О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

Офтальмология (узб)Сезувчи нерв охирларининг асосий кисми шох парданинг кайси каватида жойлашган

Кон томирли парда неча кисмдан иборат

Рангдор пардада кайси мускуллар жойлашган:

Рангдор пардада нечта мускул бор:

Корачик сфинктерини иннервация килувчи нерв толалар кайси нерв таркибига киради:

Корачик сфинктери иннервация таъминланади:

Корачик дилятатори иннервацияси таъминланади:

Аккомодатив мускулни иннервация килувчи толалар кайси нерв таркибига киради:

Рангдор парданинг сезувчи иннервацияси кайси нерв билан таъминланади:

Киприксимон тана сезувчи иннервациясини кайси нерв таъминлайди:

Хориоидея сезувчи иннервациясини кайси нерв таъминлайди:

Рангдор парда ва киприксимон тана кон билан таъминланишида иштирок этади:

Киприксимон тана функциялари:

Олдинги ва орка чегараловчи пластинкаларнинг вазифалари:

Шох парданинг хусусий моддасининг (стромаси) функцияси:

Орка эпителийнинг асосий вазифаси:

Шох парданинг асосий функциялари:

Шох парданинг нур синдириш кўрсаткичи нечага тенг:

Шох парда диаметри нормада:

Шох парда озикланиш манбалари:

Преципитатлар бу:

Синехия бу:

Кон томирли кават неча каватдан ташкил топган:

Дакриоаденит кайси инфекцион касаллик асорати хисобланади:

Сурункали дакриоцистит сабаби:

Нима учун сурункали дакриоциститда кўз ёш-бурун каналини зондлаш карши кўрсатма хисобланади:

Ташки говмичча бу:

Ташки говмиччани асосий чакирувчиси:

Говмиччани пайдо бўлишга олиб келувчи сабаб:

Шох пардани асосий хусусиятларига куйидагилар киради:

Шох пардани озикланиш йўллари:

Шох парданинг хусусиятлари:

Ташки говмичча асосий локализацияси:

Говмиччани бошланишида объектив маълумот:

Рангдор парда яллигланиши нима деб аталади:

Типик кератит шикоятлари перикорнеал инъекция билан кўшилган холатни нима синдром деб айтилади:

Лагофтальм учун характерли:

Шох пардани текшириш асосий усули:

Олдинги камерага йиринг тўпланиши нима дейилади:

Шох парда сезувчанлигини сезиларли пасайиши кайси кератит учун хос:

Шох парданинг яллигланиши нима деб аталади:

Кератитлар учун характерли:

Шох пардадаги учокли яллигланиш нима дейилади:

Кератитда хираланиш кўриниши:

Шох парда чандигидаги хираланиш:

Кератитда шу сохадаги хиралашиш:

Кўз косасининг ташки девори кайси суяклардан ташкил топган:

Эндофтальмит клиникасига хос:

Панофтальмит клиникасига хос:

Юкори даражали миопия асоратларига тегишли:

Иридоциклит даволашида бемор кўзига томизиладиган асосий томчилар:

Кўз олмаси кимёвий куйишида биринчи ёрдам:

Кўз олмаси ишкор билан куйишида биринчи ёрдам:

Блефаритлар клиникаси бўйича куйидагиларга бўлинади:

Трахома асоратларига куйидагилар тегишли:

Конъюнктива яхши сифатли ўсмаларига тегишли:

Шох парда синдромига тегишли:

Герпетик кератит тўрлари:

Герпетик кератитни даволаш тактикаси:

Туберкулезли кератитнинг асосий белгилари:

Иридоциклитнинг асосий белгилари:

Шох парда касалликларининг асоратлари:

Иритнинг асосий белгилари:

Иридоциклит асоратлари:

Глаукоманинг асосий белгилари:

Увеит асоратлари:

Мидриатикларга тегишли:

Миотикларга тегишли:

Тўр парда кўчишига олиб келувчи сабаблар:

Кўз олмаси дезинфекцияловчи воситаларига нима киради:

Миопиянинг асосий белгилари:

Гиперметропиянинг асосий белгилари:

Марказий хориоидитларга кайси симптоматика характерли:

Перифирик хориоидитлар учун кўпрок нима хос:

Афакия ташхиси нима асосида кўйилади:

Бошлангич катарактада эффектив медикаментоз воситалар:

Бошлангич катарактада витамин томчилар куллаш эффективлиги:

Ўткир эпидемик конъюнктивит профилактикаси качон ва кандай ўтказилади:

Бирламчи глаукомани аниклашда кандай юкламали синамалар кўйилади:

Ўткир эпидемик конъюнктивитни даволашда биринчи навбатда нима килиш керак.

Ўткир конъюнктивит даволашда нимани кунига неча махал томизиш керак:

Аденовирусли конъюнктивитни даволашда эффектив бўлган дори воситаси:

Кўз ички суюклиги каерда ишлаб чикарилади ва унинг вазифаси:

Кайси симптомларга асосланиб глаукома ўткир хуружи ташхисини куйиш мумкин:

Иридоциклитларнинг кайси асоратлари иккиламчи глаукомага олиб келади:

Кўзнинг кайси касалликларида осмотерапия кўлланилади:

2-гурух ногиронлигига эга бўлган беморнинг кўриш ўткирлиги нечага тенг:

Кандай холатларда (патологияларда) 3-гурух ногиронлиги берилади:

Шох парда касаллиги бор беморлар кандай шароитда ишлаши мумкин эмас (лойкаланиш, трахома асоратлари):

Гавхар касалликлари (катаракта, афакия) бор бўлган беморлар кандай шароитда ишлаши мумкин эмас:

Юкори асоратли миопияли беморлар учун кандай холатлар мумкин эмас:

Кўришнинг пасайиш симуляциясини текширишда кайси контрол усуллардан фойдаланилади:

Трахоманинг 2-боскичи учун хос:

Госпиталда махсус офталмологик ёрдам чора-тадбирларига кайсилар киради:

4-чи даражали кўзнинг куйиши симптомларини белгиланг:

1-чи даражали кўзнинг куйиши симптомларини белгиланг:

Кўзнинг 1-4-чи даражали куйишида кўлланиладиган чора-тадбирларни айтинг:

Травматик катарактада гавхар олиб олиб ташлангандан сўнг куйидагилар амалга оширилади:

Халькоз учун нималар хос:

Бехчет синдромига хос кўздаги ўзгаришлар:

Тиреотоксик экзофтальмга хос симптомлар:

Эндофтальмит пайдо бўлиши нималарга боглик:

Кайси сабабларга кўра экзофтальм юзага келади:

Горнер синдромига хос симптомларни айтинг:

Глаукомани ўткир хуружини даволлаш усуллари:

Офтальмологияда кенг кўлланиладиган карбоангидраза ингибиторларини кўрсатинг:

Карбоангидраза ингибиторларини кабул килганда келиб чикадиган нохуш таъсирни айтинг:

Чукур паренхиматоз сифилитик кератитга хос белгиларни кўрсатинг:

Чукур диффуз сил кератитга хос:

Юзаки кератитларга куйидагилар киради:

Кератитларнинг чукур формаларига куйидагилар киради:

Авитаминоз кератитлар куйидаги формаларда учрайди:

Шох парда хусусиятларни патологик ўзгаришларини кўрсатинг:

Шох парда хусусиятларни патологик ўзгаришларини кўрсатинг:

Конъюнктива ўсмалари:

Трахоманинг 1-чи боскичи характерланади:

Трахоманинг 2-чи боскичига хос:

Трахоманинг 3-чи боскичига хос:

Трахоманинг асоратлари:

Глаукоманинг ривожланган боскичи учун хос:

Глаукоманинг терминал боскичи учун хос:

Ташхис: OU ёпик бурчакли глаукомага хос:

Чукур паренхиматоз сифилитик кератитга хос белгиларни кўрсатинг:

Диабетик ангиопатиянинг 1-боскичига хос:

Ретинопатиянинг бошланишига хос:

Кўз олмаси олд кисмини текшириш усуллари, нотўгри жавобни топинг:

Тонометрия ўтказиш учун кайси 3та компонент зарур эмас:

Гониоскопияда кўзнинг кайси 3та структураси кўринмайди:

Офтальмотонус патологиясининг учрамайдиган турларини айтинг:

Тугма глаукомага хос бўлмаган 2та белгисини айтинг:

Тугма глаукомани даволаш принципи ва турларига кирмайдиган жавобни топинг:

Глаукома ўткир хуружига хос бўлмайдиган 3та шикоятларни топинг:

Глаукома ўткир хуружининг кардинал белгиларига кирмайдиганини топинг:

Глаукома ўткир хуружида тиббий ёрдам кўрсатишнинг асосий принципига мос эмасларини топинг:

Иккиламчи глаукома турларига кирмайдиган холатларини топинг:

Куйидагилардан кайси бири ковок кисмларига кирмайди:

Куйидагилардан кайси бири кўзнинг айлана мушаги таркибига кирмайди:

Куйидагилардан кайси бири блефаритга хос эмас:

Куйидагилардан кайси бири блефаритни чакирувчи этиологик факторига кирмайди:

Куйидагилардан кайси бири конъюнктиванинг яллигланиш белгиларига кирмайди:

Куйидагилардан кайси бири бахорги катарнинг турларига кирмайди:

Куйидагилардан кайси бири ковоклар енгил контузияси белгиларига кирмайди:

Куйидагилардан кайси бири шох парда тешиб ўтувчи жарохатига хос белги эмас:

Куйидагилардан кайси бири кўз кимёвий куйишининг IV даражасига хос белги деб хисобланмайди:

Куйидагилардан кайси бири симпатик яллигланишга хос белги эмас:

Кексалик катарактаси боскичларига киради куйидагидан ташкари:

Кўзни харакатга келтирувчи мушаклар кайси нервлар билан иннервация килинмайди куйидагидан ташкари:

Кайси ранглар узун тўлкунли хисобланмайди куйидагидан ташкари:

Герпетик кератитнинг клиник белгилари куйидагидан ташкари:

Тонометрия ўтказиш учун керакли кисмлар куйидагидан ташкари:

Хроматик рангнинг асосий характеристикасига кирмайди куйидагидан ташкари:

Глаукома хирургик даволашда кулланилмайди куйидагидан ташкари:

Клиник кечиши бўйича увеитлар бўлинмайди куйидагидан ташкари:

Гифемага кирмайди куйидагидан ташкари:

Фукс синдроми нима билан характерланмайди куйидагидан ташкари:

Кон томирли парданинг хавфсиз ўсмаларига киради куйидагидан ташкари:

Юкори ковок таркибий кисмларига кирмайди куйидагидан ташкари:

Аккомодация процессидаги актив компонентига кирмайди куйидагидан ташкари:

Шох парда сурулувчи ярасининг асосий уч компонентларига кирмайди:

Бактериал конъюнктивитнинг кўп учрайдиган кўзгатувчисига кирмайди:

Ён тарафдан ёритиш усули билан кўзнинг кайси кисмларини текшириш мумкин куйигидан ташкари:

Аниридияга кирмайди:

Мадарозга кирмайди:

Нормал шох парданинг хусусиятларига кирмайди:

Халазион – бу куйидагидан ташкари:

Блефаритда кайси махаллий даволаш ўтказилмайди:

Говмичча асоратларини санаб ўтинг куйигидан ташкари:

Лагофтальм – бу куйигидан ташкари:

Кайси ёшдан пресбиопия ривожланади куйигидан ташкари:

Дакриоаденит кайси касалликларнинг асорати хисобланмайди:

Кўз олмаси кайси каватлардан иборат эмас:

Тўр пардадан кўрув нервининг чикиш жойи хисобланмайди:

Кўрув йўлига кайси кисм кирмайди:

Нормал кўз босими чегараларини кўрсатиб беринг куйидагидан ташкари:

Шох парданинг нур синдириш кўрсаткичи куйидагидан ташкари:

Рангдор парда кайси кисмлардан иборат эмас:

Кўз олмасининг кайси кисми кўз ички суюклигини ишлаб чикармайди:

Тўр парда микроскопик неча кисмдан иборат эмас куйигидан ташкари:

Олд камера суюклигининг синдириш кўрсаткичига кирмайди куйигидан ташкари:

Олд камерадаги суюклик микдори канча куйигидан ташкари:

Гавхар нима билан шишасимон танага бирикиб турмайди куйигидан ташкари:

Ковокнинг ташки ва ички киргоклари оралиги кандай аталади куйигидан ташкари:

Кўз ёши аъзосининг секретор аппаратига нима кирмайди:

Кўзнинг кайси шаффоф кисмлари ўтиб борувчи нур билан текширилмайди:

Гониоскопия куйидаги анатомик тузилмаларни кўриш учун керак, куйигидан ташкари:

Кўз олмаси каттиклигини нечта даражаси бор эмас:

Кайси формула билан кўриш ўткирлиги хисобланмайди:

Киска тўлкинли рангларга кирмайди:

Кизил рангни аномал кўриш кандай аталади куйигидан ташкари:

Бемор 30 ёш. Шикоятлари: ўнг кўзининг кизариши, ёругликдан кўркиш, ёшланиши ва кўрув ўткирлигини пасайиши. Анамнез: бемор ўзини охирги 3-4 кундан бери лабларига тошиш билан кечган шамоллашдан кейин касал деб хисоблайди. Vis OD/OS= 0,5/1,0 КИБ OD/OS= 20 ммHg уст. Беморнинг шикоятлари ташхис кўйинг:

Бемор 30 ёш. Шикоятлари: ўнг кўзининг кизариши, ёругликдан кўркиш, ёшланиши ва кўрув ўткирлигини пасайиши. Анамнез: бемор ўзини охирги 3-4 кундан бери лабларига тошиш билан кечган шамоллашдан кейин касал деб хисоблайди. Vis OD/OS= 0,5/1,0 КИБ OD/OS= 20 ммHg уст. Бўлиши мумкин бўлган асоратларни кўрсатинг:

Бемор 30 ёш. Шикоятлари: ўнг кўзининг кизариши, ёругликдан кўркиш, ёшланиши ва кўрув ўткирлигини пасайиши. Анамнез: бемор ўзини охирги 3-4 кундан бери лабларига тошиш билан кечган шамоллашдан кейин касал деб хисоблайди. Vis OD/OS= 0,5/1,0 КИБ OD/OS= 20 ммHg уст. Даволаш усулини айтинг:

Бемор 16 ёш. Шикоятлари: чап кўзнинг юкори ковоги сохасида огрик ва шиш. Анамнез: бемор ўзини 2 кундан бери касал деб хисоблайди, касаллигини шамоллаш билан боглайди. Беморнинг шикоятлари бўйича ташхис кўйинг:

Бемор 16 ёш. Шикоятлари: чап кўзнинг юкори ковоги сохасида огрик ва шиш. Анамнез: бемор ўзини 2 кундан бери касал деб хисоблайди, касаллигини шамоллаш билан боглайди. Объектив симптомларни айтинг:

Бемор 16 ёш. Шикоятлари: чап кўзнинг юкори ковоги сохасида огрик ва шиш. Анамнез: бемор ўзини 2 кундан бери касал деб хисоблайди, касаллигини шамоллаш билан боглайди. Даволаш принципи:

Бемор 20 ёш. Шикоятлари: ўнг кўз юкори ковок сохасида огриксиз хосиланинг борлигига. Анамнез: бемор ўзини охирги 3-4 ойдан бери ўтказилган говмиччадан кейин касал деб хисоблайди. Vis OD/OS=1,0/1,0. КИБ OD/OS= 18 мм Hg уст. Беморнинг шикоятлари бўйича ташхис кўйин:

Бемор 20 ёш. Шикоятлари: ўнг кўз юкори ковок сохасида огриксиз хосиланинг борлигига. Анамнез: бемор ўзини охирги 3-4 ойдан бери ўтказилган говмиччадан кейин касал деб хисоблайди. Vis OD/OS=1,0/1,0. КИБ OD/OS= 18 мм Hg уст. Этиологик фактор кўрсатинг:

Бемор 20 ёш. Шикоятлари: ўнг кўз юкори ковок сохасида огриксиз хосиланинг борлигига. Анамнез: бемор ўзини охирги 3-4 ойдан бери ўтказилган говмиччадан кейин касал деб хисоблайди. Vis OD/OS=1,0/1,0. КИБ OD/OS= 18 мм Hg уст. Дифференциал ташхис ўтказинг:


Назад к списку