About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Main

Клиник токсикологияКлиник токсикологиядан саволлар.

1. Клиник токсикология нимани урганади?

2. Кадимда ва урта асрларда токсикология ривожланишига куп хисса кушган олимлардан кимларни биласиз?

3. Моддалар захарлиги деганида нимани тушунасиз?

4. Уткир захарланишнинг асосий фазаларини айтинг?

5. Уткир захарланишдаги токсикоген фазасидаги асосий боскичларни айтинг?

6. Уткир захарланишдаги соматоген фазасидаги асосий боскичларни айтинг?

7. Интоксикация ривожланишида захарларнинг кайси физик-кимёвий хусусиятлари таъсир этади?

8. Интоксикация ривожланишининг тезлашувига кайси факторлар таъсир этади?

9. Организимга захарларнинг кириш йулларини айтинг?

10. Таркалиш хажми нима дегани?

11. Организмнинг кайси аъзосида ксенобиотиклар биотрансформация булиб утади? Биотрансформациянинг асосий боскичларини айтиб утинг?

12. Ксенобиотикларни гепато-энтерал циркуляция ниманм англатади?

13. «Лентал синтез»яъни «улим синтези» нима дегани?

14. Ярим ажралиш даври нимани англатади?

15. Уткир захарланиш классификацияси?

16. Уткир захарланиш холатларидаги госпиталгача боскичида ? утказиладиган даволаш- ташхис чоралар тартибини айтиб утинг?

17. САКК (субарохноидал кон куйилиши) ва алкогол кома орасида диф. Диагностика утказинг?

18. Гипогликемик кома ва ис газидан захарланганлар орасида диф. Диагностика утказинг?

19. Уткир захарланишда канака лаборатор методлар кулланилади?

20. Уткир захарланишларда канака функционал диагностика методлари кулланилади?

21. Детоксикацион терапиянинг асосий методларини айтинг?

22. Организимнинг таббий тозаланишларини стимуляция килиш методларини санаб утинг?

23. Энтеросорбция- бу нима? Унинг уткир захарланишба куллаш методикаси, курсатмалар ва Карши курсатмалар?

24. Мажбурий диурез нима? Унинг куллаш методикаси, курсатма ва карши курсатмалар?

25. Ичак лаважи нима? Курсатмалар ва Карши курсатмалар?

26. Ошкозон ювиш усулларини айтинг? Уткир захарланишда бу муолажанинг узига хос хусусиятлари.

27. Антидотларнинг асосий гурухларини айтинг.

28. Сунъий детоксикациянинг усулларини айтинг.

29. Гемодиализ бу нима?Курсатмалар ва Карши курсатмаларни аниклаш.

30. Уткир захарланишларда гемодиализ куллаш методикасини кискача айтиб утинг.

31. Перитонеал диализ-нима? Унинг куллашга курсатма ва карши курсатмалар.

32. Уткир захарланишларда перитонеал диализ куллаш методикасини кискача айтиб беринг.

33. Плазмоферез бу нима? Плазмоферез хиллари.

34. Уткир захарланиш холатларида плазмоферез куллаш методикаси ва уни утказиш курсатма ва карши курсатмаларни кискача айтиб беринг.

35. Гемосорбция –бу нима? Унинг куллашда курсатма ва карши курсатмалар.

36. Уткир захарланишларда гемособция методикасини кискача айтиб беринг.

37. Электрохимевий гемотерапиянинг асосий принциплари. Уткир захарланишда курсатмалар ва карши курсатмалар.

38. Магнит гемотерапиянинг асосий принциплари. Уткир захарланишдаги курсатмалар ва карши курсатмалар.

39. Ультробинафша гемотерапиянинг асосий принциплари. Уткир захарла нишда курсатмалар ва карши курсатмалар.

40. Лазер гемотерапиянинг асосий принциплари. Уткир захарланишда курсатмалар ва карши курсатмалар.

41. ГБО.Асосий принциплари, курсатмалар ва карши курсатмалар.

42. Уткир захарланишларда нафас бузилишининг асосий турлари.

43. Токсик комаларда диф. диагностика утказинг.

44. Эндоген интоксикация синдроми нима?

45. Эндоген интоксикация синдромининг клинико-лабатор хусусиятлари.

46. Эндоген интоксикация синдромини коррекция килишнинг асосий принциплари.

47. Бирламчи кардиотоксик эффект- бу нима?

48. Кардиотоксик захардан уткир захарланишларда юрак фаолиятини булизиш хилларини айтиб беринг.

49. Асосий нейротроп захарларни айтиб беринг.

50. Асосий гепатотоксик захарни айтинг.

51. Асосий нефротоксик захарларни айтинг.

52. Асосий гемотоксик захарларни айтинг.

53. Асосий токсиндромларни айтинг.

54. Антихолинэргик токсиндромнинг асосий белгилари канака? Кайси химик захарлар уни чакиради?

55. Н- холинэргик токсиндром симптомлари кайсилар? Кайси химик моддалар уни чакиради?

56. М- холинэргик токсиндром симптомлари кайсилар? Кайси химик моддалар уни чакиради?

57. Бензодиазепин токсиндром симптомлари кайсилар? Кайси химик моддалар уни чакиради?

58. Опиоид токсиндромнинг клиник картинасини таърифланг.Кайси химик моддалар уни чакиради?

59. Адренергик токсиндромнинг клиник картинасини таърифланг,Кайси химик моддалар уни чакиради?

60. Опиатлардан уткир захарланиш.Патогенез,клиника манзараси,диагностика ,диф.диагностика.

61. Опиатлардан уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал этапларда шошилинч ердамнинг асосий тамоиллари.

62. Кокаиндан уткир захарланиш.патогенез.клиник манзараси ,диагностика ва диф.диагностика.

63. Кокаиндан уткир захарланиш .Госпиталгача ва госпитал этапларда шошилинч ердамнинг асосий тамойиллари.

64. Марихуанадан уткир захарланиш.Клиник манзараси ,диагностика, госпиталгача ва госпитал даврда шошилинч ердамнинг асосий тамойиллари.

65. Никотиндан уткир захарланиш.Клиник манзараси ,госпиталгача ва госпитал даврда шошилинч ердамнинг асосий тамоиллари.

66. Бангидевонадан (дурман) уткир захарланиш.Патогенез,клиник манзараси,диагностика,диф.диагностика.Госпиталгача ва госпитал даврда шошилинч тиббий ердамниниг асосий тамойиллари.

67. Бангидевонадан уткир захарланиш.Госпиталгача ва ва госпитал даврида шошилинч ердамнинг асосий тамойиллари.

68. Трициклик антидепрессатлардан уткир захарланиш.Токсик таъсир механизми.

69. Трициклик антидепрессантлардан уткир захарланиш.Клиник картинаси хусусиятлари,диагностика, госпиталгача боскичда шошилинч ердам асосий тамойиллари.

70. Трициклик антидепрессантлардан уткир захарланиш. Госпитал боскичда асосий тамойиллар.

71. Барбитуратлардан уткир захарланиш.Клиник картина,диагностика ,госпиталгача боскичда шошилинч ердамнинг асосий тамойиллари.

72. Барбитуратлардан уткир захарланиш. Госпитал боскичда шошилинч ердам тамойиллари.

73. Бензодиазепинлардан уткир захарланиш.Патогенез,клиник картина,диагностика,диф. диагностика.

74. Бензодиазепинлардан уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам асосий принциплари.

75. Фенотиазин нейролептиклардан уткир захарланиш.Клиник картина,диагностика хусусиятлари.Госпиталгача боскичда шошилинч ердам принциплари.

76. Фенотиазин нейролептиклардан уткир захарланиш. Госпитал боскичда шошилинч ердам асосий принциплари.

77. Эпилепсияга Карши воситалардан уткир захарланиш.Патогенез, клиник картина,диагностика,диф.диагностика.

78. Эпилепсияга Карши дори воситаларидан уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердамнинг асосий принциплари.

79. Гипогликемик дори воситаларидан уткир захарланиш. Клиник картина.диагностика .Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам асосий принциплари.

80. Кофеиндан уткир захарланиш.Клиник картина,диагностика,госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам асосий принциплари.

81. М –холиноблокатор таъсир этувчи моддалардан уткир захарланиш.Асосий гурухларини айтинг.Клиник картинаси ва диагностик критерийларни таърифлаб беринг.

82. М- холиноблокатор таъсир этувчи моддалардан уткир захарланиш. Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам асосий принциплари.

83. Ацетаминофендан (парацетамол) уткир захарланиш.Токсик таъсир механизми.

84. Ацетоминофендан (парацетамол)уткир захарланиш.Клиник картина,диагностика,диф. диагностика.

85. Ацетоминофендан (парацетамол) уткир захарланиш.Госпитал ва госпитал боскичда шошилинч ердам асосий принциплари.парацетаомл антидотини айтинг.

86. Ацетилсалицилат кислотасидан(аспирин) ва бошка НПВС -лардан уткир захарланиш.Клиник картина,диагностика.

87. Ацетилсаоицилат килотасидан((аспирин)ва бошка НПВС-лардан уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам асосий принциплари.

88. Ксантинлардан (эуфиллин,теофиллин) уткир захарланиш.Клиник картина,диагностика.

89. Ксантинлардан (эуфиллин,теофиллин) уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам асосий принциплари.

90. Бета-адреноблокаторлардан уткир захарланиш.Патогенез,клиник картина.Диагностика.

91. Бета-адреноблокаторлардан уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал боскичларда асосий шошилинч ердам принциплари.

92. Кальций-канал блокаторларидан уткир захарланиш.Патогенез,клиник картина,диагностика.Верапамилдан уткир захарланишнинг узига хос хусусиятлари.

93. Кальций -канал блокаторларидан уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам асосий принциплари.

94. Но-шпадан уткир захарланиш.Патогенез,клиник картина, диагностика.

95. Но-шпадан уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам асосий принциплари.

96. АПФ ингибиторларидан уткир захарланиш.Патогенез,клиник картина,диагностика.

97. АПФ ингибиторлардан уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам принциплари.

98. Юрак гликозидларидан уткмр захарланиш.Патогенез,клиник картина,диагностика.

99. Юрак гликозидларидан уткир захарланиш.Госпиталгача ва госпитал боскичларда шошилинч ердам асосий принциплари.

100. Клофелиндан уткир захарланиш.Патогенез,клиник картина,диагностика,диф. диагностика.

101. Клофеллиндан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

102.Раувольфия препаратларидан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

103. Назаль деконгестантлардан (нафазолин, ксилометозолин) уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси. Болаларда захарланишнинг узига хос хусусиятлари. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

104. Этанолдан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси, диф. диагностикаси.

105. Этанолдан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

106.Этанолни сурункали истеъмол килишнинг асоратларини айтинг.

107. Алкоголь суррогатларининг асосий гурухларини айтинг.

108. Метил спиртидан уткир захарланиш. Токсик таъсирининг механизми.

109.Метил спиртидан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, диф. диагностикаси.

110. Метил спиртидан уткир захарланиш Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари. Антидот терапиянинг узига хослиги.

111. Этиленгликолдан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, диф. диагностикаси. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

112. Этиленгликолдан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

113. Дихлорэтандан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, диф. диагностикаси.

114. Дихлорэтандан уткир захарланиш Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

115.Тетрахлор углероддан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари .

116.Тетурамдан уткир захарланиш. Алкогольга нисбатан дисульфирам реакцияси деганде нимани тушунасиз?. Клиникаси, диагностикаси.

117. Тетурамдан уткир захарланиш Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

118.Уксус кислотасидан уткир захарланиш. Улимга олиб келувчи дозаси, биотрансформация йуллари, захарланиш патогенези.

119. Уксус кислотасидан уткир захарланиш. Клиник классификацияси.

120. Уксус кислотасидан уткир захарланиш асоратларини айтинг.

121. Уксус кислотасидан уткир захарланишда кимевий куйишнинг боскичлари ва даражалари.

122. Уксус кислотасидан уткир захарланиш. Клиник картинаси. Захарланишни кечишининг узига хослиги.

123. Уксус кислотасидан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

124. Уксус кислотасидан уткир захарланиш. Шифохонагача булган шароитда шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

125. Уксус кислотасидан уткир захарланиш. Стационардаги интенсив терапиянинг принциплари.

126.Ноорганик кислоталардан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

127. Ноорганик кислоталардан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

128.Ишкорлардан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

129. Ишкорлардан уткир захарланиш Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

130.Йод препаратларидан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

131.Фенол ва унинг хосилаларидан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

132. Фенол ва унинг хосилаларидан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

133.Водород пероксиддан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

134. Водород пероксиддан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

135.Калий перманганатдан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси.

136. Калий перманганатдан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

137.Симоб препаратларидан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

138. Симоб препаратларидан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

139. Мишьякдан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси, диф. диагностикаси.

140. Мишьякдан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

141.Кургошин тузларидан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси, диф. диагностикаси.

142. Кургошин тузларидан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

143. Литий тузларидан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, диф. диагностикаси.

144. Литий тузларидан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

145.Симоб тузларидан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, диф. диагностикаси.

146. Симоб тузларидан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

147.Никотиндан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

148.Темир препаратларидан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

149. Темир препаратларидан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

150.Фосфоорганик воситалардан уткир захарланиш. Токсик таъсирининг механизми.

151. Фосфоорганик воситалардан уткир захарланиш. Клиникаси, классификацияси, диагностика принциплари.

152. Фосфоорганик воситалардан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари. ФОВларнинг антидот терапияси.

153.Хлорорганик воситалардан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

154. Хлорорганик воситалардан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

155. Углеводорордлардан (нефт махсулотлари-бензин, керосин) уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

156. Углеводорордлардан (нефт махсулотлари-бензин, керосин) уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

157.Метгемоглабин хосил килувчи захарлардан уткир захарланиш. Токсик таъсирининг механизми.

158. Метгемоглабин хосил килувчи захарлардан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

159. Метгемоглабин хосил килувчи захарлардан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

160.Цианидлардан уткир захарланиш. Токсик таъсирининг механизми.

161. Цианидлардан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

162. Ис газидан уткир захарланиш. Улимга олиб келувчи дозаси, захарланиш патогенези, огирлик даражасига кура классификацияси.

163. Ис газидан уткир захарланиш. Клиникаси, шифохонагача булган шароитда шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

164. Ис газидан уткир захарланиш. Шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

165. Цианидлардан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси, диф диагностикаси.

166. Цианидлардан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

167. Метандан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

168. Хлорда уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

169. Хлорда уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

170. Бледная поганкадан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностик чора-тадбирлар, шифохонагача булган шароитда биринчи тиббий ердам.

171. Бледная поганкадан уткир захарланиш. Интенсив терапия принциплари, детоксикация усуллари.

172. Мухомордан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

173. Мухомордан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

174. Аконитдан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

175. Аконитдан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

176. Белладоннадан уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

177. Чемерицадан (кукольник) уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

178. Стрихнин сакловчи усимликлардан (цикута, чилибуха) уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

179.УзР территориясида яшовчи захарли илонларни асосийларини айтинг.

180. Гемотоксик типдаги захарга эга булган илон чакиши натижасида юзага келувчи уткир захарланишнинг патогенезини айтинг.

181. Нейротоксик типдаги захарга эга булган илон чакиши натижасида юзага келувчи уткир захарланишнинг патогенезини айтинг.

182. Гадюка еки гюрза чакиши натижасида юзага келувчи уткир захарланишнинг клиник картинасини айтинг.

183. Кобра чакиши натижасида юзага келувчи уткир захарланишнинг клиник картинасини айтинг.

184. Гемотоксик типдаги захарга эга булган илон чакиши натижасида юзага келувчи уткир захарланишнинг шифохонагача булган шароитида курсатиладиган шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

185. Гемотоксик типдаги захарга эга булган илон чакиши натижасида юзага келувчи уткир захарланишнинг шифохона шароитида курсатиладиган шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

186. Нейротоксик типдаги захарга эга булган илон чакиши натижасида юзага келувчи уткир захарланишнинг шифохонагача булган шароитда курсатиладиган шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

187. Нейротоксик типдаги захарга эга булган илон чакиши натижасида юзага келувчи уткир захарланишнинг шифохона шароиитда курсатиладиган шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

188.Безредко буйича килинадиган антитоксик зардобни юборилиш усулини айтинг.

189.Коракурт чакиши натижасида юзага келадиган уткир захарланиш. Клиникаси, диагностикаси, диф. диагностикаси.

190. Коракурт чакиши натижасида юзага келадиган уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

191. Чаён чакиши натижасида юзага келадиган уткир захарланиш. Клиникаси, шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

192. Маринка балиги захаридан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

193. Маринка балиги захаридан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

194. Хашоротлар чакиши натижасида юзага келувчи аллергик реакциялар. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

195.Витаминлардан уткир захарланиш. Клиникаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

196.Антикоагулянтлардан уткир захарланиш. Клиникаси, шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

197. Изониазиддан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

198. Изониазиддан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

199.Гижжага карши воситалардан уткир захарланиш. Патогенез, клиникаси, диагностикаси.

200. Гижжага карши воситалардан уткир захарланиш. Шифохонагача ва шифохона шароитида шошилинч тиббий ердамнинг асосий принциплари.

ТОКСИКОЛОГИЯДАН МАСАЛАЛАР.

1. Бемор 32 ёш, булимга келишидан 2 соат олдин 100 мл атрофида сирка кислотасини ичган. Шикоятлари: кизилунгач ва эпигастрии сохасида огриклар. Бемор хушида, лекин бетокат, кузгалувчан, тери ранги одатдагидек, сийдиги мустакил- 300 мл кизил рангда, кон босими 130/90 мм. сим.уст., ЮУС- 100 минутига. ЦВД- 60 мм. сув уст. Кон айланиши массаси 15% га камайган. Гематокрит- 0,44. Кислота-ишкор тизими узгаришсиз, беморга ташхис куйиш керак:

- экзотоксик шок эректил фаза

- кардиоген шок

- экзотоксик шок торпед фаза

- шок аломатлари йук, сирка кислотасидан огир захарланиш

- экзотоксик шок, асорати УБЕ

2. Бемор 38 ёш, булимга келишидан 3 соат олдин 90 мл 70% сирка кислотасини ичган. Беморда психомотор кузгалиш, тери ранги окарган, пайпаслаганда совук. 1 соат давомида 50 мл кизил рангда сийдик берди. КБ 90/60 мм.сим. уст. ЦВД – 20 мм. сув. уст. ЮУС- 120 минутига. Кон айланиш массаси 30% камайган. Гематокрит- 0,48. Нисбатан метаболик ацидоз, кондаги лактат даражаси 2,4 мэкв/л, беморга ташхис куйиш керак:

- бошлангич экзотоксик шок

- ривожланган шок

- шок олди холати

- шок аломатлари йук, сирка кислотасидан огир захарланиш

- экзотоксик шок, асорати УБЕ

3. Бемор 30 ёш, булимга келишидан 1 соат олдин 100 мл сирка кислотасини ичган. Беморда психомотор кузгалиш, тери ранги окарган, пайпаслаганда совук. 1 соат давомида 50 мл кизил рангда сийдик берди. КБ 90/60 мм.сим. уст. ЦВД – 20 мм. сув. уст. ЮУС- 120 минутига. Кон айланиш массаси 30% камайган. Гематокрит- 0,48. Нисбатан метаболик ацидоз, кондаги лактат даражаси 2,4 мэкв/л. Беморга инфузион терапия, спазмолитик ва наркотик препаратлари юборилди. 6 соатдан сунг ахволи бироз яхшиланди, бемор тинчланди. КБ 110/70 мм.сим. уст. ЦВД – 40 мм. сув. уст. ЮУС- 100 минутига. Кон айланиш массаси 10% камайган. Гематокрит- 0,42. Динамикада 1 литр пушти рангли сийдик ажралди. Беморнинг ахволига караб огирлик даражасини бахоланг:

- компенсацияланган экзотоксик шок

- 2 даражали огирликда

- декомпенсациялашган шок

- шок аломатлари йук, сирка кислотасидан огир захарланиш

- экзотоксик шок, асорати УБЕ

4. Бемор 28 ёш, булимга келишидан 2 соат олдин номаълум микдорда дихлорэтан ичган, беморда куп маротабали сафро кусган, хуши карахт, харакатсиз, тери ранги окимтир, мрамор куринишида, пайпаслаганда совук. Нафас кисиши кузатиляпти. КБ 80/50 мм.сим. уст. ЦВД – манфий.мм. сув. уст. ЮУС- 120 минутига. Кон айланиш массаси 40% камайган. Гематокрит- 0,5. Юрак отиши нормадан 40% камайган. Кучли метаболик ацидоз, кондаги лактат даражаси 2,6 мэкв/л. Сийдик катетери оркали тук- сарик рангда бир неча томчи сийдик ажралди, беморга ташхис куйиш керак:

- бошлангич экзотоксик шок

- ривожланган шок

- шок олди холати

- шок аломатлари йук, сирка кислотасидан огир захарланиш

- экзотоксик шок, асорати УБЕ

5. Бемор 28 ёш, булимга келишидан 2 соат олдин номаълум микдорда дихлорэтан ичган, беморда куп маротабали сафро кусган, хуши карахт, харакатсиз, тери ранги окимтир, мрамор куринишида, пайпаслаганда совук. Нафас кисиши кузатиляпти. КБ 80/50 мм.сим. уст. ЦВД – манфий. сув. уст. ЮУС- 120 минутига. Кон айланиш массаси 40% камайган. Гематокрит- 0,5. Юрак отиши нормадан 40% камайган. Кучли метаболик ацидоз, кондаги лактат даражаси 2,6 мэкв/л. Сийдик катетери оркали тук- сарик рангда бир неча томчи сийдик ажралди. 12 соат вакт оралигида даволаниш давомида, беморда яхши томонга узгариш кузатилмади. КБ 70/50 мм.сим. уст. ЦВД – манфий. мм.сув. уст. Кон айланиш массаси 45% камайган. Гематокрит- 0,52.Декомпесацияланган метаболик ацидозда. 100 мл сийдик ажралди. Беморнинг ахволига караб огирлик даражасини бахоланг:

- компенсацияланган экзотоксик шок

- 2 даражали огирликда ( оркага кайтувчи декомпенсация)

- декомпенсацияланган шок

- оркага кайтмайдиган шок

- экзотоксик шок, асорати УБЕ

6. Бемор 26 ёшда, булимга келишидан 4 соат олдин 100 мл хлор кислотасини ичган. Тез ёрдам томонидан беморга наркотик, спазмолитик ва инфузион терапия утказитлди, ошкозон зонд оркали ювилди. Бемор ахволи огир, холсиз, харакатсиз, тери ранги окимтир, акроцианоз ва нафас кисиши кузатилади. КБ 80/50 мм.сим. уст. ЮУС- 120 минутига. ЦВД – манфий. мм.сув. уст. Кон айланиш массаси 40% камайган. Гематокрит- 0,5. Кучли метаболик ацидозда, сийдик йук. Беморга ташхис куйиш керак:

- бошлангич экзотоксик шок

- ривожланган шок

- шок олди холати

- шок аломатлари йук, сирка кислотасидан огир захарланиш

- экзотоксик шок, асорати УБЕ

7. Бемор 26 ёшда, булимга келишидан 4 соат олдин 100 мл хлор кислотасини ичган. Тез ёрдам томонидан беморга наркотик, спазмолитик ва инфузион терапия утказитлди, ошкозон зонд оркали ювилди. Бемор ахволи огир, холсиз, харакатсиз, тери ранги окимтир, акроцианоз ва нафас кисиши кузатилади. КБ 80/50 мм.сим. уст. ЮУС- 120 минутига. ЦВД – манфий. мм.сув. уст. Кон айланиш массаси 40% камайган. Гематокрит- 0,5. Кучли метаболик ацидозда, сийдик йук. 6-12 соат вакт оралигида даволаниш давомида, беморда бир озгина яхши томонга узгариш кузатилди. КБ 90/50 мм.сим. уст. ЮУС- 100 минутига.Тери ранги окимтир рангда. ЦВД – 100 мм.сув. уст. Гематокрит- 0,45.Компесацияланган метаболик ацидозда. 12 соат ичида 600 мл сийдик ажралди. Беморнинг ахволига караб огирлик даражасини бахоланг:

- компенсацияланган экзотоксик шок

- 2 даражали огирликда ( оркага кайтувчи декомпенсация)

- декомпенсацияланган шок

- оркага кайтмайдиган шок

- экзотоксик шок, асорати УБЕ

8. Бемор 42 ёшда, иш жойидан аммиак бугларидан захарланиб тушби. Булимга келганда нафас олиши кийин, НОС-24 минутига, ЮУС- 102 минутига, ритми текис.КБ 180/100 мм.сим. уст. Бемор илгари кон босими касаллиги билан шифокорга мурожат килмаган. Бунда 1 чи ёрдам:

- гипотензив терапия (клофелин, дибазон, магнезий сульфат )

- нафас олишини яхшилаш (спазмолитики, тинчлантирувчи пр-тлар,

кортикостероидлар, ёгли ингаляция)

- коллоид ва кристаллоид эритмалари билан инфузион терапия

- А ва Б вариантлари

- бир вакт ичида курсатилган хама муолажалар утказилади

9. Бемор 36 ёш, уткир фосфорорганик брикмаларидан 2 огирлик даражаси захарланишида брадикардия кузатиляпти ( ЮУС -64 минутига), ритми тугри, КБ 110/70 мм. сим. уст. Беморга нима килинади:

- атропин сульфат

- алупент новодрин

- унитиол, токоферог

- прозерин

- хама курсатилган

10. Бемор 36 ёш, уткир фосфорорганик брикмаларидан 2 огирлик даражаси захарланишида брадикардия кузатиляпти ( ЮУС -64 минутига), ритми тугри, КБ 110/70 мм. сим. уст. Беморда даволаниш жараёнида тахиаритмия ва тупламли коринчалар экстросистолиялари кузатилди. Юрак ритмини коррекция килиш учун куйидагилардан кайси бири килинмайди:

- калий хлорид, панангин

- лидокаин

- унитиол, токоферол

- юрак гликозидлари

- гидрокортизон

11. Бемор 26 ёш, номаълум микдорда дори воситалирини ичган, шу билан бирга обзидан, изоптин таблеткаларини хам. Хуши карахт, тери ранги окимтир, ЮУС- 40 минутига, ритми нотугри, КБ 80/50 мм. сим. уст. ЭКГ да- булмача-коринчалар блокадаси 2 даражаси, коринчалар ички утказувчанлигининг пасайиши кузатиляпти. Бунда биринчи навбатди куйидагилар килинади:1) детоксикацион гемасорбция; 2) атропин сульфат; 3) алупент, новодрил, изупрел; 4) унитиол; 5) токоверол; 6) гидрокортизон; 7) норадреналин.

Тугри жавоб:

- 1 ,2, 7.

- 1, 3, 7.

- 3, 4, 5, 6.

- 2, 4, 6, 7.

- 2, 4, 5, 6.

- 1, 3.

12. Бемор 26 ёш, номаълум микдорда дори воситалирини ичган, шу билан бирга обзидан, изоптин таблеткаларини хам. Хуши карахт, тери ранги окимтир, ЮУС- 40 минутига, ритми нотугри, КБ 80/50 мм. сим. уст. ЭКГ да- булмача-коринчалар блокадаси 2 даражаси, коринчалар ички утказувчанлигининг пасайиши кузатиляпти. Даволаниш жараёнида ЮУС -52 минутига, КБ 90/60 мм. сим. уст. ЭКГ да- булмача-коринчалар блокадаси 1 даражаси, коринчалар ички утказувчанлигининг пасайиши кузатиляпти. Беморга куйидагилардан кайси бири кулланилмайди:

- детоксикацион гемосорбция

- юрак эндокардиал электростимуляцияси

- алупент, новодрил

- унитиол, токоферол

- гидрокортизон

13. Беморп 46 ёш, номаълум микдорда дигоксин, дигитоксин ичган. Тери ранги окимтир, кучли карахт , ЮУС -40 минутига, аритмия, КБ 80/40 мм. сим. уст. ЭКГ да – булмача-коринчалар 2 даражали блокадаси , Т тишининг«корытообраз» холати. Илгари юрак касаллиги билан шифокорга мурожат килмаган.

Беморга куйидагилардан кайси бири кулланилмайди:

- панангин

- юрак эндокардиал электростимуляцияси

- алупент, новодрил

- унитиол, токоферол

- гидрокортизон

14. Бемор 26 ёш, 6 соат олдин номаълум микдорда амитриптилин таблеткасидан ичган. Келганда бемор холати дезориентациясиз, бетокат, галлбцинациялар кузатиляпти. ЮУС -110 минутига, КБ 120/70 мм.сим. уст. ЭКГ да- ритми тугри, утказувчанлик бузилиши йук, синусли тахикардия. Даволанишга куйидагилар киритилади: 1) форсированный диурез; 2) ичакларни стимуляция килиш; 3) гемосорбция; 4) эзерин ёки прозерин; 5) юрак гликозидлари; Тугри жавоблар:

- 1, 2, 4.

- 1, 3, 4.

- 1, 3, 5.

- 1, 2, 3.

15. Бемор 23 ёш, 4 соат олдин жонига суикасд максадида 100 мл сирка кислотасидан ичган. Ахволи огир, кучли ЖКТ кимиёвий куйиш аломатлари, кондаги гемолиз-16 г/л, КБ 110/70 мм. сим. уст. ЮУС – 100 минутига, ЦВД – 10 мм. сув уст. Гематокрит -0,5. 60 мл тук кизил рангда сийдик ажралган. Кейинги 12 соат ичида сийдик йук.

- уткир сирка кислотасидан захарланиш огир даражасида УБЙ

- УБЕ бирламчи курсаткичлари

- экзотоксик шок, анурия

- экзотоксик шок, декомпенсация боскичи

- экзотоксик шок, компенсация боскичи

16. Бемор 30 ёш, уткир сирка кислотасидан захарланишда догоспитал этапида кучли товуш бугилиши, нафас олиш кийинлашиши, бугилиш холатлпри кузатилди. Беморга зарур муолажалар:

- кордиамин, кофеин

- цититон

- интубация ва ИВЛ га утказиш

- гидрокортизонни парентерал ёки ингаляция килиш, димедрол ёки

эфиллин юбориш

- бимегрид

17. Бемор 25 ёш, маст холатида номаълум суюклик ичиб бирдан кукариб кетди. Объектив курикда пульс- 80 минутига, КБ 120/80 мм.сим.уст., кучли нафас етишмовчилик, НС -24 минутига, кон ранги- шоколадли.

Цианоз холатининг келиб чикишига сабаб нима:

- пневмония

- упка артериялар тромбози

- юрак пороги

- метгемоглобин хосил килувчи Захар

- ёд жисимнинг нафас йулига тикилиши

18. Бемор 25 ёш, булимга куйидаги клиник аломатлари билан келтирилди:

бехуш, куз корачиги торайган, ёригликка рекцияси кучсиз, рефлекслари сакланган. Тери ранги окимтир, нам, нисбий бронхорея кузатиляпти, КБ 110/70, пульси 100-104 та, ритмик, специфик хид келмаяпти, диспептик холат йук, миофибриляция йук. Бунда нима билан захарланиш кузатилади:

- хлорофос

- аминазин

- нембуталом

- амитриптилин

- манинил

19. Бемор 1 ёш, кабул булимига куйидаги клиник куринишда келтирилди: уйкучанлик, тери ранги окимтир, нам ва совук, тана харорати 35,0 С. Пульс 76 минутига, ритмик. Бунда нима билан захарланиш кузатилади:

- аспирин

- анальгин

- нафтизин

- совукотиш

- канд микдорини камайтирувчи моддалар

20. Бемор 40 ёш, кабул булимига уз жонига суикасд килиш максадида 100 мл нашатир спиртини ичиб тушди. Келганда беморда халкумнинг кучли кимёвий куйиши, шиши, стенози ва ларингобронхоспазми кузатилади. Беморнинг холати нима Билан боглик:

- нафас олишнинг невроген формасида бузилиши

- тукималарда кислород транспортининг бузилиши

- нафас олишнинг упка формасида бузилиши

- нафас олишнинг обтурация- аспирация формасида бузилиши

- аралаш формада