О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

Детская стоматология (узб)Тиш чўткасини кандай саклаш мумкин:

Бир катновда нечта тишни фторлак билан коплаш мумкин:

Кариеснинг жадаллигини кайси индекс билан аникланади:

Федеров – Валодкина билан коронкани тўлик бўялиши неча балл билан аникланади:

Огиз бўшлигини профессионал гигиенасини ўтказишда тиш карашларни олиш кайси тишларда бошланади:

Огиз бўшлигини профессионал гигиенасини ўтказади:

Пелликулани аниклаш мумкин:

Учламчи профилактикага киради:

Гигиена воситаларининг асосий турларига киради:

Даволовчи паста гигиеник пастасига нисбатан таркибида нима саклайди:

Кариесга карши пасталар таркибида асосий таркибидан ташкари яна киради:

Шамоллашга карши пасталарга асосий таркибидан ташкари яна киради:

Тиш элексирларининг асосий кимсини ташкил килади:

Стандарт усул билан тиш тозалаш чўткасини асосий харакат тури:

Тиш пастаси кўпириш учун кўшилади:

Сабабсиз бошланиб узлуксиз кучайиб борувчи огрик куйидаги касалликларнинг кайси бири учун хосдир

Куйидаги холлардан бирида бемор боланиннг умумий ахволи бузилиб захарланиш аломатлари кайд килинади

Ремтерапия ўтказиш учун мухим бўлиши керак:

10 ёшли беморнинг /IV тишида ўткир периодонтит аникланди. Кандай йул тутиш лозим

Натрий фторид антидоти нима:

Виноградов бўйича кариес таснифи нимага асосланган:

Тиш каттик тўкимасини тетрациклинли бўялишига сабаб:

Флюороз ривожланишига сабаб:

Доимий тишларда эмалида системали гипоплазиянинг ривожланишига сабаб:

Шиллер – Писаревлар таклиф килган текшириш усули куйидаги холатлардан бирини аниклайди:

Сут тишларида кариес жараенининг тез кечиши куйидаги сабабларнинг кайси бири билан кўпрок богликдир:

Сут тиларида кариес жараёнининг ўткир тарзда кечиши кўпчилик холларда кариеснинг куйидаги шаклларидан бирига мос келади:

Ўрта кариесда сут тишларида огрикка шикоят кўпчилик холда:

Ўрта кариес каваги сут тишларидан ажратувчи такликсиз куйиладиган пломбалар:

Пульпани илдиз каналидан нима билан олиб ташлаймиз.

Нима билан каналларни импрегнация киламиз:

Тишнинг юмшок, толали бириктирувчи тўкимасининг яллигланиши:

Сурункали гангреноз пульпитда огрик одатда:

Сурункали гипертрофик пульпитнинг дифдагностикаси:

Сурункали гипертрофик пульпитни сурукали грануляцияланувчи периодонтитдан фарк килишда куйидаги текшириш усулларидан кайси бири кўл келади:

Сут тишларининг периодонтитда даволаш учун асос бўлиб:

Ўткир периодонтит ва ўткирлашган сурункали перидонтит хасталигида организм сезгирлигини пасайтириш максадида буюрилади:

Сут тишларида кечадиган умумий ўткир диффуз пульпитда огрик:

Сурункали грануляцияланувчи периодонтитни сурункали гипертрофик пульпитдан киёсий фарклашда куйидаги текширишлардан кайси бирининг натижаси мухим:

Сут тишларининг ўткир ўчокли пульпитида огрик:

Ўткир ўчокли пульпитда яллигланиш сохаси:

3 ёшли болада хамма тишларни ранги хира кулранг,курак тишлар емирилган ,рентген суръатда тиш бўшлиги ва хамма тишлар каналлари битиб кетган, илдизлари калта, гиперцементоз ва ўз кисмида суяк тўкимасини сийраклашганлиги кайд этиладии. Бу холат кандай патологияга хос:

Тишларни ранги ўзгариши, одонтогенез пайтида куйидаги дорилардан кайси бирини истъмол килиш сабаб бўлади:

13 ёшли боланинг хамма тишларини ораси очик, чукур прикус натижасида пастки курак тишларни танглай юзасига тегиб турибди, шу юзалар анча емирилган, кайси касаллик хакида ўйлаш мумкин:

14 ёшли бола совук. ширин. нордон ва каттик овкатларни истеъмол килгандан кейин пастки тишларда огрик бўлишидан шикоят килади. Кўрганда: 2 1 ! 1 2 кесув кирраси емирилган, дентин кавати каттик , зондланганда огрик бор, огрик тезда ўтиб кетади. Бу клиник кўриниш кандай касалликни белгилари хисобланади:

5 ёшли бола энтероколит касаллиги билан огриши муносабати билан узок вакт сувда эритилган хлор кислотаси истьемол килган. II I ! I II тил юзаларини эмаль кавати емирилган. Ташхис кўйинг:

Огиз бўшлигини профессионал гигиенаси хамма асбоблар билан ўтказилади, факат нима ишлатилмайди:

Бирламчи профилактикага кирмайди:

Кайси тиш караши ўз таркибида энг кўп микроорганизмлар саклайди:

Экзоген ремтерапия ўтказиш максадида хамма препаратлар кўлланилади, керакмасини аникланг.

Экзоген профилактика тури билан ўтказилади, факат нима ишлатилмайди:

Чукур кариесда кариоз коваги ювилади хаммаси билан, факат нимадан ташкари:

Болалар стоматологиясида тагликсиз хамма пломбалар ишлатилади, факат нимадан ташкари:

13 ёшгача бўлган болаларда хамма ишлатилаётган пломбалар таглик билан куйилади, факат нимадан ташкари:

Ўрта кариесни нима билан киёсий ташхис ўтказилмайди:

Кариесни болаларда даволашда чайкаш учун нима ишлатилмайди:

Сут тишларини пломбалашда нима ишлатилмайди:

Тиш карашларини хосил бўлиб тупланишига кайси фактор олиб келмайди:

Тиш пасталари кандай турларга бўлинмайди:

Тишларни бўяшда кайси бўёк ишлатилмайди:

Стоматологик согломлик нимага боглик эмас:

Каттик овкат кабул килишни нимага таъсири йук:

Тиш каттик тўкималарининг ирсий касалликларига таалукли:

Эмал ва дентиннинг ривожланиши ва тўзилишини тўлик бўлмаслигининг сабаблари:

Тугаланмаган амилогенезда зарарланадиган соха:

Тугалланмаган дентиногенез ташхисини кўйиш учун етарли:

Тиш каттик тўкималарини тетрациклинли бўялишига олиб келадиган сабаблар:

Флюороз ривожланишининг сабаби:

Флюороз кўпрок зарарлайдиган тишлар:

Юза кариесда огрик пайдо бўлади:

Бошлангич кариес киёсий ташхисланади:

Сут тишларида кариеснинг тез кечишига сабаб:

Тиш тозалик кўрсаткичи назорати амалга оширилади:

Малакали гигиена ўтказиш йўллари:

Огиз бўшлигини индивидуал гигиенасини ўтказади:

Сут тишларининг хусусиятлари:

Сут тишларининг хусусиятлари:

Нормада шиллик каватга хос хусусият:

Тиш кариесини интенсивлигини аникланадиган индекс:

РМА индексида нима бўялади:

Тишларни бўяшда кайси бўёк ишлатилади:

Стоматологик профилактига кайси методлар хос:

Стоматологик окартув усулларига хос:

Стоматологик согломлик нимага боглик:

Ишонтириш жараёнига таълукли боскич.

Стоматологик касалликлар профилактикасида овкатланишнинг ахамияти:

Хомиладорларда витамин ва минералларга бўлган кундалик талаб:

Кариес касаллигида углеводларнинг кариесоген ролини туширувчифакторлар:

Каттик овкат кабул килишни нималарга таъсири бор:

Болаларда тиш кариесининг пайдо бўлиши ва авжланишига таъсир килади:

FONES методи бўйича тишларни тозалаш боскичларига тааълукли:

Пахомов стандарт методи бўйича тозалаш боскичларига киради:

Стоматологик окартирув профилактик чора тадбирлари:

Кайси тасдик тўгри:

Кайси тасдик нотўгри:

Стоматолог харакатига боланинг салбий жавобини кўрсатинг:

Кайси фикр тўгри:

Нима учун дог боскичидаги кариесда эмал юзасида ўзгариш бўлади:

Фтор кандай хусусиятларга эга:

Грин-Вермилон индексини аниклашда кайси тишлар бўялмайди:

Кайси холатда реминерализация самарали деб хисобланади:

КПИ индексини аниклашга куйидаги текшириш усулларининг кайсилари киради.

Эмальга органик кислоталар таъсир килганда кайси жараён кузатилади:

Деминерализация жараёнида эмаль юзасида кайси элементлар йуколади (ортикчасини чикаринг).

Премедикациянинг асосий вазифалари:

Пульпани огриксизлантириш учун кайси усулдан фойдаланилади:

Кандай психо-вегетатив асоратларни биласиз: (ортикчасини чикаринг):

Кайси тишлар Фёдров-Валодкина индексини аниклашда бўлади:

Кайси препарат рем-терапия учун кўлланилади

Рем-терапия самарасини оширишга ёрдам берувчи мода

Гелий-неонли лазер кандай хусусиятларгага эга

Юза эмал каватининг, чукур эмаль каватидан асосий фарклари

Кайси кимёвий элементлар карисоген гурухга киради:

КПИ нинг кайси кўрсатгичлари тўгри изохланган:

Болалар стоматологиясида кўлланиладиган препарат:

Огиз бўшлигининг асосий гигиена воситасига кирмайди:

Тиш тозалагичлар коидаси: 1. тиш тозалагични тишга нисбатан 45 0 остида 2. тиш тозалагични тишга нисбатан 30 0 остида 3. тиш тозалагични охирги кимси милк эгатида бўлиши керак 4. тиш тозалагични охирги кимси тишлараро сўргичда туриши керак 5. тиш тозалагичнинг учи эгатча асосидан тиш бўйлаб тишнинг контакт нуктаси томон сурилади 6. тиш тозалагичнинг учи тишлараро сўргичдан тиш бўйлаб тишнинг контакт нуктаси томон сурилади

Флоссни ишлатиш кетма-кетлиги: 1. тишнинг контакт юзасидан ипни киргизилади. 2. хар бир тишни хамма томонлари контакт юзалари кетма-кетликда тозаланади. 3. иккала кўл урта бармоги биринчи фалангасига 35-40 см узунликдаги ип уралади. 4. юмшок карашлар бир канча харакатлар билан олиб ташланади. 5.бош ва урта бармоги биринчи фалангасига 35-40 см узунликдаги ип уралади.

Тиш пасталарининг асосий компонентларига киради:

Тиш пасталарни таркибига кўп атомли спирт нимага киритилган:

Гелсимон пасталарга хос:

Кариесга карши таъсир кўрсатади:

Одам организмига фторидларни эндоген тушишига киради:

Фиссурани герметизация этабларини кетма-кетлигини аникланг: 1. пахта валик ва сўлак тортгич билан тишни сўлакдан ажратиш. 2. протравкаланган юзани хаво билан куритиш. 3. тиш эмалини 15-20 секунд ичида 30-35%ортфосфат кислота билан протравка килиш. 4. тиш юзасини сув-хаво окими билан ювиш. 5. герметик суркаш.

Тиш карашларини хосил бўлиб тупланишига кайси фактор олиб келмайди:

Тиш пасталарини кандай турлари бўлади(ортикчасини чикаринг)

Тиш шёткасини синтетик толастга тугри характерискасини аникланг: 1. ўрта канали бор 2. канали йўк 3. усти гадир-будир 4. усти силлик 5. толаларни охири учли 6. толаларнинг ён томони микрорельефли 7. толаларни охири думалоклашади

Тиш порошоклари камчиликларига нима кирмайди:

Ўсимлик препарати сакловчи тиш пасталари кандай даволовчи хусусиятга эга эмас:

Биологик актив кўшимчалар сакловчи тиш пасталари кандай касалликларда ишлатилади: 1. кариес 2. гингивит 3. гипоплазия 4. пародонтит 5. огиз бўшлигини шиллик кават касалликлари 6. флюороз

Нормада сувда фтор микдори: 1. 0,7-0,8 мг/л иссик климат шароит 2. 1,0-1,2 мг/л иссик климат шароит 3. 1,5 мг/л шимолий районда 4. 1,2 мг/л шимолий районда 5. 1,0 мг/л ўрта кенгликда 6. 0,8 мг/л ўрта кенгликда

Тишларга фторлак ишлов бериш кетма-кетлигини аникланг 1. тиш юзаси пахта томпон билан артилади 2. огиз шиллик каватига тушган лак ортикчаси олиб ташланади 3. 4-5 минутдан кейин лак курийди 4. тишга пахта шарчаси ёки шётка ёрдамида препаратдан юпка катлам суртилади

Гермизация усулига карши кўрсатмага киради:

Кайси этап фиссура гермитизациясида (ноинвазив усулда) ўтказилмайди:

Болаларда доимий тишлар эмали системали гипоплазияси ривожланишига сабаб:

Тиш каттик тукимасининг ирсий касалликларига кирмайди:

Эмаль махаллий гипоплазиясида беморнинг шикоятлари:

Эмаль ва дентин шаклланишининг бузилишининг сабаблари:

Кайси касалликларда битта шакли ўзгарган тиш ёриб чикади:

Кайси касаллик ирсий хисобланади:

Тугалланмаган амелогензда тиш тузилишида кайси тўкимада ўзгаришлар бўлади:

Тугалланмаган дентиногенезда диагноз кўйиш учун шарт бўлмаган белгилар:

Тиш каттик тўкимаси нокариоз касалликларига куйидагилар кирмайди:

Флюорозининг клиник шакллари:

Тиш пульпитининг бевосита асорати бўлиб:

Ўткир чўкки периодонтит учун хос хусусият:

Ўткир чўкки периодонтитда содир бўладиган, кучайиб борувчи огрикни юзага келтиришда:

Ўткир медикаментоз , мишякли перодонтитда антидот сифатида:

Ўткир чўкки периодонтитда рентген тасвирда куйидаги холларда бирини кўрамиз:

Бир илдизли сут тишларнинг периодонтитини куйидаги кайси бир тури беморнинг бирнчи катновида тўлик даволаниши мумкин эмас:

Стоматология сохасида асосий клиник текширув усули бўлиб:

Сут тишларининг ўрта кариеси куйидаги хасталиклардан кайси бири билан киёсий ташхис килинмайди:

Юза сатх бўйлаб кенг таркалган сут тишларининг юза кариесини давоолашда куйидаги кайси бир усул максадга мувофикрок хисобланади:

Ўткирлашган сурункали сут тишлари периодонтитида тишни олдириб ташлашга асос бўладиган сабаб:

Кайси сурункали периодонтитларни бир катновда даволаса бўлади:

Ўткир периодонтитни сурукалидан ажратиш усуллари:

Ўткир периодонтитда рентгенографияда кандай ўзгаришлар бўлади:

Нима билан сут тишларининг каналларини пломбалаш мумкин:

Бола 10 ёшда IV тишига сурункали периодонтит диагнози кўйилди. Кандай даволайсиз:

Мишякни антидоти нима:

Сут тишларининг ўткир ўчокли пульпитида огрик:

Ўткир ўчокли пульпитда яллигланиш йўк соха:

Ўткир ўчокли пульпит пульпитда огрик характерига кўра куйидагича кечиши мумкин:

Келтириб чикарувчи сабабларга кўра куйидаги кайт этилган кайси бир пульпит табиатан учрайди:

Сут тишларида кечадиган ўткир ўчокли пульпитда болаларда куйидаги кайси – бир холатни кайт этиш мумкин:

Ўткир ўчокли пульпит кайси бир холатни кайт этиш мумкин:

Ўткир ўчокли пульпит куйида баён килингвн кайси бир касаллик билан киёсий ташхис килинмайди:

Сут тишларининг умумий ўткир диффуз пульпити учун:

Сут тишларининг умумий ўткир диффуз пульпитида боланинг умумий ахволининг ёмонлашувига:

Кизариб конаб турувчи пульпани биз:

Тиш пульпасининг девитал ампутацияси куйидаги йўл оркали амалга оширилади:

Ёш болаларда умумий ўткир диффуз пульпитни кайталаниб ўткирлашган сурункали периодонтитидан киёслаб фарклашда асосий белги бўлиб:

Ўткир умумий диффуз пульпитда ўз-ўзидан пайдо бўладиган огрик куйидаги сабабга кўра вужудга келади:

Ўткир умумий диффуз пульпит учун хос белгилар:

Ўткир умумий диффуз пульпитни ўткир ўчокли пульпитдан фарклашда асосий белги бўлиб куйидагиларлан кайси бири хисобланади:

Сут тишларининг сурункали фиброз пульпитида:

Сурункали фиброз пульпитни ўрта кариесдан фарклайдиган асосий хол бўлиб:

Сут тишларида одатда кўпрок кайси пульпитлар учрайди :

Илдизи шакилланган бир илдизли сут тишларини даволаш учун куйидаги усуллардан кайси бирларини танлаш тўгрирок бўлади:

Илдизи шакилланган курак сут тишларининг сурункали пульпитини даволашда куйидаги усуллардан кайси – бирларини танлаш тўгрирок бўлади:

Сут тишларининг тож пульпасини витал йўл билан ампутация килингандан сўнг илдизга кириш кисмида:

Сут тишларининг тож пульпасини девитал ампутациясидан сўнг илдизларга кириш сохасида мумиёлаш максадида:

Тиш пульпасини жонсизлантириш максадида пульпа шохига куйидагилардан кайси бирини кўйиш максадга мувофикдир:

Тож пульпасининг витал ампутациясидан кейин илдиз каналларига кириш сохасида колдириладиган малхам дори:

Девитал ампутациядан кейин доимий пломба сифатида сут тишлари учун куйидаги тўлдиргичлардан кайси бирини танлаш максадга мувофикдир:

Сут тишларини пульпитини экстирпация усулида даволаш пайтида илдиз каналлари:

Периодонтит касаллиги кайси касаллик бевосита окибати хисобланади:

Сут тишларининг периодонтитини даволаш пайтида куйидаги асоратлардан кайси бири рўй беради:

Сут тишлари периодонтитида тишни олдириб ташлашга асос бўлмайдиган сабаблар:

Ўткирлашан сурункали сут тишлари периодонтитида тишни олдириб ташлашга асос бўладиган сабаб:

Кўп илдизли тишларда учрайдиган яллигланишнинг кайси бир турида тиш бўшлигининг туб девори емирилиб тешилмайди:

Сурункали фиброз периодонтитлар куйидаги касалликларнинг кайси бири билан киёслаб фаркланади:

Тугалланмаган детиногенезда диагноз кўйиш учун шарт бўлмаган белгилар:

Кизариб конаб турувчи пульпа качон аникланмайди:

Сурункали гипертрофик пульпитни сурукали грануляцияланувчи периодонтитдан фарк килишда куйидаги текшириш усулларидан кайси бири кўл келади:

Бир илдизли сут тишларининг периодонтитини куйидаги кайси бир тури беморнинг биринчи катновида тўлик даволаниши мумкин эмас:

3 % ли “Ремодент” эритмаси даволаш максадида куйидаги холларнинг кайси бирида ишлатилади:

Минераллашуви тугалланмаган фиссураларни мухрлаш учун куйидаги тўлдиргичлардан (пломба. кайси бирини ишлатиш максадга мувофик

Чукур кариесни даволашда малхам сифатида ишлатилмайди:

Куйидаги баён килинган кайси бир тадбир кариесга карши эндоген профилактика учули бўлиб хисобланмайди:

Кариеснинг догли даврида умумий даво – профилактика максадида беморда ичиш учун тавсия этилмайди:

Чукур кариесни даволашда малхам катлам сифатида ишлатилмайди:

Кариес жараёнининг бошлангич даврида тиш эмалини куйида келтирилган кайси бир эритма билан ишлов бериш (аппликация ). фойда бермайди:

Сут тишлари периодонтитида тишни олдириб ташлашга асос бўлмайди:

Бола 6 ёшда IV доимий огрик , тишлаганда огрик зўрайишига шикоят килди. Рентгенограммада тиш илдизининг 1\3 кисми резорбцияси. Сизнинг даволаш усулингиз:

Сут тишларининг сурункали периодонтитида асоратлар:

Сут тишларининг периодонтитини даволаш пайтида куйидаги асоратлардан кайси бири рўй беради:

Ўткирлашган сурункали периодонтитни ўткир чўкки периодотитидан киёсий фарклашда куйидаги кайси текшириш натижасида бош омил бўлиб хисобланмайди:

Куйидагилардан бири кўшимча стоматологик клиник текширув усули хисобланади:

Кариес жараёнинг дог боскичини аниклаш учун куйидаги усуллардан биридан бошкаси кўлланилмайди:

Сут тишларининг кариесида ўзига хос хусусиятлари

Кариесни догли даврида умумий даво профилактика максадида беморга ичишга тавсия этилади.

Стейнтон-Капдепон синдромига хос белгилар

Дентин ривожланишини бузилишида:

Сут тишларида кечадиган ўткир диффуз пулпитда болаларда куйидаги кайси холатни кайд килиш мумкин.

Сурункали пулпитнинг турлари:

Сут тишлари пулпитини экстирпация усулида илдиз каналларини даволаш:

Периодонтит касаллиги бевосита кайси касалликни асорати бўлиб хисобланади.

Ўткир чўкки периодонтитида рентген тасвирида куйидаги холатлар кўрилади:

Куйида келтирилган касалликлардан кайси бири ирсий хусусиятли нокариоз касалликлар гурухига кирмайди:

Ўткир токсик периодонтит нимадан келиб чикади:

Сут тишлари пулпитини девитал ампутация усулида даволашда куйидагилардан кайси бири ишлатилади.

Сурункали гипертрофик пульпит илдиз буфиркацияси перфорациясидан ўсган тўкима билан кандай фарклайсиз:

Болаларда кариес кавагига антисептик ишлов бериш учун нима ишлатилмайди:

Флюорозни догсимон турига хос клиник белгиларни сананг:

Штирихли флюороз клиникаси:

Тугалланмаган амелогенезда зарарланиш тиш тўкимасининг кайси кисмида бўлади.

Чукур кариесда кариоз кавагига кайси эритма билан ишлов берилмайди.

Ўрта кариес нима билан киёсий ташхис ўтказилмайди:

Чукур кариесда кайси даволовчи пасталар ишлатилмайди.

Сурункали гангреноз пулпитда огрик одатда:

Сурункали фиброз пулпит сут тишларида:

Куйидаги холлардан кайси бирида травматик периодонтит юзага келади:

10 ёшли беморнинг IV тишда уткир периодонтит аникланди. Кандай йўл тутилади:

Капдепон дисплазияси кайси йул билан ўтади:

Тиш фолликуласи ривожланишида тиш ранги ўзгаришига олиб келадиган касалликлар:

Системали гипоплазияда дентин ривожланишининг бузилиши:

Тиш фуссураларини мухрлашда ишлатиладиган герметиклар:

Кариес этиологияси теориялари.

Гипертрофик пулпит киёсий ташхисланади:

Девитализацияда ишлатиладиган препаратлар:

Периодонт функциясига кирмайди.

Медикаментоз периодонтитда арсеник антидоти .

Сурункали периодонтитни ўткирлашувида клиник кўриниш:

2 яшар боланинг тишлари кариесини даволашда ажратувчи тагликсиз ишлатиш мумкин бўлган пломбалар:

Куйидаги касалликлардан кайси бири ирсий хусусиятли нокариоз касалликлар гурухига кирмайди:

Ўткир диффуз пулпит киёсий ташхис килинади.

Сурункали фиброз пулпитни ўрта кариесдан киёслаш учун кўлланиладиган усул:

Болаларда асосан учрайдиган пулпит турлари

Периодонтитларда каналларни ювиш учун кайси эритма ишлатилади:

Сут ва доимий тишларда сурункали периодонтитни даволашда биринчи катновда нима килиш керак:

Ўткирлашган сурункали периодонтитда кўрсатиладиган самарали биринчи ёрдам:

Зондлаганда огрик хосил бўлиб конаш юз берадиган холат:

Клиник кечишига караб периодонтитларнинг куйидаги турлари фаркланади:

Кайси периодонтит учун окма йўл характерли эмас.

Кайси периодонтитни даволашда илдиз канали учи очилади.

Гранулематоз периодонтитларни даволашдан сўнг келиб чикадиган яхши окибатлари:

Ўткир чўккили периодонтитда периодонт ёригини рентгенда кўриниши.

Периодонтитни бир катновда даволашга мутлок кўрсатма.

Кайси кариесда эмал дентин чегараси бутунлиги бўзилмайди

Кумушлаш усулида нима кўлланилади:

Флюорозда бемор шикояти.

Флюорозда типик зараланадиган соха.

Болаларда доимий тиш эмали системали гипоплазиясининг ривожланиш сабаблари:

Бир дона тишнинг шакли ўзгарган холда чикадиган касалликлар:

Клинико-топографик хусусиятларига караб кариес классификацияланади:

Кариеснинг бошлангич даврини эмал гипоплазияси билан киёсий ташхисида фаркланади:

Сут тиши ўрта кариеси фаркланади:

Кариес профилактикаси максадида фторлакнинг кўлланиш сабаблари:

Сурункали периодонтитда сут тишларни олишга абсолют кўрсатма:

Ирсий йўл билан ўтувчи касалликларни кўрсатинг:

Илдиз усув кимси жарохатланган холда илдиз канали пломбаланади.

Турнер тишлари –бу:

Болаларда ўткир чўкки периодонтит келиб чикиши мумкин:

Тугалланмаган одонтогенез асосий клиник белгилари:

Сурункали периодонтит даволанмаганда келиб чикадиган асоратлар:

Сут тишларини пломбалашда ишлатиладиган замонавий стеклоиономер цементлар:

Болалар ёшида ўткир ўрта кариес учрашига сабаб:

Ўткир ўрта кариесни клиник кўриниши:

Ўткир мишякли периодонтит антидоти:

Системали гипоплазия конунияти-бу:

Дог боскичидаги кариесда сут тишларини кумушлашда кўлланилади:

Сурункали периодонтитда каналга медикаментоз ишлов берилади:

Кандай диагнозда тишни герметизмга ёпиш максадга мувофик эмас:

Болаларда ўткир диффуз пульпитни кечишини ўзига хослиги:

Кариесни ривожланиш этиологик назарияларини биласиз:

Бошлангич кариесда рем-терапия учун кўлланилади:

Периодонт тўкимаси таркибига кирмайди:

Зихреев чигали-бу:

Клиник кечиши бўйича периодонтитлар бўлинади.

Мрамор касаллиги кайси касаллик турига киради:

Флюороз деструктив шакли учрайдиган эндемик зоналарда фтор микдори:

Перкуссияда огрик кузатилади:

V. 8 ёшли бола тишларидаги кўп сонли кариесга шикоят килиб келди. Анамнез йигилганда, аникландики бола яшайдиган туманнинг суви таркибидаги фтор микдори 0,3-0,4 мг/л ни ташкил килади. Сувдаги фтор микдори нормада канча:

V. 8 ёшли бола тишларидаги кўп сонли кариесга шикоят килиб келди. Анамнез йигилганда, аникландики бола яшайдиган туманнинг суви таркибидаги фтор микдори 0,3-0,4 мг/л ни ташкил килади. Бу ёшда болага NaF таблеткалар бериш мумкинми: Агар мумкин бўлса, 8 ёшли болага суткалик норма канча бўлиши керак:

12 ёшли кизча тиш тозалаганида милклари конашига шикоят килади. Кайси индекс бўйича милк холати аникланади:

12 ёшли кизча тиш тозалаганида милклари конашига шикоят килади. Милк яллигланишини аниклашда кайси эритма ишлатилади:

Профилактик кўрикда 7 ёшли болада доимий биринчи молярларда гермитизация усули кўлланилгани аникланди. Кайси герметиклар назорат кўрикда яхши куринади:

Профилактик кўрикда 7 ёшли болада доимий биринчи молярларда гермитизация усули кўлланилгани аникланди. Кайси тишларда герметизация усули тавсия килинади:

Бола 3 ёшда. Шикояти: йук. Объектив: бурсимон доглар, аник доглар, чегарали, юзаси силлик, ялтирок, бита сатхда симметрик жойлашган. Ота-онаси сўзидан бир даврда шаклланган. Ташхис:

Бола 3 ёшда. Шикояти: йук. Объектив: бурсимон доглар, аник доглар, чегарали, юзаси силлик, ялтирок, бита сатхда симметрик жойлашган. Ота-онаси сўзидан бир даврда шаклланган. Киёсий ташхис ўтказинг:

Бола 3 ёшда. Шикояти: йук. Объектив: бурсимон доглар, аник доглар, чегарали, юзаси силлик, ялтирок, бита сатхда симметрик жойлашган. Ота-онаси сўзидан бир даврда шаклланган. Махаллий даво тайинланг:

Бола 3 ёшда. Шикояти: йук. Объектив: бурсимон доглар, аник доглар, чегарали, юзаси силлик, ялтирок, бита сатхда симметрик жойлашган. Ота-онаси сўзидан бир даврда шаклланган. Ушбу касалликнинг олдини олиш учун профилактик тадбирларни аникланг:

Бола 3 ёшда. Шикояти: II нордон мевалардан огрикка. Объектив: II эмал чегарасидаги кариоз бўшлигини экскватор билан олинади. Зондлаш ва перкуссия огриксиз. Термометрия огриксиз. Тиш бўшлигини ёпик. Ташхис кўйинг:

Бола 3 ёшда. Шикояти: II нордон мевалардан огрикка. Объектив: II эмал чегарасидаги кариоз бўшлигини экскватор билан олинади. Зондлаш ва перкуссия огриксиз. Термометрия огриксиз. Тиш бўшлигини ёпик. Киёсий ташхис ўтказинг:

Бола 3 ёшда. Шикояти: II нордон мевалардан огрикка. Объектив: II эмал чегарасидаги кариоз бўшлигини экскватор билан олинади. Термометрия огриксиз. Тиш бўшлигини ёпик. Кўшимча текшириш усулларини ўтказинг:

Бола 3 ёшда. Шикояти: II нордон мевалардан огрикка. Объектив: II эмал чегарасидаги кариоз бўшлигини экскватор билан олинади. Термометрия огриксиз. Тиш бўшлигини ёпик. Даволаш усули:

Санация вактида 5 яшар II I I II вестибўляр юзасида бурсимон доглар бор. Эмал юзаси силлик, ялтирамайди, зондланганда огриксиз. Бола уз вактида тугилган, нормал холда усган ва ривожланган. Тез-тез ОРЗ билан касалланган. Кўшимча текшириш усулини ўтказинг:

Санация вактида 5 яшар II I I II вестибўляр юзасида бурсимон доглар бор. Эмал юзаси силлик, ялтирамайди, зондланганда огриксиз. Бола уз вактида тугилган, нормал холда усган ва ривожланган. Тез-тез ОРЗ билан касалланган. Ташхис кўйинг:

Санация вактида 5 яшар боланинг II I I II вестибуляр юзасида бурсимон доглар бор. Эмал юзаси силлик, ялтирамайди, зондланганда огриксиз. Бола уз вактида тугилган, нормал холда усган ва ривожланган. Тез-тез ОРЗ билан касалланган. Киёсий ташхис ўтказинг:

Санация вактида 5 яшар боланинг II I I II вестибуляр юзасида бурсимон доглар бор. Эмал юзаси силлик, ялтирамайди, зондланганда огриксиз. Бола уз вактида тугилган, нормал холда усган ва ривожланган. Тез-тез ОРЗ билан касалланган. Даволаш тактикангиз:

Боланинг VI тиши чукур кариес сабабли даволаётганда, тусатдан пульпа шохини очиб куйилди. Тиш биологик усул билан даволанган. Даволашдан 5 ой кейин тишнинг ЭОД 60 мкА ни ташкил этган. Тиш пломбаси сакланган. Уз-ўзидан бошланувчи, кечкурўнги огрикларга шикоят килади. Ташхис кўйинг:

Боланинг VI тиши чукур кариес сабабли даволаётганда, тусатдан пульпа шохини очиб куйилди. Тиш биологик усул билан даволанган. Даволашдан 5 ой кейин тишнинг ЭОД 60 мкА ни ташкил этган. Тиш пломбаси сакланган. Уз-ўзидан бошланувчи, кечкурўнги огрикларга шикоят килади. Киёсий ташхис ўтказинг:

Бола 11 ёшда. 6 Чукур кариес сабабли даволаётганда, тусатдан пульпа шохини очиб куйилди. Тиш биологик усул билан даволанган. Даволашдан 5 ой кейин тишнинг ЭОД 60 мкА ни ташкил этган. Тиш пломбаси сакланган. Уз-ўзидан бошланувчи, кечкурўнги огрикларга шикоят килади. Кўшимча текшириш усулини танланг:

Бола 11 ёшда. 6 Чукур кариес сабабли даволаётганда, тусатдан пульпа шохини очиб куйилди. Тиш биологик усул билан даволанган. Даволашдан 5 ой кейин тишнинг ЭОД 60 мкА ни ташкил этган. Тиш пломбаси сакланган. Уз-ўзидан бошланувчи, кечкурўнги огрикларга шикоят килади. Даволаш режасини тузинг:

Бола 6 ёшда. V сурункали гангреноз пульпит деб ташхис куйилди. Объектив: Чукур зондланганда кескин огрикли. Тиш бўшлигини очик, огиздан ёкимсиз хид келяпти. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Киёсий ташхис ўтказинг:

Бола 6 ёшда. V сурункали гангреноз пульпит деб ташхис куйилди. Объектив: Чукур зондланганда кескин огрикли. Тиш бўшлигини очик, огиздан ёкимсиз хид келяпти. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Кўшимча текшириш усулини ўтказинг:

Бола 6 ёшда. V сурункали гангреноз пульпит деб ташхис куйилди. Объектив: чукур зондланганда кескин огрикли. Тиш бўшлигини очик, огиздан ёкимсиз хид келяпти. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Даволаш режасини тузинг:

Бола 6 ёшда. V сурункали гангреноз пульпит деб ташхис куйилди. Объектив: чукур зондланганда кескин огрикли. Тиш бўшлигини очик, огиздан ёкимсиз хид келяпти. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Девитал ампутация нима:

Режали санация вактида 9 ёшли болада V да кариоз бўшлик тубини тозалаётганда бир нуктада каттик огрик пайдо бўлди. Перкуссия огриксиз. Ташхис кўйинг:

Режали санация вактида 9 ёшли болада V да кариоз бўшлик тубини тозалаётганда бир нуктада каттик огрик пайдо бўлди. Перкуссия огриксиз. Киёсий ташхис ўтказинг:

Режали санация вактида 9 ёшли болада V да кариоз бўшлик тубини тозалаётганда бир нуктада каттик огрик пайдо бўлди. Перкуссия огриксиз Текшириш усулини танланг:

Режали санация вактида 9 ёшли болада V да кариоз бўшлик тубини тозалаётганда бир нуктада каттик огрик пайдо бўлди. Перкуссия огриксиз. Даволаш режасини тузинг:

9 ёшли бола анамнезида IV сурункали периодонтит бўлган. Даволаш ўтказилмади. 4 тиш чикганда коронка кимси соргиш-жигаррангда, шакли узгарган. Ташхис кўйинг:

9 ёшли бола анамнезида IV сурункали периодонтит бўлган. Даволаш ўтказилмади. 4 тиш чикганда коронка кимси соргиш-жигаррангда, шакли узгарган. Киёсий ташхис ўтказинг:

12 ёшли бола анамнезида IV сурункали периодонтит бўлган. Даволаш ўтказилмади. 4 тиш чикганда коронка кимси саргиш-жигаррангда, шакли узгарган. Махаллий даволаш режаси:

12 ёшли бола анамнезида IV сурункали периодонтит бўлган. Даволаш ўтказилмади. 4 тиш чикганда коронка кимси саргиш-жигаррангда, шакли узгарган. Касалликни олдини олиш учун кандай профилактик чора-тадбирлар ўтказилади:

Бола 5 ёшда, стоматологга нордон мевалардан V сохасидаги огрикларга шикоят килди. Чайнов юзасида чукур кариоз бўшлик, яшил кулрангдаги юмшок дентин Билан копланган. Эмал ок рангда, мурт, бўшликни тозалашда дентин осон олинади. Деворларини зондлаш огрикли,туби огриксиз. Бола уз вактида тугилган ва ёшига кўра ривожланган. Кўшимча ОРЗ билан касалланган. Кўшимча текшириш усулларини ўтказинг:

Бола 5 ёшда, стоматологга нордон мевалардан V сохасидаги огрикларга шикоят килди. Чайнов юзасида чукур кариоз бўшлик, яшил кулрангдаги юмшок дентин Билан копланган. Эмал ок рангда, мурт, бўшликни тозалашда дентин осон олинади. Деворларини зондлаш огрикли,туби огриксиз. Бола уз вактида тугилган ва ёшига кўра ривожланган. Кўшимча ОРЗ билан касалланган. Ташхис кўйинг:

Бола 5 ёшда, стоматологга нордон мевалардан V сохасидаги огрикларга шикоят килди. Чайнов юзасида чукур кариоз бўшлик, яшил кулрангдаги юмшокдентин Билан копланган. Эмал ок рангда, мурт, бўшликни тозалашда дентин осон олинади. Деворларини зондлаш огрикли. Бола уз вактида тугилган ва ёшига кўра ривожланган. Кўшимча ОРЗ билан касалланган. Киёсий ташхис ўтказинг:

Бола 5 ёшда, стоматологга нордон мевалардан V сохасидаги огрикларга шикоят килди. Чайнов юзасида чукур кариоз бўшлик, яшил кулрангдаги юмшокдентин Билан копланган. Эмал ок рангда, мурт, бўшликни тозалашда дентин осон олинади. Деворларини зондлаш огрикли. Бола уз вактида тугилган ва ёшига кўра ривожланган. Кўшимча ОРЗ билан касалланган. Сизнинг даволаш тактикангиз:

Бола 7 ёшда. Шикоятлари: III овкатланганда пайдо бўлвчи огрикларга, тиш конашига. Объектив: чукур кариоз бўшлик, грануляцион тўкима билан тулган. Зондланганда огрикли,конайди. Перкуссия огриксиз. Ташхис кўйинг:

Бола 7 ёшда. Шикоятлари: III овкатланганда пайдо бўлвчи огрикларга, тиш конашига. Объектив: чукур кариоз бўшлик, грануляцион тўкима билан тулган. Зондланганда огрикли,конайди. Перкуссия огриксиз. Киёсий ташхис ўтказинг:

Бола 7 ёшда. Шикоятлари: III овкатланганда пайдо бўлвчи огрикларга, тиш конашига. Объектив: чукур кариоз бўшлик, грануляцион тўкима билан тулган. Зондланганда огрикли,конайди. Перкуссия огриксиз Кўшимча текшириш усулини танланг:

Бола 7 ёшда. Шикоятлари: III овкатланганда пайдо бўлвчи огрикларга, тиш конашига. Объектив: чукур кариоз бўшлик, грануляцион тўкима билан тулган. Зондланганда огрикли,конайди. Перкуссия огриксиз. Даволаш режасини тузинг:

Бола 3 ёшда. II тишда юза кариес. Объектив: зондланганда огриксиз . Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Тиш бўшлигини ёпик. Киёсий ташхис кўйинг:

Бола 3 ёшда. II тишда юза кариес. Объектив: зондланганда огриксиз . Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Тиш бўшлигини ёпик. Витал бўяш нима билан ўтказилади:

Бола 3 ёшда. Шикояти: II тиш нордон мевалардан огрикка. Объектив: II кариоз бўшлик эмал чегарасида бўлиб, экскаватор билан олинади. Зондлаганда огриксиз. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Тиш бўшлигини ёпик. Ташхис кўйинг:

Бола 3 ёшда. Шикояти: II тиш нордон мевалардан огрикка. Объектив: II кариоз бўшлик эмал чегарасида бўлиб, экскаватор билан олинади. Зондлаганда огриксиз. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Тиш бўшлигини ёпик. Киёсий ташхис кўйинг:

Бола 3 ёшда. Шикояти: II тиш нордон мевалардан огрикка. Объектив: II кариоз бўшлик эмал чегарасида бўлиб, экскаватор билан олинади. Зондлаганда огриксиз. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Тиш бўшлигини ёпик. Даволаш усули:

Бола 3 ёшда. Шикояти: II тиш нордон мевалардан огрикка. Объектив: II кариоз бўшлик эмал чегарасида бўлиб, экскаватор билан олинади. Зондлаганда огриксиз. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Тиш бўшлигини ёпик. Кўшимча текшириш усуллари:

Бола 5 ёшда, у V тиш сохасида нордон таъсиридан бўладиган огрикка шикоят килган . Чайнов юзасида чукур кариоз бўшлигини сарик – кулрангли юмшаган дентинга тулган. Эмаль ок рангли, мурт, ковакка ишлов берилганда дентин осон олинади, зондлаганда девори бироз огрикли. Бола уз вактида тугилган ва ёшига мос равишда ривожланган. Тез-тез УРК билан касалланган. Кўшимча текшириш усуллари:

Бола 5 ёшда, у V тиш сохасида нордон таъсиридан бўладиган огрикка шикоят килган . Чайнов юзасида чукур кариоз бўшлигини сарик – кулрангли юмшаган дентинга тулган. Эмаль ок рангли, мурт, ковакка ишлов берилганда дентин осон олинади, зондлаганда девори бироз огрикли. Бола уз вактида тугилган ва ёшига мос равишда ривожланган. Тез-тез УРК билан касалланган. Киёсий ташхис ўтказинг:

Бола 5 ёшда, у V тиш сохасида нордон таъсиридан бўладиган огрикка шикоят килган . Чайнов юзасида чукур кариоз бўшлигини сарик – кулрангли юмшаган дентинга тулган. Эмаль ок рангли, мурт, ковакка ишлов берилганда дентин осон олинади, зондлаганда девори бироз огрикли. Бола уз вактида тугилган ва ёшига мос равишда ривожланган. Тез-тез УРК билан касалланган. Даволаш усули:

Бола 4 ёшда . Икки молярнинг чайнов юзасида эмал ва дентин чегарасида кариоз бўшлик бор . Бола тез-тез УРВИ билан касалланган Уз вактида тугилган . Якиндагина гепетит А – ни бошдан ўтказган. Зондлаганда огриксиз. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Тиш бўшлигини ёпик. Кўшимча текшириш усулларини ўтказинг:

Бола 4 ёшда . Икки молярнинг чайнов юзасида эмал ва дентин чегарасида кариоз бўшлик бор . Бола тез-тез УРВИ билан касалланган Уз вактида тугилган . Якиндагина гепетит А – ни бошдан ўтказган. Зондлаганда огриксиз. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Тиш бўшлигини ёпик. Киёсий ташхис ўтказинг:

Бола 4 ёшда . Икки молярнинг чайнов юзасида эмал ва дентин чегарасида кариоз бўшлик бор . Бола тез-тез УРВИ билан касалланган Уз вактида тугилган . Якиндагина гепетит А – ни бошдан ўтказган. Зондлаганда огриксиз. Перкуссия манфий. Термометрия манфий. Тиш бўшлигини ёпик. Даволаш усули:

Бола 5 ёшда . Унда ташки тасиротлар натижасида огрик бўлиб , тасиротлар тўхтатилса, огрик йуколади. Курганда: V тиш сохасида Ўрта катталикда бўшлик бўлиб, зондлаганда огриксиз . Перкуссия огриксиз . УРК билан тез-тез касалланган . Кўшимча текшириш усули:

Бола 5 ёшда . Унда ташки тасиротлар натижасида огрик бўлиб , тасиротлар тўхтатилса, огрик йуколади. Курганда: V тиш сохасида Ўрта катталикда бўшлик бўлиб, зондлаганда огриксиз . Перкуссия огриксиз . УРК билан тез-тез касалланган . Киёсий ташхис:

Бола 5 ёшда . Унда ташки тасиротлар натижасида огрик бўлиб , тасиротлар тўхтатилса, огрик йуколади. Курганда: V тиш сохасида ўрта катталикда бўшлик бўлиб, зондлаганда огриксиз . Перкуссия огриксиз . Ташхис кўйинг:

Бола 5 ёшда . Унда ташки тасиротлар натижасида огрик бўлиб , тасиротлар тўхтатилса, огрик йуколади. Курганда: V тиш сохасида ўрта катталикда бўшлик бўлиб, зондлаганда огриксиз . Перкуссия огриксиз. Даволаш усули:

Бола 6 ёшда. Санация килиш максадида шифокорга учраган. Курганда: V тиш сохасида ўрта чукурликда бўшлик бўлиб, юмшаган дентин билан тулган , зондлаганда огриксиз , тиш бўшлигини ёпик . Перкуссия ва палпация огриксиз. УРК билан тез-тез касалланган. Кўшимча текшириш усули:

Бола 6 ёшда. Санация килиш максадида шифокорга учраган. Курганда: V тиш сохасида ўрта чукурликда бўшлик бўлиб, юмшаган дентин билан тулган , зондлаганда огриксиз , тиш бўшлигини ёпик . Перкуссия ва палпация огриксиз. УРК билан тез-тез касалланган. Киёсий ташхис:

Бола 6 ёшда. Санация килиш максадида шифокорга учраган. Курганда: V тиш сохасида ўрта чукурликда бўшлик бўлиб, юмшаган дентин билан тулган , зондлаганда огриксиз , тиш бўшлигини ёпик . Перкуссия ва палпация огриксиз. УРК билан тез-тез касалланган. Ташхис кўйинг:

Бола 6 ёшда. Санация килиш максадида шифокорга учраган. Курганда: V тиш сохасида ўрта чукурликда бўшлик бўлиб, юмшаган дентин билан тулган , зондлаганда огриксиз , тиш бўшлигини ёпик . Перкуссия ва палпация огриксиз. УРК билан тез-тез касалланган. Киёсий ташхис:

Бола 11 ёшда . Шикояти: косметик нуксонга . Обектив: 421 124 тиш тож кимсини турли сохасида мелсимон дог жойлашган . Ок догларнинг таркалиши марказдан периферияга караб камайган . Дог сохасидаги эмал юзаси силлик. Витал бўялганда бўялмайди. Кўшимча текшириш:

Бола 11 ёшда . Шикояти: косметик нуксонга . Обектив: 421 124 тиш тож кимсини турли сохасида мелсимон дог жойлашган . Ок догларнинг таркалиши марказдан периферияга караб камайган . Дог сохасидаги эмал юзаси силлик. Витал бўялганда бўялмайди. Киёсий ташхис:

9 ёшли боланининг анамнезида IV сурункали периодонтитнинг кайталаб ўткирлашуви. Даволаш ўтказилмаган. 4 тиш чиккандан сўнг тож кимси сарик жигарранг бўлиб, тиш размери узгарган. Ташхис кўйинг:

9 ёшли боланининг анамнезида IV сурункали периодонтитнинг кайталаб ўткирлашуви. Даволаш ўтказилмаган. 4 тиш чиккандан сўнг тож кимси сарик жигарранг бўлиб, тиш размери узгарган. Киёсий ташхис ўтказинг:

12 ёшли боланининг анамнезида IV сурункали периодонтитнинг кайталаб ўтки рлашуви. Даволаш ўтказилмаган. 4 тиш чиккандан сўнг тож кимси сарик жигарранг бўлиб, тиш размери узгарган. Ташхис кўйинг:

12 ёшли боланининг анамнезида IV сурункали периодонтитнинг кайталаб ўтки рлашуви. Даволаш ўтказилмаган. 4 тиш чиккандан сўнг тож кимси сарик жигарранг бўлиб, тиш размери узгарган. Махаллий даволаш:

Бола 11 ёшда . Обектив 6 тишда катта кариоз бўшлик бўлиб, полипсимон усимта билан тулган , оч кизил рангли , конайди . Рентгенда: суяк тўкимасида илдиз учида ўзгаришлар йук. Тўгри ташхис кўйинг:

Бола 11 ёшда . Обектив 6 тишда катта кариоз бўшлик бўлиб, полипсимон усимта билан тулган , оч кизил рангли , конайди . Рентгенда: суяк тўкимасида илдиз учида ўзгаришлар йук . Киёсий ташхис кўйинг:

Бола 12 ёшда. Обектив 6 тишда катта кариоз бўшлик бўлиб, полипсимон усимта билан тулган, оч кизил рангли, конайди. Рентгенда: суяк тўкимасида илдиз учида ўзгаришлар йук . Асосий текшириш усуллари:

Бола 12 ёшда . Обектив 6 тишда катта кариоз бўшлик бўлиб, полипсимон усимта билан тулган , оч кизил рангли , конайди . Рентгенда: суяк тўкимасида илдиз учида ўзгаришлар йук. Даволаш усули:

Бола 6 ёш. Ташхис: V – сурункали гангреноз пулпит. Обектив: чукур зондлаганда кескин огрикли, тиш бўшлигини очик . Огиздан ёкимсиз хид келмокда . Перкуссия манфий. Киёсий ташхис:

Бола 6 ёш. Ташхис: V – сурункали гангреноз пулпит. Обектив: чукур зондлаганда кескин огрикли, тиш бўшлигини очик . Огиздан ёкимсиз хид келмокда . Перкуссия манфий. Кўшимча текшириш усули:

Бола 6 ёш. Ташхис: V – сурункали гангреноз пулпит. Обектив: чукур зондлаганда кескин огрикли, тиш бўшлигини очик . Огиздан ёкимсиз хид келмокда . Перкуссия манфий . Киёсий ташхис:

Бола 6 ёш. Ташхис: V – сурункали гангреноз пулпит. Обектив: чукур зондлаганда кескин огрикли, тиш бўшлигини очик . Огиздан ёкимсиз хид келмокда . Перкуссия манфий . Даволаш усули:


Назад к списку