О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

Гастроэнтерология (узб)Гепатомегалия, жигар юзаси текис, кирраси юмалоклашган эластик консистенцияли бўлиши куйидаги холатлардан кайси бири учун хос:

Гепатомегалия, тери кичишиш, гиперэозинофилия ва баъзан тарвок тошиб туриши куйидаги касалликлардан кайси бирини гумон килишга имкон беради:

Гемохроматоз учун хос бўлмаган белгини кўрсатинг:

Гемохроматоз билан ким кўпрок касалланади:

Куйидаги кайси дори модда токсик гепатит ривожланишини келтириб чикариш мумкин:

Гепатит В ва С учун умумий бўлмаган эпидемиологик белгини кўрсатинг:

Кайси касалликда гепатоцитларда Мэллори таначалари аникланади:

Кайси лаборатор белги хроник актив гепатитнн кўзишидан далолат беради:

Куйидаги кайси категорня бечиорларда Урсосан кўлланилишида яхши самара кўтса бўлади:

Хроник вирусли С гепатитда кайси препаратни кўллаш максадга мувофик:

HDV (дельта) инфекция учун хос бўлмаган белгини кўрсатинг:

Санаб ўтилганлардан кайси бири жигарни хроник диффуз авж олиб борувчи касаллигини келтириб чикарувчи омил бўлиб хисобланмайди:

НВsАg - бу:

Куйидаги холатлардан кай бири цирроз олди холати хисобланмайди:

Хроник гепатитда мезенхимал яллигланиш синдроми нима билан намоён бўлади:

Санаб ўтилганлардан кай бири мезенхимал-яллигланиш синдромига кирмайди:

12-бармок ичак яра касаллигига хос бўлмаган асорат:

Кайси белги гиперспленизм синдромига тегишли эмас:

Санаб ўтилган белгилардан кай бири ошиши цитолик синдром учун хос эмас:

Жигар касалликларидаги цитолиз синдроми нималар билан намоён бўлади:

Куйида келтирилган кўрсаткичлардан кайсиниси жигар ички холестазини белгилайди:

Куйидаги кайси ўзгаришлар холестазни биохимик белгиси учун хос эмас:

Гепатодепрессив (жигар кичик етпшмовчилиги) синдромига кайси лаборатор белги тегишли эмас:

Жигар биоптатида топилган кайси гистологик белги жигарни вирусли зарарланиши критерияларини кирмайди:

Жигарни алкоголли зарарланишига хос бўлмаган гистологик белгини кўрсатинг:

Хроник аутоиммун гепатитни бошка хроник гепатитлардан асосий фарки:

Хроник вирусли гепатит В ни морфологнк белгиларига кайси белги кирмайди:

Хроник вирусли гепатит прогнози куйидагилардан кайси бири билан аникланади (нотўгри жавобни кўрсатинг):

Хроник внрусли гепатит Д да овкат хазм бўлиш ва сурилишни яхшилаш,хамда ингичка ичакда микрофлора ўсишини тўхтатиш учун куйидагипрепаратлардан кайси бири кўлланилмайди:

Альфа-интерферонни таъсир механизми:

Куйидагилардан кайси бири хроник актив гепатитга хос гистологик белги хисобланади:

Куйидаги критериялардан кайси бири хроник гепатитни кўзишида кузатилмайди:

Хроник жигар касалликларида иммуносупрессив терапияга классик кўрсатма:

Вирусли гепатит В антигенини ташиб юрувчиларда ички органларнинг кайси касалликлари ривожланади:

Вирусли гепатит В антигенини ташувчи аёлларда кайси патологик жараёнлар кузатилади:

Вирусли гепатит "В" антигенини ташиб юрувчиларда нималар ривожланади:

Вирусли гепатит В антигенини ташувчиларига кайси препаратлар билан иммунопрофилактика ўтказилади:

Токсик гепатитни сабаби нима бўлиши мумкин:

Хроник актив гепатит ва жигар циррози киёсий ташхисидаги асосий белги:

Жигарни хроник диффуз касалликлари холестаз синдроми билан кечса кайси кўрсаткич ортади:

Хроник жигар касалликларида кайси препарат антиоксидант таъсирга эга:

Хроник фаол гепатитни даволашда кайси препарат кулланилади:

Жигарни хроник касалликларида кортикостероидларга кўрсатма:

Ичак бактерияларини организм учун ахамияти:

Ичакларни функционал касаллигида кайси омил асосий хисобланади:

Йугон ичак дискинезиясида кайси дорилар тавсия этилади:

Хроник энтерит ташхисида куйидаги текширишлардан кай бири хал килувчи ахамиятга эга:

Кўпрок ингичка ичакни зарарланиши билан кечувчи хроник энтероколит учун хос бўлган белгини кўрсатинг:

Чириш диспепсиясида кандай белгилар кўпрок кузатилади:

Энтероколит ўткир бактериал дизентериядан нимаси бнлан фарк килади:

Энтероколит ва дисбактериоз бўлса кайси препарат тавсия килинади:

Энтероколитда меъда ва меъда ости безининг секретор фаолияти бузилишида кандай препаратлар тавсия этилади:

Энтероколитда энтерал синдром нима кўринншида бўлади:

Хроник энтерит учун характерли белгини кўрсатинг:

Хроник энтеритда кайси белги учрамайди:

Хроник энтеритда ахлатни микроскопик текширилганда кайси белги кузатилмайди:

Хроник энтеритда куйидагилардан кайси бири кузатилмайди:

Хроник энтеритни ингичка ичакни бошка касалликларидан дифференциал диагностикасида кайси диагностик усул хал килувчи хисобланади:

Хроник энтеритда кайси гурух дориларини буюришдан ўзини тийиш керак:

Хроник колитга тегишли бўлган хулосани кўрсатинг:

Хроник колит учун огрик синдромини характерини кўрсатинг:

Хроник колитни даволашда куйидаги препаратлардан кайси бнри кўлланилмайди:

Диарея билан кечувчи хроник колитда куйидаги препаратлардан кайси бири килинмайди:

Хроник колит учун хос бўлмаган белгини кўрсатинг:

Хроник колитни даволашда кўлланилади:

Носпецифик ярали колитда колоноскопияда нима аникланади:

Носпецифик ярали колитни узок кечишида кайси асорат ривожланади:

Носпецифик ярали колитда йугон ичакни токснк дилятацияси ёкя яра перфорациясига гумон килинганда канси текшириш усули ўтказиш лозим:

Носпецифик ярали колитда куйидаги ичакдан ташкари асоратлардан кайси бири кузатилмайди:

Носпецифик ярали колитдаги анемия патогенези кандай:

Носпецифик ярали колитдаги йугон ичакни токсик дилятациясини консерватив даволашда куйидагилардан кайси бири кўлланилмайди:

Крон касаллигини куйидаги касалликлардан кайсилари билан биринчи навбатда киёсий ташхис ўтказиш зарур:

Крон касаллиги учун куйидагилардан кайси бири хос эмас:

Крон касаллигида патологик процеснинг энг кўп жойлашгаи жойи каерда бўлади:

Куйидаги касалликлардан кайси бирида манифест сифатида днарея ва ичакдан кон кетиш кузатилади:

Крон касаллигида антибактериал даволаш качон амалга оширилади:

Крон касаллигини даволашда куйидаги препаратлардан кайси бири кўлланилмайди:

Ачитма (бродил) диспепсия учун кайси копрологик манзара хос:

Санаб ўтилганларни бири целиакия касаллиги ташхисий белгиси эмас:

Кайси текшириш усули Уиппла касаллиги (идиопатик стеаторея) касаллнгини ташхисида хал килувчи ахамиятга эга:

Дисбактериозни бартараф этишда кўлланиладиган дорилар:

Куйидагилардан кай бири сурилишни бузилиш синдромида учрамайди:

Куйидаги касалликлардан кайси бирида сурилишни бузилиш синдроми учрамайди:

Хроник энтерит учун хос белгини кўрсатинг:

Колитни кайси тури кўпрок учрайди:

Иккиламчи чап томонлама колитни келиб чикишида кайси омил асосий хисобланади:

Колитда корин дим бўлиши качон пайдо бўлади:

Илеоцекал сохада огрик синдроми качон кузатиладн:

Крон касаллиги кайси ёшдаги ахолида кўп учрайди:

Крон касаллигини этиопатогенезида кайси омил кўпрок ахамиятга эга:

Крон касаллигини эндоскопик кўриниши:

Крон касаллиги ичак ракидан нима билан фарк килади:

Крон касаллигн ишемик колитдан нима билан фарк килади:

Крон касаллигини даволашда кайси дори мумкин эмас:

Крон касаллиги учун кайси белги характерли эмас:

Крон касаллигини нопецифик ярали колитдан кайси синдромлар фарклайди:

Носпецнфик ярали колитни этиопатогенезида нима асосий омнл хисобланади:

Носпецифик ярали колитда кайси симптом кўп учрайди:

Носпецифик ярали колитда кандай морфологик ўтгаришлар кузатилади:

Хроник носпецифик ярали колит ташхисида санаб ўтнлган текшириш усулларидан кайси бири кўпрок диагностик ахамиятга эга:

Хроник носпецифик ярали колит учун кўпрок хос бўлган белгини кўрсатинг:

Носпецифик ярали колитни эндоскопик кўриниши:

Носпецифик ярали колитда анемияни келиб чикиш сабаби:

Кайси симптомлари билан носпецифик ярали колит ситемали касалликни эслатади:

Кайси симптом носпецифик ярали колитни махаллий белгиси хисобланади:

Носпецифик ярали колит дизентериядан нима билан фарк килади:

Носдецифик ярали колит даволашда сульфасалазин кандай асорат чакиради:

Жигар касалликларида кўлланиладиган кайси препарат гепатопротектор хнсобланади:

Хроник вирусли гепатнтни даволашда кайси препарат кўлланилади:

Гепатоз сабаблари:

Ёгли гепатозни энг характерли белгиси кайси:

Хомиладорларда хроник гепатит кўпрок кайси синдромлар билан учрайди:

Жигарни кайси касалликларида хомиладорлик мумкин эмас:

Жигар патологияси бор хомиладорларда кайси препаратлар мумкин эмас:

Хомиладорлик холестази кайси симптом билан характерланади:

Хомиладорлик холестаз синдромида кайси дориларни бериш мумкин:

Хроник гепатит ташхисида куйидагилардан кай бири хал килувчи ахамиятга эга:

Жигар патологияснда кузатиладнган акушерлик асоратлар:

Кексаларда ёгли гепатозда кайси препарат номўтаносиб:

Кексаларда хроник гепатитни кайси шакллари кўпрок учрайди:

Кексаларда хроник гепатитда глюкокортикоидлар качон берилмайди:

Кексаларда хроник гепатит ревматоидли артрит билан бирга кузатилганда кандай препарат тавсия этилади:

Жигарни хроник диффуз касалликларида учрайдиган телеангиэктазияляр ва пальмар эритема симптомлари жигарни кайси функиняси бузилиши натижасида келиб чикади:

Кардия ахалазиясининг асосий симптомлари кайси:

Кардия ахалазиясидаги дисфагия нима билан характерланади:

Кардия ахалазиясида регургитацияни кайси синама камайтиради:

Кардия ахалазиясидаги огрик нима билан бартараф килинади:

Кардия ахалазиясини этиологиясида кайси омиллар кўпрок рол уйнайди:

Кардия ахалазияси боскичларида кандай морфологик ўзгаришлар ривожланади:

Кардия ахалазиясини 4-боскичида к морфологик ўзгаришлар ривожланади:

Кардия ахалазиясидаги регургитация нима билан характерланади:

Жигар циррози мавжуд беморларда кизилўнгачни варикоз кенгайгаи веналаридан кон кетишини олдини олиш учун кўлланилади:

Компенсацияланган нофаол алкоголь этиологияли жигар циррозини даволашда кўлланиладиган препарат:

Санаб ўтилганлардан кайси бири жигар циррозида асцит сабаби бўлиб хисобланади:

Куйидаги лаборатор белгилардан кайси бири жигар циррози диагностикада хал килувчи хисобланади:

Хазм трактининг юкорги кисмидан кон кетганда куйидаги белгилардан кай бири кузатилмайди:

Жигар циррозида кизилўнгач ва меъдадан кон кетишни тўхтатиш максадида куйидагилардан кайси усул кўлланилмайди:

Жигар портал циррозида кизилўнгач ва ошкозондан кон кетганда кайси дорини кўллаш зарур:

Гепатомегалия спленомегалия ва мелена бўлганда гумон килинади:

Жигар циррозини кайси шаклида Дюпюитрен контрактураси симптоми кўпрок учрайди:

Гиперспленизм синдромида нималар кузатилади:

Кексаларда жигарни иккиламчи билиар циррозига нималар сабабчи бўла олади:

Кексаларда глюкокортикондларни кандай нохуш таъсирлари кузатилади:

Кексаларда жигар циррозида шиш-асцит синдромини даволашда кайси препаратни тавсия этилади:

Жигарни билиар циррозида кайси симптом кузатилади:

Жигарни бирламчи билиар циррозини дастлабки белгиси одатда:

Санаб ўтилганлардан кай бири гемолитик сарикликда учрамайди:

Жигардан ташкари холестаз куйидаги касалликлардан кайси бирида кузатилмайди:

Гемолитик сариклик учун кайси лаборатор белги хос:

Жигар ичидаги холестаз куйидпги касалликларни кай бирида кузатилмайди:

Механик сарикликда куйидагилардан кайси бири кузатилмайди:

Санаб ўутилганларнинг кай бири жигар усти сариклигига тегишли эмас:

Кайси белгини ошиши жигар ичидаги холестаз учун хос эмас:

Санаб ўтилганларининг кайси бирида бевосита гипербилирубинемия учрамайди:

Спленометалия, эритроцитлар сонини камайиши, билвосита гипербилирубинемия, нажасда уробилиноген кўп микдорда бўлиши ва беморда сариклик мавжудлиги кайси касаллик учун хос:

Куйида санаб ўтилган ва сариклик билан кечувчп кайси касалликларда жигар фаолияти зарарланмаган ва сийдикда уробилин булмайди:

Ирсий пигментли гепатозларда учрайдиган асосий синдромни кўрсатинг:

Куйидаги холатлардан кайси бирида холестатик синдромини кучайиб бориши характерли:

Кайси лаборатор белги жигар ичидаги холестаздан далолат беради:

Куйидаги сариклик билан кечувчи кайси холат жигар усти сариклигига тегишли:

Билвосита (ноконкюгирланган) билирубин учун куйидагилардан кайси бири тегишли эмас:

Жигар ичи холестазига тегишли кайси маълумот нотўгри:

Кайси омил Жильбер синдромидаги сарикликни камайтиради:

Жилбер синдроми ва гемолитик сарикликни киёсий ташхисида кайси лаборатор белги хал килувчи хисобланади:

Куйидаги лаборатор кўрсаткичлардан кайси бири гиперспленпзм учун хос:

Гепатомегалияни тери пигментацияси ва кандли диабет билан бирга келиш нимани гумон килишга имкон беради:

Гемохроматозни энг ишончли ташхислаш усули:

Куз шохпардасидаги халка (Кайэер-Флеш халкаси) куйидаги касалликлардан кайси бирида кузатилади:

Гепатоцеребрал дистрофияда куйидагилардан кайси бири кузатилмайди:

Кон зардобидаги альфа-фетопротеин микдорини ортиши качон кузатилади:

Конавалов-Вильсон касаллигини даволашда ишлатиладиган препаратни кўрсатинг:

Жигар циррози мавжуд беморлар поликлиника шароитида даволашдаги тактикасига куйидагилардан кайси бири кирмайди:

Кайси аъзони ёмон сифатли усмасида асцит кўп учрайди:

Куйидаги беморлардан кайси бири Конавалов-Вильсон касаллиги билан хасталанган деб тахмин килиш мумкин:

Алкоголь этиологияли жигар циррози мавжуд беморда шиш-асцит синдроми ривожланди 3 кун давомида килинган ёток режими, тузсиз пархез, суюкликни чеклаш каби муолажлар фойда бермади.Ушбу беморга кандай тадбирлар ўтказиш зарур:

Спонтан бактериал перитонитда асцит суюклигида кўпрок кайси микроб аникланади:

Жигар циррозида кизилўнгачни варикоз кенгайган веналаридан кон кетиш хавфи омиллари:

Панкреатитни ривожланишида кайси омил роль ўйнамайди:

Куйидагилардан кайси бири панкреатит рнвожланишига олиб келмайди:

Ўткир панкреатитда огрик синдромн нималар билан бирга кечади:

Хроник панкреатитни кўзгалиш даври учун кайси белги кўпрок хос:

Хроник панкреатитларда меъда ости безининг эндокрин фаолиятини бузилиши учун кайси белги хос:

Хроник панкреатит ташхисида энг ахамиятли лаборатор кўрсаткич:

Куйидаги кайси огрик синдроми хроник панкреатит учун характерли:

Санаб ўтилган белгилардан кай бири хроник панкреатит учун хос эмас:

Панкреатит натижасида ривожланган диареяда кайси симптом кўпрок характерли:

Куйидагилардан кай бири хроник панкреатитни кўзиш даврида буюрилмайди:

Хроник нанкреатитни кайси турида жаррохлик йули билан даволашга кўрсатма бор:

Хроник панкреатит билан хасталанган беморларда, иштахани бўгилиши, огрикларни кучациши ва озиб кетиш нимадан далолат беради:

Дуоденал секрет таркиби нимадан иборат:

Панкреатитда дуоденал секрет таркибида нималар урганилади:

Меъда ости бези кистаси ташхисида энг информатив усул кайси :

Хомиладорлардаги панкреатитда кайси курсаткич прогностик ахамиятга эга:

Карияларда хроник панкреатитда конда кайси аминокислота камаяди:

Кексаларда хроник панкреатитда конда кайси аминокислота купайиб кетади:

Кариядлрда хроник панкреатитни кайси шаклларн учрайди:

Панкреатитларни ферментларини инактивация килиш максадида куйидагилардан кайси бири кўлланилади:

Хроник панкреатнтларда огрикни колдириш учун кайси дори кўлланилмайди:

Панкреатитда кўлланиладиган кайси препарат ферментга карши хисобланмайди:

Хроник панкреатит секреция етишмовчилиги билан кечса кайси препаратни тавсия этиш керак:

Коринни олдинги девори пайпасланганда Мейо-Робсон нуктасида огрик бўлиши нимадан далолат беради:

Мерфи белгисини мавжудлиги кайси касаллик учун хос:

Хроник панкреатитда антифермент препаратларини (контрикал) кўллашга курсатма:

Карияларда хроник панкреатитда меъда ости безини функциясини ўрганиш учун кайси китикловчи моддалар кўлланилади:

Санаб ўтилганлардан кай бири хроник панкреатитни жаррохлик йули билан даволашга курсатма бўлиб хисобланмайди:

Санаб ўтилган кайси дори моддалар меъда ости безини чикариш йулларидаги босимни камайтиради ва секретни окиб тушишига имкон беради:

Ингичка ичак раки куйидагилар билан намоён бўлиши мумкин:

Йўгон ичакнинг гипермоторли дискинезиясига хос:

Йўгон ичакнинг гипомотор дискинезиясига хос:

Ўткир панкреатит патогенезида ахамиятга эга эмас:

Сурункали панкреатитнинг асосий сабаблари:

Сариклик, пайпасланадиган, катталашган, огриксиз ўт пуфаги билан бирга куйидаги кайси холда кузатилади:

Мукаддам анамнезида жигар огриклари хуружи бўлмайдиган кишида тўсатдан пайдо бўлган жигарости сариклиги белгиларида куйидаги кайси касалликларни шубха килиш мумкин:

Жигарости сариклиги сабабини аниклашда фойдаланиладиган иккита энг ахборотли текшириш усулни кўрсатинг:

Холекинетиклар ман килинган:

Сурункали тошсиз холециститда зондсиз тюбажлар учун куйидагиларни ишлатиш максадга мувофик:

Куйидагилар холангит ривожланишига мойиллик тугдиради:

Ўткир ёки сурункали холангит зўрайишига хос бўлган учта белгини кўрсатинг:

Умумий ўт йулларининг тош билан тикилиб колишига хос:

Жигар касалликларида цитолитик синдромнинг индикаторлари хисобланади:

Жигар касаллигида мезенхимал-яллигланиш синдроми индикаторлари хисобланади:

Гепато- ва спленомегалия кузатилиши мумкин:

Сурункали фаол гепатитда глюкокортикостероидларни тайинлашга куйидагилар кўрсатма хисобланади:

Санаб ўтилганлардан кайси бири сурункали алкоголли гепатитга хос:

Гемолитик сариклик белгиларига хос:

Санаб ўтилган гипотензив дори воситаларидан кайси бирлари дорили гепатитни чакириши мумкин:

Жигар циррозига хос:

Жигарнинг бирламчи биллиар циррозига хос:

Гемохроматозда жигар циррозининг куйидагилар билан бирга келиши хос:

Жигар циррозига чалинган бемор куйидагиларга мухтож:

Жигар циррозида асцитни даволашда куйидагиларни тавсия этиш максадга мувофик:

Жигар циррозида кўп микдордаги диурез куйидагиларга олиб келиши мумкин:

Спленомегалияда гиперспленизм белгилари:

Жигарнинг макро- ва микронодуляр циррозида фаолликнинг биокимёвий мезонлари:

Санаб ўтилганлардан кайси бири жигарнинг микронодуляр (портал) циррозига хос:

Жигар комасига хос:

Беморда кон аралаш кайт килиш ва суюк кора рангдаги ахлат келиши куйидагиларнинг окибати бўлиши мумкин:

Огир жигар энцефалопатиясида куйидагиларни кўллаш максадга мувофик:

Жигар усти сариклигининг 3 сабабларини айтинг?

Жигар сариклигини 3 сабабини айтинг?

Жигар ости сариклигининг 3 сабабини айтинг?

Жигар усти сариклигининг 3 белгиси?

Паренхиматоз жигар сариклигининг 3 белгиси?

Жигар ости сариклигининг 3 клиник белгилари?

Гиперспленизм 3 белгилари?

Кабзиятнинг 3 тури ?

Ичак диспепсиясида кузатиладиган 3 синдром?

Ачиткили (бродил) диспепсияни 3та белгилари?

Колитлардаги бродил диспепсияни 3 белгиларини кўрсатинг?

Колитларда чирикли диспепсиянинг 3 синдромини кўрсатинг?

Ингичка ичакда хазм бўлиш етишмовчилик синдромини 3та белгиси?

Йўгон ичакдан эвакуация синдромини 3 белгиси?

Йугон ичакдан секинлашган эвакуация синдромини нажасдаги 3 белгиси?

Энтероколитда 3 та патологик нажас ўзгаришини кўрсатинг?

Энтероколитни 3 белгисини кўрсатинг?

Энтероколитда кўлланиладиган 3та текширув усули:

Энтеритнинг 3 та белгилари:

Колитнинг 3 белгиси?

Ошкозон ва 12 бармок ичак яра касаллигини пайдо бўлишида ахамиятга эга бўлган 3 та асосий омил:

Ошкозон яра дефектини 3 та асосий жойлашуви:

12 бармокли ичак яра касаллигини 3 та характерли белгиси:

12 бармокли ичак яра касаллигида огрикларнинг 3 та белгиси:

Ошкозон ширасиниг 3та курсаткичи:

Яра касаллигини 3 рентген белгиси?

Ошкозон яра касаллигида кон кетишда 3 та асосий тадбирлар:

Яра касаллигида 3та асосий диагностик усул:

Жигар касаллигада цитолизни 3 белгиси?

Холестаз синдромини 3 белгиси?

Ошкозон ости безини касаллигида 3 та синдром:

Ошкозон ости безини текширишни 3 инструментал усуллари:

Копрограмма маълумотлари бўйича хазм килиш бўзилишини 3 та кўрсаткичи?

Классик дуоденал зондлашда ўтни 3 порциясини курсатинг?

Яра касаллигини даволашда ишлатиладиган 3 гурух антисекретор воситаларни кўрсатинг?

Гастритнинг 3 морфологик тури:

Таркалган сурункали гастрит клиникасида кузатиладиган 3 синдром:

Сурункали гастритни кўзиш давридаги ичак диспепсияси кўйидаги 3 симптом билан характерланади:

Гистамин билан стимуляция ўтказишга 3 карши кўрсатма:

Нормал ва ошган секреция билан кечувчи сурункали гастритларда кабзият келиб чикишининг 3 номили:

Сурункали гастрит кечишининг 3 боскичи:

Сурункали гастритга олиб келувчи 3та эндокрин касаллигини кўрсатинг:

Ошкозон секрецияси бузилишига олиб келувчи 3 асосий омил:

Сурункали дуоденитнинг 3 морфологик тури:

Дуоденоспазмнинг 3 рентген белгиси:

Ошкозон ярасига олиб келувчи 3 та асосий гурух препаратларини айтинг:

Пилоростенозни клиник белгиларига кирмайди:

Ошкозон ва 12 бармок ичак яра касаллигида ишлатилмайдиган препаратлар:

Кон зардобида амилазани юкори кўрсаткичи кайси холларда бўлмайди:

Ошкозон ости бези бошчаси ракига хос эмас:

Жигар алкоголли ёгли дистрофиясига хос эмас:

Ўт димланишига олиб келмайдиган омиллар:

Сурункали панкреатитда огрикни колдириш учун кўлланилмайди:

Панкреатитга хос бўлмаган шикоятлар:

Хроник гепатит ташхисида куйидагилардан кай бири хал килувчи ахамиятга эга:

Гепатит В ни кон зардобидаги кайси маркерли вирус репликация мавжудлигидан далолат беради: (2 та тўгри жавобни кўрсатинг)

Хроник вирусли гипатитни даволашда ўзини самарадорлигини кўрсатган препаратлар:

Жигарни ўткир зарарланишидаги цитолиз синдроми учун кайси лобаратор белги хос:

Куйидаги белгилардан кайси бири хроник энтеритда кузатилади:

Куйидаги касалликлардан кайси бирида жигар ичи холестази кузатилади:

Кайси касаллик кўпрок ўткир панкреатитни сабаби бўлиб хисобланади:


Назад к списку