Персональный кабинет

Вход
Регистрация
X
Логин
Пароль

Обычная версия

О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Аттестация

Главная

Лечебная физкультура (узб)Жисмоний ривожланиши нормада бўлган,лекин ясси оёқлик бор талабаларни қайси жисмоний тарбиянинг қайси гурухига киритилади?

Қуйидаги формуладан нима аниқланади: 1,7*PWC 170+1240 ?

Кардиореспиратор системанинг оптимал функционал холати қайси пульс диапазонида чегараланади?

Велосипедист спортчини ортостатик синамасини 1-минутида +15. Қайси баҳо билан баҳоланади?

Куйидаги формула нимани билдиради? 100*t/(f1+f2+f3)*2

Қуйидаги формула нимани билдиради? ( Р0 +Р1+Р2 -200 ) /10

Формула нимани ифодалайди 2,2*PWC 170+1070 ?

Эркак спортчиларда хаёт индекси бўлиши керак:

Калиперометрия методида аниқланади:

Вестибуляр аппаратининг фунуционал имконияти қайси синама орқали бахоланади?

Кайси усул оркали упкада кон циркуляциясини яхшилаш мумкин.

Кайси тест оркали спортчилар энергетик потециалини бахолаш мумкин.

Назорат килиниши мумкин (хатосини топинг)

Назорат олиб боришда албатта бахолаш керак(нерв тизими ташкари)

Тез назоратга олишни асосий максади

Кукрак кафасини асасий фармаси

Кайси синама оркали вегетатив нерв системасини функционал холатини бахолаш мумкин.

Кайси синама оркали нафас системасини функционал холатини бахолаш мумкин.

Комбинацияланган Серкин синамаси фазасини топинг.

Юрак кон томир системасини харатерловчи жавоб реакцияси.

Жисмоний юкламадан кейин кайси жавоб реакция турида максимал АБ кам узгаради, минимал АБ узгармас холда булади, пулс босими ошади?

«Чексизлик феномен» тони кайси тур реакцияда номланади.

Мартине синамаси утказилганда кейинги курсатгичларни бахолаш

Летунова синамаси билан комбинирланадиган юкламани курсатинг

Нормотоник тип реакцияни харектерловчи белгиларни кўрстинг?

Дистоник тип реакцияни харектерловчи белгиларни кўрстинг?

Қайси тип реакцияда артериолани кенгайиши периферик қаршиликни камайишига сабаб бўлади?

Ўртача толиқиш даражаси белгиларини критериясини айтинг:

Субмаксимал тест PWC170 утказишнингбошланғич этапини кўрсатинг

Спорт залига тегишли бўлган санитар гигиеник талабни айтинг:

Кураш залига қўйилган талабларини кўрсатинг.

Бокс залига талб этилган санитар-гигиеник талаблар.

Суньий басейнга тўғри қўйилган талаб

Қайси гуруҳ контингенти чуқрлаштирилган тиббий кўрикдан ўткизиш керак?

Шуғулланмаган Штанге синамасини нормал кўрсаткичи қайси жавода кўрсатилган.

Нафас тизими функционал синамалари:

Асаб тизими вегетатив синамалари

Тана тузилиши мустахкамлигини индекси.

Юрак-қон томир системасини текширишда қўлланиладиган функционал синамаларни аниқланг

Толиққандаги тип реакция:

Диастоник типли реакцияда қон айланишнинг кучайиши нима хисобига юзага келади?

“Чексизлик тони” га характерли феноменни аниқланг?

Чидамлилик даражасини объектив бахолашда қайси синама орқали амалга оширилади?

Физиологик эгриликни ташкил қилувчи белгиларни аниқланг?

Шифокор назоратининг асосий мақсади, тўғри жавобни танланг?

Спортчилар тиббий кўриги қаерда амалга оширилади?

Хато жавобни ажратинг,шифокор кўриги бўлади?

Бирламчи кўрик мақсади:

Антропометрия аниқлайди:

Жисмоний ривожланганликни тўғри бахолашни кўрсатинг?

Даволовчи гимнастика машгулотини беморлар билан утказади

Даволовчи гимнастика тавсиясида врачнинг курсатмалари

Даволовчи гимнастика курсатмалар

Тугма танглай ёрикларида ДЖТнинг асосий шакли:

Махаллий тукималарнинг филатов ипи билан килинадиган жаррохлик амалиётларида ДЖТнинг воситалари:

Юз- жаг сохаси жарохатларида ДЖТнинг шакллари:

Нафас машкларининг турларини курсатинг

Махаллий физик зурикиш- бу

Даволовчи жисмоний усул- бу

Даволовчи врач бирламчи курувда жисмоний машкларини тугрилигидан, ташкари

Даволаш жисмоний тарбиянинг воситаларига кирмайди

Йулланмада ЛФК шифокори маъсуляти

Даволаш жисмоний топширикларига кирмайди

ДЖТни болалар клиникасида кулланишдаги афзалликлари

Беморларда жисмоний машкларни куллашдаги методик принципларни курсатилагнларидан ташкари

Сувда бажарилмайдиган машклар турига лирмайди

Механотерапияга карши курсатмалар:

ДЖТнинг воситаларининг асосий гурухини курсатинг

Спорт ашёлари билан бажариладиган машкларни курсатинг:

Таълим олувчи-тарбияловчи машклари курсатинг:

Массажга карши курсатмалар:

Бемор миокард инфаркт билан стационарда ДЖТнинг кайси шакиллари буюрилади?

Атоник колитда тавсия килинади:

ДЖТга Карши курсатма:

Бронхиал астмада машклари бажариш учун дастлабки холатни аникланг:

Махсус нафас машкларига кирмайди:

Максадга йуналтирилган эхтиётловчи ва эхтиётловчи-тренировкаловчи юриш машкларининг бирламчи сайр учун харакат тартиботи

Организмни умумий чидамлигини оширувчи тренажер мосламаларга талукли:

Куйидаги касалликлардан кайси биридан ташкари умумий таъсирли тренажер мосламалари купрок курсатма булади?

Беморларда велотренажердаги куч дозировкаси куйдаги санаб утилганлар оркали бажарилиши ташкарисини курсатинг:

Механоаппаратлари локал таъсири машклари куйдаги беморларга кулланилади:

Физик машклари машгулотини механоаппаратлар локал таъсири курсатма булиб куйдаги, ташкари:

Беморда динамик машкларнинг активлик даражаси аникланади:

Актив машклари килишни енгиллаштириш учун куйдагилар кулланилади, ташкари:

Терренкурда физик юкламага тавсия этилган кутариладиган бурчак

Даволовчи гимнастика муолажанинг куйидагиларни кисмлари кайси бири кирмайди?

Стационарда даволовчи жисмоний тарбия спорт ашёллари турлари (ортикчасини курсатинг)

Даволовчи гимнастика утказиш усулларига кайси бири кирмайди?

Физик реабилитацияга нима кирмайди?

Аёвчи харакат тартибида ДЖТнинг шакилларига кайси бири кирмайди?

Дам олувчи санаторийларда кандай беиорларга аёвчи-тренирловчи харакат тартиботи буюрилмайди?

Аёвчи-тренирловчи харакат тартибида ДЖТнинг шакилларига кайси бири кирмайди?

Тренирловчи харакат тартиботи шифомаскан шароитида куйидаги беморларда буюрилади (ташкари)

Тренирловчи харакат тартибида ДЖТнинг шакилларига кайси бири кирмайди?

Физиологик механизмга қуёш радияцияси асосида ётувчи чиниқтиришга киради

Куёш радяциясини қўллашга кўрсатма бўлиб организмни чиниқтиришда қуйидаги келтирилганларнинг қайси бири кирмайди?

Куёш радяциясини қўллашга карши кўрсатма бўлиб организмни чиниқтиришда қуйидаги келтирилганларнинг қайси бири киради?

Бассейинда ички аъзолар касалликлар машқлар учун сув ҳарорати бўлиши керак:

Даволовчи жисмоний тарбия бу:

Даволовчи жисмоний тарбиянинг термини:

Даволовчи жисмоний тарбия учун таълукли эмас:

Умумий жисмоний зўриқиш – бу:

Актив харакатлар бажарилаётганда мушакка тушадиган босимни ошириш учун фойдалинилади, куйидагилардан ташкари…

Актив харакатлар бажарилаётганда каршиликни таксимлаб булмайди.

Пассив бажариладиган машкларга киради.

Куйидаги холларда пассив машгулотлар буюрилади.

Ҳусусан қайси кўрсаткич вегетатив нерв тизимиининг функционал ҳолатини критерийси бўлади:

Вестибуляр анализаторни функционал имкониятини текшириш учун қайси синамалар қўлланилади:

Узоқ вақт юракни мослашишини, мушаклар зўриқишини, кумулятив ўзгаришни акс эттиради,:

Ташқи нафас системасини имкониятини текшириш учун қайси текширувлардан фойдаланилади:

Умумий иш қобилиятини билвосита аниқлаш учун ҳусусан кенг фойдаланилади:

Организмнинг энергетик потенциясини баҳолаш учун нимадан фойдаланилади :

Бевосита тренировка жараёнида ( юкламалар спецификаси этиборга олинмасдан) одатда анализ қилинада:

Одатда вегитатив нерв системасини лабиллигини аниқлаш учун фойдаланилади :

Синусли аритмияда, юракни қўзғалиши ўзгарганда адаптация жараёнида марказий регулятор механизмни зўриқиш даражасини баҳолаш учун текширувлар:

ЮҚС билан дозаланган физик юкламага тегишли функционал синама:

Летунов синамасида биринчи ва иккинчи стандарт юкламаларни аниқланг:

Иккинчи ва учинчи стандарт юкламаларни 3 компонентли комбинациялашган синамада аниқланг

Жисмоний тарбия билан шуғулланувчилар учун тиббий гурухларни кўрсатинг

Орқанинг қандай формалари фарқланади?

Юкламали тестни тўхтатиш учун кўрсатмани кўрсатинг

Нафас олиш системасининг функционал холатини қайси синов орқали бахолаш мумкин

Физиологик ривожланганлик қайси метод орқали бахоланади?

Бел мушак кучини аниқлашга қарши кўрсатмани кўрсатинг.

ДЖТ нинг асосий формалари

Жисмоний машғулотларини таъсир механизмини ташкил қилади:

ШЖТ нинг асосий шакллари бўлади:

Жисмоний машқлар таъсир механизми қўйидагилардан иборат:

ШЖТ тавсия қилишга кўрсатма:

Махалий туқималарни қайта тиклаш опирациялари ва Филатов доғларида ШЖТни вазифалари.

Махалий туқималарни қайта тиклаш функциялари ва Филатов доғларида ШЖТнинг махсус машқлари

Юз нерви шикастланишида ШЖТ ни қуйидаги вазифалари утказилади

Юз-жаг сохасида жарохатларида ШЖТ га қарши курсатма

Юз нерви шикастланишида ШЖТ га қарши курсатма

Нафас машқларининг турларини курсатинг

Мехонотерапияга курсатмалар

ШЖТ ҳаракат режимининг куринишларини курсатинг

Ётоқ режимида ШЖТ нинг вазифаларини курсатинг

Реабилитациянинг касаллик босқичида қулланиладиган ШЖТ шакилларини курсатинг

Реабилитациянинг касаллик булмаган босқкичидаги қулланиладиган ШЖТ шакилларини курсатинг

Шифобахш гимнастика муолажасини ўтказиш усулларини айтинг.

Стационарда ҳаракат режими ажратилган

Ошкозон-ичак тизимини касалликларида ШЖТ қуйидаги холда курсатма хисобланади.

Қизилунгач тешиги сирпанувчи чуррасида қўшимча машқлар ман этилади.

Секретор фаолияти юқори бўлган гастритда қуйидаги мушак зуриқишида авжланади

Стенокардия аниқланганда қуйидаги машқлар бажарилади.

Овоз гимнастикаси таъсир қилади.

Махсус нафас машқларига таълуқли эмас

Умуртқа касалликларида бажариш мумкин булмаган дастлабки холатни курсатинг

Юз нерви невритида шифобахш гимнастикани қуллаш усули

Мушак зуриқишини характерига кура машқлар фарқлади

Терренкурда дозали физик зуриқиш қуйидагича ифодаланади

ШЖТ воситаларига киради

Жарохатда иммобилизация даврида махсус машклар

Эрта иммобилизациядан кейинги даврда қўлланадиган ШЖТ воситалари

Хомиладорлик вақтида қўлланилмайдиган машқлар

Механотерапия кўпроқ қўлланилади

Сакраш ўйин машқлари ШЖТнинг бошқа шаклларидан фарқли равишда қуйидагилар билан ифодаланади

Терренкур қўлланиладиган касалликлар

Ташхис: Секретор функциянинг пасайиши билан кечувчи сурункали гастрит. Качон даволовчи гимнастика буюрилади?

Ташхис: Гипокинетик тип буйича ут йуллари дискенезияси.ДЖТ хусусиятларини курсатинг.

Ташхис: ЮИК.Стабил стенокардия ФС III. ДЖТ турлари тавсия килинади.

Ташхис: ЮИК.стабил стенокардия ФС III. Инфаркдан кейнги кардиосклероз. Кулланиладиган ДЖТ воситалари.

Ташхис: Юз нервининг неврити. ДЖТ буюриш вактлари.

Ташхис: Церебрал атеросклероз. Ишемик инсульт. Тикловчи давонинг1-этапи. Кулланиладиган машкларга кирмайди:

Ташхис: Сурункали обструктив бронхитнинг уткирлашувининг сусайиши. Бронхларнинг дренаж функциясини тиклаш максадида кулланиламадиган машклар.

Ташхис: Хомиладорлик 14 хафта. ДЖТ машгулотларини тугатилиши:

Ташхис: Кандли диабетнинг II тип компенсация боскичида. ДЖТ машкларини вазифалари аниклаш .

Ташхис: Кандли диабет II тип субкомпенсация боскичида. Комплексли даволовчи гимнастика машклари.

Ташхис: 7 ёшли болада текширувда коматининг бузилганлиги аникланди. Букур комат типи. Кандай машклар куллаш тавсия килинади?

Ташхис: Ясси товон II даражали. Даволовчи комплексли гимнастикада куйдаги машклар тавсия этилмайди:

Ташхис: оёк веналарининг варикоз кенгайиши. Даволовчи гимнастика комлексига кайси машклар кирмайди:

Ташхис: ЮИК. Уткир МИ Q тишсиз асоратсиз. Беморни функционал синф огирлигини ва ДЖТ буюриш муддатини аникланг:

Ташхис: ЮИК. Уткир МИ Q тиши билан олдинги девор сохасида асоратсиз. Беморни функционал синф огирлигини ва ДЖТ буюриш муддатини аникланг:

Ташхис: ЮИК. Уткир МИ Q тиши билан олдинги девор сохасида асоратсиз. Ёндош АГ II даража. Касалликнинг 10 куни. Бемор активликнинг 3 даражасида. Бу боскичда физик юкламанинг адекват критерияларига кирмайди:

Ташхис: гипертоник касаллик II боскич. АГ II даража. III гурух хавфи (юкори). ДЖТ буюрилади:

Ташхис: Хомиладорлик 3 ой асоратсиз кечиши. Машкларни бажариш учун бошлангич холатни аникланг

Ташхис: ЮИК Уткир миокард инфаркти 3 кун силлик кечиши , беморга харакат тартибини аникланг ?

Ташхис: Спланхантоз. ДЖТ ни махсус масаласини ва вазифасини аникланг .

Ташхис: Бронхиал астма , ремиссия даври ДЖТ ни кандай воситалари кулланилади?

Ташхис: Сколиоз. Бажариладиган машк турини курсатинг .

Ташхис: Ревматоид артрити бугим тури, фаоллик II, секин ривожланувчи кечиши. ДЖТ шаклларини курсатинг .

Ташхис: Икки томонлама аднексит, уткир ости боскичида. ДЖТ муолажаларини белгиланг.

Ташхис: Хафаконлик касаллиги . Кандай куринишдаги юкламалар беморга тавсия килинади ?

Ташхис: Тизза бугимлари остеоартрози, уткир ости боскичи дастлабки холатини (д.х.) ва ДЖТ муолажасини курсатинг.

Ташхис: Умуртка погонасининг буйин -кукрак сохасида остеохондроз, асосий ДЖТ машкларини таъсирини белгиланг .

Ташхис: ЮИК. Уткир миокард инфаркти I функционал огирлик синфи , касаллик 10кун, беморда кандай харакатлантирувчи режим ва активлик кандай погонаси ?

Ташхис: БМТ дан кейинги холат бош мия чайкалиши (6 ой). Комплекс ДЖТ да кандай машклар тавсия килинмайди ?

Ташхис: Пастки жаг унг томонлама синиши 1та жаг шиналангандан кейин беморга кандай махсус машклар буюрилади;

Ташхис: Чакка пастки жаг бугимининг посттравматик артрити. ДЖТ вазифаларини аникланг.

Ташхис: Сурункали холицистит. Ут копини дренажлаш учун дастлабки холатни аникланг.

Ташхис: Упканинг унг томон пастки булагида пневмония.дренажлаш холатини танланг

Ташхис: Унг томон елка суяк жарохати. Иммобилизациядан кейин кандай физик машклар буюрилади

Ташхис: Оеклардаги веналарда варикоз кенгайиш. ДЖТ вазифаларини аникланг (ортикчасини курсатинг).

14 ёшли спортчи қиз, бадиий гимнастика билан шуғулланади,Кердо индекси қиймати 18 га тенг, бу нимани билдиради?

18 ёшли қизда курак пастки бурчагида ёғ қатлами қалинлиги аниқланганда,қалинлиги 0,35см га тенг.Ёғ қатлам жойлашиш даражасини аниқланг?

Баcкетболчининг ёши 20 да, стандарт метод бўйича бўй,тана вазни,кўкрак қафаси айланаси кўрсаткичлари тегишли катталиги +1,5 σ.Спортчининг жисмоний ривожланиш даражасини айтинг.

Талаба биринчи курс тиббий кўрикдан кейин жисмоний ривожланиш даражаси ўртадан паст ва миопия ўрта даражаси аниқланди.Талаба қайси гурухга кириши кераклигини аниқланг.

Спортчи 20 ёшда,Кердо индекси-20. Жавобларни қайси бири хақида ўйлайсиз.

Спортчи 16 ёшда, тонзиллит ўтказган Кердо индекси 26 тенг. жавоблардан қайси бири хақида ўйлайсиз.

Спортчи 23ёшда, енгил атлетика билан шуғулланади,Кердо индекси 34 тенг.Жавоблардан қайси бири хақида ўйлайсиз.

Тиббий текширувда 18 ёш футболистда тишларини кўплаб кариеси аниқланди.Бу спортчига қандай хулоса берилади?

Тиббий курик вактида талаба кизда жисмоний ривожланганликнинг урта даражаси ва сурункали пиелонефритнинг уткир фазаси аникланди. Кизни жисмоний тарбия буйича кайси гурухга киришини аникланг.

УРВИ аникланди. Шу спортчига субмаксимал РWC 170 тастини утказиш мумкнми?

1-курс талабани тиббий кўрик вақтида ўртачадан юқори жисмоний ривожланганлик, сурункали гастрит ва 2-даражали сколиоз аниқланди. Уни жисмоний тарбия буйича кайси гурухга киришини аникланг.

25 ёшли эркак, дастлабки АҚБ 120/80 мм.сим.уст. Мартине синамаси ўтказилгандан 1 мин. ўтгач максимал АҚБ 125 мм.сим.уст. , 2 мин ўтгач 130 мм.сим.уст. , 3 мин ўтгач 140 мм.сим.уст. га тенг бўлди. Бу холат қайси реакция типига хос?

1-даражали спортчи машғулотларга хохиш йўқлиги ва уйқунинг йўқлиги билан шикоят қилди. Летунов синамаси ўтказилгандан кейин максимал АҚБ 150 мм.сим.уст.га кўтарилди, минимал АҚБ ўзгармади, пулс босими кўтарилди. Максимал АҚБ дастлабки 5 мин. давомида нормага келади. Споротчи қайси реакция типига киради?

Спортчида Гарвард степ тести ўтказилгач тест индекси 85 га тенг. Қандай тезликдаги бахо жисмоний юкламадан кейин жарайонни ўз холига олиб келади?

19 ёшли талаба бўйи 165 см. , оғирлиги 60 кг. , кўкрагининг айланаси 86 см. , ЎТС 4250 см3 ўнг қўл кучи 48кг. , шаклланган кучи 150 кг. Регрессия шкаласи бўйича оғирлиги ва кўкрак айланаси чегараси М ±0,67 R . Бу талабанинг жисмоний ривожланганлиги қандай?

17 ёшли қизнинг бўйи 155 см. , оғирлиги 78 кг. , пастки диафрагмал бурчак, спирометрия 1800 см. , кўкрак қафаси айланаси 102 см. Кўкрак қафасининг ривожланганлигини қайси усул бўйича бахолаш мумкин?

Курашчи спортчи ёши 19 да, оғирлиги 72 кг. , бўйи 174 см. , кўкрак қафаси айланаси 100 см. Пинье индекси 2 га тенг. Унинг оғирлигини қандай бахолаймиз ?

20 ёшли студент бўйи 170 см, оғирлиги 54 кг, кўкрак қафаси айланаси 72 см, ЎТС 2360 см3 ўнг қўл кучи 22 кг, шаклланган куч 42 кг. Регрессия шкаласи бўйича оғирлиги ва кўкрак қафаси айланаси чегараси М – 2 R дан кичик. Жисмоний ривожланганлик қандай бахоланади?

Сузувчи спортчининг ёши 19 да. Кердо индекси 10 га тенг. Бу нимани билдиради?

17 ёшли қиз, ўртача жисмоний ривожланган, шикоятлари йўқ, мактабда охирги 2 йил давомида жисмоний тарбия билан шуғулланмаган, ревматизмга тахмин қилиниб текширилди. Ташхис тасдиқланмади. Олий ўқув юрти шароитида жисмоний машғулотлар билан шуғулланишда қайси тиббий гурухга киради ?

Жисмоний тарбия билан шуғулланувчи қиз 2 йил мобайнида тайёрлов тиббий гурухида шуғулланади(миопия 4,5) охирги ярим йилда кўриши ёмонлашди.Жисмоний тарбия билан шуғулланиши учун ВУЗ бўйича қайси тиббий гурухига тегишли?

19 ёшли жисмоний тарбия билан шуғулланувчи талаба асосий тиббий гурухда қон босими(АБ 145/80),шикоятлари йўқ сийдик ажратув системасида физиологик силжишлар йўқ.Сизнинг тактикангиз,тавсия.

Гимнастикачи спортчида Воячека ўтказилди,унинг натижалари:ЮҚС ўзгаришсиз,максимал ҚБ 16мм.сим.уст га кўтарилди.Қайси даражали реакция?

Биринчи даражали сузувчи спортчида Розентал синамаси охирги кўрсаткичи 350мл гача кўтарилди.Синамани қандай бахолаймиз?

18 ёшли марафончи қизда ўтказилган субмаксимал PWC 170 тест натижаларига кўра шикоятлари: чарчаш ва уйқуни бузилиши, жисмоний иш қобилияти кўрсаткичи 17кгм/мин кг.Умумий мехнат қобилияти қандай бахоланади?

PWC 170 тестида курашчи спортчи 65 кг вазнга эга .Биринчи юклама қувватини аниқланг(W1,кгм/мин)

Сузиш бўйича спорт устаси ёши 21,бўйи 180см,оғирлиги78кг, зотилжам ўтказган.Машқ бошлагандан кейин кечалари умумий холсизлик ва бош айланишига шикоят билдирди .PWC 170 тести бўйича жисмоний иш қобилияти кўрсаткичи 1665 кгм/мин га тенг.Умумий мехнат қобилиятини бахоланг ва сизнинг тактикангиз.

16 ёшли ўспирин тиббий кўрикда умуртқа поғонасини функционал бузилиши,фиксацияланмаган дефект,мускуллар кучи йўқолиши.Сиз қандай ташхис қўясиз?

17 ёшли енгил атлетика билан шугулланувчи спортчида чукурлаштирилган тиббий курикда Жисмоний ривожланишга тегишли асосий критериялар(нотўғри жавобни чиқаринг)


Назад к списку