О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

РентгенологияРентгенологиядан саволлар

1. Рентгенологик текшириш усуллари, асослари, принциплари, афзалликлари ва камчиликлари.

2. Рентген нурининг кашф этилиши. Рентген нурининг физик хоссалари.

3. Рентген найчаси тузилм аси.

4. Текширув объектни сунъий контрастлаш. Рентгенконтраст препаратлар.

5. Уткир зотилжамлар. Крупоз зотилжам.

6. Уткир зотилжамлар. Учокли зотилжамлар ( бронхопневмониялар).

7. Уткир зотилжамлар. Стафилококкли ва стрептококкли зотилжамлар.

8. Уткир зотилжамлар. Фридлендер зотилжами.

9. Вирусли зотилжамлар. Уткир интерстициал зотилжам.

10. Иккиламчи зотилжамлар. Димланишли зотилжамлар.

11. Иккиламчи зотилжамлар. Гипостатик зотилжам.

12. Упка эмболияси ва инфаркт.

13. Респиратор дистресс-синдром.

14. Упка шиши.

15. Кардиоген ва кардиоген эмас упка шишларининг дифференциал диагностикаси.

16. Упка ателектази.

17. Юрак жарохатларининг рентгенологик ташхиси.

18. Упканинг егли эмболияси.

19. Аспирацион зотилжам.

20. Септик метастатик зотилжам.

21. Упканинг сурункали носпецифик касалликлари: сурункали бронхит, упка эмфиземаси, бронхоэктатик касаллик.

22. Упканинг сурункали носпецифик касалликлари: упка абсцесси ,упканинг йирингли касалликлари.

23. Упканинг функционал текшириш усуллари

24. Хаммен-Рич синдроми.

25. Нафас йуллари саркоидози.

26. Нафас йуллари аъзолари сили клиник таснифи.

27. Бирламчи сил комплекси.

28. Кукрак кафаси ичи лимфа тугунлари сили.

29. Диссеминирланган упка сили.

30. Упканинг учокли сили.

31. Упканинг инфильтратив сили.

32. Упка туберкуломаси.

33. Упканинг каверноз сили.

34. Упкани фиброз-каверноз сили.

35. Сил плеврити.

36. Упкани марказий саратони, асоратлари.

37. Упканинг периферик саратони., асоратлари.

38. Упка чукки саратони.

39. Бронхоальвеоляр саратон.

40. Плевра усмалари.

41. Кукс оралигини яллигланиш касалликлари.

42. Пневмокониозлар. Умумий рентгенологик тасвири.

43. Силикоз, асоратлари.

44. Туш орти букоги.

45. Айирсимон без усмалари.

46. Кукс оралиги дермоидлари ва тератомалари.

47. Перикарднинг целомик кисталари.

48. Кукс оралиги невроген усмалари.

49. Кукс оралиги бронхоген ва энтероген кисталари.

50. Упка эхинококкози, унинг асоратлари.

51. Упка эхинококкози асоратлари ва упка абсесснинг дифференциал ташхиси.

52. Кукрак кафасининг отилган жарохатлари.

53. Диафрагма жарохатларидаги рентгенологик куринишининг узига хос хусусиятлари.

54. Митрал копкок стенози.

55. Митрал копкок етишмовчилиги.

56. Аорта бугзи стенози.

57. Аортал копкок етишмовчилиги.

58. Аорта коарктацияси рентген ташхиси.

59. Ошкозон-ичак йули текшириш усуллари.

60. Кизилунгач ёт таналари.

61. Эзофагитлар. Кизилунгач пептик яралари.

62. Кизилунгач веналарининг варикозли кенгайиши.

63. Кизилунгач дивертикули.

64. Кизилунгач дискенезияси.

65. Кардия ахалазияси.

66. Диафрагманинг кизилунгач тешиги чурралари.

67. Кизилунгачнинг хавфсиз усмалари .

68. Кизилунгач саратони.

69. Гастрит.

70. Ошкозон ва 12-бармокли ичак яра касаллиги.

71. Ошкозон ва 12-бармокли ичак яра касаллиги асоратлари.

72. Ошкозон саратони.

73. Ошкозон хавфсиз усмалари.

74. Дуоденит. Дуоденостаз.

75. Крон касаллиги.

76. Йугон ичак дивертикуллари, унинг асоратлари.

77. Сурункали колит.

78. Неспецифик ярали колит.

79. Гиршпрунг касаллиги.

80. Йугон ичак усмалари.

81. Ичакнинг механик тутилишининг рентген куриниши.

82. Ичакнинг динамик тутилишининг рентген куриниши.

83. Ичакнинг механик ва динамик тутилиши дифференциаль ташхиси

84. Мезентереаль тромбозда корин бушлиги рентген куриниши.

85. Корин бушлиги шошилинч холати рентген куриниши.

86. Сийдик чикариш аъзолари рентген текшириш усуллари.

87. Урологик амалиетда кулланиладиган контраст моддалар.

88. Буйрак тош касалликлари рентген ташхиси.

89. Буйрак жарохатида беморларни рентгенологик текшириш усуллари.

90. Ковук жарохатида беморларни рентгенологик текшириш усуллари.

91. Уретра жарохатида беморларни рентгенологик текшириш усуллари.

92. Синиш ва чикишнинг умумий белгилари.

93. Найсимон суяклари синишининг рентген текшириш усуллари.

94. Калла суяги синишининг рентген текшириш усуллари.

95. Кукрак кафаси жарохатланган беморларни текшириш усуллари, Кукрак кафаси жарохатларининг асоратлари.

96. Спондилолистез,умуртка погонаси функционал текшириш усуллари.

97. Умуртка погонаси жарохатининг рентген ташхиси.

98. Чанок суяклари синишлари.

99. Сон-чанок бугимлари ва сон суяги проксимал булимининг синишлари.

100. Болдир ва болдир тупик бугими суякларининг синишлари.

Аттестацияни кушимча саволлари

1. Бронх ва упка системаси нуксон ва аномалиялари классификацияси.

2. Упка агенезияси, аплазияси ва гипоплазияси.

3. Бронх-упка секвестрацияси.

4. Тугма упка кистоз аденоматоз малформацияси.

5. ОИТС да бронх-упка системасини зарарланиши.

6. Муковисцидоз.

7. Болалар пневманияси.

8. Тугма юрак нуксонлари классификацияси.

9. Кон айланишини кучайиши билан кечувчи тугма нуксонлар.

10. Кон айланишини сусайиши билан кечувчи тугма нуксонлар.

11. Кон айланишини узгаришисиз кечувчи тугма нуксонлар.

12. Аорта ва йирик кон-томирлар атеросклерози.

13. Гистеросалпингография.

14. Сут безини нур ташхиси.

15. Сут безини учокли касалликлари.

16. Сут безини диффуз касалликлари.

17. Сут безини хавфсиз ва хавфли касалликларини дифференциал белгилари.

18. Сийдик ажратиш системасини аномалияларини классификацияси.

19. Сийдик ажратиш системасини рентгенологик текширув турлари.

20. Утки рва сурункали отит ва унинг асоратлари.

21. Умуртка погонасини травматик ва патологик синишлари.

22. Чанок-сон бугимини тугма дисплазияси.

23. Кизилунгачни куйишдан кейинги стриктуралари.

24. Менетрия касаллиги.

25. Ичак таъсирланиш синдроми.

26. Стоматологияда нур ташхислаш усуллари.

27. Периодонтит, породонтоз.

28. Юз-жаг склети травмалари.

29. Невроген артропатия.

30. Патологик синишлар.


Назад к списку