О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Психотерапия (узб)Психотерапиянинг энг аник таърифини курсатинг.

Кадимий психотерапиянинг назарий асосини кайси илм ташкил килади?

«Гипноз» терминини ким биринчи булиб фанга киритган?

Трансакт анализ усулининг асосчиси:

Психодрама усулининг асосчиси ким?

Ким биринчи булиб уз-узига таъсир килиш усулини психотерапиянинг махсус усули сифатида киритишни таклиф килган?

Психотерапия – бу ... касаллигини даволашнинг асосий усулидан бири.

Психотерапиянинг кайси усули ишонтириш оркали таъсир килишга асосланган?

Суггестив психотерапияга асосланган усул:

Аутотренинг асосида кандай усуллар ётади?

Кандай усуллар эмоционал-стрессли психотерапияга киради?

Оилавий психотерапиянинг асосини нима ташкил килади?

Раппортнинг энг аник тавсифини топинг.

Кандай белгиларнинг кузатилиши А.Форел буйича гипнознинг 2 боскичига тугри келади?

Психотерапиянинг кайси тури касалликка булган нотугри муносабатни тугирлаш учун ишлатилади?

Психотерапиянинг кайси тури беморнинг оила аъзолари уртасидаги муносабатни кайта куришга асосланган?

Кандай касалликларда психотерапия асосий даволаш усули сифатида кулланилади?

Психотерапиянинг кайси тури купрок шилким холатлар билан кечувчи неврозларда кулланилади?

Психотерапиянинг кайси тури купрок истерик невроз симптомларини йукотишда яхши самара беради?

Характернинг кандай акцентуацияли тури беморнинг ишонувчанлигидан далолат беради?

Психотерапиянинг онкологик касалликлардаги асосий вазифаси.

Кандай омиллар бронхиал астмада кулланиладиган психотерапиянинг самарадорлигини белгилайди?

Терининг кандай касалликларида психотерапия кулланилади?

Кандай психотерапевтик усул факат гурухли психотерапия жараёнида кулланилади?

Психотерапиянинг кайси тури купрок болаларда кулланилади?

Кайси илм психотерапиянинг назарий асоси хисобланади?

Чет эл психотерапиясининг кайси замонавий йуналиши И.П.Павловнинг шартли рефлекслар хакидаги таълимотига асосланган?

Кандай усул билвосита таъсир килишга асосланган?

Тиббиёт психологиясининг кандай холати соматик касалликларда психотерапия кулланилишини аниклайди?

Кандай холат психотерапиянинг асорати хисобланади?

Эмоционал-стрессли психотерапиянинг асосини курсатинг.

Психотерапиянинг энг аник тавсифини топинг.

«Ишонтириш» сузининг энг аник тавсифини топинг.

Кандай холатларда гипнотерапия купрок самара беради?

Неврознинг кайси клиник шаклида К.И.Платонов буйича гипноз-хордик купрок самара беради?

«парадоксал интенция» услуби психотерапиянинг кайси турига мансуб?

«имплозия» услуби психотерапиянинг кайси турига мансуб?

Психотерапиянинг кайси тури параноид шизофрения учун мутлак карши курсатма хисобланади?

Астеник синдромга купрок хос булган симптомларни курсатинг.

Кандай омиллар астениянинг клиник хусусиятларига катта таъсир курсатади?

Шилким харакатларнинг тугри тавсифини курсатинг.

Кандай бузилишлар галлюцинатор-параноид таркибига киради?

Кайси белги эшитиш псевдогаллюцинасини ташхислашда мухим урин тутади?

Функционал галлюциналарнинг тугри тавсифини топинг.

Кайси психопатологик бузилишлар паранойял бузилишнинг асосини ташкил килади.

Гебоид синдром кайси синдромлар гурухига киради?

Кандай белгилар сенестопатик автоматизм учун хос?

Кайси белги купрок парциал деменция учун хос?

Котар синдроми кандай васваса билан характерланади?

Псевдогаллюцинацияларнинг хамма тури кайси синдромга таълукли?

Корсаков белгиларига хос белгиларни курсатинг.

Текширув усулларининг кайси тури психиатрия амалиётида асосий уринни эгаллайди?

Текширувнинг клиник-психопатологик турига кандай усуллар киради?

Деперсонализациянинг кайси тури депрессив синдромининг таркибига киради?

Кайси белгилар парафрен синдромини ташхислашга ёрдам беради?

Капгар синдромига хос белгилар:

Онгнинг кандай бузилишлари инкогерент фикрлаш ва нутк билан кечиши мумкин?

Кандай белгилар сенестопатияларни висцерал галлюцинациялардан фарклашда ёрдам беради?

Псевдогаллюцинатор ёлгон хотиралар кайси синдромнинг таркибига киради?

Эхолалия ва эхопраксия психоматор кузгалишнинг кайси турига хос?

Маниакал синдромнинг кайси тури узук-юлук нутк ва тартибсиз харакатлар билан кечади?

Мориянинг тугри тавсифини топинг.

Кинестетик галлюцинация автоматизмнинг кайси турига хос?

Фреголи симптоми кандай бузилишларга таълукли?

Кататоник ступорнинг кайси шаклида «хаволи ёстикча» симптоми учрайди?

Гебефрен синдром кайси синдромлар гурухига киради?

Псевдопаралитик синдром кайси синдромлар гурухига киради?

Куйидагиларнинг кайси бири манфий бузилишлар гурухига киради?

Амнезиянинг кайси куриниши сурункали кечади?

Тезкор госпитализацияни талаб килмайдиган холат:

Психиатрияда нозологик ёндошишни таклиф килган:

Деперсонализация учун хос эмас:

Аутометаморфопсияга хос эмас:

Чин галлюцинациялар учун хос эмас:

Гаранглик(оглушение)да психоорганик синдромдан фаркли равишда кузатилади:

Гаранглик(оглушение)ка хос эмас:

Делирийда онгнинг онейроидли хиралашишидан фаркли равишда кузатилмайди:

Бемор огир соматик холатда, жуда кучсиз, мулжални йукотган, нималарнидир гулдирайди, Холатни ташхисланг.

Онейроид кататония люцид кататониядан фарк килади:

Атроф-мухитни, уз холатини тушунмасликдан азобланиш, диккат-эътиборини туплай олмаслик холати.

Фантастик кечинмалар ва кататоник бузилиш билан кечувчи онгнинг хиралашиши:

Мусбат симптоматикага кирмайди:

Манфий бузилишлар таркибига кирмайди:

Овкатдан бош тортишнинг сабаби булмайди:

Психоорганик синдром таркибига кирмайди:

Экзоген-органик психозни курсатинг.

Психоорганик синдром учун хос эмас:

Корсаков синдромига кирмайди:

Рухий касалликларга олиб келувчи экзоген сабабларга кирмайди:

Астеник синдром таркибига кирмайди:

Рухий касалликларга олиб келувчи эндоген сабабларга кирмайди:

Асабийлик, тез чарчаш, юкори кузгалувчанлик хос:

Шизофрениядаги манфий бузилишларга кирмайди:

Мусбат синдромларга кирмайди:

Экзоген касалликлар сабабига кирмайди:

Психогенияларга кирмайди:

Бош миянинг органик касалликларига кирмайди:

Амнестик синдром кузатиладиган касаллик

Астеник синдромга хос булмаган симптомларни курсатинг.

Шизофрениянинг оддий шаклига хос эмас:

Реккурент шизофренияда кузатилмайдиган синдромлар:

Суст кечувчи шизофрения учун хос эмас:

Купрок шизофренияга хос булган белгилар:

Шизофренияда ирода ва эмоция куйидагича шаклда бузилмайди:

Шизофрения касаллигининг натижасида келиб чикмайди:

Крепеллин буйича шизофрениянинг клиник шаклларига киради:

Шизофрениядаги аклзаифлик нима деб аталади?

Шизофрениядаги хуружлар орлиги даври нима дейилади?

Шизофреник жараённинг кечиш турларига кирмайди:

Шизофрениядаги шахсиятнинг узгаришига хос эмас:

Шизофрениянинг неврозсимон форсмаси невроздан кандай фарк килади?

Шизофренияда макжбурий даволашни хужжатлаштиради:

Шизофрения касаллигида тезкор госпитализация килинмайди:

Шизофрениянинг уткир шаклини даволашда кулланилмайди:

Маниакал-депрессив психоздан фаркли равыишда рекуррент шизофрения кузатилиши мумкин:

Шизофрениянинг киска галлюцинатор-васваса бузилишлари, кататония, жинни киликлар билан кечувчи шакли кандай аталади?

Шизофренияга хос эмас:

Шизофренияда кузатилмайди:

Шизофрениянинг энг яхши кечувчи шаклини топинг.

Галлюцинатор-параноид шизофрениядаги етакчи бузилишлар:

Шизофрения касаллиги кайси курсатмаларга асосон таснифланади:

Шизофрения этиопатогенезидаги асосий омил:

Шизофрения касаллигининг яхши окибатлар билан тугашидан далолат бермайдиган белгиларни курсатинг.

Реккурент шизофренияда учрамййдиган синдром:

Шубсимон шизофрениянинг ремиссия даврига хос эмас:

Шизофрениянинг кам учровчи шакллари:

Апатик-абулик холатга олиб келувчи касалликни аниланг.

Шизофреник етишмофчиликка (дефект) киради:

Шизофрениядаги шахсиятнинг узгаришига хос эмас:

Шизофрениянинг мусбат симптоматикасиз лекин, шизофреник етшмовчилик(дефект) билан кечувчи шаклини топинг.

Реккурент шизофренияга хос шахсиятнинг узгариши:

Узлуксиз кечувчи ёмонсифатли шизофрениянинг клиник шаклларига кирмайди:

Кайси касалликларга Протопопов триада хос?

Беморнинг хаёти давомида бир неча марта аффектив хуружлар кузатилган, ижтимоий мослашиш даражаси пасаймаган. Бу:

Маниакал-депрессив психознинг хуружлар оралиги даврида кузатилади:

Маниакал-депрессив психознинг кечишига кура шаклларини курсатинг.

Маниакал-депрессив психоздаги етакчи бузилишлар:

Катта тутканок хуружига хос эмас:

Шахсиятнинг эпилептик турда узгаришига хос эмас:

Эпилепсиядаги тутканоксиз кечувчи пароксизмларга кирмайди:

Реактив психозларни бошка касалликлардан киёсий ташхислашда катта урин тутувчи белгиларни курсатинг.

Психопатияларда бузилади:

Психопатияларнинг клиник куриниши:

Ута чарчаш, ёки узок вакт таъсир килган рухий жарохат натижасида келиб чиккан, юкори кузгалувчанлик, кучсизлик ва эмоционал нотургунлик билан кечувчи неврознинг турини курсатинг.

Истерик невроз клиникасига хос эмас:

Эпилептсимон синдром келиб чикмайди:

Бош-мия жарохатининг уткир даврида кузатилмайди:

Алкоголизм билан касалланган бемор дереза ортидан эшитилаётган «овозларга» шикоят киляпти. Бу алкоголли:

Корсаков психозига хос эмас:

Сурункали алкоголизмда абстиненция симптоми:

Психотерапиянинг кайси усули ишонтириш оркали таъсир килишга асосланган?

Суггестив психотерапияга асосланган усул:

Аутотренинг асосида кандай усуллар ётади?

Кандай усуллар эмоционал-стрессли психотерапияга киради?

Оилавий психотерапиянинг асосини нима ташкил килади?

Раппортнинг энг аник тавсифини топинг.

Кандай белгиларнинг кузатилиши А.Форел буйича гипнознинг 2 боскичига тугри келади?

Психотерапиянинг кайси тури касалликка булган нотугри муносабатни тугирлаш учун ишлатилади?

Психотерапиянинг кайси тури беморнинг оила аъзолари уртасидаги муносабатни кайта куришга асосланган?

Кандай касалликларда психотерапия асосий даволаш усули сифатида кулланилади?

Психотерапиянинг кайси тури купрок шилким холатлар билан кечувчи неврозларда кулланилади?

Психотерапиянинг кайси тури купрок истерик невроз симптомларини йукотишда яхши самара беради?

Характернинг кандай акцентуацияли тури беморнинг ишонувчанлигидан далолат беради?

Психотерапиянинг онкологик касалликлардаги асосий вазифаси.

Кандай омиллар бронхиал астмада кулланиладиган психотерапиянинг самарадорлигини белгилайди?

Терининг кандай касалликларида психотерапия кулланилади?

Кандай психотерапевтик усул факат гурухли психотерапия жараёнида кулланилади?

Психотерапиянинг кайси тури купрок болаларда кулланилади?

Кайси илм психотерапиянинг назарий асоси хисобланади?

Чет эл психотерапиясининг кайси замонавий йуналиши И.П.Павловнинг шартли рефлекслар хакидаги таълимотига асосланган?

Кандай усул билвосита таъсир килишга асосланган?

Тиббиёт психологиясининг кандай холати соматик касалликларда психотерапия кулланилишини аниклайди?

Кандай холат психотерапиянинг асорати хисобланади?

Эмоционал-стрессли психотерапиянинг асосини курсатинг.

Психотерапиянинг энг аник тавсифини топинг.

«Ишонтириш» сузининг энг аник тавсифини топинг.

Кандай холатларда гипнотерапия купрок самара беради?

Неврознинг кайси клиник шаклида К.И.Платонов буйича гипноз-хордик купрок самара беради?

«парадоксал интенция» услуби психотерапиянинг кайси турига мансуб?

«имплозия» услуби психотерапиянинг кайси турига мансуб?

Психотерапиянинг кайси тури параноид шизофрения учун мутлак карши курсатма хисобланади?

Астеник синдромга купрок хос булган симптомларни курсатинг.

Кандай омиллар астениянинг клиник хусусиятларига катта таъсир курсатади?

Аффектив бузилишларнинг кайси турлари аралаш холатларга киради?

Кандай бузилишлар галлюцинатор-параноид таркибига киради?

Кайси белги эшитиш псевдогаллюцинасини ташхислашда мухим урин тутади?

Онг бузилишининг кандай турида продуктив психопатологик симптоматика кузатилмайди?

Гебоид синдром кайси синдромлар гурухига киради?

Кандай белгилар сенестопатик автоматизм учун хос?

Кайси белги купрок парциал деменция учун хос?

Сенестопатик автоматизмга хос энг тугри тавсифни топинг.

Кайси белги купрок парциал деменция учун хос?

Онг бузилишининг кандай турида продуктив психопатологик симптоматика кузатилмайди?

Котар синдроми кандай васваса билан характерланади?

Рухий автоматизмнинг хамма турлари кайси синдромга таълукли?

Корсаков белгиларига хос белгиларни курсатинг.

Текширув усулларининг кайси тури психиатрия амалиётида асосий уринни эгаллайди?

Кайси белгилар парафрен синдромини ташхислашга ёрдам беради?

Капгар синдромига хос белгилар:

Онгнинг кандай бузилишлари инкогерент фикрлаш ва нутк билан кечиши мумкин?

Кандай белгилар сенестопатияларни висцерал галлюцинациялардан фарклашда ёрдам беради?

Кандай белгилар сенестопатияларни висцерал галлюцинациялардан фарклашда ёрдам беради?

Псевдогаллюцинатор ёлгон хотиралар кайси синдромнинг таркибига киради?

Кандай белгилар васваса гояларини соглом одамдаги нотугри мулохазалардан фарклашда ёрдам беради?

Куйидагиларнинг кайси бири мусбат психопатологик синромларга киради?

Кандай бузилишлар ананкастик депрессия таркибига киради?

Кинестетик галлюцинация автоматизмнинг кайси турига хос?

Фреголи симптоми кандай бузилишларга таълукли?

Куйидагиларнинг кайси бири манфий бузилишлар гурухига киради?

Тезкор госпитализацияни талаб килмайдиган холат:

Чин галлюцинациялар учун хос:

Атроф-мухитни, уз холатини тушунмасликдан азобланиш, диккат-эътиборини туплай олмаслик холати.

Мусбат симптоматикага киради:

Манфий бузилишлар таркибига киради:

Психоорганик синдром таркибига киради:

Экзоген-органик психозни курсатинг.

Психоорганик синдром учун хос:

Рухий касалликларга олиб келувчи эндоген сабабларни курсатинг.

Рухий касалликларга олиб келувчи экзоген сабабларни курсатинг.

Психогенияларга киради:

Шизофрениянинг оддий шаклига хос:

Реккурент шизофренияда кузатиладиган синдромлар:

Суст кечувчи шизофрения учун хос:

Купрок шизофренияга хос булган белгилар:

Шизофренияда ирода ва эмоция куйидагича шаклда бузилади:

Бемор Б. 28 еш, математика укитувчиси. Шифокорга бош огришига, аклий мехнат билан шугулланганда кучайишига, доимий кувватсизлик, тез чарчаб колиш, оддий ишларни бажаришда катта жисмоний ва рухий зурикиш хис килаетганликка, укиетганда маъносига эътибор бермай, механик тарзда сатрлардан куз югиртираетганлиги, охирги пайтларда асабий булиб колганлиги, кийими баданига тегиб туриши хам асабига тенаетганига шикоят килиб келди. Бу кандай психопатологик холат?

Бемор 32 еш. Мусика укитувчиси. Феъл-атвори таъсирчан, тез ранжийдиган, инжик, доим атрофидагиларни диккат марказида булишни хохлайди, дустлар орасида хушмуомала, лекин оилада асабий ва жанжалкаш. Касаллик иккинчи тугрукдан сунг келиб чикди, тумуш уртогининг оила аъзолари билан уришиб колгандан кейин каттик асабийлашди, шу вактда узини саратон касаллигига чалинганини хис килиб, узида шиш борлигини яккол тасаввур килди, шундан сунг терапевтга мурожаат килди ва бироз тинчланди, лекин, улим хакидаги епишкок хаеллар яна пайдо булган. Хозир огир касалликка чалинганлигига шикоят килиб келган, «аклдан озиб колиши»дан куркяпти. Бу кандай психопатологик холат?

Бемор 48 еш, ишчи, характери буйича инжик, узбилармон, шифокор кабулида ох-вохлаб, инграб, бошини ушлаб, йиглаб утиради, хаяжонланганда кулларини хар томонга харакатлантиради, юраетганда оекларини кенг очиб, гандираклаб юради, атрофидаги бирор буемни ушлаб олади, стационарда икки марта тутканоги тутиб колган, 10-15 минут давом этган, чала хотира сакланиб колган. Бу кандай холат?

Больная А. 24 еш. Бухгалтер, Рухий шифохонада даволанмокда, мулокотга киришмайди, сухбатдошига куркув ва болаларча соддалик билан караб туради, саволларга паст овозда жавоб кайтаради, масалан: - «исмингиз нима?» - «Оля», - «Неча ешдасиз?» бироз жим тургандан сунг - «...олти, ...етти», - «сиз хозир каердасиз?» - «билмадим... касалхонада шекилли», - «бу одамлар кимлар (хамшираларни курсатиб)?» - «билмадим... холалар... амакилар...». Бу кандай холат?

Бемор М. 26еш, касалхонага замбилда келтирилди, юролмайди, туролмайди. Анамнезидан узи севмаган инсонга турмушга чиккан, охирги пайтларда ахволи емонлашган, овкат еёлмайдиган, ютолмайдиган булиб колган, тухтовсиз кусиш кузатилган, урнидан турмай етаверади, айникса эрини курганда, доим томогида бир нарса тикилиб тургандек булади, оек-кулларида тортишишлар кузатилади. Бу кандай холат?

«Сиз аста секин тинчланяпсиз... танангизнинг хар бир хужайраси тинчланяпти... танангизнинг хар бир нуктаси тинчланяпти... хамма асаб толаларингиз тинчланяпти... хамма ички аъзоларингиз тинчланяпти... хамма куркув, хаяжон, безовталик таркалиб кетяпти... сиздаги фикрлар окими менинг таъсирим ортидан кетишяпти... аввал сизни кийнаган ва хаяжонга солган нарсалар хеч кандай ахамиятга эга эмас... сиз хотиржамсиз... сиз узингизни яхши хис киляпсиз...» Бу гипнотик таъсирнинг кайси боскичи эди?

Аел 54 ешда, 2 ой давомида оекларида паралич кузатилмокда, врач билан сухбат вактида бу холат кизи бемордан болаларига караб туришни сураган, бемор норози булган ва уртада келишмовчилик юзага келгандан сунг келиб чикканлиги маълум булди. Бемор юрмай куйган, аравада утиради, бировнинг ердами билан тура олади ва оегини кутара олади, кайфияти мутадил, хар хил мутахассисларнинг касалликнинг функционал харктерга эга эканлиги курсатиб куйилган езма тавсияномаларини курсатади, бу холатдан тезрок кутулмокчилигини айтади. Психотерапиянинг кадай усулини куллаш максадга мувофик?

Бемор 20 еш, имтихон вактида шармандаларча йикилганидан сунг, узи хохламаган равишда уша ходисани хотирлайверишига шикоят килиб келди. Бу кандай холат?

Бемор 22 ешда, шикоятлари: бош огриши , асабийлашиш, кундузи уйкуга тортиш, кечалари уйкусизлик, вакти-вакти билан улимдан куркиш. Бу холат отасининг улимидан кейин келиб чикди. Холатни таснифланг.

Усмир 15 еш, Онаси билан участка психиатри кабулига келди. Онасининг сузига кура угли 1 ойдан бери гапирмайди, бу холат севган кизи ташлаб кетгандан кейин содир булган, каттик азоб чеккан, хеч ким билан гаплашмаган, курув пайтида хам гаплашмайди, саволларга езма равишда жавоб беради. Сизнинг тактикангиз.

Шифокор бемордан кушеткага етишини сурайди, хохлаган хотирасига келган сузларни айтишини сурайди, шифокор керакли белгиларни куйиб, кандай мсихотерапевтик муолажа кераклигини аниклайди. Вакт чегараланмаган. Бу кандай усул?

Гурухли психотерапия вактида 3чи кундан сунг янги бемор пайдо булди, гурухда кизикиш ва норозилик уйгонди. Бу вазият кайси фазага тугри келади?

Врач-психотерапевт хис-хаяжонли саволлар билан беморни мустакил равишда «тугри» жавобни топишга йуналтирмокда. Бу кандай техник услуб?

Бемор утирган стул («кайнок стул») каршисидаги стулга фикран тасаввур килинган «сухбатдошини» уткизилади, бемор навбвт билан стулларни алмашиб хаелан мулокотга киришади, уз шахсиятининг реал кисмларини жонлантиришга харакат килади. Бу кандай психотерапевтик усул?

Бу усулга асосан беморда куркув чакираетган объектга интилшни кучайтириш керак, бемор уни сунъий равишда кучайтириши ва куркитаетган холат билан тукнашиши керак, бу кандай усул?

Бемор аел 40 еш, онаси саратон касалидан вафот этган, шундан сунг халоватини йукотган. Онасидан калаллик юккан, ошкозон-ичаклари саратон булган ва улаетганлигини айтиб, проктология марказига еткизилишини талаб киляпти. Сизнинг тактикангиз.

Угил бола 7 еш, Уйига деразадан кираетган угриларни курганда жуда куркиб кетган, шундан сунг уйкуси бузилган, кечасм хонада бир узи колишга куркади, Психотерапиянинг кайси усули яхши самара беради?

Бемор 42еш, автоулов хайдовчиси, Беморнинг ахволи унинг айби билан содир булмаган аврия холатига тушиб колгандан сунг узгарган. курувда соматовегетатив узгаришлар бор – АКБ нинг кутарилишига мойиллик, терлаш, Рухий холат: булиб утган вокеага ургу беради, уйкусизлик, тез асабийлашиш , йиглокилик, кайфиятнинг тез узгаришига шикоят килади. Узининг холатига танкидий карайди. Кайси формуладаги аутоген терапия тавсия килинади.

Эркак 35 еш. Бош огриги, асабийлашиш, уйкусининг емонлигига шикоят килган, Ярим йил олдин танишлари турмуш уртогининг хиенат килаетганлиги хакитда айтишган, бемор каттик кайгурган, аелининг кетидан кузата бошлаган, асослар кидирган. Невроз, епишкок фикрлар, параноял ривожланиш? ташхиси билан даволанган. Психотерапиянинг кайси усули яхши самара беради?

Турмуш уртоги ен дафтарини кидириб, аелидан сурайди: Сен набодо ен дафтаримни курмадингми? Аели: доим мендан сурайсан, мен каердан биламан, хамма нарспни билишим керакми, менинг жахлим чикяптьи. Трансакт анализига кура реакция каси «мен» холатдан келиб чиккан?

Боскичма-боскич куркувдан чикариш учун тасаввур килиш оркали куркув холатига киритиш. Бунда «иерархик шкала» тузилади, энг енгилидан бошланиб, куркув ва хаяжон солувчисида тугалланади, бемор бу холатни 10-15 секунд тасаввур килади, сунг тинчлантирувчи холатни тасаввур килади, Жекобсон усулидан фойдаланиб, ута релаксация холатига утади. 1-холат бир неча маротаба кайтарилади , сунг кейингисига утилади. Бу кандай психотерапевтик услуб?

Богловчи столда етган беморга олдиндан хидли нейтрал суюклик томизилган докали наркоз-маска кийдирилади, беморга «дорили» маскадан чукур нафас олиш тавсия килинади, Атрофдаги ходимларга дорининг кучли таъсирга эга эканлиги маълум килинади. Муолажа тугагандан сунг катъий оханг билан беморни касалликдан бутунлай холи булганига ишонтирилади. Бу кандай психотерапевтик усул?

Эркак 50 еш, Улим хакидаги епишкок фикрлар безовта киляпти. Анамнезидан хотиржам, хакикатгуй булган, касби мухандис-экономист, охирги йил касал булиб етган отасига караган, отсининг улимидан сунг каттик кайгурган, курак кисмида огрик пайдо булган, АКБ кутарилган, охирги 2ой мобайнида юкоридаги шикоятларга кон босимнинг кутарилиши ва инсультдан келиб чикувчи улим хакидаги епишкок фикрлар кушилган, соматоневрологик томондан огир узгаришлар йук, хотиржам, уз холатига танкидий назар билан карайди, Психотерапиянинг кайси усули яхши самара беради?

Курувга 34 ешли эркак келган, Жуда куп неврологик характердаги шикоятлардан сунг, гипноз билан даволанишни хохлаетганлигини яйтган. Сизнинг тактикангиз.

Аввал рухий узгариш билан огриган аелда автомобил халокатидан кейин автоулов бошкаришга нисбатан куркув пайдо булди. Психотерапиянинг кайси усули яхши самара беради?

40 ёшдаги оилали эркак, тижоратчи, оилавий шароити яхши, узидан анча ёш аёл билан бирга булишни хаел килади, анамнезида рухий узгаришлар ва бошка шикоятлар кузатилмаган. Психотерапиянинг кайси усули яхши самара беради?

15 ёшли кизда кайфиятнинг пасайиши, йиглокилик кузатилди, мактабда узлаштириши пасайган, ажралиш тараддудида турган ота-анаси билан жанжаллашади. Психотерапевтик муолажани танланг.

25 ёшли аёл, маълумотли, уз ишида омадли, эркаклар масаласида ишлари юришмаетганлигидан узини бахтсиз хис килади, «хаетини йулга сололмаётганлигини» айтади. Энг маъкул психотерапевтик муолажани танланг.

35 ёшли аёл, уз боласини калтаклашдан узини тухтата олмайди ва бундан каттик кийналади ва безовта булади. Бу холатга бахо беринг.

Бу психотерапия уз хаетининг мазмунини шахсан тушунишга ургу беради, бу психотерапиянинг мазмуни шундаки, бунда хар бир индивид шахсий рухий табиатини узини намоён килиш оркали урганиб боради ва шахсий маънавий кадриятлар хар бир инсон учун мухимлигини англайди.

Бу турдаги психотерапия директив ва вакт жихатдан чеклангандир. Унинг максади салбий фикрларни аниклаш ва уларни бартараф килиш, реалликка таянган тафаккурни ривожлантириш ва бу оркали мантикий фикрлашга эришилганда рагбатлантиришдан иборат. Бу кандай психотерапия?

Бу психотерапевтик услуб беморга вахима, куркувга солувчи холатни чакириш, услубни бемор чидай оладиган даражада куп ва давомийликда куллашдан иборат. Бундай холат тасаввур килиш еки амалда куллаш оркали чакирилиши мумкин. Бу кандай психотерапия?

32 ёшли аёл, уйи ёниб кетганининг гувохи булганидан сунг, бу холатни кайта-кайта тушида курадиган булиб колган. Холатни аникланг.

Камситилишдан куркиш, юзага келувчи хар хил тускинликлардан куркиш ва бошкалар назаридан кочиш билан кечувчи холат кандай аталади?

Бемор 20 еш. Ота-онасининг талабига биноан уйда утиришга мажбур. Кечка якин асабий, бехаловат булиб колади, бахона топиб уйдан чикиб кетишга интилади. Бироздан сунг кузи ешланиб, аксириш, йутал, ринит белгилари келиб чикади, эртасига эрталабдиарея, корнида спазм, тана харорати 37,5С0 га кутарилганлиги кузатилади, белида ва болдир мушакларидаги огрикка шикоят килади. Эрталаб дусти келиб кетгандан сунг беморнинг ахволи яхшиланади. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 35 ёш, Шифокор хузурига тез чарчаш, асабларини жиловлай олмаслик, токатсизлик, диккатнинг пасайиши, ишига ва бошка нарсаларга кизикишининг йуклиги, иштаханинг пасайиши, тез-тез бошининг тортиб огришига шикоят килиб келди. Бу холат иш жойидаги кунгилсизликлардан сунг келиб чикди. Сизнинг ташхисингиз.

К.Роджерс бу фазани куздан кечириш даври, «турган жойда айланиш», аралашиш, ажабланиш, «илохий мулокот», фасад мулокот, шахсий фикрини билдиришни инкор килиш деб, тасвирлаган. Бу гурух ичидаги усишнинг кайси фазаси?

Бу фазада гурух аъзолари уз кечинмаларига булган жавобгарликни бошловчининг назоратига юклайди, натижада аггрессив холатлар хар доим хам салбий куринишга эга эмаслигига амин булади – бундай холат асосли, тушунарли ва кейинчалик ундан кутулиш мумкин. Бу гурух ичидаги усишнинг кайси фазаси?

Ушбу фазадаги гурух ахл, хамжихат, кизикувчанлик, бегаразлик, спонтан шаклда ривожланади. Гурух ишчи холатида булади. Бу гурух ичидаги усишнинг кайси фазаси?

Гурух аъзолари хамжихат ишчи гурух сифатида ишлайдилар, танкид киладилар, анализ киладилар, карор каъбул киладилар, мустакил ва маъсулият билан иш юритадилар. Гурух узидаги салбий туйгу ва хиссиётларни кайта тахлил килиб чикиш учун онгли равишда карама-каршиликлар келтириб чикаради. Бу фазада маълум структурага эга булган куплаб узгарувчан роллар уйналади. Бу гурух ичидаги усишнинг кайси фазаси?

Бемор гипноз вактида екимли тинчланиш, хотиржамлик ва дам олаетганини хис киляпти. ковокларида титрок бор, мушаклари енгил бушашган, бироз уйкусираяпти, гипноз олувчи уз иродаси билан осонликча кузини очиши, урнидан туриши ва муолажани тухтатиши мумкин. Гипноз кайси боскичда?

Бемор гипнотик таъсир остида мушакларининг тулик бушашганлигини хис киляпти. Уйку келишига каршилик курсата олиши ва кузларини очиши мумкинлигини тушунади, лекин бунга хохиши йук, урнида ётишни ва шифокор овозини эшитишни хохлайди. Холатни аникланг.

Гипноз олувчи хеч кандай ташки таъсиротларни каъбул килмайди, фактгина шифокор билан раппорт оркали мулокот килади. Бу боскичда галлюцинация чакириш, баъзи харакатларни килдириш, берилган саволлрга жавоб олиш мумкин. Бу кайси боскич?

Бемор кечкурун гипноз холатига туширилади ва физиологик уйкуга улаб давом эттирилади, ёки эрталаб ухлаётган бемор билан раппорт урнатилади, гипноз-хордик 18-20 соатгача чузилиши мумкин. Бу усул кандай касалликларда кулланилади?

Бемор гипнотик уйку холатида аввал хохолашни бошлади, сунг кушеткадан сакраб туриб, каергадир кочиб кетмокчи булди, нималарни жовдиради кейин бакириб дод-вой килди. Холатни аникланг.

Бемор 38 ешда, оиласида сурункали салбий рухий шароит (эри ичади, хиёнат килади), шифокорга каттик чарчаш, асабийлик, ёмон ухлаш, йиглокилик, хотирасининг бирмунча пасайганлиги, кон босимининг кутарилиши, юракнинг тез уриб кетиши, куп терлаш кабиларга шикоят килиб келди, сизнинг ташхисингиз.

Бемор З., 42 ёш, наслида рухий касалликлар кузатилмаган, ота-онаси эрта вафот этишган, бувисининг тарбиясида катта булган, мактабда фаоллик курсатган, ёркин нарсаларни яхши курган, 23 ёшида эрга теккан, лекин турмуш уртоги билан характери мос келмаганлиги сабабли бир йилдан сунг ажрашиб кетишди. Рухий шифохонага кулидан ушлаб олиб келишди. оекларини кийинлик билан кимирлатади, оеклари шол булиб колганини айтади. Бу:

Бу назарияга асосан гипноз олувчи гипнотизерга таклид килган холда узини гипноз холатида тасаввур килаетган одамидек тутади. Бундай назария механизмини аникланг.

Гипноз вактида беморни хар 2-3 дакикада уйготиб, нималарни хис килаетганлиги аникланади, сунг яна гипноз давом эттирилади, бу кандай услуб?

Бемор нохушлик сезгиси, огирликка шикоят килиб келди. Анамнезидан куп микдорда спиртли ичимликлар кабул килади. Алкоголли мастлик (похмельный синдром) холати аникланди. Бу боскичда психотерапиянинг кайси усули тавсия килинади?

Бемор 58 ешда. Шикоятлари бош огригига, кулокдаги шовкинга, шовкин-суронни кутара олмасликка, эсарликка, йиглокиликка. Рухий статусда асабийлик, хадиксираш, тез ранжиш холатлари аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 39 ешда. Сурункали буйрак етишмовчилиги ташхиси куйилган. Шикояти кувватсизлик ва хотиранинг пасайишига. Рухий статусда рухий кувватсизлик, тез холдан тойиш, кайфиятнинг тушкунлиги, хотиранинг пастлиги ва аклни сустлашганлиги, кайфиятни идора кила олмаслик, аффект аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 27 ешда. 5 йил аввал БМЖ олган, хушини йукотган. Хозирги кунда психик статусида ута кузгалувчанлик, узини тутиб туролмаслик, кайфиятининг узгарувчанлиги, намойишкор ва эгоцентриклиги аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 26 ешда. Беморнинг кизикишлари бир томонлама, шубхаланиш ва ишонмаслик хос. Катъиятлик билан уз фиколарини химоя килади, ута кимматли гоялар келтиритб чикаради. Адолат учун курашади, шикоят килади ва езади. Шахсни кайси типга мансублигини курсатинг.

Бемор 38 ешда. Оиласида психотравматик холатлар куп булган (эри ичади, хиенат килади). Кучли чарчок, жиззакилик, уйкунинг емонлиги, йиглокилик, хотиранинг пасайиши, вакти-вакти билан КБ кутарилиши, юракнинг уриб кетиши, терлаш кабиларга шикоят килди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 42 еш. 23 йилдан буен бахор ва кузда кайфиятинг узгарувчан булиши кузатилади. 26 ешидан 42 ешигача Рухий касалликлар шифохонасида депрессив еки маниакал холат юзасидан 4 марта даволанган. Касалхонадан чикканда ишлайди, оиласида, Феълида узгариш йук. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 24 еш, зиефатда 100гр алкогол ичгандан сунг, тусатдан урнидан туриб, уз кийимларини йирта бошайди, мехмонлардан бирига ташланади, атрофдагиларга тушунарсиз сузлар билан кичкради, атрофдагиларни мурожаатларига эътибор бермайди ва уларни танимайди. Маълум вактдан сунг холсизланиб, полда ухлаб колади. Булиб утган вокеаларни умуман эслай олмвайди. Холатни аникланг.

Бемор 25 еш. Ешлигида бир неча маротаба БМЖ олган. 19 ешида харакатида узгаришлар кузатилган, евуз, жахлдор, педант, кизиккон, елгончи, эзма булиб колган. Вакти-вакти билан киска муддатли хушини йукотиш холатлари кузатилади, бу вактда бемор йикилишга улгирмайди. Холатни аникланг.

Бемор 65 еш, унинг фикрича 4 йилдан бери кушниси ва кариндош-уруглари унинг нарсаларни угирлашяпти. Кушним систематик равишда уйимга угирликка киради ва нарсаларимни угирлайди, деб шикоят килади. Кушнинсини портловчи модда сифатида сакловчи сулфат кислота билан уни захарламокчи булганлигида айблайди. Керакли жойларга ва кушниларга шикоят килади. Бемор жуда эзма ва эсар булиб колган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 17 еш. Куп инсонларнинг халокати билан содир булган автохалокатни курган. Шундан кейин кучага чикса куркув пайдо булган, уйкусида халокат билан боглик булган куркинчли тушлар куради. Машина товуши беморда куркув ва бехаловатлик чакиради. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 30 еш. Бемор мастлик холатида булиб утган ходисаларни эслай олмаетганлиги юзасидан шикоят килди. Сухбат давомида аникландики, бемор 4 йилдан бери спиртли ичимликлао истеъмол килади. Хозирда 700 мл гача уткир спиртли ичимликлар кабул килади, кунгил айниш ва кусиш кузатилмайди. Микдорини назорат килмайди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 35 еш. Мастлик холатида зулмкор, атрофидагиларга тажовузкор булиб колишини, кейин афсусланишини айтиб, шикоят килиб келди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 40 еш. Навбатчилик жадвали билан ишлайди. Бир хафтадан бери хар куни куп микдорда кучли спиртли ичимликлар ичади. Кечаси огир маст холатида ухлаб колади. Эрталаб узини жуда емон хис килгани учун яна 100гр ичиб олади, ахволи яхшилашади, кечга якин яна куп микдорда ичиб олади. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 15 еш. Онаси билан мурожаат килган. Онаси охирги 3 ойда углини бошкача булиб колганини сезган. Мактабга бормай куйган, кайфиятининг кескин узгариши, иштахасининг камайиши, юз рангининг бузилиши, емон ухлаши билан онасининг эътиборини тортган. Углининг хонасидан хар хил уткир хидли латталар, эритмалар топиб олган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 55 ешда. Турмуш уртогининг улимидан сунг асоссиз равишда фарзандларини унинг улимида айблай бошлаган. Гуе моддий бойликларни э галлаш учун фарзандлари беморни хам захарлашмокда. Бемор турмуш уртогининг овозини кушни хонадан эшитган. Овоз хавф-хатардан огохлантирмокда, фарзандлари билан жанжал килган, 4 чи куни касалхонага келтирилган, утказилган даводан сунг холати яхшиланган. бошидан утказганларига танкид сакланган. Сизнинг ташхисингиз.

Она 20 ешлик углини уйкусираган холатда юрганини курган, унинг харакатлари тугри, аник, лекин секинлашган эди. Нутки тугри, адекват, лекин секинлашган. Корачиклари торайган, Алкогол ва бошка кимевий моддаларнинг хиди келмайди. Чунтагидан ишлатилган шприц топилган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 57 еш. Охирги йилларда бушашган, дисфорик, уз соглиги хакида жуда куп кайгурадиган булиб колган. Кайфияти бузилиб, хадиксираш холати кучайиб, харакати ва нутки секинлашган, узини айблаш гоялари хакида куп гапирмокда, узини ута тузатиб булмайдиган касалликка чалинган деб хисоблайди. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 20 еш. Ота-онасининг талабига биноан уйда утиришга мажбур. Кечка якин асабий, бехаловат булиб колади, бахона топиб уйдан чикиб кетишга интилади. Бироздан сунг кузи ешланиб, аксириш, йутал, ринит белгилари келиб чикади, эртасига эрталабдиарея, корнида спазм, тана харорати 37,5С0 га кутарилганлиги кузатилади, белида ва болдир мушакларидаги огрикка шикоят килади. Эрталаб дусти келиб кетгандан сунг беморнинг ахволи яхшиланади. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 35 ешда. Сурункали равишда 15 кун давомида спиртли ичимликлар истеъмол килган, 3чи куни хотини беморда рухий узгаришлар пайдо булганини пайкаган: пашша улдиргич билан суварак, ургимчакларни улдиргани «улдирган». Тусатдан эшикни епиб олиб, эшик ортида шайтонлар борлигини айтган ва улар билан эшик ортидан гаплашган. Ухламайди, безовта, хавотирли куринади, шарпалар билан гаплашади. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 40 ешда. Хотинини хиенаткорликда айблайди, хар бир кадамини кузата бошлайди, хотини доимо уйда булишига карамай, ундан гумонсирайверади, узича тахлил килиб, хар хал исботлар топади, янги одамлардан рашк килаверади. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 35 еш. Врач хузурига тез чарчашдан шикоят килиб келди, Безовталик, сабрсизлик, диккат-эътиборнинг пасайиши, уйкусизлик, бош огриги кузатилади, кизикиши ва иштахаси йуколган. бош огриги кузатилади. Сизнинг ташхисингиз.

Эркак 24 еш. Огир навбатчиликдан сунг 100гр спиртли ичимлик ичиб олган, анаш чеккан, шундан сунг ута жахлдор булиб колган, оила аъзоларини муштлашга тушган, юз ифодасида куркув ва дахшатга тушиш холатлари кузатилади, килинган мурожаатларга эътибор караматмайди, тусатдан сакраб, номаълум тарафга югуриб кетади. Холатни аникланг.

Бемор 42 еш, Университетни филология факультетини аъло бахоларга тугатган. Узидан 10 еш кичик одамга турмушга чиккан. Байрам кечаси турмуш уртогини у билан бирга ишлайдиган аелга рашк килган, уйида жанжал килиб, эрини хакоратлаган, шундан сунг, эри нарсаларини йигиштириб, уйдан чикиб кетган. Аел урнига бориб етган, кучли бош огригини хис килган, хеч ким билан гаплашмаган, хеч нарса емаган, емон ухлаган, ишга бормавган, яшашни хохламаетганлигини айтган. Рухий шифохонада даволаниб чиккандан сунг ахволи анча яхшиланган. Сизнинг ташхисингиз.

Бемор 25 еш. Шифокор кабулида, сухбат чогида хакикатга тугри келмайдиган гапларни хам гапиради. Шифокор бемордан рухий касалхонага келганлигини сабабини сураганда, « чунки, болалигимда велосипедда кам юрганман», деб жавоб берган. Холатни аникланг.


Назад к списку