расоликни истинно килмайди?

Курсатилган бузилишларнинг кайсилари атрофдагилар учун эпилепсияли беморларни хавфлилигини янада катта даражада таъминлайди?

Эпилепсия касаллигида беморлар томонидан содтр этилган конунга гилоф хатти харакатлар орасида куп учрайди:

Кандай белгилар оддий ва патологик мастликни киёслашда мухим хисобланади?

Кандай холат алкоголизм билан касалланган беморларни акли расолигини истисно килиш учун асос булиб хизмат килади?

Кандай холат алкоголизм билан касалланган беморларни акли расо деб тан олишга асос булиб хизмат килади?

Шизофренияли беморлар ИХХ янада купрок учраш тезлиги кайси синдромлар билан боглик?

Парафилия пайдо булишининг кандай холлатида текширилувчи акли расо деб тан олинади

Тугма акли заифликни аниклаш факторларига кирмайди.

Касалликнинг кайси боскич структурасида шизофренияли беморлар продуктив-психотик механизмлар буйича ИХХ содир этишади?

МДПда акли расолик мезонлари булиб хизмат килмайди:

Суд-тергов жараёнида неврозли беморлар:

Суд-тергов жараёнида неврозли беморлар:

Кандай холларда акли расо деб тан олинади:

Кандай холларда акли норасо деб тан олинади:

Кандай контингентдаги беморлар мажбурий даволанишга йуналтирилади?

Кандай контингентдаги беморлар мажбурий даволанишга йуналтирилмайди?

Суд-тиббий ва суд-психиатрик комплекс экспертизаси утказилади:

СПЭ биргина психиатр томонидан амалга оширилиши мумкинми:

Мажбурий давони тухтатишга карши курсатма булиб хизмат килади:

Фукаролик процессида суд психиатрии кимларнинг рухий холатни бахолаш билан шугулланади?

Ижтимоий хавфлилик клиник белгиларига кирмайди

Эпилепсияда пароксизмаларнинг тутканоксиз формасига киради:

Эпилепсияда пароксизмаларнинг тутканокли формасига киради:

МДПда акли норасолик критериялари булиб

МДПда акли расолик критериялари булиб

Постравматик стресс синдромини юзага келиши кайси турдаги жиноят билан боглик.

Реактив психозларнинг кайси шакли эс-хушнинг коронгулашуви билан характерланади?

Шахс узгаришида, психологик мотивларнинг шакилланиши асосида куйидагилар ахамиятга эга

Беморда харакатни секинлашуви, мушаклар карахтлиги, негативизм, ковушмаган васваса гоялари, хамда эшитиш галлюцинациялари кузатилади. Беморнинг холатини кандай тасвирлаш мумкин?

Усмир рухий жарохатдан кейин узок вакт мобайнида каттик сикилди, сунг «хаммасига кул силтаб, нима булса булсин» деди. Бундай тушкунлик натижада, уз иродасини узидан кучлирок болалар ихтиёрига топшириб куйди, уларни хамма талабларини бажара бошлади, хатто узини камситувчи буйрукларни хам бажара бошлади. Бу кандай реактив холат?

18 ёшли йигитда бош мия чайкалиши ва рухий жарохатдан сунг хаддан ташкари чарчаш, кувватсизлик, кусиш, хуружли бош огриклари безовта киляпти. Бу кандай бузилиш?

Уткир рухий травмадан сунг 16 ешли инжик, эмоционал лабил, таъсирчан киз «нуткини йукотди». Мутизм холати кайфиятнинг тушиб кетиши, йиглокилик, рухий жарохат келтириб чикарган вокеалардан куркиш кабилар билан кечади, аммо сузлашдан куркиш холати кузатилмайди. Мутизмнинг механизми кандай?

Бемор шифокорнинг «узингизни кандай хис киляпсиз?» деган саволига шундай жавоб берди: «Хис киляпсиз сузини кандай тушунишга боглик. Агар сиз овкатланишимни еки дам олишимни назарда тутаетган булсангиз, мен сизга шуни айтишим керакки, нонушта хам, тушлик хам, кечки овкатни хам ейман. Шу билан бирга, эътибор беринг, мен туш курмай ухлайман, бу эътиборга лойик. Сиз биласизми, туш куриш – мураккаб жараен...» Фикрлашнинг бундай бузилиши нима дейилади?

Бемордан сураляпти: «Исмингиз нима?» Жавоб: «Федор Степанович». Савол: «Каерда тугилгансиз?». Жавоб: «Федор Степанович». Савол: «Каерда яшайсиз?». Жавоб: «Федор Степанович». Фикрлашнинг бундай бузилиши нима дейилади?

Бемор 35 еш. Рухий тушкунликдан сунг бирон бир касллик билан зарарланиб колишдан куркиш холатлари юзага келган. Кутилмаганда зарарланиб колишдан куркади. Тез-тез кулини ювади, нонни каттик кисмини кесиб ташлайди, овкатни бир неча марта иситади, идиш-товокларни бир неча марталаб ювади. Бемор нотугри фикрлаётганини тушунади, лекин бу холатни енга олмайди. Фикрлашнинг бундай бузилиши нима дейилади?

Бемор М. 30 ешда. Беморга бетараф сухбат урнига куркитувчи, мухокама килувчи, хар хил фикр билдирувчи маъноларидаги нутк эшитилади. Бу кандай бузилиш?

Бемор куз олдида вафот этган кариндошининг юзи куринади, лекин ёркин куринмайди, бу холат эрталаб ёки кечаси кузатилади. Бемор бу рухларни келишидан максад, хаётда яшаетганлигининг маъносини билиши ва ундан узига хулоса чикаришини хохлашаетганлиги учун, деб хисоблайди. Бу кандай бузилиш?

Бемор унинг атрофида хамма нарса уюштирилган, махсус сценарий буйича рол уйналади, хамма узининг хакикий юзини беркитиш учун рол уйнайди деб хисоблайди. Бу кандай бузилиш?

Бемор 35 ёш. Мастлик холатида зулмкор, атрофидагиларга тажовузкор булиб колишини, кейин афсусланишини айтиб, шикоят килиб келди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 27 ёшда, жигар сохасида ёкимсиз огриклар сезмокда, бу холатни бир неча хафта олдин экстрасенс хузурида булганлиги натижаси, деб изохлайди, Ошкозон, ичак, ва буйракларининг ишини тухтатиб куяётганини сезяпти. Бу кандай патологик холат?

Беморнинг нуткидан: «рухсатингиз билан шоир хакида икки огиз гапирсам, Пушкинни жуда жиддий шоир эканлигини назарга олиб, шундай килиб, бу майда гапларни нима фойдаси бор, ва узимда хеч кандай айб курмаяпман». Холатни аникланг.

Бемор 70 ёшда, кушнисини улдириб куйди, хотини шу кушниси билан унга хиёнат килганликда айблайди, фикрлаши ута майдалашган (обстоятельный), хотининг хиёнаткорлиги хакида хархил исботлар келтирмокда, саъвияси, хотираси ва акли жуда заифлашган, атроф-мухитни яхши англамайди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 18 ешда. Тафаккур ва нутки йук. Рухий олами шартсиз рефлекслар билан чегараланган. Тушунарсиз товушлар чикаради, максадсиз харакатлар килади. Четдан ердамга мухтож, каровсиз, Хамма нарсани еяверади. Онгли фаолиятдан махрум. Оддий эхтиежларни мустакил амалга оширишга кодир эмас. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 32 ешда. Онги сакланган холда тухтовсиз чин галлюцинациялар эшитмокда. Улар бир хилда – баъзан сукади, баъзилари яхши гапиради. Бемор «овозларга» урганиб колган, баъзан улардан маслахат сурайди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 60 ешда, ута депрессив холатда, «мени ошкозоним йук», «у чириб кетган», «овкат факат упкамга тушиши мумкин», «энди тирик мурда булиб коламан», «умрбод чириб кийналаман» деб, овкатланишдан бош тортмокда. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 21 ешда. Рухий касалхонага келтирилган вактда вакт, жой ва уз шахсига нисбатан дезориентировка борлиги аникланди. Мулокотга нолойик, Кузларини катта очиб етарди, етган жойида вакти-вакти билан куллари билан сувда сузаетгандек харакатлар киларди. Кейинчалик, узини ойда роботлар орасида курганини, ойда кандай учганини айтиб берган, узини космонавт деб хисоблаган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 33 ешда. Анамнезида БМЖ олганю Охирги йилларда шубхаланувчан булиб колган, таъкиб ва таъсир килиш гоялари, хар хил елгон товушлар ешитаетганлиги хакида гапиряпти, Хотираси пасайган, Текз жахли чикиб, асабийлашади. 1 йил олдин нейроинфекциядан сунг делириоз холатни бошидан кечирган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 26 ешда. Беморнинг кизикишлари бир томонлама, шубхаланиш ва ишонмаслик хос. Катъиятлик билан уз фиколарини химоя килади, ута кимматли гоялар келтиритб чикаради. Адолат учун курашади, шикоят килади ва езади. Шахсни кайси типга мансублигини курсатинг.

Бемор 30 еш. Болалигидан одамови, ота-онасига совуккон, оккультив фанларга кизиккан. Тусатдан вафот этган бобосининг «овозини» эшитган. Айтиши буйича бобоси унга олдиндан айтиб берувчи ва даволовчи кобилиятни инъом этган, бемор «ички кузи» билан пайгамбарларни куради, улар беморга дунени саклаб колиш каби мухим топшириклар беришади, Бемор ойда хаёт тугдириш кобилиятига эгаман, деб хисоблайди, Якинда ойга учиб кетади ва ойда хоким булади. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 20 еш. Мустакиллик даражаси жуда паст, узгалар назоратида булиши шарт, савияси паст, суз бойлигикам, унгача кийналиб санайди, санокли харфларни билади, уйида энг оддий ишларни бажаради. Сизнинг ташхисингиз.

Куйидаги шизофрения касаллигида васваса гояларининг ривожланиб бориши куйидагича: уткир параноял васваса, психик автоматизмнинг кушилиши, васваса гояларининг парафренизацияси. Ушбу каслликни шаклини курсатинг.

Бу экспертизадаги иш, бемор асосли равишда текширув вактида катнаша олмаслиги ва курсатма бера олмаслиги сабабли, факат тупланган маълумотлар асосида куриб чикиляпти. Экспертиза турини курсатинг.

Бемор 37 ёш, хукукбузарлик содир этган яъни, кучада кетаётган аёлнинг сумкасини тортиб кетган. Анамнезидан: 20 ёшлигидан бери «Шизофрения, шубсимон кечиши. Параноид шакли. Параноид синдром, эмоционал-иродавий сустлик» ташхиси билан бир неча марта даволанган. психиатр хисобида туради. Охирги 6 йил ичида касалхонага мурожаат килмаган. Ишлайди. Уйланган, фарзанди бор, хозирда хотини билан яшамайди. Холати тургун эмас, вакти-вакти билан агрессив, шубхаланувчан. Оила аъзоларини унга ёмон муносабат билдиришда айблайди, уз ишига маъсулиятсизлик билан ёндошади, ишга чикмайди. Экспертизанинг кайси тури утказилиши керак?

Меърос колдирувчи П. 70 ёшда, инсулт утказган, шундан сунг уйнинг узига тегишли булган кисмини касал пайтида унга хизмат килган жияни номига совга сифатида хужжатлаштирган. П.нинг улимидан сунг хотини, П.нинг совга килиш хакидаги хатни хужжатлаштираётганда уз харкатларига жавоб бера олмасигига шаъма килиб, судга бу хатнинг хакикий эмаслиги хакида даъво аризаси киритган. Гувохлардан олинган курсатмалар: баъзиларнинг айтишича, бемор инсулт утказгандан сунг кариндошларининг таъсирига тушиб колган, бошкаларнинг курсатмасига кура, бемор хужжатлаштиришдан олдин бир неча одамлар билан маслахатлашган ва хеч кандай рухий узгаришлар кузга ташланмаган. Тугри эксперт хулосасини курсатинг ва нимага асосланганингизни айтинг.

Бемор К. 60 ёш, атеросклероз касаллиги аникланган, уйини ижарада турувчи кизга меърос килган. Купчилик бемор хакида тартибли лекин, хотираси паст ва эсаррок булган деб, гувохлик беришган. Меърос колдирувчи К. гувох Д. га меъросни хужжатлаштираётган куни «уйига мехмонлар келганлиги» ва «кандайдир когозлар» ни сурашгани ва бу когозларни «укимасдан» уларга такдим килганлиги хакида гапириб колган. Бошка гувох О.дан эса ижарада турган киздан нима учун «кандайдир когозларга кул куйдирганини» сураб билишни илтимос килган. Сизнинг хулосангиз.

Бемор шизофрения хуружини утказган, шундан сунг, фарзандларини тарбия килиш хакидаги савол тугилган. Текширув вактида тургун ремиссия булгани аникланган. Мулокотга киришган. Саволларга тугри жавоб берган. Хотиржам, адекват. Бирок бир мунча хиссиётлари сайёзлашган, суст, секинлашган. Шу билан бирга оналик хукукини талаб киляпти ва келажак учун янги режалар тузяпти. Тугри эксперт хулосасини курсатинг ва нимага асосланганингизни айтинг.

Эркак 30 ёшда, угриликда айбланмокда, Феъли жихатдан муомалали, кизикувчан, босик булиб усган. 16 ёшидан хар хил узгаришлар кузатила бошлаган, яъни ишёкмас, одамларга кушилмайдиган, уст-бошига карамайдиган булиб колган. кейин уйидан кетиб колган, шахарма-шахар сангийдиган, дуч келган жойда ухлаб кетаверадиган булиб колган. Рухий холати: мулокотга кам киришувчан, паст овозда ва битта тонда гапиради, ота-онасининг хадеб койийвериши жонига текканлиги учун уйдан чикиб кетганлигини айтади, вазиятга ва уз якинларига бефарк, узининг холатига танкид билан карамайди. Тугри эксперт хулосасини курсатинг.

25 ёшли аёл, безориликда айбланмокда яъни енгил тана жархатлари етказишда. Тупланган далилларга кура кушниларибилан куп уришган, жанжаллашган, уларни кизимни беркитиб куйгансизлар деб, айблаган. Рухий холати: бемор психомотор кузгалган холатда, ашула айтади, (плясала), галати киликлар килади, баъзан аггрессив, тиббиёт ходимларига тажовуз килади. Даволангандан сунг тинчланган, лекин кам харакатчан, хеч нарса билан шугулланмайдиган булиб колган, килган жиноий ишларига танкид билдирмайди, бемор хакида гаплашилаётганда факат кулади. Тугри эксперт хулосасини курсатинг.

Бу тиббий чора бирламчи мажбурий даволаш тури сифатида масалан, омма учун хавфли харакатлар факатгина рухиятнинг вактинчалик бузилиши сабабли келиб чикканда кулланилиши мумкин ёки мажбурий назорат ва даволашнинг охирги боскичи сифатида кулланилиши мумкин. Бу кандай мажбурий чора?

Бу тиббий чора рухиятига кура доимий назоратни талаб килувчи шахсарга нисбатан кулланилади. Бу касалхонага катта ахамиятли ва янгидан-янги хавфлар келтириб чикариши мумкин булган шахслар жойлаштирилади. Даволовчи-реабилитацион ишлар психокоррекция ва мехнат реабилитациясига таянган холда олиб борилади. Бу кандай чора?

Бундай мажбурий кулланиладиган чора шизофрения касаллиги, таъкиб килиш гояси билан ва императив галлюцинациялар билан кечувчи психозлар хамда систематик равишда омма учун хавфли каракатларни келтириб чикаришга мойиллиги бор, касалхона ички тартибларини ута купол тарзда бузувчи (касалхонадан кочиш, ходимларга тажовуз килиш), ута огир жиноий харакатлар килган шахсларга нисбатан кулланилади

Бундай мажбурий кулланиладиган чора оммавий хавфли харакатларни психотик холатда бажарганлар, умумий тартиблар купол тарзда бузилмаган, лекин бундай психознинг яна кайталаниши мумкин булган холатлар ёки уз холатига танкид кузатилмаган холатлар хамда хар хил рухий дефект билан кечувчи касалликлар учун мулжалланган. Мажбурий кулланиладиган чоранинг турини курсатинг.

Бемор 34 ёшда, уни ДХК (КГБ) агентлари таъкиб килишяпти, улишини хохлашяпти, деб, хисоблайди. Вхимага тушган, кечаси ухлолмайди, ухлаб колса уни улдириб кетишлиги мумкин деб, уйлайди. Бир куни овкатланаётганда огзида галати таъм сезади ва захарланганини тушуниб етади, сунг танасидан «захарни чикариб юбориш « максадида узига куп сонли жарохат етказади (хамма ерини кесиб ташлайди). Бу холатни кандай изохлаш мумкин.

Бемор К. 30 ёш, одам улдиришда айбланмокда. Шизофрения касаллиги билан куп марта даволанган. Тергов давомида хамма айбларига икрор булди, тулик маълумотлар келтирди. Бироздан сунг нимагадир кулок сола бошлади, кейин телбанамо илжайди, бошини кашлади. кузини бакрайтирди, ёш болача овоз билан гапира бошлади. Рухий шифохонага жунатилди. Булимда « овоз камокдан озод булишим учун узимни бурттириб курсатишим кераклигини айтди» деган. Холатни аникланг.

Суд-психиатрик экспертизаси актининг бу кисмида ташхисотни асослаш учун ва суд-психиатрик хулоса чикариш учун ёрдам берувчи анамнездан олинган маълумотлар, соматоневрологик ва рухий холат хакидаги маълумотлар куриб чикиляпти. Бу актнинг кайси кисми?

Суд-психиатрик экспертизаси актининг бу кисмида акт тузилган сана, комиссияни ташкил килувчилар, экспертнинг исми-шаърифи, ёши курсатилган, нима билан айбланяпти, модданинг номи, ким томонидан юборилган, ва нима сабабданлиги хакида маълумоткелтирилган. Бу актнинг кайси кисми?

Эркак 34 ёш, хукубузарлик килган, сурок вактида узини ноадекват тутган, унинг бундай тутиши терговчи томонидан эркакнинг рухий холати бузилганлигига гумон килиниб, уни текширувга юборилган. Текширувда саволларга узига ишончсизлик билан, тухталиб жаывоб беради. айтишича овозлар эшитади, овозлар уни угрилик килишга ундайди, овоз эркакники, бегона, каерда булишидан катъий назар овозлар эшитади. Бундан ташкари кузига махлуклар, бахайбат хашаротлар куринади, бугун кайси кун, ой, йиллигини айтиб бера олмайди. Холатни бахоланг.

Текширилувчи У. 40 еш, Тана жарохати етказишда айбланяпти, анамнезидан 37 ёшида бош мия жарохати олган, хушидан кетган. Тупланган маълумотларга кура хукубузарлик килинган куни хонадон бекаси М. газаб билан ижарада турувчи У.нинг асабига тега бошлаган, хакорат килган, каерга бормасин кетидан юрган, Тусатдан У. М.нинг бошига темир билан урган, шундан сунг кочиб кетиб йикилган. Бакирик овозига югуриб чиккан М.нинг хотини ерда йикилиб ётган эрини курган, М. хеч кандай мурожаатга жавоб килмаган. Узига келгандан сунг кучли чарчок хис килган. Булиб утган вокеани эслай олмаган. Холатни бахоланг.

Бемор 23 ёш. Безориликда яйбланяпти. 7 ёшлигидан бери бошида ва юрак сохасида огир хуржлар безовта килади, хуруждан кейин «кайфияти тушиб кетади». 15 ёшидан бери тутканонлар пайдо булган, хушини йукотиш билан содир булган, хуружлар пайдо булгандан сунг ибодат кила бшлаган. «ёрдам берган», Кейинчалик кора кучлар хакида гапирган. Якин кунларда унинг ибодати туфайли барча сайёралар кушилиб, битта дунёга айланишини айтган. Холатни аникланг ва эксперт хулосасини беринг.

Бемор 69 ёш, эркак, вояга етмаган наварасини урганликда айбланяпти, инсульт утказган, охирги 2 йил ичида хотираси пасайган, асабий, хеч кимга ишонмайдиган булиб колган. Наварасига тегажонлик килиб, узи билан жинсий алока килишга ундаган, калтаклаган. Соматоневрология: юрак чегаралари кенгайган, аортада 2тон акценти, чап кузи курмайди, унг кузи ёмон куради, юзи ассиметрик, Ромберг холатида гандираклайди. Психика: узи хакидаги маълумотларни чалкаштиради, кайфияти нотургун, бир караса кунгилчан, бир караса кайфияти бузилиб йиглайди. Навараларини угри, деб атайди. Вазиятга ва узига танкид билдирмайди. Эксперт хулосасини ва тавсиясини беринг.

Бемор 60 ёшда, уз хотини улдирганликда айбланяпти. Бемор хотини билан инок булгани ва оиласини яхши кургани аникланди. Охирги бир йил ичида, эгаллаб турган лавозимидан кискартирилганидан сунг узгариб колган. Хавотир пайдо булган, кайфияти тушиб кетган, хавотир пайдо булган, тез кунда хаммаси тамом булиши, камбагаллик, оиланинг очликдан улиб кетиши мумкинлиги хакида гапирган, бундай кийналгандан кура улганимиз яхши, деган хаёллар келган. Ухлаб ётган хотинининг бошига болта билан урган, шундан сунг узини осмокчи булган. Эксперт хулосасини беринг.

Бемор 19 ёшда, уюшган жиноятчиликда яйбланмокда, 16 ёшлигида уткир бугим ревматизми касаллиги билан огриган, кейинчалик ревматик эндокардит, рухий бузилишларга (куркув, тушкунлик, захарланиш гоялари) олиб келган. Кидирув вактида ревмокардит касаллигини кайта утказган эди. Терапияда даволангандан сунг экспертизага топширилган. Рухияти: суст, умумий холсизликка, бош огригига, юрак сохасидаги огрикка шикоят килади. Тушкун кайфиятда, Жиноятга бош булганини айтади, тез чарчайди. Эксперт хулосасини беринг.

Айбланувчи К., тадбиркор, шахарлик йигитлар К.ни куткитиб пул талаб килишган. Фукаро Ф. К.га пул беришга ваъда килган лекин кейин бош тортган. Жиноят содир булган куни, кечкурун, К. овдан кайтиб келгач, таъмагирларнинг яна келганини билган. Химояланиш максадида куролини олган, кушнисини олдига борган, у ерда спиртли ичимлик ичган. Кейин Ф.никига борган, ундан уйидан чикишини сураган, лекин Ф. эшигини ёпиб олган. К. Ф.нинг эшигига карата ук узган, натижада Ф. халок булган. Шундан сунг, кушнисиникига кайтиб бориб, йиглайди, куролини топширади, милицияга кунгирок килишини сурайди. Сурок пайтида куролни олганини эслай олмаган. Курсатма бериб булгандан сунг 4 соат ухлаган.

Бемор 30 ёш, узини йукотган, безовта, хавотир, куркув, шубха холатида. Таъкиб килиш, захарланиш гоялари, хаёлларнинг куйилиб келиши хакида гапиради. харакати кузгалган, импульсив. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 21 ешда. Асоссиз ва тусатдан импульсив хатти-харакатлар килади, атрофидаги одамларни харакатларини кайтаради, нутки узук-юлук, юз ифодаларини узгартириб, масхараомуз киликлар килади, кийимларини йиртиб ташлайди, ута тажовузкор. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 58 ешда. Шикоятлари бош огригига, кулокдаги шовкинга, шовкин-суронни кутара олмасликка, эсарликка, йиглокиликка. Рухий статусда асабийлик, хадиксираш, тез ранжиш холатлари аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 32 еш. 20 йилдан бери талваса (тутканок) тутиши (1 ойда 1-3 марта) хамда кайфиятнинг ёвузлик-сикилиш билан газабланиш томонга узгариши кузатилади. Текширув вактида хушмуомала, хаммага ёкиш ниятида, ипохондрик, тусатдан асабийлашади, уз манфаатларини хар нарсадан устун куяди. Фикрлаши суст, жохил, эзма, касоскор. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 28 еш. Рухий касалликлар шифохонасининг каъбул булимига келтирилди. Рухий статуси: мулокотга кирмайди. Талваса кузатилади, талвасалар оралигида хушсиз. Анамнезидан бу холат сутка давомида кузатилмокда. 13 йилдан буен бетоб. Холатни бахоланг.

Бемор 18 ешда. Тафаккур ва нутк йук. Рухий олами шартсиз рефлекслар билан чегараланган. Тушунарсиз товушлар чикаради, максадсиз харакатлар килади. Четдан ердамга мухтож, каровсиз, Хамма нарсани еяверади. Онгли фаолиятдан махрум. Оддий эхтиежларни мустакил амалга оширишга кодир эмас. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 32 ешда. Онги сакланган холда тухтовсиз чин галлюцинациялар эшитмокда. Улар бир хилда – баъзилари сукади, баъзилари яхши гапиради. Бемор «овозларга» урганиб колган, баъзан улардан маслахат сурайди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 60 ешда, ута депрессив холатда, «мени ошкозоним йук», «учириб кетган», «Овкат факат упкамга тушиши мумкин», «энди тирик мурда булиб коламан», «умрбод чириб кийналаман» деб, овкатланишдан бош тортмокда. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 21 ешда. Рухий касалхонага келтирилган вактда вакт, жой ва уз шахсига нисбатан дезориентировка борлиги аникланди. Мулокотга нолойик, Кузларини катта очиб етарди, етган жойида вакти-вакти билан куллари билан сувда сузаетгандек харакатлар киларди. Кейинчалик, узини ойда роботлар орасида курганини, ойда кандай учганини айтиб берган, узини космонавт деб хисоблаган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 25 ешда. Кайфияти кутаринки, ута тетик, атроф-мухитни ута куркам холда каъбул килади. нутки жуда тезлашган, гоядан гояга сакраш кузатилади, жуда харакатчан ва кузгалувчан. Баъзан жахлдор ва тажовузкор. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 30 ешда. Куркув, шубхаланиш, хавотирланиш, узини кулга оломаслик холатлари кузатилади. Хаелларни окиб келиши, таъкиб килиш гоялари, Хаелларининг бошкарилиши, космосдан келаетган овозлар хакида гапирмокда. Кузгалувчан ва импульсив. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 21 ешда. Асоссиз ва тусатдан импульсив хатти-харакатлар килади, атрофидаги одамларни харакатларини кайтаради, нутки узук-юлук, юз ифодаларини узгартириб, масхараомуз киликлар килади, кийимларини йиртиб ташлайди, ута тажовузкор. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 58 ешда. Шикоятлари бош огригига, кулокдаги шовкинга, шовкин-суронни кутара олмасликка, эсарликка, йиглокиликка. Рухий статусда асабийлик, хадиксираш, тез ранжиш холатлари аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 39 ешда. Сурункали буйрак етишмовчилиги ташхиси куйилган. Шикояти кувватсизлик ва хотиранинг пасайишига. Рухий статусда рухий кувватсизлик, тез холдан тойиш, кайфиятнинг тушкунлиги, хотиранинг пастлиги ва аклни сустлашганлиги, кайфиятни идора кила олмаслик, аффект аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 27 ешда. 5 йил аввал БМЖ олган, хушини йукотган. Хозирги кунда психик статусида ута кузгалувчанлик, узини тутиб туролмаслик, кайфиятининг узгарувчанлиги, намойишкор ва эгоцентриклиги аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 33 ешда. Анамнезида БМЖ олган. Охирги йилларда шубхаланувчан булиб колган, таъкиб ва таъсир килиш гоялари, хар хил елгон товушлар ешитаетганлиги хакида гапиряпти, Хотираси пасайган, Текз жахли чикиб, асабийлашади. 1 йил олдин нейроинфекциядан сунг делириоз холатни бошидан кечирган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 26 ешда. Беморнинг кизикишлари бир томонлама, шубхаланиш ва ишонмаслик хос. Катъиятлик билан уз фиколарини химоя килади, ута кимматли гоялар келтиритб чикаради. Адолат учун курашади, шикоят килади ва езади. Шахсни кайси типга мансублигини курсатинг.

Бемор 38 ешда. Оиласида психотравматик холатлар куп булган (эри ичади, хиенат килади). Кучли чарчок, жиззакилик, уйкунинг емонлиги, йиглокилик, хотиранинг пасайиши, вакти-вакти билан КБ кутарилиши, юракнинг уриб кетиши, терлаш кабиларга шикоят килди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 32 еш. 20 йилдан бери талваса ( тутканок) (1 ойда 1-3 марта) тутиши (1 ойда 1-3 марта) хамда кайфиятнинг евузлик-сикилиш билан газабланиш томонга узгариши кузатилади. Текширув вактида хушмуомала, хаммага екиш ниятида, ипохондрик, тусатдан асабийлашади, уз манфаатларини хар нарсадан устун куяди. Фикрлаши суст, жохил, эзма, касоскор. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 28 еш. Рухий касалликлар шифохонаси каъбул булимига келтирилди. Рухий статуси: мулокотга кирмайди. Талваса кузатилади, талвасалар оралигида хушсиз. Анамнезидан бу холат сутка давомида кузатилмокда. 13 йилдан буен бетоб. Холатни бахоланг.

Бемор баланд овозда куп гапиради, серхаракат, бирор иш билан шугулланишга харакат килади, тез чалгийди. шеърлар укийди, узига жуда оро беради. Галоперидол, аминазин, мелипрапин тайинланди. Холатни аникланг ва кайси дори воситаси ушбу холатда таъкикланганлигини курсатинг.

Бемор 37 еш. Биринчи марта рухий узгариш 21 ешида кузатилган. 21 ешида депрессив синдром кузатилган, 28 ешида галлюцинатор параноид синдром, 37 ешида аффектив-васваса синдроми кузатилган. Шу билан бирга беморда одамовилик, эмоционал совуклик, камкувватлик аникланган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 42 еш. 23 йилдан буен бахор ва кузда кайфиятинг узгарувчан булиши кузатилади. 26 ешидан 42 ешигача Рухий касалликлар шифохонасида депрессив еки маниакал холат юзасидан 4 марта даволанган. Касалхонадан чикканда ишлайди, оиласида, Феълида узгариш йук. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 54 еш. Охирги 3 йил мобайнида узгарган, хотираси пасайган, уз ишини бажара олмаяпти, Текширувда вакт ва жойга нисбатан мулжални йукотганлиги (дезориентировка), прогрессив амнезия, булиб утаетган вокеаларни тушуниб етмаслиги, рухий фаолият хар томонлама бузилганлиги аникланди. Афазия, апраксия, агнозия аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 33 еш, узлуксиз кечувчи шизофрения, парпаноид тури билан огрийди. Галоперидол, трифтазин кабул килади. Даволаниш даврида харакатларида сустлик, мушак тонусларининг баландлиги аникланди, кузлари катта очилган, харакатсиз. Холатни аникланг.

35 ёшли аёл, уз боласини калтаклашдан узини тухтата олмайди ва бундан каттик кийналади ва безовта булади. Бу холатга бахо беринг.

32 ёшли аёл, уйи ёниб кетганининг гувохи булганидан сунг, бу холатни кайта-кайта тушида курадиган булиб колган. Холатни аникланг.

Бемор 24 еш, зиефатда 100гр алкогол ичгандан сунг, тусатдан урнидан туриб, уз кийимларини йирта бошайди, мехмонлардан бирига ташланади, атрофдагиларга тушунарсиз сузлар билан кичкради, атрофдагиларни мурожаатларига эътибор бермайди ва уларни танимайди. Маълум вактдан сунг холсизланиб, полда ухлаб колади. Булиб утган вокеаларни умуман эслай олмвайди. Холатни аникланг.

Бемор 65 еш, унинг фикрича 4 йилдан бери кушниси ва кариндош-уруглари унинг нарсаларни угирлашяпти. Кушним систематик равишда уйимга угирликка киради ва нарсаларимни угирлайди, деб шикоят килади. Кушнинсини портловчи модда сифатида сакловчи сулфат кислота билан уни захарламокчи булганлигида айблайди. Керакли жойларга ва кушниларга шикоят килади. Бемор жуда эзма ва эсар булиб колган. Сизнинг ташхисингиз.

Эркак 24 еш. Огир навбатчиликдан сунг 100гр спиртли ичимлик ичиб олган, анаш чеккан, шундан сунг ута жахлдор булиб колган, оила аъзоларини муштлашга тушган, юз ифодасида куркув ва дахшатга тушиш холатлари кузатилади, килинган мурожаатларга эътибор караматмайди, тусатдан сакраб, номаълум тарафга югуриб кетади. Холатни аникланг.


Назад к списку